T.C.
Resmî Gazete
Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
Sayı : 29055
Mükerrer
9 Temmuz 2014
ÇARŞAMBA
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
T.C.
BAŞBAKANLIK
69471265-305-5544
8 Temmuz 2014
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
Görüşmelerde bulunmak üzere; 9 Temmuz 2014 tarihinde Suudi Arabistan’a gidecek
olan Başbakan Yardımcısı Emrullah İŞLER’in dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla
arz ederim.
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
—————
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI
68244839-140.03-172-368
8 Temmuz 2014
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 8/7/2014 tarihli ve 69471265-305-5544 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere, 9 Temmuz 2014 tarihinde Suudi Arabistan’a gidecek
olan Başbakan Yardımcısı Emrullah İŞLER’in dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM’ın vekâlet etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr
İçindekiler 4. Sayfadadır.
e-posta: [email protected]
Sayfa : 2
RESMÎ GAZETE
9 Temmuz 2014 – Sayı : 29055 (Mükerrer)
YÖNETMELİKLER
Harran Üniversitesinden:
HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE
SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 25/7/2004 tarihli ve 25533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Harran
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye son fıkrasından sonra gelmek
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Öğrenci, her yarıyıl/yıl başında akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde; katkı
payını yatırarak öğrenci işleri otomasyon sisteminden derslerini seçerek onaylamalıdır. Öğrencinin seçtiği dersler danışmanı tarafından da onaylanarak kayıt süreci tamamlanmış olur. Ders
kayıt çıktısı öğrenci ve danışmanı tarafından ders ekleme/bırakma süresi sonuna kadar imzalanır ve bu belgeyi öğrenci mezun olana kadar danışmanı muhafaza eder.”
“İkinci öğretimi bulunan bölümlerde, ders çakışması halinde; öğrenci normal öğretimde
ise ikinci öğretimden, ikinci öğretimde ise normal öğretimden çakışan dersleri ile zorunlu derslerde aynı ismi taşıyan seçmelilerde ise eşdeğer olan en fazla üç dersi ders ekleme ve bırakma
süresi içinde danışmanın önerisi ve bölüm kurulu kararı ile alabilir. Öğrenci, dersi verildiği yarıyılda almak zorundadır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Öğrenciler, her yarıyıl/yıl başından itibaren en geç bir hafta içinde, almak zorunda oldukları dersler dışında, kayıt yaptırdıkları derslerde danışmanın onayını alarak, istedikleri ders
değişikliklerini yapabilirler.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Önlisans/lisans programlarına kayıt olan öğrencilerin muafiyet işlemleri sonucunda
muaf oldukları derslerin notları otomasyon sistemine işlenir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 28 – Bir öğrenciye her ders için gerekli sınav ve değerlendirmelerin sonunda
o dersin öğretim elemanı tarafından aşağıdaki tabloda katsayısı ve 100 puan üzerinden karşılıkları gösterilen harf notlarından biri yarılyıl/yıl sonu başarı notu olarak verilir:
Katsayı
Puan
Başarı Notu
AA
4.00
90-100
BA
3.50
85-89
BB
3.00
75-84
CB
2.50
70-74
CC
2.00
65-69
DC
1.50
60-64
DD
1.00
55-59
FD
0.50
50-54
FF
0.00
00-49
Harf notlarının anlamları aşağıda belirtilmiştir:
AA, BA, BB, CB, CC (Başarılı): Bir dersten AA, BA, BB, CB veya CC notlarından
birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.
DC veya DD (Şartlı Başarılı): Bir dersten DC veya DD alan öğrenci o dersi şartlı başarmış sayılır.
F (Başarısız): Bir dersten F kodlu notları alan öğrenci o dersi başarmamış sayılır. Bunlardan:
FF, FD (Başarısız); girdiği yarıyıl/yıl sonu sınavında başarı sağlayamayan ve devam
koşulu aranmaksızın teorik dersin sadece sınavlarına girerek tekrar etmesi gereken öğrencilere,
FZ (Devamsız); devam koşulunu gerçekleştiremeyen ve derse varsa uygulamalara devam ederek sınavlarına girmesi gereken devamsız öğrencilere,
9 Temmuz 2014 – Sayı : 29055 (Mükerrer)
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 3
FT (Tekrar); teori ve uygulamadan oluşan derslerden devam koşulunu sağladıkları halde, yapılan uygulama sınavında başarısız olan ve derse uygulamaları ile birlikte devam ederek
sınavlarına girmesi gereken öğrencilere veya sadece uygulamadan oluşan derslerden devam
koşulunu sağladıkları halde girdikleri yarıyıl/yıl sonu sınavlarında başarısız olan ve uygulamalara devam ederek sınavlarına girmesi gereken öğrencilere
verilir.
M (Muaf): Üniversite dışından nakil yoluyla gelen veya ÖSYM aracılığı ile yatay veya
dikey geçiş yolu ile Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce almış oldukları ve denkliği
bölüm başkanlığının önerisi üzerine ilgili yönetim kurulunca tanınan dersleri ifade eder.
Kredisiz derslerin ve stajların değerlendirilmesinde aşağıdaki notlar verilir:
S (Yeterli): S notu, kredisiz derslerden geçen veya staj çalışmasını başarı ile tamamlayan
öğrencilere verilir.
U (Yetersiz): U notu, kredisiz derslerde veya staj çalışmasında başarısız olan öğrencilere
verilir.
Tıp Fakültesinde sınav notları ve değerlendirilmesi, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin son fıkrasının sonuna aşağıdaki
cümle eklenmiştir.
“Onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi olmaya hak kazananların belgeleri ilgili
yarıyılın/yılın sonunda verilir.”
MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Harran Üniversitesi Rektörü yürütür.
Toros Üniversitesinden:
—— • ——
TOROS ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 24/8/2012 tarihli ve 28391 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Toros Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ç) Tek Ders Sınavı: Zorunlu stajını tamamlamamış olsa bile, mezuniyeti için devam
koşulunu yerine getirmiş olma koşulunu sağlamış tek dersi kalan öğrenciler ile mezun olabilmek için ilgili programın tüm derslerinden başarılı olduğu ya da başarılı sayıldığı halde genel
akademik ortalaması 2,00’nin altında olması nedeni ile mezun olamayan öğrenciler, genel akademik ortalamalarını yükseltmek üzere son dört yarıyıla ait diledikleri tek bir dersten, dilekçeyle başvurmaları halinde ilgili yönetim kurulu kararıyla bu duruma geldikleri yarıyılı izleyen
ilk yarıyılda, mezuniyet aşamasında ise aynı yarıyılda verilecek tek ders sınavına girebilirler.
Tek ders sınavları, program haftası ile ders alma-bırakma günleri arasında yapılır ve akademik
takvimde belirtilir. Her öğrenci tek ders sınav hakkından bir kez yararlanabilir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(2) Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından aldığı ve başarılı
olduğu derslerin intibakının yapılarak, bu derslere ilişkin daha önce alınan notlar ilgili fakülte,
yüksekokul, meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararlarına istinaden transkripte işlenir.
(3) Dikey geçiş ile lisans programlarına yerleşen öğrencilerin diploma programından
mezuniyet koşullarını sağlaması halinde, lisans not ortalamaları ön lisans programında alarak
lisans programında intibakı yapılan dersler ile lisans eğitimi sırasında aldığı dersler üzerinden
hesaplanır.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Toros Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
24/8/2012
28391
Sayfa : 4
RESMÎ GAZETE
9 Temmuz 2014 – Sayı : 29055 (Mükerrer)
İÇİNDEKİLER
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Emrullah İŞLER’e, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
1
Ayşenur İSLAM’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
YÖNETMELİKLER
— Harran Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
2
— Toros Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
3
DUYURU
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:
http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden
Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere
e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise
e - Resmi Gazete ile
abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : [email protected]
Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 30 Kr
Download

T.C. Resmî Gazete