teşhis edilmiştir. Tohum yüzeyleri Leo Supra marka Scanning Elektron Mikroskop ile taranmıştır.
Bulgular: Hyacinthaceae, yeryüzünde, 41–70 cinsle 770–1000 türle ile temsil edilmektedir.
Ornithogalum cinsi, Türkiye’de yetişen 54, Trakya bölgesinde ise yetişen 14 türe sahiptir. Trakya
Üniversitesi Fen Fakültesi Herbaryumu’nda (EDTU) da O. armeniacum Baker, O. comosum L., O.
fimbriatum Willd., O. montanum Cyr., O. nanum Sibth. & Sm., O. narbonense L., O. nutans L.,
O. olygophyllum E.D. Clarke, O. orthophyllum Ten., O. pyrenicum L., O. refractum Kit ex Schlet.,
O. sibthorpii Greuter., O. sigmoideum Freyn & Sint ve O. umbellatum L. örnekleri bulunmaktadır.
Bu çalışmada, O. fimbriatum, O. narbonense ve O. refractum türlerine ait tohum yüzeyleri ilk defa
olacak şekilde O. armeniacum, O. pyrenicum ve O. sigmoideum türleri de dahil olmak üzere 6
farklı türün tohum yüzey mikromorfolojik özellikleri karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Buna göre
O. fimbriatum ve O. refractum’da testa yüzeyinde dörtgen, beşgen, altıgen çıkıntılı yapılar varken,
O. narbonense’de tohum yüzeyinin diğer iki türdekinden farklı olarak yüzeyde hafif çöküntüler
içerdiği ve bu çukurların içinde ve dışında bütün yüzeyde yuvarlak kabartılı yapıların olduğu
gözlenmiştir.
Sonuç: Trakya bölgesinden toplanmış olan Ornithogalum cinsine ait 3’ü ilk defa bu çalışmada
olmak üzere 6 farklı tür örneklerinin tohum yüzeyleri SEM (Scanning Elektron Mikroskop) ile
taranmıştır. Uygulama sonucunda türün sistematik teşhisi için önemi olan tohum yüzey karakterleri
saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Trakya, flora, Ornithogalum, tohum, SEM
Teşekkür: Ornithogalum tohumlarının teşhisinde ve elde edilmesinde katkısı olan Yrd. Doç. Dr.
Güler Dalgıç’a teşekkür ederim.
PB–270
Bursa ve Çevresinde Yayılışı Olan Alyssum (Brassicaceae) Türlerinin
Bazı Mikromorfolojik Özelliklerinin S.E.M. ile Belirlenmesi
Aylin Yılmaz, Gönül Kaynak, Özer Yılmaz
Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü Görükle Yerleşkesi, Nilüfer, Bursa
[email protected]
Amaç: Bursa ve çevresinde yetiştiği belirlenen Alyssum L. (Brassicaceae) taksonlarının gövde,
yaprak ve meyvelerinin mikromorfolojik özelikleri S.E.M. ile belirlenmiştir.
Gereçler ve Yöntemler: Bursa ve çevresinde yetişen Alyssum taksonlarının gövde, yaprak ve
meyvelerinin mikromorfolojik özeliklerini yansıtan fotoğraflar için Taramalı Elektron Mikroskobu
(S.E.M.) kullanılmıştır. Gövde, yaprak ve meyveler her iki yüzeyi de yapışkan karbon bant bulunan
alüminyum disklere uygun şekilde yerleştirilmiş ve BAL–TEC SCD 005 kaplama cihazı yardımıyla
Altın–Palladium ile 150 saniye süreyle kaplanmıştır. Kaplanmış olan örnekler, Uludağ Üniversitesi
Fen–Edebiyat Fakültesi’nde bulunan CARL ZEISS / EVO 40 SEM cihazı ile 20 kV’de incelenmiş
ve fotoğrafları çekilmiştir.
Bulgular: Araştırma alanında yayılışı olan A. alyssoides (L.) L., A. corsicum Duby, A. desertorum
Stapf. var. desertorum, A. desertorum Stapf. var. prostratum Dudley, A. dudleyi N. Adıgüzel & R.D.
Reeves (endemik), A. erosulum Genn. & Pestal. (endemik), A. hirsutum Bieb., A. repens Baumg.
21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03–07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye
http://www.ubk2012.ege.edu.tr
673
var. trichostachyum (Rupr.) Hayek, A. minus (L.) Rothm. var. minus, A. minus (L.) Rothm. var.
micranthum (Meyer) Dudley, A. minutum Schlecht. ex DC., A. murale Waldst. & Kit. subsp. murale
var. muraleA. sibiricum Willd.,A. smyrnaeum Meyer, A. strigosum Banks. & Sol. subsp. strigosum,
A. strigosum Banks. & Sol. subsp. cedrorum (Schott & Kotschy) Dudley ve A. umbellatum Desv.’nin
gövde, yaprak ve meyvelerinin mikromorfolojik özelikleri S.E.M. belirlenmiştir.
Sonuç: Araştırma alanında yayılışı olan 17 taksonun gövde, yaprak ve meyve üzerindeki tüylerin
ve meyve üzerindeki mum tabakasının durumu mikromorfolojik özellikleri ayrıntılı olarak
belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Alyssum, Brassicaceae, S.E.M., Mikromorfoloji, Bursa
Teşekkür: Bu çalışma T. C. Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından
desteklenmiştir (Proje no: F(U)–2009/40).
PB–271
Bursa ve Çevresinde Yayılışı Olan Alyssum (Brassicaceae)
Taksonlarının Morfolojik Özellikleri
Aylin Yılmaz, Gönül Kaynak, Özer Yılmaz
Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü Görükle Yerleşkesi, Nilüfer, Bursa
[email protected]
Amaç: Bursa ve çevresinde yetiştiği belirlenen Alyssum L. (Brassicaceae) taksonlarının morfolojik
özelikleri belirlenmiş ve betimleri Türkiye Florası’na göre genişletilmiştir.
Gereçler ve Yöntemler: Örnekler 2008–2010 yılları arasında Bursa ve çevresinde yapılan arazi
çalışmalarında toplanmıştır. Arazi çalışmaları bitkilerin hem çiçek açma hem de meyveye geçme
dönemleri olan Nisan–Ağustos ayları arasında yapılmıştır. Toplanan örnekler BULU herbaryumunda
saklanmaktadır. Taksonların teşhisinde Türkiye Florası (Dudley 1965) başta olmak üzere Avrupa
Florası (Ball ve Dudley 1968), Kıbrıs Florası (Meikle 1977), Irak Florası (Townsend 1980) ve
diğer çalışmalardan (Dudley 1964) yararlanılmıştır. Her bir ölçülebilen karakter için 10–30 ölçüm
yapılmıştır. Özellikle çiçek kısımlarının ve bazı karakterlerin milimetrik oküler ile ölçümlerinin
yapılabilmesi için OLYMPUS SZ 51 stereo mikroskobu kullanılmıştır.
Bulgular: Araştırma alanında yayılışı olan 17 takson saptanmıştır. Bunlar A. alyssoides (L.) L.,
A. corsicum Duby, A. desertorum Stapf. var. desertorum, A. desertorum Stapf. var. prostratum
Dudley, A. dudleyi N. Adıgüzel & R.D. Reeves (endemik), A. erosulum Genn. & Pestal. (endemik),
A. hirsutum Bieb., A. repens Baumg. var. trichostachyum (Rupr.) Hayek, A. minus (L.) Rothm.
var. minus, A. minus (L.) Rothm. var. micranthum (Meyer) Dudley, A. minutum Schlecht. ex DC.,
A. murale Waldst. & Kit. subsp. murale var. muraleA. sibiricum Willd., A. smyrnaeum Meyer,
A. strigosum Banks. & Sol. subsp. cedrorum (Schott & Kotschy) Dudley, A. strigosum Banks.
& Sol. subsp. Strigosum ve A. umbellatum Desv.’dir. Bu taksonlardan A. corsicum A. minus var.
micranthum ve A. umbellatum ilk kez bu çalışma sırasında toplanmıştır.
Sonuç: Bursa ve çevresinde yayılışı olduğu saptanan 17 taksonun morofolojik özellikleri ayrıntılı
olarak çalışılmış, yayılışları belirlenmiş ve betimleri Türkiye Florası’na göre genişletilmiştir. Ayrıca
17 taksonun morfolojik özelliklerine dayanan bir tayin anahtarı verilmiştir.
674
21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03–07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye
http://www.ubk2012.ege.edu.tr
Download

Brassicaceae - Biyoloji Kongreleri