DİPLOMff VE MEZUNLARIN ÇALIŞMA
ALANI
Programı başarıyla tamamlayan "Ankara
LfîTİN DİLİ VE EDEBİYfiTI
fîNfîBİUM DfiU
Üniversitesi Dil ve Tarlh-Coğrafya Fakültesi Lisans
Latin Dili ve Edebiyatı ile Yunan Dili ve Edebiyatı
Diploması" ile "Dilbilimci" unvanı verilir.
iç içe iki anabilim dalıdır ve Klasik Filoloji olarak
Dilbilim Bölümü, bu güne kadar özellikle dilin
bilinmektedir. Latince'nin günümüzdeki önemi
önemli bir çalışma malzemesi olduğu alanlara
bilim dili olmasıdır. Bu nedenle batı dillerinin ve
eleman vermiş bir daldır. Dilbilim Bölümü
yazınlarının yanı sıra Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi,
mezunları, reklamcılık, metin yazarlığı, halkla
Felsefe Tarihi, Epigrafi, Tiyatro Tarihi, Roma
ilişkiler, editörlük, Türkçe okutmanlığı gibi
Hukuku gibi bir çok alanda araştırma yapmak
alanlarda iş olanağına sahip olabilmektedir.
İçin gereklidir. Latince, Yunanca ile birlikte
Bunun yanı sıra genel olarak dilin, dil sisteminin;
ilkçağ'ın başlıca kültür ve uygarlık dillerini
özel olarak da Türkçenin yapısı ve İşleyişi
oluşturmuştur. Yunanca eğitimi de veren Latin
hakkında ayrıntılı bilgi birikimine sahip olmakta
Dili ve Edebiyatı'nın yürüttüğü program, bu ve
ve "dil uzmanı" unvanıyla farklı alanlarda
benzeri alanlarda araştırma yapabilmeleri için
istihdam olanağı bulabilmektedirler. Bölümde,
öğrencilere gerekli dil, bilgi ve yetenekleri
dilbilimci unvanını taşıyan mezunlara, yüksek
kazandırma amacını taşımaktır.
lisans ve doktora programlarıyla lisansüstü
Günümüzde Hukuk, Tıp, Diş Hekimliği,
çalışma olanakları da sağlanmaktadır.
Veterinerlik, Eczacılık, Botanik, Zooloji, Jeoloji v.b
bilim dallarında, özellikle terminoloji konusunda
Latince öğrenmek gerekmektedir.
Sosyal bilimlerden özellikle Eskiçağ ve Ortaçağ
ESKİÇAĞ DİLLERİ VE
KÜLTÜRLERİ BÖLÜMÜ
Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü; Hititoloji
Anabilim Dalı, Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim
Dalı, Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı,
Sümeroloji Anabilim Dalı olmak üzere dört
Anabilim Dalından oluşmaktadır,
Tarihi, bir ölçüde de Yeni Çağ Tarihi, Felsefe,
Arkeoloji alanlarındaki kaynaklara Latince
olmadan başvurulamaz. OsmanlI arşivlerindeki
kimi belgeleri okuyup değerlendirebilmek için
de Latince'ye gereksinim vardır.
SÜMEROLOJİ
fiNfiBİLİM DfiU
Sümeroloji Anabilim Dalı; Ankara Üniversitesi, Dil
HİTİTOLOJİ fîNfîBİLİM DfiU
ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve
MÖ.II.binyılda (ve l.binyılda da kent devletleri
Kültürleri Bölümü içerisinde yer alan bir filoloji
olarak) Anadolu'da ilk defa güçlü bir siyasi birlik
branşıdır. Bu Anabilim Dalı'nda M.Ö, ± 3 3 0 0 -0
kuran, çeşitli toplulukları kaynaştıran ve
yılları arasında Anadolu ve Mezopotamya'da
kültürlerini yaklaşık bin yıl kadar sürdüren Hitit
yaşamış olan halkların dilleri ve kültürleri
uygarlığının; orijinal (çiviyazısı ve hiyeroglif) yazılı
hakkında araştırmalar yapılırken, öğrenciler çivi
belgelerini (tabletler, mühürler, anıtlar, steller
yazısının icadı, hangi evrelerden geçtiği, bu
vb.) transkripsiyon, çeviri ve
esnada ne gibi değişikliklere uğradığı, hangi
değerlendirmeleriyle birlikte; "filolojik-linguistik,
halklar tarafından kullanıldığı gibi hususlarda
tarih, edebiyat, sanat, mimarlık, hukuk, din,
bilgilendirilmektedir. Sam? bir dil olan
kültür, sosyal, ekonomik, yönetim, diplomatik"
Akadca'nın Babil ve Asur lehçeleri ile bunun
verilerini bilimsel normlarda inceler ve araştırır.
yanında Sumerce ve Urartuca üzerinde
araştırmalar ve eğitim-öğretim faaliyetleri
yürütülmektedir. Bunlardan, özellikle
Download

Hititoloji - Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih