AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ
!
EĞİTİM BİLGİLERİ
LİSANS
Kıvılcım Yıldız
Şenürkmez
AKADEMİK ÜNVAN
Doç. Dr. (Bölüm Başkanı)
E-POSTA
[email protected]
TELEFON
0212 260 1050 (dahili 2636)
Üniversite
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı!
Bölüm
Müzikoloji Anabilim Dalı!
Mezuniyet yılı
1998!
!
YÜKSEK LİSANS
Üniversite
King’s College University of London!
Enstitü/Program
Department of Music!
Mezuniyet yılı
2000!
Tez / Bitirme Çalışması
New Approaches to Musical Time and Compositional Thinking in
Selected Works by Harrison Birtwistle and Simon Bainbridge
(danışman: Prof. Dr. Silvina Milstein)!
!
DOKTORA
Üniversite
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı!
Enstitü/Program
Müzikoloji Anabilim Dalı!
Mezuniyet yılı
2006!
Tez / Bitirme Çalışması
Tarihsel, Toplumsal, Ekonomik ve Yasal Perspektifte Klasik Müzikte
Kurumsallaşma ve Türkiye Örneği (danışman Yrd. Do. Mehmet
Nemutlu)!
AKADEMİK YAYIN
Kitap
(2007, 2010, 2014) Şenürkmez, K.Y., İ. Boran, Kültürel Tarih Işığında
Çoksesli Batı Müziği, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.!
Kitap Bölümü
(2013) ‘Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı’nda Süreklilik, Dönüşüm ve
Müziksel Akış, Bilge Karasu’yu Okumak içinde, Metis Yayınları,
İstanbul.!
(2010) ‘Çoksesli Batı Müziğini Bu Topraklara Sevdirenler’, Türkiye’ye
Enerji Verenler içinde, Gama Holding, Ankara.!
(2010) ‘The Cultural Bridge Between Music and Social Europe and
Asia Responsibility Projects of Istanbul’, Sounds in Europe içinde,
European Music Council.!
(2009) ‘Time Memory and the Musical Perception’, Analecta
Husserliana - The Yearbook of Phenomenological Research, Volume
101: Memory in the Ontopoesis of Life içinde, (ed. A.T. Tymieniecka),
Springer Publishing Group, Dordrecht, Boston.!
!
Makale
(2012) ‘Brahms, Daumer ve Bir Türk Şiiri’, Müzik-Bilim Dergisi, Sayı:
1 (Bahar), Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yayınları,
İstanbul.!
!
(2012) ‘Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı’nda Süreklilik, Dönüşüm ve
Müziksel Akış’, Kitap-lık Edebiyat Dergisi, Sayı: 156, Yapı Kredi
Yayınları, İstanbul.!
!
(2007) “Technology and Creativity in Electronic Music Composition”,
XVII. Uluslararası Estetik Kongresi Online Makaleler, Sanart - Orta
Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. (http://www.sanart.org.tr/
congresses/ICA/proceedings.htm)!
!
(2007) “Müzik ve Zaman”, Türkiye’de Estetik – Türkiye Estetik
Kongresi, Bildiriler Kitabı, Sanart Yayınları, Ankara.!
!
(Mart-Nisan 2007) “Bülent Tarcan” Andante Dergisi, Sayı: 27, Bali
Yayıncılık, İstanbul.!
!
(2004) “Açık Yapıt-Müzik İlişkisi Bağlamında İlhan Usmanbaş’ın
Üretimine Bir Bakış ”, DipNot Sanat ve Tasarım Yazıları, Sayı: 2 (KışBahar), Mimar Sinan Üniversitesi-Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları.!
!
(2003) “Popular Müzikte ‘Yineleme’ Unsurunun Müzikolojik Bağlamda
İncelenmesi Üzerine Bir Deneme” Popüler Müzik Araştırmaları
Derneği Dergisi, Cilt. 1, No. 1 (Bahar/Yaz), Sevda-Cenap And Müzik
Vakfı Yayınları, Ankara.!
Sayfa 2
(2002) “New Approaches to Musical Time and Compositional
Thinking”, Müzikoloji Dergisi, Sayı: 3, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet
Konservatuvarı Yayınları, İstanbul.!
!
(1998) “Salome”, Müzikoloji Dergisi, Sayı: 2, Mimar Sinan Üniversitesi
Devlet Konservatuvarı Yayınları, İstanbul.
!
SEMPOZYUM/KONFERANS/PANEL
(5-6 Mayıs 2011) “Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı’nda Süreklilik,
Dönüşüm ve Müziksel Akış”, “Bilge Karasu’yu Okumak” başlıklı
Sempozyum, MSGSÜ Sedat Hakkı Eldem Oditoryumu.!
!
(28-31 Ekim 2010) “Müzikte Algısal Deneyim”, Bilinç Çalıştayı, Nesin
Matematik Köyü (İzmir-Selçuk).!
!
(18 Temmuz 2010) “Notasyonun Gelişimi” başlıklı konferans,
Yahşibey Müzikte Açık Yapıt ve Grafik Notasyon Atölyesi’nde (İzmirDikili).!
!
(20 Temmuz, 2010) “Usmanbaş’ın Kareleri ve Grafik Notasyon”
başlıklı konferans, Yahşibey Müzikte Açık Yapıt ve Grafik Notasyon
Atölyesi (İzmir-Dikili).!
!
(03 Aralık 2009) “Müzik Yapıtının Yönelimselliği” başlıklı konferans,
Müzik-Felsefe Buluşmaları, Galatasaray Üniversitesi, İstanbul.!
!
(29-31 Ekim 2009) “Establishing Classical Music in Early Republican
Turkey”, Musical Societies and Politics: Ottoman and Early
Republican Turkey in Its European Context, Boğaziçi Üniversitesi,
İstanbul.!
!
(17 Nisan 2009) "Spektral Müzikte Zamansallık", başlıklı konferans,
VEKOM Seminerleri, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.!
!
(2-15 Temmuz 2008) “Spektral Müzikte Mekân ve Zaman” başlıklı
konferans, Yahşibey Mekânsal Müzik Çalışmaları Atölyesi’nde (İzmirDikili) Öğr.Gör. Ahmet ALTINEL ile birlikte.!
!
(03-11 Kasım 2007) “Music Education and Musical Heritage”, Akdeniz
Ülkeleri Kültür Değişim Kurumu ECUME 15. Toplantısı, Cezayir.!
!
(09-13 Temmuz 2007) “Technology and Creativity in Electronic Music
Composition”, XVII. Uluslararası Estetik Kongresi kapsamında, Orta
Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.!
!
(18-22 Haziran 2007) “Time Memory and the Musical Perception”, 57.
Uluslararası Fenomenoloji Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi,
İstanbul.!
!
(22-24 Kasım 2006) “Müzik ve Zaman”, Türkiye Estetik Kongresi,
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.!
!
Sayfa 3
(17 Mayıs 2006) “Edebiyat-Müzik İlişkisi Çerçevesinde Richard
Strauss’un Salome ve Elektra Operalarına Bir Bakış” başlıklı
konferans, “Müzik ve Edebiyat” Konferansları, Osmanlı Bankası
Müzesi, İstanbul.!
!
(16 Şubat 2005) “Adorno’nun Sosyo-Politik Eleştirel Toplum Kuramı
Çerçevesinde Oniki Ton Müziği ve Yabancılaşma” başlıklı konferans,
“Müzik ve Politika” Konferansları, Osmanlı Bankası Müzesi, İstanbul.!
!
(3-6 Ekim 2002) “Popüler Müzikte “Tekrar” Unsurunun Müzikolojik
Bağlamda İncelenmesi Üzerine Bir Deneme”, PMAD Popüler Müzik
Pratikleri: Endüstriyel ve Endüstri-dışı Boyutlar, İzmir Dokuz Eylül
Üniversitesi, İzmir.!
!
(Aralık 2001, 2001-2002 Güz Yarıyılı) “H. Schenker’in Müzik Kuramı
ve Schenker Tarzı Yapısal Çözümlemeler” başlıklı seminer, Müzikoloji
Bölümü Anabilim Dalı Seminerleri, MSGSÜ, İstanbul.!
!
(Nisan 2001, 2000-2001 Güz Yarıyılı) “Ulvi Cemal Erkin ve Yapıtları”
başlıklı seminer, Müzikoloji Bölümü Anabilim Dalı Seminerleri,
MSGSÜ, İstanbul.!
!
DİĞER
(19-22 Nisan 2012) Avrupa Müzik Konseyi Yıllık Genel Toplantısı ve
Konferansı düzenleme kurulu üyesi ve Açılış Konuşması; 2.European
Forum on Music and the Annual Meeting of the EMC, İstanbul.!
!
(16-30 Temmuz 2010) Yahşibey Workshop, Müzikte Açık Yapıt ve
Grafik Notasyon, Atölye Eşyönetmeni, İzmir- Dikili.!
!
İdari Görevler
- Bölüm Başkanlığı; MSGSÜ Devlet Konservatuvarı Müzikoloji
Bölümü, Mayıs 2013- - Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunda
görevlendirme, MSGSÜ, Nisan 2014.!
!
- ADEK Özdeğerlendirme komisyonunda görevlendirme, MSGSÜ,
Ocak 2013.!
!
- Müdür Yardımcılığı, MSGSÜ Devlet Konservatuvarı, 2007-2010!
!
- Socrates/Erasmus çalışmaları kapsamında Uluslararası İlişkiler
Koordinatörlüğü Üyesi, MSGSÜ, 2004-2007.!
!
Görevlendirilmeler
(15-18 Nisan 2010) Müzikte Çeşitlilik, “Looking back, Looking
forward”, Avusturya, Viyana, Avrupa Müzik Konseyi Yıllık Genel
Toplantısı ve Konferansına katılmak üzere MSGSÜ Rektörlüğü
tarafından görevlendirilme.!
!
(22-26 Nisan 2009) Yunanistan, Atina, Avrupa Müzik Konseyi Yıllık
Genel Toplantısı ve Konferansına katılmak üzere MSGSÜ Rektörlüğü
tarafından görevlendirilme.!
Sayfa 4
!
(17-20 Nisan 2008) Çek Cumhuriyeti, Brno, Avrupa Müzik Konseyi
Yıllık Genel Toplantısı ve Konferansına katılmak üzere MSGSÜ
Rektörlüğü tarafından görevlendirilme.!
!
(19-21 Nisan 2007) İspanya, Barcelona, Avrupa Müzik Konseyi Yıllık
Genel Toplantısı ve Konferansına katılmak üzere MSGSÜ Rektörlüğü
tarafından görevlendirilme.!
!
(03-11 Kasım 2007) Cezayir, Akdeniz Ülkeleri Kültür Değişim Kurumu
ECUME’nin 15. toplantısına katılmak üzere MSGSÜ Rektörlüğü
tarafından görevlendirilme.!
(22-24 Nisan 2005) Macaristan, Budapeşte, Avrupa Müzik Konseyi
Yıllık Genel Toplantısı ve Konferansına katılmak üzere MSGSÜ
Rektörlüğü tarafından görevlendirilme.!
!
Bilimsel Kuruluşlara Üyelik
- EMC, European Music Council (Avrupa Müzik Konseyi) Türkiye
Temsilcisi, 2005. !
!
- Uluslararası Husserl ve Fenomenolojik Araştırma Birliği Üyesi,
2007.!
!
- Unesco Türkiye Milli Komisyonu İhtisas Komitesi Üyesi, 2003-2004.!
!
Radyo Programları
(2002-2004)
Katalog, Filiz Ali ile anayolun dışında kalan yapıtlar, besteciler ve
yorumcular üzerine bir dizi, Açık Radyo.!
1998-1999
Boşluğa Atlayış, Çağdaş Türk bestecileri üzerine Mehmet Nemutlu ile
bir dizi, Açık Radyo.!
Ulusal Dergilerde Hakemlik
MSGSÜ DK Müzikoloji Bölümü, Müzik-Bilim Dergisi, MSGSÜ Yayını,
Yönetim Kurulu Üyeliği ve hakemlik (Güz, Bahar, 2013; Güz, Bahar,
2014).!
!
Dicle Üniversitesi, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, hakemlik
(Mart 2010).!
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Konservatoryum adlı
dergide hakemlik (Şubat 2013) MSGSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Sosyal Bilimler adlı dergide hakemlik, MSGSÜ Yayını, (Şubat 2013). !
!
İstanbul Teknik Üniversitesi, Porte adlı dergide hakemlik (Mart 2013).!
!
!
!
!
!
!
!
Sayfa 5
Tamamlanmış ve Yürütülen Tezler
- Burak Ülker, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, SBE,
Danışmanlık (yürütülmekte).!
!
- Hakan Kamalı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, SBE,
Danışmanlık (yürütülmekte).!
!
- Berrak Nil Boya, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, SBE,
Danışmanlık (yürütülmekte).!
!
- Terlan Alieva, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, SBE,
Danışmanlık (yürütülmekte).!
!
- Aydin Zeynep Fulya, (2011) “Joaquin Rodrigo'nun "fantasia para un
gentilhombre" isimli gitar konçertosu”, Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi, SBE, Danışmanlık (tamamlandı).!
!
- Önem Erhan Onur, (2010) “Johann Sebastian Bach - Chaconne
(BWV 1004), Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, SBE,
Danışmanlık (tamamlandı).!
!
- Ceran İlyas, (2010) “Cumhuriyet Döneminde müzikte modernleşme
süreci”, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, SBE,
Danışmanlık (tamamlandı).!
!
!
- Güvel Asena, (2009) “Etienne OZİ' nin (Troisieme Sonate'si), Paul
JEANJEAN'ın (Prelude et Scherzo'su),Johann Friedrich FSACH'ın
(Sonate C Majör' ü) ve Alexandre TANSMAN'ın (Suite pour
Basson'un) Fagot Edebiyatı' ndaki yerinin incelenmesi”, Mimar
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, SBE, Danışmanlık (tamamlandı).!
!
- Duman Ali, (2009) “Fagotun tarihsel süreci ve Malcolm Arnold'un
op.86fantezisi, Gerorg Philipp Telemann'ın Fa Minör Sonatı, Eugene
Bozza'nın Recit - Sıcılıenne et Rondo'su, H. Villa - Lobos'un
Cirandadas Sete Notas'ının teknik ve yapı bakımından analizi”,
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, SBE, Danışmanlık
(tamamlandı).!
!
- Akan Nesrin, (2009) “Platon'da müzik anlayışı”, Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi, SBE, Danışmanlık (tamamlandı).!
Sayfa 6
Download

Doç. Dr. Kıvılcım YILDIZ ŞENÜRKMEZ