T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ
Karar
Sayısı
1
2
3
4
5
6
7
8
Karar
Tarihi
02/01/2014
02/01/2014
02/01/2014
02/01/2014
02/01/2014
02/01/2014
02/01/2014
02/01/2014
Tarihi
02/01/2014
02/01/2014
02/01/2014
30/12/2013
27/12/2013
02/01/2014
02/01/2014
02/01/2014
Sayısı
EVRAKIN
Müdürlüğü
KONUSU
KARARIN
ÖZETİ
148
Yazı İşleri
Müdürlüğü
Komisyonun üye sayısı Meclisçe 3 olarak tespit edilerek, Grup
5393 Sayılı Kanunun 25. maddesi gereği Denetim Başkanlarının bildirmiş olduğu adaylar arasında, yapılan gizli oylama
neticesinde; Denetim Komisyonu’na Üye Ahmet İLKER (22 Oy), Üye
Komisyonuna gizli oyla üye seçilmesi.
Yücel EROL (25 Oy), Üye Gülser YANAR (29 Oy) alması sonucu
seçilmişlerdir.
149
Yazı İşleri
Müdürlüğü
5393 Sayılı Kanunun 20. Maddesi gereği Belediye
Meclisimizin 2014 Yılı için 1 aylık tatil sürecinin Belediye Meclisimizin 2014 Yılı için 1 aylık tatil sürecinin Ağustos ayı
olarak belirlenmesi oya sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edildi.
belirlenmesi.
151
Yazı İşleri
Müdürlüğü
5393 Sayılı Kanunun 25. Maddesi gereği kurulan Meclis içerisinden seçilecek Denetim Komisyonu’nun uzman çalıştırıp
Denetim Komisyonu’nda uzman çalıştırılması ve çalıştırmayacağı, çalıştırılacak kişi sayısı ve çalışma gün sayısı ile ödenecek
çalıştırılacak
görevlilere
verilecek
ücretin ücretlerin belirlenmesi konusu müzakere edilerek Plan Bütçe
belirlenmesi.
Komisyonu’na havalesi Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edildi.
1374
İnsan
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği incelenmek ve tetkik
Kaynakları ve 5393 Sayılı Kanunu’nun 49. Maddesi gereği edilmek üzere Plan Bütçe Komisyonu’na havalesi oya sunuldu
sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi.
Eğitim
“Oybirliğiyle” kabul edildi.
Müdürlüğü
5847
18.12.2013 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2464 Gelir tarifesine eklenmesi konusu müzakere edilerek; 5393 Sayılı Belediye
Mali Hizmetler Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan gelir Kanunu’nun 24. Maddesi gereği incelenmek ve tetkik edilmek üzere Plan
Müdürlüğü tarifesinin görüşülmesi.
Bütçe Komisyonu’na havalesi oya sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edildi.
5
Emlak ve
İstimlak
Müdürlüğü
Karagözler ve Hoşnudiye Mahallelerinde bulunan 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği incelenmek ve tetkik
Belediyemiz adına kayıtlı hisselerin kat karşılığı edilmek üzere İmar Komisyonu’na havalesi Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle”
verilmesi veya satışı konusunun görüşülmesi.
kabul edildi.
4
Emlak ve
İstimlak
Müdürlüğü
3194 Sayılı İmar Kanununun 17. Maddesi
kapsamında şüyulu ve müstakil inşaat yapmaya Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edildi.
müsait imar parsellerindeki Belediye hisselerinin
parselin diğer hissedarlarına bedel takdiri suretiyle
satılması.
31
İmar ve
Şehircilik
Müdürlüğü
Yenibağlar Mahallesi, 20M-2a pafta,2597 ada, 5 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği incelenmek ve tetkik
nolu parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı edilmek üzere İmar Komisyonu’na havalesi Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle”
değişikliği yapılması.
kabul edildi.
Fabrikalar Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği incelenmek ve tetkik
plan notları ve lejand paftasında 1/1000 ölçekli edilmek üzere İmar Komisyonu’na havalesi Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle”
uygulama imar planı değişikliği yapılması.
kabul edildi.
Yeşiltepe Mahallesi, 21M-1b pafta, 8862 ada, 13 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği incelenmek ve tetkik
nolu parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı edilmek üzere İmar Komisyonu’na havalesi Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle”
değişikliği yapılması.
kabul edildi.
9
02/01/2014
02/01/2014
32
İmar ve
Şehircilik
Müdürlüğü
10
02/01/2014
02/01/2014
33
İmar ve
Şehircilik
Müdürlüğü
T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ
Karar
Sayısı
11
12
13
Karar
Tarihi
02/01/2014
02/01/2014
02/01/2014
Tarihi
02/01/2014
02/01/2014
02/01/2014
Sayısı
EVRAKIN
Müdürlüğü
KONUSU
KARARIN
ÖZETİ
Yapı Kontrol
Müdürlüğü
Asansör bakım ve işletme yönetmeliğinin 10. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği incelenmek ve tetkik
Maddesi gereği “Asansör yıllık kontrol” ücretlerinin edilmek üzere Plan Bütçe Komisyonu’na havalesi oya sunuldu
belirlenmesi.
“Oybirliğiyle” kabul edildi.
Sağlık İşleri
Müdürlüğü
5393 Sayılı Kanunun 74. maddesi gereği
Belediyemizin üyesi bulunduğu “Dünya Sağlık
Oy’a sunuldu “oybirliğiyle” kabul edildi.
Örgütü Sağlıklı Kentler Birliği” üyeliğimizin
yenilenmesi konusunun görüşülmesi.
3
Sağlık İşleri
Müdürlüğü
Alzheimer ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon
Merkezinde kullanılmak üzere 5393 Sayılı Kanunun
Oy’a sunuldu “oybirliğiyle” kabul edildi.
18. Maddesi (g) fıkrası gereği yapılan şartlı bağışın
kabul edilmesi konusunun görüşülmesi.
5393 Sayılı Kanunun 25. Maddesi gereği kurulan Yapılan görüşme sonucunda; Denetim Komisyonu’nun uzman çalıştırıp
Denetim Komisyonu’nda uzman çalıştırılması ve çalıştırmayacağı, çalışma gün sayısı ve ödenecek ücretler konusu müzakere
çalıştırılacak
görevlilere
verilecek
ücretin edilerek; Plan Bütçe Komisyon Raporu doğrultusunda oya sunuldu
belirlenmesi.
“Oybirliğiyle” kabul edilmiştir.
2
1
14
08/01/2014
06/01/2014
04
Plan Bütçe
Komisyon
Raporu
15
08/01/2014
06/01/2014
02
Plan Bütçe
Komisyon
Raporu
5393 Sayılı Kanunu’nun 49. Maddesi gereği Yapılan görüşme sonucunda; Sözleşmeli Personel Ücretlerinin Belirlenmesi
konusu müzakere edilerek; Plan Bütçe Komisyon Raporu doğrultusunda
sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi.
oya sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edilmiştir.
3
Plan Bütçe
Komisyon
Raporu
Yapılan görüşme sonucunda; 2014 Yılı Asansör Yıllık Periyodik
Asansör bakım ve işletme yönetmeliğinin 10.
Kontrolleri İçin A Tipi Muayene Kuruluşuna Ödenecek Bedelin Tespiti
Maddesi gereği “Asansör yıllık kontrol” ücretlerinin
konusu müzakere edilerek; Plan Bütçe Komisyon Raporu doğrultusunda
belirlenmesi.
oya sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edilmiştir.
1
Plan Bütçe
Komisyon
Raporu
18.12.2013 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2464 Yapılan görüşme sonucunda; 2014 yılı Gelir tarifesine eklenmesi istenen
Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan gelir maddeler konusu müzakere edilerek; Plan Bütçe Komisyon Raporu
tarifesinin görüşülmesi.
doğrultusunda oya sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edilmiştir.
01
İçkili Yerler
Belirleme ve
Hukuk Ortak
Komisyonu
Yapılan görüşme sonucunda; 474 ada 11 parselde kayıtlı Haller Gençlik
Merkezi’nin içkili yerler bölgesine dahil edilmesi konusu müzakere
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin
edilerek; İçkili Yerler Belirleme ve Hukuk Komisyon Raporu
Yönetmeliğin 29. Maddesi gereği içkili yerler
doğrultusunda oya sunuldu Mehmet Kamil BİÇERLİ ve
Erdal
bölgesinin yeniden belirlenmesi.
CAFEROĞLU’nun “Red” oylarına karşılık
“Oyçokluğuyla” kabul
edilmiştir.
16
17
18
19
08/01/2014
08/01/2014
08/01/2014
08/01/2014
06/01/2014
06/01/2014
03/10/2013
06/01/2014
2
Yapılan görüşme sonucunda; uygulama imar planı değişikliği konusu 5216
Yenibağlar Mahallesi, 20M-2a pafta,2597 ada, 5 Sayılı Kanunu’nun 7/b Maddesi, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8. Maddesi
İmar Komisyon nolu parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri gereği müzakere
Raporu
değişikliği yapılması.
edilerek; okunan İmar Komisyon Raporu oya sunuldu “Oybirliğiyle” kabul
edilmiştir.
T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ
Karar
Sayısı
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Karar
Tarihi
08/01/2014
08/01/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
Tarihi
06/01/204
06/01/2014
03/02/2014
03/02/2014
Sayısı
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
KONUSU
KARARIN
ÖZETİ
3
Yapılan görüşme sonucunda; uygulama imar planı değişikliği konusu 5216
Yeşiltepe Mahallesi, 21M-1b pafta, 8862 ada, 13 Sayılı Kanunu’nun 7/b Maddesi, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8. Maddesi
İmar Komisyon nolu parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri gereği müzakere
Raporu
değişikliği yapılması.
edilerek; okunan İmar Komisyon Raporu oya sunuldu “Oybirliğiyle” kabul
edilmiştir.
01
Karagözler ve Hoşnudiye Mahallelerinde bulunan Yapılan görüşme sonucunda;5393 sayılı Kanunun 15. Maddesi ( h ) fıkrası
İmar Komisyon Belediyemiz adına kayıtlı hisselerin kat karşılığı ve 18. Maddesi ( e ) fıkrası gereği müzakere edilerek; okunan İmar
Raporu
verilmesi veya satışı konusunun görüşülmesi.
Komisyon Raporu oya sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edilmiştir.
199
Emlak ve
İstimlak
Müdürlüğü
Zincirlikuyu Mahallesinde bulunan Belediyemiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği incelenmek ve tetkik
adına kayıtlı hisselerin kat karşılığı verilmesi veya edilmek üzere İmar Komisyonu’na havalesi Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle”
satışı konusunun görüşülmesi.
kabul edildi.
198
Emlak ve
İstimlak
Müdürlüğü
Hoşnudiye Mahallesinde bulunan Belediyemiz adına 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği incelenmek ve tetkik
kayıtlı hisselerin kat karşılığı verilmesi veya satışı edilmek üzere İmar Komisyonu’na havalesi Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle”
konusunun görüşülmesi.
kabul edildi.
Emlak ve
İstimlak
Müdürlüğü
Mülkiyeti Belediyemize ait Yeşiltepe Mahallesi 21
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği incelenmek ve tetkik
M-1c 7060 ada 10 parselde kayıtlı binanın zemin , 1
edilmek üzere İmar Komisyonu’na havalesi Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle”
ve 2. katların 10 yıl süreyle kiraya verilmesi
kabul edildi.
konusunun görüşülmesi.
39
Destek
Hizmetleri
Müdürlüğü
5393 Sayılı Kanuınun 75. Maddesi (c) fıkrası gereği
Tepebaşı İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakfı Başkanlığına 1 yıl süreyle tahsis edilen 26 RY Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edildi.
322 plakalı aracın tekrar tahsis edilmesi konusunun
görüşülmesi.
565
İmar ve
Şehircilik
Müdürlüğü
Ertuğrulgazi Mahallesi Çilem Caddesi üst geçidi ile
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği incelenmek ve tetkik
Ulusal Egemenlik Bulvarı üst geçidi arasında kalan
edilmek üzere İmar Komisyonu’na havalesi Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle”
alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
kabul edildi.
yapılması.
566
İmar ve
Şehircilik
Müdürlüğü
Satılmışoğlu Mahallesi, 11298 ada, 8 nolu parselde 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği incelenmek ve tetkik
1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği edilmek üzere İmar Komisyonu’na havalesi Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle”
yapılması.
kabul edildi.
567
İmar ve
Şehircilik
Müdürlüğü
Şeker Mahallesi, 20N-1b pafta, 10587 ada kuzeyinde 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği incelenmek ve tetkik
ve 1150 ada doğusunda kalan alanda 1/1000 ölçekli edilmek üzere İmar Komisyonu’na havalesi Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle”
uygulama imar planı değişikliği yapılması.
kabul edildi.
568
İmar ve
Şehircilik
Müdürlüğü
Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesi kapsamında 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği incelenmek ve tetkik
Eskişehir Kent Merkezi Geçişinde 1/1000 ölçekli edilmek üzere İmar Komisyonu’na havalesi Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle”
uygulama imar planı değişikliği yapılması.
kabul edildi.
03/02/2014
31/01/2014
EVRAKIN
Müdürlüğü
T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ
Karar
Sayısı
30
31
32
33
Karar
Tarihi
03/02/2014
07/02/2014
07/02/2014
07/02/2014
Tarihi
03/02/2014
04/02/2014
04/02/2014
04/02/2014
Sayısı
48
EVRAKIN
Müdürlüğü
Sağlık İşleri
Müdürlüğü
KONUSU
KARARIN
ÖZETİ
Eskişehir-Bursa-Bilecik Kalkınma Ajansının 2014
Mali Yılı Destek Programlarına proje başvurusu Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edildi.
yapılması konusunun görüşülmesi.
10
Yapılan görüşme sonucunda; uygulama imar planı değişikliği konusu 5216
Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesi kapsamında Sayılı Kanunu’nun 7/b Maddesi, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8. Maddesi
İmar Komisyon Eskişehir Kent Merkezi Geçişinde 1/1000 ölçekli
ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri gereği müzakere
Raporu
uygulama imar planı değişikliği yapılması.
edilerek; okunan İmar Komisyon Raporu oya sunuldu “Oybirliğiyle” kabul
edilmiştir.
9
Yapılan görüşme sonucunda; uygulama imar planı değişikliği konusu 5216
Şeker Mahallesi, 20N-1b pafta, 10587 ada kuzeyinde Sayılı Kanunu’nun 7/b Maddesi, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8. Maddesi
İmar Komisyon ve 1150 ada doğusunda kalan alanda 1/1000 ölçekli
ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri gereği müzakere
Raporu
uygulama imar planı değişikliği yapılması.
edilerek; okunan İmar Komisyon Raporu oya sunuldu “Oybirliğiyle” kabul
edilmiştir.
8
Yapılan görüşme sonucunda; uygulama imar planı değişikliği konusu 5216
Satılmışoğlu Mahallesi, 11298 ada, 8 nolu parselde Sayılı Kanunu’nun 7/b Maddesi, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8. Maddesi
İmar Komisyon 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri gereği müzakere
Raporu
yapılması.
edilerek; okunan İmar Komisyon Raporu oya sunuldu “Oybirliğiyle” kabul
edilmiştir.
34
07/02/2014
04/02/2014
11
Yapılan görüşme sonucunda; uygulama imar planı değişikliği konusu 5216
Çamlıca Mahallesi, 7669 ada 3, 7, 8, 9, 10, 15, 17, Sayılı Kanunu’nun 7/b Maddesi, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8. Maddesi
İmar Komisyon 22 nolu parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri gereği müzakere
Raporu
planı değişikliği yapılması.
edilerek; okunan İmar Komisyon Raporu oya sunuldu “Oybirliğiyle” kabul
edilmiştir.
35
07/02/2014
04/02/2014
05
Zincirlikuyu Mahallesinde bulunan Belediyemiz Yapılan görüşme sonucunda;5393 sayılı Kanunun 15. Maddesi ( h ) fıkrası
İmar Komisyon adına kayıtlı hisselerin kat karşılığı verilmesi veya ve 18. Maddesi ( e ) fıkrası gereği müzakere edilerek; okunan İmar
Raporu
satışı konusunun görüşülmesi.
Komisyon Raporu oya sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edilmiştir.
Yapılan görüşme sonucunda;5393 sayılı Kanunun 15. Maddesi ( h ) fıkrası
Belediyemize ait Yeşiltepe Mahallesi 21 M-1c 7060
ve 18. Maddesi ( e ) fıkrası gereği müzakere edilerek; okunan Plan Bütçe
ada 10 parselde kayıtlı binanın zemin , 1 ve 2. katların
Komisyon Raporu oya sunuldu. AKP grubunun (13) “red” ve Üye Ayhan
10 yıl süreyle kiraya verilmesi konusunun
KAVAS’ın “çekimser” oylarına karşılık (21) “kabul” oy kullanılarak,
görüşülmesi.
toplantıya katılanların “Oyçokluğuyla ” kabul edilmiştir.
36
07/02/2014
05/02/2014
05
Plan Bütçe
Komisyon
Raporu
37
03/03/2014
03/03/2014
392
Emlak ve
İstimlak
Müdürlüğü
Ertuğrulgazi Mahallesinde bulunan Belediyemiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği incelenmek ve tetkik
adına kayıtlı hisselerin kat karşılığı verilmesi veya edilmek üzere İmar Komisyonu’na havalesi Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle”
satışı konusunun görüşülmesi.
kabul edildi.
38
03/03/2014
03/03/2014
983
İmar ve
Şehircilik
Müdürlüğü
Hoşnudiye Mahallesi, 980 ada 17 parselde 1/1000 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği incelenmek ve tetkik
edilmek üzere İmar Komisyonu’na havalesi Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle”
ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması.
kabul edildi.
T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ
Karar
Sayısı
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Karar
Tarihi
03/03/2014
03/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
11/04/2014
11/04/2014
11/04/2014
11/04/2014
11/04/2014
Tarihi
03/03/2014
03/03/2014
04/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
11/04/2014
11/04/2014
11/04/2014
11/04/2014
11/04/2014
Sayısı
72
128
EVRAKIN
Müdürlüğü
Sağlık İşleri
Müdürlüğü
KONUSU
KARARIN
ÖZETİ
Belediyemiz’e ait “Yaşam Köyü” Merkezinde
Belediyemize şartlı bağış talebi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/ g
yapılacak tadilatta kullanılmak üzere 5393 Sayılı
maddesi hükmü gereği meclisçe görüşülerek; Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle”
Kanunun 18. Maddesi (g) fıkrası gereği yapılan şartlı
kabul edildi.
bağışın kabul edilmesi konusunun görüşülmesi.
Eskişehir-Bursa-Bilecik Kalkınma Ajansının 2014 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği incelenmek ve tetkik
Kültür ve Sosyal Mali Yılı Destek Programlarına proje başvurusu edilmek üzere Plan Bütçe Komisyonu’na havalesi Oy’a sunuldu
İşler Müdürlüğü yapılması konusunun görüşülmesi.
“Oybirliğiyle” kabul edildi.
33
Plan Bütçe
Komisyonu
Raporu
Eskişehir-Bursa-Bilecik Kalkınma Ajansının 2014
Mali Yılı Destek Programlarına proje başvurusu Yapılan görüşme sonucunda; okunan Plan Bütçe Komisyon Raporu
müzakere edilerek oya sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edilmiştir.
yapılması konusunun görüşülmesi.
13
İmar
Komisyonu
Raporu
Hoşnudiye Mahallesi, 980 ada 17 parselde 1/1000 Kanunu’nun 7/b Maddesi, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8. Maddesi ve Plan
ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması.
Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri gereği müzakere edilerek;
12
İmar
Komisyonu
Raporu
Ertuğrulgazi Mahallesinde bulunan Belediyemiz Yapılan görüşme sonucunda;5393 sayılı Kanunun 15. Maddesi ( h ) fıkrası
adına kayıtlı hisselerin kat karşılığı verilmesi veya ve 18. Maddesi ( e ) fıkrası gereği müzakere edilerek; okunan İmar
satışı konusunun görüşülmesi.
Komisyon Raporu oya sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edilmiştir.
6144
Yazı İşleri
Müdürlüğü
Bu nedenle Meclis üyeleri arasından 2 yıl görev yapmak üzere yapılan gizli
5393 Sayılı Kanunun 19. Maddesi gereği Meclis 1. oylama neticesinde Meclis 1. Başkan Vekilliğine Erdoğan AYDOĞMUŞ
ve 2. Başkan Vekillerinin gizli oyla seçilmesi.
(23 Oy), 2. Başkan Vekilliğine Mete YILMAZ (23 Oy) alması sonucu
seçilmişlerdir.
6145
Yazı İşleri
Müdürlüğü
5393 Sayılı Kanunun 19. Maddesi gereği Meclis Bu nedenle Meclis üyeleri arasından 2 yıl görev yapmak üzere yapılan gizli oylama
üyeleri arasından gizli oyla 2 Asil, 2 Yedek Kâtip neticesinde Asil Katip Üye’liğine Ahmet İLKER (24 Oy), H.Canan ADLIM (24
Oy), Yedek Katip Üye’liğine Nazan ERŞAHİN (24 Oy), Halil Ersen YENİCELİ
üye seçilmesi.
(24 Oy) alması sonucu seçilmişlerdir.
Yazı İşleri
Müdürlüğü
Bu nedenle; Belediye Meclisi üyeleri arasından yapılan gizli oylama
5393 Sayılı Kanunun 33. Maddesi gereği Belediye neticesinde; Encümen Üyeliklerine Üye Hasan TUTUCU (24 Oy), Üye
Encümeni’ne gizli oyla 3 adet üye seçilmesi.
Mukaddes HARMANCI YILMAZ (24 Oy), Üye Nuray AKÇASOY (24
Oy) alması sonucu seçilmişlerdir.
Yazı İşleri
Müdürlüğü
Bu nedenle; Belediye Meclisimiz içerisinden, 1 Yıl süreyle aday gösterilen 5 adet
Plan Bütçe Komisyonu üye seçimi için yapılan açık oylama neticesinde; CHP
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği Plan
grubundan Üye Ahmet İLKER, Üye Nazan ERŞAHİN, Üye Abdülkadir ADAR,
Bütçe Komisyonuna bir yıl süreyle üye seçilmesi.
AKP grubundan Üye Orhan DURMUŞ ve Üye Ali KARADEMİR “Oybirliğiyle”
seçilmişlerdir.
Yazı İşleri
Müdürlüğü
Bu nedenle; Belediye Meclisimiz içerisinden, 1 Yıl süreyle aday gösterilen 5 adet
İmar Komisyonu üye seçimi için yapılan açık oylama neticesinde; CHP grubundan
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği
Üye Erdoğan AYDOĞMUŞ, Üye Halil Ersen YENİCELİ, Üye Fatma Rabia AY,
İmar Komisyonuna bir yıl süreyle üye seçilmesi.
AKP grubundan Üye Tuncer KÖKÜER ve Üye Fatih DÜŞ “Oybirliğiyle”
seçilmişlerdir.
6146
6147
6148
Yapılan görüşme sonucunda; uygulama imar planı değişikliği konusu 5216 Sayılı
okunan İmar Komisyon Raporu oya sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edilmiştir.
T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ
Karar
Sayısı
49
Karar
Tarihi
11/04/2014
Tarihi
11/04/2014
Sayısı
6151
EVRAKIN
Müdürlüğü
KARARIN
ÖZETİ
KONUSU
Yazı İşleri
Müdürlüğü
Bu nedenle; Belediye Meclisimiz içerisinden, 1 Yıl süreyle aday gösterilen
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi 5 adet Yönetmelik Komisyonu üye seçimi için yapılan açık oylama
gereği Yönetmelik
Komisyonuna bir yıl süreyle neticesinde; CHP grubundan Üye Turgut DOĞANDOR, Üye H. Hüseyin
üye seçilmesi
BOLAT, Üye Yrd.Doç.Dr.Erkan UÇKAN, AKP grubundan Üye Zihni
ÇALIŞKAN ve Üye Fatih DÜŞ “ Oybirliğiyle” seçilmişlerdir.
Yazı İşleri
Müdürlüğü
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi İçkili Yerler Belirleme Komisyonu üye seçimi için yapılan açık oylama neticesinde;
gereği İçkili Yerler Belirleme Komisyonuna bir yıl CHP grubundan Üye İbrahim KÖKDERE, Üye Mukaddes HARMANCI YILMAZ,
Üye Hasan TUTUCU, AKP grubundan Üye Serhan ARIMAN ve Üye Mümin
süreyle üye seçilmesi.
Bu nedenle; Belediye Meclisimiz içerisinden, 1 Yıl süreyle aday gösterilen 5 adet
50
11/04/2014
11/04/2014
6152
ESENOĞLU “ Oybirliğiyle” seçilmişlerdir.
Bu nedenle; Belediye Meclisimiz içerisinden, 1 Yıl süreyle aday gösterilen 5 adet
51
11/04/2014
11/04/2014
6153
Yazı İşleri
Müdürlüğü
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi Pazaryerleri Komisyonu üye seçimi için yapılan açık oylama neticesinde; CHP
gereği Pazaryerleri Komisyonuna bir yıl süreyle üye grubundan Üye Yaşar TEPEKAYA, Üye Metin GÜNDOĞDU, Üye Nazan
ERŞAHİN, AKP grubundan Üye Mümin ESENOĞLU ve Üye Sami AYDOĞDU “
seçilmesi.
Oybirliğiyle” seçilmişlerdir.
Yazı İşleri
Müdürlüğü
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi Sağlık ve Çevre Komisyonu üye seçimi için yapılan açık oylama neticesinde; CHP
gereği Sağlık ve Çevre Komisyonuna bir yıl süreyle grubundan Üye Fatma Rabia AY, Üye Zeynep ÇETİN, Üye Mukaddes
HARMANCI YILMAZ, AKP grubundan Üye Mustafa ÖNDER ve Üye Ahmet
üye seçilmesi.
Bu nedenle; Belediye Meclisimiz içerisinden, 1 Yıl süreyle aday gösterilen 5 adet
52
11/04/2014
11/04/2014
6154
SİVRİ “ Oybirliğiyle” seçilmişlerdir.
Bu nedenle; Belediye Meclisimiz içerisinden, 1 Yıl süreyle aday gösterilen 5 adet
53
11/04/2014
11/04/2014
6160
Yazı İşleri
Müdürlüğü
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi Eğitim Komisyonu üye seçimi için yapılan açık oylama neticesinde; CHP
gereği Eğitim Komisyonuna bir yıl süreyle üye grubundan Üye Serdar Taci ZENGİN, Üye Yrd.Doç.Dr.Erkan UÇKAN, Üye
Abdülkadir ADAR, AKP grubundan Üye Prof.Dr. Nermin GENCE ve Üye Sami
seçilmesi.
AYDOĞDU “ Oybirliğiyle” seçilmişlerdir.
Bu nedenle; Belediye Meclisimiz içerisinden, 1 Yıl süreyle aday gösterilen 5 adet
54
11/04/2014
11/04/2014
6202
Yazı İşleri
Müdürlüğü
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi Hukuk Komisyonu üye seçimi için yapılan açık oylama neticesinde; CHP
gereği Hukuk Komisyonuna bir yıl süreyle üye grubundan Üye Turgut DOĞANDOR, Üye Nuray AKÇASOY, Üye Serdar Taci
ZENGİN, AKP grubundan Üye Zihni ÇALIŞKAN ve Üye Serhan ARIMAN “
seçilmesi
Oybirliğiyle” seçilmişlerdir.
55
56
11/04/2014
11/04/2014
11/04/2014
11/04/2014
6204
6206
Yazı İşleri
Müdürlüğü
Bu nedenle; Belediye Meclisimiz içerisinden, 1 Yıl süreyle aday gösterilen
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi 5 adet Sanat, Kültür ve Spor Komisyonu üye seçimi için yapılan açık
gereği Sanat, Kültür ve Spor Komisyonuna bir yıl oylama neticesinde; CHP grubundan Üye Zeynep ÇETİN, Üye Hasan
süreyle üye seçilmesi.
Hüseyin BOLAT, Üye H.Canan ADLIM, AKP grubundan Üye Aydan
ÜNLÜOĞLU ve Üye Onur OSKAY “ Oybirliğiyle” seçilmişlerdir.
Yazı İşleri
Müdürlüğü
Bu nedenle; Belediye Meclisimiz içerisinden, 1 Yıl süreyle aday gösterilen
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi 5 adet Esnaf ve Zanaatkarlar Komisyonu üye seçimi için yapılan açık
gereği Esnaf ve Zanaatkârlar Komisyonuna bir yıl oylama neticesinde;CHP grubundan Üye Niyazi ÇETİN, Üye Abdullah
süreyle üye seçilmesi.
SARGIN, Üye İbrahim KÖKDERE, AKP grubundan Üye Ahmet SİVRİ ve
Üye Mustafa ÖNDER “ Oybirliğiyle” seçilmişlerdir.
T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ
Karar
Sayısı
Karar
Tarihi
Tarihi
Sayısı
EVRAKIN
Müdürlüğü
KONUSU
KARARIN
ÖZETİ
Bu nedenle; Belediye Meclisimiz içerisinden, 1 Yıl süreyle aday gösterilen 5 adet
57
58
59
11/04/2014
11/04/2014
11/04/2014
11/04/2014
11/04/2014
11/04/2014
6822
Yazı İşleri
Müdürlüğü
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üye seçimi için yapılan açık oylama
gereği Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna bir neticesinde; CHP grubundan Üye Nuray AKÇASOY, Üye Zeynep ÇETİN, Üye
Turgut DOĞANDOR, AKP grubundan Üye Prof.Dr. Nermin GENCE ve Üye
yıl süreyle üye seçilmesi.
Aydan ÜNLÜOĞLU “ Oybirliğiyle” seçilmişlerdir.
6209
Yazı İşleri
Müdürlüğü
Belediye Başkanı Dt. Ahmet ATAÇ ile birlikte Meclis üyesi
Tarihi Kentler Birliği’ ne 1 Asil, 1 Yedek üye
Yrd.Doç.Dr.Erkan UÇKAN Asil, Erdoğan AYDOĞMUŞ Yedek üye olarak
seçilmesi.
belirlenmesi oya sunuldu “Oybirliğiyle” Kabul edildi.
Yazı İşleri
Müdürlüğü
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet ATAÇ ve Meclis Üyeleri arasından
Sağlıklı Kentler Birliğine 2 Asil, 2 Yedek üye Fatma Rabia AY ve Turgut DOĞANDOR Asil, Nazan ERŞAHİN ve
seçilmesi.
H.Canan ADLIM Yedek üye olarak belirlenmesi oya sunuldu
“Oybirliğiyle” Kabul edildi.
6207
Belediye Meclisimizin (Başkan dahil) toplam üye sayısı 38’dir. Buna göre ;
60
61
62
63
64
Yazı İşleri
Müdürlüğü
11/04/2014 11/04/2014
11/04/2014
11/04/2014
11/04/2014
15/04/2014
10/04/2014
10/04/2014
11/04/2014
11/04/2014
İç Anadolu Belediyeler Birliğine üye seçilmesi
Dt.Ahmet ATAÇ: Belediye Başkanı - Doğal Üye,1-) Erdoğan
AYDOĞMUŞ: Asil,2-) Ahmet İLKER: Asil,3-) Abdullah SARGIN: Asil,1) Metin GÜNDOĞDU: Yedek,2-) İbrahim KÖKDERE: Yedek;Üye olmak
üzere Ak Parti gurubundan Üye Tuncer KÖKÜER’ in “red” oyuna karşılık
Birlik Tüzüğünün 7. Maddesi ve 5355 Sayılı Kanunun 8. Maddesi gereği
“Oyçokluğuyla” seçilmişlerdir.
315
İnsan
Kaynakları ve
Eğitim
Müdürlüğü
6289 Sayılı Kanun gereği Belediyemizde yetkili
Kamu Görevlileri Sendikası ile Sosyal Denge
Sözleşmesi yapılabilmesi için Belediye Başkanına
yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.
316
İnsan
Kaynakları ve
Eğitim
Müdürlüğü
Belediyemiz ile kardeş kent ilişkisi bulunan Almaya’ İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 20. 06. 2005 tarih
nın Berlin Kenti Treptow-Köpenick Belediyesi ve 2005/62 Sayılı Genelgesi doğrultusunda, harcırah giderlerinin
tarafından her yıl düzenlenen Uluslar arası Gençlik Belediyemiz bütçesinden karşılamak üzere 24 Mayıs 2014 – 02 Haziran
Festivaline katılmak üzere Belediyemizi temsilen 2014 tarihlerinde yurt dışında görevlendirilmesi konusu müzakere edilerek;
Yurtdışı görevlendirme yapılması.
Oy’a sunuldu, “Oybirliğiyle” kabul edildi.
37
Kentiçi temizlik hizmetleri,çöp toplama ve nakli,cadde ve sokakların el ve
Belediyemiz Kent içi Temizlik Hizmetleri, çöp
Temizlik İşleri toplama ve nakil işinin tekrar 18 ay süreyle ihale makine ile temizletilmesi,genel çevre temizlik hizmeti” işinin tekrar 18 ay
süreyle ihale edilmesi konusu müzakere edilerek; Oy’a sunuldu,
Müdürlüğü edilmesi konusunun görüşülmesi.
“Oybirliğiyle” kabul edildi.
Özel Kalem
Müdürlüğü
Belediyemizde Yetkili Kamu Görevlileri Sendikası ile Sosyal Denge
Sözleşmesi yapılabilmesi ve yapılacak olan Sosyal Denge Sözleşmesi için
Belediye Başkanına yetki verilmesi konusu müzakere edilerek; Oy’a
sunuldu, “Oybirliğiyle” kabul edildi.
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41. Maddesine
5393 Sayılı Kanun 56. Maddesi gereği göre hazırlanan 2013 Yılına ait Belediyemiz Faaliyet Raporunun 5393
Belediyemizin bir yıllık Başkanlık Faaliyet Sayılı Belediye Kanunu’nun 56. Maddesi gereği müzakere edilerek oya
Raporu’nun görüşülmesi.
sunuldu toplantıya katılan mevcut AKP Grubunun (14 Red) oylarına
karşılık (24 Kabul) “Oyçokluğuyla” kabul edilmiştir.
T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ
Karar
Sayısı
65
66
67
68
69
70
71
72
Karar
Tarihi
06/05/2014
06/05/2014
06/05/2014
06/05/2014
06/05/2014
06/05/2014
06/05/2014
06/05/2014
Tarihi
30/04/214
30/04/214
30/04/214
06/05/2014
06/05/2014
06/05/2014
06/05/2014
06/05/2014
Sayısı
8586
EVRAKIN
Müdürlüğü
Yazı İşleri
Müdürlüğü
KONUSU
KARARIN
ÖZETİ
Koruma Kurulu Başkanlığı’na; Asil Üyeliğe; Süleyman BULUŞAN,
4081 Sayılı Kanunun 4. Maddesi gereği Çiftçi Kurtuluş UZUN, Yüksel KESKİN, Kemal GÖKMEN, Mustafa ERDEN,
Malları Koruma Başkanlığı’na gizli oyla 5 asil 5 Yedek Üyeliğe; Davut ÜNSAL, Turgut MUT, Mehmet YALÇIN, Mustafa
seçilmişlerdir.
Murakabe Heyeti
yedek üye ve Murakabe Heyetine 5 asil 5 yedek üye AĞIR, Süleyman ÖZBAY
Başkanlığı’na;
Asil
Üyeliğe;
İbrahim
KÖKDERE,
Mümin
ESENOĞLU,
seçilmesi.
Özgür ALP, İsmet YALÇIN, Ruşen AK, Yedek Üyeliğe; İrfan YILDIRIM,
Ahmet TUNA, Selim ÖZEN, Veli OFLAZ, Niyazi ÇETİN seçilmişlerdir.
1291
5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesi (b) fıkrası gereği 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği incelenmek ve tetkik
Mali Hizmetler Tepebaşı Belediyesi’nin 2013 Mali Yılı Kesin Hesabı
edilmek üzere Plan Bütçe Komisyonu’na havalesi oya sunuldu
Müdürlüğü ve Taşınır Kesin Hesabının görüşülmesi.
“Oybirliğiyle” kabul edildi.
1292
5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesi (b) fıkrası gereği 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği
Mali Hizmetler kapatılan Gündüzler Belediyesinin 2013 Mali Yılı incelenmek ve tetkik edilmek üzere Plan Bütçe Komisyonu’na
Müdürlüğü Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabının
havalesi oya sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edildi.
görüşülmesi.
8803
Yazı İşleri
Müdürlüğü
5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesi (i) fıkrası gereği
Tepebaşı Peyzaj Temizlik İnşaat Sanayi ve Ticaret 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği incelenmek ve tetkik
Limited
Şirketimizin,
Anonim
Şirketine edilmek üzere Plan Bütçe Komisyonu’na havalesi oya sunuldu
dönüştürülmesi ve sermaye artışı yapılması “Oybirliğiyle” kabul edildi.
konusunun görüşülmesi.
393
İnsan
Kaynakları ve
Eğitim
Müdürlüğü
Belediyemiz ile kardeş kent ilişkisi bulunan
Almanya’ nın Treptow-Köpenick Belediyesinin 22– 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği
25 Mayıs 2014 tarihleri arasında düzenlemiş olduğu incelenmek ve tetkik edilmek üzere Plan Bütçe Komisyonu’na
Uluslar arası Gençlik Festivaline katılmak üzere havalesi oya sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edildi.
Yurtdışı görevlendirme yapılması.
708
Emlak ve
İstimlak
Müdürlüğü
Esentepe, Tunalı ve Tepebaşı Mahallelerinde bulunan 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği
Belediyemiz adına kayıtlı hisselerin kat karşılığı incelenmek ve tetkik edilmek üzere İmar Komisyonu’na
verilmesi veya satışı konusunun görüşülmesi.
havalesi Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edildi.
709
Emlak ve
İstimlak
Müdürlüğü
Esentepe Mahallesinde bulunan Belediyemiz adına 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği
kayıtlı parselin kat karşılığı verilmesi veya satışı incelenmek ve tetkik edilmek üzere İmar Komisyonu’na
konusunun görüşülmesi.
havalesi Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edildi.
2339
İmar ve
Şehircilik
Müdürlüğü
Hoşnudiye, Yenibağlar Mahallesinde Fabrikalar
Bölgesi Koruma Alanı sınırlarının işlenmesi Lejand 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği
ve Plan Notları (Koruma Alanı Dışı) paftasının incelenmek ve tetkik edilmek üzere İmar Komisyonu’na
değiştirilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar havalesi Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edildi.
planı değişikliği yapılması.
T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ
Karar
Sayısı
73
74
75
76
77
78
79
Karar
Tarihi
06/05/2014
06/05/2014
06/05/2014
06/05/2014
06/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
Tarihi
06/05/2014
25/02/2014
06/05/2014
06/05/2014
06/05/2014
07/05/214
07/05/214
Sayısı
EVRAKIN
Müdürlüğü
KARARIN
ÖZETİ
KONUSU
2340
İmar ve
Şehircilik
Müdürlüğü
Hoşnudiye, Yenibağlar Mahallesinde Fabrikalar 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği
Bölgesi Koruma Alanı Lejand ve Plan Notları
incelenmek ve tetkik edilmek üzere İmar Komisyonu’na
paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
havalesi Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edildi.
değişikliği yapılması.
938
İmar ve
Şehircilik
Müdürlüğü
Batıkent, Çamlıca, Sazova, Ertuğrulgazi, Şarhöyük, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği
Fevziçakmak
Mahallelerinde
1/1000
ölçekli
incelenmek ve tetkik edilmek üzere İmar Komisyonu’na
uygulama imar planı revizyonuna yapılan itirazın
havalesi Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edildi.
görüşülmesi.
2338
İmar ve
Şehircilik
Müdürlüğü
Tepebaşı Bölgesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği
plan notlarına 53. Madde olarak plan notu ilavesinin incelenmek ve tetkik edilmek üzere İmar Komisyonu’na
iptali konusunun görüşülmesi.
havalesi Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edildi.
2333
İmar ve
Şehircilik
Müdürlüğü
6360 Sayılı Kanun ile Tüzel Kişiliği kaldırılarak 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği
Mahalleye dönüştürülen Köylerde “Tip Proje
incelenmek ve tetkik edilmek üzere Plan Bütçe Komisyonu’na
Hizmeti” verilmesi kapsamında Ruhsat ve Çap
havalesi Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edildi.
Harçlarının Alınmaması konusunun görüşülmesi.
Zabıta
Müdürlüğü
5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesi (m) fıkrası gereği
incelenmek
Pazar Yerleri Yönetmeliğinin yeniden güncellenmesi
Yönetmelik
konusunun görüşülmesi.
272
10
Plan Bütçe
Komisyonu
Raporu
11
Plan Bütçe
Komisyonu
Raporu
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği
ve tetkik edilmek üzere Pazar Yerleri, Hukuk ve
Komisyonu’na
havalesi
Oy’a
sunuldu
“Oybirliğiyle” kabul edildi.
Yapılan görüşme sonucunda; okunan Plan Bütçe Komisyon
5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesi (i) fıkrası Raporu müzakere edilerek oya sunuldu toplantıya katılan
gereği Tepebaşı Peyzaj Temizlik İnşaat mevcut AKP Grubundan Mustafa BİRSEN, Tuncer KÖKÜER,
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketimizin, Mustafa ÖNDER, Zihni ÇALIŞKAN, Aydan ÜNLÜOĞLU,
Anonim Şirketine dönüştürülmesi ve Onur OSKAY, Ahmet SİVRİ, Ali KARADEMİR, Mümin
sermaye artışı yapılması konusunun ESENOĞLU, Orhan DURMUŞ, Prof.Dr. Nermin GENCE,
görüşülmesi.
Sami AYDOĞDU, Fatih DÜŞ (13 Red) oylarına karşılık (22
Kabul) “Oyçokluğuyla” kabul edilmiştir.
Belediyemiz ile kardeş kent ilişkisi bulunan
Almanya’
nın
Treptow-Köpenick
Belediyesinin 22–25 Mayıs 2014 tarihleri Yapılan görüşme sonucunda; gündemin 2. Maddesi ile ilgili konu müzakere
arasında düzenlemiş olduğu Uluslar arası edilerek oya sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edilmiştir.
Gençlik Festivaline katılmak üzere Yurtdışı
görevlendirme yapılması
T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ
Karar
Sayısı
80
81
82
83
84
Karar
Tarihi
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
Tarihi
07/05/214
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
Sayısı
EVRAKIN
Müdürlüğü
KARARIN
ÖZETİ
KONUSU
12
6360 Sayılı Kanun ile Tüzel Kişiliği
Mahalleye
dönüştürülen Yapılan görüşme sonucunda; okunan Plan Bütçe Komisyon Raporu
Plan Bütçe kaldırılarak
Komisyonu Köylerde “Tip Proje Hizmeti” verilmesi müzakere edilerek oya sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edilmiştir.
kapsamında Ruhsat ve Çap Ücretleri
Raporu
Alınmaması konusunun görüşülmesi
16
Esentepe, Tunalı ve Tepebaşı Mahallelerinde Yapılan görüşme sonucunda;5393 sayılı Kanunun 15. Maddesi ( h ) fıkrası
İmar
bulunan Belediyemiz adına kayıtlı hisselerin ve 18. Maddesi ( e ) fıkrası gereği müzakere edilerek; okunan İmar
Komisyonu kat karşılığı verilmesi veya satışı konusunun Komisyon Raporu oya sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edilmiştir.
Raporu
görüşülmesi
15
Esentepe Mahallesinde bulunan Belediyemiz Yapılan görüşme sonucunda;5393 sayılı Kanunun 15. Maddesi ( h ) fıkrası
İmar
ve 18. Maddesi ( e ) fıkrası gereği müzakere edilerek; okunan İmar
Komisyonu adına kayıtlı parselin kat karşılığı verilmesi Komisyon Raporu oya sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edilmiştir.
veya satışı konusunun görüşülmesi
Raporu
17
Hoşnudiye,
Yenibağlar
Mahallesinde Yapılan görüşme sonucunda; uygulama imar planı değişikliği
Fabrikalar
Bölgesi
Koruma
Alanı konusu 5216 Sayılı Kanunu’nun 7/b Maddesi, 3194 Sayılı İmar
İmar
sınırlarının işlenmesi Lejand ve Plan Notları Kanunu’nun 8. Maddesi ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair
Komisyonu (Koruma
Alanı
Dışı)
paftasının Yönetmelik hükümleri gereği müzakere edilerek; okunan İmar
Raporu
değiştirilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Komisyon Raporu oya sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edilmiştir.
uygulama imar planı değişikliği yapılması
18
Batıkent, Çamlıca, Sazova, Ertuğrulgazi, Yapılan görüşme sonucunda; uygulama imar planı revizyonuna yapılan itiraz
konusu 5216 Sayılı Kanunu’nun 7/b Maddesi, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8.
İmar
Şarhöyük, Fevziçakmak Mahallelerinde Maddesi ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri gereği
Komisyonu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı müzakere edilerek; okunan İmar Komisyon Raporu oya sunuldu toplantıya katılan
Raporu
mevcut AKP Grubunun (13 Red) oylarına karşılık (22 Kabul) “Oyçokluğuyla”
revizyonuna yapılan itirazın görüşülmesi
kabul edilmiştir.
85
86
08/05/2014
08/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
19
08
Tepebaşı Bölgesi 1/1000 ölçekli uygulama Yapılan görüşme sonucunda; uygulama imar planı revizyonuna
İmar
imar planı plan notlarına 53. Madde olarak yapılan itiraz konusu 5216 Sayılı Kanunu’nun 7/b Maddesi, 3194
Komisyonu plan notu ilavesinin iptali konusunun Sayılı İmar Kanunu’nun 8. Maddesi ve Plan Yapımına Ait Esaslara
Dair Yönetmelik hükümleri gereği müzakere edilerek; okunan İmar
Raporu
görüşülmesi
Komisyon Raporu oya sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edilmiştir.
Yapılan görüşme sonucunda; Belediyemizin 2013 Mali Yılı Kesin
5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesi (b) fıkrası Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı konusu 5393 Sayılı Belediye
Plan Bütçe gereği Tepebaşı Belediyesi’nin 2013 Mali
Kanunu’nun 18. Maddesi (b) fıkrası ve 64. Maddesi gereği 2013
Komisyonu Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin
Mali Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı müzakere edilerek
Raporu
Hesabının görüşülmesi
Plan Bütçe Komisyon Raporu doğrultusunda Oy’ a sunuldu
“Oyçokluğuyla” kabul edilmiştir.
T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ
Karar
Sayısı
Karar
Tarihi
Tarihi
Sayısı
EVRAKIN
Müdürlüğü
KONUSU
KARARIN
ÖZETİ
Yapılan görüşme sonucunda; Eski Gündüzler Belediyesi’nin 2013
87
08/05/2014
07/05/2014
09
5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesi (b) fıkrası
Plan Bütçe gereği kapatılan Gündüzler Belediyesinin Mali Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı konusu 5393 Sayılı
Belediye Kanunu’nun 18. Maddesi (b) fıkrası ve 64. Maddesi gereği
Komisyonu 2013 Mali Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır 2013 Mali Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı müzakere
Raporu
Kesin Hesabının görüşülmesi
edilerek Plan Bütçe Komisyon Raporu doğrultusunda Oy’ a sunuldu
“Oyçokluğuyla” kabul edilmiştir.
88
89
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
875
Emlak ve
İstimlak
Müdürlüğü
Tunalı Mahallesinde bulunan Belediyemiz adına 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği incelenmek ve tetkik
kayıtlı hissenin kat karşılığı verilmesi veya satışı edilmek üzere İmar Komisyonu’na havalesi Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle”
konusunun görüşülmesi.
kabul edildi.
876
Emlak ve
İstimlak
Müdürlüğü
Cumhuriye Mahallesinde bulunan Belediyemiz adına 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği incelenmek ve tetkik
kayıtlı hissenin kat karşılığı verilmesi veya satışı edilmek üzere İmar Komisyonu’na havalesi Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle”
konusunun görüşülmesi.
kabul edildi.
5393 Sayılı Kanunun 75. Maddesi (b) fıkrası gereği
Konunun 5393 sayılı Belediye Kanunun 75.Maddesinin b bendi gereği
Tepebaşı Kaymakamlığı’na 1 adet binek aracı tahsis
müzakere edilerek ; Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edildi.
edilmesi konusunun görüşülmesi.
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesi (m) 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği incelenmek ve tetkik
fıkrası gereği “Yaşlı Konuk Evi“ Yönetmeliği’nde edilmek üzere Yönetmelik ve Hukuk Komisyonu’na havalesi Oy’a sunuldu
değişiklik yapılması konusunun görüşülmesi.
“Oybirliğiyle” kabul edildi.
90
02/06/2014
26/05/2014
276
Destek
Hizmetleri
Müdürlüğü
91
02/06/2014
30/05/2014
174
Sağlık İşleri
Müdürlüğü
92
93
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
29/05/2014
1592
2959
2464 Sayılı Kanunun 97. Maddesi gereği 2014 yılı
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği incelenmek ve tetkik
Mali Hizmetler içerisinde “Yaşlı Konuk Evi” aylık bakım edilmek üzere Plan Bütçe Komisyonu’na havalesi Oy’a sunuldu
Müdürlüğü ücretlerinin belirlenerek Gelir Tarifesine eklenmesi “Oybirliğiyle” kabul edildi.
konusunun görüşülmesi.
İmar ve
Şehircilik
Müdürlüğü
Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Projesi
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği incelenmek ve tetkik
kapsamında Eskişehir Kent Merkezi geçişinde
edilmek üzere İmar Komisyonu’na havalesi Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle”
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine
kabul edildi.
yapılan itirazın görüşülmesi.
Fen İşleri
Müdürlüğü
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 86.
Maddesi gereği 2010,2011,2012,2013 yıllarını 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği incelenmek ve tetkik
kapsayan mahallelerde yapılan asfalt,tretuvar ve yol edilmek üzere Plan Bütçe Komisyonu’na havalesi Oy’a sunuldu
beton parke taşı çalışmaları ile ilgili harcamalara “Oybirliğiyle” kabul edildi.
katılım paylarının alınması konusunun görüşülmesi.
94
02/06/2014
12/05/2014
461
95
04/06/2014
03/06/2014
03
Yönetmelik ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesi (m) fıkrası Yapılan görüşme sonucunda; Yaşlı Konuk Evi Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması
ukuk KomisyonH gereği “Yaşlı Konuk Evi“ Yönetmeliği’nde değişiklik konusu 5393 Sayılı Kanun’un 18. Maddesi (m) fıkrası gereği müzakere edilerek oya
yapılması konusunun görüşülmesi.
Raporu
sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edilmiştir.
96
04/06/2014
03/06/2014
13
2464 Sayılı Kanunun 97. Maddesi gereği 2014 yılı içerisinde
Plan Bütçe
“Yaşlı Konuk Evi” aylık bakım ücretlerinin belirlenerek Gelir Yapılan görüşme sonucunda; okunan Plan Bütçe Komisyon Raporu müzakere edilerek
Komisyon Raporu Tarifesine eklenmesi konusunun görüşülmesi.
oya sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edilmiştir.
T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ
Karar
Sayısı
Karar
Tarihi
Tarihi
Sayısı
EVRAKIN
Müdürlüğü
KONUSU
KARARIN
ÖZETİ
97
04/06/2014
03/06/2014
14
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 86. Maddesi gereği
2010,2011,2012,2013 yıllarını kapsayan mahallelerde yapılan 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 86 ve ilgili maddeleri gereği yapılan görüşme
Plan Bütçe
asfalt,tretuvar ve yol beton parke taşı çalışmaları ile ilgili sonucunda; okunan Plan Bütçe Komisyon Raporu müzakere edilerek oya sunuldu
Komisyon Raporu harcamalara katılım paylarının alınması konusunun “Oybirliğiyle” kabul edilmiştir.
görüşülmesi.
98
04/06/2014
26/05/2014
02
Pazar
5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesi (m) fıkrası gereği Pazar
Yerleri,Hukuk ve Yerleri Yönetmeliğinin yeniden güncellenmesi konusunun Yapılan görüşme sonucunda; okunan Pazar Yerleri, Hukuk ve Yönetmelik Ortak
Komisyon Raporu müzakere edilerek oya sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edilmiştir.
Yönetmelik
görüşülmesi.
Komisyon Raporu
Yapılan görüşme sonucunda;5393 sayılı Kanunun 15. Maddesi ( h ) fıkrası ve 18.
Tunalı Mahallesinde bulunan Belediyemiz adına kayıtlı hissenin
Maddesi ( e ) fıkrası gereği müzakere edilerek; okunan İmar Komisyon Raporu oya
satışı konusunun görüşülmesi.
sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edilmiştir.
99
04/06/2014
03/06/2014
20
İmar Komisyon
Raporu
100
04/06/2014
03/06/2014
21
İmar Komisyon
Raporu
Yapılan görüşme sonucunda;5393 sayılı Kanunun 15. Maddesi ( h ) fıkrası ve 18.
Cumhuriye Mahallesinde bulunan Belediyemiz adına kayıtlı
Maddesi ( e ) fıkrası gereği müzakere edilerek; okunan İmar Komisyon Raporu oya
hissenin satışı konusunun görüşülmesi.
sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edilmiştir.
24
İmar Komisyon
Raporu
Yapılan görüşme sonucunda; uygulama imar planı değişikliği konusu 5216 Sayılı
Fabrikalar Bölgesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
Kanunu’nun 7/b Maddesi, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8. Maddesi ve Plan Yapımına
Koruma Alanı Lejand ve Plan Notlarının düzenlenmesine
Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri gereği müzakere edilerek; okunan İmar
ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
Komisyon Raporu oya sunuldu toplantıya katılan mevcut AKP Grubunun (12 Red)
yapılması.
oylarına karşılık (21 Kabul) kullanılarak “Oyçokluğuyla” kabul edilmiştir.
23
İmar Komisyon
Raporu
Yapılan görüşme sonucunda; okunan İmar Komisyon Raporu müzakere edilerek oya
5393 Sayılı Kanunun 9. Maddesi gereği Sazova Mahallesi sunuldu 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 9. Maddesi uyarınca Sazova Mahallesinden
Elmalık Mevkiinde Mahalle kurulması.
bölünerek “Elmalık Mahallesi” ismi ile yeni bir mahalle kurulması konusu “Oybirliğiyle”
“Red” edilmiştir.
İmar Komisyon
Raporu
Yapılan görüşme sonucunda; uygulama imar planı değişikliği konusu 5216 Sayılı
Tepebaşı Belediyesi Revizyon Uygulama İmar Planı Plan
Kanunu’nun 7/b Maddesi, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8. Maddesi ve Plan Yapımına
Notlarının revize edilmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama
Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri gereği müzakere edilerek; okunan İmar
İmar Planı değişikliği yapılması.
Komisyon Raporu oya sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edilmiştir.
101
102
04/06/2014
04/06/2014
03/06/2014
03/06/2014
103
04/06/2014
03/06/2014
22
104
01/07/2014
01/07/2014
1218
Emlak ve İstimlak Tunalı Mahallesinde bulunan Belediyemize ait hissenin kat karşılığı Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği incelenmek ve tetkik edilmek üzere İmar
verilmesi veya satışı konusunun görüşülmesi.
Müdürlüğü
Komisyonu’na havalesi Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edildi.
105
01/07/2014
01/07/2014
1217
5393 sayılı kanunun 15. Maddesinin “h” bendi ve yine aynı kanunun 18. Maddesinin “e” bendi
Emlak ve İstimlak Belediyemizin hissedarı olduğu Hoşnudiye Mahallesi 429 ada, 107
parselin izale-i şuyu ile satışına katılınması konusunun görüşülmesi. gereğince Başkanlığa yetki verilmesi konusu müzakere edilerek, Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle”
Müdürlüğü
kabul edildi.
106
01/07/2014
01/07/2014
1216
Emlak ve İstimlak Tepebaşı Mahallesinde bulunan Belediyemize ait gayrimenkule 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği incelenmek ve tetkik edilmek üzere
sınırlı ayni hak tesisi kurulması konusunun görüşülmesi.
İmar ve Plan Bütçe Komisyonu’na havalesi Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edildi.
Müdürlüğü
107
01/07/2014
01/07/2014
1215
Eskibağlar Mahallesi 157 pafta, 509 ada, 12 nolu parselde bulunan 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin “i” bendi ve yine aynı kanunun 18.
Emlak ve İstimlak binanın birinci kat 3 nolu bağımsız bölümünün belediyemize şartlı Maddesinin “g” bendi gereğince Başkanlığa yetki verilmesi konusu müzakere edilerek ; Oy’a
Müdürlüğü
bağışı konusunun görüşülmesi.
sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edildi.
108
01/07/2014
30/06/2014
2209
Mali Hizmetler
Müdürlüğü
5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesi gereği 2015 Yılı Yatırım 5393 sayılı kanunun 24. Maddesi gereği müzakere edilerek incelenmek ve tetkik edilmek üzere
Programının görüşülmesi.
Plan Bütçe Komisyonuna gönderilmesi oybirliğiyle kabul edildi.
T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ
EVRAKIN
Müdürlüğü
KARARIN
ÖZETİ
Karar
Sayısı
Karar
Tarihi
Tarihi
Sayısı
109
01/07/2014
30/06/2014
2210
Mali Hizmetler
Müdürlüğü
5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesi gereği 2015-2019 dönemi 5 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesi gereği müzakere edilerek incelenmek ve tetkik edilmek
yıllık Yatırım Programlarının görüşülmesi.
üzere Plan Bütçe Komisyonuna gönderilmesi oybirliğiyle kabul edildi.
110
01/07/2014
30/06/2014
216
Sağlık İşleri
Müdürlüğü
5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesi (n) fıkrası gereği “Yaşam Bağış yapan Şaziye BARLAS kardeşi İbrahim Ethem KESİKBAŞ adının Yaşam Köyü’nde
Köyünde” bulunan Montaj Atölyesine İbrahim Ethem bulunan Montaj Atölyesi’ne verilmesi konusu müzakere edilerek; Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle”
KESİKBAŞ isminin verilmesi konusunun görüşülmesi.
kabul edildi.
772
Fen İşleri
Müdürlüğü
2014 Yılı Yatırım Programında yer alan ve ihalesi yapılan “
Prefabrik Betondan İmar Edilmiş Bordür ve Parke Taş Alımı ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği incelenmek ve tetkik edilmek üzere Plan
Nakliyesi İşi” için 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesi (d) fıkrası Bütçe Komisyonu’na havalesi Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edildi.
gereği İller Bankasından kredi alınması konusunun görüşülmesi.
773
Fen İşleri
Müdürlüğü
2014 Yılı Yatırım Programında yer alan ve ihalesi yapılan “Yama
Asfaltı (Tip-2) Alımı İşi” için 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesi 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği incelenmek ve tetkik edilmek üzere Plan
(d) fıkrası gereği İller Bankasından kredi alınması konusunun Bütçe Komisyonu’na havalesi Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edildi.
görüşülmesi.
Fen İşleri
Müdürlüğü
“Tepebaşı Belediyesi Spor Kompleksi Açık ve Kapalı Yüzme
Havuzu Yapım İşi” için 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesi (d) 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği incelenmek ve tetkik edilmek üzere Plan
fıkrası gereği İller Bankasından ek kredi alınması konusunun Bütçe Komisyonu’na havalesi Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edildi.
görüşülmesi.
111
112
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
KONUSU
113
01/07/2014
01/07/2014
774
114
01/07/2014
01/07/2014
3452
İmar ve Şehircilik Işıklar Mahallesi, 774 ada 47, 20, 24 ve 37 parsellerin bulunduğu 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği incelenmek ve tetkik edilmek üzere
alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması.
İmar Komisyonu’na havalesi Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edildi.
Müdürlüğü
115
01/07/2014
01/07/2014
3453
İmar ve Şehircilik Anadolu Üniversitesi İki Eylül Kampüs Alanında 1/1000 ölçekli 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği incelenmek ve tetkik edilmek üzere
uygulama imar planı değişikliği yapılması.
İmar Komisyonu’na havalesi Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edildi.
Müdürlüğü
116
04/07/2014
02/07/2014
16
5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesi gereği 2015-2019 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesi gereği Belediyemizin 5. Beş Yıllık Yatırım
Plan Bütçe
Programı Plan Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda oya sunuldu “Oybirliğiyle”
Komisyon Raporu dönemi 5 yıllık Yatırım Programlarının görüşülmesi.
kabul edildi.
117
04/07/2014
02/07/2014
17
5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesi gereği 2015 Yılı Yatırım 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesi gereği Belediyemizin 5. Beş Yıllık Yatırım
Plan Bütçe
Programı Plan Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda oya sunuldu “Oybirliğiyle”
Komisyon Raporu Programının görüşülmesi.
kabul edildi.
118
04/07/2014
02/07/2014
18
2014 Yılı Yatırım Programında yer alan ve ihalesi yapılan
“ Prefabrik Betondan İmar Edilmiş Bordür ve Parke Taş
Plan Bütçe
Alımı ve Nakliyesi İşi” için 5393 Sayılı Kanunun 18.
Komisyon Raporu Maddesi (d) fıkrası
gereği İller Bankasından kredi
alınması konusunun görüşülmesi.
19
“Yama Asfaltı (Tip-2) Alımı İşi” için 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesi “d” fıkrası gereği müzakere edilerek; okunan
Plan Bütçe
Komisyon Raporu Kanunun 18. Maddesi (d) fıkrası gereği İller Bankasından Plan Bütçe Komisyon Raporu oya sunuldu toplantıya katılan mevcut AKP
Yapılan görüşme sonucunda; İller Bankasından Kredi Alınması konusu 5393 Sayılı
Belediye Kanunu’nun 18. Maddesi “d” fıkrası gereği müzakere edilerek; okunan
Plan Bütçe Komisyon Raporu oya sunuldu toplantıya katılan mevcut AKP
Grubunun (13 Red) oylarına karşılık (24 Kabul) “Oyçokluğuyla” kabul edilmiştir.
2014 Yılı Yatırım Programında yer alan ve ihalesi yapılan Yapılan görüşme sonucunda; İller Bankasından Kredi Alınması konusu 5393 Sayılı
119
04/07/2014
02/07/2014
kredi alınması konusunun görüşülmesi.
Grubunun (13 Red) oylarına karşılık (24 Kabul) “Oyçokluğuyla” kabul edilmiştir.
“Tepebaşı Belediyesi Spor Kompleksi Açık ve Kapalı Yapılan görüşme sonucunda; İller Bankasından Kredi Alınması konusu 5393 Sayılı
120
04/07/2014
02/07/2014
20
Yüzme Havuzu Yapım İşi” için 5393 Sayılı Kanunun 18. Belediye Kanunu’nun 18. Maddesi “d” fıkrası gereği müzakere edilerek; okunan
Plan Bütçe
Komisyon Raporu Maddesi (d) fıkrası gereği İller Bankasından ek kredi Plan Bütçe Komisyon Raporu oya sunuldu toplantıya katılan mevcut AKP
alınması konusunun görüşülmesi.
Grubunun (13 Red) oylarına karşılık (24 Kabul) “Oyçokluğuyla” kabul edilmiştir.
T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ
Karar
Sayısı
Karar
Tarihi
Tarihi
Sayısı
121
04/07/2014
03/07/2014
25
EVRAKIN
Müdürlüğü
İmar Komisyon
Raporu
123
04/07/2014
04/07/2014
03/07/2014
03/07/2014
15
28
KONUSU
Yapılan görüşme sonucunda;5393 sayılı Kanunun 15. Maddesi ( h ) fıkrası ve 18.
Tunalı Mahallesinde bulunan Belediyemize ait hissenin kat
Maddesi ( e ) fıkrası gereği müzakere edilerek; okunan İmar Komisyon Raporu oya
karşılığı verilmesi veya satışı konusunun görüşülmesi.
sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edilmiştir.
Tepebaşı
122
KARARIN
ÖZETİ
Mahallesinde
bulunan
Belediyemize
ait Yapılan görüşme sonucunda;5393 sayılı Kanunun 15. Maddesi ( h ) fıkrası ve 18.
İmar ve Plan Bütçe gayrimenkule sınırlı ayni hak tesisi kurulması konusunun Maddesi ( e ) fıkrası gereği müzakere edilerek; okunan İmar ve Plan Bütçe
Komisyonu
görüşülmesi.
Komisyon Raporu oya sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edilmiştir.
İmar Komisyon
Raporu
Yapılan görüşme sonucunda; uygulama imar planı değişikliği konusu 5216 Sayılı
Işıklar Mahallesi, 774 ada 47, 20, 24 ve 37 parsellerin
Kanunu’nun 7/b Maddesi, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8. Maddesi ve Plan
bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri gereği müzakere edilerek;
değişikliği yapılması.
okunan İmar Komisyon Raporu oya sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edilmiştir.
124
04/07/2014
03/07/2014
27
İmar Komisyon
Raporu
Yapılan görüşme sonucunda; uygulama imar planı değişikliği konusu 5216 Sayılı
Anadolu Üniversitesi İki Eylül Kampüs Alanında 1/1000 Kanunu’nun 7/b Maddesi, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8. Maddesi ve Plan
ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması.
Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri gereği müzakere edilerek;
okunan İmar Komisyon Raporu oya sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edilmiştir.
125
01/09/2014
29/08/2014
2601
Mali Hizmetler
Müdürlüğü
11 Temmuz 2014 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Belediye
Gelirleri Kanunu Genel Tebliği” doğrultusunda 2464 Sayılı 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği incelenmek ve tetkik edilmek üzere Plan
Bütçe Komisyonu’na havalesi Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edildi.
Kanunun 96. Maddesi gereği Gelir Tarifesinin görüşülmesi.
126
01/09/2014
25/08/2014
127
01/09/2014
01/09/2014
1566
Cumhuriye, Zincirlikuyu, Gökdere Mahallelerinde bulunan
Emlak ve İstimlak gayrimenkullerin kat karşılığı verilmesi veya satışı konusunun 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği incelenmek ve tetkik edilmek üzere
İmar Komisyonu’na havalesi Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edildi.
Müdürlüğü
görüşülmesi.
128
01/09/2014
01/09/2014
1564
Mülkiyeti Belediyemize ait Eskibağlar Mahallesi 21M-3D pafta,
Emlak ve İstimlak 2326 ada, 2018,85 m2’lik parselin, hazine adına bedelli veya 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği incelenmek ve tetkik edilmek üzere
İmar, Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu’na havalesi Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edildi.
Müdürlüğü
bedelsiz devri konusunun görüşülmesi.
Strateji Geliştirme 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesi gereği 2015-2019 çalışma 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği incelenmek ve tetkik edilmek üzere Plan
dönemini kapsayan stratejik plan taslağının görüşülmesi.
Müdürlüğü
Bütçe Komisyonu’na havalesi Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edildi.
129
01/09/2014
01/09/2014
1565
Zincirlikuyu Mahallesi 4957 parselin krokide belirtilen
Emlak ve İstimlak kısımlarına ESGAZ A.Ş. adına RMA istasyonu olarak 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği incelenmek ve tetkik edilmek üzere
kullanılmak üzere irtifak hakkı tesis edilmesi konusunun İmar, Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu’na havalesi Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edildi.
Müdürlüğü
görüşülmesi.
130
01/09/2014
01/09/2014
174
Park ve Bahçeler
Müdürlüğü
Batıkent Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı - Ulusal Egemenlik Batıkent Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı - Ulusal Egemenlik Bulvarı-Çevre Yolu arasında
Bulvarı-Çevre Yolu arasında bulunan 2.523 m²’lik parka 5393 bulunan 2.523 m²’lik parka “Ahmet SEZER” isminin verilmesi konusu müzakere edilerek
Sayılı Kanunun 18.Maddesi (n) fıkrası gereği isim verilmesi.
Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edildi.
131
01/09/2014
01/09/2014
173
Park ve Bahçeler
Müdürlüğü
Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü 1 Caddesi üzerinde bulunan
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği incelenmek ve tetkik edilmek üzere
7.147 m²’lik parka 5393 Sayılı Kanunun 18.Maddesi (n) fıkrası
Hukuk Komisyonu’na havalesi Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edildi.
gereği isim verilmesi.
132
01/09/2014
01/09/2014
3648
Yenibağlar Mahallesi, 20M-2a-2b pafta, 2592 ada, 6 parselin bir
İmar ve Şehircilik kısmı ve 7 parselin bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği incelenmek ve tetkik edilmek üzere
İmar Komisyonu’na havalesi Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edildi.
Müdürlüğü
imar planı değişikliği yapılması.
T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ
EVRAKIN
Müdürlüğü
KARARIN
ÖZETİ
Karar
Sayısı
Karar
Tarihi
Tarihi
Sayısı
133
01/09/2014
01/09/2014
4556
Gündüzler Mahallesi, İ25B-12A-1D pafta, 4219 parselin
İmar ve Şehircilik bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği incelenmek ve tetkik edilmek üzere
İmar Komisyonu’na havalesi Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edildi.
Müdürlüğü
yapılması.
134
01/09/2014
01/09/2014
4555
5393 Sayılı Kanunun 9. Maddesi gereği Cumhuriyet Mahallesi
İmar ve Şehircilik sınırları içinde kalan Yıldırım Çiftliği ismi ile mahalle kurulması 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği incelenmek ve tetkik edilmek üzere
Hukuk ve İmar Komisyonu’na havalesi Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edildi.
Müdürlüğü
konusunun görüşülmesi.
135
01/09/2014
01/09/2014
4554
İmar ve Şehircilik Aşağısöğütönü Mahallesi 10030 Ada, 1 Parselin planlı alanlar tip 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği incelenmek ve tetkik edilmek üzere
imar yönetmeliğinin 14. Maddesi 3/a fıkrası gereği görüşülmesi. İmar Komisyonu’na havalesi Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edildi.
Müdürlüğü
136
04/09/2014
02/09/2014
21
11 Temmuz 2014 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Belediye Gelir Tarifesi konusu 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesi “d” fıkrası gereği
Plan Bütçe
Gelirleri Kanunu Genel Tebliği” doğrultusunda 2464 Sayılı müzakere edilerek; okunan Plan Bütçe Komisyon Raporu oya sunuldu toplantıya katılan
Komisyon Raporu Kanunun 96. Maddesi gereği Gelir Tarifesinin görüşülmesi.
mevcut AKP Grubunun (13 Red) oylarına karşılık (23 Kabul) “Oyçokluğuyla” kabul
edilmiştir.
137
04/09/2014
02/09/2014
22
2015-2019 Stratejik Plan Taslağı konusu 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesi “d”
5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesi gereği 2015-2019 çalışma fıkrası gereği müzakere edilerek; okunan Plan Bütçe Komisyon Raporu oya sunuldu toplantıya
Plan Bütçe
Komisyon Raporu dönemini kapsayan stratejik plan taslağının görüşülmesi.
katılan mevcut AKP Grubunun (13 Red) oylarına karşılık (23 Kabul) “Oyçokluğuyla” kabul
edilmiştir.
138
04/09/2014
02/09/2014
29
İmar Komisyon
Raporu
KONUSU
Cumhuriye, Zincirlikuyu, Gökdere Mahallelerinde
gayrimenkullerin satışı konusunun görüşülmesi.
bulunan 5393 sayılı Kanunun 15. Maddesi ( h ) fıkrası ve 18. Maddesi ( e ) fıkrası gereği müzakere
edilerek; okunan İmar Komisyon Raporu oya sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edilmiştir.
139
04/09/2014
03/09/2014
23
Mülkiyeti Belediyemize ait Eskibağlar Mahallesi 21M-3D pafta,
Hukuk,İmar ve Plan 2326 ada, 2018,85 m2’lik parselin, bedelli olarak devri veya Okunan Hukuk,İmar ve Plan Bütçe Ortak Komisyon Raporu oya sunuldu “Oybirliğiyle” kabul
Bütçe Ortak
Maliye Hazinesine ait arazilerle takas edilmesi konusunun edilmiştir.
Komisyon Raporu görüşülmesi.
140
04/09/2014
03/09/2014
24
Hukuk,İmar ve Plan Zincirlikuyu Mahallesi 4957 parselin krokide belirtilen 5393 sayılı Kanunun 15. Maddesi ( h ) fıkrası ve 18. Maddesi ( e ) fıkrası gereği müzakere
kısımlarına ESGAZ A.Ş. adına RMS istasyonu olarak kullanılmak edilerek; okunan Hukuk,İmar ve Plan Bütçe Ortak Komisyon Raporu oya sunuldu
Bütçe Ortak
“Oybirliğiyle” kabul edilmiştir.
Komisyon Raporu üzere tahsis edilmesi.
141
142
04/09/2014
04/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
31
İmar Komisyon
Raporu
Uygulama imar planı değişikliği konusu 5216 Sayılı Kanunu’nun 7/b Maddesi, 3194 Sayılı
Yenibağlar Mahallesi, 20M-2a-2b pafta, 2592 ada, 6 parselin bir
İmar Kanunu’nun 8. Maddesi ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri
kısmı ve 7 parselin bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama
gereği müzakere edilerek; okunan İmar Komisyon Raporu oya sunuldu “Oybirliğiyle” kabul
imar planı değişikliği yapılması.
edilmiştir.
30
İmar Komisyon
Raporu
Uygulama imar planı değişikliği konusu 5216 Sayılı Kanunu’nun 7/b Maddesi, 3194 Sayılı
Gündüzler Mahallesi, İ25B-12A-1D pafta, 4219 parselin
İmar Kanunu’nun 8. Maddesi ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri
bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
gereği müzakere edilerek; okunan İmar Komisyon Raporu oya sunuldu “Oybirliğiyle” kabul
yapılması.
edilmiştir.
Uygulama imar planı değişikliği konusu 5216 Sayılı Kanunu’nun 7/b Maddesi, 3194 Sayılı
Aşağısöğütönü Mahallesi 10030 Ada, 1 Parselin planlı alanlar tip İmar Kanunu’nun 8. Maddesi ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri
imar yönetmeliğinin 14. Maddesi 3/a fıkrası gereği görüşülmesi. gereği müzakere edilerek; okunan İmar Komisyon Raporu oya sunuldu “Oybirliğiyle” kabul
edilmiştir.
143
04/09/2014
02/09/2014
32
İmar Komisyon
Raporu
144
01/10/2014
26/09/2014
19823
Yazı İşleri
Müdürlüğü
5393 Sayılı Kanunun41. Maddesi gereği 2015 Yılı 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği incelenmek ve tetkik edilmek
Performans Programının görüşülmesi.
üzere Plan Bütçe Komisyonu’na havalesi Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edildi.
145
01/10/2014
26/09/2014
19823
Yazı İşleri
Müdürlüğü
5393 Sayılı Kanunun 18. ve 62. Maddeleri gereği 2015 Yılı 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği incelenmek ve tetkik edilmek
Bütçesinin görüşülmesi.
üzere Plan Bütçe Komisyonu’na havalesi Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edildi.
T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ
EVRAKIN
Müdürlüğü
KARARIN
ÖZETİ
Karar
Sayısı
Karar
Tarihi
Tarihi
Sayısı
146
01/10/2014
26/09/2014
969
İnsan Kaynakları Üyesi bulunduğumuz Sağlıklı Kentler Birliğinin
Yunanistan’ın Atina Kentinde düzenlemiş olduğu toplantıya Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edildi.
ve Eğitim
katılmak üzere görevlendirme yapılması.
Müdürlüğü
147
01/10/2014
01/10/2014
1754
Emlak ve İstimlak Tunalı Mahallesinde 53,50 m2 hissenin satışa çıkartılması. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği incelenmek ve tetkik edilmek
üzere İmar Komisyonu’na havalesi Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edildi.
Müdürlüğü
KONUSU
148
01/10/2014
01/10/2014
1755
Aşağısöğütönü ve Zincirlikuyu Mahallelerinde bulunan
Emlak ve İstimlak Belediyemize ait hisselerin kat karşılığı verilmesi veya satışı 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği incelenmek ve tetkik edilmek
üzere İmar Komisyonu’na havalesi Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edildi.
Müdürlüğü
konusunun görüşülmesi.
149
01/10/2014
01/10/2014
1753
Emlak ve İstimlak Tepebaşı (Uluönder) Mahallesinde bulunan Belediyemize 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği incelenmek ve tetkik edilmek
ait parselin kat karşılığı verilmesi konusunun görüşülmesi. üzere Plan Bütçe Komisyonu’na havalesi Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edildi.
Müdürlüğü
150
01/10/2014
26/09/2014
333
151
01/10/2014
26/09/2014
970
İnsan Kaynakları 5393 Sayılı Kanunun 18, 48 ve 49. Maddeleri gereği 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği incelenmek ve tetkik edilmek
ve Eğitim
“Sosyal Yardım İşleri” Müdürlüğü kurulması.
üzere Plan Bütçe Komisyonu’na havalesi Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edildi.
Müdürlüğü
152
01/10/2014
26/09/2014
971
İnsan Kaynakları 5393 Sayılı Kanunun (m) fıkrası gereği “Sosyal Yardım 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği incelenmek ve tetkik edilmek
İşleri” Müdürlüğü çalışma yönetmeliğinin hazırlanması ve
ve Eğitim
üzere Yönetmelik Komisyonu’na havalesi Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edildi.
diğer yönetmeliklerin revize edilmesi.
Müdürlüğü
Dış İlişkiler
Müdürlüğü
5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesi (p) fıkrası gereği
Mahmudiye Belediyesi ile Kardeş Şehir ilişkisi kurulması.
Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edildi.
153
01/10/2014
03/09/2014
993
İnsan Kaynakları Almanya’nın Berlin ve Essen Kentlerinde düzenlenecek
olan Belediye uygulamaları ile ilgili teknik inceleme ve Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edildi.
ve Eğitim
araştırma yapmak üzere görevlendirme yapılması.
Müdürlüğü
154
01/10/2014
01/10/2014
5901
İmar ve Şehircilik Ömerağa Mahallesi 592 ada 41 nolu parselin tapu 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği incelenmek ve tetkik edilmek
kütüğünde bulunan şerhinin kaldırılması.
üzere İmar Komisyonu’na havalesi Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edildi.
Müdürlüğü
155
08/10/2014
02/10/2014
33
5393 sayılı Kanunun 15. Maddesi ( h ) fıkrası ve 18. Maddesi ( e ) fıkrası gereği
İmar Komisyon Tunalı Mahallesinde 53,50 m2 hissenin satışa çıkartılması.
müzakere edilerek; okunan İmar Komisyon Raporu oya sunuldu “Oybirliğiyle”
Raporu
kabul edilmiştir.
156
08/10/2014
02/10/2014
34
Aşağısöğütönü ve Zincirlikuyu Mahallelerinde bulunan 5393 sayılı Kanunun 15. Maddesi ( h ) fıkrası ve 18. Maddesi ( e ) fıkrası gereği
İmar Komisyon Belediyemize ait hisselerin kat karşılığı verilmesi veya satışı
müzakere edilerek; okunan İmar Komisyon Raporu oya sunuldu “Oybirliğiyle”
Raporu
konusunun görüşülmesi.
kabul edilmiştir.
157
08/10/2014
02/10/2014
25
Tepebaşı (Uluönder) Mahallesinde bulunan Belediyemize
Plan Bütçe
Komisyon Raporu ait parselin kat karşılığı verilmesi konusunun görüşülmesi.
158
08/10/2014
02/10/2014
26
5393 Sayılı Kanunun 18, 48 ve 49. Maddeleri gereği Okunan Plan Bütçe Komisyon Raporu müzakere edilerek oya sunuldu
Plan Bütçe
“Oybirliğiyle” kabul edilmiştir.
Komisyon Raporu “Sosyal Yardım İşleri” Müdürlüğü kurulması.
4
5393 Sayılı Kanunun (m) fıkrası gereği “Sosyal Yardım
Okunan Yönetmelik Komisyon Raporu müzakere edilerek oya sunuldu
Yönetmelik
İşleri” Müdürlüğü çalışma yönetmeliğinin hazırlanması ve
“Oybirliğiyle” kabul edilmiştir.
Komisyon Raporu diğer yönetmeliklerin revize edilmesi.
159
08/10/2014
02/10/2014
Okunan Plan Bütçe Komisyon Raporu müzakere edilerek oya sunuldu
“Oybirliğiyle” kabul edilmiştir.
T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ
EVRAKIN
Müdürlüğü
KARARIN
ÖZETİ
Karar
Sayısı
Karar
Tarihi
Tarihi
Sayısı
160
08/10/2014
02/10/2014
35
5393 sayılı Kanunun 15. Maddesi ( h ) fıkrası ve 18. Maddesi ( e ) fıkrası gereği
İmar Komisyon Ömerağa Mahallesi 592 ada 41 nolu parselin tapu müzakere edilerek; okunan İmar Komisyon Raporu oya sunuldu “Oybirliğiyle”
kütüğünde bulunan şerhinin kaldırılması.
Raporu
kabul edilmiştir.
27
2015 Yılı Performans Programı 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol
5393 Sayılı Kanunun41. Maddesi gereği 2015 Yılı Kanunu’nun 9. Maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 41. Maddesi gereği
Plan Bütçe
müzakere edilerek; Plan Bütçe Komisyon Raporu doğrultusunda oya sunuldu Ak
Komisyon Raporu Performans Programının görüşülmesi.
Parti Gurubunun (12) “Red” oylarına karşılık (22 Kabul) “Oyçokluğuyla” kabul
edilmiştir.
28
Belediyemizin 2014 Mali Yılı Bütçesi 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol
Kanunu ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18-b, 61. ve 62. Maddeleri gereğince
5393
Sayılı
Kanunun
18.
ve
62.
Maddeleri
gereği
2015
Yılı
Plan Bütçe
müzakere edilerek; Plan Bütçe Komisyon Raporu doğrultusunda oya sunuldu Ak
Bütçesinin
görüşülmesi.
Komisyon Raporu
Parti Gurubunun (12) “Red” oylarına karşılık (22 Kabul) “Oyçokluğuyla” kabul
edilmiştir.
3402 Sayılı Kadastro Kanununun 3. Maddesi gereği
Eskişehir Kadastro Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan orman kadastrosu
İmar ve Şehircilik Hekimdağ Mahallesinde yapılacak kadastro çalışmalarında
çalışmalarında görev almak üzere bilirkişi Komisyonuna açık oyla üye seçilmesi
görev
almak
üzere
bilirkişi
komisyonuna
açık
oyla
üye
Müdürlüğü
konusu müzakere edilerek; Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edildi.
seçilmesi.
161
162
13/10/2014
13/10/2014
09/10/2014
08/10/2014
KONUSU
163
03/11/2014
03/11/2014
7271
164
03/11/2014
03/11/2014
356
165
03/11/2014
14/10/2014
6251
Eskibağlar Mahallesi, 21M-3d pafta, 2916 ada 2 parsel ve
İmar ve Şehircilik 2326 ada 263 parselin bir kısmında 1/1000 ölçekli 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği incelenmek ve tetkik edilmek
Müdürlüğü
üzere İmar Komisyonu’na havalesi Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edildi.
uygulama imar planı değişikliği yapılması.
166
03/11/2014
03/11/2014
1949
Emlak ve İstimlak Tunalı Mahallesinde bulunan Belediyemize ait hissenin kat 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği incelenmek ve tetkik edilmek
karşılığı verilmesi veya satışı konusunun görüşülmesi.
Müdürlüğü
üzere İmar Komisyonu’na havalesi Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edildi.
167
06/11/2014
05/11/2014
36
5393 sayılı Kanunun 15. Maddesi ( h ) fıkrası ve 18. Maddesi ( e ) fıkrası gereği
İmar Komisyonu Tunalı Mahallesinde bulunan Belediyemize ait hissenin
müzakere edilerek; okunan İmar Komisyon Raporu oya sunuldu “Oybirliğiyle”
satışı
konusunun
görüşülmesi.
Raporu
kabul edilmiştir.
168
03/12/2014
21/11/2014
382
169
03/12/2014
12/11/2014
566
Kültür ve Sosyal 5393 Sayılı Kanunun 75. Maddesi (b) fıkrası gereği 5393 Sayılı Kanunun 75. Maddesinin (b) fıkrası gereği Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle”
İşler Müdürlüğü Tepebaşı İlçe Müftülüğüne 1 adet araç tahsis edilmesi.
kabul edildi.
170
03/12/2014
03/12/2014
3348
Mali Hizmetler
Müdürlüğü
Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 36. Maddesi 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği incelenmek ve tetkik edilmek
gereği 2014 yılı Bütçemizde aktarma yapılması.
üzere Plan Bütçe Komisyonu’na havalesi Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edildi.
171
03/12/2014
02/12/2014
24560
Yazı İşleri
Müdürlüğü
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği 5393 Sayılı Kanunun 24. Maddesi ve Yönetmeliğin 21. Maddesi gereği boşalan
Yönetmelik Komisyonuna “süreyi tamamlamak üzere” oranlama sistemine göre
Yönetmelik Komisyonuna 1 üye seçilmesi.
CHP grubundan Nazan ERŞAHİN “Oybirliğiyle” seçilmiştir.
172
03/12/2014
02/12/2014
24559
Yazı İşleri
Müdürlüğü
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği 5393 Sayılı Kanunun 24. Maddesi ve Yönetmeliğin 21. Maddesi gereği boşalan
Eğitim Komisyonuna 1 üye seçilmesi.
Eğitim Komisyonuna “süreyi tamamlamak üzere” oranlama sistemine göre CHP
Dış İlişkiler
Müdürlüğü
Dış İlişkiler
Müdürlüğü
5393 Sayılı Kanunun 74. Maddesi gereği Bulgaristan’ın Bulgaristan’ın Dobrich Kenti Belediyesi ile Belediyemiz arasında kardeş kent
Dobrich Belediyesi ile Belediyemiz arasında kardeş kent ilişkisinin kurulması konusu müzakere edilerek; Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle” kabul
ilişkisi kurulması.
edildi.
Antalya İli Muratpaşa İlçe Belediyesi ile Belediyemiz Muratpaşa İlçe Belediyesi ile Belediyemiz arasında kardeş kent ilişkisi kurulması
arasında kardeş kent ilişkisi kurulması.
konusu müzakere edilerek; Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edildi.
T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ
Karar
Sayısı
Karar
Tarihi
Tarihi
Sayısı
EVRAKIN
Müdürlüğü
KONUSU
KARARIN
ÖZETİ
grubundan Fatma Rabia AY “Oybirliğiyle” seçilmiştir.
Yazı İşleri
Müdürlüğü
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği 5393 Sayılı Kanunun 24. Maddesi ve Yönetmeliğin 21. Maddesi gereği boşalan
İmar Komisyonuna “süreyi tamamlamak üzere” oranlama sistemine göre CHP
İmar Komisyonuna 1 üye seçilmesi.
grubundan İbrahim KÖKDERE “Oybirliğiyle” seçilmiştir.
173
03/12/2014
174
03/12/2014
175
03/12/2014
03/12/2014
400
Dış İlişkiler
Müdürlüğü
Afyonkarahisar İli Evciler İlçe Belediyesi ile Belediyemiz Evciler İlçe Belediyesi ile Belediyemiz arasında kardeş kent ilişkisi kurulması
arasında kardeş kent ilişkisi kurulması.
konusu müzakere edilerek; Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edildi.
176
03/12/2014
03/12/2014
401
Dış İlişkiler
Müdürlüğü
Afyonkarahisar İli Sultandağı İlçe Belediyesi
Belediyemiz arasında kardeş kent ilişkisi kurulması.
177
03/12/2014
03/12/2014
939
5393 Sayılı Kanunun 9. ve 75. Maddeleri gereği mahalle
Destek Hizmetleri muhtarlarının ihtiyaçlarının karşılanması konusunun 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği incelenmek ve tetkik edilmek
Müdürlüğü
üzere Plan Bütçe Komisyonu’na havalesi Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edildi.
görüşülmesi.
178
03/12/2014
03/12/2014
1264
İnsan Kaynakları
2015 Yılı geçici işçi vizeleri konusunun görüşülmesi.
ve Eğitim
Müdürlüğü
179
03/12/2014
03/12/2014
2184
Emlak ve İstimlak Ömerağa Mahallesinde bulunan Belediyemize ait hissenin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği incelenmek ve tetkik edilmek
kat karşılığı verilmesi veya satışı konusunun görüşülmesi. üzere İmar Komisyonu’na havalesi Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edildi.
Müdürlüğü
180
03/12/2014
03/12/2014
2185
Emlak ve İstimlak Sepetçi ve Yakakayı Mahallelerinde bulunan Belediyemize 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği incelenmek ve tetkik edilmek
ait tarlaların satışı konusunun görüşülmesi.
Müdürlüğü
üzere İmar Komisyonu’na havalesi Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edildi.
181
03/12/2014
03/12/2014
2183
Çimsa Çimento San. ve Tic. A.ş. tarafından açılan davaya
Emlak ve İstimlak ilişkin olarak 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Başkanlığa yetki verilmesi konusu müzakere edilerek; Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle”
Müdürlüğü
kabul edildi.
Maddesinin (h) fıkrası konusunun görüşülmesi.
182
03/12/2014
03/12/2014
2186
Uluönder Mahallesi 14386 ada 1 parselin 25 metrelik
Emlak ve İstimlak kısmının Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Başkanlığa yetki verilmesi konusu müzakere edilerek; Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle”
Müdürlüğü
kabul edildi.
(ESKİ) adına tahsisi konusunun görüşülmesi.
183
03/12/2014
03/12/2014
8749
İmar ve Şehircilik Aşağıkartal Mahallesinin yerleşik alan tespiti konusunun 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği incelenmek ve tetkik edilmek
görüşülmesi.
Müdürlüğü
üzere İmar Komisyonu’na havalesi Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edildi.
184
03/12/2014
03/12/2014
8759
İmar ve Şehircilik Atalantekke Mahallesinin yerleşik alan tespiti konusunun 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği incelenmek ve tetkik edilmek
görüşülmesi.
Müdürlüğü
üzere İmar Komisyonu’na havalesi Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edildi.
185
03/12/2014
03/12/2014
8760
İmar ve Şehircilik Avlamış Mahallesinin yerleşik alan tespiti konusunun 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği incelenmek ve tetkik edilmek
görüşülmesi.
Müdürlüğü
üzere İmar Komisyonu’na havalesi Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edildi.
02/12/2014
24561
3402 Sayılı Kanununun 3. Maddesi gereği kadastro Eskişehir Kadastro Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan çalışmalarında
İmar ve Şehircilik çalışmalarında görev almak üzere bilirkişi komisyonuna
görev almak üzere bilirkişi Komisyonuna açık oyla üye seçilmesi konusu müzakere
Müdürlüğü
açık oyla üye seçilmesi.
edilerek; Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edildi.
ile Sultandağı İlçe Belediyesi ile Belediyemiz arasında kardeş kent ilişkisi kurulması
konusu müzakere edilerek; Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edildi.
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği incelenmek ve tetkik edilmek
üzere Plan Bütçe Komisyonu’na havalesi Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edildi.
T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ
EVRAKIN
Müdürlüğü
KARARIN
ÖZETİ
Karar
Sayısı
Karar
Tarihi
Tarihi
Sayısı
186
03/12/2014
03/12/2014
8746
İmar ve Şehircilik Behçetiye Mahallesinin yerleşik alan tespiti konusunun 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği incelenmek ve tetkik edilmek
görüşülmesi.
Müdürlüğü
üzere İmar Komisyonu’na havalesi Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edildi.
187
03/12/2014
03/12/2014
8756
İmar ve Şehircilik Bektaşpınarı Mahallesinin yerleşik alan tespiti konusunun 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği incelenmek ve tetkik edilmek
görüşülmesi.
Müdürlüğü
üzere İmar Komisyonu’na havalesi Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edildi.
188
03/12/2014
03/12/2014
8748
İmar ve Şehircilik Beyazaltın Mahallesinin yerleşik alan tespiti konusunun 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği incelenmek ve tetkik edilmek
görüşülmesi.
Müdürlüğü
üzere İmar Komisyonu’na havalesi Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edildi.
189
03/12/2014
03/12/2014
8754
İmar ve Şehircilik Boyacıoğlu Mahallesinin yerleşik alan tespiti konusunun 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği incelenmek ve tetkik edilmek
görüşülmesi.
Müdürlüğü
üzere İmar Komisyonu’na havalesi Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edildi.
190
03/12/2014
03/12/2014
8747
İmar ve Şehircilik Buldukpınar Mahallesinin yerleşik alan tespiti konusunun 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği incelenmek ve tetkik edilmek
görüşülmesi.
Müdürlüğü
üzere İmar Komisyonu’na havalesi Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edildi.
191
03/12/2014
03/12/2014
8753
İmar ve Şehircilik Emirceoğlu Mahallesinin yerleşik alan tespiti konusunun 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği incelenmek ve tetkik edilmek
görüşülmesi.
Müdürlüğü
üzere İmar Komisyonu’na havalesi Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edildi.
192
03/12/2014
03/12/2014
8752
İmar ve Şehircilik Hasanbey Mahallesinin yerleşik alan tespiti konusunun 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği incelenmek ve tetkik edilmek
görüşülmesi.
Müdürlüğü
üzere İmar Komisyonu’na havalesi Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edildi.
193
03/12/2014
03/12/2014
8761
İmar ve Şehircilik Karagözler Mahallesinin yerleşik alan tespiti konusunun 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği incelenmek ve tetkik edilmek
görüşülmesi.
Müdürlüğü
üzere İmar Komisyonu’na havalesi Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edildi.
194
03/12/2014
03/12/2014
8755
İmar ve Şehircilik Kozlubel Mahallesinin yerleşik alan tespiti konusunun 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği incelenmek ve tetkik edilmek
görüşülmesi.
Müdürlüğü
üzere İmar Komisyonu’na havalesi Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edildi.
195
03/12/2014
03/12/2014
8758
İmar ve Şehircilik Tekeciler Mahallesinin yerleşik alan tespiti konusunun 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği incelenmek ve tetkik edilmek
görüşülmesi.
Müdürlüğü
üzere İmar Komisyonu’na havalesi Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edildi.
196
03/12/2014
03/12/2014
8757
İmar ve Şehircilik Yakakayı Mahallesinin yerleşik alan tespiti konusunun 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği incelenmek ve tetkik edilmek
görüşülmesi.
Müdürlüğü
üzere İmar Komisyonu’na havalesi Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edildi.
197
03/12/2014
03/12/2014
8750
İmar ve Şehircilik Yarımca Mahallesinin yerleşik alan tespiti konusunun 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği incelenmek ve tetkik edilmek
görüşülmesi.
Müdürlüğü
üzere İmar Komisyonu’na havalesi Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edildi.
198
03/12/2014
03/12/2014
8751
İmar ve Şehircilik Yukarıkartal Mahallesinin yerleşik alan tespiti konusunun 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği incelenmek ve tetkik edilmek
görüşülmesi.
Müdürlüğü
üzere İmar Komisyonu’na havalesi Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edildi.
8745
Anadolu Üniversitesi İki Eylül Kampüs Alanında 1/1000
İmar ve Şehircilik ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazın 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği incelenmek ve tetkik edilmek
Müdürlüğü
üzere İmar Komisyonu’na havalesi Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edildi.
görüşülmesi.
113
Eskişehir – Bursa – Bilecik Kalkınma Ajansının 2014 yılı başlıklı bir proje sunulmasına ve talebin başarılı olması durumunda faaliyetin uygulanmasına,
doğrudan faaliyet desteği programlarına proje başvurusu sunulan faaliyette kurum/kuruluşumuzu temsile, ilzama ve talebe ilişkin belgeleri imzalamaya
yapılması konusunda Başkanlığa yetki verilmesi.
aşağıda tatbiki imzası bulunan Belediye Başkanı’mız Dt.Ahmet ATAÇ’ın yetkili kılınması
199
03/12/2014
03/12/2014
KONUSU
TARGES – Tarımda Güneş Enerjisinin Kullanımı için Fizibilite Raporu Hazırlanması”
200
03/12/2014
03/12/2014
Bilgi İşlem
Müdürlüğü
konusu müzakere edilerek; Oy’a sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edildi.
T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ
Karar
Sayısı
201
Karar
Tarihi
03/12/2014
Tarihi
03/12/2014
Sayısı
EVRAKIN
Müdürlüğü
KONUSU
KARARIN
ÖZETİ
112
Tepebaşı Belediyesi’nin “Sürdürülebilir Enerji Eylem
Çevre Koruma ve Planı” nın “Covenant of Mayors” Belediye Başkanları “Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı” nın “Covenant of Mayors” Belediye Başkanları
Kontrol
Sözleşmesi
Değerlendirme
komitesine
sunulması Sözleşmesi Değerlendirme komitesine sunulması konusu müzakere edilerek; Oy’a
Müdürlüğü
sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edildi.
konusunun görüşülmesi.
202
05/12/2014
04/12/2014
42
Anadolu Üniversitesi İki Eylül Kampüs Alanında 1/1000 Uygulama imar planı değişikliği konusu 5216 Sayılı Kanunu’nun 7/b Maddesi, 3194
İmar Komisyonu ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazın Sayılı İmar Kanunu’nun 8. Maddesi ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair
Raporu
Yönetmelik hükümleri gereği müzakere edilerek; okunan İmar Komisyon Raporu
görüşülmesi.
oya sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edilmiştir.
203
05/12/2014
04/12/2014
29
5393 Sayılı Kanunun 9. ve 75. Maddeleri gereği mahalle Mahalle Muhtarlarının İhtiyaçlarının Karşılanması konusu 5393 Sayılı Belediye
Plan Bütçe
muhtarlarının ihtiyaçlarının karşılanması konusunun Kanunu’nun 9. ve 75. maddeleri gereği müzakere edilerek; Plan Bütçe Komisyon
Komisyon Raporu görüşülmesi.
Raporu doğrultusunda oya sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edilmiştir.
204
05/12/2014
04/12/2014
30
Plan Bütçe
2015 Yılı geçici işçi vizeleri konusunun görüşülmesi.
Komisyon Raporu
205
05/12/2014
04/12/2014
39
5393 sayılı Kanunun 15. Maddesi ( h ) fıkrası ve 18. Maddesi ( e ) fıkrası gereği
İmar Komisyonu Ömerağa Mahallesinde bulunan Belediyemize ait hissenin
müzakere edilerek; okunan İmar Komisyon Raporu oya sunuldu “Oybirliğiyle”
satışı
konusunun
görüşülmesi.
Raporu
kabul edilmiştir.
206
05/12/2014
04/12/2014
40
5393 sayılı Kanunun 15. Maddesi ( h ) fıkrası ve 18. Maddesi ( e ) fıkrası gereği
İmar Komisyonu Sepetçi ve Yakakayı Mahallelerinde bulunan Belediyemize
müzakere edilerek; okunan İmar Komisyon Raporu oya sunuldu “Oybirliğiyle”
ait tarlaların satışı konusunun görüşülmesi.
Raporu
kabul edilmiştir.
207
05/12/2014
04/12/2014
41
5393 sayılı Kanunun 15. Maddesi ( h ) fıkrası ve 18. Maddesi ( e ) fıkrası gereği
İmar Komisyonu Hoşnudiye Mahallesinde bulunan Belediyemize ait hissenin
müzakere edilerek; okunan İmar Komisyon Raporu oya sunuldu “Oybirliğiyle”
satışı
konusunun
görüşülmesi
Raporu
kabul edilmiştir.
31
2014 Yılı Bütçe içi Aktarma yapılması konusu 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesi ve
Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 36. Maddesi Mahalli idareler Bütçe Usulü Yönetmeliğinin 36. Maddesi gereği müzakere
Plan Bütçe
edilerek; okunan Plan Bütçe Komisyon Raporu oya sunuldu “Oybirliğiyle” kabul
Komisyon Raporu gereği 2014 yılı Bütçemizde aktarma yapılması.
edilmiştir.
122
Atıksu altyapı ve evsel katı atık bertaraf tesisleri
Çevre Koruma tarifelerinin belirlenmesinde uyulacak usül ve esaslara
Plan Bütçe Komisyon Raporu müzakere edilerek oya sunuldu, 5393 Sayılı
ve Kontrol
ilişkin yönetmelik hükümlerine göre ücret tarifesinin Kanunun 18. Maddesi gereği “oybirliğiyle” kabul edilmiştir.
Müdürlüğü belirlenmesi.
208
209
05/12/2014
25/12/2014
04/12/2014
19/12/2014
5393 sayılı Kanunun 18. ve 49. Maddeleri gereği konu müzakere edilerek Plan
Bütçe Komisyon Raporu doğrultusunda oya sunuldu “Oybirliğiyle” kabul edildi.
Download

tc eskişehir tepebaşı belediyesi meclis karar özetleri