T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
MÜFREDAT FORMU
Ders İzlencesi
Sayı
:
Diploma Programı Adı
: ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ, LİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM)
Akademik Yıl
: 2014 - 2015
Dersin Adı :
Tarih :
PROJE YÖNETİMİ
Dersin Kodu :
17.11.2014
ENDM3023
Yarıyıl
Teorik Saati
Uygulama
Saati
Laboratuvar
Saati
Kredisi
AKTS
Öğretim Dili
Türü
4
3
0
0
3
4
Türkçe
Zorunlu
Derse Kabul Koşulları :
Derse Devam Zorunluluğu :
Dersi Veren(ler) :
Koşul Mevcut Değil
Teorik
Uygulama
Laboratuvar
70 %
0%
0%
Yrd. Doç. Dr. YUSUF SAİT TÜRKAN
Proje yönetimine giriş, Proje yaşam döngüsü, Projeyi başlatma, Kapsam yönetimi, Projeyi planlama, İş alt
kırılım yapısı, Faaliyet yönetimi, Öncelik ilişkileri, Proje yönetiminde olasılık, Kaynak yönetimi, Kaynak
Dersin İçeriği :
atama, Kaynak dengeleme, Bütçe maliyet yönetimi, En küçük maliyetli projenin planlanması, Proje sıkıştırma,
Projenin izlenmesi, Kazanılmış değer analizi, Proje kontrolü, Risk yönetimi, Projenin güncellenmesi, Projenin
kapatılması, Proje Raporlama
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler:•Proje Yönetimi Kavramlarını Esaslarını ve Amaçlarını bilir,
Projeleri gözlemleyebilir.• Proje durumunu analiz edebilir.•
Proje Yönetimi
Dersin Öğrenme Çıktıları : açıklar.•
Tekniklerini uygulayabilir.• Proje Süresi, Proje Maliyeti ve Riskleri Tahmin Edebilir.
Dersin İşleniş Yöntemi :
Konferans, sunum,vaka çalışmaları
DERSİN DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Ödevler
Sunum
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil)
Proje
Klinik Uygulama
Laboratuar
Arazi Çalışması
Diğer Uygulamalar
Kısa Sınavlar
Dönem Ödevi / Projesi
Portfolyo Çalışmaları
Raporlar
Öğrenme Günlükleri
Bitirme Tezi/Projesi
Seminer
Diğer
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil)
Toplam
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARIN BAŞARI NOTUNA KATKISI
YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKISI
Toplam
Sayı
Katkı Payı (%)
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
1
1
2
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80
100
20
80
100
Sayfa 1 / 3
Derslerin sürekli
iyileştirilmesi bağlamında
(anket, mülakat, vb.) ön
görülen ölçme ve
değerlendirme araçları
nelerdir ve hangi amaca
yönelik uygulanmaktadır?
Dönem sonunda ders değerlendirme anketi yapılmaktadır. Sonuçlar istatistiksel metotlar kullanılarak analiz
edilmekte ve iyileştirme planları geliştirilmektedir.
AKTS - İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler
Ders Süresi
Sınıf Dışı Çalışma Süresi
Ödevler
Sunum
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil)
Proje
Klinik Uygulama
Laboratuar
Arazi Çalışması
Diğer Uygulamalar
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil)
Kısa Sınavlar
Dönem Ödevi / Projesi
Portfolyo Çalışmaları
Raporlar
Öğrenme Günlükleri
Bitirme Tezi/Projesi
Seminer
Diğer
Kredi İş Yükü
Kredi İş Yükü / 25
Dersin AKTS Kredisi
Sayı
Süre (Saat)
Kredi İş Yükü
14
14
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
2
0
0
10
0
0
0
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
42
28
0
0
10
0
0
0
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
100
4
4
HAFTALIK KONU BAŞLIKLARI
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Hafta
Dersin Teorik Konu Başlıkları
Proje Yönetimi Temel Kavramları
Projeyi Başlatma, Kapsam Yönetimi
Proje Planlama, İş Alt Kırılım Yapısı (WBS), Faaliyet Yönetimi, Mantıksal Öncelik İlişkileri
Proje Yönetiminde Olasılık
Kaynak Yönetimi, Kaynak Atama, Kaynak Dengeleme
Bütçe-Maliyet Yönetimi, En Küçük Maliyetli Projenin Planlanması,
Proje Sıkıştırma
Proje İzlenmesi, Kazanılmış Değer Analizi
Proje Kontrolü
Risk Yönetimi
Projenin Güncellenmesi
Projenin Kapatılması
Proje Raporlama
Proje Sunumları
Dersin Uygulama Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
Sayfa 2 / 3
7
8
9
10
11
12
13
14
DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
No
Program Yeterlilikleri
1
2
Endüstri Mühendisliği disiplini içerisinde yer alan konularda yeterli teorik bilgiye sahip olma.
Üretim veya hizmet sektörüne ait sistemleri kurabilme, yönetebilme ve geliştirebilme bilgisine sahip olma.
Bir modeli kurma/tasarlamanın yanısıra var olan mevcut sistemi sürekli iyileştirebilmek adına uygun metodoloji ve
tekniklerden yararlanabilme bilgisi.
Güncel teknolojik gelişmeleri kendi çalışmalarına uygulayabilme becerisi kazanma.
Karşılaşılan problemleri Endüstri Mühendisliği yaklaşımlarına uygun olarak ele alabilme ve uygun çözümleri üretebilme
becerisi kazanma.
Problemlerin çözümünde, mevcut sistemlerin ve modellerin iyileştirilmesinde aktif rol alma, gerektiğinde liderlik yapabilme
ve strateji geliştirebilme becerisi kazanma.
Matematik ve temel bilimlerdeki kavramları anlayabilmek ve uygulayabilmek
Mühendislik ve bilgisayar bilimlerindeki kavramları anlayabilmek ve uygulayabilmek.
Bilimsel deneyleri tasarlayabilmek ve yapabilmek, sonrasında elde edilen verileri analiz edebilmek ve yorumlayabilmek.
Bir sistemi, bileşeni veya süreci gerekliliklere uygun şekilde tasarlayabilmek.
Endüstri mühendisliği problemlerini tesbit edebilmek ve formüle edebilmek.
İçerisinde insan, malzeme, bilgi, ekipman ve enerji olan entegre sistemleri tasarlayabilmek, geliştirebilmek, hayata
geçirebilmek ve daha iyiye götürebilmek.
Endüstri mühendisliği problemlerine yapıcı ve anlamlı çözüm ve tasarım alternatifleri oluşturabilmek.
Matematiksel modeller, istatistiksel yöntemler ve teknikler gibi endüstri mühendisliği uygulamaları için gerekli bilimsel
yöntem ve araçları etkin bir şekilde kullanabilmek.
Etik davranışa ve profesyonel sorumluluğa uygun hareket etmek.
Profesyonel hayatta insiyatif alabilmek ve projeleri etkin bir şekilde yönetebilmek.
Hayat boyu öğrenmenin önemini kavramak ve bunu gerçekleştirebilmek.
Küreselleşme, çevresel konular ve toplumdaki çakışan çıkarlar gibi güncel konuların bilincinde olmak.
Diğer takım arkadaşları ile işbirliği içinde çalışabilmek ve takım çalışmasını ön plana çıkarabilmek.
Etkin bir şekilde iletişim kurabilmek.
Endüstri mühendisliğinin rolünü ve etkisini daha geniş sosyal ve küresel bir çerçeveden görebilmek.
Eleştirel bakış ve sistem düşüncesini problemlerin çözümünde ve sistemlerin tasarımında uygulayabilmek.
Katkı Derecesi : 1 düşük, 5 yüksek.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Dersin Öğrenme
Çıktılarının Program
Yeterliliklerine Katkısı :
Son Güncelleme Tarihi :
Puan
4
5
4
3
3
3
3
4
4
5
3
5
4
3
3
5
3
2
4
4
4
4
Proje Yönetimi dersi ile öğrenciler Proje Kavramlarını Esaslarını ve Amaçlarını bilir, açıklar, projeleri
gözlemleyebilir, proje durumunu analiz edebilir. Bu nedenle Dersin Öğrenme Çıktılarının Program
Yeterliliklerine Katkısı son derece yüksektir.
02.06.2014
İMZA
Sayfa 3 / 3
Download

Proje Yönetimi - İÜ AUZEF Endüstri Mühendisliği