EN 300-400-500
PID KONTROLLÜ
‹NKÜBATÖRLER
EN serisi inkübatörler,
PID Mikroişlemcili kontrol sistemi
sayesinde mükemmel inkübasyon
şartlar› sağlamaktad›r.
Laboratuvar ve oda şartlar›nda
çal›şan masa üstü tiptedir.
‹deal dizaynlar› ile t›p ve
veterinerlik alanlar›nda, biyokimya,
biyoloji ve mikrobiyoloji
laboratuvarlar›nda;
ilaç, g›da, kozmetik sanayi ve
biyoteknolojide araşt›rma ve kalite
kontrol laboratuvarlar›nda
kullan›lmaktad›r.
PID kontrol sistemi ve yüksek verimli
izolasyon sayesinde hücre içinde sabit
s›cakl›k elde edilmektedir.
Homojen s›cakl›k dağ›l›m› tabii hava
sirkülasyonu ile elde edilmektedir. Fan
kullan›lmamas› nedeniyle hücre içinde türbülans en
az seviyede oluşmaktad›r.
Bu nedenle numunenin diğer bir numuneyi kontamine
etme (çapraz kontaminasyon) olas›l›ğ› yoktur.
S›cakl›k ve zamanlay›c› için ayr› dijital göstergeye
sahip kontrol panelinin kullan›m› kolayd›r.
Is›t›c›lar kullan›labilir hacmin d›ş yüzeylerine yerleştirilmiştir,
hacim içerisinde ›s›t›c› yoktur.
Numuneler, çerçevesiz ve contal› cam kap› sayesinde, hücre içinde
s›cakl›k düşüşüne neden olmadan gözlenebilir.
Is›tma köntrolünde kullan›lan röle SSR (solid state relay) tiptedir.
Mikroişlemcili kontrol sisteminin bir çok emniyet
özelliği olmas›na rağmen, bağ›ms›z ayarlanabilir emniyet termostat›
(30-90°C) numuneler için ilave bir güvenlik sağlamaktad›r.
Cihaz›n zamanlay›c›s› ayarlanan zaman›n ileri doğru sayma işlemini
ayarlanan s›cakl›k değerine eriştikten sonra başlatmakta ve bu süre
bitiminde ›s›tma işlemini durdurarak işitsel ve görsel sinyal
vermektedir. Cihazda programlanan değerler çal›şma an›nda kullan›c›
taraf›ndan istenildiğinde izlenebilmektedir.
Yap›lan program›n başlama zaman›, 1 dak.-99.9 saat aral›ğ› içinde
ayarlanan bir süre kadar ertelenebilmektedir.
Cihazda ayarlanan program değerleri cihaz›n kapal› olmas›
halinde haf›zadan silinmemektedir.
TEKN‹K ÖZELL‹KLER
EN 300
S›cakl›k Çal›şma Aral›ğ›
Termostat Okuma Aral›ğ›
S›cakl›k Sensörü
Kontrol Sistemi
S›cakl›k Ayar ve Okuma Hassasiyeti
S›cakl›k Dağ›l›m› (40°C) / (40°C - 80°C)
Zamanlay›c›
Program Erteleme Zaman›
Hücre Hacimi, (litre)
Raf Say›s› (Standart/Maksimum) adet
EN 400
EN 500
Ortam S›cakl›ğ› +5°C / 80°C
0 / 80°C
Fe-Const
Programlanabilir PID Mikroişlemcili Kontrol Sistemi
± 0.1 °C
± 0.5 / ± 1 °C
1 dak.-99.9 saat + Süresiz çal›şma
1 dak. - 99.9 saat
22
46
120
300x240x300
2/7
250W
220 V,50 Hz
Anodik Oksidasyon Alüminyum
Elektrostatik Toz Boyal› Çelik
420x310x360
500x490x500
D›ş Ölçüler (ExDxY) mm
555x385x455
705x525x630
785x635x680
Paket Ölçüleri (ExDxY) mm
Net/Paket Ağ›rl›ğ›, kg.
640x470x640
26/31
790x570x750
39/45
870x740x860
63/71
Kurulu Güç
Güç Değerleri (± %10)
‹ç Yüzey Yap›s›
D›ş Yüzey Yap›s›
‹ç Ölçüler (ExDxY) mm
2/6
100 W
2/10
350 W
FABR‹KA MONTAJLI OPS‹YONLAR
EN XXX P EN 400 / EN 500 Paslanmaz çelik hücre ve sirkülasyon ilavesi
K
K
K
K
K
23
23
23
23
23
031
040
046
047
048
EN
EN
EN
EN
EN
300
500P
500
400
400P
Raf kızağı
Raf kızağı
Raf kızağı
Raf kızağı
Raf kızağı
R
R
R
R
R
01
01
01
01
01
014
111
126
135
136
EN
EN
EN
EN
EN
300 Alüminyum raf
500P Paslanmaz çelik tel raf
400P Paslanmaz çelik tel raf
500 Paslanmaz çelik tel raf
400 Paslanmaz çelik tel raf
Not: Her raf için iki adet raf k›zağ› sipariş edilmelidir.
MERKEZ:
1324. Cadde No: 39/4
A. Öveçler 06460 ANKARA
Tel : (312) 472 65 81 (pbx)
Fax : (312) 472 85 84
‹STANBUL TANITIM VE SERV‹S MERKEZ‹:
Turgut Özal Cad. Karagül ‹ş Merkezi
No : 84/89 F›nd›kzade 34280 ‹STANBUL
Tel : (212) 532 07 47 - 534 64 91
Fax: (212) 531 23 28
FABR‹KA:
Esenboğa Yolu, 22 km.
Akyurt 06750 ANKARA
Tel : (312) 399 28 30 (pbx)
Fax : (312) 399 21 97
‹ZM‹R TANITIM VE SERV‹S MERKEZ‹:
Mansuroğlu Mah. Ankara Cad. 179/A
35030 Bayrakl›/‹ZM‹R
Tel : (232) 445 55 39-445 25 70
Fax: (232) 445 57 80
http://www.nuve.com.tr • e-mail:[email protected]
03.14/Z15. K34 005
rekmay.com.tr
NÜVE SANAY‹ MALZEMELER‹
‹MALAT VE T‹CARET A.Ş.
Haber vermeden değişiklik yapma hakk›m›z sakl›d›r.
AKSESUVARLAR
ISO 9001: 2008
ISO 13485: 2003
Download

EN 300/400/400P/500/500P Ekonomik İnkübatörler