SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ’NÜN GENEL YAPISI
GENERAL STRUCTURE OF GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün
lisansüstü düzeyde akademik etkinlikleri, 30 anabilim
dalında 92 program çerçevesinde yürütülmektedir. Sosyal
Bilimler Enstitüsü toplam 44 Tezli Yüksek Lisans, 1 Tezsiz
Yüksek Lisans, 11 II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans, 2 II.
Öğretim Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans, 34 Doktora
(bütünleşik doktora dâhil) program sayısı ile Hacettepe
Üniversitesi’ne bağlı büyük enstitülerden biri olma özelliğini
devam ettirmektedir.
Academic activities of Hacettepe University Graduate School
of Social Sciences on graduate level are conducted in 30
departments and 92 programs. Graduate School of Social
Sciences maintains to be one of the major graduate schools in
the University with its 44 master with thesis, 1 master without
thesis, 11 master without thesis (evening class), 2 distance
education master without thesis (evening class) and 34 PhD
programs (including integrated PhD).
MİSYON
MISSION
Lisansüstü düzeyde bilim, kültür ve sanat alanlarında eğitimöğretim ve araştırma etkinliklerinin yapılandırılmasını,
yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlayarak evrensel bilgi
birikimine katkıda bulunacak araştırmacılar ve uzmanlar
yetiştirmektir.
Our mission is to enable the construction, conduct and
development of the graduate level education and research
activities in the field of science, culture and art, and to
raise researchers and specialists who will contribute to the
accumulation of universal knowledge.
VİZYON
VISION
Lisansüstü düzeyde yürütülmekte olan eğitim-öğretim
programları, araştırma etkinlikleri ile ulusal ve uluslararası
düzeylerde yeğlenen lider bir kurum olmaktır.
Our vision is to become a leading graduate school preferred
for graduate studies and research activities on both national
and international grounds.
GÜÇLÜ YÖNLER
STRENGTHS
Yüksek lisans ve doktora programlarımızın çeşitliliği,
Diversity of Master and PhD programs,
Diğer üniversiteler ve araştırma merkezleri adına lisansüstü
eğitim gören araştırmacıların Enstitümüzü tercih etmeleri,
One of the most preferred graduate school by researchers who receive
Kamu kurumları ile imzalanan ikili anlaşmaların her geçen
gün artması,
Increasing number of bilateral agreements with public
institutions,
Öğretim üyelerimizin kendi alanlarında uluslararası tanınır
olmaları ve kabul görmeleri,
Well recognized and accepted faculty members in their
respective fields,
Uluslararası üniversiteler ve kurumlarla yakın işbirliği
Close relationships with international universities and organizations,
İdari ve akademik birimlerle uyumlu çalışma,
Practices in accordance with administrative and academic units,
Takım ruhu içinde çalışma,
Team spirit,
Özverili personel,
Selfless personnel,
Şeffaf ve paylaşımcı liderlik,
Transparent and collaborative leadership,
Üst yönetim desteği
Top management support
education on behalf of other universities and research centers,
MASTER PROGRAMI
MASTER PROGRAMS
Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı 44 tezli yüksek lisans
programında eğitim süresi 2 yıl olup, 2 yarıyıl derslere
2 yarıyıl ise tez çalışmalarına ayrılmıştır. Tezli yüksek
lisans programlarına başvurabilmek için öncelikle lisans
mezunu olmak (bazı programlar özel koşullar isteyebilir),
ALES’in ilgili puan türünden veya eşdeğerliliği kabul edilmiş
sınavlardan en az 60 ve üstü bir puan almak, YDS ve
eşdeğerliliği kabul edilmiş ulusal ve uluslararası sınavlardan
en az 60 ve üstü bir puan almak gerekmektedir. Tezli yüksek
lisans programlarından mezun olabilmek için 120 AKTS’lik
ders ve tez çalışmalarından başarılı olmak gerekmektedir.
Period of education in 44 master programs with thesis
is 2 years; 2 semesters for classes and 2 semesters for
dissertation. In order to apply to master programs with
thesis, first of all, the applicant must have bachelors degree
(some programs may require special conditions) have 60
or above score from Graduate Entrance Exam (ALES) or
equivalent score from international Exams and have 60
or above score from English Proficiency Exam (YDS) or
equivalent score from National and International English
Proficiency Exams. In order to graduate from master
programs with thesis, one must succeed in courses and
dissertation studies which are equal to total 120 ECTS
credits.
Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 1 adet I. öğretim yüksek
lisans ve 11 adet II. öğretim tezsiz yüksek lisans programı
bulunmaktadır. Bu programlar; İnsan Hakları, Maliye, İktisat,
İşletme, Sosyal Hizmet, Bilişim Hukuku, Finansal İktisat,
Sayısal Finansman, Aile ve Tüketici Bilimleri, Sağlık Kurumları
Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimidir. II. öğretim
tezsiz yüksek lisans programlarında eğitim süresi 1,5 yıl
olup, ders ve dönem projesi çalışmalarına dayanmaktadır.
Tezsiz programlarda İnsan Hakları programı hariç, ALES ve
yabancı dil ön koşul değildir. Bu programlara başvurabilmek
için lisans mezunu olmak gerekmektedir. II. öğretim tezsiz
yüksek lisans programlarından mezun olabilmek için 90
AKTS’lik ders ve dönem projesi çalışmalarından başarılı
olmak gerekmektedir.
There are 1 master program during day and 11 evening
master programs without thesis in Graduate School of
Social Sciences. These programs are Human Rights, Public
Finance, Economics, Business Administration, Social Work,
Information Law, Financial Economics, Quantitative Finance,
Family and Consumer Sciences, Health Administration,
Political Science and Public Administration. Period of
education in master programs without thesis (evening
class) is 1.5 years and it consists of classes and term project.
Graduate Entrance Exam (ALES) and English Proficiency
Exam (YDS) aren’t prerequisite in master programs without
thesis, except Human Rights. In order to apply to these
programs, one must have bachelor’s degree. In order to
graduate from master programs without thesis (evening
class), one must succeed in courses and term project which
are equal to total 90 ECTS credits.
Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı iki uzaktan eğitim tezsiz
yüksek lisans programı bulunmaktadır. Bunlar Sağlık
Kurumları Yönetimi Uzaktan Eğitim ve Sağlık Ekonomisi ve
Farmakoekonomi Uzaktan Eğitim programlarıdır. Uzaktan
eğitim programlarında eğitim süresi 1,5 yıldır ve bu programlara
fakülte ve yüksekokulların en az dört yıllık bölümlerinden
mezun olanlar kabul edilir. Bu programlardan mezun olabilmek
için dönem projesi de dahil olmak üzere toplam 90 AKTS kredisi
kazanmış olmak gereklidir.
There are 2 Distance Education Master Programs without
Thesis (Evening Class) in Graduate School of Social
Sciences. These are Distance Education of Health Care
Management and Distance Education of Health Economics
and Pharmacoeconomy. Period of education in distance
education master programs is 1.5 years and only those
who graduated from at least 4-year programs of faculties
and schools are accepted. In order to graduate from these
programs, one must gain 90 ECTS credits including term
project.
DOKTORA PROGRAMI
PHD PROGRAMS
Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı 34 doktora programında
eğitim süresi 4 yıldır (bütünleşik doktora programları hariç).
4 yıllık program sürecinde 2 yıl boyunca teorik dersler
verilmekte, sonraki 2 yıl ise doktora tezi için ayrılmaktadır.
Başvuru koşulları programlara göre değişmektedir. Doktora
programlarından mezun olabilmek için 90 AKTS’lik teorik
derslerden başarılı olmak, doktora yeterlilik sınavını geçmek
ve doktora tez çalışmasını tamamlamış olmak gerekir.
Period of education in 34 PhD programs is 4 years except
integrated PhD programs. During 4 years of program,
theoretical courses are offered in the first 2 years and
the remaining 2 years are allocated for PhD dissertation
studies. Application requirements vary according to the
PhD programs. In order to graduate PhD programs one
should succeed in all theoretical courses which equal to 90
ECTS credits, pass PhD proficiency exam, and complete PhD
dissertation.
MEZUNLARIN ÇALIŞMA ALANLARI
OCCUPATIONAL PROFILES OF GRADUATES
Sosyal Bilimler Enstitüsü programlarından mezun olan
öğrencilerin çalışma alanları, program çeşitliliğinin
fazla olmasından dolayı oldukça geniş bir yelpazede yer
almaktadır. Mezunların çalışma alanlarının çeşitli kamu/
özel kurum ve kuruluşlarında uzmanlık ve yöneticilik gibi
farklı pozisyonlardan üniversite ve araştırma merkezlerinde
kariyere kadar farklı alanlara yayılmış olduğu görülmektedir.
Occupational profiles of our graduates are wide ranging,
owing to diversity of programs. Occupational profiles range
from different specialist in different areas and managerial
positions in various public /private institutions to career in
other universities and research centers.
Telefon Numaraları
CONTACT INFORMATION OF HACETTEPE UNIVERSITY GRADUATE
SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES
Telephone Numbers
0 (312) 2976860
+90 (312) 2976860
0 (312) 2976861
+90 (312) 2976861
0 (312) 2976457
+90 (312) 2976457
0 (312) 2976173
+90 (312) 2976173
0 (312) 2976215
+90 (312) 2976215
Faks: 0 (312) 2992147
Fax Number: +90 (312) 2992147
e-posta: [email protected]
E-mail: [email protected]
Adres: Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü
Address: Hacettepe University Beytepe Campuss
06800 Beytepe Ankara
06800 Beytepe Ankara
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLETİŞİM BİLGİLERİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ’NE BAĞLI PROGRAMLAR
Program
Tezli Yüksek
Lisans
Tezsiz Yüksek
Lisans
Tezsiz Yüksek
Lisans
Tezsiz Yüksek
Lisans
Doktora
Bütünleşik
Doktora
(II. Öğretim)
(Uzaktan Eğitim)
Alman Dilbilimi
√
X
X
X
√
X
Alman Edebiyatı
√
X
X
X
√
X
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
√
X
X
X
√
X
Antropoloji
√
X
X
X
√
X
Arkeoloji
√
X
X
X
√
X
Bilgi ve Belge Yönetimi
√
X
X
X
√
X
Felsefe
√
X
X
X
√
X
Fransız Dili ve Edebiyatı
√
X
X
X
√
X
İngiliz Dilbilimi
√
X
X
X
√
X
İngiliz Dili ve Edebiyatı
√
X
X
X
√
X
İngiliz Kültür Araştırmaları
√
X
X
X
√
X
İngilizce Mütercim Tercümanlık
√
X
X
X
X
X
Genel Psikoloji
√
X
X
X
√
X
Klinik Psikoloji
√
X
X
X
√
X
Sanat Tarihi
√
X
X
X
√
X
Sosyoloji
√
X
X
X
√
X
Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları
√
X
X
X
X
X
Tarih
√
X
X
X
√
X
Türk Dili
√
X
X
X
√
X
Eski Türk Edebiyatı
√
X
X
X
√
X
Yeni Türk Edebiyatı
√
X
X
X
√
X
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
√
X
X
X
X
X
X
X
X
√
X
Türk Halkbilimi
√
√ Bulunmaktadır
X Bulunmamaktadır
PROGRAMS OF GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES
Programs
Master With
Thesis
Master
Without Thesis
Master Without
Thesis
(Evening Class)
Distance
Education Master
Without Thesis
PhD
Programs
Integrated
PhD
German Linguistics
√
X
X
X
√
X
German Literature
√
X
X
X
√
X
American Culture and Literature
√
X
X
X
√
X
Anthropology
√
X
X
X
√
X
Archeology
√
X
X
X
√
X
Information Management
√
X
X
X
√
X
Philosophy
√
X
X
X
√
X
French Language and Literature
√
X
X
X
√
X
Linguistics in English
√
X
X
X
√
X
English Language and Literature
√
X
X
X
√
X
British Cultural Studies
√
X
X
X
√
X
Translation and Interpretation in English
√
X
X
X
X
X
General Psychology
√
X
X
X
√
X
Clinical Psychology
√
X
X
X
√
X
History of Art
√
X
X
X
√
X
Sociology
√
X
X
X
√
X
Women and Gender Studies
√
X
X
X
X
X
History
√
X
X
X
√
X
Turkish Language
√
X
X
X
√
X
Classical Turkish Literature
√
X
X
X
√
X
Modern Turkish Literature
√
X
X
X
√
X
Modern Turkic Languages and Literatures
√
X
X
X
X
X
X
X
X
√
X
Turkish Folkloristics
√
√ Exist
X Not Exist
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ’NE BAĞLI PROGRAMLAR
Program
Tezli Yüksek
Lisans
Tezsiz Yüksek
Lisans
Tezsiz Yüksek
Lisans
(II. Öğretim)
Tezsiz Yüksek
Lisans
Doktora
(Uzaktan Eğitim)
Bütünleşik
Doktora
İktisat
√
X
√
X
√
X
İngilizce İktisat
√
X
X
X
√
X
Finansal Ekonomi
X
X
√
X
X
X
İşletme
X
X
√
X
√
X
Muhasebe Finans
√
X
X
X
X
X
Pazarlama
√
X
X
X
X
X
Sayısal Finansman
X
X
√
X
X
X
Üretim Yönetimi ve Sayısal Yöntemler
√
X
X
X
X
X
Yönetim Organizasyon ve Örgütsel Davranış
√
X
X
X
X
X
Turizm İşletmeciliği
√
X
X
X
X
X
Siyaset Bilimi
√
X
√
X
√
X
Kamu Yönetimi
√
X
√
X
√
X
Maliye
√
X
√
X
√
X
Uluslararası İlişkiler
√
X
X
X
X
X
Barış ve Çatışma Çalışmaları
√
X
X
X
X
X
Sosyal Hizmet
√
X
√
X
√
X
Aile ve Tüketici Bilimleri
√
X
√
X
√
X
Sağlık Kurumları Yönetimi
√
X
√
√
√
√
Sağlık Ekonomisi ve Farmakoekonomi
X
X
X
√
X
X
İnsan Hakları
X
√
X
X
√
X
İletişim Bilimleri
√
X
X
X
√
X
Kültürel Çalışmalar ve Medya
√
X
X
X
X
X
Müzikoloji
√
X
X
X
X
X
Kamu Hukuku
√
X
X
X
√
X
Bilişim Hukuku
√
X
√
X
X
X
X
X
X
√
X
Özel Hukuk
√
√ Bulunmaktadır
X Bulunmamaktadır
PROGRAMS OF GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES
Programs
Master With
Thesis
Master
Without Thesis
Master Without
Thesis
(Evening Class)
Distance
Education Master
Without Thesis
PhD
Programs
Integrated
PhD
Economics
√
X
√
X
√
X
Economics (Eng.)
√
X
X
X
√
X
Financial Economics
X
X
√
X
X
X
Business Administration
X
X
√
X
√
X
Accounting - Finance
√
X
X
X
X
X
Marketing
√
X
X
X
X
X
Quantitative Finance
X
X
√
X
X
X
Production/Operations Management and Quantitative Methods
√
X
X
X
X
X
Management and Organisational Behaviour
√
X
X
X
X
X
Tourism Management
√
X
X
X
X
X
Political Science
√
X
√
X
√
X
Public Administration
√
X
√
X
√
X
Public Finance
√
X
√
X
√
X
International Relations
√
X
X
X
X
X
Peace and Conflict Studies
√
X
X
X
X
X
Social Work
√
X
√
X
√
X
Family and Consumer Sciences
√
X
√
X
√
X
Health Care Management
√
X
√
√
√
√
Health Economics and Pharmacoeconomy
X
X
X
√
X
X
Human Rights
X
√
X
X
√
X
Communication Sciences
√
X
X
X
√
X
Cultural Studies and Media
√
X
X
X
X
X
Musicology
√
X
X
X
X
X
Public Law
√
X
X
X
√
X
Information Technology Law
√
X
√
X
X
X
X
X
X
√
X
Private Law
√
√ Exist
X Not Exist
Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Medya, İletişim ve Tanıtım Koordinatörlüğü
işbirliği ile hazırlanmıştır
Download

Sosyal Bilimler Enstitüsü Tanitim Katalogu