D. hava emiş filitresi WEB SİTESİ
kıb-tek
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu
Lojistik Müdür Muavinliği
Facsimile Message
SUBJECT
TO
ATTENTION
FAX NO
FROM
OUR FAX NO - Mail adresi
REFERENCE
DATE
Total number of pages Including this one
Hava emiş filitresi için fiyat teklifi istemi hk.
FİRMALAR
İlgili firmalar
WEB SİTESİ
KIB-TEK
(0 392 ) 227 76 36 [email protected]
MV2 EK 245/ 2993 /14
30 / 09 / 2014
3
Aşağıda miktar, cins ve özellikleri belirtilen hava emiş filitresi için firmanızdan fiyat teklifi
istenmektedir.
Sıra no
1
Miktar
Malzeme cins ve özellikleri
360 adet Hava emiş filitresi
Kullanılacağı yer: 17,5 MW Dizel ana makina
Makine tipi: Wartsila 18V 46
Makinelerin imal yılı: 2006 - 2008
Makine seri no: PAAE 013997 / 013994 /
038037 / 013995 / 082393 / 072959
Silindir çapı: 460 mm
Stroke: 580 mm
Makine devri: 500 rpm
Filtre tipi: Air bag filter 592 x 592 x 330 / 6EU3
Birim fiyat
Toplam fiyat
1. Teklifler en geç 21/10/2014 tarihinde mail ile saat 10.00’a kadar [email protected] adresine
gönderilecektir veya kapalı zarf usulu ile en geç saat 10.00’a kadar ve “Hava emiş filitresi İhalesi”
ibareli olarak Kurum Merkezi Dairesinde bulunan İhale kutusuna atılacaktır. Teklifler son teklif
verme tarihinden en erken beş (5) takvim gün öncesine kadar verilebilir. Mail ile gönderilen
sadece ilk teklifler kabul edilecektir. Farklı (alternatif) ürünler için verilen ilave teklifler dışında
gönderilen diğer teklifler kabul edilmeyecektir. Bu adresin dışındaki maillere gönderilen teklifler
değerlendirmeye alınmayacaktır.
Saygılarımla
Ali HOROZ
LOJİSTİK MÜDÜR MV.
H.D.
M.A.
Lütfen cevap verirken sayı ve tarih belirtiniz.
140,Bedrettin Demirel caddesi, Lefkoşa,Kıbrıs ( Mersin 10/Turkey)
P.O.B.: 449 Tel( 0 392 )600 09 00 - 228 55 55- 0548 888 88 81(dahili 41307)– Fax: ( 0 392 ) 227 76 36
D. hava emiş filitresi WEB SİTESİ
Genel İdari Şartname
2. KIB-TEK en düşük veya herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda değildir. Herhangi bir sebep
göstermeksizin veya herhangi bir kayıt ve formaliteye bağlı kalmaksızın ihaleyi iptal edebilir veya
tekliflerin tümünü veya herhangi birini reddetme hakkına sahiptir. İhalenin iptali veya tekliflerin
kabul edilmemesi halinde teklif sahipleri hiçbir tazminat veya ödeme talep edemez. Ancak ihalenin
tekrarı halinde ikinci kez şartname bedeli alınmaz.
3. Satınalma komisyonu en düşük teklif fiyatından memnun olmazsa ilgili firma ile pazarlık yapma
hakkına sahiptir. KIB-TEK bu konuda uyuşmazlık olması durumunda 1. Maddeyi uygulamakta
serbesttir.
4. Teklifler TL veya yabancı para birimi cinsinden verilebilir. Yabancı para birimi üzerinden verilecek
teklifler, teklif kapanış günündeki Merkez Bankası Döviz Satış Kuru üzerinden TL’ye
dönüştürülerek değerlendirilecektir.
5. Teklif fiyatları KDV’siz olarak verilecek, verilen teklif rakam ve yazı ile yazılacaktır. Bunlardan
herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler ret
olunarak hiç yapılmamış sayılacaktır. Kurşun kalemle yazılan teklifler değerlendirmeye
alınmayacaktır.
6. Teklif fiyatları birim fiyat, toplam fiyat ve genel toplam fiyat olarak yazılacaktır. Ancak
Değerlendirmeler birim fiyat üzerinden yapılacaktır.
7. İhaleye katılan kişi veya kuruluşlar ihaleye çıkılan malzemelerle ilgili BS, IEC, DIN gibi uluslararası
standartlara veya muadili TSE standartlarına uygunluk belgeleri verilecek ve marka ve menşe’lerini
(hangi ülkede üretildiğini) tekliflerinde açıkça belirtilecektir. Önerilen malzemeler; “TÜRKİYE,
AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ herhangi bir ülke, EFTA üyesi herhang i bir
ülke,AVUSTURALYA, KANADA, ABD veya JAPONYA’da konuşlandırılmış bir firmanın
ürünü olmalıdır. Anılan ülkelerdeki çok uluslu firmaların bu ülkeler dışındaki imalatları
kabul edilmez.
8. Devlet İhale Tüzüğünün 35.(2), (3) ve (4). Maddesine göre teslim edilecek malzemenin gününde
teslim edilmemesi durumunda Force Majeure halleri dışında KIB-TEK her geçen takvim günü için
%0,2 (binde iki) oranında gecikme cezası kesecektir.
Gecikme cezası her halukarda malzeme bedelinin %10’unu aşmayacaktır.
Gecikme süresinin 30 günü aşması halinde KIB-TEK, yazılı bir bildirim ile siparişi iptal ederek
sözkonusu malzemeyi bir başkasına getirtmek ve böyle bir durumda fazladan ödeyeceği miktarı
malzemeyi zamanında teslim etmeyen satıcıdan (gecikme cezasına ek olarak) talep ve tahsil etmek
hakkına sahip olacaktır. Taraflarca bu maddede belirtilen cezai şart (akdi tazminat) miktarı Alıcının
tek ve münhasır çözüm yolu olacak ve Tedarikçi’nin kendi gecikmiş ifası için tek yükümlülüğü
olacaktır.
Zorunlu neden (force majeure), sözleşme taraflarının denetim ve hatası dışında ortaya çıkan ve
sözleşmenin uygulanmasını kısmen veya tamamen engelleyen durumlar olup başlıcaları aşağıda
belirtilmiştir.
a. Yangın,
b. Su taşkını, sel, kasırga, deprem ve benzeri doğal afetler,
c. Salgın hastalıklar,
d. Savaş hali,
e. Seferberlik hali,
f. Sabotaj veya işin yapımını engelleyen diğer haller,
g. Ambargo,
h. Hükümet tasarrufları,
ı. Malın yüklü bulunduğu nakil vasıtasının kazaya uğraması, yanması, batması
veya avarya hali,
Zorunlu nedenlerin süre uzatımına konu olabilmesi için ilgili Resmi Kuruluşlarca belgelendirilmesi
şarttır.
D. hava emiş filitresi WEB SİTESİ
9. KIB-TEK, ihale koşullarına uygun olarak teslim edilecek olan malzemenin bedelini, teslim
tarihinden sonraki en geç 45 (kırk beş) gün sonunda ödeyecektir. KIB-TEK bu süre sonunda,
ödemediği TL birimli faturalar için yıllık %20 ve yabancı para birimli faturalar için ise yıllık %6
olmak üzere gün-adat (ödemenin yapılacağı güne kadar geçen toplam takvim gününe karşılık)
gecikme cezası ödeyecektir. Firmalar, yabancı para birimi ile teklif verdikleri malzemeler için teklif
ettikleri para birimine göre fatura kesecekler ve KKTC firmalarına, ödemeni n yapılacağı günün
Merkez Bankası Efektif Alış Kurundan TL olarak yabancı firmalara ise faturada kestikleri para
birimi üzerinden ödeme yapılacaktır. Alternatif ödeme şekilleri değerlendirilecektir.
10. Teklifler son teklif verme tarihinden itibaren en az 45 gün opsiyonlu olacaktır.
11. İhaleyi Kazanan Firmaya bildirim yapıldığı günden sonraki 5 iş günü içerisinde malzemenin teslim
süresini bildirecektir.Malzemenin teslim süresi 90 takvim gününü aşmayacaktır . Ancak Teklif veren
firmaların tümünün tekliflerinin teslim sürelerinin 90 takvim gününden uzun olması halinde KIBTEK bu teklifleri değerlendirmeye alabilir.
12. Teklifler CIF KKTC olarak yapılacaktır. Teklif edilecek taşımacılık ücreti deniz taşımacılığına göre
verilecek. Sunulan teklifte malzeme fiyatları ayrı olarak gösterilecek. Malzemeler genel toplam
fiyatı üzerinden sigorta ve taşıma fiyatları ayrı gösterilecektir. Teklif fiyatları buna göre verilecektir.
13. Tüm malzemeler için verilecek olan garanti malzemenin teslim alınması ile başlamalı, malzemenin
hizmete alınmasından itibaren 6 ay veya teslimat tarihinden itibaren 12 ay (hangi tarihe daha önce
erişilirse) olacak şekilde garanti verilecektir. Ancak firmalar bu garantiye ek olarak kendi şart ve
koşulları için de ek garantiler sunabilir.
14. Teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyle, belgelerin eksik olması veya belgelerde
önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, 72 saatte ve / veya Kıb-Tek’in belirleyeceği sürede
isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması istenir. Belirlenen süred e eksik belge veya
bilgileri tamamlanmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.
15. Kıb-Tek verilen tekliflerde kısmi alım yapma hakkına sahiptir. Kısmi alımlarda oluşabilecek
durumlar tekrar değerlendirmeye alınabilecektir.
16. Teklifler en geç 21/10/2014 tarihinde mail ile saat 10.00’a kadar [email protected] adresine
gönderilecektir veya kapalı zarf usulu ile en geç saat 10.00’a kadar ve “Hava emiş filitresi İhalesi”
ibareli olarak Kurum Merkezi Dairesinde bulunan İhale kutusuna atılacaktır. Teklifler son teklif
verme tarihinden en erken beş (5) takvim gün öncesine kadar verilebilir. Mail ile gönderilen
sadece ilk teklifler kabul edilecektir. Farklı (alternatif) ürünler için verilen ilave teklifler dışında
gönderilen diğer teklifler kabul edilmeyecektir. Bu adresin dışındaki maillere gönderilen teklifler
değerlendirmeye alınmayacaktır.
17. İhalede teknik şartname varsa genel idari şartname ile bir bütün olarak kabul edilecek. Teklif veren
firmalar her iki şartnameye de uymakla yükümlüdürler.
18. Teklif veren firmalar, varsa, kendi genel şart ve koşullarını da sunma hakkına sahip olacaklardır. Firmalar
teklif aşamasında genel şart ve koşullarını bildireceklerdir. Aksi halde bu haklarından feragat etmiş
sayılırlar. Bu tür bir durumda, çelişen maddeler olması halinde KIB-TEK İdari ve teknik şartnamesinde
belirtilen maddeler geçerli olacaktır. Ancak değerlendirme aşamasında KIB-TEK firmaların sunacağı
teklifleri kabul edip etmeme hakkına sahiptir.
19. Teklif veren kişi ve/veya kuruluşlar, yukarıdaki şartların tamamına uymakla yükümlüdür. Bu şartları
kabul ettiğini, bu belgeyi imzalayıp, mühürleyip ibraz edecektirler.
Ben altta imza sahibi .................................................yukarıdaki şartl arın tamamını kabul ediyor ve
teklifimi bu koşullarda veriyorum.
Download

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu