T.C.
ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ
TOPLANTININ TARİHİ
TOPLANTININ SAYISI
Sıra
No
1-
2-
3-
4-
: 08/05/2014
: 17
SAAT : 10:30
Geldiği
Birim
GÜNDEMDE BULUNAN EVRAKIN ÖZÜ
İmar ve
Kentsel
İyileştirme
Müdürlüğü
İlimiz Mecitözü İlçesi, Köprübaşı Köyü, Köyiçi mevkii, 2 pafta, 1170 parsel
nolu 209,00 m² yüzölçüme sahip taşınmaz üzerine konut yapılıp yapılmayacağı ile
ilgili hususun görüşülmesi.
İmar ve
Kentsel
İyileştirme
Müdürlüğü
İlimiz İskilip İlçesi, Sorkun Köyü, Karayanık Köyiçi mevkii, 5 parsel nolu 256,82
m² yüzölçüme sahip taşınmaz üzerine konut yapılıp yapılmayacağı ile ilgili
hususun görüşülmesi.
İmar ve
Kentsel
İyileştirme
Müdürlüğü
İlimiz Osmancık İlçesi, Gökdere Köyü, Köyiçi mevkii, 37 parsel nolu 226,23 m²
yüzölçüme sahip taşınmaz üzerine konut yapılıp yapılmayacağı ile ilgili hususun
görüşülmesi.
İmar ve
Kentsel
İyileştirme
Müdürlüğü
İlimiz Osmancık İlçesi, Gökdere Köyü, Köyiçi mevkii, 18 parsel nolu 174,91 m²
yüzölçüme sahip taşınmaz üzerine konut yapılıp yapılmayacağı ile ilgili hususun
görüşülmesi.
5-
İmar ve
Kentsel
İyileştirme
Müdürlüğü
6-
İmar ve
Kentsel
İyileştirme
Müdürlüğü
İlimiz Mecitözü ilçesi, Çitli köyü kadastro sınırları içerisinde bulunan, köyiçi
mevkii, 2 pafta, 1552 parsel nolu taşınmazın üç parçaya ifrazı hususunun
görüşülmesi.
7-
İmar ve
Kentsel
İyileştirme
Müdürlüğü
Merkez ilçe Kayı köyü kadastro sınırları içerisinde bulunan, Akbağ mevkii, 806
parsel nolu taşınmazın üç parçaya ifrazı hususunun görüşülmesi.
8-
İmar ve
Kentsel
İyileştirme
Müdürlüğü
Merkez ilçe, Saray köyü kadastro sınırları içerisinde bulunan, Çuluş mevkii, 1986
ve 1901 parsel nolu taşınmazların tevhidi ve tevhit sonrası oluşacak yeni
taşınmazın iki parçaya ifrazı hususunun görüşülmesi.
9-
İmar ve
Kentsel
İyileştirme
Müdürlüğü
Merkez İlçe, Aşağısaraylı köyü, kadastro sınırları içerisinde bulunan, köyönü
mevkii, 135 ada, 9 parsel nolu taşınmaz üzerine Hüseyin AVŞAR aleyhine, 10
parsel nolu taşınmaz maliki Murat ÖZBAYDEMİR lehine irtifak Hakkı tesisi
işlemi hususunun görüşülmesi.
İlimiz Osmancık ilçesi, Evlik köyü kadastro sınırları içerisinde bulunan, köyiçi
mevkii, 169 ada, 2 ve 5 parsel nolu taşınmazların tevhidi hususunun görüşülmesi.
Tutanak
Özeti
10- Mali
Hizmetler
Müdürlüğü
Mali
11- Hizmetler
Müdürlüğü
12- Mali
Hizmetler
Müdürlüğü
13- Çevre
Koruma ve
Kontrol
Müdürlüğü
Mülkiyeti idaremize ait İskilip İlçesi Özel İdare işhanı binası ikinci katında
bulunan büroların satışı yapıldığından, DSP İskilip İlçe Başkanlığı 56 ve Türkiye
Eğitim Sendikası 64 nolu büroyu bıraktığından, 64 nolu büro için 1.013,50 TL’nin
kayıtlardan terkin edilmesi, 56 nolu büro için 1.244,56 TL’nin terkin edilmesi, kati
teminat olarak yatırılan 113,00 TL’nin ise borçlarına mahsup edilip edilmeyeceği
ile ilgili hususun görüşülmesi.
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Uygulama Yönetmeliği’nin 38. maddesinin
2. fıkrası gereğince, 2014 Mali yılı bütçesinin 44.19.34.00-01.3.9.00-05-09.6
(Yedek Ödenek) ekonomik kodunda bulunan ödenekten 9.627,00 TL’nin alınarak,
ilgili bölümlere aktarılması hususunun görüşülmesi.
İlimizde dane mısır ve çilek üretimini yaygınlaştırma projesi giderlerinde
kullanılmak üzere, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Uygulama
Yönetmeliği’nin 38. maddesinin 2. fıkrası gereğince, 2014 Mali yılı bütçesinin
44.19.34.00-01.3.9.00-05-09.6 (Yedek Ödenek) ekonomik kodunda bulunan
ödenekten 120.030.00 TL’nin alınarak, ilgili bölümlere aktarılması hususunun
görüşülmesi.
İlimiz Osmancık İlçesi, Girinoğlan köyü mevkiinde Kavşak çayının Kızılırmak
nehrine döküldüğü yerde , ruhsatsız olarak malzeme aldığı tespit edilen Es-Taş
Meliha GÖBEL’e 3213 sayılı Maden Kanununun 12. maddesi gereğince
53.028,00 TL (Elli üç bin yirmi sekiz Türk Lirası) idari para cezası uygulanması
hususunun görüşülmesi.
Başkan
Ömer ARSLAN
Genel Sekreter
Üye
Nurettin KARACA
Üye
Gülay YÜCEL
Üye
Ali Sami ODABAŞ
Üye
Recep ÇIPLAK
Üye
Mehmet YÜCEL
T.C.
ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ
TOPLANTININ TARİHİ
TOPLANTININ SAYISI
Sıra
No
1-
2-
Geldiği
Birim
: 15/05/2014
: 18
SAAT : 10:30
GÜNDEMDE BULUNAN EVRAKIN ÖZÜ
Çevre
Koruma ve
Kontrol
Müdürlüğü
İlimiz Osmancık İlçesi İnal köyü sınırları içerisinde F33-d3 paftada bulunan
3303270 erişim numaralı ve 48.000,00 m²’lik devletin hüküm ve tasarrufu
altındaki taşınmazın, kumocağı sahası olarak işletilmek üzere 2886 sayılı Devlet
İhale Kanunu’ nun 45. maddesi hükümleri çerçevesinde açık teklif usulüyle ekli
ihale şartnamesi ve komisyon raporunda belirtilen 310.080,00 TL. bedel üzerinden
talipli çıkması halinde ihalesinin yapılması.
Çevre
Koruma ve
Kontrol
Müdürlüğü
İlimiz Merkez, Dutçalı köyü sınırları içerisinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı
olmadan faaliyet gösteren Mustafa ALTAN Baş-arı İnş.Ltd.Şti İş Ortaklığı’na
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 55. Maddesine göre 1.159,00 TL idari para
cezasının verilmesi hususunun görüşülmesi.
Başkan
Ömer ARSLAN
Genel Sekreter
Üye
Nurettin KARACA
Üye
Gülay YÜCEL
Üye
Ali Sami ODABAŞ
Üye
Recep ÇIPLAK
Üye
Mehmet YÜCEL
Tutanak
Özeti
T.C.
ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ
TOPLANTININ TARİHİ
TOPLANTININ SAYISI
Sıra
No
1-
2-
3-
Geldiği
Birim
: 22/05/2014
: 19
SAAT : 10:30
GÜNDEMDE BULUNAN EVRAKIN ÖZÜ
Çevre
Koruma ve
Kontrol
Müdürlüğü
İlimiz Osmancık İlçesi İnal köyü sınırları içerisinde F33-d3 paftada bulunan
3303270 erişim numaralı ve 48.000,00 m²’lik devletin hüküm ve tasarrufu
altındaki taşınmazın, kumocağı sahası olarak işletilmek üzere 2886 sayılı Devlet
İhale Kanunu’ nun 49. maddesi gereğince pazarlık müddeti içerisinde talipli
çıkması durumunda ekli ihale şartnamesi ve komisyon raporunda belirtilen
310.080,00 TL. bedel üzerinden ihalesinin yapılması.
Çevre
Koruma ve
Kontrol
Müdürlüğü
Çorum-Alaca karayolu kenarında stok halinde bulunan stabilize malzemeden
1.500,000 m3’lük kısmı, 3,53 TL/m3 (K.D.V. hariç) bedel ile 4916 sayılı Kanunun
37. maddesine göre satışının yapılması hususunun görüşülmesi.
Mali
Hizmetler
Müdürlüğü
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Uygulama Yönetmeliği’nin 38. maddesinin
2. fıkrası gereğince, 2014 Mali yılı bütçesinin 44.19.34.00-01.3.9.00-05-09.6
(Yedek Ödenek) ekonomik kodunda bulunan ödenekten 94.874,73 TL’ nin
alınarak, ilgili bölümlere aktarılması hususunun görüşülmesi.
Başkan
Ömer ARSLAN
Genel Sekreter
Üye
Nurettin KARACA
Üye
Gülay YÜCEL
Üye
Ali Sami ODABAŞ
Üye
Recep ÇIPLAK
Üye
Mehmet YÜCEL
Tutanak
Özeti
T.C.
ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ
TOPLANTININ TARİHİ
TOPLANTININ SAYISI
Sıra
No
Geldiği
Birim
: 29/05/2014
: 20
SAAT : 10:30
GÜNDEMDE BULUNAN EVRAKIN ÖZÜ
1-
Çevre
İlimiz Osmancık İlçesi İnal köyü sınırları içerisinde F33-d3 paftada bulunan
Koruma ve 3303270 erişim numaralı ve 48.000,00 m²’lik devletin hüküm ve tasarrufu
Kontrol
altındaki taşınmazın, kumocağı sahası olarak işletilmek üzere 2886 sayılı Devlet
Müdürlüğü İhale Kanunu’ nun 49. maddesi gereğince pazarlık müddeti içerisinde talipli
çıktığında ekli ihale şartnamesi ve komisyon raporunda belirtilen 310.080,00 TL.
bedel üzerinden ihalesinin yapılması, çıkmadığı takdirde dosyanın işlemden
kaldırılması.
2-
İlimiz Kargı İlçesi Arık Köyü Köyiçi mevkii, 29 parsel nolu 246,47 m²
İmar ve
yüzölçüme
sahip taşınmaz üzerine, konut yapılıp yapılmayacağı ile ilgili hususun
Kentsel
görüşülmesi.
İyileştirme
Müdürlüğü
3-
İlimiz Osmancık İlçesi Gökdere Köyü, Köyiçi mevkii, 18 parsel nolu 174,91 m²
İmar ve
yüzölçüme
sahip taşınmaz üzerine, köy bakkalı yapılıp yapılmayacağı ile ilgili
Kentsel
İyileştirme hususun görüşülmesi.
Müdürlüğü
4-
İlimiz İskilip İlçesi Saraycık köyü, Köyiçi mevkii, 246 ada, 29 parsel nolu toplam
İmar ve
159,24 m² yüzölçüme sahip taşınmaz üzerine, konut yapılıp yapılmayacağı ile ilgili
Kentsel
İyileştirme hususun görüşülmesi.
Müdürlüğü
5-
6-
7-
8-
9-
İmar ve
İlimiz İskilip İlçesi Aşağışeyhler köyü, Yukarıkıran-köyiçi mevkii, 5 parsel nolu
Kentsel
159,05 m² yüzölçüme sahip taşınmaz üzerine, konut yapılıp yapılmayacağı ile ilgili
İyileştirme hususun görüşülmesi.
Müdürlüğü
İmar ve
İlimiz Laçin İlçesi, Çamlıpınar köyü, 3 parsel nolu 236,40 m² yüzölçüme sahip
Kentsel
taşınmaz üzerine, konut yapılıp yapılmayacağı ile ilgili hususun görüşülmesi.
İyileştirme
Müdürlüğü
İmar ve
İlimiz Osmancık İlçesi Kargı köyü, 3784 parsel nolu 124,00 m² yüzölçüme sahip
Kentsel
taşınmaz üzerine, konut yapılıp yapılmayacağı ile ilgili hususun görüşülmesi.
İyileştirme
Müdürlüğü
İmar ve
İlimiz Mecitözü İlçesi Akpınar köyü kadastro sınırları içerisinde bulunan, köyiçi
Kentsel
mevkii, 740 parsel nolu taşınmazın iki parçaya ifrazı hususunun görüşülmesi.
İyileştirme
Müdürlüğü
İmar ve
Merkez İlçe Deniz köyü kadastro sınırları içerisinde bulunan, köyiçi mevkii, 116
Kentsel
İyileştirme ada, 26 parsel nolu taşınmaz aleyhine, 116 ada, 23, 24, ve 25 parsel nolu
Müdürlüğü taşınmazlar lehine irtifak hakkı tesisi işleminin görüşülmesi.
Tutanak
Özeti
10- İmar ve
İlimiz Dodurga İlçesi Kuyucak köyü kadastro sınırları içerisinde bulunan,
Kentsel
Ulupınar mevkii, 101 ada, 18 ve 19 parsel nolu taşınmazların tevhidi hususunun
İyileştirme görüşülmesi.
Müdürlüğü
İlimiz Sungurlu İlçesi Yörüklü köyü kadastro sınırları içerisinde bulunan, köyiçi
11- İmar ve
Kentsel
mevkii, 1284 parsel nolu taşınmazın imar planına göre bedelsiz yola terk ve yoldan
İyileştirme ihdas işleminin görüşülmesi.
Müdürlüğü
12-
İmar ve
İlimiz Ortaköy İlçesi Karahacip köyü kadastro sınırları içerisinde bulunan, köyiçi
Kentsel
mevkii, 165 ada, 2 parsel nolu taşınmazın imar planına göre bedelsiz yola terk
İyileştirme işleminin görüşülmesi.
Müdürlüğü
İmar ve
Merkez İlçe Aşağısaraylı köyü kadastro sınırları içerisinde bulunan, Danaderesi
13- Kentsel
mevkii, 106 ada, 10 parsel nolu taşınmaz aleyhine, 106 ada, 11 parsel nolu
İyileştirme taşınmaz lehine irtifak hakkı tesisi işleminin görüşülmesi.
Müdürlüğü
14- İmar ve
İlimiz Laçin İlçesi Çamlıca köyü Şenyurt mahallesi kadastro sınırları içerisinde
Kentsel
bulunan, 134 ada, 6 parsel nolu taşınmazın imar planına göre ifrazı ve bedelsiz yola
İyileştirme terk işlemlerinin görüşülmesi.
Müdürlüğü
15- İnsan
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 134. Maddesinde değişiklik yapan
Kaynakları
2670 Sayılı Kanuna göre çıkartılan Disiplin Kurulu ve Disiplin Amirleri
ve Eğitim
Hakkındaki Yönetmeliğin Mahalli İdareler Disiplin Kurulları başlıklı 4. maddenin
Müdürlüğü
V/A bendi gereğince, İl Özel İdaresi Disiplin Kurulunda görev almak üzere
Encümen üyeleri arasından 2 üyenin seçilmesi hususunun görüşülmesi.
16-
Su ve
İlimiz sınırları içerisinde oluşan katı ve sıvı atıkların oluşturduğu çevre
Kanal
kirliliğinin giderilmesi için araç gereç ve ekipmana ihtiyaç duyulduğundan,
Hizmetleri 03/04/2007 tarih ve 26487 sayılı “Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili Karşılığı
Müdürlüğü Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’ndan nakdi yardım talebinde bulunulması hususunun
görüşülmesi.
17- İmar ve
İlimiz İskilip İlçesi, Kutluözü köyü kadastro sınırları içerisinde bulunan, köyiçi
Kentsel
mevkii, 178 ada, 13 ve 28 parsel nolu taşınmazların tevhidi hususunun
İyileştirme görüşülmesi.
Müdürlüğü
18Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Uygulama Yönetmeliği’nin 38. maddesinin
Mali
2. fıkrası gereğince, 2014 Mali yılı bütçesinin 44.19.34.00-01.3.9.00-05-09.6
Hizmetler (Yedek Ödenek) ekonomik kodunda bulunan ödenekten 17.800,00 TL’ nin
Müdürlüğü alınarak, ilgili bölümlere aktarılması hususunun görüşülmesi.
Başkan
Ömer ARSLAN
Genel Sekreter
Üye
Nurettin KARACA
Üye
Gülay YÜCEL
Üye
Ali Sami ODABAŞ
Üye
Recep ÇIPLAK
Üye
Mehmet YÜCEL
Download

Mayıs 2014 - Çorum İl Özel İdaresi