SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMALARI
ÇALIŞMA GRUBU
12.03.2014
SUNU PLANI
• Çalışma Grubu
• Bağlı Enstitüler/İstasyonlar
• Dünya ve Türkiye’de Büyükbaş Hayvancılık Verileri
• Devam Eden, Sonuçlanan, Uygulamaya Aktarılan Projeler ve
Bütçeleri
• Sorunlar, Yapılan Çalışmalar ve Hedefler
2
ÇALIŞMA GRUBU
BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMA GRUBU
Erdinç VESKE
Koordinatör
Dr.Gülnur
ÖZDEMİR
Su Ürünleri
Yük. Müh.
Hacer
AKYÜREK
Su Ürünleri
Müh.
Yavuz
ERDEN
Su Ürünleri
Müh.
​ ilgün
N
AKSUNGUR
Su Ürünleri
Müh.
Muharrem
AKSUNGUR
Ziraat Müh.
Mehmet
DİNGİL
Su Ürünleri
Müh.
4
ÇALIŞMA GRUBU AFA VE GÖREVLERİ
AFA
: SU ÜRÜNLERİ
Programlar: Balıkçılık Yönetimi ve Teknolojisi-Yüksek
Su Ürünleri Islah ve Yetiştiriciliği-Yüksek
Su Ürünleri Sağlığı-Yüksek
İşleme ve değerlendirme teknolojisi ve Pazarlama-Orta
Su Ürünleri Sektöründe Sosyo-ekonomik Araştırmalar-Düşük
Su ürünleri araştırmaları, ayrıca Biyolojik Çeşitlilik Ve Genetik (Doğal) Kaynaklar ve
Su Ürünleri Sağlığı araştırma proje ve faaliyetlerini de kapsamaktadır.
AFA
: BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VE GENETİK KAYNAKLAR
Programlar:
 Su ürünleri Genetik Kaynakları Programı
 Genetik Kaynaklar Veri Tabanı Oluşturulması Programı
 Biyogüvenlik ve Biyoteknoloji Programı-Düşük
5
ÇALIŞMA GRUBU AFA VE GÖREVLERİ
Su ürünleri üretimini geliştirmek amacıyla;
 Su ürünleri kaynakları ile stoklarının tahmini ve sürdürülebilir
kullanımının sağlanması
 Yetiştiricilik üretimini artırmak, çeşitlendirmek ve yeni sistemler
geliştirmek
 Biyolojik çeşitlilik ve gen kaynaklarının korunması
 Çevresel etkileşim ve ekosistem yaklaşımlı yetiştiricilik
 Su ürünlerin sosyo-ekonomik alt yapısının belirlenmesi,
 Hastalık ve zararlılar ile ilgili araştırmalar,
 Çevre kirliliği sucul ortama ve denizlere etkileşimin araştırılması
 Yem ve maliyetlerin azaltılması yeni teknolojiler geliştirilmesi,
 İşleme değerlendirme ve pazar araştırmaları
6
BAĞLI ENSTİTÜLER/İSTASYONLAR
7
TAGEM ARAŞTIRMA BİRİMLERİ
1. Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Md. TRABZON
2. Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretim ve Eğitim Enstitüsü Md.
Demre/ANTALYA
3. Su Ürünleri Araştırma İstasyon Md. /ELAZIĞ
4. Su Ürünleri Araştırma İstasyon Md. Eğirdir/ISPARTA
5. Koyunculuk Araştırma İstasyonu Müd., Su Ürünleri Bölüm Başkanlığı
Bandırma/BALIKESİR
8
TAGEM ARAŞTIRMA BİRİMLERİ
1 Merkez Ar. Enstitüsü
1 Bölge Ar. Enstitüsü
2 Konu Ar. İstasyonu
2 su ürünleri bölümü
Toplam 6 Arş. Birimi
9
Su Ürünleri Enstitüler / Personel
Araştırmacı Personel
Enstitü
Adı
TOPLAM
Doçent
Doktora
Y.Lisans
Lisans
Trabzon
1
9
29
14
103
Akdeniz
1
6
23
13
109
Eğirdir
1
7
13
44
Elazığ
1
10
24
75
17
69
64
331
Toplam
2
10
ARAŞTIRMACILARIN NİTELİKLERİ
Toplam: 152 Araştırmacı
(Su Ürünleri, Genetik Kaynaklar )
11
İSTASYON/ENSTİTÜ YAYINLARI (2013 yılı)
Trabzon
SUMAE
Antalya
AKSAM
Elazığ SUAE
Eğirdir
SUAE
Koyunculuk
Aİ
TOPLAM
Ulusal yayın
43
19
29
7
3
101
Uluslararası yayın
31
10
8
2
-
51
TOPLAM
74
29
37
9
3
152
12
DÜNYA VE TÜRKİYE’DE SU
ÜRÜNLERİ VE BALIKÇILIK VERİLERİ
13
SU ÜRÜNLERİ AVCILIK VE YETİŞTİRİCİLİK ÜRETİMLERİ
Şekil 1. Dünyadaki su ürünleri üretimi (FAO, 2013)
14
Şekil 2. Türkiye’deki su ürünleri üretimi (TÜİK, 2013)
Su Ürünleri Yetiştiricilik Üretimi
Deniz;
Diğer;
1,97;
Acı Su;
0,8; 2%
3,98; 9% 5%
İç Su;
34,85;
84%
Miktar (x1000)
Şekil 3: Dünyada ve ülkemizdeki yetiştiricilik üretiminin dağılımı (FAO, 2013; TÜİK, 2013)
YILLARA GÖRE SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ (TON)
16
YILLARA GÖRE SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİK ÜRETİMİ (TON)
Denizlerde
Yetiştiricilik
Üretimi (Ton)
Pay
(%)
İçsularda
Yetiştiricilik
Üretimi (Ton)
Pay
(%)
Toplam
(Ton)
2007
80.840
58
59.033
42
139.873
8
2008
85.629
56
66.557
44
152.186
9
2009
82.481
52
76.248
48
158.729
4
2010
88.573
53
78.568
47
167.141
5
2011
88.344
47
100.446
53
188.790
13
2012
101.075
48
111.335
52
212 410
12,51
Dönemi
Kaynak: TÜİK
Artış
(%)
17
Yetiştiricilik Yapılan Türler
Şekil 4: Türkiye’deki yetiştiricilik üretiminin dağılımı (TÜİK, 2013)
İhracat-İthalat
Avrupa
• İhracat; 16.5 milyar Avro
• İthalat; 2 milyar Avro
Türkiye
• İhracat; 402 milyon Avro
• İthalat; 171 milyon Avro
Kişi başına su ürünleri tüketimi
Dünya: 17.8 kg/kişi/yıl
Avrupa: 23.3 kg/kişi/yıl
(Bulgaristan:4.6-Portekiz:61.6 kg/kişi/yıl)
Türkiye: 7.0 kg/kişi/yıl
AB (2013)
Toplam istihdam 421 000 kişi
Balıkçılık-Avcılık 205 000 kişi
Türkiye (TUİK, 2012)
Balıkçılık+Yetiştiricilik ≈ 250 000 kişi
Tekne üzerinde 36 776
Dünya
(2011)
1.551.716
Avrupa
(2011)
83.014
Türkiye
(2012)
14.300
DEVAM EDEN, SONUÇLANAN VE
UYGULAMAYA AKTARILAN
PROJELER VE BÜTÇELERİ
21
YILLARA GÖRE TAGEM PROJELERİNİN DAĞILIMI
YILLAR
Sonuçlanan
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
6
6
9
3
5
5
12
5
5
14
6
PROJELER
Devam Eden
21
19
16
26
31
34
33
40
41
35
40
TOPLAM
Yeni Teklif
8
7
10
8
13
12
26
12
13
22
37
35
34
35
37
49
51
71
58
59
71
83
2014
Yeni Teklif
Sonuçlanan
: 37
: 6
Devam Eden
(İzleme Projesi
: 40
: 3)
22
2.000
1.525
1.600
1.600
2009
2010
2011
2014
3.800
3.200
Su Ürünleri
2013
2.200
2.500
2012
1.500
2008
1.325
4.000
2007
1.000
2006
0
900
875
1.500
2005
2004
975
3.500
2003
675
375
1.000
2002
2001
150
500
2000
Su Ürünleri Araştırmaları Proje Bütçesi
Bin TL
Su Ürünleri
3.000
23
23
Su Ürünleri Gen Bankası
Su Ürünleri konusunda tescil ve koruma çalışmalarının yürütülebileceği
modern ve uluslararası seviyede bir merkez görevi yapacak olan
Trabzon “Türkiye Su Ürünleri Gen Bankası ve Biyoteknoloji Merkezi”
kurulacaktır.
yatırım bedeli 4.950.000 TL
24
BEKLENEN ÇIKTILAR:
 Oluşturulacak merkez ile sperm, doku, DNA örnekleri uzun süreli saklanarak yerli
gen kaynaklarımızın korunması sağlanacaktır. (ex situ ve in situ)
 Balık ve sucul organizmaların uygun tekniklerle -80ºC soğuk koşullarda ve
dondurularak muhafaza edilecektir.
 Ülkemizde ticari değeri yüksek türler canlı in situ (kendi yetiştikleri ortamda)
muhafaza çalışmaları yapılacaktır.
 Islah ve yetiştirme teknikleri ile verimli, hastalığa ve olumsuz ekolojik şartlara
dayanıklı hatlar geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.
 Nesli tehlikede olan ve yerli doğal genetik kaynakların karakterizasyonu yapılacak
ve koruma stratejilerinin oluşturulması için altyapı geliştirilecektir.
 Ayrıca, Ülkemiz Bern ve CITES sözleşmeleri gibi biyoçeşitlilik ve gen kaynaklarının
korunmasını içeren birçok sözleşmeye taraftır. Yapılması düşünülen Su Ürünleri
Gen Bankası ve Biyoteknoloji Merkezi uluslararası yükümlülüklerin yerine
getirilmesine katkı sağlayacaktır.
25
YENİ TÜRLERİN KÜLTÜRE ALINMASI
Kazanımlar:
• Kafesler de Çipura-Levrek Yetiştiriciliği başlatıldı. Üretimde larval aşama sorunları
araştırıldı. Yaşama oranı yükseltildi
• Karadeniz’de kafes balıkçılığının geliştirilmesi
• Kalkan balığı, Deniz Alası ve Mersin gibi doğal türlerin kültürü başlatıldı. Karadeniz
alabalığında ticari üretim yaygınlaştırıldı. 2013 yılı 19 işletme ruhsatlı üretim.
• JICA işbirliğinde Antalya ve Trabzon’da Kalkan yetiştiriciliği teknikleri geliştirildi.
• Deniz balıklarında yeni türler sivriburun karagöz, lahoz, granyöz (sarı kuyruk),
minekop yetiştiricilikleri başlatıldı.
• Balıklandırma çalışmaları deneysel markalama (kalkan, alabalık, mersin) ve ticari
üretim (sazan) olarak yürütüldü.
• Nesli tehlikede türler için gen kaynaklarının belirlenmesi, Sirküler düzenlemeleri ve
koruma stratejileri geliştirme
26
Biyolojik ve Oşinografi Çalışmalar (Deniz) Yapmak Üzere 3 Araştırma Gemisi
SÜRAT-ARAŞTIRMA I (Boy: 24 m
Motor gücü:365 HP)
Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü
KONTROL/DENETİM VE ARAŞTIRMA GEMİSİ (Yapım aşamasında)
Akdeniz Araştırma üretim Ve Eğitim Enstitüsü
Koyunculuk Araştırma Enstitüsü- Su Ürünleri Bölümü
27
Stok Araştırmaları
Stokun Biyolojik
Özellikleri
Stoktaki
Dalgalanmalar
Stokların
Davranışı
Balıkçılığın Etkisi
Boy ve Yaş
Dağılımı
Yaşam
Ortamındaki
değişimlerin
etkisi
Göç
Davranışları
Boy ve yaş
kompozisyonundaki
değişimler
Büyüme
Tür içi ve
Türler Arası
ilişkiler
Çevresel
Koşullara
Verilen
tepkiler
Stoka katılım
ve predasyon
üzerindeki
etkiler
İlk Cinsel
Olgunluk
Boyu ve Yaşı
Stoka
Katılım, göç
ve predasyon
Hedef Dışı Av
Üreme
dönemi ve
Verimliliği
Ölüm
Oranları
vb.
28
1007-Hamsi Stokları İzleme
Ulusal Balıkçılık Veri Toplama Programı İçin Karadeniz’de Hamsi Stoklarının Akustik
Yöntem İle Belirlenmesi Ve Sürekli İzleme Modelinin Oluşturulması (2011-2015)
Proje kapsamında toplam avlanabilir avın veya son yıllarda değiştirilen şekliyle maksimum
sürdürülebilir üretimin belirlenmesi amacıyla uygulanan yöntemlerden “hidroakustik yöntem”
kullanılarak hamsinin stok tahmini belirlenmeye çalışılacak, balıkçılık yönetimi için temel
çıktılar sağlanacaktır
29
Çevresel Etki ve Kaynak Yönetimi Araştırmaları
Su Ürünleri Yetiştiricilik İşletmelerinin Denizel Ekosisteme Olan Etkilerinin Belirlenmesi
(2006-2010)(TÜBİTAK 1007 KAMU)
Karadeniz ve Ege bölgesinde 4 ayrı ağ kafes yetiştiricilik bölgesinde izleme yürütüldü, Online izleme sistemleri oluşturuldu.
Doğu Anadolu baraj gölleri yetiştiricilik sistemlerinin çevresel etkisi ve taşıma kapasitesi,
modelleme ve CBS uygulamaları yürütüldü.
Doğal göller ve denizlerde ağır metal izlemeleri yapıldı.
Karadenizde, oşinoğrafik izlemeler veri seti oluşturuldu.
AR-GE VE TÜBİTAK 1007 PROJELERİ
AR-GE PROJELERİ
1.Eşen Çayı Üzerinde Kurulu Alabalık Üretim Tesislerinin Ekosisteme
Dost, Sürdürülebilir Yönetim Modelinin Geliştirilmesi
2.Doğu Akdeniz Koşullarında Lahoz (Epinephelus aeneus)’un Larval
Yetiştiricilik Olanaklarının Araştırılması
3.Akdeniz Koşullarında Karides Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi
4.Alternatif Bir Tür Olan Granyöz Balığının (Argyrosomus regius)
Besleme Rejiminin Belirlenmesi
TÜBİTAK 1007 PROJELERİ
•Ulusal Balıkçılık Veri Toplama Programı İçin Karadeniz’de Hamsi
Stoklarının Akustik Yöntem İle Belirlenmesi Ve Sürekli İzleme Modelinin
Oluşturulması (2011-2015) Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü
31
Dış Kaynaklı Projeler (AB)
AB 6. ve 7. Çerçeve
•European Lifestyles and Marine Ecosystems - ELME (External
Partnership) (2006-2009) 6.ÇP
•Sustainable Aquaculture Production Trough the Use of Recirculation
Systems - SUSTAINAQ (2007-2010) 6. ÇP
•Study Of Black Sea Viral Haemorrhagic Septicaemia Virus (VHSV)
Genotype Ie Isolates for Their Pathogenicity in Rainbow Trout and TurbotNADIR (2011-2012)
•Developing a Strategy for Aquaculture research in the MediterraneanAQUAMED (2010-2013)
AB Ulusal Ajans TOI (Transfer of Innovation)
Sınır Ötesi İşbirliği Programı
•Strengthening the Regional Capacity to Support the Sustainable
Management of the Black Sea Fisheries (2011-2014)
32
3
Dış Kaynaklı Projeler (FAO, JICA, vb.)
1. Recovery of Sturgeon Population in Turkey Habitat Assessment and Restocking (2008-2011)
(FAO/TCP)
2. The Fish Culture Development Project in the Black Sea: Turbot (Psetta maxima)
Culture(1997- 2007) (JICA PROJECT)
3. Participation of Cultured Turbot Juveniles to the Natural Stocks and Observation of Their Bioecological Properties in Black sea (1999- 2005) (JICA PROJECT)
4. Turkey : Appraisal of the Sturgeon and Sea trout Fisheries and Proposals for a Rehabilitation
Programme (1989-1990) (FAO/TCP)
5. Yassı Balık Yetiştiriciliği Projesi (2010-2012) (JICA PROJECT)
6. Bosna-Hersek / Konjic Su Ürünleri Araştırma Merkezini Geliştirme Projesi (TİKA) (2007-2010)
7. Kırgızistan Ton Bölgesi Balık Üretim İstasyonunun Rehabilitasyonu Projesi (TİKA) (20072010)
8. Sürdürülebilir Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesine Yönelik “3. Ülke Eğitim Programı”
(JICA ve TİKA işbirliği projesi ) (2010-2013)
9. Doğu Karadeniz'de Midye Yetiştiriciliği (IMARES) 2013-
33
33
SU ÜRÜNLERİ VE BALIKÇILIK SEKTÖRÜNDE
KARŞILAŞILAN SORUNLAR,
YAPILAN ÇALIŞMALAR VE HEDEFLER
34
2013-14 yılı çalıştaylar
35
I. BALIKÇILIK ÇALIŞTAYI
Kamu Kurum ve Kuruluşları
Özel Sektör
32 Kamu kurumundan
56 temsilci
21 firma temsilcisi
Kooperatifler Sivil Toplum
9 Balıkçı Koop.
Kuruluşları
İhracaatçı birlikleri
Dernekler
04-06 Kasım 2014
Katılım
Üniversiteler Birlikler
19 üniversite
32 öğretim üyesi
Enstitü/İstasyon
5 enstitü/istasyon
43 araştırmacı
14 Yetiştirici Birliği
TOPLAM
ÜÇ AYRI SALONDA
370 kişi katılım
SU ÜRÜNLERİ AVCILIK ÜRETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR, YAPILAN ÇALIŞMALAR VE
HEDEFLER
Sorunlar
Yapılan çalışmalar
Balık stoklarımızın 1. Gırgır Balıkçılığı İzleme Projesi
2. Trol Balıkçılığı İzleme Projesi
bilinmemesi
3. Hamsi Stokları Akustik Yöntemle
Belirlenmesi
4. Batı Karadeniz’de Beyaz Kum Midyesi
Stoklarının Tahmini
5. Marmara Denizindeki Karideslerin Dağılım
Alanları, Avcılıkta Kullanılan Av Araçlarının
Verimliliği
6. Ege Denizi Canlı Kaynaklarının
Belirlenmesi ve Ekonomik Türlerin Stok
Tespiti Araştırma Projesi
7. Yumurta-larva sörveyleri
8. Karaya çıkarılan avın izlenmesi
Hedefler
• Denizlerimizdeki mevcut
su ürünlerinin uzun
yıllara ait her türlü
biyolojik bilgileri, üretim
rakamları ile filonun ter
türlü verilerinin
toplanması
• Araştırmalardan elde
edilen bulgular ve
tekrarlanan izleme
çalışmaları, konusunda
uzman kişilerce sürekli
değişimleri
değerlendirilerek
Balıkçılık Yönetimine
katkı sağlanması 37
SU ÜRÜNLERİ AVCILIK ÜRETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR, YAPILAN ÇALIŞMALAR VE
HEDEFLER
Sorunlar
Yapılan çalışmalar
Hedefler
Farklı Denizlerde
Bölgesel Balıkçılık
Yönetimi ve
Uygulamalar
Gerekmesi
• Karadeniz’de Balıkçılık
Yönetimi Uygulamalarının
Sosyo-ekonomik Etkilerinin
Değerlendirilmesi (20092011)
• Marmara Denizi Balıkçılığının
Sosyo-Ekonomik Yapısı ve
Yönetim Stratejilerinin
Belirlenmesi
• Balıkçılık Yönetim Kararları
Etki Değerlendirme Analizi
(2009-2011)
• Alan bazlı yönetim anlayışı ve
sürdürülebilir avcılık için, her
denizde farklı bölgesel balıkçılık
modelleri geliştirilmesi,
• Su Ürünleri Üretici Birlikleri ve
Balıkçı Kooperatifleri Üst
Birliklerinin, yerinde denetleme ve
otokontrol konularında görev ve
yetki almaları,
• Balıkçılığın sosyo ekonomik yapısı
ve kararların etki değeri
konusunda bakanlık politikalarına
esas oluşturacak verilerin elde
edilmesi.
38
SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR, YAPILAN ÇALIŞMALAR VE
HEDEFLER
Sorunlar
Yetiştiricilikte üç
karnivor türün
üretimi ve
alternatif türlerin
yetiştiriciliğinin
yatırım eksikliği
Yapılan çalışmalar
1. Ulusal yetiştiricilik projesi (8 yeni balık türü)
2. Kalkan Balığı Yetiştiricilik Tekniklerinin
Geliştirilmesi (2007-2010)
3. Mavruşgil ve Kötek Balıklarının Kültüre
Alınabilirliğinin Araştırılması (2007-2010)
4. Karadeniz Alabalığının Yetiştiriciliği ve
Balıklandırma Amacıyla Kullanımı (20022008) (2008-2010)
5. Mersin Balıkları Populasyonlarının Mevcut
Durumlarının Belirlenmesi ve Yetiştiricilik
İmkanlarının Araştırılması (2006-2010)
6. Minakop Balığı Yetiştiricilik Potansiyelinin
Araştırılması.
7. Mırmır Balığı Yetiştiricilik Potansiyelinin
Araştırılması (TAGEM)
8. Sivriburun-Karagöz (Puntazzo puntazzo
Lin., 1758) Balığı Yetiştiricilik Potansiyelinin
Araştırılması (TAGEM)
Hedefler
•
•
•
Enstitülerin Araştırma Teknik
Altyapıları Geliştirilerek Bu
Yönde Araştırmalar
Desteklenecektir.
Tatlı sularda alternatif türler
olarak mersin balığı,
Karadeniz alabalığı, şabut,
yayın balığı ve karabalık gibi
yerel türlerimiz
değerlendirilecek; denizlerde
ise orkinos, sarıkuyruk, lahoz,
sargos vd. balıkların larva ve
porsiyonluk yetiştiriciliği
geliştirilecektir.
Yetiştiriciliği yapılan türlerde
ülkemiz şartlarına uyumlu
hatlar geliştirilmesi, ticari
değeri yüksek olan yerel
türlerde ıslah ve
balıklandırma merkezleri
39
kurulması
SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR, YAPILAN ÇALIŞMALAR VE
HEDEFLER
Sorunlar
Yetiştiricilikte
yem maliyeti ve
kalitesi
Yapılan çalışmalar
1. Alabalık ve Çipuraların Yemlerine Bazı
Enzim İlavesinin Büyüme, Yemden
Yararlanma ve Çevre Kirliliğine Etkileri
Üzerine Araştırmalar
2. Aynalı Sazan ve Gökkuşağı Alabalığı
Beslenmesinde Karışık Yemleme
Rejimlerinin Uygulanabilirliği Üzerine
Araştırmalar
Hedefler
• Enstitülerin Araştırma
Teknik Altyapıları
Geliştirilerek Bu Yönde
Araştırmalar
Desteklenecektir.
3. Sudak Balığının Gereksinimi Olan Yem
Balığı Türlerinin Tespiti ve Üretim
Olanaklarının Araştırılması Projesi
4. Kalkan, Karadeniz alabalığı vb yeni türlerde
yem geliştirilmesi çalışmaları
5. Yem katkısı (Melatonin, Seretonin, inulin,
zencefil, kitosan, zeolit, humik asit vb.)
araştırmaları
40
GENETİK ÇEŞİTLİLİK KARŞILAŞILAN SORUNLAR, YAPILAN ÇALIŞMALAR VE HEDEFLER
Yapılan çalışmalar
Sorunlar
Ülkemiz Su
Ürünleri Genetik
Çeşitliliği
Bilinmemektedir.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Ulusal Gen Bankası
Alabalık ıslah merkezi (Proje aşamasında)
Göllerde stok tespiti araştırmaları
İç sularda fauna ve tür çeşitliliği tespiti
çalışmaları
Kalkan, mersin doğal alabalık stoklarının
genetik çeşitliliğinin belirlenmesi
Hamside farklı populasyon özelliklerinin
genetik olarak tespiti
Doğu Karadeniz Bölgesinde Hamsi
Yumurta, larva ve Genç Bireylerin Dağılım
ve Bolluğu
Yumurtadan Ergin Bireye İstavrit Yaş,
Büyüme, Ölüm Oranları Tespiti
ve kerevit türlerinin genetik özellikleri
araştırılması
Türkiye Balık İsimleri ve Otolit Atlası
Göller Bölgesi Sülük Faunası ve Ekonomik
Öneminin Araştırılması
Hedefler
• Enstitülerin Araştırma
Teknik Altyapıları
Geliştirilerek Bu Yönde
Araştırmalar
Desteklenecektir.
41
SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜLERİ KARŞILAŞILAN SORUNLAR, YAPILAN
ÇALIŞMALAR VE HEDEFLER
Yapılan çalışmalar
Sorunlar
Enstitülerin Alt Yapı • Enstitü laboratuar ve cihaz kapasiteleri
geliştirildi
ve Beşeri Kapasite
Sorunu
• Trabzon SUMAE Araştırma gemisi
revize edildi, Bandırma için gemi tahsis
edildi.
•
Antalya SUAE Enstitüsü için araştırma
gemisi yapımı,
•
Enstitü araştırmacılarının doktora ve
y.lisans ile uzman eksikliği giderildi,
•
Enstitülere y.lisanlı ilave Kadro Tahsisi
•
Enstitü Personeline Dil Eğitim Kursları
•
Enstitü Personeline Yurtdışı Eğitim ve
Araştırma Olanakları
Hedefler
• Enstitüleri kendi
konusunda uluslararası
düzeyde araştırmalar
yapacak kapasiteye
getirilmesi
• Enstitü Personeline Kısa
Süreli Yurtiçi ve Yurtdışı
Eğitim ve Teknik Destek
Sağlanması
• Uluslararası Proje
Ortaklığı ve Bilgi
Değişimi Faaliyetlerinin
Özendirilmesi
42
TEŞEKKÜRLER
www.gsb.gov.tr
Download

Su Ürünleri A.Ç.G_Erdinç VESKE