T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
MÜFREDAT FORMU
Ders İzlencesi
Sayı
:
Diploma Programı Adı
: MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM)
Akademik Yıl
: 2014 - 2015
Dersin Adı :
Tarih :
BİLGİSAYAR VE İNTERNET
18.11.2014
Dersin Kodu :
MİUE1001
Yarıyıl
Teorik Saati
Uygulama
Saati
Laboratuvar
Saati
Kredisi
AKTS
Öğretim Dili
Türü
1
3
0
0
3
6
Türkçe
Zorunlu
Derse Kabul Koşulları :
Koşul Mevcut Değil
Derse Devam Zorunluluğu :
Dersi Veren(ler) :
Teorik
Uygulama
Laboratuvar
70 %
0%
0%
Öğr. Gör. SÜLEYMAN TÜRKOĞLU
Bilgisayar ve İnternet Dersinde; Bilgisayar sisteminin yapısı, bilgisayar bileşenleri, donanım ve yazılım
özellikleri incelenecektir. İşlem birimleri, Kablolu (Yerel Alan Ağları (LAN), Geniş Alan Ağları (WAN), Özel
Sanal Ağlar (VPN), DSL, ADSL, Fiber Optik Kablo Teknolojileri), kablosuz (WPAN, WLAN, WMAN,
WWAN) ve mobil ağ (GSM, GPS, GPRS, HSCSD, EDGE, UMTS, 3G, WiMax, LTE, 4G) türleri
anlatılacaktır. İnternetin tanımı ve teknik yapısı nasıldır?, TCP/IP nedir?, Statik ve Dimamik IP Nedir?,
Dersin İçeriği :
INTRANET nedir? sorularına yanıt aranacaktır. İnternet Araçları ve Hizmetlerinden, Hyper Text Terminal
Protocol (http), World Wide Web (www), Hyper Text Markup Language (HTML), Elektronik Posta, Telnet,
FTP (Dosya Aktarım Protokolü), Sesli veya Video Konferans, Chat/Sohbet, Sosyal Medya konuları ele
alınacaktır. İnternet ortamında yayıncılık yapabilmek için gereken; Alan Adı (Domain), Alt Alan Adı
(Subdomain), Web Server, Video Streaming Server, Web Hosting Hizmetleri incelenerek, İnternet
yayıncılığında, Hazır Omurga Yapılar (Wordpress, Joomla vb.), Bloglar ve çeşitleri irdelenecektir.
A)BİLGİ: Dersi alan öğrenciler bilgisayar sisteminin yapısını ve bilgisayar bileşenlerini, donanım ve yazılım
özellikleri öğrenir. Bilgisayarın işlem birimlerini, kablolu, kablosuz ve mobil ağ türlerini öğrenir. Yeni
medyanın en önemli araçlarından Internetin teknik yapısını, TCP/IP protokolünü, Statik ve Dimamik IP
türlerini ve INTRANET yapısını bilir. Internet Araçları ve Hizmetlerinden, Hyper Text Terminal Protocol
(Http), World Wide Web (Www), Hyper Text Markup Language (HTML), Elektronik Posta, Telnet, FTP
(Dosya Aktarım Protokolü), Sesli Veya Video Konferans, Chat/Sohbet, Sosyal Medya konularını öğrenir.
Ayrıca, İnternette Yayıncılık yapabilmek için; Alan Adı (Domain) veya Alt Alan Adını (Subdomain) nasıl
temin edeceğini, Web Server ve Video Streaming Server özelliklerini ve Web Hosting Hizmetleri bilir.
İnternet yayıncılığı yapabilmek için Hazır Omurga Yapılar (Wordpress, Joomla vb.) ile Bloglar ve çeşitlerini
Dersin Öğrenme Çıktıları : öğrenir. B) BECERİ: Bilgisayar sisteminin yapısını ve bilgisayar bileşenlerini öğrenen öğrenci, donanımların
özellik, işlev ve ayrımlarını yapabilir. Kablolu ve kablosuz bağlantı türlerini ve kablosuz geniş alan ağlarının
versiyonlarının (WAN), Özel Sanal Ağlar (VPN), DSL, ADSL, ADSL+, kablosuz (WPAN, WLAN, WMAN,
WWAN) özelliklerini birbirinden ayırabilir. Mobil ağ türlerini (GSM, GPS, GPRS, HSCSD, EDGE, UMTS,
3G, WiMax, LTE, 4G) tanıyabilir. İnternet yayıncılığı yapabilmek için alan adı, hosting temin edilmesi ve
hazır omurga sistemlerinin işletilmesi ile ilgili çalışmalar yapabilir. Bilgisayar güvenliği ve veri güvenliği
konularında kendine yetebilir düzeyde programlar kullanabilir.C)TUTUM: Bilgisayarın ve internetin medya
profesyonelleri açısından öneminin ve sağladığı olanakların farkındadır. Bilgisayarın ve internetin hem yayıncı
hem de kullanıcılara getirdiği sorumlulukların farkındadır. Bilgisayar ve internetin güvenli şekilde
kullanımının önemininfarkındadır.
Öğrenciler dersin öğretim üyesi tarafından hazırlanmış ve sisteme önceden yüklenmiş olan ders notlarını
incelemiş olarak derse katılır. Canlı ders slayt eşliğinde gerçekleştirilir. Konular dersin öğretim üyesi
tarafından güncel örnekler verilerek anlatılır. Öğrencilerin konu ile ilgili detaylı bilgileri hangi kaynaklardan
Dersin İşleniş Yöntemi :
alabileceği bilgisi verilir. Öğretim üyesi veya öğrenciler tarafından sorulan sorular aracılığıyla öğrencilerin ele
alınan konuların anlaşılması sağlanır.
DERSİN DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Ödevler
Sunum
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil)
Sayı
Katkı Payı (%)
0
0
1
0
0
20
Sayfa 1 / 4
Proje
0
0
Klinik Uygulama
0
0
Laboratuar
0
0
Arazi Çalışması
0
0
Diğer Uygulamalar
0
0
Kısa Sınavlar
0
0
Dönem Ödevi / Projesi
0
0
Portfolyo Çalışmaları
0
0
Raporlar
0
0
Öğrenme Günlükleri
0
0
Bitirme Tezi/Projesi
0
0
Seminer
0
0
Diğer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil)
1
80
Toplam
2
100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARIN BAŞARI NOTUNA KATKISI
1
20
YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKISI
1
80
Toplam
2
100
Derslerin sürekli
Eğitim öğretim faaliyetleri içerisinde derslerin sürekli iyileştirilmesine yönelik olarak her dönem öğrencilerden
iyileştirilmesi bağlamında
geri dönüşler alınmakta, sektördeki başarılı çalışanlardan sektördeki ihtiyaçlar ve yenilikler istikametinde
(anket, mülakat, vb.) ön
değerlendirmeler yapmaları istenmekte, fakülte kurulu tüm bu çalışma ve geri dönüşleri değerlendirerek
görülen ölçme ve
iyileştirme faaliyetlerine karar vermektedir. Öğrencilerden istenen bilgiler içerisinde, ders içerikleri, ders
değerlendirme araçları
materyalleri, öğretim üyesinin performansı, açık ve uzaktan eğitim platformundaki eksiklikler ve problemlere
nelerdir ve hangi amaca
yönelik ölçülebilir somut sorular sorulmakta ve alınan cevaplar
yönelik uygulanmaktadır? değerlendirilmektedir.
AKTS - İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler
Ders Süresi
Sınıf Dışı Çalışma Süresi
Ödevler
Sunum
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil)
Proje
Klinik Uygulama
Laboratuar
Arazi Çalışması
Diğer Uygulamalar
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil)
Kısa Sınavlar
Dönem Ödevi / Projesi
Portfolyo Çalışmaları
Raporlar
Öğrenme Günlükleri
Bitirme Tezi/Projesi
Seminer
Diğer
Kredi İş Yükü
Kredi İş Yükü / 25
Dersin AKTS Kredisi
Sayı
Süre (Saat)
Kredi İş Yükü
14
14
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
0
0
30
0
0
0
0
0
40
0
0
0
0
0
0
0
0
42
42
0
0
30
0
0
0
0
0
40
0
0
0
0
0
0
0
0
154
6,16
6
HAFTALIK KONU BAŞLIKLARI
Hafta
1
2
Dersin Teorik Konu Başlıkları
Bilgisayar Sistemi
Bilgisayar Bileşenleri
Sayfa 2 / 4
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Bellek ve Depolama Birimleri
İşlem Birimleri
Bilgisayar İşlem Tanımları
Kablolu Ağ Teknolojileri
Kablosuz Teknolojiler
Mobil Ağ Teknolojileri
İnternet tanımı ve teknik yapısı
İnternet'in ortaya çıkışı, İnternet araçları ve hizmetleri
Alan Adı (Domain), Alt Alan Adı (Subdomain), Web Server, Video Streaming Server, Web Hosting Hizmetleri
İnternet Yayıncılığı ve Araçları
İnternet Yayıncılığı Çeşitleri
Bilgisayar Güvenliği ve Veri Güvenliği
Hafta
Dersin Uygulama Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
No
Program Yeterlilikleri
1
2
3
Mezunların, Medya ve İletişime ilişkin temel kavramsal yapı ve bilgilerle donanması,
Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisini kazanma,
Medya ve İletişime özel sorularla ilgili olarak, bu temel kaynakları kullanarak çalışmalar yapabilme,
Alana ilişkin kendilerine yöneltilen soruları araştırma ve cevaplama; ayrıca eleştirel düşünebilme ve medya ve iletişim
problemlere ilişkin çözüm üretebilme becerisini kazanabilme,
Problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olabilme,
Bir sistemi veya sistem bileşenlerini tasarlama ve modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahip olabilme,
Alanındaki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olabilme,
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olabilme,
Alanında ürettiği veya elde ettiği verileri analiz ve sentez yapma, raporlama ve sunma becerisine sahip olabilme,
Bilgiye erişebilme ve kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını etkin olarak kullanabilme
becerisine sahip olabilme,
Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olabilme,
Öğrenmek için hareketliliği artırmak ve yaşamboyu öğrenmeyi teşvik edebilme,
Ulusal eğitim sistemlerinin çeşitliliğinin göz önünde bulundurulup iş piyasasında kendini daha fazla gerçekleştirebilme,
Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliğine sahip olabilme,
Farklı bilimler arasındaki bütünlüğü ve örtüşmeyi ortaya çıkararak yeni bilgilere ulaşabilme.
Katkı Derecesi : 1 düşük, 5 yüksek.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Dersin Öğrenme
Çıktılarının Program
Yeterliliklerine Katkısı :
Son Güncelleme Tarihi :
Puan
4
4
4
4
3
3
4
4
5
5
5
5
5
5
5
Bilgisayar her sahada olduğudu gibi Medya ve İletişim alanında da yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu ders
öğrencilerin temel bilgisayar bilgi ve becerilerini
arttıracaktır.
11.09.2014
İMZA
Sayfa 3 / 4
İMZA
Sayfa 4 / 4
Download

Bilgisayar ve İnternet - İÜ AUZEF Medya ve İletişim