T.C.
Resmî Gazete
Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
Sayı : 29106
Mükerrer
1 Eylül 2014
PAZARTESİ
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
GENELGELER
Başbakanlıktan:
Konu : Görev Dağılımı.
GENELGE
2014/14
Başbakanlığa bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşların Başbakan Yardımcıları arasındaki
dağılımı ile verilen görevler ekli listede belirtilen şekilde yeniden düzenlenmiştir.
Bu konularda daha önce yayımlanmış bulunan 2011/7 ve 2011/20 ve 2013/15 sayılı
Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr
İçindekiler 8. Sayfadadır.
e-posta: [email protected]
Sayfa : 2
RESMÎ GAZETE
1 Eylül 2014 – Sayı : 29106 (Mükerrer)
1 Eylül 2014 – Sayı : 29106 (Mükerrer)
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 3
Sayfa : 4
RESMÎ GAZETE
1 Eylül 2014 – Sayı : 29106 (Mükerrer)
Başbakanlıktan:
Konu : Kurullarda görev alacak
Hükümet Üyeleri.
GENELGE
2014/15
Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Bakanlar Kurulu Kararları ve genelgeler ile teşkil edilmiş olan kurul ve komisyonlarda, başkan veya üye olarak görev alacak Hükümet üyeleri
ekte belirtilen şekilde yeniden düzenlenmiştir.
Bu konularda yayımlanmış bulunan 2011/8, 2011/14 ve 2012/5 sayılı genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
1 Eylül 2014 – Sayı : 29106 (Mükerrer)
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 5
Sayfa : 8
RESMÎ GAZETE
1 Eylül 2014 – Sayı : 29106 (Mükerrer)
İÇİNDEKİLER
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
GENELGELER
— Görev Dağılımı ile İlgili 2014/14 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
1
— Kurullarda Görev Alacak Hükümet Üyeleri ile İlgili 2014/15 Sayılı Başbakanlık
4
Genelgesi
DUYURU
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:
http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden
Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere
e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise
e - Resmi Gazete ile
abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : [email protected]
Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 30 Kr
Download

T.C. Resmî Gazete