NİSAN 2013 VE ÖNCESİ TARİH BASKILI
GAYRİMENKULLERDE VERGİLENDİRME
DERS KİTABINA İLİŞKİN DÜZELTME CETVELİ
1-
Ünite 2, 32. sayfada yer alan “Hasılat” isimli konunun örnekle başlayan paragrafında ve tabloda değişiklik
yapılmıştır.
Örnek: Ali 2011 yılında binasını 4 yıllığına kiraya verilmiştir. Yıllık kira bedeli 5.000 TL’dir. Yapılan sözleşmede kiranın tümünün 2013 yılında peşin olarak ödenmesi hususunda anlaşmaya varılmıştır. 2013 yılında Ali’nin gayrisafi kira geliri kaç TL’dir?
Yıllar
2011
2012
2013
Kira Bedeli (TL)
5.000
5.000
5.000
Geçmiş Yıl
Geçmiş Yıl
İçinde Bulunulan Yıl (O yıl)
2014
5.000
Gelecek Yıl
Toplam Kira Bedeli
20.000
Gayrisafi hasılat (TL)
5.000
5.000
5.000
2-
Ünite 2, 33. sayfada “Sıra Sizde 2” ikonunun içeriği değiştirilmiştir.
ne söylenebilirdi?
3-
Ünite 2, 33. sayfada yer alan “Safi İradın Tespitinde İndirilecek Giderler” isimli konunun 3. paragrafında değişiklik yapılmıştır.
GVK’nın 21. maddesinde yazılı olan istisna mesken istisnasıdır. Bu maddeye göre binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içerisinde elde edilen hasılatın 2014 yılı için 3.300 lirası gelir vergisinden istisna edilmiştir.
4-
Ünite 2, 33. sayfada yer alan “Safi İradın Tespitinde İndirilecek Giderler” isimli konunun Dikkat ikonundan önce
yeni paragraf eklenmiştir.
İstisna haddi üzerinde hasılat elde edenlerden, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde
ettiği ücret, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları gelir vergisi tarifesinin üçüncü
diliminde ücret gelirleri için yer alan tutarı aşanlar bu istisnadan faydalanamazlar. Gelir Vergisi tarifesinin üçüncü
diliminde ücretler için öngörülen tutar 2014 yılı için 97.000 TL dir.
5-
Ünite 2, 33. sayfada yer alan “Safi İradın Tespitinde İndirilecek Giderler” isimli konunun Dikkat ikonundan sonra
ki paragraf ve tabloda değişilik yapılmıştır.
Mesken istisnası şahsa bağlı bir haktır. Örneğin; Arzu ile İbrahim %50-%50 ortak oldukları bir meskeni kiraya vermeleri karşılığında 2014 yılında 17.600 TL kira geliri elde etmişlerdir.
Ali 2011 yılında vefat etmiş olsaydı, Ali’nin elde etmiş olduğu bu gelirlerin vergilendirmesi hakkında
Arzu
İbrahim
Gayrisafi Kira Geliri = 17.600 x % 50 = 8.800 TL
8.800- Mesken İstisnası= 8.800- 3.300 = 5.500 TL
Gayrisafi Kira Geliri = 17.600 x % 50= 8.800 TL
8.800- Mesken İstisnası= 8.800- 3.300= 5.500 TL
6-
Ünite 2, 34, 35. sayfalarda yer alan “Safi İradın Tespitinde İndirilecek Giderler” isimli konunun Dikkat ikonundan
sonraki örnek ile başlayan paragraf ve tabloda değişilik yapılmıştır.
Örnek: Öğretim üyesi Ayşenaz 2014 yılında konut olarak kiraya vermiş olduğu gayrimenkulden 20.000 TL kira geliri elde etmiştir.
Ayşenaz bu geliri elde etmek için 6.000 TL gerçek gider yapmıştır? Gerçek gider ve götürü gider usulüne göre safi hasılatı bulunuz?
Gerçek Gider Usulü seçilmiş olsaydı
Gayrisafi Hasılat
(-) Konut istisnası
Vergiye Tabi Gayrisafi Hasılat
(-) Gerçek Gider
(20.000 – 3.300) x 6.000
20.000
Safi Hasılat
20.000
3.300
16.700
5.010
Götürü Gider Usulü seçilmiş olsaydı
Gayrisafi Hasılat
(-) Konut istisnası
Vergiye Tabi Gayrisafi Hasılat
Götürü Gider
(16.700 x % 25)
Safi Hasılat
11.690
1
20.000
3.300
16.700
4.175
12.525
7-
Ünite 2, 36. sayfada yer alan “Gayrimenkul Kira Gelirlerinin Beyanı ve Verginin Ödenmesi” isimli konunun paragrafında değişiklik yapılmıştır.
Gayrimenkullerin kiralanması sonucu elde edilen iratların vergilendirilmesi beyan veya stopaj yoluyla söz konusu olmaktadır.
Stopaja tabi tutulan kira ödemelerinin tutarı gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir dilimindeki tutarı aşmaması durumunda beyan
edilmemektedir. Bu tutar her yıl değişimekle birlikte 2014 yılı için 27.000 TL’dir. Bu durumda kira ödemeleri sırasında yapılan
stopaj nihai vergileme olmaktadır. Stopaja tabi tutulan kira ödemelerinin gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir dilimindeki tutarı
aşması (2014 yılı için 27.000 TL) ve stopaja maruz kalmamış kira gelirleri tutarı ne olursa olsun beyan edilmek zorundadır. Bu
kuralın istisnası mesken kira gelirleridir. Mesken kira geliri tutarının 2014 yılı için 3.300 TL’yi aşmaması halinde beyanname
verilmez. Tutarın 3.300 TL’yi aşması halinde ise beyanname verilmek zorundadır. Gelirin beyan yoluyla bildirilmesi durumunda, yılık gelir vergisi beyannamesi takvim yılını izleyen üçüncü ay olan Mart ayının birinci gününden 25. günü akşamına
kadar mükellefin ikametgâhının bulunduğu yerin vergi dairesine verilmelidir. Beyanname üzerinden hesaplanan vergi Mart
ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.
8-
Ünite 2, 45. sayfada Tablo 2.2 ve paragraflarda değişiklik yapılmıştır.
Yıllar
2009
2010
2011
İstisna Tutarları
7.600
7.700
8.000
Yıllar
2012
2013
2014
İstisna Tutarları
8.800
9.400
9.700
Örnek: Bay (A) Denizli’de 300.000 TL’ye 01.11.2010 tarihinde bir arsa satın almıştır. Bay (A), bu arsayı 28.03.2013 tarihinde
500.000 TL’ye satmıştır. Ayrıca, Bay (A) bu işlemler neticesinde 3.750 TL damga vergisi ödediğini varsayalım.
Şubat 2013 ayına ait ÜFE = 208.63
Ekim 2010 ayına ait ÜFE = 178.48
Söz konusu arsa, Kasım 2010’de iktisap edildiği ve Mart 2013’de elden çıkarıldığı için; Ekim 2010 ile Şubat 2013 arasındaki
aylardaki ÜFE artış oranı tespit edilecektir. Endeksleme oranının ilgili dönemde %10’un üzerinde artmış olduğu görülmektedir.
ÜFE artış oranı = 208.63 - 178.48 / 178.48 = % 16.9
Endeksleme Katsayısı (Şubat 2013 ÜFE oranı / Ekim 2010 ÜFE oranı) =
208.63
/
178.48
= 1,1689
Endekslenmiş Maliyet Bedeli= İktisap Bedeli x Endeksleme Katsayısı
Arazinin endekslenmiş maliyet bedeli = 300.000 x (208.63/178.48) = 350.670
Bay (A) arsasını elden çıkarma karşılığında toplam 500.000 TL hasılat elde etmiştir.
Değer Artış Kazancı = Hasılat- (endekslenmiş maliyet bedeli + ödenen vergi/harçlar)
= 500.000 - (
350.670
+
3.750
)
= 145.580 TL
2013 yılında elde edilen bu kazancın 9.400 TL tutarı gelir vergisinden istisna olduğundan dolayı beyan edilecek değer artış
kazancı 145.580 – 9.400 = 136.180 TL’dir.
9-
Ünite 2, 46. sayfada yer alan “Gayrimenkul Satış Kazancının Beyanı ve Verginin Ödenmesi” isimli konunun 4.
paragrafında değişiklik yapılmıştır.
Türkiye’de yerleşik gerçek kişiler tarafından (tam mükelleflerin) elde edilen değer artış kazançlarının safi miktarı açıklanan
istisna sınırını (2014 yılı için 9.700 TL) aşması halinde, elde edilen gelir satışın yapıldığı yılı takip eden Mart ayının 1. Gününden 25. Günü akşamına kadar Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile beyan edilecektir.
10- Ünite 2, 47. sayfada yer alan “Gayrimenkul Satış Kazancının Beyanı ve Verginin Ödenmesi” isimli konuya Tablo
2.3, yeni paragraf eklemesi ve daha sonra gelen paragraflarda değişiklik yapılmıştır.
Tablo 2.3: 2014 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi
11.000 TL’ye kadar
27.000 TL’nin 11.000 TL’si için 1.650 TL, fazlası
60.000 TL’nin 27.000 TL’si için 4.850 TL, fazlası
60.000 TL’den fazlasının 60.000 TL’si için 13.760 TL, fazlası
% 15
% 20
% 27
% 35
Yukarıdaki gelir (değer artış kazancı) 2014 yılında elde edilmiş olsaydı, hesaplanan gelir vergisi tutarı aşağıdaki gibi olacaktır.
Vergiye Tabi Gelir………………………………………..54.179 TL
Hesaplanan Gelir Vergisi………………………………. 12.188,33 TL
Bulunan bu miktar, 2015 yılının Mart ayının 1. gününden 25. günü akşamına kadar Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile beyan
edilecek ve Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere 2 eşit taksitte ödenecektir.
2
11- Ünite 2, 53. sayfada yer alan “Kazancın Hesaplanması” isimli konunun örnekle başlayan paragraflarda değişiklik yapılmıştır.
Örneğin; işletme aktifinde 1.000.000.TL maliyet bedelli taşınmaz, 10 Temmuz 2011 tarihinde 1.500.000 ABD Doları bedelle vadeli
olarak satılmıştır.
Satış bedelinin, 500.000 ABD Doları peşin olarak alınmış olup
• 500.000 ABD Doları 10 Temmuz 2012,
• 500.000 ABD Doları da 10 Temmuz 2013 tarihinde tahsil edilecektir.
(Satış tarihindeki döviz kuru; 1 ABD Doları = 2.0.- TL olarak varsayılmıştır.)
Buna göre,
Satış bedeli ................ 1.500.000 x 2,0
= 3.000.000. TL
Satış kazancı ............. 3.000.000 – 1.000.000 = 2.000.000. TL
İstisna kazanç tutarı . 2.000.000 x %75
= 1.500.000. TL
Fona alınacak kazanç tutarı, 1.500.000. TL olacaktır.
12- Ünite 2, 55 ve 56. sayfada yer alan “Kendimizi Sınayalım” 9. ve 10. soruda aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmıştır.
9. Mükellef Ayşenaz Hanım 20 Haziran 2008 tarihinde aldığı motorlu yükleme ve boşaltma araçlarını 25 Kasım 2013 tarihinde elden çıkarmış ve 40.000 TL gelir elde etmiştir. Ayşenaz Hanımın vergiye tabi kazancı aşağıdakilerden hangisidir?
10.Gerçek usulde ticari faaliyette bulunan bir kişi vergi değeri 80.000 TL olan bir daire kiraya vermiştir. Götürü gider usulünün seçilmesi halinde beyan edilmesi gereken safi kazanç aşağıdakilerden hangisidir?
13- Ünite 2, 56 ve 57. sayfada yer alan “Sıra Sizde Yanıt Anahtarı” Sıra Sizde 2 ve Sıra Sizde 6 aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmıştır.
Sıra Sizde 2
Ali 2011 yılında yılında vefat etmiştir. Memleketi terk veya ölüm durumlarında peşin tahsil edilen kiralar mükellefiyetin sona
erdiği yılın hasılatı sayılır. Vefat nedeniyle Ali’nin mükellefiyeti 2011 yılında kalkmıştır. Bu nedenle peşin tahsil edilen kira
gelirleri 2011 yılının geliri olarak kabul edilmesi gerekir. Bu nedenle elde edilen 20.000 TL 2011 yılının gayrimenkul sermaye
iradı olarak vergilendirilmesi gerekir.
Sıra Sizde 6
Değer artış kazançlarının safi tutar üzerinden vergilendirilir. Safi tutar gayrimenkullerin elden çıkarılması karşılığında elde
edilen menfaat toplamından gayrimenkulün endekslenmiş maliyet bedeli, alım satım nedeniyle yapılan giderler ve ödenen
vergi/harçların düşülmesi sureti bulunur. Bulunan bu tutar kazancın elde edildiği yıla ilişkin istisna tutarının (2014 yılı için
9.700 TL) altında olması halinde beyanname verilmez. Safi tutarın istisna tutarını aşması halinde aşan kısım beyan edilmek
zorundadır. İstisna tutarını aşan değer artış kazançları izleyen yılın izleyen yılın Mart ayının birinci gününden yirmi beşinci
günü akşamına kadar yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilir. Beyanname üzerinden hesaplanan vergi ilk taksiti Mart
ayında ikinci taksiti Temmuz ayında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.
14- Ünite 3, 61. sayfadaki 2. Dikkat İkonundan sonraki paragraftan başlayarak, 63. sayfada yer alan Şekil 3.1 dahil
olan bölüme kadar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
KDV’deki mükellef kavramı diğer vergi kanunlarındaki mükellef kavramına göre oldukça farklılık arz eder. KDV’de kanuni ve
fiili mükellef olmak üzere iki tür mükellef söz konusudur. Vergiyi tüketiciden satış fiyatı ile birlikte tahsil edip vergi dairesine
yatırmak zorunda olanlar verginin kanuni mükellefleridir. Fiili mükellefler ise, kanuni mükelleflerin sundukları mal veya
hizmetin nihai tüketicisi durumunda olan ve vergileri satış fiyatı ile birlikte kanuni mükelleflere ödeyen mükelleflerdir. Bu
açıklamalardan anlaşılacağı üzere KDV’nin asıl yüklenicileri fiili mükelleflerdir.
Şekil 3.1: KDV mükellefiyeti
KDV sorumluluğu ile ilgili düzenleme KDV Kanununun 9. maddesinde yer almaktadır. KDV’de vergi sorumluluğu, vergi alacağını emniyetle tahsilini sağlamak amacıyla getirilmiştir. 9. madde de sayılan haller mükellefin idarece takibinin zor olduğu
hallerdir. Konu uygulamada “KDV tevkifatı” şeklinde de adlandırılabilmektedir. 9. madde, aşağıdaki şu durumlarda vergi
sorumluluğunun söz konusu olabileceğini hüküm altına almıştır:
3
• Mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması.
• Fiilî yada kaydî envanter sırasında belgesiz mal bulundurulduğu veya belgesiz hizmet satın alındığının tespiti halinde, bu
alışlar nedeniyle ziyaa uğratılan katma değer vergisi, belgesiz mal bulunduran veya hizmet satın alan mükelleften aranır.
• 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununa göre düzenlenen ürün senetlerinin, senedin temsil ettiği ürünü
depodan çekecek olanlara teslimine ait katma değer vergisinin ödenmesinden lisanslı depo işleticileri sorumludur.
• Maliye Bakanlığı’nca gerekli görülen diğer haller.
Şekil 3.2: KDV sorumluluğu
15- Ünite 3, 67. sayfada yer alan, “Gayrimenkul Satışlarında Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranı” isimli konunun ilk paragrafına ekleme yapılarak aşağıdaki şekilde değişmiştir.
KDV’nin 3065 sayıl KDV Kanunu’nda belirtilen yasal oranı % 10’dur. Bakanlar Kurulu bu oranına bu oranı dört katına kadar
artırmaya, % 1’e kadar indirmeye, bu oranlar dâhilinde muhtelif mal ve hizmetler ile bazı malların perakende safhası ve inşaatın
yapıldığı arsanın veya konutun vergi değeri ve bulunduğu yeri esas alarak konut teslimleri için farklı vergi oranları tespit
etme yetkisi verilmiştir.
16- Ünite 3, 67. sayfada yer alan, “Gayrimenkul Satışlarında Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranı” isimli konuya
2. paragraftan sonra yeni paragraf eklendi ve tablo 3.1 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Konutların tesliminde uygulanacak KDV oranları ile ilgili olarak 1 Ocak 2013 tarih ve 28515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile önemli değişiklikler söz konusu olmuştur. Yapılan değişiklikle net alanı 150 m2’ye kadar olan
konutlarda uygulanacak KDV oranı konutun üzerine yapıldığı arsanın birim m2 vergi değerine göre yeniden belirlenmiştir.
Tablo 3.1: Konut Teslimlerinde KDV Oranı
Büyükşehir Belediyesi
Dışındaki İllerde ve (Tüm
illerde geçerli) 31 Aralık
2012 tarihine kadar yapı
ruhsatı alınan konutlarda
Net alanı 150 m2’ye kadar
konut teslimlerinde
Net alanı 150 m2’nin
üzerinde olan konut
teslimleri ile işyeri ve diğer
gayrimenkullerin tesliminde
KDV Oranı
(%)
1
18
1 Ocak 2013 tarihinden itibaren
yapı ruhsatı alınan ve büyükşehir
belediyesi sınırları içerisinde yer
alan lüks veya birinci sınıf inşaat
olarak yapılan konutlarda
Net alanı 150 m2’ye kadar konut
teslimlerinde;
yapı ruhsatının alındığı tarihte
emlak vergisi yönünden tespit
edilen arsa birim m2 vergi değeri;
- 499 TL’ye kadar olan konutlarda
- 500- 999 TL arasına kadar olan
konutlarda
- 1.000 TL ve üzerinde olan
konutlarda
Net alanı 150 m2’nin üzerinde olan
konut teslimleri ile işyeri ve diğer
gayrimenkullerin tesliminde
4
KDV Oranı
(%)
1
8
18
18
17- Ünite 3, 70. sayfada yer alan, “Arsa Karşılığı Gelir Paylaşımı Esasına Göre Yapılan İşlerde KDV Uygulaması” isimli
konunun son cümlesinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmıştır.
Bu teslim nedeniyle arsa sahibi tarafından arsa satış bedeli olarak müteahhide bir fatura düzenlenmesi, şirkette kalan paya isabet
eden kısım için katma değer vergisi hesaplanması gerekmektedir.
18- Ünite 3, 73. sayfada yer alan, “Konut Yapı Kooperatiflerinin Üyelerine Konut Tesliminde KDV Uygulaması” isimli
konuda Sıra sizde 8’den önce yeni paragraf eklemesi aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmıştır.
1 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete’de yürürlüğe giren BKK sonrası konut yapı kooperatifleri tarafından üyelerine
yapılacak konut teslimleri, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yapı ruhsatı alınan ve büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde yer alan lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan konutlarda net alanı 150 m2’ye kadar olanlarda (konutun üzerine yapıldığı arsanın birim m2 vergi değerine göre) %1, %8 veya %18, 150 m2’den büyük olanlarda %18 oranında KDV’ye
tabi tutulacaktır. 1 Ocak 2013 tarihinden önce yapı ruhsat alınması durumunda eski uygulama devam edecektir.
19- Ünite 3, 73. sayfada yer alan, “Konut Yapı Kooperatiflerinin Sahibi Oldukları Arsayı Konut veya İşyeri Karşılığı Müteahhide Vermesi Halinde KDV Uygulaması ” isimli konuya yeni ekleme yapılarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Konut yapı kooperatiflerinin sahibi oldukları arsayı konut veya işyeri karşılığı müteahhide vermesi KDV Kanunun 1/1. ve 4/2.
maddesi gereğince KDV’ye tabidir. Bu tip işlemlerde vergilendirme açısında iki ayrı işlem söz konusudur; birincisi-arsanın
müteahhide teslimi, ikincisi, müteahhidin kooperatife konut veya işyeri teslimi. Birinci durumda teslim sırasında %18 oranında KDV hesaplanırken, ikinci durumda uygulanacak oran teslim edilenin konut veya işyeri olup olmamasına, yapı ruhsatının alındığı tarihe ve konutun büyükşehir sınırları içerisinde yer alıp almamasına göre değişmektedir.
20- Ünite 3, 82. sayfada yer alan, Özetin 2. paragraf ortasına ekleme yapılarak aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.
Gayrimenkul satışlarında genel olarak iki farklı oran uygulanmaktadır; net alanı 150 m2’ye kadar konut teslimlerinde % 1 (1
Ocak 2013 tarihinden itibaren yapı ruhsatı alınan ve büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde yer alan lüks veya birinci
sınıf inşaat olarak yapılan konutlarda, üzerine yapıldığı arsanın birim m2 vergi değerine göre %1, 8 veya 18), net alanı
150 m2’nin üzerinde olan konut teslimleri ile işyeri ve diğer gayrimenkullerin tesliminde %18 olarak uygulanmaktadır.
21- Ünite 3, 85. sayfada yer alan, Sıra Sizde 5’e ekleme yapılarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Gayrimenkul satışlarında KDV uygulanacak KDV oranının ne olduğunun belirlenmesinde gayrimenkulün net alanı ve kullanış biçimi önem arz etmektedir. Bu çerçevede KDV oranı net alanı 150 m2’ye kadar konut teslimlerinde %1 (1 Ocak 2013
tarihinden itibaren yapı ruhsatı alınan ve büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde yer alan lüks veya birinci sınıf inşaat
olarak yapılan konutlarda, üzerine yapıldığı arsanın birim m2 vergi değerine göre %1, 8 veya 18), net alanı 150 m2’nin
üzerinde olan konut teslimleri ile işyeri ve diğer gayrimenkullerin tesliminde %18 olarak uygulanmaktadır.
22- Ünite 4, 96. sayfadaki “Dikkat” ikonundan sonraki madde metinler aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
• Evlatlıklar da dahil olmak üzere füruğ (çocuk) ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinin 146.306 TL’si (2014 yılı için),
• Füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 292.791 TL’si (2014 yılı için) vergiden istisna edilmiştir (VİVK md.4/b).
23- Ünite 4, 97. sayfada yer alan Veraset Yoluyla İntikallerde Vergi Oranındaki Tablo 4.1 ve örnekle başlayan paragraflar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Tablo 4.1: Veraset Yoluyla İntikallerde Vergi Tarifesi (2014 yılı için)
Matrah
İlk
Sonra gelen
Sonra gelen
Sonra gelen
Matrahın
190.000 TL için
440.000 TL için
970.000 TL için
1.800.000 TL için
3.400.000 TL’yi aşan bölümü için
Örneğin, 1.000.000 TL beyan edilen matrah için veraset ve intikal vergisi;
190.000 * %1 =1.900
440.000 * % 3=13.200
1.000.000 – (190.000 +440.000) = 370.000
370.000 * %5=18.500
Hesaplanan vergi = 1.900 + 13.200 + 18.500 = 33.600 TL’dir.
5
Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı
(yüzde)
1
3
5
7
10
24- Ünite 4, 100. sayfada yer alan “Usulsüzlük Kabahatinin Oluşumu” konusunun 2. paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Örneğin, ölüm 01.01.2013 tarihinde gerçekleşmiş olsun. Veraset ve intikal vergisinin mükellefi olarak mirasçılar, VİV beyannamesini ölüm tarihinden itibaren en geç 4. ayın sonuna kadar vermek zorundadır. Yani 01.05.2013 tarihine kadar beyanname
verilmelidir. Eğer mirasçılar beyannameyi kanuni süresi geçtikten sonra ilk 15 günlük süre içinde (02.05.2013-16.05.2013 tarihleri arasında) verirlerse sadece II. dereceden usulsüzlük kabahati oluşur. Takip eden 15 gün içinde (17.05.2013-31.05.2013
tarihleri arasında) verirlerse I. dereceden usulsüzlük kabahati oluşur. 31.05.2013 mesai saati sonuna kadar beyanname halen
verilmemiş ise, vergi zamanında tahakkuk ettirilmemiş olacağından vergi ziyaı kabahati oluşmuş sayılır.
25- Ünite 4, 101. sayfada yer alan “Değerleme ve Vergi Matrahının Tespiti” konusunun son paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Bağış, hediye olarak gerçekleşen gayrimenkul intikalleri ile para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerden ve şans
oyunlarından kazanılan ikramiyelerin 3.244 TL’si (2014 yılı için) vergiden istisna edilmiştir (VİVK md.4/d,e). Bu tutar
her yıl yeniden değerleme oranında arttırılmak suretiyle uygulanır. İstisna, her bir hediye, bağış ya da çekiliş için ayrı ayrı
uygulanır.
26- Ünite 4, 102. sayfada yer alan Tablo 4.2 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Tablo 4.2: İvazsız İntikallerde Vergi Tarifesi (2014 yılı için)
Matrah
İlk
Sonra gelen
Sonra gelen
Sonra gelen
Matrahın
190.000 TL için
440.000 TL için
970.000 TL için
1.800.000 TL için
3.400.000 TL’yi aşan bölümü için
Veraset dışı ivazsız intikallerde vergi
oranı (yüzde)
10
15
20
25
30
27- Ünite 4, 103. sayfada yer alan “Vergi Tevkifatı” isimli konunun 3. paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Örneğin; (B) Anonim Şirketi, 02.02.2014 tarihinde yapılacak yarışmayı kazanan 1 kişiye brüt 150 m2’den küçük 150.000
TL değerinde bir daire verileceğini ve veraset ve intikal vergisi dahil bütün masrafların kurumlarınca karşılanacağını ilan
etmiştir.
28- Ünite 5, 120. sayfada yer alan “Emlak Komisyonculuğu ve Katma Değer Vergisi” isimli konunun madde metinlerden önce gelen paragraf aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Devre mülk hakkının ticari, sınai ve mesleki bir faaliyet sonucu satılması katma değer vergisine tabidir. Katma Değer Vergisi
oranı, vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği günde geçerli olan orandır.
29- Ünite 5, 122. sayfada yer alan madde metinlerin yerine paragraf eklenerek aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(6) Net alanı 150 m2 ve üstünde olan konut teslimlerinde KDV oranı %18 olarak uygulanmaya devam edilirken (I) sayılı listenin 11 nci sırasında yer alan net alanı 150 m2’ye kadar konutlardan; 10.07.2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir
Belediye Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde (16.05.2012 tarihli 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler hariç), lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin
yükseltilmesi hali de dahil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın 1319 sayılı Emlak
Vergisi kanununun 29 ncu maddesine istinaden arsa birim m2 vergi değeri;
a. Beşyüz Türk Lirası ile bin Türk Lirası (bin Türk Lirası hariç) arasında olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen vergi oranı, (Bu oran %8 ‘dir.)
b. Bin Türk Lirası ve üzerinde olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi
oranı, (Bu oran %18’dir.) olarak uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.
30- Ünite 5, 123. sayfada yer alan örnekle başlayan paragraflar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Örneğin, 2014 yılında 200.000 TL’ye satışı konusunda tarafların anlaşmaya vardığı bir gayrimenkul için 200.000 TL üzerinden
alım satım sözleşmesi yapıldığında damga vergisi 200.000 x 0.00948 (binde 9,48) = 1.896 TL olacaktır.
Örneğin, 2014 yılında aylık 900 TL’den kiraya verilen bir konut için yapılan kira sözleşmesinde, 12 aylık kira olan (12 x 900)
10.800 TL üzerinden (10.800 x 0.00189)= 20,41 TL damga vergisi hesaplanacaktır.
6
31- Ünite 5, 124. sayfada yer alan Özetin 5. paragrafının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Emlak komisyonculuğu faaliyeti ticari bir faaliyet olarak nitelendirildiği için katma değer vergisi mükellefiyeti doğmaktadır.
Burada emlak komisyonculuğu faaliyetinin gelir ya da kurumlar vergisine tabi olmasının önemi bulunmamaktadır. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama işlemlerine aracılık edilmesinden dolayı yapılan hizmet teslimleri nedeniyle katma değer vergisi
doğmaktadır. Vergi mükellefiyetinin yanı sıra katma değer vergisi açısından “vergi sorumluluğu” da söz konusu olabilir. Katma değer vergisi sorumluluğu yüklenmiş kimseler, ilgili işlem bedeli üzerinden ayrıca hesaplayacakları katma değer
vergisini vergi idaresine beyan etmekle yükümlüdürler. Katma değer vergisi oranı, vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği
günde geçerli olan orandır.
32- Ünite 5, 125. sayfada yer alan “Kendimizi Sınayalım” 8. soru aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
8. 150 m2 üstü konut teslimlerinde katma değer vergisi oranı yüzde kaçtır?
33- Ünite 5, 126. sayfada yer alan “Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı” 8. yanıt aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
8. d Yanıtınız yanlış ise “Emlak Komisyonculuğu ve Katma Değer Vergisi” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
34- Ünite 7, 156. sayfada yer alan “Sıra Sizde 3” aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
17.03.2014 tarihinde işyerini Tepebaşı semtinden Odunpazarı’na taşıyan Ahmet Bey çevre temzilik vergisi
bildirimi yapmalı mıdır? Yapacaksa en son hangi tarihe kadar yapmak zorundadır?
35- Ünite 7, 157. sayfada yer alan “Vergi Tarifesi” isimli konu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Buna göre; 1/1/2014 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi
aşağıdaki tutarlara göre tahsil edilecektir.
36- Ünite 7, 157. sayfada yer alan “Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi” isimli konunun ilk paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 24
Kuruş, diğer belediyelerde 19 Kuruş olarak hesaplanacaktır.
37- Ünite 7, 158 ve 159. sayfada yer alan Tablo 7.2, Tablo 7.3 ve Tablo 7.4 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Tablo 7.2: Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Mesken Hariç Belediyelere Uygulanacak ÇTV Tarifesi
Bina Grupları
1. Grup
2. Grup
3. Grup
4. Grup
5. Grup
6. Grup
7. Grup
Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL) (2014)
1. Derece
2. Derece
3. Derece
2.300
1.800
1.500
1.500
1.100
890
1.000
770
600
480
380
290
290
230
160
150
120
80
50
40
29
4. Derece
1.200
700
480
230
150
70
24
5. Derece
1.000
600
380
180
120
50
19
Tablo 7.3: Büyükşehir Belediyelerindeki Mesken Hariç Belediyelere Uygulanacak ÇTV Tarifesi
Bina Grupları
1. Grup
2. Grup
3. Grup
4. Grup
5. Grup
6. Grup
7. Grup
Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL) (2014)
1. Derece
2. Derece
3. Derece
2.875
2.250
1.875
1.875
1.375
1.112
1.250
962
750
600
475
362
362
287
200
187
150
100
62
50
36
4. Derece
1.500
875
600
287
187
87
30
5. Derece
1.250
750
475
225
150
62
23
Tablo 7.4: İndirimli ÇTV Tarifesi
Bina Grupları
1. Grup
2. Grup
3. Grup
4. Grup
5. Grup
6. Grup
7. Grup
Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
1. Derece
2. Derece
3. Derece
1.150
900
750
750
550
445
500
385
300
240
190
145
145
115
80
75
60
40
25
20
14
7
4. Derece
600
350
240
115
75
35
12
5. Derece
500
300
190
90
60
25
9
38- Ünite 7, 160. sayfada yer alan “Kıst Döneme İİlişkin Bildirim ve Verginin Hesaplanması” isimli konunun örnekle
başlayan paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Örneğin, (A) şahsı satın aldığı 200 yatak kapasiteli konaklama tesisini 15 Mart 2014 tarihinde kullanmaya başlamış ve mükellef
süresi içinde ilgili belediyeye bildirim vermiştir. Mükellefin kullandığı bina, ilgili belediye tarafından tarifenin 3.Grup 3. derecesine intibak ettirilmiştir.
Bu durumda mükellef, 15/3/2014-31/12/2014 tarihleri arasında kullanılacak bina ile ilgili olarak ilgili belediye tarafından
tahakkuk ettirilecek
(750/365) * 292= 598.60 TL
Verginin yarısını 2014 yılının Mayıs ayı sonuna kadar, yarısını ise 2014 yılının Kasım ayı içinde ödeyecektir.
39- Ünite 7, 163. sayfada yer alan “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı” isimli konunun örnekle
başlayan paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Örneğin, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan, 2014 yılı emlak vergi değeri 150.000 TL olan bir konutun;
2014 yılı emlak vergisi
(150.000 * binde 2)
Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına
Yardım Sağlanması ve Katkı Payı
(300 * %10)
300 TL
30 TL
40- Ünite 7, 166 ve 167. sayfada yer alan Tablo 7.5, Tablo 7.6 ve Tablo 7.7 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Tablo 7.5: Tapu İşlemlerinden Alınan Nispi Harçlar
Konu
Satış harcı
Alım harcı
Trampa harcı
İpotek harcı
İpotek damga vergisi
Taksim harcı
Bağış harcı
Satış vaadi (şerh)
Kira damga
Ölene kadar bakma akdi
Kira şerhi
Tevhit-ifraz (birleştirme-ayırma)
Şuf’a hakkı
Hükmen (muvazaalı)
Kat karşılığı inşaat hakkı sözleşmesi
Binde
20
20
20
4,55
9,48
22,77
68,31
5,94
1,89
20
5,94
11,38
5,94
136,62
5,94
Tablo 7.6: Tapu İşlemlerinden Alınan Maktu Harçlar
Tapu harcı konusuna giren işlemlerle ilgili tescil ve şerhlerin
terkininden
İntifa hakkından kanuni mirasçılar lehine ivazsız feragat
nedeniyle terkinde
İntifa hakkının ölüm veya tüzel kişiliğin sona ermesine bağlı
terkininde
Gayrimenkullere ait haritaların kopyalarının verilmesinde her
parsele ait kopya için
Kayıt örneklerinin her birinden
Belge örneklerinin her bir sayfasından
Kayıp nedeniyle verilecek tapu senetlerinin her birinden
Arsa ve arazi üzerine inşa olunacak bina vesair tesislerin tescilinde
(her bir bağımsız bölüm vesair için)
Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görüşü alınarak Maliye
Bakanlığınca tespit ve ilan edilmiş bulunan sosyal mesken, işçi evleri ve bunlardan daha düşük nitelikteki meskenlerin tescilinde
Yukarıdakilerin dışında kalan her nevi cins ve kayıt tashihinde
(her bir işlem için)
8
17,50
36.20
6.60
162.70
81.30
81.30
Tablo 7.7: Kadastro ve Tapulama İşlemlerinden Alınan Harçlar
Kadastro ve tapulama işlemleri sonucunda tapu siciline tescil edilen bazı gayrimenkullerde kayıtlı
değer üzerinden:
a. Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da kadastroda beyanname verenlere, tapulamada tespitte hazır bulunanlara ait gayrimenkullerin kadastrolanmasında veya tapulanmasında,
b. Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da kadastroda beyanname vermeyenlere,
tapulamada tespitte hazır bulunmayanlara ait gayrimenkullerin kadastrolanması veya
tapulanmasında,
c. Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanması veya tapulanmasında, beyanname verenler ile tespitte hazır bulunanlardan,
d.Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanması veya tapulanmasında, beyanname vermeyenler ile tespitte hazır bulunmayanlardan,
Binde 6.83
Binde 11.38
Binde 9.10
Binde 13.66
41- Ünite 7, 168. sayfada yer alan “Vergi Cezası” isimli konunun 2. ve 3. paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Örneğin, (A) şahsı, elinde bulunan gayrimenkulü (B) şahsına 12/02/2014 tarihinde 400.000 TL karşılığında satmıştır. Söz
konusu gayrimenkulün emlak vergisi değeri 150.000 TL dir. Taraflar, tapuda alım-satım bedelini 200.000 TL olarak beyan
ederek, bu tutar üzerinden tapu harcı ödemişlerdir.
Örnekte alım-satım işlemi için beyan edilmiş olan 200.000 TL, emlak vergisi değerinin üzerinde olmakla birlikte, gerçek alımsatım bedeli olmadığından, gerçek alım-satım bedeli idarece tespit edilerek aradaki matrah farkı (400.000 TL - 200.000 TL
=200.000 TL) üzerinden alıcı ve satıcı adına cezalı harç tarhiyatı yapılacaktır.
42- Ünite 7, 168. sayfada yer alan “Vergi Cezası” isimli konunun “Dikkat” ikonundan sonraki 2. ve 3. paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Örneğin, (A) şahsı konut almak üzere, halihazırda arsa olan gayrimenkul üzerinde tesis edilen kat irtifakı sonucu ortaya çıkan arsa payını (B) şahsından 20/01/2014 tarihinde 300.000 TL karşılığı satın almıştır. Söz konusu arsa payının
emlak vergisi değeri 50.000 TL olup, tapuda bu değer (50.000 TL) üzerinden harç ödenmiştir.
Örnekte beyan edilen değer, arsa payı için belirlenen emlak vergisi değeri olmakla birlikte, gerçek alım-satım bedelini yansıtmamaktadır. Dolayısıyla, gerçek alım-satım bedeli ile emlak vergisi değeri arasındaki fark matrah (300.000
- 50.000 =250.000 TL) üzerinden alıcı ve satıcı adına cezalı tapu harcı tarhiyatı yapılacaktır.
43- Ünite 7, 170,171 ve 172. sayfalarda yer alan Tablo 7.8 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Tablo 7.8: Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar Listesi
I- Tapu işlemleri:
1. Kayıt harici kalmış olan gayrimenkullerin tescilinden
takdir olunan değer üzerinden
2. Deniz, göl ve nehir kıyılarında izinli ve izinsiz doldurma
suretiyle iktisabedilen yerlerin tescilinden takdir
edilecek değer üzerinden
3. a. Terekeye dahil taşınmaz malların kanuni ve atanmış
mirasçılar arasında aynen veya ifrazen yapılacak
taksiminde kayıtlı değer üzerinden
b. Taşınmaz malların ve sınırlı ayni hakların, intikalinde
alınmamak kaydıyla, bağışlanmasından rücularda
ve vasiyetlerin infazında veya piyango ve ikramiye
suretiyle iktisabında kayıtlı değer üzerinden
4. Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri ayni hakların
bağışlanmasında, kanuni mirasçılar dışında intifa
hakkından, kuru mülkiyet sahibi lehine ivazsız feragat
edilmesinde ve süreli intifa haklarında süre dolarak
intifa hakkının sona ermesinde kayıtlı değer üzerinden
5. Dalyan ve voli mahallerinin tescil, intikal, hibe, vasiyet,
temlik ve sair tasarrufi muamelelerde takdir olunacak
kıymet veya bildirilen bedelden yüksek olanı üzerinden
9
Binde 11.38
Binde 1593.9
Binde 22.77
Binde 11.38
Binde 68.31
Binde 68.31
6. a. İfraz veya taksim veya birleştirme işlemlerinde kayıtlı
değerler üzerinden
b. İmar parselasyon planları uygulama sonucu
şuyulanan parsellerin pay sahipleri arasında rızaen
veya hükmen taksiminde kayıtlı değer üzerinden
c. Yukarıdaki fıkralar dışında kalan ve müşterek
mülkiyete konu olanların rızaen veya hükmen pay
sahipleri arasında, aynen veya ifrazen taksiminde
kayıtlı değer üzerinden
7. İpotek tesisinde:
a. İpotekte sağlanan borç miktarı üzerinden
b. İpoteğe dahil gayrimenkullerden birisinin
çıkarılarak başkasının ithalinde veya teminat
ilavesinde borç miktarı üzerinden
c. Mevcut ipotek derecelerinin sonradan istenilen
değişikliklerinde borç miktarı üzerinden
8. Muvakkat tesciller:
Medeni Kanunun 921’inci maddesi gereğince
yapılacak tescillerde kayıtlı değer üzerinden
9. Mal birliği ve mal ortaklığının, mukaveleden mütevellit
şüf’a, iştira ve vefa haklarının, aile yurtlarının mutlak
veya nakil ile mükellef mirasçı nasbının sicile
şerhinden veya tescilinden kayıtlı değer üzerinden
10. Adi veya hasılat kira mukavelelerinin tapu siciline
şerhinde mukavele müddetine göre hesaplanacak kira
toplamı ve mukavele mevcut değilse veya mukavelede
müddet belirtilmemişse bir yıllık kira bedeli üzerinden
11. Teferruatın tapu siciline kaydında beyan olunan değeri
üzerinden,
12. Satış vaadi sözleşmeleri ile irtifak hakkı tesisi vaadi
sözleşmelerinin tapu siciline şerhinde, sözleşmede
yazılı bedel üzerinden (Bu bedel, sözleşmeye konu
gayrimenkulün emlak vergisi değerinden az, emlak
vergisi değerinin iki katından çok olamaz.) bedelsiz
olanlarda emlak vergisi değeri üzerinden
13. Arsa ve arazi üzerine inşa olunacak bina vesair
tesislerin tescilinde (Her bir bağımsız bölüm vesair
tesis için)
•
Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görüşü alınarak
Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilmiş bulunan
sosyal mesken, işçi evleri ve bunlardan daha düşük
nitelikteki meskenlerin tescilinde (Her bir bağımsız
bölüm için)
•
Tapu siciline tescil yapılmaması halinde de bu harcın
tahsili aynı esaslar dahilinde yürütülür.
a. Meşfu payın şüf’a hakkı sahibi tarafından ilama
müsteniden iktisabında, kayıtlı değer üzerinden
b. (a) fıkrası dışında kalan her nevi cins ve kayıt
tashihinde (her bir işlem için)
14. Tapu harcı mevzuuna giren işlemlerle ilgili tescil ve
şerhlerin terkininden
15. Yapı kooperatiflerinin ortaklarına dağıtacağı
gayrimenkullerin ortaklar adına tescilinde kayıtlı değer
üzerinden
10
Binde 11.38
Binde 11.38
Binde 4.55
Binde 4.55
Binde 4.55
Binde 2.27
Binde 2,27
Binde 6.83
Binde 6.83
Binde 4.55
Binde 6.83
162.70 TL
81.30 TL
Binde 22.77
81.30 TL
17.50 TL
Binde 2.27
16. Gayrimenkullere ait haritaların kopyalarının
verilmesinde her parsele ait kopya için
17. İlgililerin isteği üzerine gayrimenkullere ait verilecek
kayıt örneklerinin her birisiyle çıkarılacak belge
örneklerinin beher sayfasından (Fotokopiler dahil)
18. Taksim hakkının bertaraf edilmesinde bunun beyanlar
hanesine işlenmesinde gayrimenkulün kayıtlı değeri
üzerinden
19. Muvazaa tarikiyle vaki tescillerin hükmen
düzeltilmesinde kayıtlı değer üzerinden
20. a. Gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya
ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut
trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında
gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap
bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri
üzerinden (Cebri icra ve şuyuun izalesi hallerinde
satış bedeli, istimlaklerde takdir edilen bedel
üzerinden) devir eden ve devir alan için ayrı ayrı
Tapuda kaydı bulunmayan gayrimenkullerin, zilyetlik
devir sözleşmeleri ile devrinde de bu fıkra hükümleri
uygulanır.
Hesaplanacak harç, zilyetlik devir sözleşmeleri
yapılmadan önce, şekli ve muhtevası Maliye
Bakanlığınca tespit edilecek bir beyanname ile
bildirilir ve beyanname verme süresi içinde ödenir.
b. Gayrimenkullerin, irtifak haklarının ve gayrimenkul
mükellefiyetinin sermaye şirketlerine sermaye
olarak konulmasında ticaret mahkemesince
tayin olunan değer üzerinden devir alan için ve
gayrimenkul devir hallerinde devir eden için
c. Gayrimenkul mükellefiyetinin tesis ve devir yoluyla
iktisabında tesis ve devir için ödenen bedel üzerinden
devir alan için
d. Gayrimenkul hükmündeki daimi ve müstakil hakların
tesis ve devri için ödenen bedel üzerinden (Bu bedel,
üzerinde hak tesis edilen gayrimenkulun emlak vergisi
değerinin yarısından az, iki katından çok olamaz) devir
alan için
e. Gayrimenkul üzerine irtifak hakkı tesis ve devrinde
(634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre yapılan
kat irtifakları hariç olmak üzere) tesis ve devir için
ödenen bedel (Bu bedel, üzerinde hak tesis edilen
gayrimenkulün emlak vergisi değerinin iki katından
çok olamaz) üzerinden devir alan için
f. İvaz karşılığında kuru mülkiyet iktisabında devir
bedeli üzerinden devir eden ve devir alan için ayrı ayrı
g. Satıp geri kiralama yöntemi ile gerçekleştirilen
kiralama sözleşmeleri kapsamında kiracı tarafından
sözleşme süresi sonunda geri alınmak kaydıyla
kiralanan taşınmazların kiralayana satışı sırasında
devredenden
Yukarıdaki (e) fıkrasında yer alan intifa hakkı ile (f )
fıkrasında yer alan kuru mülkiyetin değerleri bu
Kanunun 64’üncü maddesinin son fıkrasına göre
hesaplanan miktarlardan düşük olamaz.
11
36.20
6.60 TL
Binde 11.38
Binde 136.62
Binde 20
Binde 20
Binde 20
Binde 20
Binde 20
Binde 20
Binde 4.55
II- Kadastro ve tapulama işlemleri:
Kadastro ve tapulama işlemleri sonucunda tapu siciline
tescil edilen bazı gayrimenkullerde kayıtlı değer üzerinden:
a. Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da
kadastroda beyanname verenlere, tapulamada
tespitte hazır bulunanlara ait gayrimenkullerin
kadastrolanmasında veya tapulanmasında,
b. Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da
kadastroda beyanname vermeyenlere, tapulamada
tespitte hazır bulunmayanlara ait gayrimenkullerin
kadastrolanması veya tapulanmasında,
c. Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına
kadastrolanması veya tapulanmasında, beyanname
verenler ile tespitte hazır bulunanlardan,
d. Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına
kadastrolanması veya tapulanmasında, beyanname
vermeyenler ile tespitte hazır bulunmayanlardan,
Binde 6.83
Binde 11.38
Binde 9.10
Binde 13.66
44- Ünite 7, 175.sayfada yer alan “Sıra Sizde 3” aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Çevre temizlik vergisi bildirimi yapmak zorundadır. 17.03.2014 tarihinden itibaren (kullanmaya başladığı tarih olarak
alınırsa) 30 gün içinde bildirim verilmelidir.
45- Ünite 8, 192.sayfada yer alan Tablo 8.1’in 7. hücresi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Tablo 8.1: Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerden Bazılarına İlişkin Faydalı Ömür ve Amortisman Oranları
Galip malzemesi cam olan binalar (Depo
ve tesisler) ve benzerleri
10
%10
12
Download

gayrimenkullerde vergilendirme