T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
MÜFREDAT FORMU
Ders İzlencesi
Sayı
:
Diploma Programı Adı
: ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ, LİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM)
Akademik Yıl
: 2014 - 2015
Dersin Adı :
Tarih :
YÖNEYLEM ARAŞTIRMALARI I
Dersin Kodu :
17.11.2014
ENDM3022
Yarıyıl
Teorik Saati
Uygulama
Saati
Laboratuvar
Saati
Kredisi
AKTS
Öğretim Dili
Türü
3
3
0
0
3
5
Türkçe
Zorunlu
Derse Kabul Koşulları :
Koşul Mevcut Değil
Derse Devam Zorunluluğu :
Dersi Veren(ler) :
Teorik
Uygulama
Laboratuvar
70 %
0%
0%
Doç. Dr. HARUN REŞİT YAZĞAN
Yöneylem Araştırması (YA)nın Tanımı Tarihçesi Metodolojisi, YA Tekniklerine Genel Bakış, YAnın Diğer
Bilim Dalları ile İlişkisi, YAnın Uygulama Alanları ve Uygulama Örnekleri, Deterministik YA Teknikleri:
Doğrusal Programlama (DP) ve Özellikleri, DPnın Grafik Çözümü, Çeşitli DP Model Örnekleri, DP
Modelinin Simpleks Çözümü: Standart Form, Temel Çözümler, Primal Simpleks Algoritma, Yapay Başlangıç
Dersin İçeriği :
Çözümü-M Yöntemi, İki Aşamalı Yöntem, Dual Simpleks Yöntem, Simpleks Yöntemde Özel Durumlar,
Dualite Kavramı-Dual/Primal Çözümler Arasındaki İlişki, Dual Çözümlerin Ekonomik Yorumları-Gölge
Fiatlar-İndirgenmiş Maliyetler, Duyarlılık Analizi, Optimalliği Etkileyen Değişimler, Olurluluğu Etkileyen
Değişimler, Ulaştırma Modelleri, Tam sayılı
Algoritmalar
"1) Yöneylem Araştırması (YA)nın tanımını, tarihçesini ve metodolojisini bilmek2) YA tekniklerine genel
bakış, YAnın diğer bilim dalları ile ilişkisini bilmek3) YAnın uygulama alanlarını bilmek ve uygulamadan
örnekleri tanımak4) Doğrusal Programlama (DP) ve özelliklerini bilmek, DPnın grafik çözümünü uygulamak
ve yorumlamak5) DP modelinin Simpleks çözümünde standart form ve temel çözümleri ve anlamlarını
bilmek6) DP model çözümlerinden Primal Simpleks, Yapay Başlangıç Çözümünü-M Yöntemi, İki Aşamalı
Yöntem- hangi tür DP problemlerinin çözümüne uygulanabileceğini ayırabilmek ve kullanabilmek7) Dual
Simpleks Yöntemi DPnın hangi tür modeline uygulayacağını bilmek8) Simpleks Yöntemde özel durumları
özellikleriyle bilmek, çözümlerini ve sonuçlarını yorumlayabilmek9) Dualite kavramı ve Dual/Primal
Dersin Öğrenme Çıktıları :
çözümler arasındaki ilişkiyi bilmek ve dual çözümden primal çözümü elde etmeyi gerçekleştirebilmek, dual
çözümlerin ekonomik anlamlarını yorumlayabilmek10) DPnın duyarlılık analizini modelin çeşitli
parametrelerinde oluşacak değişiklikleri hesap edebilmek ve ne gibi sonuçlara yol açacağını
yorumlayabilmek.11) Ulaştırma Modellerini tanımlamak ve model örnekleriyle çözüm yöntemlerini bilmek,
uygulamak, sonuçları yorumlayabilmek.12) Tamsayılı programlama yöntemini tanımak, hangi tür problemlere
uygulanacağını bilmek ve bu problemlerin çözümüne uygulamak, sonuçları
yorumlamak."
Dersin İşleniş Yöntemi :
e-Ders Kitabı, e-Ders Sunumu, Ders
Videosu
DERSİN DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Ödevler
Sunum
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil)
Proje
Klinik Uygulama
Laboratuar
Arazi Çalışması
Diğer Uygulamalar
Sayı
Katkı Payı (%)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sayfa 1 / 4
Kısa Sınavlar
0
0
Dönem Ödevi / Projesi
0
0
Portfolyo Çalışmaları
0
0
Raporlar
0
0
Öğrenme Günlükleri
0
0
Bitirme Tezi/Projesi
0
0
Seminer
0
0
Diğer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil)
0
0
Toplam
0
0
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARIN BAŞARI NOTUNA KATKISI
0
0
YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKISI
0
0
Toplam
0
0
Derslerin sürekli
Eğitim öğretim faaliyetleri içerisinde derslerin sürekli iyileştirilmesine yönelik olarak her dönem öğrencilerden
iyileştirilmesi bağlamında
geri dönüşler alınmakta, sektördeki başarılı çalışanlardan sektördeki ihtiyaçlar ve yenilikler doğrultusunda
(anket, mülakat, vb.) ön
değerlendirmeler yapmaları istenmekte, fakülte kurulu tüm bu çalışma ve geri dönüşleri değerlendirerek
görülen ölçme ve
iyileştirme faaliyetlerine karar vermektedir. Öğrencilerden istenen bilgiler içerisinde, ders içerikleri, ders
değerlendirme araçları
materyelleri, öğretim üyesinin performansı, açık ve uzaktan eğitim platformundaki eksiklikler ve problemlere
nelerdir ve hangi amaca
yönelik ölçülebilir somut sorular sorulmakta ve alınan cevaplar
yönelik uygulanmaktadır? değerlendirilmektedir.
AKTS - İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler
Ders Süresi
Sınıf Dışı Çalışma Süresi
Ödevler
Sunum
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil)
Proje
Klinik Uygulama
Laboratuar
Arazi Çalışması
Diğer Uygulamalar
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil)
Kısa Sınavlar
Dönem Ödevi / Projesi
Portfolyo Çalışmaları
Raporlar
Öğrenme Günlükleri
Bitirme Tezi/Projesi
Seminer
Diğer
Kredi İş Yükü
Kredi İş Yükü / 25
Dersin AKTS Kredisi
Sayı
Süre (Saat)
Kredi İş Yükü
14
14
0
0
10
0
0
0
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
11
3
3
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
42
42
0
0
10
0
0
0
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
11
125
5
5
HAFTALIK KONU BAŞLIKLARI
Hafta
1
2
3
4
5
6
Dersin Teorik Konu Başlıkları
Yöneylem Araştırmasına Giriş, Doğrusal Programlamaya
Giriş
Doğrusal Programlama, Model Kurma
Lingo Yazılım Sonuçlarının Yorumlanması, İki Değişkenli Bir Modelin Grafik Metodu ile Çözümü, Çözümlerde
Karşılaşılabilecek Özel Durumlar
"Simpleks algoritması, En az(min) problemin simpleks algoritmasıyla çözümü, İki seçenekli doğrusal bir modelin çözümü
Büyük M metodu, İki Aşamalı (Faz) yöntem
"Dual simplex yöntemi
Sayfa 2 / 4
7
8
9
Dual problemin ekonomik yorumu
Duyarlılık Analizi
Duyarlılık Analizi
Yazılım kullanılarak elde edilen sonuçların
10
yorumlanması
Ulaştırma Modelleri
Ulaştırma Modelleri
Tam sayılı programlama
Tam sayılı programlama
11
12
13
14
Hafta
Dersin Uygulama Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
No
Program Yeterlilikleri
1
2
Endüstri Mühendisliği disiplini içerisinde yer alan konularda yeterli teorik bilgiye sahip olma.
Üretim veya hizmet sektörüne ait sistemleri kurabilme, yönetebilme ve geliştirebilme bilgisine sahip olma.
Bir modeli kurma/tasarlamanın yanısıra var olan mevcut sistemi sürekli iyileştirebilmek adına uygun metodoloji ve
tekniklerden yararlanabilme bilgisi.
Güncel teknolojik gelişmeleri kendi çalışmalarına uygulayabilme becerisi kazanma.
Karşılaşılan problemleri Endüstri Mühendisliği yaklaşımlarına uygun olarak ele alabilme ve uygun çözümleri üretebilme
becerisi kazanma.
Problemlerin çözümünde, mevcut sistemlerin ve modellerin iyileştirilmesinde aktif rol alma, gerektiğinde liderlik yapabilme
ve strateji geliştirebilme becerisi kazanma.
Matematik ve temel bilimlerdeki kavramları anlayabilmek ve uygulayabilmek
Mühendislik ve bilgisayar bilimlerindeki kavramları anlayabilmek ve uygulayabilmek.
Bilimsel deneyleri tasarlayabilmek ve yapabilmek, sonrasında elde edilen verileri analiz edebilmek ve yorumlayabilmek.
Bir sistemi, bileşeni veya süreci gerekliliklere uygun şekilde tasarlayabilmek.
Endüstri mühendisliği problemlerini tesbit edebilmek ve formüle edebilmek.
İçerisinde insan, malzeme, bilgi, ekipman ve enerji olan entegre sistemleri tasarlayabilmek, geliştirebilmek, hayata
geçirebilmek ve daha iyiye götürebilmek.
Endüstri mühendisliği problemlerine yapıcı ve anlamlı çözüm ve tasarım alternatifleri oluşturabilmek.
Matematiksel modeller, istatistiksel yöntemler ve teknikler gibi endüstri mühendisliği uygulamaları için gerekli bilimsel
yöntem ve araçları etkin bir şekilde kullanabilmek.
Etik davranışa ve profesyonel sorumluluğa uygun hareket etmek.
Profesyonel hayatta insiyatif alabilmek ve projeleri etkin bir şekilde yönetebilmek.
Hayat boyu öğrenmenin önemini kavramak ve bunu gerçekleştirebilmek.
Küreselleşme, çevresel konular ve toplumdaki çakışan çıkarlar gibi güncel konuların bilincinde olmak.
Diğer takım arkadaşları ile işbirliği içinde çalışabilmek ve takım çalışmasını ön plana çıkarabilmek.
Etkin bir şekilde iletişim kurabilmek.
Endüstri mühendisliğinin rolünü ve etkisini daha geniş sosyal ve küresel bir çerçeveden görebilmek.
Eleştirel bakış ve sistem düşüncesini problemlerin çözümünde ve sistemlerin tasarımında uygulayabilmek.
Katkı Derecesi : 1 düşük, 5 yüksek.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Puan
1
1
1
2
1
1
2
3
3
3
1
1
1
1
1
2
2
3
3
2
1
1
Sayfa 3 / 4
Dersin Öğrenme
Çıktılarının Program
Yeterliliklerine Katkısı :
Son Güncelleme Tarihi :
Yöneylem Araştırması I dersi çıktılarının, program yeterliliklerine katkıları incelendiğinde, Mühendislik ve
karar verme kavramları anlayabilmek ve uygulayabilmek, sistem tasarımı ve diğer endüstri mühendisliği
becerilerine yüksek dereceli bir katkının olduğu görülmektedir. Dersin tüm kriterler incelendiğinde katkı
düzeyi yüksektir.
02.06.2014
İMZA
Sayfa 4 / 4
Download

yöneylem araştırması ı - İÜ AUZEF Endüstri Mühendisliği