BM Serisi Sirkülasyonu Su Banyolar› tibbi, araflt›rma ve sanayi laboratuvarlar›ndaki birçok genel ve
özel uygulamalar için tasarlanm›flt›r. En güvenilir sonuçlar› elde etmek için gerekli olan homojen ve
kararl› s›cakl›klar, mükemmel s›cakl›k kontrolü ve güçlü sirkülasyon sistemi ile sa¤lanmaktad›r.
• Hastane, araflt›rma ve sanayi laboratuvarlar›ndaki birçok genel ve özel uygulama için ideal tasar›m.
• En iyi sonuçlar› elde etmek için mükemmel s›cakl›k kontrolü ile elde edilen homojen ve kararl› s›cakl›klar.
• Güvenilir ve hassas PID Mikroifllemcili kontrol sistemi ile sa¤lanan s›cakl›k kontrolü.
• S›cakl›k ve zaman için iki ayr› gösterge ile kolay kullan›m.
• Uzun ömür ve kolay temizlik için korozyona dayan›kl› paslanmaz çelikten üretilmifl yekpare tank.
• Yuvarlak köfleli ve düzgün yüzeyli tank sayesinde azalt›lan kontaminasyon riski.
• Tank› üç yüzeyden saran ›s›t›c›lar ve cam yünü, alüminyum tabaka ve hava
bofllu¤undan oluflan üçlü yal›t›m.
• Tank›n d›fl›na yerlefltirilmifl güçlü sirkülasyon pompas› ile mükemmel s›cakl›k
da¤›l›m› (37°C’de ± 0,1°C) ve kararl›l›¤› (37°C’de ± 0,01°C)
• Kolay s›cakl›k takibi sa¤layan ve kontrol sistemini olas› su s›çramalar›ndan koruyan aç›lı ön panel.
• Tank içinde kullan›l›r hacmin kayb›na neden olan pompa ve ›s›t›c›lar›n tank d›fl›na yerlefltirilmesi
sayesinde laboratuvar tezgahlar›nda daha az yer kaplayan tasar›m.
• Susuz çal›flmaya karfl› ›s›t›c›lar› koruyan emniyet termostat› ve afl›r› ›s›nmaya karfl› sesli ve ›fl›kl› alarm sistemi.
• Tank içindeki suyun kolayca boflalt›lmas›n› sa¤layan pratik drenaj sistemi.
T e k n i k Ö ze l likler
BM 15
BM 30
Su Banyosu Tipi
Çal›flma S›cakl›¤› Ayar Aral›¤›
S›cakl›k Sensörü
Sirkülasyon Pompas› Kapasitesi lt./dk.
Sirkülasyonlu
Ortam S›cakl›¤› +5ºC / 99.9ºC
Fe-Const
16
Tank Hacmi, litre
15
30
Faydal› Hacim, litre
8
17
Faydal› Su Yüksekli¤i, mm
165
Kontrol Sistemi
Programlanabilir PID Mikroifllemcili
Göstergeler
S›cakl›k ve zaman için LED gösterge
S›cakl›k Ayar ve Okuma Hassasiyeti
0.1ºC
S›cakl›k Da¤›l›m› 37ºC
≤± 0.1ºC*
S›cakl›k Dalgalanmas› 37ºC
Zamanlay›c›
Program Erteleme
‹ç Yüzey Yap›s›
D›fl Yüzey Yap›s›
Kurulu Güç
Güç De¤erleri
≤± 0.01ºC*
1 dk. - 99.9 saat + Süresiz Çal›flma
1 dk. - 99.9 saat
Paslanmaz Çelik
Epoksi Polyester Toz Boyal› Paslanmaz Çelik Sac
750 W
1550 W
230V, 50/60 Hz
230V, 50/60 Hz
‹ç Ölçüler (ExDxY) mm
D›fl Ölçüler (ExDxY) mm
300x240x200
332x280x375
300x503x195
332x540x375
* 22 ºC ortam s›cakl›¤›nda kapak kapal›yken
A 08 021
A 08 049
A 08 050
A 08 051
Tüp suport 27 x Ø18 mm. (genifllik 70 mm)
Tüp suport 12 x Ø30 mm. (genifllik 70 mm)
Tüp suport 30 x Ø16 mm. (genifllik 70 mm)
Tüp suport 52 x Ø13 mm. (genifllik 70 mm)
K 52 005
K 52 006
K 52 008
K 52 014
K 52 019
K 52 020
K 04 286
K 04 289
BM 30 4 delikli kapak (Ø95 mm)
BM 30 6 delikli kapak (Ø95 mm)
BM 15 4 delikli kapak (Ø95 mm)
BM 30 8 delikli kapak (Ø95 mm)
BM 30 Paslanmaz çelik kapak
BM 15 Paslanmaz çelik kapak
BM 15 Pleksiglas kapak (60°C'ye kadar dayan›kl›d›r)
BM 30 Pleksiglas kapak (60°C'ye kadar dayan›kl›d›r)
R 01 032
R 01 033
R 01 045
R 01 046
R 01 047
R 01 048
R 01 049
R 01 051
R 01 080
Raf 6 x 250
Raf 2 x1000
Raf 6 x 100
Raf 4 x 250
Raf 2 x 500
Raf 1 x1000
Raf12 x 100
Raf 4 x 500
Raf 4 x 500
ml flasklar için
ml flasklar için
ml flasklar için
ml flasklar için
ml flasklar için
ml flasklar için
ml flasklar için
ml flasklar için
ml flasklar için
BM 30
BM 30
BM 15
BM 15
BM 15
BM 15
BM 30
BM 30
BM 15
S 09 032 BM 30 Kan torbas› sepeti (dört bölmeli)
Haber vermeden de¤ifliklik yapma hakk›m›z sakl›d›r.
AKSESUVARLAR
MERKEZ:
1324. Cadde No: 39/4
A. Öveçler 06460 ANKARA
Tel : (312) 472 65 81 (pbx)
Fax: (312) 472 85 84
‹STANBUL TANITIM VE SERV‹S MERKEZ‹:
Turgut Özal Cad. Karagül ‹fl Merkezi
No : 84/89 F›nd›kzade 34280 ‹STANBUL
Tel : (212) 532 07 47 - 534 64 91
Fax: (212) 531 23 28
FABR‹KA:
Esenbo¤a Yolu, 22 km.
Akyurt 06750 ANKARA
Tel : (312) 399 28 30 (pbx)
Fax: (312) 399 21 97
‹ZM‹R TANITIM VE SERV‹S MERKEZ‹:
Mansuro¤lu Mah. Ankara Cad. 179/A
35030 Bayrakl›/‹ZM‹R
Tel : (232) 445 55 39-445 25 70
Fax: (232) 445 57 80
http://www.nuve.com.tr • e-mail:[email protected]
06.13/Z15. K34 088 /b
rekmay.com.tr
NÜVE SANAYİ MALZEMELERİ
İMALAT VE TİCARET A.Ş.
ISO 9001: 2008
ISO 13485: 2003
Download

BM 15/30 Sirkülasyonlu Su Banyoları