Focus Denetim ve Y.M.M. Ltd. Şti
Maltepe Mh. Edirne Çırpıcı Yolu 5-4
Vatan Residans A Blok Kat:5
Topkapı/İstanbul
Tel: 0- 212-510 48 14
Fax: 0-212-510 53 14
web: www.fokusdenetim.com.tr
e-mail: [email protected]
SİRKÜLER – 2014/73
Sirküler Tarihi: 29.09.2014
No:10
2014 YILI BORÇ YAPILANDIRMASININ GETİRDİĞİ OLANAKLAR
(SİRKÜLER 2014-73)
6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair
Kanun’un 73 üncü maddesi ile, Maliye Bakanlığı’n bağlı tahsil dairelerince tahsil
edilen alacakların-borçların bir kısmına belli koşullar altında taksitlendirme
olanağı getirilmiştir. 2014-68 nolu Sirkülerimiz ile taksitlendirme kapsamın giren
vergi borçları açıklanmıştır. Aşağıda bu yapılandırma kapsamına giren kamu
borçları-alacakları için sağlanan avantajlar açıklanmaktadır.
6552 sayılı Kanun konu olan, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren
vergiler, vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamlarından; 30.4.2014
tarihinden önce tahakkuk etmiş ancak 11.9.2014 tarihi itibarıyla vadesi geldiği
hâlde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacakların





ödenmemiş vergi aslı korunacak
vergi ziyaı cezası korunacak
usulsüzlük/özel usulsüzlük cezaları yarıya indirilecek
vergi aslıına bağlı gecikme faizi silinecek,
gecikme zammı silinecek; ancak gecikme faizi ve gecikme zammı yerine
11.9.2014 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak
hesaplanacak tutar konulacaktır.
Örnek 1- 26.1.2011 vadeli 3.500,00 TL beyan üzerine tahakkuk eden gelir
(stopaj) vergisi süresinde ödenmemiştir. 11.9.2014 tarihine kadar 2.131,52 TL
gecikme zammı hesaplanmıştır. 11.9.2014 tarihi itibarıyla toplam borç toplamı
5.631,52 TL’dir.
Bu durumda gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları kullanılarak
Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacaktır. Gecikme zammının hesaplandığı süre, gecikme
zammı tutarı, gecikme zammı yerine uygulanacak toplam Yİ-ÜFE oranı ve YİÜFE tutarı aşağıdaki gibi olacaktır.
Gecikme
Zammı
Alacak
Aslı
Toplam
Gecikme
Gecikme
Toplam Yİ-
Yİ-ÜFE Tutarı
Hesaplanan
Süre
Tutarı
Zammı Oranı
Zammı Tutarı
ÜFE Oranı
(TL)
(TL)
27/1/201110/9/2014
3.500
%60,9005
2.131,52
%27,85
974,75
(TL)
2
Bu durumda, vergi aslı korunacak, 2.131,52 TL gecikme zammı silinecek, yerine
974,75 TL Yİ-ÜFE tutarı konulacak ve toplam borç 5.631,52 TL den 4.474,75 TL
ye indirilecektir.
Örnek 2: 24.6.2013 tarihinde verilmesi gereken katma değer vergisi
beyannamesi süresinde verilmemiştir. Yapılan inceleme sonucunda 50.000,00
TL katma değer vergisi tarh edilmiş, bir kat vergi ziyaı cezası ile 1.200,00 TL
özel usulsüzlük cezası kesilmiştir. Vergi/ceza ihbarnamesi 21.6.2014 tarihinde
mükellefe tebliğ edilmiş, mükellef 10.7.2014 tarihinde uzlaşma talebinde
bulunmuş, 24.8.2014 tarihinde uzlaşma yapılmış ve 40.000,00 TL katma Değer
Vergisi, 5.000,00 TL Vergi Ziyaı Cezası, 1.200,00 TL Özel Usulsüzlük Cezası
üzerinde uzlaşılmıştır. Hesaplanan gecikme faizi tutarı 7.280,00 TL olup
mükellefin 53.480,00 TL borcu bulunmaktadır
Bu durumda gecikme faizi ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE aylık değişim
oranları kullanılarak Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacaktır. Gecikme faizi ve gecikme
zammının hesaplandığı süre, gecikme faizi, gecikme zammı tutarı, bunların
yerine uygulanacak toplam Yİ-ÜFE oranı ve Yİ-ÜFE tutarı aşağıdaki gibi
olacaktır;
Gecikme
Faizi
Hesaplanan
Süre
Alacak
Aslı
Tutarı
(TL)
Toplam
Gecikme
Zammı
Oranı
Gecikme
Faizi Tutarı
(TL)
Toplam YİÜFE Oranı
Yİ-ÜFE
Tutarı
(TL)
27/6/201324/8/2014
40.000
%18,20
7.280
%10,86
4.344,
Bu durumda, 40.000 TL vergi aslı korunacak, 5.000 TL vergi ziyaı cezası
korunacak, 1.200 TL özel usulsüzlük cezası 600 TL ye indirilecek, 7.280 TL
gecikme zammı silinecek, yerine 4.344 TL Yİ-ÜFE tutarı konulacak ve toplam
borç 53.480,00 TL den 49.944,00 TL ye düşürülecektir.
Yapılandırmadan yararlananlar bu borçları için “borcu yoktur”
alabilecekler ve “vergi yüzsüzleri listesinde” ilan edilmeyeceklerdir
belgesi
Saygılarımızla,
Focus Denetim
Sağlıklı çözümlere ODAKlanır
Sirküler içeriği ve detayı hakkında ek bilgi ihtiyacı halinde (212) 510 4814 numaralı telefondan ya da
[email protected] adresinden Zihni KARTAL ile kontakt sağlamanızı rica ederiz
Download

2014-73 2014 yılı borç yapılandırmasının getirdiği