HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
YERİNDE SATIŞA SUNULAN MALZEMELER
İşletme Müdürlüğümüze ait aşağıda müfredatı kayıtlı mevcut teknik
özellikleri, durumu ve yeri belirtilen 1 kalem muhtelif hurda malzeme, kapalı zarfla
teklif alınmak suretiyle, yerinden satışa arz edilmiştir.
Teklifler en geç 12.02.2015 Perşembe günü saat 14:00 e kadar
İşletme Müdürlüğü, Pazarlama ve Satış Müdürlüğüne verilmiş olacaktır.
Malzemenin satışı ve teslimatında MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ GENEL SATIŞ
ŞARTNAMESİ ve ENERJİ İLETİM HATTI SÖKÜM ŞARTNAMESİ uygulanacaktır.
Hurda malzemelerin bulunduğu yerden çıkarılması, yükleme, nakliye vb.
masraflar alıcı firmaya aittir.
Alıcı firmalar hurda malzemelerin teslimatı sırasında kesim-söküm gerektiren
işlerde, çalıştırdığı işçilerin veya çalıştıracağı işçilerin ağır ve tehlikeli
işlerde çalıştırılabileceğine dair ilgili sağlık kuruluşlarından alacağı raporu
vermek zorundadır
Liste, MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ GENEL SATIŞ ŞARTNAMESİ ve ENERJİ İLETİM
HATTI SÖKÜM ŞARTNAMESİ’nin ayrılmaz bir parçasıdır.
Firmalar teklif vermiş olmakla, yukarıda yazılı şartları ve MKE HURDA
İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ GENEL SATIŞ ŞARTNAMESİ ve ENERJİ İLETİM HATTI SÖKÜM ŞARTNAMESİ
hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.
İşletme Müdürlüğümüz 2886 sayılı kanuna tabi değildir.
MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
PAZARLAMA VE SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ
ADRES: HİPODROM CADDESİ NO:113 06330
YENİMAHALLE / ANKARA
TEL:0312 384 03 07/193–182 FAKS:0312 384 02 37
İNTERNET ADRESİMİZ DEĞİŞMİŞTİR. YENİ İNTERNET ADRESİMİZ
www.mkek.gov.tr/HurdaIsletmesi
YERİNDE SATIŞA SUNULACAK MALZEMELER
Malzeme Satış Rumuzu
2015YERSAT1007
Miktar
375.000
Geçici Teminat
KG
300.000,00 TL
Çekim Süresi
90 İş Günü
ZONGULDAK TEİAŞ İLETİM ŞEBEKELERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
ENERJİ İLETİM HATTI HURDASI
1. Malzeme Zonguldak TEİAŞ İletim Şebekeleri İşletme Müdürlüğü sorumluluğunda
olan enerji iletim hattı hurdasından oluşmaktadır.
2. Söz konusu malzemeler 23 Km’lik enerji iletim hattında bulunan toplam takribi
375.000 Kg enerji nakil hattı malzemeleridir.(Takribi 253.000 Kg ağır vasıflı
demir çelik (250.000 Kg(110 adet) demir çelik direk,3.000 Kg çelik koruma
teli),takribi 115.000 Kg bakır havai hat teli, takribi 3.500 Kg alüminyum havai
hat teli ve 3.500 Kg izolatör hurdasından oluşmaktadır.)
3. Malzemelerin tamamı için (ağır vasıflı demir çelik, bakır havai hat teli,
alüminyum havai hat teli ve izolatör) aynı (ortalama) kilogram teklifi
verilecektir.
4. Malzemenin noksan çıkması halinde alıcı firma itirazda bulunamaz.
5. Malzemenin tamamı teslim alınacağından belirtilen tonajlar takribi olması
sebebiyle malzemenin fazla çıkması halinde alıcı firma aynı birim fiyat
üzerinden fazla malzeme bedelini işletmemiz veznesine veya banka hesap
numaralarımızdan herhangi birine yatırmasına müteakip malzemenin teslimatına
devam edilecektir.
6. Malzemenin satışı ve teslimatında MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ GENEL SATIŞ
ŞARTNAMESİ ve ENERJİ İLETİM HATTI SÖKÜM ŞARTNAMESİ uygulanacaktır.
7. Alıcı firma ihale ve/veya açık arttırma sonunda MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
GENEL SATIŞ ŞARTNAMESİ ve ENERJİ İLETİM HATTI SÖKÜM ŞARTNAMESİ’nin her bir
sayfasını imzalayıp son sayfasına ''İşbu Şartnameyi Okudum ve Bütün Hükümlerini
Aynen Kabul Ettim.'' şerhini yazıp imzalayacaktır.
8. Enerji iletim hattı söküm şartnamesinin 1.11 maddesi hükmü gereğince alıcı
malzeme bedelini İDARE(MKE HURDA İLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ)’nin Satış Şartnamesinde
belirtilen hesabına yatırdıktan sonra 1 (bir) hafta içerisinde işin yapımı ile
ilgili olarak detaylı bir iş programını onay için TEİAŞ Grup Müdürlüğüne
sunacaktır. TEİAŞ Grup Müdürlüğü veya İDARE(MKE HURDA İLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ) iş
programında değişiklik yapma hakkında sahiptir.
9. Alıcı firma enerji iletim hattı söküm şartnamesinin 2.5 maddesi hükmü gereğince
ihale sonucunda oluşan malzeme bedeli üzerinden, bu iş kapsamındaki her aşamada
meydana gelebilecek kaza ve zararlara karşı bütün emniyet tedbirlerini alacak
ve işi “ALL RİSK SİGORTASI” yaptıracaktır.
10.
Meydana gelebilecek kazalar nedeniyle işçilere ve 3. kişilere verilen
zarar ziyandan Alıcı sorumlu olacaktır.
Not: Malzeme için talipli firmalar mesai saatleri içerisinde
(08:00-17:00) malzeme sorumlusu Serhat AYDIN ’la irtibata geçerek
malzemeyi yerinde görebilirler.
Serhat AYDIN (GSM:0535 521 85 04)
2
12.02.2015 Perşembe 14:00
Download

12.02.2015 Tarihli 375.000 kg