PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ I. VE II. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ
PSİKOLOJİYE GİRİŞ I
Dersin Genel Amacı:
Dersin amacı psikoloji psikolojinin ne olduğu, temel konuları, kavramları, ilgi alanları hakkında bir
anlayış oluşturmak, daha sonraki yıllarda daha ayrıntılı olarak görecekleri konular üzerinde bir aşinalık
oluşturmak dersin temel amacıdır: Psikolojide araştırma yöntemleri, davranışın fizyolojik temelleri,
duyumlar ve algı, öğrenme, bellek, zekâ.
FİZYOLOJİK PSİKOLOJİ I
Dersin Genel Amacı:
Bu dersin amacı merkezi ve çevresel sinir sisteminde yer alan temel sinirsel yapılar, fonksiyonları ve
ilgili sinirsel süreçler hakkında bilgi sağlamaktır. Çeşitli davranışlarla ilişkili beyin yapılarını göstermek.
Farklı beyin yapıları arasındaki ilişkileri tartışmak. Davranışın düzenlenmesinde nörotransmiter ve
hormonal yapıların mekanizmalarını ortaya koymak.
ATATÜRK İLKE ve İNKILAPLARI I-II
Dersin Genel Amacı :
Osmanlı İmparatorluğunun Çöküş Nedenleri / Osmanlı İmparatorluğunun Son Yüzyılı ve Islahat
Hareketleri / Anayasal Gelişmeler Açısından I. ve II. Meşrutiyet’in Getirdikleri, Fikir Akımları /
II.Meşrutiyet Dönemi Savaşları (Trablusgarp Savaşı,Balkan Savaşları ) / I.Dünya Savaşı ve Osmanlı
Devleti, Osmanlı İmparatorluğu’nun Paylaşılması Hakkındaki Gizli Antlaşmalar / Mondoros Ateşkes
Antlaşması ve Sonuçları / M.Kemal’in İstanbul’a Gelişi,Durumu Değerlendirmesi ve İzmir’in İşgaline
Tepkileri / M.Kemal’in Samsun,Havza ve Amasya’daki Faaliyetleri , Amasya Genelgesi / Erzurum ve
Sivas Kongreleri / Son Osmanlı Meclisi ve Misak-ı Milli / BMM’nin Açılışı ve Düzenli Orduya Geçiş /
Düzenli Ordunun Yaptığı Savaşlar / Sevr Antlaşması ve Lozan Antlaşması’nın Kıyaslanması, Lozan
Antlaşmasının Hükümleri.
TÜRK DİLİ I-II
Dersin Amacı
Yüksek öğrenimini tamamlamış olan her gence, ana dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince
kavratabilmek; dil-düşünce bağlantıcı açısından, yazılı ve sözlü ifade vasıtası olarak, Türkçeyi doğru
ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek; öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili
hakim kılmak ve ana dili şuuruna sahip gençler yetiştirmektir.
Ders İçeriği
Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi; dil-kültür münasebeti.
Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri. Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri. Türk dilinin
bugünkü durumu ve yayılma alanları. Türk dilinde sesler ve seslerin sınıflandırılması. Türk dilinin
ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar. Hece bilgisi. İmlâ kuralları ve uygulaması. Noktalama
işaretleri ve uygulaması. Türk dilinin yapım ekleri ve uygulaması. Kompozisyonla ilgili genel
bilgiler. Türk dilinde isim ve fiil çekimleri. Kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulaması.
Zarfların ve edatların Türkçedeki kullanılış şekilleri. Cümlenin unsurları, cümle tahlili ve
uygulaması. Edebiyat ve düşünce dünyası ile ilgili eserlerin okunup incelenmesi ve retorik
uygulamaları. Yazılı kompozisyon türleri ve uygulaması. Anlatım ve cümle bozuklukları ve
bunların düzeltilmesi. Bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar (Rapor, makale, tebliğ
vb. gibi.). Türk ve Dünya edebiyatından ve düşünce tarihinden seçilmiş örnek metinlere
dayanılarak öğrencilerin doğru ve güzel yazma yeteneğinin geliştirilmesi ve bununla ilgili retorik
uygulamaları.
TEMEL BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Dersin Genel Amacı:
Bilgisayar kullanımına yeni başlayanlar için bilgisayarın donanım ve yazılımı hakkında bilgi sahibi
olmak, temel kullanım bileşenleri, kelime işlem, hesap tablolama sunum veri tabanları programları ve
internet teknolojilerini temel düzeyde öğretilmesi. Bilgisayar nedir, donanım ve yazılım bileşenlerini
kullanmak, Windows işletim sisteminin temel kullanımı (masaüstü, başlat menüsü, denetim masası),
Linux işletim sistemi kullanımı, bilgisayar güvenlik ve yedekleme yazılımları, Excel ile basit hesaplar
yapmak, tablolar oluşturmak, Word ile belge üzerinde çalışmak, Power Point ile sunum hazırlamak,
Access veritabanı oluşturma ve raporlama, Publisher programı ile web tasarımı oluşturulması.
PSIKOLOJIDE BILIMSEL YAZIM VE KURALLARI
Dersin Genel Amacı
Bilimsel bir araştırmanın oluşumunu takip edebilme.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1-Bilimsel bir raporu değerlendirebilme.
2-bilimsel bir rapor oluşturabilme
3-bilimsel yazım kurallarını bilme
4-Kaynaklara ulaşmak amacıyla internette ve elektronik veri tabanlarında tarama yapabilme,
5-Kütüphane sistemlerinin neler olduğunu bilebilme
PSİKOLOJİNİN FELSEFİ TEMELLERİ
Dersin Amacı
Psikolojinin temelini oluşturan felsefi düşünceleri öğrenciye tanıtarak, psikoloji alanında daha soyut
ve eleştirel bir bakış açısı kazanmasına yardımcı olmak.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğrenci bu derste, felsefe kavramlarını tanır, felsefe ile ilişkili temel psikoloji kavramlarını tanır,
felsefe-psikoloji ilişkisini kavrar, psikolojiye etki eden ünlü filozofları tanır, psikolojiye etki eden ünlü
filozofların görüşlerini kavrar, ayrıştırıcı ve birleştirici düşünme, okuma ve bilgilendirme becerisini
kazanır.
Ders İçeriği
Felsefe ve Alt Alanlarına Genel Bakış, Bilim Felsefesi
Felsefe ve Psikoloji İlişkisi
Platon
Aristo
Farabi, İbn-i Sina
İbn-i Rüşd, Descartes
Hobbes, John Locke, George Berkeley, David Hume, David Hartley
Psikolojideki Felsefi Sorunlar: Bilinç, Determinizm/Hür İrade
Psikolojideki Felsefi Sorunlar: Doğuştan/Sonradan Kazanılmış
Psikolojideki Felsefi Sorunlar: İndirgemecilik
Psikolojideki Felsefi Sorunlar: Motivasyon ve Duygu
BİREYSEL GELİŞİM VE FARKINDALIK
Dersin Genel Amacı:
Öğrencilerin bireysel gelişimleri ve kariyer hedefleri doğrultusunda kendilerini tanımalarına yardımcı
olmak
Öğrenme Çıktıları ve Alt Beceriler:
Bu dersin sonunda öğrenci:
Farklılıklarını fark eder
Kariyeri hakkında karar verme becerilerini edinir
Bireysel gelişim konusunda duyarlılık ve farkındalık kazanarak, iletişim ve problem çözme süreçlerine
yansıtabilme yeteneği
Ders İçeriği
Bireysel Farkındalık
İlgi Yetenek ve Değerleri Tanıma
Kendi Becerilerini Değerlendirme
İletişim
Problem Çözme
Zaman Yönetimi
Takım Ruhu
Toplumsal Sorumluluk Projesi Hazırlama
PSİKOLOJİYE GİRİŞ II
Dersin Amacı
Bu dersin amacı birinci sınıf öğrencilerine psikolojinin temel kavram ve kuramlarını, ölçme ve
değerlendirme yöntemlerini tanıtmaktır.
Ders İçeriği
Psikoloji: tanımlar ve psikolojinin doğa bilimleri ve sosyal bilimlerle ilişkisi
Psikolojinin yöntemi, niceliksel, niteliksel ve yeni yöntemsel yaklaşımlar
Psikolojinin yöntemi, niceliksel, niteliksel ve yeni yöntemsel yaklaşımlar
Psikolojide ölçme araçları, anket, test, ölçek
Zeka, kişilik, yetenek ve ilginin ölçülmesi
Tutumlar
Önyargı ve ayrımcılık
Tutumların ölçülmesi
Sosyal etki
Konformite ve itaat
Gruplar, grup dinamikleri
Gruplararası ilişkiler
Sosyal kimlik kuramı
Final Sınavı
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİNE GİRİŞ
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; bilimsel araştırma yöntemlerinin ilkelerini ve kavramlarını tanımasını,
betimleyici, deneysel ve yarı deneysel yöntemleri ayırt edebilmesi, deney tasarlayabilmesi, örneklem
oluşturabilmesi, ölçme araçlarının geçerlik ve güvenirlikleri ile ilgili konuları kavrayabilmesi, makale
okuyabilmesi ve eleştirebilmesi, bilimsel bir rapor yazabilmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Bilimsel yöntem: bilimin hedefi, bilimsel yaklaşımın özellikleri
Deneysel-betimsel araştırmalar; uygulamalı temel araştırmalar; laboratuar-alan araştırmaları
nedensellik
Problem belirleme ve hipotez oluşturma
Kütüphane taraması, bilgisayarda tarama
Değişkenlerin tanımı, bağımlı bağımsız değişkenler, geçerlik ve güvenirlik ölçümü ve sınıflandırılması
Değişkenlerin ölçümü, ölçek çeşitleri, değişkenlerin sınıflandırılması
Deneysel Kontrol, ilgili değişkenler
Deneysel kontrol denek ve deneyci etkisi
İstikrar sağlama teknikleri: Ayrı gruplar deney deseni, seçkisizleştirme, eşleştirme
İstikrar sağlama teknikleri: Tek grup deney deseni, dizi etkisi
Rapor yazma
Deneysel araştırma desenleri; ön-test, faktöryel desenler
Deneysel araştırma desenleri, önce-sonra araştırma desenleri
Final Sınavı
MODERN PSİKOLOJİ TARİHİ
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin, psikoloji bilimi ve mesleğinin nasıl doğduğunu, nereden nereye
geldiğini, bir bilim ve meslek olarak yaşadığı iniş çıkışları tarihsel gerçekler bağlamında görmelerini ve
bilinçlenmelerini sağlamaktır. Psikoloji Batıda bir anlamda kendi kendini biçimlendiren bir meslek
olduğu için bu mesleğe Türkiye bağlamında girecek potansiyel psikologların da bu ders sayesinde,
içine girecekleri mesleği daha çok benimseyecekleri ve ülkemizdeki gelişiminde yönlendirici rol
alacakları umulmaktadır.
Dersin İçeriği
Tarihsel Bakışaçısından Bilim ve Psikoloji
Antikçağ ve Ortaçağ Düşüncesinde Psikoloji
Bilimsel Devrimin “Psikoloji”ye Etkileri
Aydınlanma ve Psikoloji
Ondokuzuncu Yüzyıl: Psikoloji Bilimine Doğru
Bilinç Psikolojisi Bilimsel Psikolojinin Kuruluşu
Bilinçaltı Psikolojisi Bilimsel Psikolojinin Kuruluşu
Uyum Psikolojisi Bilimsel Psikolojinin Kuruluşu
Ara Sınav
Bilinçten Davranışa
Bilişsel Bilim ve Bilişsel Psikoloji
KİŞİLERARASI İLETİŞİM PSİKOLOJİSİ
Dersin Amacı
Kişilerarası iletişim becerileri ya da sosyal beceriler, önemli bir stresle başetme yöntemidir. Bu dersin
amacı, psikoloji öğrencileri daha birinci sınıfta iken iletişimin ne olduğunu öğrenmelerini sağlamak ve
iyi iletişim becerileri konusunda egzersizler yapmalarına yardımcı olarak kişisel gelişimlerine katkıda
bulunmaktır. Psikologlar psikolojinin hangi uzmanlık alanında çalışırlarsa çalışsınlar, insanla düşünce
ve duygu alış verişi içindedirler. Bu alışverişte en etkili yöntemleri kullanıyor olmaları onların birer
meslek elemanı olarak daha etkili olmalarına yardımcı olur. Birinci sınıfta öğrenilen bu becerilerin 4
yıllık psikoloji öğrenimi içinde daha da geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği
İletişim Nedir?
İletişim Türleri
Kişilerarası İletişim Çatışmalarının Nedenleri
İletişimde Bilişin Rolü
İletişimde Algının Rolü
İletişimde Duygunun Rolü
Kişilerarası İletişim Çatışmalarında Başlangıç Faktörleri
Kişilerarası İletişim Çatışmalarında Sonuç Faktörleri
İletişimde Kişisel ve Kültürel Faktörler
İletişimde Kuralların ve Rollerin Etkisi
Transaksiyonel Analiz - Transaksiyonlar
Transaksiyonel Analiz - Ego Durumları
İletişimde Anlamayı Test Edebilmek ve Soru Sorabilmek
SOSYOLOJİYE GİRİŞ
Dersin Amacı
Bu ders tüm fakülte öğrencileri için tasarlanmış seçmeli bir ders olup amacı fakülte öğrencilerine
sosyolojik perspektifi tanıtmak, sosyolojik meseleler üzerine kendi analitik ve eleştirel düşüncelerini
geliştirmelerine ve interdisipliner çalışmalar için sosyolojik bir bakış açısı kazanmalarına yardımcı
olmaktır.
Dersin İçeriği
Kültür ve toplum
Sosyoloji nedir?
Sosyolojik düşüncenin kısa tarihi
Sosyolojinin kurucuları: Comte Durkheim, Weber, Marx
Sosyolojik yaklaşımlar
Sosyolojik araştırma
Toplumun yapısı ve organizasyonu
Sosyal gruplar ve kurumlar
Toplumsal değişme
Sosyolojinin diğer sosyal disiplinlerle ilişkisi
TARTIŞMA: Günümüz toplumlarında sosyolojik meseleler
TARTIŞMA: Günümüz toplumlarında sosyolojik meseleler
TARTIŞMA: Günümüz toplumlarında sosyolojik meseleler
Yıl sonu sınavı (Final)
GENEL İNGİLİZCE –I
Dersin Amacı
By the end of the course, the students can understand the main points of clear standard input on
familiar matters regularly encountered in work, school, leisure, etc. Can deal with most situations
likely to arise whilst travelling in an area where the language is spoken. Can produce simple
connected text on topics which are familiar or of personal interest can describe experience and
events, dreams, hopes and ambitions and briefly give reasons and explanations for opinions and
plans. They are also going to be exposed to various supportive activities about each subject matter
which will enable them to produce themselves, too.
Dersin İçeriği
Unit 1 Personality
Unit 1 Personalit
Unit 2 Travel
Unit 2 Travel
Unit 3 Work
Unit 3 Work
Review Units 1-3
Unit 4 Language
Unit 4 Language
Unit 5 Advertising
Unit 5 Advertising
Unit 6 Business
Unit 6 Business
Review Units 4-6
GENEL İNGİLİZCE-II
Dersin Amacı
By the end of the course, the students can understand the main points of clear standard input on
familiar matters regularly encountered in work, school, leisure, etc. Can deal with most situations
likely to arise whilst travelling in an area where the language is spoken. Can produce simple
connected text on topics which are familiar or of personal interest can describe experience and
events, dreams, hopes and ambitions and briefly give reasons and explanations for opinions and
plans. They are also going to be exposed to various supportive activities about each subject matter
which will enable them to produce themselves, too.
Dersin İçeriği
Unit 1 Great Communıcators, Improvıng Communıcatıon, Who Does The Talkıng
Unit 1 Great Communıcators, Improvıng Communıcatıon, Who Does The Talkıng
Unit 2 Urban Envıronment, Changıng Envıronment, Extreme Envıronment
Unit 2 Urban Envıronment, Changıng Envıronment, Extreme Envıronment
Unit 3 The Beautıful Game, Martıal Arts, Babe
Unit 3 The Beautıful Game, Martıal Arts, Babe
Review Units 1-3
Unit 4 Medıcal Breakthroughs, Malarıa, A New Face
Unit 4 Medıcal Breakthroughs, Malarıa, A New Face
Unit 5 Gettıng From A To B, Improvıng Transport In The Future, Great Raılway Journeys
Unit 5 Gettıng From A To B, Improvıng Transport In The Future, Great Raılway Journeys
Unit 6 Evıl Characters
Unit 6 My Favourıte Buıldıng, Hotels In Space, Buıldıng Brıdges
Review Units 4-6
Download

Dersin amacı psikoloj