T.C.
ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ
TOPLANTININ TARİHİ
TOPLANTININ SAYISI
Sıra
No
Geldiği
Birim
: 04/09/2014
: 34
SAAT : 10:30
GÜNDEMDE BULUNAN EVRAKIN ÖZÜ
1-
Mali
Hizmetler
Müdürlüğü
Mülkiyeti İdaremize ait Sungurlu İlçesindeki Özel İdare iş hanı binasındaki 17
adet işyeri, İskilip İlçesindeki Özel İdare iş hanı 14 adet işyerinin bağımsız
bölümler halinde hazırlanan ihale şartnamesi ve muhammen bedelleri
doğrultusunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 49. Maddesi gereğince
pazarlık müddeti içerisinde talipli çıkması durumunda satışının yapılması.
2-
İmar ve
Kentsel
İyileştirme
Müdürlüğü
İlimiz Sungurlu İlçesi Bağdatlı köyü kadastro sınırları içerisinde bulunan,
köyiçi mevkii, 1168 ve 1169 parsel nolu taşınmazların tevhidi ve tevhit
işleminden sonra oluşacak yeni taşınmazın iki parçaya ifrazının görüşülmesi.
3-
Mali
Hizmetler
Müdürlüğü
4-
5-
2015 Mali Yılı İlimiz Özel İdaresi Bütçe Taslağının, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi
Kanunu’nun 45. maddesi ve İçişleri Bakanlığınca yayımlanan Mahalli İdareler
Bütçe ve Muhasebe Uygulama Yönetmeliğinin 24. Maddesi gereğince
görüşülmesi.
İnsan
Kaynakları
ve Eğitim
Müdürlüğü
6360 Sayılı Kanun Gereği kapatılan Evren Belde Belediyesi eski Başkanı
Musa TÖK’ ün, 5434 sayılı Kanunun 39. maddesinin (d) fıkrası gereğince
emekliye sevkinin görüşülmesi.
Hukuk
Müşavirliği
İlimiz Kargı İlçesi Çetmi Köyü, Çetmi Yaylasında Köy Tüzel Kişiliği
tarafından mülkiyeti hazineye ait parsel üzerinde izin almadan yapılan imam evi
inşaatı için belirlenen 7.536,64 TL idari para cezasının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi
Kanununun 26. maddesi gereğince taksitler halinde ödenmesi hususunun
görüşülmesi.
Başkan
Ömer ARSLAN
Genel Sekreter
Üye
Nurettin KARACA
Üye
Gülay YÜCEL
Üye
Ali Sami ODABAŞ
Üye
Recep ÇIPLAK
Üye
Mehmet YÜCEL
Tutanak
Özeti
T.C.
ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ
TOPLANTININ TARİHİ
: 11/09/2014
TOPLANTININ SAYISI
: 35
SAAT : 10:30
Sıra
Geldiği
No
GÜNDEMDE BULUNAN EVRAKIN ÖZÜ
Birim
1-
Mali
Hizmetler
Müdürlüğü
Mülkiyeti İdaremize ait Sungurlu İlçesindeki Özel İdare iş hanı binasındaki 16 adet
işyeri, İskilip İlçesindeki Özel İdare iş hanı binasındaki 14 adet işyerinin bağımsız bölümler
halinde hazırlanan ihale şartnamesi ve muhammen bedelleri doğrultusunda 2886 sayılı
Devlet İhale Kanununun 49. Maddesi gereğince pazarlık müddeti içerisinde talipli çıkması
durumunda satışının yapılması, talipli çıkmadığı takdirde dosyanın işlemden kaldırılması
hususunun görüşülmesi.
2-
İmar ve
Kentsel
İyileştirme
Müdürlüğü
İlimiz Osmancık İlçesi Güneşören Köyü köyiçi mevkii, 173 ada, 5 parsel nolu 152,63 m²
yüz ölçüme sahip taşınmaz üzerine konut yapılıp yapılmayacağı ile ilgili hususun
görüşülmesi.
3-
İmar ve
Kentsel
İyileştirme
Müdürlüğü
İlimiz Kargı İlçesi Saraycık Köyü, köyiçi mevkii, F33C-06C-2 pafta, 129 ada, 1 parsel
nolu 28,45 m² yüz ölçüme sahip taşınmaz üzerine depo yapılıp yapılmayacağı ile ilgili
hususun görüşülmesi.
4-
İmar ve
Kentsel
İyileştirme
Müdürlüğü
İlimiz Mecitözü İlçesi Yedigöz Köyü kadastro sınırları içerisinde bulunan, köyiçi mevkii,
4, 5 ve 85 parsel nolu taşınmazların tevhidi hususunun görüşülmesi.
5-
İmar ve
Kentsel
İyileştirme
Müdürlüğü
6-
İmar ve
Kentsel
İyileştirme
Müdürlüğü
7-
Mali
Hizmetler
Müdürlüğü
İlimiz Merkez İlçe Uğrak Köyü kadastro sınırları içerisinde bulunan, köyiçi mevkii, 120
ada, 3 parsel nolu taşınmazların iki parçaya ifrazı hususunun görüşülmesi.
İlimiz İskilip İlçesi İbik Köyü kadastro sınırları içerisinde bulunan, köyiçi mevkii, 2054
parsel nolu taşınmazın beş parçaya ifrazı hususunun görüşülmesi.
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Uygulama Yönetmeliğinin 38. Maddesinin 2. fıkrası
gereğince, 2014 Mali yılı bütçesinin 44.19.34.00-01.3.9.00-5-09.6 (Yedek Ödenek)
ekonomik kodunda bulunan ödenekten 20.500,00 TL’ nin alınarak ilgili bölümlere
aktarılması hususunun görüşülmesi.
Başkan
Ünal DEMİRAY
Genel Sekreter Yardımcısı
Genel Sekreter V.
Üye
Ömer ARSLAN
Genel Sekreter
(İZİNLİ)
Üye
Nurettin KARACA
Üye
Gülay YÜCEL
Üye
Recep ÇIPLAK
(İZİNLİ)
Üye
Ali Sami ODABAŞ
Üye
Mehmet YÜCEL
Tutanak
Özeti
T.C.
ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ
TOPLANTININ TARİHİ
: 18/09/2014
TOPLANTININ SAYISI
: 36
SAAT : 10:30
Sıra
Geldiği
No
GÜNDEMDE BULUNAN EVRAKIN ÖZÜ
Birim
1-
İmar ve
Kentsel
İyileştirme
Müdürlüğü
İskilip İlçesi Yukarıörenseki Köyünde Mürsel Telli tarafından Köyiçi mevkii, 178 ada, 6
nolu parsel üzerinde izin alınmadan yapılan samanlık inşaatı için, 5302 sayılı İl Özel İdaresi
Kanunu’nun 55. maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesi gereğince, 679,85
TL para cezası verilmesi ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi gereğince uygunsuz
olan 28,00 m² inşaat için yıkım kararı alınması hususunun görüşülmesi.
2-
İmar ve
Kentsel
İyileştirme
Müdürlüğü
İlimiz Kargı İlçesi Yeşilköy Köyü, Köy yerleşik alanı içinde mülkiyeti Ayşe DEMİR ve
Fadime YÜKSEL’e ait 67 nolu parselde, 3194 sayılı İmar Kanunu 27. maddesi ile Plansız
Alanlar İmar Yönetmeliğinin 57. maddesine göre inşaat izni alınarak inşaata başlandığı ve
onaylı projelere aykırı olarak açık teras bölümde 18,00 m² oda inşa edildiği tespit edilmiş,
3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesine göre onaylı projesine aykırı olarak açık teras
olan kısımda yapılan 18,00 m² bölüm için yıkım kararı alınması, 300,00 TL. para cezası
verilmesi ile ilgili hususun görüşülmesi.
3-
İmar ve
Kentsel
İyileştirme
Müdürlüğü
İlimiz Laçin İlçesi Çamlıpınar Köyü, Köyiçi mevkii, 24 parsel nolu 202,68 m² yüz
ölçüme sahip taşınmaz üzerine, konut yapılıp yapılmayacağı ile ilgili hususun görüşülmesi.
İmar ve
Kentsel
İyileştirme
Müdürlüğü
İlimiz Kargı İlçesi Oğuz Köyü, Köyaltı mevkii, 1 parsel nolu 261,52 m² yüz ölçüme sahip
taşınmaz üzerine, konut yapılıp yapılmayacağı ile ilgili hususun görüşülmesi.
5-
İmar ve
Kentsel
İyileştirme
Müdürlüğü
İlimiz, Merkez İlçe Sarmaşa köyü kadastro sınırları içerisinde bulunan, İlice mevkii, 125
parsel nolu, 161.550,00 m² yüzölçümlü taşınmazın yedi parçaya ifraz edilmesi hususunun
görüşülmesi.
6-
Mali
Hizmetler
Müdürlüğü
4-
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Uygulama Yönetmeliğinin 38. maddesinin 2.
fıkrası gereğince, 2014 Mali yılı bütçesinin Yedek Ödenek ekonomik kodunda bulunan
ödenekten 4.000,00 TL’ nin alınarak Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünün İlan
Giderleri ekonomik koduna aktarılması hususunun görüşülmesi.
Başkan
Ömer ARSLAN
Genel Sekreter
Üye
Nurettin KARACA
Üye
Gülay YÜCEL
Üye
Ali Sami ODABAŞ
Üye
Recep ÇIPLAK
Üye
Mehmet YÜCEL
Tutanak
Özeti
T.C.
ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ
TOPLANTININ TARİHİ
: 25/09/2014
TOPLANTININ SAYISI
: 37
SAAT : 10:30
Sıra
Geldiği
No
GÜNDEMDE BULUNAN EVRAKIN ÖZÜ
Birim
1-
İmar ve
Kentsel
İyileştirme
Müdürlüğü
İlimiz Sungurlu İlçesi Ayağıbüyük Köyü, Köy yerleşik alanı dışında mülkiyeti Sınırlı
Sorumlu Köye Dönüş Konut Yapı Kooperatifi’ne ait 1175 nolu parselde, 3194 sayılı İmar
Kanunu 21. maddesi ile Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 64. maddesine göre yapı
ruhsatı alınmadan inşaata başlandığı tespit edilmiş, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.
maddesine gereğince yıkımının yaptırılması, aynı Kanunun 42. Maddesi gereğince yeniden
değerleme oranına göre 2014 yılı için belirlenen 7.270,62 TL. para cezası verilmesi ile ilgili
hususun görüşülmesi.
2-
Çevre
Koruma ve
Kontrol
Müdürlüğü
Merkez Sarimbey köyü sınırları içerisinde ruhsat olmadan toprak alımı yapan Ali BABA’
ya 3213 sayılı Maden Kanununun 12. Maddesi gereğince 25.255,80 TL. idari para cezası
verilmesi hususunun görüşülmesi.
Çevre
Koruma ve
Kontrol
Müdürlüğü
Merkez Sarimbey köyü sınırları içerisinde izinsiz ve başkasına ait ruhsat alanı içerisinden
toprak alımı yapan Hakan SARAN’ a 3213 sayılı Maden Kanunu’nun 12. Maddesi
gereğince 64.864,80 TL. idari para cezası verilmesi hususunun görüşülmesi.
Çevre
Koruma ve
Kontrol
Müdürlüğü
Merkez Sarimbey köyü sınırları içerisinde izinsiz ve başkasına ait ruhsat alanı içerisinden
toprak alımı yapan Hakan SARAN’ a 3213 sayılı Maden Kanununun 12. Maddesi
gereğince 23.668,20 TL. idari para cezası verilmesi hususunun görüşülmesi.
Mali
Hizmetler
Müdürlüğü
İl Özel İdarenin 2015 Mali Yılı Bütçe Taslağının, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun
45. Maddesi ve İçişleri Bakanlığınca yayımlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe
Uygulama Yönetmeliğinin 24. maddesi gereğince görüşülmesi.
Mali
Hizmetler
Müdürlüğü
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Uygulama Yönetmeliği’nin 38. maddesinin 2. fıkrası
gereğince, 2014 Mali yılı bütçesinin 44.19.34.00-01.3.9.00-5-09.6 (Yedek Ödenek)
ekonomik kodunda bulunan ödenekten 15.000,00 TL’nin alınarak, İskilip İlçesi sanayi
bölgesinde kurulacak olan kent güvenliği kamera sisteminde (MOBESE) kullanılmak üzere
44.19.00.62.05-03.9.9.00-5-03.7 ekonomik koduna aktarılması hususunun görüşülmesi.
Plan Proje
Yatırım ve
İnşaat
Müdürlüğü
İlimiz İskilip İlçesi Şehirkuruçay köyü ilkokulu bahçesinde bulunan 1 adet kavak
ağacının kuruduğu, kerestelik vasfı olmadığı için kesiminin yapılarak, okulların yakacak
odun ihtiyacında kullanılması hususunun görüşülmesi.
Plan Proje
Yatırım ve
İnşaat
Müdürlüğü
İlimiz Merkez İlçeye bağlı İğdeli köyü ile Beydili köyü ilkokulları bahçesinde bulunan
kavak ağaçlarının kesilerek, İl Satış komisyonunca satışının yapılması ve elde edilecek
gelirin 2014 mali yılı bütçesinin 44.19.35.00-09.1.2.03-08-03.8.1.02 küçük onarım harcama
kalemine ek ödenek olarak verilmesi hususunun görüşülmesi.
3-
4-
5-
6-
7-
8-
Başkan
Ömer ARSLAN
Genel Sekreter
Üye
Nurettin KARACA
Üye
Gülay YÜCEL
(İZİNLİ)
Üye
Ali Sami ODABAŞ
Üye
Recep ÇIPLAK
Üye
Mehmet YÜCEL
Tutanak
Özeti
Download

Eylül 2014 - Çorum İl Özel İdaresi