HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
YERİNDE SATIŞA SUNULAN MALZEMELER
(MUHTELİF TANK HURDASI İHALE LİSTESİ)
İşletme Müdürlüğümüze ait aşağıda müfredatı kayıtlı mevcut teknik
özellikleri, durumu ve yeri belirtilen 5 kalem muhtelif tank hurdası, kapalı zarfla
teklif alınmak suretiyle, yerinden satışa arz edilmiştir.
Teklifler en geç 19.03.2015 Perşembe günü saat 14:00 e kadar
İşletme Müdürlüğü, Pazarlama ve Satış Müdürlüğüne verilmiş olacaktır.
Malzemelerin satışında GENEL SATIŞ ŞARTNAMESİ hükümleri uygulanacaktır.
İçinde akaryakıt, fueloil, asfalt, zift vb. patlayıcı-parlayıcı tehlikeli
maddeler bulunan tankların ve ekli tesislerinin de montaj çalışmaları esnasında
her türlü emniyet tedbirlerinin alınmasından alıcı firma sorumludur. Firma bu
koşullara itirazda bulunamaz.
Hurda malzemelerin bulunduğu yerden çıkarılması, yükleme, nakliye vb.
masraflar alıcı firmaya aittir. Malzeme miktarları takribi olup; ± % 20
toleranslıdır. İşletmemiz fazla çıkan malzemeyi verip vermemekte serbesttir.
Belirtilen malzeme miktarından noksan ya da fazla malzeme çıkmasından İşletmemiz
sorumlu değildir.
Söz Konusu Tankların Taşıma/Bertaraf/Geri Kazanım Ve İşlemlerde Kullanılan
Ulusal Atık Taşıma Formlarının (UATF) Birer Nüshası İle Tehlikeli Atıkları Taşıyan
Firma/Firmalara Ait Bilgi/Belgeler Ve Bu Atıkların Bertaraf/Geri Kazanımına
İlişkin Yapılan İş/İşlem/Tesis Hakkındaki Bilgiler Ve Atığı Taşıyan Araçların
Plakalarına Ait Lisans Belgelerinin Birer Nüshası Ve Ulusal Atık Taşıma Formlarının
(UATF) Birer Nüshası Teslimatta Hurda Tedarik Müdürlüğü Sevk Ekip Personeline
Teslim Edilecektir. Alıcı Ve Taşıyıcı Firmalar Ulusal Atık Taşıma Formlarının
(UATF) İlgili Nüshalarını (Her Aşamada Yapılan İşlem Sonucunda) İlgili Makamlara
Ulaştırmakla Mükelleftir.
Malzemenin Teslim Alınmasında T.C. Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Mevzuat
Hükümlerine Ve 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu İlgili Hükümlerine Uygun
Hareket Edilecek Olup, Gerekli Emniyet Tedbirleri Alınacaktır, Doğabilecek Her
Türlü Zarardan Ve Çevre Mevzuatına Aykırı İşlemlerden Dolayı Gelecek Cezalardan
Alıcı Firma Sorumludur.
Alıcı firmalar hurda malzemelerin teslimatı sırasında kesim-söküm gerektiren
işlerde, çalıştırdığı işçilerin veya çalıştıracağı işçilerin ağır ve tehlikeli
işlerde çalıştırılabileceğine dair ilgili sağlık kuruluşlarından alacağı raporu
vermek zorundadır.
Liste, Satış Şartnamesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Firmalar teklif vermiş
olmakla, yukarıda yazılı şartları ve satış şartnamesi hükümlerini kabul
ve-taahhüt-etmiş-sayılırlar.
İşletme Müdürlüğümüz 2886 sayılı kanuna tabi değildir.
MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
PAZARLAMA VE SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ
ADRES: HİPODROM CADDESİ NO:113 06330
YENİMAHALLE / ANKARA
TEL:0312 384 03 07/193–182 FAKS:0312 384 02 37
İNTERNET ADRESİMİZ DEĞİŞMİŞTİR.
YENİ İNTERNET ADRESİMİZ
www.mkek.gov.tr/HurdaIsletmesi
YERİNDE SATIŞA SUNULACAK MALZEMELER
Malzeme Satış Rumuzu
Miktar
Geçici Teminat
Çekim Süresi
2014YERSAT1684
125.000 KG
15.000,00 TL
20
İş Günü
ANTALYA, KONYA, NİĞDE, NEVŞEHİR, KAYSERİ, SAMSUN İLİ VE İLÇELERİ (11 AYRI DEPO/SAHADA D-N
BÖLGELERİ)
MUHTELİF TANK HURDASI
MALZEME AŞAĞIDAKİ 1 ADET LİSTEDE BELİRTİLEN ANTALYA, KONYA, NİĞDE, NEVŞEHİR, KAYSERİ, SAMSUN
İLİ VE İLÇELERİ (11 AYRI DEPO/SAHADA D-N BÖLGELERİ) BULUNAN 125.000 KG
(± % 20 TOLERANSLI)
MUHTELİF TANK HURDASINDAN OLUŞMAKTADIR. MALZEMENİN TESLİMATI LİSTEDEKİ SIRA İLE DEPO/SAHADAN
BAŞLAYIP DEVAM EDECEK VE TAMAMLANACAKTIR. SAHA TEMİZLİĞİ ESASTIR. SÖZ KONUSU DEPOLARDA
BELİRTİLEN TONAJLAR TAKRİBİ OLUP; MALZEMENİN NOKSAN ÇIKMASI HALİNDE ALICI FİRMA İTİRAZDA
BULUNAMAZ. MALZEMENİN FAZLA ÇIKMASI HALİNDE, VERİLİP VERİLMEYECEĞİ HUSUSUNDA KARAR İŞLETME
MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİTTİR. MALZEMENİN YÜKLEME, NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA
AİTTİR.
İHALEYE YALNIZCA T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 17 04 09 ATIK KODLU LİSANS VEYA GEÇİCİ
FAALİYET BELGESİ OLAN FİRMALAR KATILACAK OLUP, TANKLARI ALACAK OLAN FİRMANIN (TANKLARIN
İÇERİSİNDEKİ YAKIT KALINTILARININ BERTARAF EDİLEBİLMESİ İÇİN) 05 01 08 ATIK KODUNA SAHİP
OLMASI GEREKMEKTE VEYA 05 01 08 ATIK KODUNA SAHİP BERTARAF FİRMALARI İLE TANKLARIN İÇERİSİNDEN
ÇIKABİLECEK OLAN YAKIT KALINTILARINI BERTARAF EDECEĞİNE DAİR DÜZENLENECEK PROTOKOLÜ VE
PROTOKOL YAPILAN FİRMANIN SÖZ KONUSU ATIK KODUNA SAHİP OLDUĞUNU GÖSTEREN BİLGİ VE BELGELERİ
DE İHALE TEKLİFİNE EKLEYECEKTİR.
LİSANSLARIN (17 04 09 VE 05 01 08) GEÇERLİLİK SÜRESİ İŞİN TAMAMLANMA SÜRESİNE KADAR DEVAM
EDECEKTİR.
SÖZ KONUSU TANKLARIN TAŞIMA/BERTARAF/GERİ KAZANIM VE İŞLEMLERDE KULLANILAN ULUSAL ATIK TAŞIMA
FORMLARININ (UATF) BİRER NÜSHASI İLE TEHLİKELİ ATIKLARI TAŞIYAN FİRMA/FİRMALARA AİT
BİLGİ/BELGELER VE BU ATIKLARIN BERTARAF/GERİ KAZANIMINA İLİŞKİN YAPILAN İŞ/İŞLEM/TESİS
HAKKINDAKİ BİLGİLER VE ATIĞI TAŞIYAN ARAÇLARIN PLAKALARINA AİT LİSANS BELGELERİNİN BİRER
NÜSHASI VE ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMLARININ (UATF) BİRER NÜSHASI TESLİMATTA HURDA TEDARİK
MÜDÜRLÜĞÜ SEVK EKİP PERSONELİNE TESLİM EDİLECEKTİR. ALICI VE TAŞIYICI FİRMALAR ULUSAL ATIK
TAŞIMA FORMLARININ (UATF) İLGİLİ NÜSHALARINI (HER AŞAMADA YAPILAN İŞLEM SONUCUNDA) İLGİLİ
MAKAMLARA ULAŞTIRMAKLA MÜKELLEFTİR.
MALZEMENİN TESLİM ALINMASINDA TC ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEVZUAT HÜKÜMLERİNE VE 6331
SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLGİLİ HÜKÜMLERİNE UYGUN HAREKET EDİLECEK OLUP, GEREKLİ
EMNİYET TEDBİRLERİ ALINACAKTIR, DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ ZARARDAN VE ÇEVRE MEVZUATINA AYKIRI
İŞLEMLERDEN DOLAYI GELECEK CEZALARDAN ALICI FİRMA SORUMLUDUR.
S. NO
2014YERSAT1684 - ANTALYA, KONYA, NİĞDE, NEVŞEHİR, KAYSERİ, SAMSUN İLİ VE İLÇELERİ
(11 AYRI DEPO/SAHADA D-N BÖLGELERİ)
1
DEPO/SAHA ADI
ANTALYA KARAYOLLARI 13. BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ
TONAJI
(KG)
10.000
MALZEMENİN NİTELİĞİ
FUEL OİL TANKI , MAZOT TANKI VE ASFALT TANKI HURDASI
YAKIT TANKI, KALORİFER KAZANI VE AKUPLE VAZİYETTE ELEKTRİK
MOTORU HURDASI (Malzemeler takribi 48.980 kg (2 adet fuel oil
tankı, 3 adet kalorifer kazanı) ve takribi 1.020 kg (30 adet elektrik
motoru) hurdasından oluşmaktadır.
FUEL OİL TANKI VE KALORİFER KAZANI HURDASI
LPG TANKI HURDASI
YAKIT TANKI VE MAZOT TANKI HURDASI
2
ANTALYA DEMRE DEVLET HASTANESİ
50.000
3
4
5
KONYA İLLER BANKASI A.Ş.
KONYA KKK 56. BAKIM MERKEZ KOM.LIĞI
KONYA KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
8.000
4.000
6.000
6
KONYA CİHANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 20.000
ZİFT TANKI (6 ADET) VE ASFALT ÜRETİM TESİSİ (2 ADET) HURDASI
7
NİĞDE GENÇLİK SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
4.000
FUEL OİL TANKI HURDASI NOT:TANKLARIN İÇERİSİNDE TAKRİBİ 2.000
KG YAKIT KALINTISI BULUNMAKTADIR.
7.000
FUEL OİL TANKI HURDASI
1.000
ASFALT ZİFTİ MAKİNASI HURDASI (2 ADET)
3.000
FUEL OİL TANKI VE YAKIT TANKI HURDASI
12.000
FUEL OİL TANKI HURDASI
8
9
10
11
NİĞDE ÇİFTLİK DEVLET HASTANESİ
MÜDÜRLÜĞÜ
NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ
KAYSERİ ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ
SÜMER KAMPÜSÜ
SAMSUN BAFRA KYK KARADENİZ YURT
MÜDÜRLÜĞÜ
TOPLAM
125.000
(± % 20 toleranslı)
2
19.03.2015 Perşembe 14:00
2015YERSAT1082
236.000
KG
35.000,00 TL
30
İş Günü
ÇANAKKALE , İZMİR, MUĞLA İLİ VE İLÇELERİ (7 AYRI DEPO/SAHADA I BÖLGESİ)
MUHTELİF TANK HURDASI
MALZEME AŞAĞIDAKİ 1 ADET LİSTEDE BELİRTİLEN ÇANAKKALE , İZMİR, MUĞLA İLİ VE İLÇELERİ (7 AYRI
DEPO/SAHADA I BÖLGESİ) BULUNAN 236.000 KG
(± % 20 TOLERANSLI) MUHTELİF TANK HURDASINDAN
OLUŞMAKTADIR. MALZEMENİN TESLİMATI LİSTEDEKİ SIRA İLE DEPO/SAHADAN BAŞLAYIP DEVAM EDECEK VE
TAMAMLANACAKTIR. SAHA TEMİZLİĞİ ESASTIR. SÖZ KONUSU DEPOLARDA BELİRTİLEN TONAJLAR TAKRİBİ
OLUP; MALZEMENİN NOKSAN ÇIKMASI HALİNDE ALICI FİRMA İTİRAZDA BULUNAMAZ. MALZEMENİN FAZLA
ÇIKMASI HALİNDE, VERİLİP VERİLMEYECEĞİ HUSUSUNDA KARAR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİTTİR.
MALZEMENİN YÜKLEME , NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
İHALEYE YALNIZCA T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 17 04 09 ATIK KODLU LİSANS VEYA GEÇİCİ
FAALİYET BELGESİ OLAN FİRMALAR KATILACAK OLUP, TANKLARI ALACAK OLAN FİRMANIN (TANKLARIN
İÇERİSİNDEKİ YAKIT KALINTILARININ BERTARAF EDİLEBİLMESİ İÇİN) 05 01 08 ATIK KODUNA SAHİP
OLMASI GEREKMEKTE VEYA 05 01 08 ATIK KODUNA SAHİP BERTARAF FİRMALARI İLE TANKLARIN İÇERİSİNDEN
ÇIKABİLECEK OLAN YAKIT KALINTILARINI BERTARAF EDECEĞİNE DAİR DÜZENLENECEK PROTOKOLÜ VE
PROTOKOL YAPILAN FİRMANIN SÖZ KONUSU ATIK KODUNA SAHİP OLDUĞUNU GÖSTEREN BİLGİ VE BELGELERİ
DE İHALE TEKLİFİNE EKLEYECEKTİR.
LİSANSLARIN (17 04 09 VE 05 01 08) GEÇERLİLİK SÜRESİ İŞİN TAMAMLANMA SÜRESİNE KADAR DEVAM
EDECEKTİR.
SÖZ KONUSU TANKLARIN TAŞIMA/BERTARAF/GERİ KAZANIM VE İŞLEMLERDE KULLANILAN ULUSAL ATIK TAŞIMA
FORMLARININ (UATF) BİRER NÜSHASI İLE TEHLİKELİ ATIKLARI TAŞIYAN FİRMA/FİRMALARA AİT
BİLGİ/BELGELER VE BU ATIKLARIN BERTARAF/GERİ KAZANIMINA İLİŞKİN YAPILAN İŞ/İŞLEM/TESİS
HAKKINDAKİ BİLGİLER VE ATIĞI TAŞIYAN ARAÇLARIN PLAKALARINA AİT LİSANS BELGELERİNİN BİRER
NÜSHASI VE ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMLARININ (UATF) BİRER NÜSHASI TESLİMATTA HURDA TEDARİK
MÜDÜRLÜĞÜ SEVK EKİP PERSONELİNE TESLİM EDİLECEKTİR. ALICI VE TAŞIYICI FİRMALAR ULUSAL ATIK
TAŞIMA FORMLARININ (UATF) İLGİLİ NÜSHALARINI (HER AŞAMADA YAPILAN İŞLEM SONUCUNDA) İLGİLİ
MAKAMLARA ULAŞTIRMAKLA MÜKELLEFTİR.
MALZEMENİN TESLİM ALINMASINDA TC ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEVZUAT HÜKÜMLERİNE VE 6331
SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLGİLİ HÜKÜMLERİNE UYGUN HAREKET EDİLECEK OLUP, GEREKLİ
EMNİYET TEDBİRLERİ ALINACAKTIR, DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ ZARARDAN VE ÇEVRE MEVZUATINA AYKIRI
İŞLEMLERDEN DOLAYI GELECEK CEZALARDAN ALICI FİRMA SORUMLUDUR.
S. NO
2015YERSAT1082 - ÇANAKKALE, İZMİR, MUĞLA İLİ VE İLÇELERİ
(7 AYRI DEPO/SAHADA I BÖLGESİ)
1
2
3
4
DEPO/SAHA ADI
ÇANAKKALE KARAYOLLARI 14.
BÖL. MÜD. 142. ŞB. ŞEFLİĞİ
ÇANAKKALE GENÇLİK SPOR İL
MÜDÜRLÜĞÜ
ÇANAKKALE DEVLET HASTANESİ
KOMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
İZMİR KARAYOLLARI 2. BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ
TONAJI
(KG)
3.000
4.000
5.000
19.000
MALZEMENİN NİTELİĞİ
ASFALT ERİTME RÖMORKU ( Malzeme şase üzerinde 2 adet asfalt
eritme römorku hurdasından oluşmaktadır.)
YAKIT TANKI HURDASI (Malzeme 4 adet yakıt tankı hurdasından
oluşmaktadır.)
YAKIT TANKI HURDASI (Malzeme 1 adet yakıt tankı hurdasından
oluşmaktadır.)
YAKIT TANKI VE KIZGIN YAĞ KAZANI HURDASI(Malzeme 5 ton fuel
oil tankı ve 14 ton kızgın yağ kazanı hurdasından oluşmaktadır.)
YAKIT TANKI HURDASI(Malzeme 12 adet yakıt tankı hurdasından
oluşmaktadır. Tankların tabanlarında bir miktar fuel oil ve atık yağ
mevcuttur.)
5
İZMİR ESHOT GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
20.000
6
MUĞLA FETHİYE
MALMÜDÜRLÜĞÜ FETHİYE
ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
15.000
7
MUĞLA KARAYOLLARI 2. BÖL.
MÜD. 26. ŞB. ŞEFLİĞİ
ASFALT TANKI HURDASI (Malzeme Şube Merkezinde 4 adet takribi
80.000 kg , Marmaris Bakımevinde 4 adet takribi 60.000 kg ve
170.000
Milas Bakımevinde 6 adet takribi 30.000 kg asfalt tankı hurdası
bulunmaktadır.)
236.000
YAKIT TANKI HURDASI(Malzeme 1 adet yakıt tankı hurdasından
oluşmaktadır.)
(± % 20 toleranslı)
3
19.03.2015 Perşembe 14:00
2015YERSAT1085
57.000
KG
8.000,00 TL
15
İş Günü
İSTANBUL İL VE İLÇELERİ (3 AYRI DEPO/SAHADA A BÖLGESİ)
MUHTELİF TANK HURDASI
MALZEME AŞAĞIDAKİ 1 ADET LİSTEDE BELİRTİLEN İSTANBUL İL VE İLÇELERİ (3 AYRI DEPO/SAHADA A
BÖLGESİ) BULUNAN 57.000 KG
(± % 20 TOLERANSLI) MUHTELİF TANK HURDASINDAN OLUŞMAKTADIR.
MALZEMENİN TESLİMATI LİSTEDEKİ SIRA İLE DEPO/SAHADAN BAŞLAYIP DEVAM EDECEK VE
TAMAMLANACAKTIR. SAHA TEMİZLİĞİ ESASTIR. SÖZ KONUSU DEPOLARDA BELİRTİLEN TONAJLAR TAKRİBİ
OLUP; MALZEMENİN NOKSAN ÇIKMASI HALİNDE ALICI FİRMA İTİRAZDA BULUNAMAZ. MALZEMENİN FAZLA
ÇIKMASI HALİNDE, VERİLİP VERİLMEYECEĞİ HUSUSUNDA KARAR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİTTİR.
MALZEMENİN YÜKLEME , NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
İHALEYE YALNIZCA T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 17 04 09 ATIK KODLU LİSANS VEYA GEÇİCİ
FAALİYET BELGESİ OLAN FİRMALAR KATILACAK OLUP, TANKLARI ALACAK OLAN FİRMANIN (TANKLARIN
İÇERİSİNDEKİ YAKIT KALINTILARININ BERTARAF EDİLEBİLMESİ İÇİN) 05 01 08 ATIK KODUNA SAHİP
OLMASI GEREKMEKTE VEYA 05 01 08 ATIK KODUNA SAHİP BERTARAF FİRMALARI İLE TANKLARIN İÇERİSİNDEN
ÇIKABİLECEK OLAN YAKIT KALINTILARINI BERTARAF EDECEĞİNE DAİR DÜZENLENECEK PROTOKOLÜ VE
PROTOKOL YAPILAN FİRMANIN SÖZ KONUSU ATIK KODUNA SAHİP OLDUĞUNU GÖSTEREN BİLGİ VE BELGELERİ
DE İHALE TEKLİFİNE EKLEYECEKTİR.
LİSANSLARIN (17 04 09 VE 05 01 08) GEÇERLİLİK SÜRESİ İŞİN TAMAMLANMA SÜRESİNE KADAR DEVAM
EDECEKTİR.
SÖZ KONUSU TANKLARIN TAŞIMA/BERTARAF/GERİ KAZANIM VE İŞLEMLERDE KULLANILAN ULUSAL ATIK TAŞIMA
FORMLARININ (UATF) BİRER NÜSHASI İLE TEHLİKELİ ATIKLARI TAŞIYAN FİRMA/FİRMALARA AİT
BİLGİ/BELGELER VE BU ATIKLARIN BERTARAF/GERİ KAZANIMINA İLİŞKİN YAPILAN İŞ/İŞLEM/TESİS
HAKKINDAKİ BİLGİLER VE ATIĞI TAŞIYAN ARAÇLARIN PLAKALARINA AİT LİSANS BELGELERİNİN BİRER
NÜSHASI VE ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMLARININ (UATF) BİRER NÜSHASI TESLİMATTA HURDA TEDARİK
MÜDÜRLÜĞÜ SEVK EKİP PERSONELİNE TESLİM EDİLECEKTİR. ALICI VE TAŞIYICI FİRMALAR ULUSAL ATIK
TAŞIMA FORMLARININ (UATF) İLGİLİ NÜSHALARINI (HER AŞAMADA YAPILAN İŞLEM SONUCUNDA) İLGİLİ
MAKAMLARA ULAŞTIRMAKLA MÜKELLEFTİR.
S. NO
2014YERSAT1085 - İSTANBUL İL VE İLÇELERİ (3 AYRI DEPO/SAHADA A BÖLGESİ)
DEPO/SAHA ADI
TONAJI
(KG)
MALZEMENİN NİTELİĞİ
İSTANBUL HKK HAVA UÇAKSAVAR
2.000
ER EĞİTİM KOMUTANLIĞI
YAKIT TANKI HURDASI (Malzeme 1 adet fueloil tankı hurdasından
oluşmaktadır.)
3
İSTANBUL DENİZCİLİK
5.000
İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YAKIT TANKI HURDASI( Malzeme 2 mt. Yüksekliğinde, 1,5 mt.
Genişliğinde, 2,5 mt. Uzunluğundaki yakıt tankından oluşmaktadır.
İçerisinde %70 oranında fueloil bulunmakta olup yakıt tankına
bağlı 1 adet küçük kat kaloriferi ve brülörü akuple durumdadır.)
1
İSTANBUL ÜMRANİYE BELEDİYESİ
DESTEK HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
2
Bitüm ve emisyon tankı hurdası (Malzeme 4 adet bitüm tankı ve 1
50.000 adet emisyon tankı hurdasından oluşmaktadır. Tankların içerisinde
takribi % 10 asfalt kalıntısı bulunmaktadır.
TOPLAM 57.000
(± % 20 toleranslı)
4
19.03.2015 Perşembe 14:00
2015YERSAT1086
67.000
KG
8.000,00 TL
15
İş Günü
MERSİN, ADANA, KAHRAMANMARAŞ, GAZİANTEP İLİ VE İLÇELERİ (4 AYRI DEPO/SAHADA C BÖLGESİ)
MUHTELİF TANK HURDASI
MALZEME AŞAĞIDAKİ 1 ADET LİSTEDE BELİRTİLEN MERSİN, ADANA, KAHRAMANMARAŞ, GAZİANTEP İLİ VE
İLÇELERİ (4 AYRI DEPO/SAHADA C BÖLGESİ) BULUNAN 67.000 KG
(± % 20 TOLERANSLI) MUHTELİF TANK
HURDASINDAN OLUŞMAKTADIR. MALZEMENİN TESLİMATI LİSTEDEKİ SIRA İLE DEPO/SAHADAN BAŞLAYIP
DEVAM EDECEK VE TAMAMLANACAKTIR. SAHA TEMİZLİĞİ ESASTIR. SÖZ KONUSU DEPOLARDA BELİRTİLEN
TONAJLAR TAKRİBİ OLUP; MALZEMENİN NOKSAN ÇIKMASI HALİNDE ALICI FİRMA İTİRAZDA BULUNAMAZ.
MALZEMENİN FAZLA ÇIKMASI HALİNDE, VERİLİP VERİLMEYECEĞİ HUSUSUNDA KARAR İŞLETME
MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİTTİR. MALZEMENİN YÜKLEME , NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA
AİTTİR.
İHALEYE YALNIZCA T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 17 04 09 ATIK KODLU LİSANS VEYA GEÇİCİ
FAALİYET BELGESİ OLAN FİRMALAR KATILACAK OLUP, TANKLARI ALACAK OLAN FİRMANIN (TANKLARIN
İÇERİSİNDEKİ YAKIT KALINTILARININ BERTARAF EDİLEBİLMESİ İÇİN) 05 01 08 ATIK KODUNA SAHİP
OLMASI GEREKMEKTE VEYA 05 01 08 ATIK KODUNA SAHİP BERTARAF FİRMALARI İLE TANKLARIN İÇERİSİNDEN
ÇIKABİLECEK OLAN YAKIT KALINTILARINI BERTARAF EDECEĞİNE DAİR DÜZENLENECEK PROTOKOLÜ VE
PROTOKOL YAPILAN FİRMANIN SÖZ KONUSU ATIK KODUNA SAHİP OLDUĞUNU GÖSTEREN BİLGİ VE BELGELERİ
DE İHALE TEKLİFİNE EKLEYECEKTİR.
LİSANSLARIN (17 04 09 VE 05 01 08) GEÇERLİLİK SÜRESİ İŞİN TAMAMLANMA SÜRESİNE KADAR DEVAM
EDECEKTİR.
SÖZ KONUSU TANKLARIN TAŞIMA/BERTARAF/GERİ KAZANIM VE İŞLEMLERDE KULLANILAN ULUSAL ATIK TAŞIMA
FORMLARININ (UATF) BİRER NÜSHASI İLE TEHLİKELİ ATIKLARI TAŞIYAN FİRMA/FİRMALARA AİT
BİLGİ/BELGELER VE BU ATIKLARIN BERTARAF/GERİ KAZANIMINA İLİŞKİN YAPILAN İŞ/İŞLEM/TESİS
HAKKINDAKİ BİLGİLER VE ATIĞI TAŞIYAN ARAÇLARIN PLAKALARINA AİT LİSANS BELGELERİNİN BİRER
NÜSHASI VE ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMLARININ (UATF) BİRER NÜSHASI TESLİMATTA HURDA TEDARİK
MÜDÜRLÜĞÜ SEVK EKİP PERSONELİNE TESLİM EDİLECEKTİR. ALICI VE TAŞIYICI FİRMALAR ULUSAL ATIK
TAŞIMA FORMLARININ (UATF) İLGİLİ NÜSHALARINI (HER AŞAMADA YAPILAN İŞLEM SONUCUNDA) İLGİLİ
MAKAMLARA ULAŞTIRMAKLA MÜKELLEFTİR.
MALZEMENİN TESLİM ALINMASINDA TC ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEVZUAT HÜKÜMLERİNE VE 6331
SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLGİLİ HÜKÜMLERİNE UYGUN HAREKET EDİLECEK OLUP, GEREKLİ
EMNİYET TEDBİRLERİ ALINACAKTIR, DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ ZARARDAN VE ÇEVRE MEVZUATINA AYKIRI
İŞLEMLERDEN DOLAYI GELECEK CEZALARDAN ALICI FİRMA SORUMLUDUR.
S. NO
2014YERSAT1086 - MERSİN, ADANA, KAHRAMANMARAŞ, GAZİANTEP İLİ VE İLÇELERİ
(4 AYRI DEPO/SAHADA C BÖLGESİ)
DEPO/SAHA ADI
TONAJI
(KG)
MALZEMENİN NİTELİĞİ
ASFALT TANKI VE YAKIT TANKI HURDASI(Malzeme 2 adet 5.000
14.000 Kg'lık asfalt tankı ve 1 adet 2.000 kg'lık yakıt tankı hurdasından
oluşmaktadır.)
1
MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYE
BAŞKANLIĞI
2
ADANA TCDD 6. BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ GAR VE MALZEME
MÜDÜRLÜĞÜ
3
KAHRAMANMARAŞ DSİ 20. BÖLGE
YAKIT TANKI HURDASI(Malzemem 3 adet fueloil tankı hurdasından
15.000
MÜDÜRLÜĞÜ
oluşmaktadır.)
4
GAZİANTEP DEVLET DEMİR
YOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6.
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KARKAMIŞ
İSTASYONU
8.000
30.000
TOPLAM 67.000
YAKIT TANKI HURDASI(Malzemem 1 adet fueloil tankı hurdasından
oluşmaktadır.)
YAKIT TANKI HURDASI( Malzeme fueloil deposu ve tesisi
hurdasından oluşmaktadır.)
(± % 20 toleranslı)
5
19.03.2015 Perşembe 14:00
2015YERSAT1087
135.000
KG
20.000,00 TL
20
İş Günü
AĞRI, ERZURUM, ARTVİN İLİ VE İLÇELERİ (3 AYRI DEPO/SAHADA E BÖLGESİ)
MUHTELİF TANK HURDASI
MALZEME AŞAĞIDAKİ 1 ADET LİSTEDE BELİRTİLEN AĞRI, ERZURUM, ARTVİN İLİ VE İLÇELERİ
(3 AYRI DEPO/SAHADA E BÖLGESİ) BULUNAN 135.000 KG
(± % 20 TOLERANSLI) MUHTELİF TANK
HURDASINDAN OLUŞMAKTADIR. MALZEMENİN TESLİMATI LİSTEDEKİ SIRA İLE DEPO/SAHADAN BAŞLAYIP
DEVAM EDECEK VE TAMAMLANACAKTIR. SAHA TEMİZLİĞİ ESASTIR. SÖZ KONUSU DEPOLARDA BELİRTİLEN
TONAJLAR TAKRİBİ OLUP; MALZEMENİN NOKSAN ÇIKMASI HALİNDE ALICI FİRMA İTİRAZDA BULUNAMAZ.
MALZEMENİN FAZLA ÇIKMASI HALİNDE, VERİLİP VERİLMEYECEĞİ HUSUSUNDA KARAR İŞLETME
MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİTTİR. MALZEMENİN YÜKLEME, NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA
AİTTİR.
İHALEYE YALNIZCA T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 17 04 09 ATIK KODLU LİSANS VEYA GEÇİCİ
FAALİYET BELGESİ OLAN FİRMALAR KATILACAK OLUP, TANKLARI ALACAK OLAN FİRMANIN (TANKLARIN
İÇERİSİNDEKİ YAKIT KALINTILARININ BERTARAF EDİLEBİLMESİ İÇİN) 05 01 08 ATIK KODUNA SAHİP
OLMASI GEREKMEKTE VEYA 05 01 08 ATIK KODUNA SAHİP BERTARAF FİRMALARI İLE TANKLARIN İÇERİSİNDEN
ÇIKABİLECEK OLAN YAKIT KALINTILARINI BERTARAF EDECEĞİNE DAİR DÜZENLENECEK PROTOKOLÜ VE
PROTOKOL YAPILAN FİRMANIN SÖZ KONUSU ATIK KODUNA SAHİP OLDUĞUNU GÖSTEREN BİLGİ VE BELGELERİ
DE İHALE TEKLİFİNE EKLEYECEKTİR.
LİSANSLARIN (17 04 09 VE 05 01 08) GEÇERLİLİK SÜRESİ İŞİN TAMAMLANMA SÜRESİNE KADAR DEVAM
EDECEKTİR.
SÖZ KONUSU TANKLARIN TAŞIMA/BERTARAF/GERİ KAZANIM VE İŞLEMLERDE KULLANILAN ULUSAL ATIK TAŞIMA
FORMLARININ (UATF) BİRER NÜSHASI İLE TEHLİKELİ ATIKLARI TAŞIYAN FİRMA/FİRMALARA AİT
BİLGİ/BELGELER VE BU ATIKLARIN BERTARAF/GERİ KAZANIMINA İLİŞKİN YAPILAN İŞ/İŞLEM/TESİS
HAKKINDAKİ BİLGİLER VE ATIĞI TAŞIYAN ARAÇLARIN PLAKALARINA AİT LİSANS BELGELERİNİN BİRER
NÜSHASI VE ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMLARININ (UATF) BİRER NÜSHASI TESLİMATTA HURDA TEDARİK
MÜDÜRLÜĞÜ SEVK EKİP PERSONELİNE TESLİM EDİLECEKTİR. ALICI VE TAŞIYICI FİRMALAR ULUSAL ATIK
TAŞIMA FORMLARININ (UATF) İLGİLİ NÜSHALARINI (HER AŞAMADA YAPILAN İŞLEM SONUCUNDA) İLGİLİ
MAKAMLARA ULAŞTIRMAKLA MÜKELLEFTİR.
MALZEMENİN TESLİM ALINMASINDA TC ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEVZUAT HÜKÜMLERİNE VE 6331
SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLGİLİ HÜKÜMLERİNE UYGUN HAREKET EDİLECEK OLUP, GEREKLİ
EMNİYET TEDBİRLERİ ALINACAKTIR, DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ ZARARDAN VE ÇEVRE MEVZUATINA AYKIRI
İŞLEMLERDEN DOLAYI GELECEK CEZALARDAN ALICI FİRMA SORUMLUDUR.
S. NO
2015YERSAT1087 - AĞRI, ERZURUM, ARTVİN İLİ VE İLÇELERİ
(3 AYRI DEPO/SAHADA E BÖLGESİ)
1
TONAJI
DEPO/SAHA ADI
(KG)
MALZEMENİN NİTELİĞİ
AĞRI PATNOS 3. JANDARMA ALAY
20.000 YAKIT TANKI HURDASI(4 ADET)
KOMUTANLIĞI
2
ERZURUM TCK 12. BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ
100.000 YAKIT TANKI HURDASI (25 Adet)
3
ARTVİN BORÇKA DEVLET
HASTANESİ
15.000
TOPLAM 135.000
FUEL OİL TANKI (3 ADET), MAZOT TANKI (1 ADET) , KALORİFER
KAZANI (3 ADET) VE HİDROFOR (1 ADET) HURDASI
(± % 20 toleranslı)
6
19.03.2015 Perşembe 14:00
Download

19.03.2015 Tarihli Yerinde Satış Muhtelif tank hurdaları