REFERANS
Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Sirküler
Sayı:2014–011
12.04.2014
Konu: ÖTV İade Talep ve Teminat Çözümü Dilekçelerinin İnternet Ortamında
Verilmesi. 11.04.2014 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan Özel Tüketim Vergisi 20 Nolu Sirkülere göre ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Listedeki Malların İthalinde Alınan Teminatların Çözümü Talebi İçin Verilmesi Gereken Dilekçe ile ilgili değişiklik yapılmıştır. Yapılan Değişikliğe göre (I) sayılı listedeki mallar için teminatın alınması, gönderilmesi ve çözümüne yönelik işlemler yeniden belirlenmiş olup, bu işlemlere ilişkin kullanılan (EK:11) ve (EK:12) Bilgi Formları 01.04.2014 tarihinden itibaren elektronik ortama taşınmıştır. Ayrıca söz konusu teminatın çözümü işleminde (A) cetvelindeki mallar için mükellefin talebi üzerine sirküler ekinde yer alan "Bilgi Formu “nun ilgili vergi dairesince elektronik ortamda oluşturularak gümrük idaresine gönderilmesi üzerine, (B) cetvelindeki mallar için ise ilgili vergi dairelerince Gelir İdaresi Başkanlığı sistemi kullanılmak suretiyle gerçekleştirilecektir. Buna göre teminat çözümünde bulunacak mükellefler (A) ve (B) cetvelinde yer alan mallar için, örneği ekte yer alan dilekçeyi ayrı ayrı düzenlemeleri gerekmektedir. Söz konusu dilekçenin ilgili vergi dairesine 01.06.2014 tarihine kadar kağıt ortamda doldurulması, bu tarihten itibaren ise internet vergi dairesinden gönderilmesi gerekmektedir. Sirküler ekindeki dilekçeye aşağıdaki linkten ulaşılabilir. Teminatın Çözümüne İlişkin Talep Dilekçesi 11.04.2014 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığınca, 21 seri nolu Özel Tüketim Vergisi Sirkülerinde 2012/3792 sayılı Kararname kapsamındaki ÖTV iade taleplerine ilişkin verilmesi gereken tabloya ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. 09.10.2012 tarihli ve 28436 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen malların, imalatçılar tarafından imalatta kullanılmaları halinde vergi tutarlarının indirimli uygulanmasına yönelik düzenleme yapılmıştır. www.referansymm.com.tr
&
www.referansbd.com.tr REFERANS
Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Söz konusu düzenleme ile indirimli vergi uygulaması sebebiyle ortaya çıkan vergi farklılaştırmalarının alıcı imalatçılara iade yöntemiyle uygulaması, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin 4 numaralı fıkrasında Maliye Bakanlığına verilen yetkiye istinaden 26 ve 33 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğleri ile değişik 25 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ile uygun görülmüştür. Bahsi geçen Tebliğin 4 üncü bölümünde ÖTV iade taleplerinin imalatçılar tarafından internet vergi dairesi üzerinden ilgili vergi dairesine verilecek dilekçeler ile elektronik ortamda yapılacağı belirtilmiştir. Yukarıdaki yetkiye istinaden, örneği ekte yer alan 2012/3792 sayılı BKK Kapsamındaki İmalatçılar İçin İmalatta Kullanılan Mal Bilgileri Tablosunun da ÖTV iade talep dilekçelerinin ekine Tebliğin (4.1.2.) bölümünde belirtilen liste ve tablolarla birlikte eklenmesi gerektiği belirtilmiştir. Söz konusu tablo ilgili vergi dairesine 01.06.2014 tarihine kadar kağıt ortamda düzenlenecek, bu tarihten sonra ise internet vergi dairesi üzerinden gönderilecektir. Bu zorunluluğa uymayanların iade talepleri karşılanmayacağı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirtilmiştir. 2012/3792 Sayılı BKK Kapsamındaki İmalatçılar İçin İmalatta Kullanılan Mal Bilgileri Tablosu Saygılarımızla, REFERANS Sirküler içeriğinde yer alan açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermekte olup, REFERANS YMM A.Ş. REFERANS Denetim YMM Ltd.Şti. ve REFERANS Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.’ye içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. www.referansymm.com.tr
&
www.referansbd.com.tr 
Download

2014-011 ÖTV İade Talep ve Teminat Çözümü