— 10 —
Teklif
MADDE 5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Karma Bütçe Komisyonu Başkanlık Divanı, İçtü­
zük hükümleri-gereğince yerine getirmesi gereken görevlerden başka, belli Bakanlık, ayrı bütçeli da­
ire ve katma bütçeli dairelerin biri veya birkaçı için birer raportör seçer. Divan, gerekli görürse, Ba­
kanlık, ayrı bütçeli daire ve katma bütçeli daireler için, o Bakanlık veya daire ile ilgili raportö­
rün de dâhil olacağı, en çok dörder kişilik alt komisyonlar kurabilir.
Başkanlık Divanı, mahallî idareler ve kamu iktisadi teşebbüsleriyle ilgili olarak, gerekli gör­
düğü sayıda sözcü seçer ve Alt-Komisyon kurar.
Alt -komisyonlarda iktidar partisi veya partileri temsil olunur.
4 ncü maddenin 1 nci bendindeki tasarıların tümü ile aynı maddenin IV ncü bendindeki hesap­
lar ve rapor, Genel Sözcü tarafından doğrudan doğruya ele alınır.
Karma Komisyon ve Meclisler genel kurallar.nda yapılımıyaeak teklifler :
MADDE 6. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma Komisyonunun görüşmeleri ve
4 ncü maddenin I, II ve III ncü bentlerinde zikri geçen taşanların Cumhuriyet Senatosu ve
Millet Meclisi Genel kurullannda görüşülmesi sırasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri
tarafından, Anayasanın 94 ncü maddesinin 6 ncı fıkrası hükmüne aykırı teklifler yapılamıyacağı gibi, aylık, ödenek, gündelik ve yollukların artırılmasına, memurluk kurulmasına veya
bunlann yürürlükteki kanunlarla belli olan sınırlan dışında genişletilmesine ve vergi kanun­
ları ile bütçeyle ödenek verilmesini gerektiren kanunların konusuna giren hususlara dair do
ğiştirge veya madde eklenmesi hakkında önerge verilemez.
Gelir ve giderlerle ilgisiz hükümler :
MADDE 7. — 4 ncü maddenin I, II ve III ncü bentlerinde zikredilen kanunlara, gelir veya
giderlerle ilgili olmıyan hükümler konamaz.
Bu taşanların Karma Komisyonda ve Yasasama Meclisleri Genel kurullarında görüşülmesi
esnasında yapılacak teklifler, ancak, tasarılarda mevcut maddelerle doğrudan doğruya ilgili ol­
mak şartiyle oylanabilir.
Görüşme ve oylama :
>
MADDE 8. — Karma Komisyonda 4 ncü maddenin I, II ve III ncü bentlerinde zikredilen ta­
sanlar ve bu taşanların bir parçası olan ek cetveller hakkında, Maliye Bakaniyle aidolduğu Ba­
kan veya gönderecekleri daire başkanlan hazır bulunduğu halde madde madde görüşme ya­
pılır. Bir faslın maddeleri oylandıktan sonra, o faslın aynca oya konması gereklidir.
4 ncü maddenin I, II ve III ncü bentlerinde bahis konusu kanun tasarılannın Karma Komis­
yonda önce tümü görüşülür ve fasıl ve maddelere geçilir. Madde ve fasıllar karara bağlandık­
tan sonra tasannın tümü tekrar gözden geçirilir. Ve Karma Komisyonun rapor tasansı görü­
şülür.
M. Meclisi
( S. Sayısı : 233 e 1 nci ek)
Download

Teklif MADDE 5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Karma Bütçe