FN 300-400-500
KD 200-400-700
KURU HAVALI STER‹L‹ZATÖRLER/
FIRINLAR
FN serisi kuru haval› sterilizatörler ideal
sterilizasyon, kurutma ve ›s›tma şartlar›
sa¤lamaktad›r. Yüksek kapasiteleri ile KD serisi
f›r›nlar ise kurutma ve ›s›tma
amaçl› kullan›labilirler.
Cihazlardaki yüksek izolasyon ve PID
mikroişlemcili kontrol sistemi
sayesinde çok iyi s›cakl›k
da¤›l›m› ve kararl›l›¤› sa¤lanmaktad›r.
Anodik oksidasyon alüminyum hücreli FN
serisinde, hücre çevresine yerleştirilen yaprak
›s›t›c›lar ile do¤al hava sirkülasyonlu
›s›tma yap›lmaktad›r.
Paslanmaz çelik hücreli KD serisinde,
hava sirkülasyon fanlar› ile h›zl› ve
verimli ›s›tma sa¤lanmaktad›r.
Hassas mikroişlemcili kontrol sisteminde
s›cakl›k ve zaman için iki ayr›
dijital gösterge bulunmaktad›r.
1984
Kuru haval› sterilizasyonun
bir gere¤i olarak,
FN serisinde set s›cakl›¤›na
ulaş›l›nca, zamanlay›c›
ileri do¤ru saymaktad›r.
Elektrik kesintisi durumunda
hücre içindeki s›cakl›k, alarm
de¤erlerinin d›ş›na ç›kt›¤›nda
kullan›c› uyar›lmaktad›r.
Mikroişlemcili kontrol
sisteminde bir çok emniyet
özelli¤i olmas›na ra¤men,
herhangi bir ar›za
durumunda, ba¤›ms›z
ayarlanabilir emniyet
termostat› kontrolü
ele almaktad›r.
Hücre contas›na s›k›ca
kapanan kap› ve hücre
contas› sayesinde ›s›
kay›plar› azalt›lm›şt›r.
Bütün modellerde baca
sistemi standartt›r.
KD serisinde ise yo¤un nemli uygulamalar için
istenildi¤inde çal›şt›r›labilen nem atma fan› vard›r.
Hem FN hem de KD cihazlar›nda yap›lan program›n başlama zaman› 1 dak. - 99.9 saat aral›¤› içinde ayarlanan bir
süre kadar ertelenebilmektedir.
TEKN‹K ÖZELL‹KLER
KURU HAVALI STER‹L‹ZATÖRLER
FN 300
FN 400
S›cakl›k Çal›şma Aral›¤›
FIRINLAR
FN 500
KD 200
KD 400
Ortam s›cakl›¤› +5°C / 250°C
S›cakl›k Sensörü
Kontrol Sistemi
KD 700
70°C / 250°C
Fe-Const
Programlanabilir PID Mikroişlemcili Kontrol Sistemi
S›cakl›k Ayar ve Okuma Hassasiyeti
1°C
S›cakl›k De¤işimi (110°C-190°C)
± 2°C
S›cakl›k Dalgalanmas›
± 1°C
Zamanlay›c›
± 4°C
± 2°C
1 dak. - 99.9 saat + Süresiz çal›şma
Hücre Hacmi (lt)
22
48
120
193
Raf Say›s› (standart/maksimum) adet
2/6
2/7
2/10
2/7
Kurulu Güç
500 W
800 W
Güç De¤erleri
1600 W
3100 W
230 V, 50 Hz
‹ç Yüzey Yap›s›
D›ş Yüzey Yap›s›
375
700
2/12
4100 W
8200 W
380 V, 50 Hz, 3 faz
Anodik oksidasyon alüminyum
Paslanmaz çelik
Elektrostatik toz boyal› çelik
‹ç Ölçüler (ExDxY) mm
300x240x300
420x320x360
500x460x500
500x450x850
500x575x1350
995x560x1360
D›ş Ölçüler (ExDxY) mm
555x380x460
705x475x540
785x630x680
690x690x1120
690x790x1620
1150x820x1720
Paket Ölçüleri (ExDxY) mm
650x470x540
790x570x630
870x740x740
730x770x1230
760x910x1700
1210x910x1700
35/39
54/60
90/102
130/145
230/250
Net/Paket A¤›rl›¤›, kg.
22/25
FABR‹KA MONTAJLI OPS‹YONLAR
FN XXX P FN 400/500 için paslanmaz çelik hücre ve sirkülasyon ilavesi
23
23
23
23
23
23
030
037
040
046
047
048
KD 700 Raf kızağı
FN 300 Raf kızağı
FN 500P/KD 200/KD 400 Raf kızağı
FN 500 Raf kızağı
FN 400 Raf kızağı
FN 400P Raf kızağı
R
R
R
R
R
R
R
01
01
01
01
01
01
01
014
111
126
134
135
136
137
FN 300 Alüminyum Raf
FN 500P/KD 200 Paslanmaz Çelik Tel Raf
FN 400P Paslanmaz Çelik Tel Raf
KD 200 Paslanmaz Çelik Tel Raf
FN 500 Paslanmaz Çelik Tel Raf
FN 400 Paslanmaz Çelik Tel Raf
KD 700 Paslanmaz Çelik Tel Raf
Not: Her raf için iki adet raf kızağı sipariş edilmelidir.
rekmay.com.tr
NÜVE SANAY‹ MALZEMELER‹
‹MALAT VE T‹CARET A.Ş.
MERKEZ:
1324. Cadde No: 39/4
A. Öveçler 06460 ANKARA
Tel : (312) 472 65 81 (pbx)
Fax : (312) 472 85 84
‹STANBUL TANITIM VE SERV‹S MERKEZ‹:
Turgut Özal Cad. Karagül ‹ş Merkezi
No : 84/89 F›nd›kzade 34280 ‹STANBUL
Tel : (212) 532 07 47 - 534 64 91
Fax: (212) 531 23 28
FABR‹KA:
Esenboğa Yolu, 22 km.
Akyurt 06750 ANKARA
Tel : (312) 399 28 30 (pbx)
Fax : (312) 399 21 97
‹ZM‹R TANITIM VE SERV‹S MERKEZ‹:
Mansuroğlu Mah. Ankara Cad. 179/A
35030 Bayrakl›/‹ZM‹R
Tel : (232) 445 55 39-445 25 70
Fax: (232) 445 57 80
http://www.nuve.com.tr • e-mail:[email protected]
ISO 9001: 2008
ISO 13485: 2003
03.14/Z15. K34 005 /B
K
K
K
K
K
K
Haber vermeden değişiklik yapma hakk›m›z sakl›d›r.
AKSESUVARLAR
Download

KD 200/400/700 Fırınlar