1
D Ö N E R S E R M AY E
B Ü T Ç E M E V Z U AT I
İBRAHİM ARAÇ
D Ö N E R S E R M AY E B Ü T Ç E
ANTALYA 2014
SUNUM İÇERİGİ
2








Bütçe mevzuatı
Bütçe nedir
Bütçe hazırlama ilkeleri
Bütçe hazırlama süreçi
Bütçenin belirlenmesi
Bütçenin kullanılması
Gerçekleşmeler
Tasarruf planı
DÖNER SERMAYE MEVZUATINA GİRİŞ
3
1. Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
2. 209 Sayılı Kanun ve gereği çıkarılan 106 Sayılı Yönetmeliği
3. 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
4. TKHK Taşra Teşkilatı Usul ve Esasları Hakkında Yönergesi
5. DÖNER SERMAYE BÜTÇE ÇAĞRI GENELGESİ
genelge ve ekli bütçe hazırlama rehberi )
(2015 yılı için 2014/10 sayılı
BÜTÇE NEDİR ? ( Bütçe Yönetmeliği : Madde : 4. )
4
Sağlık Tesislerinin mali yıl dönemine ait gelir ve
giderlerini yapacağını taahhüt ettiğini gösteren;
Kurum Başkanı ile Sekreter ( Sekreter-Hastane
Yöneticisi) arasındaki imzalı protokole/belgeye
bütçe denir.*
( Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği Madde : 4. ) *Kendi Yorumum
BÜTÇE NEDİR ?
( Bütçe Yönetmeliği : Madde : 4. )
5
4- BÜTÇENİN HAZIRLANMA İLKELERİ :
a - Bütçeler, mali yıl ve izleyen iki yılın bütçe tahminleriyle birlikte
hazırlanır ve değerlendirilir.
ç -Tüm gelir ve gider kalemleri, bütçelerde ayrıntılı bir şekilde
gösterilir.
e - B ü t ç e l e r d e , g i d e r l e r i n g e l i r l e r i a ş m a m a s ı e s a s t ı r.
(Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği Madde : 4. )
B Ü TÇ E N İ N H A Z I R L A N M A S I
( 1 0 6 Y ö n t . Madde : 34. )
6
D Ö N E R S E R M AY E B Ü T Ç E S İ ;
 Sağlık Tesisi Müdürü veya Başhekim tarafından birlikte
hazırlanarak Genel Sekreterliği onayına sunulur.
 Genel Sekreterlik bütçelerini; malî yıl başından en az 3 ay önce
Kurum Başkanlığımızın inceleme ve onayına sunar.
 Bakanlık, Kurum bütçelerini inceledikten sonra onaylayarak malî
yılın başlamasına en az 15 gün önce Birliklere geri gönderir.
209 Sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Rehabilitasyon Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında
Kanun göre çıkarılan 106 sayılı Muhasebe İşlerine Dair Yönetmelik Madde : 34
BÜTÇENİN UYGULAMAYA KONULMASI
( Bütçe Yönetmeliği : Madde : 5. )
7

Onaylanan bütçeler; saymanlıkların mali yılı kapatıp yeni yılı
açmaları ile TDMS M1 raporuna yeni bütçeler yansıtılır.

Konsolide birlik bütçesinin ve sağlık tesisleri Bütçelerinin 1
(bir) örneğinin mutlaka M U H A S E B E Y E T K İ L İ S İ N D E
bulunması gerekir…
BÖLÜM-2
8
D Ö N E R S E R M AY E B Ü T Ç E G E N E L G E S İ
DÖNER SERMAYE BÜTÇE ÇAĞRI GENELGESİ
(2015 yılı Döner Sermaye Bütçesi için 2014/10 sayılı Genelge ve Ekli Rehber )
9
 İlgili Kanun, Yönetmelik ve Yönergelere dayandırılarak;
Her yıl Döner Sermaye Bütçe Çağrı Genelgesi hazırlanır.
 Sağlık Tesisleri bütçe tekliflerini; Analitik Bütçe Sistemi
(ABS) İLK BÜTÇE menüsünden girişlere başlanır.
*ABS (Analitik Bütçe Sistemi)
BÜTÇE HAZIRLAMA İLKELERİ
(GENELGE)
10
 Bütçede
gelir-gider tahminleri; açıklık, doğruluk ve
mali saydamlık esas alınmalıdır. (DSİBMY.. Bütçe Yönt. Md:4)
 Birliklerin
bütçe teklifleri; objektif, gelir-gider
dengesi ve gelir tahakkukları dikkate alınarak
yapılmalıdır.
BÜTÇE HAZIRLAMA İLKELERİ
(GENELGE)
11

2015 yılı bütçe teklifleri hazırlanırken, 2015 yılı için
en fazla % 6 (% 4 büyüme + % 2 özellikli hizmet
genişlemesi), 2016 yılı için % 5, 2017 yılı için % 5
GSYH büyüme oranları dikkate alınmalıdır.

Bütçelerde giderlerin gelirleri aşmaması esasına
uyulmalıdır. ***
BÜTÇE HAZIRLAMA İLKELERİ
(GENELGE)
12


Gelir Bütçesi; 2014 yılı toplam gelir tahakkuklarına göre,
2015 yılı büyüme hedefi ve hizmet genişlemesi göz önünde
bulundurularak elde edilmesi planlanan gelirlere göre gelir
bütçesi oluşturulmalıdır.
Gider Bütçesi; 2014 yılı gerçekleşen toplam giderlere göre,
2015 yılı büyüme hedefi ve yatırım planlamaları göz önünde
bulundurularak gider bütçesi oluşturulmalıdır.
 Örk: 10 aylık gelir 2500 TL. 11 ve 12 aylar gelir tahmini 500 TL, Toplam
3000 TL gelir + en fazla % 4 veya 5 büyüme + % 2 Özellikli Hizmet Genişlemesi
oranı eklenir ve Yeni yıl için % 5 büyüme ile : 3 1 5 0 TL bir Gelir Bütçesi yapılması..
BÜTÇE HAZIRLAMA İLKELERİ
(GENELGE)
13
Sağlık Tesislerinin
bütçelerinden;
Gider Bütçesi
Dengeleme Payı ayrılması uygulamasına 2015 yılında da
devam edilecektir.
G B D P ‘ N I N AY R I L M A S I G E L İ R B Ü TÇ ES İ N İ N ;
 Hastaneler = % 5 ’ini
 ADSM ve ADS Hastaneleri = % 20 ’sini gider bütçesi
dengeleme payı olarak ayırmalıdır.

BÜTÇE HAZIRLAMA İLKELERİ
(GENELGE)
14
Karne hesaplamasında toplam gelir ve gider üzerinden
bakılmaktadır.
 970.11.01.01 GBDP daki kalan miktardan sonraki gider
bütçesi diye bir hesaplama yapılmamaktadır.
 Sağlık tesisisin ne kadar toplam geliri olmuş ve toplam ne
kadar gideri olmuş, bütçede giderleşmeyen kalemlerin
GBDP olmasına hiç gerek yok bütün kalemlerde artan
miktarlar durabilir.

BÜTÇE HAZIRLAMA İLKELERİ
(GENELGE)
15
Bütçede yer alan gelir-gider toplamları birbirine
eşit olmalıdır.
 Bütçe
rakamları oluşturulurken gelir-gider
kalemlerinin rakam bölümlerinde kuruş hanesi
kullanılmamalıdır. 1 TL’den daha küçük rakamlara
yer verilmemelidir.

BÜTÇE HAZIRLAMA İLKELERİ
(GENELGE)
16


2015 yılı bütçe tahminleri Döner Sermaye Analitik Bütçe Sistemine
girildiğinde, sistem izleyen iki yılın bütçe tahminlerini otomatik
olarak oluşturmaktadır. Sistemde izleyen iki yılın bütçe tahminleri
oluşturulurken, 2016 yılı için % 5 - 2017 yılı için % 5 büyüme oranı
kullanılacaktır.
ABS tarafından 2016 ve 2017 yılları hesaplaması yapılırken kalem
bazlı artışlar olduğu için; Gelir ve gider Toplamları eşit olmayabilir,
eşit olmasına dikkat edelim.
BÜTÇE HAZIRLAMA İLKELERİ
(GENELGE)
17

Sağlık tesisleri ihtiyaçlarını öncelikli olarak sırasıyla;

İl Özel İdaresinde,

Genel Bütçe

Döner sermaye kaynaklarından karşılanmalıdır.
İHALE ONAY BELGESİ ALINIRKEN MUTLAKA GENEL BÜTÇE – DÖNER SERMAYE
OLARAK İKİSİDE BELİRTİLMELİDİR.
BÜTÇE HAZIRLAMA SÜREÇİ
18
İlk önce Döner Sermaye Bütçe Çağrı Genelgesi Kurum
Başkanlığımızca hazırlanır ve duyurulur.
Sağlık Tesisleri ve birlik merkezleri bütçe tekliflerini ABS ne giriş
yapar ve sekreterliğe gönderir.
Genel Sekreter Sağlık Tesislerini bütçelerini inceler.
Uygun olanlara Genel Sekreterlik onayını verir
Mali Hizmetler Başkanı Birlik Konsolide Bütçesini oluşturur.
Kurum Başkanlığımıza sistem üzerinden gönderir.
BÜTÇE HAZIRLAMA SÜRESİ ve ONAYI
19
Kurum Başkanlığımızca uygun görülen bütçeleri sistem üzerinden
«Genel Sekreterliğe İmza için Gönderildi» yapar.
Mali Başkan Birlik konsolide bütçesini sistemden iki nüsha çıktı alır.
Bütçe icmalleri Genel Sekreter, Mali, İdari ve Tıbbi Hizmetler Başkanları
tarafından imzalanır.
 Kurum başkanlığımıza posta, kargo veya elden gönderilmelidir.
Genel Sekreter kendilerine bağlı sağlık tesislerinin bütçelerini onaylanır.
Kurum başkanlığımızca ıslak imzaları yapılan konsolide bütçeler, yıl
bitmeden Genel Sekreterliğe gönderilir.
BÜTÇE HAZIRLAMA SÜREÇİ
20

Sağlık tesisleri ve birlik merkezleri bütçe tekliflerini, en geç 12/11/2014
tarihine kadar ABS ne girilmesi..

Genel Sekreterlik tarafından bütçe tekliflerinin en geç 19/11/2014 tarihine
kadar döner sermaye ABS. Den Genel Sekreter onayının verilmesi.

Genel Sekreterlikler gönderilen bütçeleri;
sistemden iki nüsha çıktısı alınır.

Bütçe icmallerine Genel Sekreter, Mali Hizmetler Başkanı, İdari Hizmetler
Başkanı ve Tıbbi Hizmetler Başkanı tarafından ıslak imza uygulanır. En geç
28/11/2014 tarihinde Kurumumuzda olacak şekilde, Kurumumuza posta,
kargo veya elden gönderilir.
birlik konsolide bütçelerinin
BÜTÇE BELİRLEME SÜRECİ
(GENELGE)
21
1. Y A T I R I M G İ D E R L E R İ
 Yatırım bütçesi belirlenirken; % 4 büyüme + % 2 özellikli
hizmet genişlemesi, sağlık tesislerinin gelir-gider dengesi,
ertelenen yatırımlar, önceki yıllardaki gider gerçekleşmeleri,
enflasyon oranları dikkate alınmalıdır.
 Yatırımlar
öncelikle,
Genel
Bütçe
kaynaklarından
karşılanmalıdır.
 Genel Bütçe kaynaklarından taahhüt veya tahsis edilen
ödenekler döner sermaye bütçesinden
TENKİS
2014 yılında 6.1 kaleminin %70 i tenkis edildi.
edilecektir.
BÜTÇE BELİRLEME SÜRECİ
(GENELGE)
22
1.
YAT I R I M G İ D E R L E R İ
 Yatırım bütçesi sağlık tesislerinin onaylı mali yılı bütçesinin max: % 8’ini
aşmayacak şekilde belirlenmelidir
 Kurumun uygun görmesi durumunda yıl içerisinde % 8 lik oran artırıla
bilinir.
• BU YIL Kİ GENEL BÜTÇE
TAAHÜTLERİ DÖNER
SERMAYEDEN ÖDENECEK
KURUMUN UYGUN GÖRDÜĞÜ YATIRIMLAR İÇN ;
 Taahhüt yapılanların tenkis yapılmaması
• İHALEYE ÇIKARKEN ONAY
 Tahsilat olarak desteklenmesi
BELGESİNİ DÖNER SERMAYE
 Ek bütçe verilmesi
VE GENEL BÜTÇE DİYE ALIN
 Verimlilik karne hesaplamalarında dikkate alınmaması…
BÜTÇE BELİRLEME SÜRECİ
(GENELGE)
23
T I B B İ M A L Z E M E İ L A Ç V E L A B O R AT U VA R G İ D E R L E R İ
Tıbbi malzeme, ilaç ve laboratuvar bütçesi yapılırken; % 4
büyüme + % 2 özellikli hizmet genişlemesi ve enflasyon
oranları dikkate alınmalıdır.
Aynı zamanda da 2014 yılında ve önceki yıllarda yapılan
gider gerçekleşmeleri ile 2015 yılı ihtiyaçları ve stok
durumları da göz önünde bulundurulmalıdır.
BÜTÇE BELİRLEME SÜRECİ
(GENELGE)
24
HİZMET ALIM GİDERLERİ :
 Hizmet alımları bütçesi belirlenirken, asgari ücret
artışı, hizmet genişlemesi, yeni personel istihdamı
vb. nedenler göz önünde bulundurulmalıdır.
 Hizmet alımlarının mutlaka işin niteliğine uygun
hizmet alımlarından yapılmasına dikkat
edilmelidir.,
BÜTÇE HAZIRLAMA İLKELERİ
(GENELGE)
25
P E R S O N E L G İ D E R L E R İ B Ü TÇ ES İ H A Z I R L A N I R K E N :
 Maaş, Tazminat, Nöbet, yollukların (Maaş artış oranı:% 3 - % 3)
 Sabit ve Döner Sermaye ödemelerinin
 Geçici ve Sürekli görev Yolluğu
 Sosyal Güvenlik Primi Ödemelerinin
 Sağlık Primi Ödemelerinin
 SGK Ek Karşılık Tahakkuku Prim Ödemelerinin
Yapılabilmesi için mutlaka yeterli bütçesinin olması gerekir.
BÜTÇE BELİRLEME SÜRECİ
(GENELGE
26
KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER GİDERLERİ
Tahsilatlarından % 1 oranında HAZİNE PAYININ,
 Tahsilatlarından % 5 oranında MERKEZ PAYININ,
2015 yılı tahmini gelir tahakkuklarının % 1 oranında da SHÇEK
(Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurum) payının ilgili kurumlara ödenmesi
gerektiğine dikkat edilerek yeterli bütçe konulmalıdır.
 Kanuni yükümlülüklerin gelir bütçesine oranının en az %7 oranında olmasına ve bu
bütçe kaleminden diğer bütçe kalemlerine aktarma yapılmamasına dikkat
edilmelidir.
BÜTÇE BELİRLEME SÜRECİ
(GENELGE)
27
DİĞER İŞLETME GİDERLERİ


Diğer işletme giderleri bütçesi belirlenirken; 2014 yıl sonu gider
gerçekleşmeleri, % 4 büyüme + % 2 özellikli hizmetler yatırımı,
yenileme, hizmet genişlemesi, fiziki alanlardaki değişimler ve
enflasyon oranları dikkate alınarak belirlenmelidir.
Mesleki beceri eğitimi alan sağlık meslek lisesi ve üniversite
öğrencileri için yapılacak giderler dikkat alınarak bütçe
belirlenmelidir.
BÜTÇE BELİRLEME SÜRECİ
(GENELGE)
28
DİĞER İŞLETME GİDERLERİ
 Bakanlığımızca eğitim verme yetkisi verilen sağlık
tesislerinin (Eğitim ve Araştırma Hastaneleri) bütçelerine
gerekli görülmesi halinde, araştırma ve geliştirme
faaliyetleri için gelir bütçelerinin %1’ini geçmeyecek
şekilde bütçe konulmalıdır.

YAKACAK;
ELEKTRİK ;
SU;
AKARYAKIT;
BÜTÇENİN KULLANILMASI
29
Birliklere nakit akışları; KAMU TAHAKKUK GELİRLERİ
göz önüne alınarak Global bütçe kapsamında aylık olarak
(her ay) gönderilecektir..
 Nitelikli hizmet veren ve nitelikli hizmet genişlemesi
yapan veya yapacak olan sağlık tesislerimize
Kurumumuzun uygun görmesi halinde ek ödenek
gönderilecektir.

BÜTÇENİN KULLANILMASI
30



Yıl içerisinde afilasyon yapılacak Üniversite
hastanelerinden devir alınan borç ve yatırım yükü
ödemeleri için;
Döner sermaye gelirlerinden maaş alan personellerin,
maaş ödemeleri için;
Yeni hizmet binasına taşınan sağlık tesislerinin
hizmet alımı personellerindeki artışı nedeniyle
Kurumumuzun uygun görmesi halinde ek ödenek
gönderilecektir.
BÜTÇENİN KULLANILMASI
31
B Ü T Ç E İ H A L E O N AY B E L G E S İ

Analitik bütçe sistemden İhale Onay Belgesi çıktısı
mutlaka alınmalı.

Bütçenin 03.2, 03.8, 06.1 ve 06.7 kalemlerinden ihale
onay belgeleri alınırken GENEL BÜTÇE ve DÖNER
SERMAYE olarak her iki kaynak ödenek olarak yazılmalıdır.

Birlik muhasebe birimlerince ihale dosyasından REFERANS KOD kontrolleri
yapıldıktan sonra ödemelerin yapılması gerekmektedir .
BÜTÇENİN KULLANILMASI
32
İHALE ONAY BELGESİ :
Amacımız:

Ödeneksiz alım yapılmaması

% 10 Doğrudan Temin
Limitlerinin takibi yapmak..
BÜTÇENİN KULLANILMASI
33
B Ü T Ç E D E N YA P I L A C A K T E N K İ S L E R
 Kamu Hastaneleri Birliklerine (birlik merkezleri ve
bağlı sağlık tesisleri) cari yıl içerisinde Genel Bütçe
kaynaklarından gönderilecek her türlü taahhüt edilen
ödenekler ile merkezi satın alma kapsamında alınan
ve sağlık tesislerine gönderilen tıbbi cihazların
bedelleri, mali yılı onaylı döner sermaye bütçesinin
ilgili kalemlerinden TENKİS (düşülecek) edilecektir.
BÜTÇENİN KULLANILMASI
34
B Ö L Ü M İ Ç İ A K TA R M A L A R

Bölüm içi aktarmalar, döner sermaye
analitik bütçe sisteminden sağlık tesisinin
teklifi ve Genel Sekreterin E-Onayı ile
yapılmaktadır.
BÜTÇENİN KULLANILMASI
35
B Ö L Ü M L E R A R A S I A K TA R M A L A R
 Birliklere bağlı sağlık tesislerinin bölümler arası
aktarmaları, döner sermaye analitik bütçe
sisteminden, Genel Sekreterin teklifi ve Kurum
Başkanlığımızın E-Onayı ile yapılmaktadır.
 Bölümler arası aktarmalarla ilgili Birlikler tarafından
Kurumumuza herhangi bir belge gönderilmemelidir.
Yansımalar m1 bir gün sonra ve Bütçeden gelen aktarmalarda görülür.
BÜTÇE BELİRLEME SÜRECİ
(GENELGE
36
G İ D E R B Ü T Ç E S İ D E N G E L E M E PAY I
 Sağlık Tesislerinin bütçelerinden ayrılan Gider Bütçesi
Dengeleme Payının kullanılması Kurumumuzun iznine
tabiidir.
 Sağlık tesislerinde yüksek gelir artışları olması
 Beklenmedik ve öngörülmeyen olağanüstü sebeplerden
dolayı giderlerin artması durumunda
 Kurumumuz tarafından uygun görülmesi halinde sistemden
e-onayı yapılarak GBDP kullandırılır.
BÜTÇENİN KULLANILMASI
37
E K B Ü T Ç E TA L E P L E R İ


Ek bütçe taleplerinin kurum başkanlığımızca uygun
görülebilmesi için, onaylı bütçelerin yıl içerisinde %75’inin
gelir olarak gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir.
Verilen Konsolide Ek Bütçelerine KU R U M B A Ş K A N L I Ğ I ;
Hangi SAĞLIK TESİSİNE EK BÜTÇEYE verilmiş ise G E N E L
S E K R E T E R tarafından ıslak imza uygulamalıdır.
Karne ve doğrudan temin için ek bütçe talebinde bulunmayın.
EK BÜTÇE (Genelge)
38




Sağlık tesislerinin Ek Bütçe talepleri G e l i r Ar t ı ş l a r ı
kadar olmalıdır…
Ek bütçe yapılırken gelir - gider bütçe kısımlarının birbirine
eşit olması gerekir.
Ek bütçede sadece ihtiyaç olan kalemler için talep edilmeli.
Gelir artışı olmayan sağlık tesislerimiz GBDP miktar
girmeyeceklerdir
 Ek Bütçe Taleplerinde Kaynağın Gösterilmesi Zorunludur.
(Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği Madde:6)
BÜTÇENİN KULLANILMASI
39
S A Ğ L I K T E S İ S L E R İ A R A S I A K TA R M A
 Genel sekreterlik
E K S İ LT M E yapılacak sağlık tesisi
ve
A RT I R M A
yapılacak sağlık tesisi hakkında
ayrıntılı gerekçeleri Kurum Başkanlığımıza resmi yazı ile
göndererek talepte bulunur.

Genel Sekreterlik / Kurumlar arası aktarma
menüsünden eksiltilen ve artırılan tesislerin bütçe
çıktıları alınarak Birlik tarafından Sekreterlik ıslak imza
onayları yapılır.
BÜTÇENİN TAKİBİ ve GERÇEKLEŞME (Genelge)
40

Birliklerde GELİR ve GİDER gerçekleşmeleri Mali Hizmetler
Başkanlığı tarafından takip edilmelidir.

Bütçe gerçekleşmelerini: TDMS M1 den, ABS Gerçekleşme
Sorgusundan,
M2
aylık
GİDER
gerçekleşme
olarak
izlenebildiği gibi;

Gerçekleşme Sorgusundan Sağlık tesisleri ayrı ayrı veya birlik
toplamı halinde de görülebilmektedir.
TASARRUF YAPMA VE İSRAFI ÖNLEMEYE YÖNELİK YILLIK PLAN
41
Birlik düzeyinde hazırlanan;
 Tasarruf Yapma ve İsrafı Önlemeye Yönelik Yıllık Planları
Mutlaka Kurum Başkanlığımıza gönderilmesi gerekir. (2014 / 10 Nolu Genelge)
a ) Ya t ı r ı m g i d e r l e r i
b ) İ l a ç v e Tı b b i M a l z e m e G i d e r l e r i
c) Personel Giderleri
d) Diğer İşletme Giderleri
İ S T E D İ Ğ İ M İ Z ; Ö N C E Y I L L I K YA P I L A C A K B İ R P L A N
DAHA
S O N R A G E R Ç E K L E Ş T İ KÇ E İ Y İ U YG U L M A L A R H A K K I N DA B İ Z E
B İ L G İ V E R İ L M E S İ … E l e k t r i k , S u , Te l e f o n , M a l z e m e , İ l a ç , P e r s o n e l ,
Ya t ı r ı m , H i z m e t n e o l u r s a o l s u n . .
SONUÇ OLARAK ;
2014/10 Sayılı Bütçe Hazırlama Genelgesine Göre; BÜTÇE NASIL HAZIRLANIR?
1. GENELGENİN EN AZ İKİ KEZ OKUNMASI..
2. Hastanelerimiz bütçesinin % 5 ini ve ADSM ve ADS Hastaneleri
bütçesinin %20 sini gider bütçesi dengeleme payı
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Bütçenin % 7 sinin Kanuni Yükümlülüklere (Hazine, Merkez Hissesi, SHÇEK)
Yatırım Giderlerinin; Bütçenin Maksimum % 8 ini
Personel Giderleri + Ek Ödeme giderleri
Hizmet Alımı Giderlerinin
İşletme Giderlerinin ayrılması.
Tıbbi İlaç ve Malzeme giderlerinin mutlaka bütçede belirtilmesi gerekiyor.
43
D Ö N E R S E R M AY E B Ü T Ç E Ş U B E S İ
T E L : 0 (3 1 2 ) 7 0 5 14 00 – 14 01 - 14 03 – 14 04
e-mail : [email protected]
Download