DEMİRYOLU TAŞIMA SÖZLEŞMESİ
1- TARAFLAR:
İşbu Demiryolu Taşıma Sözleşmesi (bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır),
İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.
İsdemir 31319 İskenderun Hatay
(bundan sonra “İSDEMİR” olarak anılacaktır)
ile
………………….
………………………..
(bundan sonra “NAKLİYECİ” olarak anılacaktır)
arasında…….. tarihinde imzalanmıştır.
2-SÖZLEŞMENİN KONUSU:
İşbu Sözleşmenin konusu, madde 3’te belirtilen Sözleşme süresi içinde, NAKLİYECİ’nin vagonlara
yüklenmiş konteynerlar ile Hekimhan Madencilik (bundan sonra “Tedarikçi” olarak anılacaktır)
tarafından temin edilecek ve miktarı madde 4’te belirtilmiş olan siderit cevherinin TCDD Hekimhan
İstasyonundan İSDEMİR’e demiryolu ile taşınması, İSDEMİR'deki stok sahasında tahliye edilmesi ve stok
sahalarında 5. 2. maddede belirtilen şekilde figüre edilmesidir (bundan sonra “iş” olarak da anılacaktır).
3- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ:
İşbu Sözleşmenin süresi imza tarihinden 31.12.2014 tarihine kadar geçerlidir. Sözleşmenin süresi
karşılıklı mutabakat halinde aylık süreler ile 12 aya kadar uzatılabilecektir.
4- TAŞIMA MİKTARI ve PROGRAMI:
İşbu Sözleşme ile taşınacak cevherin miktarı 260.000 TON’dur. İşbu miktar İSDEMİR’in talebi üzerine artı
eksi % 20 (yüzde yirmi) oranında değiştirilebilecektir.
Sözleşmenin imza tarihinde öngörülen taşıma programı aşağıdaki gibidir.
İSDEMİR taşıma programında değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.
Sayfa 1 / 8
Yükleme Tarihi
Ocak 2014
Şubat 2014
Mart 2014
Nisan 2014
Mayıs 2014
Haziran 2014
Temmuz 2014
Ağustos 2014
Eylül 2014
Ekim 2014
Kasım 2014
Aralık 2014
Toplam
Yükleme Miktarı
22,000
22,000
22,000
22,000
22,000
22,000
22,000
22,000
22,000
22,000
22,000
18,000
260,000
Bu miktarlar Sözleşme imza tarihinden 31.12.2014 tarihine kadar ki dönemi kapsamakta olup sevkiyat
programı aksine bir talimat verilmedikçe yukarıda belirtilen tonaj ve programa uygun olarak yapılacaktır.
İSDEMİR, fabrikalarında üretim programındaki değişiklikler nedeniyle taşıma programında değişiklik
yapma hakkını saklı tutar. Tonaj ve program değişiklikleri NAKLİYECİ’ye e-mail veya faksla bildirilecektir.
Sözleşmenin süresi sona erdiği halde taşınmayan cevher kalması halinde kalan tonajlar için İSDEMİR ilave
süre vererek taşınmasını talep edebilir, etmediği takdirde eksik kalan bakiye için NAKLİYECİ hak kaybı,
kar mahrumiyeti vs. herhangi nedenle talepte bulunmayacağını bu Sözleşmeyi imzalamakla kabul,
taahhüt ve beyan eder. Eksik tonajın Nakliyeci’den kaynaklanması halinde eksik taşıma miktarının ait
olduğu aya ait birim fiyatla ücretlendirme yapılacaktır.
5- İŞİN YAPILMASI ile İLGİLİ HÜKÜMLER
5.1- İŞİN, HİZMETLERİN VE MAHALLERİN TETKİKİ
NAKLİYECİ bu Sözleşmeyi, İşin ve diğer hizmetlerin mahiyetini ve bunların yerine getirileceği güzergâh,
mahal ve mevkileri, genel ve yerel şartları, ilgili tüm mevzuatı, işin gerektirdiği tüm risk ve özellikleri,
yükleme ve boşaltma yerlerini, yol durumlarını, iklim ve mevsim şartlarını, işin ve hizmetlerin ifası için
gerekli özel araç, gereç ve nakil araçlarının temin imkânlarını bizzat ve eksiksiz olarak incelediğini ve bu
hususlarda gerekli tüm bilgileri edindiğini ve bu nedenle ileride bu çeşit veya benzeri sebep ve bahaneler
ile fiyat zammı, eksik taşıma nedei ile süre uzatımı ve benzeri taleplerde veya herhangi bir itirazda
bulunmayacağını önceden kabul, beyan ve taahhüt eder.
Sayfa 2 / 8
5.2- İŞİN YAPILIŞ ŞEKLİ
a) NAKLİYECİ’ye ait vagonlar üzerindeki konteynerlere yükleme işi Tedarikçi tarafından kendi
yükleyicileri ile yapılacaktır. Tedarikçinin iletişim bilgileri işbu Sözleşmenin imzalanmasını
müteakip NAKLİYECİ’ye bildirilecektir.
b) Siderit Cevherinin konteynerlere yüklenmesi ve konteyner yüklü vagonların tartılması yüklemenin
yapıldığı istasyon kantarında yapılacaktır. Ödemeye esas teşkil edecek ağırlığın İSDEMİR Vagon
Kantarında tespit edilecek ağırlık olması nedeniyle eksik taşımalardan kaynaklanabilecek nakliye
zararlarının önlenmesi amacı ile yükleme istasyonundaki kantarların kalibre edilmesi Nakliyeci
tarafından takip edilecek ve İsdemir bu konu ile ilgili hiçbir sorumluluk taşımayacaktır.
c) NAKLİYECİ, nakliyata başlamadan önce boşaltma için gerekli özel vinci İsdemir sahasında ve her
bir taşıma için gerekli sayıda vagon ve opentop konteynerı ilgili yükleme tarihinde TCDD
Hekimhan istasyonunda bulunduracaktır.
d) Opentop konteynerlerin brandalarının örtülmesi talep edilirse, NAKLİYECİ tarafından temin edilen
konteyner brandalarının örtülmesi ve bağlanması Nakliyeci tarafından gerçekleştirilmelidir.
e) İSDEMİR Hammadde stok sahasına ulaşan her sevkiyat, işbu Sözleşmede belirtilen şekilde
boşaltılarak figüre edilmiş halde teslim edilecektir. Cevherin, modifiye edilmiş konteyner vinci ile
devrilmek suretiyle stok sahasında sistemli biçimde boşaltılması (figürasyon) için gerekli tüm
personel, makine, ekipman NAKLİYECİ tarafından temin edilecek ve bunlarla ilgili tüm giderler
NAKLİYECİ tarafından karşılanacaktır.
f) NAKLİYECİ, taşıma sırasında meydana gelebilecek sorunları derhal İSDEMİR'e (önce telefon ile)
yazılı olarak bildirecek ve yükün korunması için gerekli tedbirleri alacaktır. Bu durum hiçbir
şekilde mücbir sebep olarak kabul edilmeyecek, her ne sebeple olursa olsun, yükün zayi
olmasından NAKLİYECİ sorumlu olacaktır.
g) NAKLİYECİ, teslim edeceği Demir Cevherinin mevzuatta geçerli taşıma senedi ve/veya yükleme
istasyonu vagon kantarı tikesini, İSDEMİR yetkililerine teslim edecektir.
h) NAKLİYECİ, gerek yükleme istasyonu, gerekse İSDEMİR stok sahasında hizmete sevk edeceği
bilumum boş veya dolu vasıtalarının, iş makinelerinin şoför veya operatörleri ile bilcümle
personelin mahalli emniyet ve trafik talimatlarına ve bu işlerle görevli İSDEMİR personelinin
emirlerine ve işaretlerine teknik emniyet kurallarına, riayet edeceklerini ve aksine hareket
edenlerin, İSDEMİR yetkililerinin talebi üzerine iş mahallerinden ve görevden derhal
uzaklaştırmayı ve bir daha İSDEMİR 'in hizmetinde kullanmamayı peşinen kabul ve taahhüt eder.
i) NAKLİYECİ, TCDD’nin yürürlükte olan tüm yönetmelik ve kanunlarına uymaya mecburdur.
Bununla ilgili gelecek her türlü cezai müeyyideden NAKLİYECİ sorumludur.
j) NAKLİYECİ işbu Sözleşmede belirtilen işyerlerinde veya işyerleri dışındaki sair her türlü mahalde
işin ifası dolayısıyla kendisinin veya istihdam ettiği kimselerin kusur veya ihmali neticesinde yahut
sair surette vukua gelecek yanma, yaralanma, ölüm halleriyle, sair her türlü zarar ve ziyan
hallerinde, gerek kendisinin istihdam ettiği kimselerin ve gerekse üçüncü şahısların taleplerini
bizzat karşılamayı ve bu kabil talep ve iddialardan İSDEMİR'i masun ve beri tutmayı kabul ve
taahhüt eder.
Sayfa 3 / 8
k) NAKLİYECİ’nin kusur ve/veya ihmalinden dolayı yükleme yerinde ve İSDEMİR’in sahasında
bulunan tesislere vereceği zarar, ziyan ve hasarların tazmini NAKLİYECİ’ye ait olacaktır.
l) İSDEMİR'in (yükleme mahallindeki Siderit Cevheri stoğunun bitmesi, taşıma sisteminin değişmesi
vb. gibi) herhangi bir nedenle Siderit Cevheri taşıma işinden vazgeçmesi halinde Sözleşmeyi tek
taraflı feshetmek hakkına sahiptir. Bu durumda NAKLİYECİ herhangi bir hak veya kar mahrumiyeti
talebinde bulunamayacaktır.
m) Stoklama biçimi konusunda İSDEMİR kılavuzluk edecektir. İşbu Sözleşme kapsamında cevherin
figüre edilmesi talep edildiği durumda, gerekli ekipman (dozer gibi) NAKLİYECİ tarafından temin
edilecek olup figüre işi için NAKLİYECİ’ye 7. Maddede belirtilen Figürasyon bedeli ödenecektir.
n) Nakliyeci cevherin İsdemir stok sahasında boşaltılması esnasında azami dikkat gösterecek ve
malzemeyi belirlenen yerlere boşaltacaktır.
6- KESİN TEMİNAT:
Kesin Teminat …….. olup (Toplam taşıma bedelinin %6’sı) Nakit veya Banka Teminat Mektubu şeklinde
Sözleşme imzalanmadan önce İSDEMİR’e teslim edilecektir. Kesin Teminat Mektubu mutlaka süresiz
olacaktır. Taşımanın ve ilgili ödemelerin tamamlanmasını müteakip kesin teminat iade edilecektir.
7- TAŞIMA FİYATI :
Cevher taşıma fiyatı;
……………………… - İsdemir ………… -TL./Yaşton + KDV,
İsdemir sahalarında 5.2 maddesinde belirtilen şekilde (dozer ile) figürasyon işlemleri;
…….- TL./Ton + KDV,
şeklindedir.
Belirtilen fiyatlara, cevherlerin İSDEMİR’e demiryolu ile taşınması, Yakacık İstasyonundan İSDEMİR içine
çekilecek olan vagonlar için oluşacak manevra ücreti, oluşan kıymet primi, Stok Sahasında yapılacak
boşaltma ücreti dâhildir. Sözleşme süresince TCDD taşıma fiyatlarına ve manevra ücretine gelecek zam
veya tenzilatlar aynı oranda taşıma fiyatına yansıtılacaktır.
8- ÖDEME:
Ödemeye esas teşkil edecek ağırlık, İSDEMİR Vagon Kantar tikeleri esas alınarak tespit edilecek ağırlıktır.
Her hafta içinde teslim edilen toplam tonaj ile işbu Sözleşmedeki birim taşıma fiyatı çarpılarak haftalık
toplam taşıma tutarı oluşturulur.
Varsa 9. maddede belirtilen cezalar hesaplanır ve haftalık toplam taşıma tutarından düşülür. Hesaplanan
tutar, NAKLİYECİ tarafından tanzim edilecek bir asıl faturanın, sevk irsaliyelerinin, sevk ve teslim
Sayfa 4 / 8
belgelerinin ve TCDD yükleme İstasyonu kantar tikelerinin İSDEMİR’e verilmesi sonrasında takip eden
ayın 25’inde NAKLİYECİ’ye İSDEMİR tarafından ödenecektir.
Ay sonlarına denk gelen taşımalara ait faturaların takip eden ayın 25'inde ödenebilmesi için o ay bitimine
kadar fatura aslı İSDEMİR'e ulaştırılır. Faturanın suret/fotokopi olarak gönderilmesi halinde fatura aslının
en geç müteakip ayın 5'ine kadar İSDEMİR'e teslimi şarttır, aksi halde ödeme bir sonraki ayın 25'inde
yapılır.
9- CEZALAR:
İSDEMİR vagon kantarındaki tartım sonuçlarına göre Madde 4’te belirtilen ve/veya aylık olarak
gönderilen programda belirtilen tonaja uyulmaması durumunda, ay içerisinde eksik taşınan beher ton
için tedarik edilen cevherin birim fiyatı kadar ceza kesilir. Ancak bu farkın %5 (yüzde beş) tolerans
seviyesi veya daha az olması durumunda herhangi bir ceza uygulanmayacaktır.
Eksik tonajın Nakliyeci’ye atfedilemeyecek bir sebepten kaynaklanması durumunda, Nakliyeci’nin bunu
yazılı olarak İsdemir’e bildirmesi ve İsdemir’in de konuyu inceledikten sonra makul bulması durumunda
herhangi bir ceza uygulanmayacaktır.
Nakliyecinin İsdemir stok sahalarına boşaltmış olduğu cevherin yanlış yerlere boşaltılması ve diğer
malzemeler ile karıştırılması durumunda zayi olan tüm malzemelerin beher tonu için ilgili malzemelerin
cari alım fiyatı üzerinden ceza kesilir.
10- SÖZLEŞMENİN FESHİ:
NAKLİYECİ bu Sözleşme ve ekleri ile taahhüt ettiği hususların tümünü, İSDEMİR’in menfaatlerini
tamamıyla koruyacak şekilde ve iyi niyet, dikkat, itina ve basiretle ifa etmek zorundadır.
NAKLİYECİ akdi ve kanuni vecibelerinden herhangi birini, zamanında ve Sözleşme şartlarına uygun bir
şekilde yerine getirmediği takdirde İSDEMİR kendisine noter vasıtasıyla ve en çok 30 (otuz) güne kadar
mehil vermek suretiyle ihtarda bulunacaktır.
Sözleşme süresince tedarikçi firmanın yeterli üretim yapamamasından dolayı taşınamayan demir cevheri
miktarı için İSDEMİR ilave süre vermek suretiyle söz konusu taahhüdü tamamlatabileceği gibi, taşınan
miktarı kâfi bulup Sözleşmeyi tek taraflı feshetmek hakkına sahiptir. Bu durumda NAKLİYECİ herhangi bir
hak talebinde bulunamayacaktır.
NAKLİYECİ’nin taşımayı, iletilen programa uygun olarak yapmaması ve/veya Sözleşme hükümlerinin
gerektirdiği şartları yerine getirmemesi halinde İSDEMİR Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmeye yetkili
olacaktır. NAKLİYECİ Sözleşmenin bu şekilde feshinden dolayı herhangi bir hak talebinde
bulunmayacağını, bu Sözleşmeyi imzalamakla kabul, beyan ve taahhüt eder.
İSDEMİR ile işbu Sözleşme konusu taşınan cevheri temin eden tedarikçi arasındaki satınalma
Sözleşmesinin herhangi bir sebeple zamanından önce tasfiye edilmesi veya işbu Sözleşme konusu
Sayfa 5 / 8
nakliyattan İSDEMİR tek taraflı kararıyla kısmen veya tamamen sarfınazar etmesi veya gerek İSDEMİR'in
gerekse malzemeyi temin eden tedarikçinin üretimini durduracak arızalar, uygulanacak grev ve lokavtlar
veya tabii afetler veya bu hizmetleri etkileyecek seferberlik halleri veya İSDEMİR’ce görülen lüzum
üzerine sevkiyata ara verilmesi sebebiyle teslimi taahhüt edilen miktarın azaltılması veya işbu Sözleşme
mevzuu taşıma işinin kısmen veya tamamen NAKLİYECİ'ye yaptırılmaması halinde, NAKLİYECİ zarar,
ziyan, kar mahrumiyeti vb. sebeplerle İSDEMİR'den herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını işbu
Sözleşmeyi imzalamakla kabul, beyan ve taahhüt eder.
NAKLİYECİ’ nin kendisine verilen mehil içinde de vecibelerini yerine getirmemesi halinde, İSDEMİR başka
bir ihtar ve mahkemeden karar almaya hacet duymaksızın Sözleşmeyi feshetmeye, teminatı bir cezai şart
olarak irat kaydetmeye ve taahhüdün teslim edilmeyen kısmını NAKLİYECİ’nin nam ve hesabına üçüncü
kişilerden almaya, ayrıca fesihten mütevellit zarar ve ziyanını talep etmeye yetkilidir.
İrat kaydedilen teminat miktarı, NAKLİYECİ’nin nam ve hesabına yapılacak alımdan ve İSDEMİR’ in maruz
kaldığı zarar ve ziyanı nedeniyle doğacak borcundan mahsup edilemez.
İSDEMİR’in belirlenen haklarını herhangi bir sebeple kullanmaması, bu hakların bilahare aynı şartların
meydana gelmesi veya devamı halinde kullanılmasına mani teşkil etmez.
Mahkemece NAKLİYECİ’nin iflasına veya herhangi bir sebeple işlerinin tasfiyesine veya sanatını
yapmaktan men’ine karar verilirse, ayrıca ihbarda bulunmaya ve hüküm istihsaline gerek kalmaksızın
İSDEMİR, Sözleşmeyi feshetmekte ve fesih ile ilgili hükümleri uygulamakta yetkilidir.
NAKLİYECİ hakkında iflasın açılmasına karar verilmesi yeterli olup, İSDEMİR bu kararın kesinleşmesini
beklemek zorunda olmadığı gibi iflasın kaldırılması da NAKLİYECİ’ye bu nedenle herhangi bir hak ve/veya
zarar ziyan talep hakkını sağlamaz.
11- MÜCBİR SEBEPLER:
A) Mücbir Sebepler:
Mücbir sebeplerin, olayın vuku bulduğu mahallin en büyük Mülki idare Amirliği (Valilik, Kaymakamlık)
tarafından tevsik edilmesi gerekmektedir. Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda
verilmiştir.
1. Taşımaya imkân vermeyecek derecede heyelan, deprem, ağır iklim koşulları ve demiryolunun
kapanması,
2. TCDD’de yapılan kanuni grev ve lokavt,
3. Yükleme veya tahliyenin yapıldığı şehir veya kasabayı içine alan kısmi seferberlik ilan edilmesi ve
harp hali,
4. Yükleme veya tahliyenin yapıldığı şehrin resmi makamlarca karantinaya alınması,
NAKLİYECİ yukarıda yazılı mücbir sebepleri İSDEMİR’e anında, sonradan haberdar olunduğu takdirde
ıttıladan itibaren 7 gün içinde haber vermek ve mahallin en büyük Mülki İdare Amirliğine tevsik ettirmek
için müracaat etmek zorundadır. İSDEMİR ve mahallin en büyük Mülki İdare Amirliğine vaktinde
yapılmayan başvurular ile mücbir sebeplerin tevsikine ait belgelerin 15 gün içinde ibraz edilmemesi
durumundaki mücbir sebep müracaatları İSDEMİR’ce dikkate alınmayacaktır.
Sayfa 6 / 8
Mücbir sebepler yüzünden NAKLİYECİ’nin teslimatta bulunmadığı cevherin, Sözleşme bitiş tarihine kadar
tamamlanmaması halinde, İSDEMİR dilerse tamamlanmayan miktarın tamamını veya bir kısmını talep
etmeyebilir. Talep halinde verilecek termine göre teslimat yapılacaktır. Bu program için de mücbir sebep
ve 9. maddesi geçerli olacaktır.
Mücbir sebepler 3 aydan fazla devam ettiği takdirde, İSDEMİR beklemeye mecbur olmayıp NAKLİYECİ’nin
teminatını geri vermek ve hesapları tasfiye etmek suretiyle Sözleşmeyi yürürlükten kaldırmaya yetkilidir.
B) Diğer Haller:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
İSDEMİR fabrikalarında vuku bulacak arızalar,
İSDEMİR’de malzeme kullanımını engelleyen teknik nedenler, uzun süreli duruşlar,
Yükleme mahallerinde cevher stoklarının bulunmaması.
Yükleme yapan firma ile İSDEMİR arasındaki Sözleşmenin sona ermesi
Demiryolunda vukuu bulacak kazalar ve yol kapanmaları
Demir cevheri üretim, yükleme ve sevkiyatını etkileyen ve NAKLİYECİ’nin kusuru dışında meydana
gelen İSDEMİR’in kabul edebileceği diğer haller,
Yukarıda belirtilen mücbir sebeplerin İSDEMİR’de vuku bulması halinde ve teknik sebepler nedeniyle
taşınan demir cevherinin kullanılmasının mümkün olmaması veya azalması durumunda İSDEMİR
zorlanamaz.
Mücbir sebepler (A ve B bölümlerinde belirtilen) 3 aydan fazla devam ettiği takdirde İSDEMİR beklemeye
mecbur olmayıp NAKLİYECİ’nin teminatını geri vermek ve hesapları tasfiye etmek suretiyle sözleşmeyi
yürürlükten kaldırmaya yetkilidir.
12- SÖZLEŞMENİN DEVRİ:
NAKLİYECİ, İSDEMİR’ in muvafakatini almadıkça işbu Sözleşme konusu vecibelerin veya alacaklarının
tamamını veya bir kısmını, başkasına devir veya temlik edemeyecektir.
14- VERGİ RESİM VE HARÇLAR:
Bu sözleşmenin akdi ve tatbikinden doğacak bilcümle vergi, resim, harç, noter masrafı, toplam olarak
Devlet, belediye, Özel İdare ve bilumum resmi makam ve mercilerle ilgili yürürlükte olan kanun ve
mevzuata istinaden tarh ve tahsil olunması gereken ve Sözleşme ise İSDEMİR’e aidiyeti tasrih edilmemiş
bulunan her nevi vergi, resim ve harçları ile sair masraflar ve bunlardan doğacak mesuliyetler (KDV hariç)
NAKLİYECİ’ye ait olacaktır. Damga Vergisi tutarı İSDEMİR tarafından ödenecek, NAKLİYECİ’nin ilk
istihkakından kesilecektir.
15- ANLAŞMAZLIKLARIN HALLİ:
Taraflar, işbu Sözleşmenin tefsir ve tatbikinden doğacak anlaşmazlıklarda, İskenderun Mahkeme ve İcra
Dairelerinin yetkili olduğunu kabul ederler.
Sayfa 7 / 8
NAKLİYECİ, işbu Sözleşme tatbikatından doğabilecek her türlü anlaşmazlık halinde dahi teslim ve
vecibelerini, tayin ve tespit edilen program gereğince aynen ve zamanında yerine getirmekle
yükümlüdür.
Anlaşmazlığın devam ettiği süre zarfında programa göre taahhüt edilen miktarlar aynen teslim
edilecektir. NAKLİYECİ, anlaşmazlık zuhur ettiğini ileri sürerek, Sözleşmenin kendisine yüklediği teslim
sorumluluğunu hiçbir şekilde ve surette aksatmayacak ve geciktirmeyecektir. Aksi taktirde İSDEMİR,
Sözleşmenin 10. maddesinde öngörülen bilcümle haklarını kullanma yetkisini haiz olacaktır.
16- YAZIŞMA ADRESLERİ:
NAKLİYECİ’nin yazışma adresi:
…………………………………………………………………………………..
İSDEMİR’ in yazışma adresi:
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Merkezi Satınalma Koordinatörlüğü, Lojistik Direktörlüğü
Merdivenköy Yolu Caddesi A Plaza No: 7 34750 Küçükbakkalköy, Ataşehir İSTANBUL
Tel: 0216 578 82 91 Faks: 0216 578 82 82
Bu adreslere yapılan bilumum tebligatlar muhatap tarafından alınmamış olsa bile kendisine tebliğ
edilmiş sayılır. Adres değişikliği olursa derhal bildirilecektir.
17- YÜRÜRLÜK:
İşbu Sözleşme İstanbul’ da …………… tarihinde bir nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.
İSDEMİR
İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş
NAKLİYECİ
………………………………………………………..
Sayfa 8 / 8
Download

demiryolu taşıma sözleşmesi