REFERANS
Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Sirküler
Sayı:2014–037
07.08.2014
Konu:VergiUsulKanunuBazıTebliğlerindeYapılanDeğişiklikler
07.08.2014 tarih ve 29081 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan üç tebliğ ile Vergi Usul Kanunu bazı tebliğlerinde değişiklikler yapılmış ve yeni düzenlemeler getirilmiştir. Bu düzenlemelerle amortismana tabi iktisadi kıymetler listesine yeni kıymetler eklenmiş, matbaa işletmelerinin bildirim süresi değiştirilmiş ve yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kayıt süreleri değiştirilmiş. 07.08.2014 tarih ve 29081 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 437 sıra nolu VUK genel tebliği ile 15.06.2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nin 6 ncı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. ESKİ HALİ 6. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kayıt Süreleri Bu Tebliğ kapsamında yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetinde olan mükelleflerden, belirli bir tür cihaz kullanma mecburiyeti getirilenler alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 90 gün içerisinde, diğer mükellefler ise alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde bağlı bulundukları vergi dairesine bir dilekçeyle (alış faturası örneği, cihaz sicil numarası, cihazdan alınan bir fiş örneği de dâhil olmak üzere gerekli belgeleri eklemek suretiyle) müracaat ederek cihazlarını kayıt ettirmek zorundadır. Ayrıca mükelleflerin kayıt işlemi ile birlikte, söz konusu süre içerisinde her bir cihaz için ayrı ayrıolmak üzere ödeme kaydedici cihazlara ait levhayı vergi dairelerinden alarak işyerlerinde muhafaza etmesi gerekir. Misal olarak, bu Tebliğin 4 üncü bölümünde yer alan EFT‐POS özellikli cihaz kullanma mecburiyetine tâbi olanların, cihazın faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 90 gün (427 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile değişen ibare)01.10.2013 tarihinden itibaren 90 günü geçmemek üzere) içerisinde yukarıda yazılı işlemleri tamamlaması gerekir www.referansymm.com.tr
YENİ DÜZENLENMİŞ HALİ 6. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kayıt Süreleri Mükellefler, gerek mecburiyetlerinin başlaması sebebiyle gerekse mecburiyetleri başlamadan kendi istekleri ile kullanmak üzere aldıkları yeni nesil ödeme kaydedici cihazları, alış faturasının düzenlendiği tarihten (fatura tarihi dahil) itibaren 15 gün içerisinde bağlı bulundukları vergi dairesine bir dilekçeyle (alış faturası örneği, cihaz sicil numarası, cihazdan alınan bir fiş örneği de dâhil olmak üzere gerekli belgeleri eklemek suretiyle) bildirerek kayıt ettireceklerdir. Ayrıca mükellefler kayıt işlemi ile birlikte, kullanmak üzere aldıkları her bir cihaz için ayrı ayrı olmak üzere “Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait Levha”yı söz konusu süre içerisinde vergi dairelerinden alarak işyerlerinde devamlı surette görülebilecek bir yere asacaklardır. Cihazın alındığı tarih itibariyle yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetinin başlamasına 15 günden daha az bir sürenin bulunması halinde mükellefler, söz konusu 15 günün sonunu beklemeyecekler ve mecburiyetleri başlamadan önce yukarıda açıklandığı şekilde kayıtlarını yaptırıp ödeme kaydedici cihazlara ait levhalarını alacaklardır. Diğer bir anlatımla mükellefler cihazları, alış &
www.referansbd.com.tr REFERANS
Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık faturasının düzenlendiği tarihten itibaren (yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetinin başlama tarihini geçmemek şartıyla) 15 gün içerisinde vergi dairesine kaydettirip levhalarını alarak kullanmaya başlayacaklardır. Mezkur Resmi Gazete’de yayımlanan 438 sıra nolu VUK genel tebliği ile 07.04.2005 tarihli ve 25779 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 347)’nin 3 üncü bölümünün birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. ESKİ HALİ 3 Matbaa işletmecileri yönetmeliğin 14 üncü maddesi uyarınca düzenlenen bilgi formunu, en geç düzenlendiği günü izleyen günün sonuna kadar internet üzerinden, Gelirler Genel Müdürlüğünün www.gelirler.gov.tr adresinde hizmet veren İnternet Vergi Dairesi/Kurumlar‐
Gelir Vergi Dairesine, kullanıcı kodu, parola ve şifrelerini kullanmak suretiyle göndereceklerdir. YENİ DÜZENLENMİŞ HALİ 3 Matbaa işletmecileri Yönetmeliğin 14 üncü maddesi uyarınca düzenlenen bilgi formunu, en geç düzenlendiği günü izleyen on beşinci günün sonuna kadar internet üzerinden, www.gelirler.gov.tr adresinde hizmet veren İnternet Vergi Dairesi/Kurumlar‐Gelir Vergi Dairesine, kullanıcı kodu, parola ve şifrelerini kullanmak suretiyle göndereceklerdir. Yine aynı tebliğde ekli ek‐4’te yer alan Anlaşmalı Matbaalara İlişkin Tip Anlaşma Metninin 6 ncı maddesinin dördüncü paragrafı “Matbaa işletmecisi, basım ve dağıtımını yaptığı belgelere ilişkin bilgi formunu, en geç düzenlendiği günü izleyen on beşinci günün sonuna kadar elektronik ortamda internet üzerinden gönderecektir.” Şeklinde değiştirilmiştir. Bilindiği üzere VUK hükümlerinde “Mükellefler amortismana tâbi iktisadî kıymetlerini Maliye Bakanlığının tespit ve ilân edeceği oranlar üzerinden itfa ederler. İlân edilecek oranların tespitinde iktisadî kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınır.” Hükmü yer almaktadır. İlgili hüküm ışığında 28.04.2004 tarihli ve 25446 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 333)’nin ekinde amortismana tabi iktisadi kıymetlerin faydalı ömür listesi yer almaktadır. İlgili hüküm ışığında 07.08.2014 tarih ve 29081 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 439 sıra nolu VUK genel tebliği ile amortismana tabi iktisadi kıymetler listesine yeni kıymetler eklenmiştir. Yapılan değişiklikle 3 nolu liste kısmında yer alan demirbaşlar bölümünde 3.65. satırdan sonra gelmek üzere “Su taşımaya mahsus damacanalar” kıymeti eklenmiş faydalı ömrü 3 yıl, amortisman oranı ise %33,33 olarak belirlenmiştir. Ayrıca ilgili listenin 29.1 nolu kısmında yer alan “Çimentolu yonga imalatında kullanılan iktisadi kıymetler” ifadesi “Çimentolu yonga ve lif çimento levha imalatında kullanılan iktisadi kıymetler” olarak değiştirilmiş ve sonrasında gelmek üzere eklenen “29.1.1. Plastik kalıplar” kıymetinin faydalı ömrü 2 yıl (amortisman oranı %50) ve “29.1.2. Çelik sac kalıplar ve ayraçlar” kıymetinin faydalı ömrü 5 yıl (amortisman oranı %20) olarak belirlenmiştir. www.referansymm.com.tr
&
www.referansbd.com.tr REFERANS
Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Ayrıca listenin 45.1 nolu elektrik üretim başlıklı bölümüne ”45.1.9. Güneş enerjisi santrali” kıymeti eklenmiş ve ilgili kalemin faydalı ömrü 10 yıl amortisman oranı ise %10 olarak belirlenmiştir. Saygılarımızla, REFERANS Sirküler içeriğinde yer alan açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermekte olup, REFERANS YMM A.Ş. REFERANS Denetim YMM Ltd.Şti. ve REFERANS Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.’ye içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. www.referansymm.com.tr
&
www.referansbd.com.tr 
Download

2014-037 Vergi Usul Kanunu Bazı Tebliğlerinde Yapılan