DERS :
MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ
KONU :
KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU
1.) Kanın en önemli görevini yazın :
2.) Kan transfüzyonunu tanımlayın :
3.) Kanın içinde dolaştığı damar çeşitlerini yazın :
a.)
b.)
c.)
4.) Kanın hücrelerini yazın :
a.)
b.)
c.)
5.) Aşağıdakilerden hangisi , kan transfüzyonunda kullanılan kan ürünlerinden DEĞİLDİR ?
a.) Eritrosit süspansiyonu b.) Taze Donmuş Plazma
d.) Trombosit Süspansiyonu
c.) Ringer Laktat Solusyonu
e.) Tam kan
6.) Aşağıdakilerden hangisi , kan transfüzyonunda kullanılan kan ürünlerindendir?
a.) Mannitol solüsyonu
b.) Taze Donmuş Plazma
d.) Hepatamine
e.) % 5 Dekstroz solüsyonu
c.) Nephramine
7.) Aşağıdakilerden hangisi , Tam Kan Transfüzyonu endikasyonlarındandır ?
a.) Akut kan kayıpları
b.) Lipom eksizyonu
d.) Karaciğer kanseri
e.) Hepsi
c.) Prematüre doğum
8.) Aşağıdakilerden hangisi , donörden alınan 450 ml.kana hiçbir işlem uygulanmadan 63 ml.
antikoagulan eklenerek elde edilen kan ürününe verilen isimdir?
a.) Eritrosit süspansiyonu
b.) Trombosit süspansiyonu
d.) Tam Kan
e.) Kriyopresipitat
c.) Taze Donmuş Plazma
9.) Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere , cümlelerde verilen bilgiler doğru
ise ( D) , yanlış ise ( Y) yazın :
a.) (
) Yenidoğan kardiyo pulmoner by-pass operasyonlarında tam kan transfüzyonu yapılır.
b.) (
) Yenidoğanın hemolitik hastalıklarında taze donmuş plazma kullanılır.
c.) (
) Eritrosit süspansiyonu, plazmanın 3 / 4 ‘ ü alınmış kandır.
d.) (
) Bir ünite eritrosit süspansiyonu yaklaşık 500 ml. eritrosit içerir.
e.) (
gelir.
) Eritrosit süspansiyonunun en çok kullanıldığı hastalıkların başında aplastik anemiler
10.) Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere , cümlelerde verilen bilgiler doğru
ise ( D) , yanlış ise ( Y) yazın :
a.) ( ) Eritrosit süspansiyonu transfüzyonlarının en çok kullanıldığı alanlardan biri onkolojik
hastalıklardır.
b.) (
) Hepatit C hastalarına her zaman tam kan transfüzyonu yapılır.
c.) (
) Ciddi anemilerin tedavisinde oral ilaçlar kullanılır.
d.) (
) Trombositler, kan hücrelerindendir.
e.) ( ) Kan bileşeni tedavisi, tam kan kullanımına göre daha etkin ve güvenli hemoterapi
yapılmasını sağlar.
11.) Aşağıdakilerden hangisi , amacı febril non-hemolitik transfüzyon reaksiyonlarından
korumak olan, kan ürünüdür?
a.) Eritrosit süspansiyonu
b.) Trombosit süspansiyonu
c.) Yıkanmış eritrosit süspansiyonu
d.) Taze donmuş plazma
e.) Lökositten fakir ertrosit süspansiyonu
12.) Aşağıdakilerden hangisi , raf ömrü 10 yıl olan kan ürünüdür ?
a.) Eritrosit süspansiyonu
b.) Dondurulmuş eritrosit süspansiyonu
c.) Yıkanmış eritrosit süspansiyonu
d.) Lökositten fakir eritrosit süspansiyonu e.) Tam kan
13.) Trombositlerin azalması yada fonksiyonlarının bozulması durumlarında hastaya ------------------------------------ transfüzyonu yapılır.
14.) Taze plazma, kan alındıktan sonra ilk 6 saat içinde dondurulursa, buna --------------------------------------------------- denir.
15.) Aşağıdakilerden hangisi , Plazma ürünlerinden DEĞİLDİR?
a.) Albumin solüsyonları
b.) Gamaglobulinler
d.) Trombosit süspansiyonu
c.) Fibrinojen
e.) Kuru plazma
16.) Aşağıdakilerden hangisi , Taze Donmuş Plazma Transfüzyonu endikasyonlarındandır?
a.) Geniş yanıklarda b.) Birinci derece yanıklarda c.) B vitamini eksikliğinde
d.) Polistemia vera
e.) Septisemilerde
17.) Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere , cümlelerde verilen bilgiler doğru
ise ( D), yanlış ise ( Y) yazın :
a.) (
) Kriyopresipitat, konsantre şekilde fibrinojen içeren tek kaynaktır.
b.) (
) Vitamin K eksikliğine bağlı kanamalarda eritrosit süspansiyonu kullanılır.
c.) ( ) Akut lösemili hastaların indüksiyon tedavileri sırasında profilaktik olarak trombosit
süspansiyonu transfüzyonu kullanılır.
d.) ( ) Aferez işlemi ile özel cihazlar kullanılarak ayrılan trombosit süspansiyonu , Aferez
Trombosit Süspansiyonudur.
e.) (
) Dondurulmuş Eritrosit Süspansiyonunun raf ömrü 20 yıldır.
18.) Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere , cümlelerde verilen bilgiler doğru
ise ( D) , yanlış ise ( Y) yazın :
a.) (
) Trombosit konsantreleri 5 gün içinde kullanılmalıdırlar.
b.) ( ) Trombosit süspansiyonu transfüzyonunda amaç, kanayan bölgede trombosit plağı
oluşturmaktır.
c.) ( ) Kontrol altına alınamayan ateş varsa, granülosit süspansiyonu transfüzyonu
uygulanır.
d.) ( ) Granülosit transfüzyonları eritrosit içerdiğinden donör ile alıcı arasında ABO kan
uyuşmazlığı olmalıdır.
e.) (
) Birinci derece yanıklarda Taze Donmuş Plazma Transfüzyonu yapılır.
19.) Aşağıdakilerden hangisi , Türkiye ‘de ilk kan transfüzyonunun yapıldığı tarihtir?
a.) 1978
b.) 1900
c.) 1921
d.) 1821
e.) 1896
20.) Aşağıdakilerden hangisi , Sağlık Bakanlığının Kan ve Kan Ürünleri Kanununu kabul ettiği
tarihtir?
a.) 2001
b.) 2000
c.) 1920
d.) 2010
e.) 2007
21.) Aşağıdakilerden hangisi , hastanın hayatını tehdit eden transfüzyon reaksiyonlarının
görüldüğü zaman dilimini ifade eder ?
a.) Kan transfüzyonu bittikten 3 gün sonra
b.) Kan transfüzyonu bittikten 24 saat sonra
c.) Kan transfüzyonu bittikten hemen sonra
d.) Kanın yarısı bittikten sonra
e.) Kan takıldıktan sonra ilk 15 dakika
22.) Kan veya kan ürünü transfüzyon merkezinden alındıktan sonra hastaya takılma zamanı
aşağıdakilerden hangisidir?
a.) 30 dakika
b.) 2 saat
c.) 3 saat
d.) 4 saat
e.) 5 saat
23.) Aşağıda verilen form çeşitlerinden hangisi , klinikte transfüzyon uygulamalarında
KULLANILMAZ ?
a.) Transfüzyon hasta onam formu
c.) Transfüzyon takip formu
b.) Kan istem formu
d.) Acil kan istem formu e.) Donör formu
24.) Bir torba taze kanın santrüfüjü ile, aşağıdaki kan bileşenlerinden hangileri elde edilir?
a.) Trombosit süspansiyonu
b.) Eritrosit süspansiyonu
d.) Kriyopresipat
e.) Hepsi
c.) Taze Donmuş Plazma
25.) Trombosit süspansiyonları hazırlandıktan sonra hangi sıcaklık derecesinde ve en çok kaç
gün süreyle saklanırlar ?
a.) 2-6 santigrad derecede buzdolabında 5 gün
b.) 2- 6 santigrad derecede buzdolabında 7 gün
c.) 20-24 santigrad derecede oda ısısında 7 gün
d.) 20-24 santigrad derecede oda ısısında 5 gün
e.) – 25 santigrad derecenin altında buzdolabında 30 gün
26.) Tam kan yada eritrosit süspansiyonlarının transfüzyon amacıyla kan saklama dolabından
çıkarılmasından sonra, en geç kaç dakika içinde infüzyona başlanmalıdır?
a.) 60 dakika içinde
d.) 15 dakika içinde
b.) 30 dakika içinde
c.) 45 dakika içinde
e.) Hiçbiri
27.) Kanın ısıtılarak verilmesi istendiğinde, kanın ısıtılması amacıyla aşağıdaki yöntemlerden
hangisi tercih edilmelidir ?
a.) Kan ısıtıcıları kullanmak
b.) Etüvde ısıtma
d.) Kalorifer peteklerinin üstünde ısıtma
c.) Kaynamış su içinde bekletme
e.) Güneşte ısıtma
28.) Kan transfüzyonu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi YANLIŞTIR?
a.) İlk 15 dakika kan çok yavaş verilmelidir.
b.) Hastanın vital bulguları , infüzyon süresince 30 dakikada bir takip edilir.
c.) Reaksiyonlar sıklıkla ilk 15 dakika içinde gözlenir.
d.) Kanül tespiti dolaşıma engel olmayacak şekilde yapılmalıdır.
e.) Kan torbası uygulama öncesi hızla çalkalanır.
29.) Aşağıdakilerden hangisi , kan transfüzyonunun endikasyonları arasında YER ALMAZ ?
a.) Akut kan kayıpları
b.) Zehirlenmeler
c.) Şok
d.) Yanıklar
e.) Pıhtılaşma mekanizması bozuklukları
30.) Transfüzyon merkezinden alınan kan yada kan ürününün hastaya takıldıktan sonra
maksimum bitmesi gereken süre , aşağıdakilerden hangisidir ?
a.) 4 saat
b.) 6 saat
c.) 8 saat
d.) 10 saat
e.) 12 saat
31.) Aşağıda verilenlerden hangisi , kan torbası uyumluluk etiketi üzerinde YER ALMAZ ?
a.) Hastanın adı / torba no
d.) Kan torbasının kan grubu
b.) Kanın son kullanma tarihi
c.) Doktorun adı ve imzası
e.) Hastanın ABO ve Rh grubu
32.) Aşağıdakilerden hangisi , transfüzyon öncesi yapılan uygunluk testlerinden biri DEĞİLDİR
a.) Major cross-match b.) AİDS testi
c.) Minör cross-match
d.) Kan grubu uygunluğu
e.) Antikor tarama
33.) Donörü tanımlayın :
34.) Aşağıdakilerden hangisi donörde aranan temel kriterlerden DEĞİLDİR ?
a.) Verilecek yada alınacak kan miktarı
c.) Bağışlar arası zaman aralığı
b.) Cinsiyet
d.) Gebelik
e.) Riskli meslekler
35.) Aşağıdakilerden hangisinde donörden asla kan ALINMAZ?
a.) Mide ülseri
b.) Farenjit c.) Hemofili
d.) İnfertilite
e.) Hiçbiri
36.) Kan transfüzyonu öncesi yapılan uygunluk testlerinden ikisini yazın:
a.)
b.)
37.) Aşağıdakilerden hangisi , ABO / Rh tayini için gerekli süredir ?
a.) 20 dakika
b.) 2 saat
c.) 30 dakika
d.) 10 dakika
e.) 40 dakika
38.) Aşağıdakilerden hangisi , Tiplendirme + Tarama + Cross-match tayini için gerekli süredir?
a.) 10 dakika
b.) 30 dakika
c.) 2 saat
d.) 60 dakika
e.) 2 dakika
39.) Kanlar, kan bankasında ve --------------------------------------------- muhafaza edilir.
40.) Kan transfüzyonu reaksiyonlarından Akut Reaksiyonlara 5 örnek verin :
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
41.) Kan transfüzyon reaksiyonlarının başlıca semptomlarına 5 örnek verin :
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
HARİKA ATA
Download

Kan_ve_Kan_Ürünleri_Transfüzyonu_quizz