T.C.
DEVELĠ BELEDĠYESĠ
MECLĠS KARARI
Karar Tarihi
Karar No
Standart Dosya No
YazıĢma Kodu
Kurum Kimlik Kodu
: 07/01/2013
: 01
: 301.05.02
: M.38.3.DEV.0.05.01.00
: 37176038
Belediye Meclisi; Belediye BaĢkanının 31/12/2012 tarihli yazılı daveti üzerine 2013
Yılı Döneminin Ocak ayı toplantısında, gündemdeki konuları görüĢmek için, Belediye BaĢkanı
Recep ÖZKAN’ın BaĢkanlığında, 5393 Sayılı Yasanın 20.maddesi ve Belediye Meclisi
ÇalıĢma Yönetmeliği’nin 6. ve 7.maddesine istinaden, 07/01/2013 Pazartesi günü saat 15.oo’de
Belediye Meclis salonunda toplandı. Yoklama yapıldı. Toplantıya üyelerden; Kamil
MÜDERRĠSOĞLU, Mevlüt NERKĠZ, Tahir SARIOĞLU, Remzi RuĢen AYAN, Sadullah
YILDIRIM, Nuh KILAVUZ, Ġsmail DEVELĠOĞLU, Hüseyin TAġAR, Tevfik AYYARKIN,
Salim AÇIKGÖZ, YaĢar ATAMAL, Adnan YAVAN, Ömer IġIK ve Mustafa BAKIR
katıldılar. Meclis üyesi Bayram SABAH toplantıya katılmadı.
BaĢkan çoğunluğun mevcut olduğunu açıklayarak, 2013 Yılı Döneminin Ocak ayı
Meclis toplantısının 1.BirleĢiminin 1.Oturumunu açtığını üyelere duyurdu.
03/12/2012 tarihli Meclis toplantı tutanakları okundu, kabulüne oybirliğiyle karar
verildi. Kararların bir kopyası üyelere dağıtıldı.
BaĢkan, 2013 yılının ülkemize ve ilçemize hayırlar getirmesi temennisinde bulunarak,
gündem harici olarak Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Birimini ile Mali Hizmetler
Müdürlüğünün teklifleri olduğunu, tekliflerin gündeme alınıp alınmamasını, gündeme alındığı
takdirde gündem sırasının yeniden belirlenmesini önerdi.
Yapılan müzakerelerden sonra, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2013 yılı olan Gelir
Tarife Cetvelindeki Terminal çıkıĢ ücretlerinin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili teklifinin
gündemin 5.maddesi, Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler biriminin AĢık Seyrani Kültür ve Sanat
Festivali etkinliklerinin Ramazan ayına denk gelmesinden dolayı 2013 yılı Temmuz ayının ilk
haftasına alınması ile ilgili teklifinin gündemin 6.maddesi, Ġnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğünün Belediyemiz zabıta ve itfaiye memurlarına 2013 yılında ödenecek Aylık maktu
fazla çalıĢma ücretlerinin görüĢülmesi ile ilgili teklifinin gündemin 7.maddesi, Ġnsan
Kaynakları ve Eğitim müdürlüğünün Belediyemizde 2012 yılında çalıĢtırılan SözleĢmeli
personelin 2013 yılında da çalıĢtırılması ve yeni sözleĢmeli personel çalıĢtırılması ve bunların
ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili teklifinin gündemin 8.maddesi, Ġmar konuları ve Ġmar
komisyon raporlarının ise gündemin 9.maddesi olarak görüĢülmesine, 5393 Sayılı Kanununun
22.maddesi ve Belediye Meclisi ÇalıĢma Yönetmeliğinin 13.maddesinin b fıkrası gereğince
yapılan iĢaretle oylamada oybirliğiyle karar verildi.
Meclis BaĢkanı
Recep ÖZKAN
Belediye BaĢkanı
Katip Üye
Remzi RuĢen AYAN
Meclis Üyesi
Katip Üye
Tahir SARIOĞLU
Meclis Üyesi
T.C.
DEVELĠ BELEDĠYESĠ
MECLĠS KARARI
Karar Tarihi
Karar No
Standart Dosya No
YazıĢma Kodu
Kurum Kimlik Kodu
: 07/01/2013
: 02
: 301.05.02
: M.38.3.DEV.0.05.01.00
: 37176038
Belediye Meclisi; Belediye BaĢkanının 31/12/2012 tarihli yazılı daveti üzerine 2013
Yılı Döneminin Ocak ayı toplantısında, gündemdeki konuları görüĢmek için, Belediye BaĢkanı
Recep ÖZKAN’ın BaĢkanlığında, 5393 Sayılı Yasanın 20.maddesi ve Belediye Meclisi
ÇalıĢma Yönetmeliği’nin 6. ve 7.maddesine istinaden, 07/01/2013 Pazartesi günü saat 15.oo’de
Belediye Meclis salonunda toplandı. Yoklama yapıldı. Toplantıya üyelerden; Kamil
MÜDERRĠSOĞLU, Mevlüt NERKĠZ, Tahir SARIOĞLU, Remzi RuĢen AYAN, Sadullah
YILDIRIM, Nuh KILAVUZ, Ġsmail DEVELĠOĞLU, Hüseyin TAġAR, Tevfik AYYARKIN,
Salim AÇIKGÖZ, YaĢar ATAMAL, Adnan YAVAN, Ömer IġIK ve Mustafa BAKIR
katıldılar. Meclis üyesi Bayram SABAH toplantıya katılmadı.
Gündeme geçildi. Gündemin birinci maddesi, Yazı ĠĢleri Müdürlüğünün 2013 Yılı
Dönemi Belediye Meclisinin toplantı gününün ve tatil ayının 5393 Sayılı Belediye Kanununun
20.maddesi ve Belediye Meclisi ÇalıĢma Yönetmeliğinin 6.maddesi gereğince belirlenmesi ile
ilgili 28/12/2012 tarihli yazısı okundu.
Yapılan müzakerelerden sonra, 5393 Sayılı Kanunun 20.maddesi ve Belediye Meclisi
ÇalıĢma Yönetmeliğinin 6.maddesi gereğince,
her ayın ilk Pazartesi günü Meclisin
toplanmasına, belirlenen günün resmi bayram ve tatil günlerine denk gelmesi durumunda
meclisin ilk çalıĢma günü toplanmasına, 2013 yılı Ağustos ayının Tatil ayı olarak
belirlenmesine, 5393 Sayılı Kanunun 22.maddesi ve Belediye Meclisi ÇalıĢma Yönetmeliğinin
13.maddesinin b fıkrası gereğince yapılan iĢaretle oylamada oybirliğiyle karar verildi.
Gündemin ikinci maddesi; Yazı ĠĢleri Müdürlüğünün 5393 Sayılı Kanunun
25.maddesinin 1.fıkrası ve Belediye Meclisi ÇalıĢma Yönetmeliğinin 22.maddesi gereğince
Denetim Komisyonuna üye seçilmesi ile ilgili 28/12/2012 tarihli yazısı okundu,
Yapılan müzakerelerden sonra, Develi Belediyesi 2012 Mali yılı gelir ve giderleri ile
bunlara iliĢkin hesap kayıt ve iĢlemlerinin denetimi için denetim komisyonu üye adetinin 4 kiĢi
olarak belirlenmek üzere Meclis üyesi Ġsmail DEVELĠOĞLU, Remzi RuĢen AYAN ve
Hüseyin TAġAR yazılı bir önerge vererek, Denetim Komisyonu üyelikleri için Meclis üyesi
Salim AÇIKGÖZ, Nuh KILAVUZ, Mustafa BAKIR ve Tevfik AYYARKIN’ı yazılı olarak
önerdiler. BaĢkan Denetim Komisyonu üyeliği için baĢka aday olmak isteyen olup olmadığını
sordu. Üyelerden bir talep gelmemesi üzerine,
Yapılan gizli oy ve açık tasnif usulü oylamada, Meclis üyesi Salim AÇIKGÖZ (13 oy),
Tevfik AYYARKIN (13 oy), Nuh KILAVUZ (12 oy), Mustafa BAKIR (11 oy), YaĢar
ATAMAL (2 oy), Hüseyin TAġAR (2 oy), Kamil MÜDERRĠSOĞLU (1 oy), Ġsmail
DEVELĠOĞLU (1 oy), Ömer IġIK (1 oy), Remzi RuĢen AYAN (1 oy), Tahir SARIOĞLU (1
oy) aldılar, bu sonuca göre Salim AÇIKGÖZ, Tevfik AYYARKIN, Nuh KILAVUZ ve
Mustafa BAKIR, 5393 Sayılı Kanunun 22.maddesi ve Belediye Meclisi ÇalıĢma
Yönetmeliğinin 13.maddesinin a fıkrası gereğince yapılan gizli oylamada, oyçokluğuyla
Denetim Komisyonu üyeliğine seçildiler.
Meclis BaĢkanı
Recep ÖZKAN
Belediye BaĢkanı
Katip Üye
Remzi RuĢen AYAN
Meclis Üyesi
Katip Üye
Tahir SARIOĞLU
Meclis Üyesi
T.C.
DEVELĠ BELEDĠYESĠ
MECLĠS KARARI
Karar Tarihi
Karar No
Standart Dosya No
YazıĢma Kodu
Kurum Kimlik Kodu
: 07/01/2013
: 03
: 301.05.02
: M.38.3.DEV.0.05.01.00
: 37176038
Belediye Meclisi; Belediye BaĢkanının 31/12/2012 tarihli yazılı daveti üzerine 2013
Yılı Döneminin Ocak ayı toplantısında, gündemdeki konuları görüĢmek için, Belediye BaĢkanı
Recep ÖZKAN’ın BaĢkanlığında, 5393 Sayılı Yasanın 20.maddesi ve Belediye Meclisi
ÇalıĢma Yönetmeliği’nin 6. ve 7.maddesine istinaden, 07/01/2013 Pazartesi günü saat 15.oo’de
Belediye Meclis salonunda toplandı. Yoklama yapıldı. Toplantıya üyelerden; Kamil
MÜDERRĠSOĞLU, Mevlüt NERKĠZ, Tahir SARIOĞLU, Remzi RuĢen AYAN, Sadullah
YILDIRIM, Nuh KILAVUZ, Ġsmail DEVELĠOĞLU, Hüseyin TAġAR, Tevfik AYYARKIN,
Salim AÇIKGÖZ, YaĢar ATAMAL, Adnan YAVAN, Ömer IġIK ve Mustafa BAKIR
katıldılar. Meclis üyesi Bayram SABAH toplantıya katılmadı.
Gündemin üçüncü maddesi; Yazı ĠĢleri Müdürlüğünün BirleĢmiĢ Kentler ve Yerel
Yönetimler Orta Doğu Batı Asya Bölge TeĢkilatına üye olunması ile ilgili 28/12/2012 tarihli
yazısının, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi ve Belediye ÇalıĢma Yönetmeliğinin
21.maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.
Gündemin dördüncü maddesi; Mali Hizmetler Müdürlüğünün Develi Belediyesi
sınırları dahilinde ihtiyaç sahiplerine verilecek ayni ve nakdi yardımlarla ilgili usul ve esasları
belirlemek için hazırlanan sosyal yardım yönetmelik taslağı ile ilgili 31/12/2012 tarihli
yazısının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi ve Belediye ÇalıĢma Yönetmeliğinin
21.maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.
Gündemin beĢinci maddesi; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2013 yılı Belediyemiz Gelir
Tarife Cetvelindeki terminal çıkıĢ ücretleri ile ilgili 31/12/2012 tarihli yazısının 5393 Sayılı
Belediye Kanununun 24.maddesi ve Belediye ÇalıĢma Yönetmeliğinin 21.maddesi gereğince
Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.
Gündemin altıncı maddesi; Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Biriminin Geleneksel olarak
kutlanan ve 2013 yılında 31.düzenlenecek olan AĢık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali
Etkinliklerinin Ramazan ayına gelmesi nedeniyle etkinliklerin Temmuz ayının ilk haftasına
alınarak düzenlenmesi ile ilgili 02/01/2013 tarihli yazısı okundu.
Yapılan müzakerelerden sonra; Belediye Meclis ÇalıĢma Yönetmeliğinin 13.maddesi
gereğince yapılan iĢaretli oylama sonucunda 2013 yılında 31.düzenlenecek olan AĢık Seyrani
Kültür ve Sanat Festivali Etkinliklerinin Temmuz ayının ilk haftasına alınarak düzenlenmesine,
5393 Sayılı Kanunun 22.maddesi ve Belediye Meclisi ÇalıĢma Yönetmeliğinin 13.maddesinin
b fıkrası gereğince yapılan iĢaretle oylamada, oybirliğiyle karar verildi.
Meclis BaĢkanı
Recep ÖZKAN
Belediye BaĢkanı
Katip Üye
Remzi RuĢen AYAN
Meclis Üyesi
Katip Üye
Tahir SARIOĞLU
Meclis Üyesi
T.C.
DEVELĠ BELEDĠYESĠ
MECLĠS KARARI
Karar Tarihi
Karar No
Standart Dosya No
YazıĢma Kodu
Kurum Kimlik Kodu
: 07/01/2013
: 04
: 301.05.02
: M.38.3.DEV.0.05.01.00
: 37176038
Belediye Meclisi; Belediye BaĢkanının 31/12/2012 tarihli yazılı daveti üzerine 2013
Yılı Döneminin Ocak ayı toplantısında, gündemdeki konuları görüĢmek için, Belediye BaĢkanı
Recep ÖZKAN’ın BaĢkanlığında, 5393 Sayılı Yasanın 20.maddesi ve Belediye Meclisi
ÇalıĢma Yönetmeliği’nin 6. ve 7.maddesine istinaden, 07/01/2013 Pazartesi günü saat 15.oo’de
Belediye Meclis salonunda toplandı. Yoklama yapıldı. Toplantıya üyelerden; Kamil
MÜDERRĠSOĞLU, Mevlüt NERKĠZ, Tahir SARIOĞLU, Remzi RuĢen AYAN, Sadullah
YILDIRIM, Nuh KILAVUZ, Ġsmail DEVELĠOĞLU, Hüseyin TAġAR, Tevfik AYYARKIN,
Salim AÇIKGÖZ, YaĢar ATAMAL, Adnan YAVAN, Ömer IġIK ve Mustafa BAKIR
katıldılar. Meclis üyesi Bayram SABAH toplantıya katılmadı.
Gündemin yedinci maddesi;
Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 2013 yılında Belediyemiz itfaiye ve zabıta
personelinin (maktu) mesai ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili 28/12/2012 tarihli yazısı okundu.
Yapılan müzakerelerden sonra; 2013 Mali Yılı Merkezi Bütçesi K cetvelinde nüfusu
10.001’den 50.000’e kadar olan ilçe ve beldelerde görev yapan itfaiye ve zabıta personeline
209.00 TL (maktu ) mesai ücreti ödenir denildiğinden, Belediyemizde görev yapan itfaiye ve
zabıta personeline 15/01/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık brüt 209,00 TL
(maktu) mesai ücretinin ödenmesine, 5393 Sayılı Kanunun 22.maddesi ve Belediye Meclisi
ÇalıĢma Yönetmeliğinin 13.maddesinin b fıkrası gereğince yapılan iĢaretle oylamada
oybirliğiyle karar verildi.
Belediye Meclis üyesi Salim AÇIKGÖZ 5393 Sayılı Belediye Kanununun 27.maddesi
gereğince Belediye Meclisi toplantı salonundan ayrıldı.
Gündemin sekizinci maddesi,
Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 2013 yılında Tam Zamanlı personel
çalıĢtırılması ve ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili 31/12/2012 tarihli yazısı okundu. Yazıda,
Belediyemizde 2012 yılında çalıĢan Tam zamanlı sözleĢmeli personelin 2013 yılında da
çalıĢtırılıp çalıĢtırılmayacağının, aylık net ücretlerinin belirlenmesi ile Belediyemiz Norm
kadrosunda 2 adet ekonomist, 1 adet mimar kadrosunun ihdas edilmesi, 5.dereceli 1 adet
mühendis kadrosu ile 3.dereceli teknisyen kadrosunun iptal edilerek, 8.dereceli mühendis ve
10.dereceli teknisyen kadrosunun ihdas edilmesi teklif edilmektedir.
Yapılan müzakerelerden sonra, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine
istinaden Belediyemiz Norm kadrosunda 8 dereceli 2 adet ekonomist kadrosu ve 8 dereceli 1
adet mimar kadrosunun ihdas edilmesine, 5.dereceli mühendis kadrosu ile 3.dereceli teknisyen
kadrosunun iptal edilerek, 8.dereceli mühendis ve 10.dereceli teknisyen kadrosunun ihdas
edilmesine,
Karar No
:04
Karar Tarihi :07/01/2013
Sayfa No:2
2012 yılında Belediyemizde tam zamanlı sözleĢmeli çalıĢan Harita Mühendisi,
Kimyager, Elektrik Teknikeri, Ekonomist ve Veterinerin 2013 yılında da tam zamanlı
sözleĢmeli personel olarak çalıĢtırılmasına, sözleĢmelerinin bir yıllık olarak yeniden
düzenlenmesine, 01/01/2013 tarihinden geçerli olmak üzere,
Tam Zamanlı SözleĢmeli Harita Mühendisine aylık 1.540,00 TL brüt ücret ödenmesine % 130
oranında ek ödeme verilmesine,
Tam zamanlı sözleĢmeli Kimyagere aylık 1.540,00 TL brüt ücret ödenmesine % 100 oranında
ek ödeme verilmesine,
Tam zamanlı sözleĢmeli Elektrik teknikerine aylık 1.818,00 TL brüt ücret ödenmesine % 90
oranında ek ödeme verilmesine,
Tam zamanlı sözleĢmeli ekonomiste aylık 1,540,00 TL brüt ücret ödenmesine % 85 oranında
ek ödeme verilmesine,
Tam zamanlı sözleĢmeli veterinere aylık 980,00 TL brüt ücret ödenmesine % 30 oranında ek
ödeme verilmesine,
2013 yılında yeni çalıĢtırılacak Tam zamanlı sözleĢmeli personellere 15/01/2013
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere,
2 adet Tam zamanlı sözleĢmeli ekonomistte aylık 980,00 TL brüt ücret ödenmesine % 85
oranında ek ödeme verilmesine,
Tam zamanlı sözleĢmeli Peyzaj mimarına aylık 980,00 TL brüt ücret ödenmesine % 130
oranında ek ödeme verilmesine,
Tam zamanlı SözleĢmeli ĠnĢaat mühendisine aylık 980,00 TL brüt ücret ödenmesine % 130
oranında ek ödeme verilmesine,
Tam zamanlı SözleĢmeli Makine mühendisine aylık 980,00 TL brüt ücret ödenmesine % 130
oranında ek ödeme verilmesine,
Tam zamanlı SözleĢmeli Teknisyene aylık 980,00 TL brüt ücret ödenmesine % 85 oranında ek
ödeme verilmesine, sözleĢmelerinin 31/12/2013 tarihini geçmemek üzere düzenlenmesine,
5393 Sayılı Kanunun 22.maddesi ve Belediye Meclisi ÇalıĢma Yönetmeliğinin 13.maddesinin
b fıkrası gereğince yapılan iĢaretle oylamada oybirliğiyle karar verildi.
Meclis BaĢkanı
Recep ÖZKAN
Belediye BaĢkanı
Katip Üye
Remzi RuĢen AYAN
Meclis Üyesi
Katip Üye
Tahir SARIOĞLU
Meclis Üyesi
T.C.
DEVELĠ BELEDĠYESĠ
MECLĠS KARARI
Karar Tarihi
Karar No
Standart Dosya No
YazıĢma Kodu
Kurum Kimlik Kodu
: 07/01/2013
: 05
: 301.05.02
: M.38.3.DEV.0.05.01.00
: 37176038
Belediye Meclisi; Belediye BaĢkanının 31/12/2012 tarihli yazılı daveti üzerine 2013
Yılı Döneminin Ocak ayı toplantısında, gündemdeki konuları görüĢmek için, Belediye BaĢkanı
Recep ÖZKAN’ın BaĢkanlığında, 5393 Sayılı Yasanın 20.maddesi ve Belediye Meclisi
ÇalıĢma Yönetmeliği’nin 6. ve 7.maddesine istinaden, 07/01/2013 Pazartesi günü saat 15.oo’de
Belediye Meclis salonunda toplandı. Yoklama yapıldı. Toplantıya üyelerden; Kamil
MÜDERRĠSOĞLU, Mevlüt NERKĠZ, Tahir SARIOĞLU, Remzi RuĢen AYAN, Sadullah
YILDIRIM, Nuh KILAVUZ, Ġsmail DEVELĠOĞLU, Hüseyin TAġAR, Tevfik AYYARKIN,
Salim AÇIKGÖZ, YaĢar ATAMAL, Adnan YAVAN, Ömer IġIK ve Mustafa BAKIR
katıldılar. Meclis üyesi Bayram SABAH toplantıya katılmadı.
Belediye Meclis üyesi Salim AÇIKGÖZ Belediye meclis salonuna gelerek, meclis
toplantısına katıldı.
Gündemin dokuzuncu maddesi;
imar konularının, imar komisyon raporları ile Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün görüĢ
yazılarının görüĢülmesi olup,
1-Ġlçe Müftülüğünün 14/12/2012 tarih ve 593 sayılı yazısı okundu, yazıda Mülkiyeti
Develi Belediyesine ait ReĢadiye mahallesi 555 ada 5 nolu parselde bulunan binanın, D grubu
geçici Kur’an Kursu açılmak Ģartı ile Ġlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi talebinin, 5393 Sayılı
Belediye Kanununun 24.maddesi ve Belediye Meclisi ÇalıĢma Yönetmeliğinin 21.maddesi
gereğince, Ġmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.
2-Mehmet kızı Fatma TANTI varisleri adına Songül KANELCĠ, Asiye SAMATLI ve
Kadın TÜFEKÇĠ’nin 13/11/2012 tarih ve 2247 gelen evrak nolu dilekçeleri okundu, dilekçede,
Camicedit mahallesi 589 ada 9 nolu parselde bulunan taĢınmazlarının imar planında konut
alanına tahsis edilmesini, ya da aynı bölgede Belediyeye ait bir arsa ile karĢılıklı olarak
takas/trampa edilmesi talep edilmektedir.
Yapılan müzakerelerden sonra, Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün görüĢü ile Ġmar
komisyonunun 11/12/2012 tarih ve 16 nolu raporu doğrultusunda, bahse konu Camicedit
mahallesi 589 ada 9 nolu parsel imar planında park alanında kaldığından, imar planı yapılması
ve DeğiĢikliklerine ait Esaslara dair Yönetmeliğin 21.maddesi gereğince parselin konut alanına
alınmasının plan değiĢliği ile mümkün olmadığı ve bahse konu alanda Develi Belediyesine ait
herhangi bir eĢdeğer arsa bulunmadığından talebinin reddine, kamulaĢtırılmasının yapılmasına
için Belediye Encümenine gönderilmesine, 5393 Sayılı Kanunun 22.maddesi ve Belediye
Meclisi ÇalıĢma Yönetmeliğinin 13.maddesinin b fıkrası gereğince yapılan iĢaretle oylamada
oybirliğiyle karar verildi.
Karar No
: 05
Karar Tarihi : 07/01/2013
Sayfa No: 2
3-Ömer BULUT’un 07/11/2012 tarih ve 2214 gelen evrak nolu dilekçesi okundu,
dilekçede, Everek Camikebir mahallesinde bulunan mülkiyeti kendisine ait imar planında yolda
kalan 645 ada 3 nolu parseli ile mülkiyeti Belediyemize ait BahçebaĢı mahallesinde bulunan
1760 ada 12 nolu parselin karĢılıklı olarak takas/trampa edilmesi talep edilmektedir.
Yapılan müzakerelerden sonra, Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün görüĢü ile Ġmar
komisyonunun raporu doğrultusunda, imar planında yolda kalan Everek Camikebir
mahallesindeki mülkiyeti Mustafa oğlu Ömer BULUT’a ait 645 ada 3 nolu parsel ile mülkiyeti
Develi Belediyesine ait BahçebaĢı mahallesindeki 1760 ada 12 nolu parsel ile, 5393 Sayılı
Belediye Kanununun 18.maddesinin e fıkrası gereğince karĢılıklı olarak takas edilmesine,
kararı uygulaması için Belediye Encümenine yetki verilmesine, 5393 Sayılı Kanunun
22.maddesi ve Belediye Meclisi ÇalıĢma Yönetmeliğinin 13.maddesinin b fıkrası gereğince
yapılan iĢaretle oylamada oybirliğiyle karar verildi.
4-Mehmet SUSAM varisleri adına Özay SUSAM, Recep SUSAM, Beyhan SUSAM,
Esat SUSAM ve Nermin ÖZSOY’un 23/11/2012 tarih ve 2336 gelen evrak nolu dilekçelerinde,
ReĢadiye mahallesinde bulunan imar planında yolda kalan 538 ada 50 nolu parselle karĢılık ekli
krokide gösterilen, Ġbrahimağa mahallesinde bulunan 602 ada 3 nolu parselin terkinden oluĢan
yol boĢluğu ile karĢılıklı olarak takas/trampa edilmesi talebi ile ilgili olarak belediyeye ait
olduğu belirtilen alanın 602 ada 3 nolu parselin terkininden meydana gelen yol parseli
olduğundan ihdasının yapılması ve kütleye basan diğer parsellerle tevhidi ile ifrazının
yapıldıktan sonra konunun yeniden değerlendirilmesi amacıyla BaĢkan bu konuyu gündemden
çektiğini söyledi.
5-Miktat KANLIÖZ’ün 30/11/2012 tarih ve 2403 gelen nolu dilekçesinde; ilçenin
Fenese Yukarı mahallesinde bulunan 188 ada 21 nolu parsel üzerinde imar planında yol olarak
planlanan 7 metrelik yolun kaldırılarak, plan değiĢikliği yapılması talep edilmektedir.
Yapılan müzakerelerden sonra, Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün görüĢü ile Ġmar
komisyonunun 11/12/2012 tarih ve 16 nolu raporu doğrultusunda, Fenese Yukarı mahallesinde
bulunan 188 ada 21 nolu parsel üzerinde imar planında yol olarak planlanan 7 metrelik yolun
imar planına göre devamlılığının olmasından ve kapatılması durumunda oluĢabilecek imar
adasının planlama kurallarına ve Ģehircilik ilkelerine aykırılık teĢkil edeceğinden talebin
reddine, 5393 Sayılı Kanunun 22.maddesi ve Belediye Meclisi ÇalıĢma Yönetmeliğinin
13.maddesinin b fıkrası gereğince yapılan iĢaretle oylamada, oybirliğiyle karar verildi.
BaĢkan ilçemize getirilecek Ġçme suyu ile ilgili Ġller Bankası A,ġ’nin 12 ġubat 2013
tarihinde ihaleye çıkarak, ihale tarihinin belirlendiği konusunda meclis üyelerine bilgi verdi.
BaĢkan gündemdeki konuların görüĢüldüğünü, baĢka söz almak isteyen olup
olmadığını sordu, baĢka söz alan olmadı, baĢkan bunun üzerine oturuma katılan üyelere
teĢekkür ederek 2013 yılı döneminin Ocak ayı Belediye Meclis toplantısını kapattı.
Meclis BaĢkanı
Recep ÖZKAN
Belediye BaĢkanı
Katip Üye
Remzi RuĢen AYAN
Meclis Üyesi
Katip Üye
Tahir SARIOĞLU
Meclis Üyesi
Download

Ocak Ayı Meclis Kararları