E(2
ToC.KALKINⅣ IA BAKANLIGI
2015
YENI ARAsTIRMA ALTYAPI PROJESI
ON BAsVURU FORMU
2.PROJE BAsLIG[
YAPILAN CAGRI ALANI: (Ek
4 0NERILEN PROJE SURESI(A■
formundaki alanlardan ilgili olarrn/olanlarrn numaralannrn yazrlmasr
Э:
BILCILERI
9d
Tel:()
K.lk,nn. BrkanlEr
1
2015
Faks:()
10.劇 照NE
ILE mhi CENEL BiLCil
a ttell Altyapllllll Amacr
b c罐 口Alanlyla ili゛ di
c OnttlenAltyapl ie SaglanacakEkonomt Sosyal Ve Bttsel Fayda:
11.ROЛ NiN ANA BiLEsENLERi
a lnsaat● 2)
b M恐 he■ e9hizat
lAnakalemler.b■ynk o19ekli alttar i9h gerek9eleぅ
:
c. Dtter
12.KtJR―
ILGttLI ALANDAKi KAYNAKLARI:
a Kummunuzdaluli Alandtt hsanK響 ■
電l dl」 hb。 抽mlerde
b K―
vs hsan kaynaklan,bilgl ve tecmbe)
Tett ve Fセ 惚 d Altyapl duh bolumlerdttlaboramvarl罰
unuzdaki itt Alalla Yolle■
歯
Inevcut donanun
VS)
c ilgm Ahm YOnelk YmmhttΥ
13.PIЮ Л EKIBiい ltyapllllll
14.cAL● 血
mmhFke olanChelnh薇
ulmaSI sコ
ヽ elercTUBiTAK,AB,SANTEZproielenvs)
_mda g6rev ahcak aral― acJar ve persondh lsted)
TAKVIMi eroJe kapsallund“ b∞ 1lca i,meri ve aけ apulm tasarlml ve nlnasi ttalllalannda tak●
yOntemler ve bulllar"h Onemen zalnalllama d屹
edlle∝ k
Ⅲ
15.PROJI KAPSAMINDA OLUsTIJRULANヽ
BRLⅡ LERi KKamu kurunllarl,6zcl sektor ve STK'lar ile olman
isbH側 →
16.TAIIMINI B¨ E BLEsENLERI
lL
SARF
HIZNIIET
Ⅳ皿 ZENIIESI
ALIN411
IIAKttE
DONANIM
SEYAHAT
YARDIヽ 4CI
PERSOllEL
TOPLAM
GENEL 30TcEEIEN STENILEN
KATKI MIKTARI
OblEREN KURULUs KATKISI
DESTEKLEYEN KURULU§
KATKISI‐
1
DES‐KLEYEN KURULUs
KAKSI-2
TOPLAM PROJE NIALIYETI
Makine/Donanim―
Hcr ttl‖ i
kallcl donanlm,donanlm b01um● ,b菫 」sayar b‖ 」Sayar aksalnち kitap力 ne yazJlm paketlen bu b● 10me yaznr ve
inivcrsltc dcmirbttma kaydcdilr Degcrlcrc KDV dahil cdmmendi
Sarf Maレ mesi― Dcncy gcrcOlcn,hayvanlat kimyasal maddclct hnasi,c vb gibi ku:lanllarak tnketilecek gcrc91cr ne pr。 」c snlresincc
kuHanndlkm sOnra cldcn 91kacagl va sり 1lan ku,Ok cl ara91an ocns,tOmavida vb)bu b01■ mc yaznr vc demirbtt kaydedilmcz
Hizmet Alimi― hsaat dal11,manilt nakliyc.donanlm b緬
tanlmlalllnl,vc Fanra ka●
山ま satm Jmabilccck、
vc onainll,basim vb gibi bclli bir lcrct kar,11lginda yapunlacak olan iyi
lCr bu b6■ mc yazll『
Seyahat‐ VeH 10plalnら yedlldc incelemc,arazl call,masi vb gibi arastlmayla do薔
b01● mc yazlllr
"udan ilgili aln"larla yapllmrlsI Planlanan yolculuklar bu
Yardinlcl Personel‐ ProJedc゛ rev alan“ hcrhangl bir ycrde 9al10maym am■ lncI VC dlgcr personclc yapllacak 6dcmelcr bu boltlmc y211r
Pcrsoncl nltcHEi VC Ca11,ma SmSi bClirtilmclidir
l Bω
vlru Follllu TImes New Roman yazl karakten ve 12 yazl puntosuyla yazllacak olup,10 ProJe ile iJb Gencl Bil」
sayfayl g"meyecekm.
絶1は n●
8強
nllタ
ー201S
,
昴 lnm●
2
Download

ON BAsVURU FORMU