MART 2014 / 10. Sayı
1
İçindekiler
2
İçindekiler
42
Okan Koleji Ortaokulu
3
‘Öğretmen-ce’ Paylaşımlar..
43
Yabancı Diller
7
Okan Koleji Anaokulu
48
Sözel Bölüm
8
Tuzla Anaokulu
51
Sayısal Bölüm
10
Ataşehir Anaokulu
59
Uygulamalı Dersler
11
Dragos Anaokulu
63
Okan Koleji Lisesi
13
Yabancı Diller
64
Yabancı Diller
23
Uygulamalı Dersler
65
Sözel Bölüm
25
Okan Koleji İlkokulu
71
Sayısal Bölüm
26
1. Sınıflar
77
Uygulamalı Dersler
27
2. Sınıflar
80
Kütüphane
28
3. Sınıflar
82
Psikolojik Danışmanlık ve
Rehberlik Birimi
28
4. Sınıflar
29
Yabancı Diller
37
Sayısal Bölüm
38
Uygulamalı Dersler
2
OKAN KOLEJİ
‘Öğretmen-ce’ Paylaşımlar
3
‘Öğretmen-ce’
Paylaşımlar
BİR IBPYP ( Uluslararası Bakalorya İlkyıllar Programı) SINIFINDA NELER OLUYOR ?
YAPISALCI YAKLAŞIM VE SORGULAMA
Tuna Mengü
Okan Koleji Eğitim ve IBPYP Koordinatörü- IBO Resmi Eğitmeni
Eğitimciler olarak, öğrencilerin olası öğrenmelerini arttırmak için sınıf içinde kullanılacak çalışmalar geliştirir ve müfredat üzerinde çalışırız. Ancak öğrencilerin ne öğrendiklerini kontrol etmek hemen
hemen imkansızdır. Her öğrencinin anlamı ararken izlediği yol farklıdır. Her ne kadar eğitimciler tüm
öğrencilerin aynı kavramları aynı zamanda öğrenmelerini sağlamak amacıyla ders planları ve müfredat
geliştirseler de, her öğrenci yine de bilişsel süreçlerini kullanarak kendi bireysel anlamalarını oluşturur.
Diğer bir deyişle, eğitimciler olarak öğrettiğimiz şeyler üzerinde güçlü bir kontrolümüz vardır ancak
öğrencilerin öğrendikleri üzerinde ki kontrolümüz çok azdır.
Önceliklerimizi, öğrencilerin aynı kavramları öğrenmelerini sağlamak yerine öğretmen yaklaşımlarımızı
daha iyi hale getirmek için öğrencilerin anlamalarını daha iyi analiz etme şeklinde belirlersek, bu öğrenmenin artması adına eğitimde yapılacak reform için atılmış önemli bir adım olacaktır. Anlama için
yapılan araştırmalar öğrencileri motive eder. Öğrenciler bir fikir , bir konu veya tüm bir disiplin hakkında
daha fazla şey öğrenmek istediklerinde , sınıfta yapılan araştırmalara, tartışmalara ve tek başlarına
yaptıkları çalışmalara bilişsel enerjilerini daha fazla katarlar.
Yapılandırıcı Yaklaşım IBPYP’nin (Uluslar arası bakalorya İlkyıllar Programı) ruhunu oluşturur. Yapısalcılık teoride kulağa her ne kadar basit gelse de, birçok öğretmen yapısalcı sınıflar oluşturmada çeşitli
engellerle karşılaşmaktadır. Oysa yapısalcı yaklaşım, öğrencileri konuşmaya ve düşünmeye teşvik
eder.
Yapısalcı sınıf kavramı, en güçlü eğitim kuramlarından bilişsel boyut (Gardner, 1985) teorisinden
gelmektedir. Bu kuram, etkili öğrenmenin gerçekleşmesi için öğrencinin kendi bilgisini oluşturmasını ve
öğretmenlerin eğitim yöntemlerini, anlamaya yönelik geliştirmeleri gerektiğini savunmaktadır.
Bilgiyi öğrenciye aktarmaktansa, öğretmen öğrencinin gerekli bağlantıları kurması için bir rehber veya
yardımcı rolü üstlenmelidir. Ancak Courtney Cazden’in (1988) bu vizyon için dediği gibi, “Öğretmenin
hazırladığı test sorularına cevap vermektense yeni fikirlerin üretildiği bir sınıfı hayal etmek kolaydır…
Hayal etmek kolaydır da, gerçekleştirmesi güçtür”.
Bu yaklaşımın benimsendiği bir sınıfta öğretmen ve öğrencinin neler yaptığına bakmamız Uluslararası
Bakalorya İlkyıllar Programını da daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır.
• İlk olarak, bir IBPYP sınıfında öğretmenler öğrencilerin bakış açılarını bulur ve değer verirler. Öğrencilerin kavramlar hakkında ne düşündüklerini bilmek, onların ihtiyaç ve ilgilerine dayanan dersleri hazırlamamıza ve öğretimi farklılaştırmamıza yardımcı olur.
• İkinci olarak, öğretmenler öğrencilerin varsayımlarına meydan okurlar. Yaş seviyeleri ne olursa olsun
tüm öğrenciler sınıfa dünyanın nasıl işlediğine dair kendi tecrübelerine dayanarak şekillendirdikleri bakış
açıları ile gelirler. Eğitimciler, öğrencilerin o anki varsayımlarına meydan okuyan bilginin yapılandırıl4
‘Öğretmen-ce’
Paylaşımlar
masına izin verirlerse öğrenme gerçekleşir. Sadece öğrencilere ne bildiklerini düşündüklerini ve
bunu neden bildiklerini düşündüklerini sorarsak biz ve onlar varsayımların karşısında durabiliriz.
• Üçüncü olarak, IBPYP sınıfında öğretmenler öğrencilerin müfredatla gerçek hayat arasındaki ilgiyi
görebilmelerinin bir zorunluluk olduğunun farkındadırlar. Öğrenciler bu ilintiyi günlük aktivitelerinde
gördüklerinde , öğrenmeye olan ilgileri büyür.
• Dördüncü olarak, yapılandırıcı öğretmenler derslerini küçük bilgi parçacıklarının değil büyük fikirlerin etrafında yapılandırırlar. Öğrencileri bütüne maruz bırakmak, bütünü anlamaları konusunda
incelik kazanırken onların ilgili parçaları belirlemelerinde yardımcı olur.
• Son olarak IBPYP öğretmenleri öğrenci değerlendirmelerini ayrı bir olay olarak değil, günlük sınıf
araştırmaları bağlamında yaparlar. Öğrenciler bilgilerini her gün farklı yollarla gösterirler. Anlamayı,
sadece kağıt-kalem değerlendirmeleri şeklinde ölçülebilecek bir şey gibi tanımlamak tüm akademik çalışmalar, zeka, yaratıcılık, güvenilirlik ve bilgi hakkında yanlış ve yararlı olmayan efsanelerin
sürmesine neden olur.
Peki Yapısalcı bir sınıfta öğrenciler neler yapmaktadırlar ?
Öğrenciler Kendilerini Öğrenme Sürecinde Etkin Katılımcılar Olarak Görürler .
Daha fazla öğrenme isteği gösterirler. Akranlarıyla işbirliği yapmayı ve ortaklaşa çalışmayı isterler.
Kendilerine güvenirler, fikirler eklemekte, risk almakta ve sağlıklı bir şüphecilik göstermekte isteklilik
sergilerler. Bireylere ve farklı bakış açılarına saygı gösterirler.
Öğrenciler “Öğrenmeye Davetiye”yi Kabul Eder ve Keşif Sürecine Çabucak Dahil Olurlar .
Merak sergiler ve gözlemlere kafa yorarlar. Kendi fikirlerini denemek ve bu konuda kararlı olmak
için fırsat ve zaman yakalarlar.
Öğrenciler Sorgulama Yapmayı Planlar ve Gerçekleştirirler .
Kendilerine ne yapacaklarının söylenmesini beklemeden, fikirlerini denemek için yollar ararlar.
Fikirlerini doğrulama ve geliştirme için yöntemler planlarlar. Materyalleri ilgiyle ele alarak, bilgiyi
gözlemleyerek, ölçerek ve kaydederek sorgulamalar gerçekleştirirler.
Öğrenciler Çeşitli Yöntemler Kullanarak İletişim Kurarlar .
Fikirleri çeşitli yollarla ifade ederler: günlükler, haber verme, çizme, grafik, tablo vb.
Öğrenciler Açıklamalar ve Çözümler Önerir ve Bir Dizi Kavram İnşa Ederler .
Hem önceki deneyimlerinden hem de süregelen sorgulamanın bir sonucu olarak kazanılmış bilgi
birikiminden açıklamalar sunarlar. Kendi sorularını gidermek için soruşturmalar kullanırlar. Bilgiyi
sınıflandırır ve neyin önemli olduğuna karar verirler. Bilgi birikimi edindikçe, açıklamaları gözden
geçirmeye ve yeni fikirleri göz önünde bulundurmaya isteklidirler.
Öğrenciler Sorular üretirler.
Onları, daha çok soru ve fikir üreten ya da yeniden tanımlayan soruşturmalara yönlendiren soruları
kullanırlar.
5
‘Öğretmen-ce’
Paylaşımlar
Öğrenciler Kendi Çalışmalarını Eleştirirler.
Kendi çalışmalarını değerlendirmek için kalite göstergeleri yaratır ve kullanırlar. Yetişkinler ve akranlarıyla dönüşümlü düşünürler.
Sorgulamanın gerçekleştiği sınıflarda vurgu, çocukların kendileri için en iyi öğrenme yollarını bulmalarına izin vermek ve yardım etmektedir.
Sorgulamanın kesin bir felsefesi vardır, ancak her sınıfta farklılık gösterebilir. Olması gereken her
sınıfın öğretmenlerinin, ortamının, öğrencilerinin birbirine benzemesi değil, öğrenme içeriğinin birbirinden farklı olmasıdır. Sınıfta sorgulamanın işleyebilmesi için öğretmenlerin de kendi profesyonel
yaşamlarında birer sorgulayıcı olmaları gerekmektedir ve bundan dolayı da asla tek bir ‘doğru’ sorgulama müfredatı yapma yolu ve yine bir tek “ doğru” PYP sınıfı olamaz.
Kaynaklar
“ Making It Happen” IBO
Beck, I. L., McKeown, M. G., Hamilton, R. L., & Kucan, L. (1997). ‘Questioning the author:
An approach for enhancing student engagement with text.’ Newark, DE: International Reading
Association.
Bruner,J. 1986 “ Actual Minds, Possible Worlds” USA Harvard University Press
Short, K. 1993 “ Curriculum As Inquiry” Stenhouse Publishers
6
OKAN KOLEJİ
Anaokulu
Tuzla Anaokulu
Ataşehir Anaokulu
Dragos Anaokulu
Yabancı Diller
Uygulamalı Dersler
7
OKAN KOLEJİ
Anaokulu
Tuzla Anaokulu
3-4 Yaş Bulut Sınıfı:
IBPYP “Benimle Arkadaş Olur musun?” ünitesi
“Oyun ve Hareket” etkinliği çalışmasında,öğrencilerimizle balonlar eşliğinde dans ettik. Bu etkinlik sonucunda öğrencilerimizin birbirlerine daha yakınlaştığı
ve ‘’Arkadaşlık’’ kavramını daha iyi sorguladıklarını
gözlemledik.
Serbest zaman etkinliğinde; Yap-bozlarla oynayarak
birbirimize yapbozların renklerini söyledik.
Bu etkinlikte materyallerimizi arkadaşlarımızla paylaşarak, çeşitli renkleri eğlenerek öğrendik.
4-5 Yaş Ay Sınıfı:
IBPYP sorgulama ünite çalışmamızda “Dünyanın
İşleyişi” Disiplinler üstü Teması altında “Canlılar ”
ünitesini Sorgulamaya başladık. Çeşitli varlıkların
bulunduğu resimleri inceleyerek öğrencilerimizle canlı-cansız gruplama çalışması yaptık.
Gezi-Gözlem etkinliğinde; Çevremiz de gördüğümüz
çeşitli yaprakları toplayarak sınıfımıza getirdik.
Sanat etkinliği çalışmamızda hem yaprakları inceledik hem de baskı çalışması yaparak keyifli zaman
geçirdik.
8
OKAN KOLEJİ
Anaokulu
5-6 Yaş Güneş A Sınıfı:
IBPYP sorgulama ünite çalışmamızda “Dünyanın
İşleyişi” disiplinler üstü teması altında “Mevsimler” ünitesi sorgulamaya başladık. Öğrencilerimiz
mevsimlerle ilgili bilmek istediklerini ‘’Bilmek İstiyorum, Biliyorum, Öğrendim ‘’ tablosuna yapıştırırken yeni bilgiler edinecekleri için çok heyecanlıydılar.
IBPYP sorgulama ünite çalışmasında Güneş’in Dünya etrafında dönmesiyle mevsimlerin, Dünya’nın
kendi etrafında dönmesiyle ise gece gündüzün
oluştuğunu öğrendik. Her öğrencimizin Gece gündüz
kartları hazırlanmasına rehberlik ederek bu oluşumun
nasıl gerçekleştiğini sunum yaparak ifade etmelerini
sağladık.
IBPYP Sorgulama Ünite Çalışması Fen-Matematik
etkinliğinde Sonbahar ağaçlarını boyayarak ağacın
üstünde yazılan rakam kadar yaprak çizdik.
Bu etkinlikte nesneleri rakamlarla bire bir eşleştirmeyi
öğrendik.
5-6 Yaş Güneş B Sınıfı:
Diş Haftası nedeniyle Dentİstanbul Hastanesinden
Diş Hekimleri okulumuzu ziyaret ettiler.
Yaptıkları muayene de Diş Sağlığı hakkında bilgiler
vererek, Nasıl diş fırçalamamız gerektiğini anlattılar.
9
OKAN KOLEJİ
Anaokulu
Ataşehir Anaokulu
3-4 Yaş Gökkuşağı Sınıfı:
IBPYP Renkler Ünitemizde Doğadaki renkleri
sorgulayarak öğrenmeye başladık. Ağacımızın
dallarına uygun renklerde ki yaprakları yapıştırırken
bilmediğimiz ne kadar çok renk olduğunun farkına
vardık.
İşbirliği içerisinde yaptığımız grup çalışmamızda ana
ve ara renkleri öğrendik.
IBPYP Sorgulama Ünitesi; Renkler çalışmasında
renkli düğmelere dokunarak boyutlarını inceledik ve
düğmeleri renklerine göre ayrıştırdık. Kare üçgen
şekillerini öğrendik.
Sınıfımızda bu şekillere benzeyen nesneleri bulduk
ve bir resim çerçevesi hazırladık.
4-5 Yaş Ay Sınıfı:
Öğrendiğimiz renkleri pekiştirmek amacıyla sarı renk
partisi yaptık.
Eğlenceli oyunlar oynayarak müzik eşliğinde dans
ettik. Sarı renginde olan nesne ve canlılar hakkında
sohbet ederek sanat etkinliği çalışmasında rulo ve
artık materyallerden sevimli arılar yaptık.
İnteraktif
öğrenme
ortamında
Vücudumuzun
bölümlerini öğrenirken ses ,ritm ve görsel olarak öğrenmenin keyifli halini yaşadık.
10
OKAN KOLEJİ
Anaokulu
5-6 Yaş Güneş Sınıfı:
PYP Mevsimler ünitemizde Girişimcilik, Bilinçli Tüketici olma ve Yaratıcı düşünmeye yönelik dört
mevsim ağacı yaptık.
Artık materyallerle İlkbahar, Yaz, Sonbahar, Kış
mevsimlerini hayal gücümüzü kullanarak tasaradık
ve grup çalışmasıyla kendi yeni yıl takvimimizi
oluşturduk.
Dragos Anaokulu
3-4 Yaş Bulut Sınıfı:
IBPYP Sorgulama Ünite Çalışması “Renkler” ile
bağlantılı olarak grapon kâğıtlarını kullanarak yırtma
yapıştırma tekniğiyle renkler ağacımızı oluşturduk.
Renklerin dansı adlı etkinliğimizde ise ara renklerin
nasıl oluştuğunu gördük.
Oluşturduğumuz ararenklerle resim yaptık ve daha
sonra dramamızı canlandırdık.
Mandalları ipe dizme ve oyun hamurlarıyla oynarken çok eğlenceli zaman geçirdik.
Bu çalışmalarımızda sayı sayma,renk kavramı ve
örüntü kurmayı öğrenerek aynı zamanda küçük
kaslarımızı da geliştirmiş olduk.
4-5 Yaş Bulut Sınıfı:
IBPYP Sorgulama Ünite Çalışması“Dünya’nın İşleyişi” “Canlılar” konusu ile orantılı olarak dergilerden
kestiğimiz canlı/cansız varlıkların resimlerinden
oluşturduğumuz proje çalışmamızı arkadaşlarımıza
keyifle sunduk.Sunumumuzu yaparken öğrendiğimiz
bilgileri hem pekiştirmiş olduk hem de sunum yapma
becerimizi geliştirdik.
11
OKAN KOLEJİ
Anaokulu
“Tutum, Yatırım ve Yerli Malları haftasında;
Ülkemizde üretilen sebze ve meyvelerin nerelerde
yetiştiğini Türkiye Haritası üzerinde inceleyerek
öğrendik.
Okulumuzda meyve taçlarımızı yapıp hep beraber
eğlenerek keyifli vakit geçirdik.
5-6 Yaş Güneş Sınıfı:
IBPYP Mevsimler ünitesinde Mevsimlerin nasıl
oluştuğunu ve mevsimsel özellikleri öğrendikten
sonra “En Sevdiğim Mevsim” adlı grafik çalışması
yaptık.
Bu çalışmayı yaparken hem Matematik becerilerimizi
geliştirdik hem de grafik tasarımı yapmayı öğrendik.
Öğrencilerimizin evden getirdikleri kıyafetler ile okul
arkadaşlarımıza sınıfımızda gerçekleştirdiğimiz defilede Mevsimlerin özelliklerine göre neler giymemiz
gerektiğini yaşayarak öğrendik.
Okuma
yazmaya
hazırlık
çalışmalarımızda
öğrendiğimiz seslerin sembollerini önce balonlara
yerleştirdik, çalan müzik eşliğinde dans ederek
balonları patlattık, hem eğlendik hem öğrendik.
Bu çalışmamızda Balonların içinden çıkan ses sembollerini panoya yerleştirerek öğrendiklerimizi pekiştirmiş olduk.
12
OKAN KOLEJİ
Anaokulu
Okuma –Yazma Hazırlık Çalışmasında; Öğrendiğimiz
sesleri tekrar ederek sesin yazılış yönlerine uygun
olarak traş köpüğünün üzerine “ses yazma çalışmaları” yaptık.
IBPYP Sorgulama Ünite Çalışması “Dünyanın İşleyişi ” Disiplinler Üstü Teması doğrultusunda
mevsimlerin nasıl oluştuğu ve bir yılda kaç mevsim
olduğunu öğrendik. Öğrencilerimizle mevsimler ünitesinde öğrendiklerimizi ‘’Mevsim Ağacı ‘’ isimli grup
çalışmasıyla ifade ederek pekiştirmelerini sağladık.
Yabancı Diller
TUZLA ANAOKULU
Güneş A sınıfı ile İngilizce deslerimizde ’ There was
an Old Lady’ hikayesi okunup izlenildikten sonra,Old
Lady’nin resmi çizildi.
Güneş A sınıfı ,Native Öğretmeni Mariana Teacher ile
‘The Monster Pet’ adlı kitap okuduktan sonra, çocuklarla birlikte sevimli canavarların kuklaları yapılıp ,
kuklalar çocuklar tarafından oynatıldı .
13
OKAN KOLEJİ
Anaokulu
IBPYP Sorgulama Ünite Çalışması; Kim Olduğumuz
“Disiplinler üstü teması kapsamında Güneş A sınıfı
Meyve salatası yaptı. Çocuklar tarafından 5 Duyu organı ve işlevi sorgulandı.
IBPYP Sorgulama Ünite Çalışması; Kim Olduğumuz
ünitesine dair çocuklarla birlikte 5 duyu organları kesildi. Çocuklar duyu organlarının işlevini ifade ederek
insan vücudunda uygun yere yapıştırdılar.
IBPYP Sorgulama Ünite Çalışması Dünyanın İşleyişi Disiplinler üstü teması altında; çocuklar tarafından
“Mevsimler” ünitesi sorgulanmaya başlandı.
Oluşturulan 4 Mevsim köşesinde çocuklar tarafından
mevsime ait objeler kullanılarak hangi mevsim olduğu
tahmin edildi.
14
OKAN KOLEJİ
Anaokulu
Kırmızı renk partisinden bir gün önce, “partiye giriş
davetiyeleri” dağıtıldı. Parti günü çocuklarla birlikte kahvaltıya inildiğinde; çocuklar masa düzeninin
kırmızıdan oluştuğunu gördükleri zaman çok şaşırdı.
Çocuklar tarafından bardak-tabak-çatal vb. materyaller İngilizce olarak ifade edildi.
Uluslararası proje olan aylık derginin birinci sayısını
hazırlarken çocuklar en sevdiği hikayenin kartlarını
oluşturup birbirlerine anlattılar.
IBPYP Sorgulama Ünite Çalışması Dünyanın İşleyişi Disiplinler üstü teması altında; “Mevsimler” ünitesi sorgulanmaya başlandı. Çocuklar tarafından
bahçeden kurumuş yapraklar toplanarak sonbahar
ağacı oluşturuldu.
Renkleri öğrenen çocuklar, öğretmenlerinin saçının
rengini gördüklerinde çok şaşırdılar.
15
OKAN KOLEJİ
Anaokulu
Kırmızı renk partisinde birbirinden eğlenceli yarışmalar
ve oyunlar ile çocuklar eğlencenin tadını çıkarttı.
Kırmızı renk partisinden bir gün önce, “partiye giriş
davetiyeleri” dağıtıldı. Parti günü çocuklarla birlikte kahvaltıya inildiğinde; çocuklar masa düzeninin
kırmızıdan oluştuğunu gördüklerinde çok şaşırdılar
ve mutlu oldular.
Çocuklar kırmızı renkli kutunun içinde ki farklı nesneleri çekip arkadaşlarına ne olduğunu sordular.
Kırmızı renk partisi gününde çocuklarla birlikte kahvaltıya inildi; çocuklar masa düzeninin kırmızıdan
oluştuğunu gördüklerinde çok şaşırdılar ve mutlu oldular. Ardından çocuklar tarafından kırmızı renkge ait
sanatsal etkinlikler tamamlandı.
16
OKAN KOLEJİ
Anaokulu
IBPYP Sorgulama Ünite Çalışması; Kim Olduğumuz
“Disiplinler üstü teması kapsamında Güneş A sınıfı
Meyve salatası yaptı. Çocuklar tarafından 5 Duyu organı ve işlevi sorgulandı.
Circle Time etkinliğimizde çocuklar öğretmenin
yönergeleri doğrultusunda hareketleri yaparak derse
hazırlandılar.
IBPYP Sorgulama Ünite çalışmasında çocuklar dergilerden kestikleri canlı ve cansızlara ait resimleri
keserek kolaj çalışması yaptılar.
Rusça derslerimizde sayıları öğrendik . Öğretmenimizin Rusça söylediği sayıyı sayı kartlarımızdan
çekip gösterdik.
17
OKAN KOLEJİ
Anaokulu
Rusça dersimizde Sayılar sunumunu
şarkısını birlikte söyledik.
izledik ve
Yılbaşı ağacımız için kardan adamlar yaptık.
‘’Rusya’da Yılbaşı Nasıl Kutlanıyor’’ üzerine konuştuk.
Öğrencilerimiz ile İspanyolca dersimizde Meslekleri
öğrenirken hepimiz sevdiğimiz mesleğin maskesini
yaptık.
İspanyolca dersimizde meslekler ünitemizde ,
seçtiğimiz karttaki meslekle ilgili malzemeleri tamamlamamız gereken tombala oyununda çok eğlendik.
18
OKAN KOLEJİ
Anaokulu
İspanyolca dersimizde çiftlik hayvanlarını ve evcil hayvanları öğrendik. Onların resimlerini boyayıp, maskelerini yaptık.
İspanyolca dersimizde , farklı mevsimlerde giyilen
kıyafetleri grupladık ve boyadık. Kış mevsiminde giyilen kıyafetleri kesip yaptığımız kış ağacının dallarına astık.
ATAŞEHİR ANAOKULU
Büyük grup öğrencilerimiz ile , PYP ünitemiz olan “5
Senses” konusunu yaşayarak öğrendik. Meyvelerin
tadını dilimizle tadarak anladık, yumuşak yada sert
olup olmadıklarını dokunarak öğrendik. Ardından
kendimize lezzetli bir meyve salatası yaptık. Yaparken de yerken de çok keyif aldık.
İngilizce derslerimizde , “Listen! It’s a red clock.”
şarkısını öğrendik. Ardından kendi hazırladığımız
saatlerimzle dans ettik ve “What time is it Mr.Wolf?”
oyununu oynadık.
19
OKAN KOLEJİ
Anaokulu
PYP ünitemiz olan “Seasons” konusunu işledik.
Mevsimleri , hava durumlarını ve hangi mevsimde
hangi kıyafetleri öğrendiğimizi öğrendik.
Öğrendiğimiz renkleri pekiştirmek için “Twister” oyunu
oynadık. Düşmemek için zor dayandık, Düştüğümüzdeyse çok ama çok güldük.
Ispanyolca derslerimizde , her mevsimde giydiğimiz
farklı kıyafetleri gruplandırdık ve boyadık.
İspanyolca dersinde en sevdiğimiz mevsimde yapmak istediklerimizi resimlere dökme etkinliğinde çok
başarılıydık .
20
OKAN KOLEJİ
Anaokulu
Yılbaşında sevdiklerimize ispanyolca yılbaşı kartları
hazırladık, dileklerimizi paylaştık.
Artık ispanyolca mesleklerin isimlerini biliyoruz ! Meslekleri öğrenirken hepimiz sevdiğimiz mesleğin maskesini yaptık.
DRAGOS ANAOKULU
Bulut sınıfı öğrencileri ile renkleri ve şekilleri öğreniyoruz.
Bulut sınıfı öğrencileri ile “pizza faces” adlı mutfak etkinliğimiz çok keyifliydi.
21
OKAN KOLEJİ
Anaokulu
Ay sınıfı öğrencileri IBPYP Sorgulama Ünitesi ‘Oyunlar’kapsamında en sevdiği oyunun resmini çiziyorlar.
Ay sınıfı ile farklı materyaller kullanarak kendi pizzalarımızı oluşturduk .Sonra da pizzamızda ne malzemeler olduğunu arkadaşlarımıza anlattık .
Güneş sınıfı ile IBPYP Sorgulama ünitemiz
“Meslekler” kapsamında çeşitli oyunlar oynadık .
Bulut sınıfı öğrencilerimiz ile yiyecekleri öğrenirken
askıdaki yiyecekler oyununda çok eğlendik .
22
OKAN KOLEJİ
Anaokulu
Yılbaşında sevdiklerimize ispanyolca yılbaşı kartları
hazırladık, dileklerimizi paylaştık.
Uygulamalı Dersler
BEDEN EĞİTİMİ
Tüm yaş grubu öğrencilerimize yüzme dersi ve okul
öncesi spor programlarını dönüşümlü olarak işlemekteyiz. Yaptığımız çalışmalarla öğrencilerimizin gelişimlerine katkıda bulunma ve onları ilkokul düzeyine hazırlamaktayız.
GÖRSEL SANATLAR DERSİ
Görsel sanatlar dersi olarak anaokulu seviyesindeki
miniklerimizle, eğlenirken hem öğreniyor hem de motor becerilerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Ders içi
etkinliklerimizde öğrencilerimizin yaratıcılıklarını ortaya
koymalarına fırsat tanıyıcı uygulamalar yapmaya özen
gösteriyoruz. Yürütülen sanatsal faaliyetlerle öğrencilerimizin güzel sanatlara olan ilgilerini arttırmak, iç dünyalarını zenginleştirmek hedefliyoruz.
Ders etkinliklerimiz, anaokulu kademesinde, öğrencilerimizin psikomotor gelişimlerini desteklemek
amacıyla planlanmış olup, onların eğlenerek öğrenmeleri esas alınarak yapılandırılmıştır.
Miniklerimiz bugüne kadar yapılan etkinliklerde boyaları tanımayı ve kullanmayı, üç boyutlu çalışmalar oluşturabilmeyi, yaratıcılıklarını ortay çıkarabilmeyi öğrenmişlerdir.
23
OKAN KOLEJİ
Anaokulu
Pyp temalarıyla ilişkilendirilerek uygulanan dersimizde ana hedefimiz;
• Çizgi ve renklerin özelliklerini fark edebilen,
• Çizgi ve renk yoluyla kendisini ifade edebilen,
• Yaratıcı, duyarlı, kendine güvenen ve kendini
sanat yoluyla ifade edebilen,
• Motor becerilerini sağlıklı kullanabilen,
• Olumlu ilişkiler kurabilen,
• Estetik yaratımda bulunabilme becerilerini
geliştiren bireyler olmaları hedeflenir.
Bu bağlamda öğrencilerimizle bugüne kadarki süreçte farklı malzeme ve teknikleri kendi yaş gruplarına uygun şekilde öğrenmesini ve deneyimlemesini sağlamış bulunmaktayız. Sene sonu sergimize
büyük bir heyecan ve şevkle hazırlanırken, çalışmalarımızı oluşturmaya devam etmekteyiz.
24
OKAN KOLEJİ
İlkokulu
1. Sınıflar
2. Sınıflar
3. Sınıflar
4. Sınıflar
Yabancı Diller
Sayısal Bölüm
Uygulamalı Dersler
25
OKAN KOLEJİ
İlkokulu
1.Sınıflar
1.sınıflar olarak“Kendimizi Düzenleme Biçimimiz“
teması altında “Okullar öğrenmemize ve beraber
yaşamamıza yardım etmek için organize edilmiştir.”
Temel fikrinden yola çıkarak; okul binası ve çevreler,
okuldaki farklı görevler, okuldaki farklı işleyen sistemler, kurallar, görev ve sorumluluklarımızı sorguladık.Bireysel ve grup çalışmaları ile sosyal ve özyönetim becerilerimizi, bağlılık ve iş birliği tutumlarımızı ve iletişim
kuran ve duyarlı profilimizi geliştirmeyi hedefledik.
Okulumuzun bahçesinde matematik çalışmalarımızı
destekleyen oyunlar oynadık.
Birer , beşer,onar ritmik sayma çalışmalarımızda
bahçemizdeki yüzlük tabloyu kullandık.
Cumhuriyetin öneminin farkında olarak büyük
bir coşkuyla Cumhuriyet Bayramı’mızı kutladık.
Çiçeklerimizi Ata’mıza sevgiyle sunduk.
1.sınıflar olarak “Aile; yaşantımızı pek çok yönden
etkileyen, farklı rolleri olan bireylerden oluşan bir
topluluktur.”
Temel fikrinden yola çıkarak aileyi aile yapan ögeleri, ailemizde dayanışma ve işbirliğini, ailede bireylere düşen sorumluluklarımız sorguladık.
26
OKAN KOLEJİ
İlkokulu
2.Sınıflar
2.sınıflar olarak “ Kim olduğumuz” teması altında “
Günlük yaşamda bilinçli seçimler yapmak sağlıklı bir
yaşam sürdürmeyi sağlar” temel fikrinden yola çıkarak bilinçli seçim yapmanın kişisel bakımla ilgisini
kavradık.
2.sınıflar olarak “ Kim Olduğumuz” temamızda üniversitemizin gastronomi bölümüne gezi
düzenleyerek sağlıklı ve dengeli bir öğünün
hijyen şartlarına uygun olarak nasıl hazırlandığını
öğrendik.
Ünitemizin sonuç aktivitesinde sağlıklı yaşamla ilgili
afişleri hazırlayıp sınıfa sunduk.
Sosyal medyayı doğru kullanmamanın bireye ve
topluma getireceği zararları 6 şapka düşünme
tekniği ile canlandırdık.
27
OKAN KOLEJİ
İlkokulu
3.Sınıflar
3.sınıf olarak “Zaman ve Mekânda Yerimiz” teması
altında işlediğimiz “Keşifler ve İcatlar” ünitemizde icatların zaman içinde değişimini ve yaşam
şeklimize etkilerini görmek için Koç Müzesi’ne gezi
düzenledik.
3.sınıf olarak“İnsanların merakları keşif ve icatların ortaya çıkmasına sebep olmuştur ve onların
tarihlerini, yaşam şekillerini etkilemiştir.” temel fikri
doğrultusunda seçtiğimiz bir ürünün icadından
günümüze kadar olan gelişimini ve yaşantımıza etkilerini araştırıp hayal gücümüzü kullanarak gelecekte nasıl olabileceğini düşünerek poster hazırlayıp sunduk.
4.Sınıflar
“Dünyanın İşleyişi” teması altında “Maddeler çeşitlidir
ve değişik şekillerde bulunur” temel fikrinden yola
çıkarak önce maddenin ne olduğunu , sonra maddeyi nasıl ayırt edebileceğimizi sorguladık.
Maddeyi beş duyu organımızla farkedilebilen özelliklerine göre sınıflandırarak yaptığımız çalışmamızı
panoda sergiledik.
28
OKAN KOLEJİ
İlkokulu
Madde, cisim, alet, malzeme, eşya kavramlarının
tanımlarına beyin fırtınası yaparak örnekler vererek ulaştık. Bu kavramlar arasındaki bağlantıları
açıkladık. Daha sonra işbirliği yaparak camın; madde, cisim, alet, malzeme, eşya olma durumlarına
göre örnekler ve kanıtlar bulup arkadaşlarımızla paylaştık. Bu kavramlardan yola çıkarak kendi
hikayemizi oluşturduk.
“Kim Olduğumuz “ teması altında vücudumuzun bilmecesini çözmeye başladık. Öncelikle sistemin ne olduğunu araştırdık. Vücudumuzun hangi sistemlerden
oluştuğunu sorguladık. Sistemleri oluşturan organları ve bu organların birbiriyle bağlantılı olarak nasıl
çalıştığını araştırarak model üzerinde gösterdik. Ünitesinin sonunda sonuç değerlendirmesi olarak kitapçık
hazırladık. Kitapçıkta sistemlerin neler olduğunu ,
işlevlerini açıklayarak resimledik ve sunumunu yaptık.
Yabancı Diller
1.SINIFLAR
IBPYP sorgulama ünitesi kapsamında aile üyelerimizi tanıdık. Öğrencilerimiz aile üyeleri ile ilgili parmak kuklalar yaptılar. Kuklalarını konuşturarak birbirleriyle sohbet ettiler.
29
OKAN KOLEJİ
İlkokul
IBPYP sorgulama ünitesi kapsamında aile ağacı
hazırladık. Öğrencilerimiz aile ağaçlarının üstüne
ailelerinin resimlerini çizdiler. Hazırladığımız aile
ağaçlarını okulumuzun panosunda sergiledik.
Vücudumuzun bölümlerini öğrendik. Konumuzu
pekiştirmek için “Big green Monster” isimli hikayeyi
dinledikten sonra öğrencilerimiz kendi canavarlarını
hazırladılar ve sunum yaptılar.
IBPYP sorgulama ünitesi kapsamında aile ağacı
hazırladık. Öğrencilerimiz aile ağaçlarının üstüne
ailelerinin resimlerini çizdiler. Hazırladığımız aile
ağaçlarını okulumuzun panosunda sergiledik.
Öğrendiğimiz konuları pekiştirmek için online interaktif
oyunlar oynadık ve çok eğlendik.
30
OKAN KOLEJİ
İlkokulu
Tracks kitabımızdaki karakterlerler tanıştık (Magicus
Pop,Cayla,Boris,Witchykoo).
Öğrendilerimiz karakterleri
gördündüklerini anlattılar.
Ardından karakterlerin
tanıttılar
ve
nasıl
kuklalarını hazırladılar.
IBPYP Sorgulama ünitemiz kapsamında , dergi ve
gazetelerden kestiğimiz sağlıklı &sağlıksız yiyecekler
resimleri ile poster çalışması yaptık.
Gruplar halinde healthy &unhealthy plates hazırladık,
sınıf panomuzda sergiledik .
Island 3 adlı kitabımızdaki renkli hikayelerini canlandırma ve resimli hikaye kartlarını sıraya koyma
çalışmaları çok eğlenceli geçiyor .
İngilizce derslerinde hergün yeni kelimeler öğreniyoruz. Bu öğrendiğimiz kelimeleri yazıp biriktirmek için
kelime kutuları (Word box ) hazırladık .
Kutularımızı istediğimiz gibi süsledik .
31
OKAN KOLEJİ
İlkokulu
İngilizce derslerimizde Yeni yıla eğlenceli panolar,
şarkılar yeni yıl ağacımıza dileklerimizi yazarak
hazırlık yaptık .
IB PYP ünitemiz Keşifler ve İcatlar doğrultusunda
seçtiğimiz Mrs. Dippy and Her Amazing Inventions
kitabımızı okuduk. Kitabımızı bitirdikten sonra minik
mucitlerimize kendi robotlarını tasarlayıp sunma şansı
verdik.
Sınıflarımızda ‘Wordbox’ yani kelime kutularımızı kendimiz tasarlıyoruz. Her ünite sonunda öğrendiğimiz
kelimeleri kartlara yazıp bu kutulara ekliyor, kutularla hem evde hem okulda farklı etkinlikler yaparak
öğrendiklerimizi eğlenerek pekiştiriyoruz.
Yeni yıla girerken, yeni bir ağacımız ve birçok
dileklerimiz vardı. Hepsini İngilizce düşündük, yazdık
ve ağacımızı dileklerimizle süsledik.
Keyifle bir çok kelimeyi öğrendik ve tekrar ettik.
32
OKAN KOLEJİ
İlkokulu
IBPYP ETKİNLİĞİMİZ
4A sınıfı öğrencileri ile PYP kapsamında deney
yaparak Madde konusunu eğlenceli bir şekilde
çalıştık. Hem konuyu gerçek yaşamda deneyimledik
hem de yaptığımız deneyi fotoğraflayıp öğrendiğimiz
kelimelerle hangi maddelerin suda battığını hangilerinin suda yüzdüğünü ifade ettik.
Sınıf içi grup çalışmaları yaptık. Günlük yaşantımız ve
alışkanlıklarımız hakkında sorular hazırlayıp, sınıfta
arkadaşlarımıza sorduk ve cevap aradık.
2.YABANCI DİLLER
Çince dersimizde , 1.sınıf Öğrencilerimiz Pekin
Ope-rası’nın ne olduğunu öğrendiler ve maskelerini
ince-lediler .
Daha sonra kendi kitap ayraçlarını yaptılar .
Çince karakterleri yazma çalışmaları yaptık.
33
OKAN KOLEJİ
İlkokulu
Fransızca dersimizde 1.sınıf öğrencilerimiz ile Ana
renkleri öğrendik ve öğrendiğimiz renklerin hangisi
olduğunu bularak boyama çalışması yaptık.
2.sınıf öğrencilerimiz ile ‘’Fransızca Yılbaşı Tebrik
Kartı nasıl yazılır?’’ çalışmasını yaptık.
Yılbaşı şarkısı ‘’Jingle Bells’ in Fransızcası ‘’Vive le
vent’’ şarkısını öğrendik ve söyledik.
3.sınıf öğrencilerimiz Fransızca derslerinde ‘’Yılbaşı
Mesajı’’ yazmayı öğrendik, arkadaşımıza veya ailemizden birisine mesajlar yazarak kartlar hazırladık.
34
OKAN KOLEJİ
İlkokulu
İspanyolca dersimizde 1.sınıf öğrencilerimiz ile denizde yaşayan hayvanların isimlerini öğrendik ve farklı
deniz hayvanlarının resimleri çizerek kendi akvaryumumuzu yaptık.
1.sınıf öğrencilerimiz ile Hayvan isimlerinin İspanyolca
karşılıklarını öğrendik. Yaptığımız maskeleri yüzümüze
takarak hepimiz sevdiğimiz bir hayvanı canlandırdık.
1.sınıf öğrencilerimiz ile Rusça dersimizde ,
‘’Matrüşkanın tarihi ve üretim süreci’’ sunumunu izledik. Sonra da kendi Matrüşkalarımızı boyadık.
2.Sınıf öğrencilerimiz ile Rusça dersimizde , Okul Eşyaları ile ilgili eğlenceli kitap çalışmalarımızı tamamladık .
35
OKAN KOLEJİ
İlkokulu
Yeni öğrendiğimiz Rusça sözcükleri kolay öğrenmemizi sağlayan elektronik oyunlar oynadık.
‘Spelling Bee’ yarışmasında öğrencilerimiz 2 grup
halinde hem eğlendiler hem de yarışmanın heyecanını yaşadılar .Yarışmaya katılan her öğrencimiz
katılım sertifikası almaya hak kazanırken , kazanan
grup öğrencilerimiz de İngilizce hikaye kitapları ile
ödüllendirildiler. Öğrencilerimizi göstermiş oldukları
üstün başarıdan dolayı kutluyoruz.
4A ile ayrıca ‘Young Reporters’ Projesi kapsamında
okulumuz öğretmen ve yöneticileri ile İngilizce röportaj yaptık.
Böylece sınıf dışında da İngilizceyi etkin bir şekilde
kullanarak grup çalışmasının keyfine vardık.
‘MAGICAL PUPPETS ’ e-TWINNING PROJEMİZ
Okulumuz koordinatörlüğünde Litvanya ve Polonya’dan 2 okulun katılımıyla 1 ve 2.sınıf öğrencilerimiz
‘Magical Puppets ‘ adlı bir uluslararası proje çalışmalarına başladılar . Kendi yaratıcılıklarını kullanarak
sadece İngilizce konuşan kuklalar oluşturan öğrencilerimiz , sınıf içindeki vidyolarını , yapmış oldukları
çalışmaları , sunumları diğer 2 ülkedeki öğrencilerle
paylaşarak hem İngilizceyi pratik edebilme hem de farklı ülke çocukları ile iletişim halinde olabilme
şansına sahip oluyorlar .
36
OKAN KOLEJİ
İlkokul
Sayısal Bölüm
*Robot kulübündeki öğrencilerimiz ile proje yapıyoruz.
Bilim Şenliği’nde sunacağımız projeler için heyecanlı
bir araştırma ve uygulama devresindeyiz.
1.sınıf bilgisayar kulübü öğrencileri digital legoda
tasarladıklarını bu sefer iş birliği ve grup çalışması
yaparak eğlenerek yaptık.
3.sınıf öğrencilerimiz ile iletişim de kullanılan haberleşme araçları ile ilgili araştırma yapıp, sunduk.
Hayatımızda haberleşmenin ve teknolojinin ne kadar
önemli olduğunu bir kez daha anladık.
4.sınıf öğrencilerimiz ile geleceğin ve şimdiki zamanın
mesleği olan programlama üzerine ilk kodları yazdık.
37
OKAN KOLEJİ
İlkokul
Fen bilimleri laboratuvar dersinde günlük hayatımızla ilgili deneyler yaptık. Bu deneylerle karın ve yağmurun nasıl oluştuğunu, hal değişimlerini, elektirikli
aletlerin nasıl çalıştığını, besinlerin içerisinden neler
olduğunu, vüdumuzun nasıl çalıştığını keşfettik.
Uygulamalı Dersler
BEDEN EĞİTİMİ
(1-4 Sınıflar)
İnsan, yaşamını daha sağlıklı ve nitelikli şekilde
sürdürebilmek için harekete gereksinim duyarız. Bu
gereksinim yaşamının her döneminde vazgeçilmezdir.
Ancak 1. sınıfa başlayan öğrencilerimiz hareket ederken değişik hedeflere ulaşmayı dener. Bu nedenle
beden eğitimi dersi kapsamında ki hareket eğitimine
önem vererek temel hareket becerileri kazandırırız.
Bunlar; sağlık, dinçlik, eğlence, etkileme, etkilenme, esneklik, biçimlenme, performans, kendine
güven, macera, toplumsallık, reaksiyon vb. olarak hedefleriz.
Bu öğretim standartlarını ve kazanımlarını gerçekleştirebilmek için oyun, jimnastik, ritm ve spora
dönük çalışmaların tümünü kapsayan geniş tabanlı bir etkinliğimizdir. Bu etkinliklerin hangi yaşta,
ne oranda sunulacağı bireyin gelişim özellikleri ile yakından ilişkilendiririz.
Okan Koleji spor kültürü olarak temel amacımız; bireyin fiziksel, devinişsel, bilişsel, duygusal ve
toplumsal yönden gelişimine katkıda bulunmak, yaşam boyu fiziksel etkinliklere katılımı sağlamaktır.
Bu amacı gerçekleştirmek için öğrencilerin yaparak - yaşayarak ve aşamalı şekilde düzenlenmiş öğrenme etkinliklerine katılımları sağlanırız. Etkinlik sürecinin sonunda ne kadar gelişim
sağladıklarının farkındalığını yaşatırız.
38
OKAN KOLEJİ
İlkokul
Beden eğitimi derslerinin uygulama esaslarımız:
a) Hareketin anlatılması
b) Hareketin gösterilmesi
c) Hareketin öğrenciler tarafından birebir uygulanması
d) Hareketin düzeltilmesi şeklinde sıralayabiliriz.
e) Derslerimizde;Düzen Alıştırmaları –Voleybol –Basketbol-Cimnastik – Tenis ve Yüzme branşlarına
yer vermekteyiz. Yüzme branşı dışında diğer branşları 5’er haftalık periyotlarda uygulama yaparken
yüzme dersimizi ayda bir şeklinde planlamasını yaparız.
1-2. sınıflarda Düzen Alıştırma - Cimnastik - Basketbol branşlarını tanıdık. Branşların yaş özelliklerine
göre kazanımlarını uyguladık.
3-4. sınıflarda Düzen Alıştırmaları – Voleybol –Basketbol branşlarını tanıdık. Branşların yaş özelliklerine göre kazanımlarını uyguladık.
DERS DIŞI ETKİNLİKLERİMİZ
TOP TASARIM ETKİNLİĞİ
Yeni yıl etkinlikleri kapsamında “yeni yıl top tasarım
etkinliği” ilköğretim öğrencilerine düzenlendi. Etkinliğe katılan öğrencilerimiz tasarımları ile okul koridorlarımızı renklendirdiler. Kağıttan, pamuğa ve hatta kumaşa kadar bir çok materyalden tasarımlarını
gerçekleştirdiler
39
OKAN KOLEJİ
İlkokul
GÖRSEL SANATLAR DERSİ
Okan Kolejinin her kademesinde istek ve heyecanla yürüttüğümüz görsel sanatlar dersi etkinliklerinde öğrencilerimizle birlikte sanatın her alanından
çalışmalar yapmaya devam ediyoruz.
Görsel sanatlar dersini farklı teknik ve uygulamalarla
zenginleştirerek işlediğimiz derslerimizde, amacımız;
öğrencilerimizin sanata karşı duyarlılıklarını arttırarak, onları görsel algısı güçlü bireyler olarak akademik hayatlarına devam etmelerini sağlamaktır.
Bu doğrultuda yapmış olduğumuz her etkinlik farkındalık yaratma, analiz ve sentez gibi süreçlerin
öğrencilerimize kazandırılma amacını gütmektedir.
Ilkokul kademesindeki öğrencilerimizle farklı malzemelerle çalışma oluşturabilme, Türk ve Dünya
sanatçılarını tanıma ve eserlerininden yola çıkarak yeni çalışmalar oluşturabilme gibi etkinlikler
gerçekleştirilmiş olup, bu bağlamda öğrencilerimize uygulamalar yaptırılmıştır.
Öğrencilerimiz gerçekleştirilen etkinlikler sayesinde farklı teknik ve malzemeleri deneyimlerken
çalışmalarını yıl sonunda aileleriyle paylaşacak olmanın da heyecanını da yaşamaktadırlar.
Sanat sevgisini yaparak ve yaşayarak içselleştirme hedefini içerisinde barındıran dersimiz, öğrencilerimizin yaratıcılıklarını daha da ileriye götürebilmek için yeni fikir ve uygulamalarla bu yıl da
görseli zengin çalışmaları ortaya çıkartma konusunda öğrencilerimize yol göstermeye devam etmektedir.
MÜZİK DERSİ
Okulumuzda yapılan müzik derslerinde, birinci
sınıftan başlanarak “Temel Müzik Yazı ve Ögeleri”’nin
öğretilmesi amaçlanmaktadır. Öğrencilerimiz yine
birinci sınıftan başlayarak melodika eğitimine geçtiler ve şarkı dağarcıklarını geliştirmeye başladılar.
Ayrıca hem repertuar oluşturma , hemde sene içi
yapacağımız gösteriler için öğrencilerimiz, bireysel ve
grup olarak okul şarkılarını, halk şarkılarını ve marşları, nüanslara dikkat ederek doğru ve anlamına
uygun seslendirmeye başladılar. Derslerimizde temel aldığımız Orff yaklaşımının çıkış noktası ritimdir. Orff’un en temel öğeleri müzik, ritim, doğaçlama ve yaratıcılıktır. Aynı zamanda bu gelişmeyle
birlikte öğrenme disiplini, grup sorumluluğu alma, başkaları ile işbirliği içinde çalışmayı öğrenme
ve dikkat becerilerinin gelişmesi sağlar. Bu nedenle öğrencilerimiz, mevcut temel müzik eğitimlerinin yanı sıra orkestra kavramını, disiplinini ve düzenini öğrenerek takım çalışmasıyla birlikte müzik
yapmanın keyfine varıyorlar, aynı zamanda, gerçek sanatsal müzik örneklerini izleme ve dinleme
yoluyla keşfediyorlar.
40
OKAN KOLEJİ
İlkokul
İlkokulda Pyp ünitesi kapsamında öğrencilerimiz
kendi yaratıcılıklarıyla icat ettiklari enstrümanlarını
sınıfta sundular ve ardından yaptıkları sınıf sergisiyle hayli ilgi topladılar. İlkokulumuzun en minikleri
1. Sınıflarımız ise kapanış töreninde kısa zamanda
öğrenmeyi başardıkları birbirinden güzel şarkıları
söyleyerek büyük beğeni topladılar.
41
OKAN KOLEJİ
Ortaokul
Yabancı Diller
Sözel Bölüm
Sayısal Bölüm
Uygulamalı Dersler
42
OKAN KOLEJİ
Ortaokul
Yabancı Diller
Yaz tatili dönüşü aramıza yeni katılan öğrencilerimizle hazırlık kursu geçekleştirdik. Öğrencilerimizle
birlikte hem okula hem birbirlerimize dersler öncesinden alışmış olduk. Aynı zamanda da İngilizce dersinden olan eksikliklerimizi tamamlama fırsatı elde etmiş olduk.
Sene başında ortaokul 5 ve 6. sınıf öğrencilerimizle
yapılan seviye belirleme sınavı sonrasında öğrencilerimizi İngilizce kur sınıflarımıza yerleştirdik.
Ünitelerimiz kapsamında hem dünyadaki festivalleri
araştırdık hem de kendi hayalimizdeki festivalleri
yarattık. Grup çalışması olarak geçekleştirilen “Hayalimdeki Festivaller” etkinliğini yaparken çok eğlendik.
Derslerimizde dili aktif olarak kullanmak adına çeşitli
grup çalışmaları yaptık.
43
OKAN KOLEJİ
Ortaokul
5. sınıflarla “Ottoline and the Yellow Cat” okuduk ve
kelime çalışması yaptık.
‘’NEWS TRAVELS FAST’’ isimli Uluslararası Projelerde e-Twinning etiketi kazandığımız projemiz kapsamında haberleri izleme, gazete okuma,
araştırma, güvenilir habercilik ve en etkili haberler
başlıkları altında arkadaşlarımız, öğretmenlerimiz ve
müdürümüz ile anketler yaptık.
5. sınıflarımızda arkeolog olduk ve dünyadaki sanat
eserlerini araştırdık. Daha sonra bilgilerimizi
sunumlar yaparak arkadaşlarımızla paylaştık.
Noel Babaya mektup yazdık. Tüm dileklerimizi
söyledik.
44
OKAN KOLEJİ
Ortaokul
Yeteneklerimizi sergilediğimiz ‘OKAN TALENT
SHOW’ isimli etkinliğimiz için panolarımızı süsledik
Atatürk’e mektuplarımızı yazarken çok duygulandık.
Ve çalışmalarımızı gururla panomuzda sergiledik
Yeni yıla MERHABA! Yeni yıl partisinde yapacağımız
KARAOKE sunumu için provalarımızı severek ve
eğlenerek gerçekleştirdik.
Dünyadaki Yeni yıl kutlamaları ve güzel bir yıl için
anahtar kelimelerle bezediğimiz yılbaşı panomuzu
hazırladık.
45
OKAN KOLEJİ
Ortaokul
Yeni yıldan beklentilerimizi sınıflarımızın ağaçlarına
yazarak kapımıza astık.
6. sınıflarla ‘Odysseus and the Cyclops’ isimli oyunu
okuduk.
Öğrencilerimiz gruplar halinde kelime hatırlama,
verilen kelimelerle bağlantılı kelimeleri bulma, hazine avı ve resim tarif etme kategorilerinden oluşan
oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen bir yarışmada
İngilizce’yi sınıf dışı etkinliğinde de kullanabileceklerini gördüler. ‘Challenger’ yarışmasında öğrencilerimiz 2 grup halinde hem eğlendiler hem de yarışmanın
heyecanını yaşadılar.
7. sınıf öğrencilerimiz ile düzenli olarak İngilizce
Serbest Kürsü (Public Speech) etkinliğimizi ortaokul öğrencilerine hitaben okulumuzun lobisinde
değişik temalar doğrultusunda başarılı bir biçimde
gerçekleştirdik. Böylece öğrencilerimiz, İnsan Hakları, Yaratıcılık, Evcil Hayvan Bakımı, Arkadaşlık gibi
konularda kendi fikirlerini yabancı bir dilde bir gruba
hitaben ortaya koydular.
46
OKAN KOLEJİ
Ortaokul
7. sınıflar Boost kitaplarını kullanarak olayların yer ve
zamanları hakkında konuşup okudukları metinlerde
edebi çıkarımlar yaptılar.
2.YABANCI DİLLER
Konularımızı işlemeden önce öğretmenimizin izlettiği
küçük diyalogları izledik ve tekrarladık.
Yeni Yıl dileklerimizin bulunduğu
kısa mektup örneklerinin nasıl yazılacağını öğrendik ve bu
çalışmaları uyguladık.
Yeni yılda yapmak istediklerimizi, sahip olmak istediklerimizi ve iyi dileklerimizi anlatan mesaj ve mailler
yazdık. Kendi çizip boyadığımız resimlerle de süsledik.
47
OKAN KOLEJİ
Ortaokul
Sözel Bölüm
TÜRKÇE
5. sınıflar Türkçe 1. ünitesi ilk konumuz “Uçurtma”
metnini hem okuyarak hem yaşayarak işledik. Uçurtma konusu sadece kitapta soyut olarak kalmasın
istedik. Aldığımız malzemelerle iş birliği ile kendi
uçurtmalarımızı oluşturduk. Yaptığımız uçurtmalarımızı kolejimizin elverişli bahçesinde gökyüzünde
adeta bir gökkuşağı güzelliğinde uçurarak keyifli bir
gün geçirdik. 5. sınıflar olarak her sene başında, okulların açıldığı hafta uçurtma şenliği yaparak
okulun ve eğitimin aslında bir eğlence olduğunu kavrıyoruz.
Ballı Çörek Kafeteryası Sınıfımızda Hayat Buldu
5. sınıf öğrencileri olarak Türkçe dersi aylık okuma kitaplarımızdan olan “Ballı Çörek Kafeteryası” adlı kitabı
okuyup bitirdikten sonra sınıf içinde gruplara ayrılarak
kendi oyunumuzu yazıp “Ballı Çörek Kafeteryası”
eserini özgün biçimde tiyatro sahnesine taşıdık. Dört
ayrı gruba ayrılarak eseri dört ayrı tiyatro sahnesi olarak yansıtarak kendi yaratıcılığımızı ortaya koyduk.
Serbest Tartışma Etkinliğinde Buluştuk
Okan Ortaokulu öğrencileri gerçekleştirdikleri serbest
tartışma etkinliğinde “Dünya barışının sağlanması
için biz çocuklara düşen görevler nelerdir?” konusunu
tartıştılar. 5A, 5B, 6A ve 7A sınıfı öğrencilerinin katıldığı
etkinlikte, dünya barışının sağlanması, çocukların
barışa olan katkıları, uyum ve barış içinde yaşamanın
gerekliliği gibi konu başlıkları özellikle vurgulanırken
etkinliğe katılan öğrencilerimiz, büyük önder Mustafa
Kemal Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış!” sözünü kendi yorumlarıyla birleştirerek dünya siyasetine yön veren büyüklerin bilinçlenmesi konusunda ortak fikirde birleştiler. Her ay düzenli olarak
gerçekleştirilecek olan serbest tartışma etkinliğin sonunda öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirmeyi de
ihmal etmediler.
48
OKAN KOLEJİ
Ortaokul
Umut Atatürk
Tuzla Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından 10 Kasım
Atatürk’ü Anma etkinlikleri için düzenlenen “Atatürk”
temalı şiir yarışmasında, Okan Ortaokulu 7A sınıfı
öğrencilerinden Ece Arslan ilçe ikincisi oldu. Okulda
gerçekleştirilen törende de kendi şiirini seslendiren
Ece Arslan’a teşekkür belgesi verildi ve öğrencimiz
herkesin beğenisini kazandı.
Düşünceler Sözleşince Deneme Atölyesi
Okan Ortaokulu 7A sınıfı öğrencileri, deneme antolojisi “Düşünceler Sözleşince” kitabının yazarı Osman
Torun’un konuk olduğu atölye çalışmasına, denemelerin görsel sunumu ile katıldı.Yayınevi tarafından büyük
beğeni kazanan çalışmada, deneme yazılarını resme
döken öğrencilere katkılarından dolayı teşekkür belgeleri okulda düzenlenen törende takdim edildi.
Deyimler Konusunu Kendi Hayallerimizle İşledik
Türkçe dersinde işlediğimiz deyimleri kendi hayal dünyamızda biçimlendirip görsel öğreti etkinliği
yaptık. Çizdiğimiz deyimlerle deyimlerin anlamlarının
daha kolay ve anlaşılabilir olduğunu fark ettik.
Her öğrenci arkadaşımızın farklı bir deyimi resmettiği
etkinlikte onlarca deyimin anlamını hafızamızla hayal
dünyamızla tespit edebilmeyi kavradık.
Küçük Prens’e Bir De Bizim Gözümüzden Bakın
5B sınıfı olarak ekim ayında “Küçük Prens “ kitabını
okuduk. Okuduğumuz kitaptan özgün, yaratıcı ve farklı
yorumlamalar yaptık. Bunlardan biri de okuduğumuz
kitabın iletmek istediği düşünceyi kitap kapağı resmini
yeniden çizerek yansıtmaktı. Her öğrencinin okuduğumuz kitapla ilgili kendi kişisel duygu ve düşüncesini
yansıtan bu resimleri panomuzda sergiledik.
49
OKAN KOLEJİ
Ortaokul
Geleceğin Toplum Mimarları Münazarayla Yetişiyor
5. sınıflar olarak Türkçe ders etkinliği olarak konuşma, dinleme, aktif düşünme, ani strateji geliştirme ve
nezaket kuralları içinde karşı görüşleri de saygıyla
dinleme kazanımlarını elde edebildiğimiz münazara
etkinlikleri derslerimize ayrı bir eğlence katmaktadır.
Haftada bir ders saati yaptığımız münazaralara bir
hafta önceden hazırlık yapıyor ve bir görüşü çürütmeye çalışıp kendi görüşlerimizi de argümanla destekleyip farklı düşünceleri tartışarak ufkumuzu
genişletiyoruz.
SOSYAL BİLİMLER
Panorama 1453 Fetih Müzesi
İstanbul’un Fethi için yapılan hazırlıklar ve savaşın hem
dünya tarihi açısından hem de Türk tarihi açısından
önemini kavratmak amacıyla 7. sınıf öğrencileriyle
1453 Panorama Fetih Müzesi gezisi düzenledik.
Bu gezide İstanbul’un Fethi’ni gerçekçi ve biçimde anlatan savaş portrelerini, savunma stratejilerini yakından
görerek atalarımıza bir kez daha hayran kaldık. Sonuç
olarak şu düşünceye ulaştık ki: “ İnsan istedikten sonra her şeyi gerçekleştirebilir.”
Topkapı Sarayı Gezisi
6. sınıf öğrencilerimizle yaptığımız Topkapı sarayı
gezisinde sarayın estetik önemini, tarihî geçmişini
ve İstanbul’un fethinden 19. yüzyıla kadarki önemini kavratmak, günümüze kadar gelen tarihî eserleri
birinci elden gözlemlemek için gezi düzenledik.
Yapılan gezide büyük bir avlunun içinde kalmış sadece bir saray ya da yapıdan ziyade; o büyük avlunun içinde çok daha büyük bir devletin, Osmanlı’nın kültür olarak, yaşam biçimi olarak varlığını
gördük. En güzel mimari eser, değerli taşlar, elmaslar, süs eşyaları, savaş ekipmanlarını yakından
görerek yüzlerce hatta binlerce yıl geçmişe gittik.
50
OKAN KOLEJİ
Ortaokul
Bölgemizi Biliyoruz
5. sınıf öğrencilerimizle “Bölgemizi Tanıyalım” başlıklı
performans ödevleri hazırladık. Yapılan her bölge ile
ilgili maket çalışmalarımızı okulumuzda sergiledik.
Böylece bölgelerimizin fizikî özelliklerini uygulayarak
kavradık. Ayrıca yapılan çalışmalarda öğrencilerimizin ayrı ayrı yaptığı tanıtım sunumlarıyla konularına ne kadar hâkim oldukları gözlerden kaçmadı.
Sayısal Bölüm
Öğretmen olarak dersi yönettik.
Her hafta sıra ile bu etkinliği yerine getirdik.
Bu vesile ile hem ders konusunu daha iyi pekiştirdik
hem de toplumsal eksiklik olan özgüven duygusu ile
topluma hitabet konusunda mesafe aldık.
Çokgenler konusunu Tangram ve örüntü blokları uygulamaları ile pekiştirdik.
Matematik laboratuvarında gerçekleştirilen bu uygulamalarla, geometri hakkında olumlu duygular
geliştirdik ve şekillerin sınıflandırmasını sezgisel ve
fiziksel olarak daha iyi anladık.
Grup çalışması yaparak algı homojenliğini sağladık ve
ekip ruhu kazandık.
Birbirimize yardım edip , birbirimize öğreterek konuyu
daha iyi pekiştirdik.
51
OKAN KOLEJİ
Ortaokul
Origami kulübü öğrencileri ile her dersin sonunda
yaptığımız güzel ürünlerle ayrılmanın mutluluğunu
yaşadık.
8.sınıf öğrencilerimiz ile kareköklü sayılarda “karekök
takvimi” hazırlayarak işlem becerilerini geliştirdik.
5A sınıfı olarak günlük hayatımızda tükettiğimiz besinlerin içerdiği maddeleri inceledik ve hangi besin
gruplarına ait olduklarını deney yaparak bulduk.
5A sınıfı olarak besinlerin sindirim aşamalarını daha
iyi anlamak ve gözlemlemek için kendi limonatamızı
yaptık ve sonrasında hep birlikte afiyetle içtik.
52
OKAN KOLEJİ
Ortaokul
5A sınıfı olarak fen bilimleri dersinde işlediğimiz
sürtünme kuvvetini yaşayarak daha somut bir şekilde kavradık.
5A sınıfı olarak adını çok sık duyduğumuz hal
değişimine laboratuvarımızda bizzat tanık olduk.
7A sınıfı olarak hepimiz sinir iletim zincirinin bir halkası
olduk ve yaratıcı drama tekniği ile sinirlerin mesajları
beynimize nasıl taşıdığını yaşayarak öğrendik.
7A sınıfı olarak dilin bölümlerini ve burnumuzun tat almaya olan etkisini çok eğlenceli bir oyunla kavramaya
çalıştık.
53
OKAN KOLEJİ
Ortaokul
8A sınıfı olarak fen bilimleri dersinde işlediğimiz
basınç konusuna ilişkin kavramları ve formülleri laboratuvar ortamında yaptığımız deneylerle tek tek
ispatladık ve böylelikle sınıfta öğrendiğimiz tüm bilgileri zihnimizde somutlaştırma imkanına sahip olduk.
5B sınıfı öğrencilerimizle protein, karbonhidrat ve
yağların ayıraçlarını öğrenmek için laboratuarda deney
yaptık ve farklı besin maddelerini kullandık.
5B sınıfı öğrencilerimizle buzum ,suyum ,buharım
deneyini yaptık. Öğrencilerimiz maddenin hal
değişimlerini gözlemlediler ve ölçümler yaptılar.
5B sınıfı öğrencilerimizle eğlenerek dişlerimizin yapısını
ve diş çeşitlerimizi öğrenmek için farklı materyaller kullanarak diş modelleri hazırladık.
54
OKAN KOLEJİ
Ortaokul
5B sınıfı öğrencilerimizle her sıvının maddenin ayırt
edici özelliklerini daha iyi kavrayabilmek ve her
sıcının kaynama noktasının farklı olduğunu anlamak
için etil alkolün kaynama sıcaklığı ölçümü deneyini
yaptık. Öğrencilerimiz termometreyle ölçüm yapıp
değerleri not ettiler.
Farklı materyaller kullanarak basit sindirim sistemi
modelleleri yaptık. Ve 5B sınıfı öğrencilerimiz kendi
yaptıkları materyalleri arkadaşlarına sunum yaparak
anlattılar.
5B sınıfı öğrencilerimizle sürtünme kuvvetinin etkisini
kavramak için kartonlar üzerine nohut, mercimek ,
şeker gibi maddeler yapıştırıp oyuncak arabalarımızı
bu model yollar üzerinde kullandık ve araçların hangi
tarz yolda daha kolay gidebileceğini öğrendik.
6A sınıfı öğrencilerimizle hücre konusunu daha iyi
öğrenebilmek için 3D labında üç boyutlu hücre modellerini izledik .
55
OKAN KOLEJİ
Ortaokul
6A sınıfı öğrencilerimizle hangi koşullarda çimlenmenin en iyi gerçekleşebileceğini kavramak için nohut, fasulye vb. kullanarak uygun sıcaklık, oksijen
ve yeterli miktarda su bulunan ortamda çimlenme
olayını gözlemledik.
6A sınıfı öğrencilerimizle farklı malzemeler kullanarak
bitki ve hayvan hücresi modelleri yaptık.
6A sınıfı öğrencilerimizle sürat konusunu kavramak
için oyuncak araçlarla zaman tutarak sınıfta hem
eğlenip hem konuyu pekiştirdik.
8A sınıfı öğrencilerimizle hücre bölünmelerini anlamak
için sınıfta oyun hamurları kullanarak mitoz ve mayoz
bölünmeyi gösteren modeller yaptık.
56
OKAN KOLEJİ
Ortaokul
8A sınıfı öğrencilerimizle kalıtım konusunu pekiştirmek için resimlerle soyağacı posterleri hazırladık.
Uzay Kampı Semineri
Ortaokul öğrencilerimiz ile uzay kampı seminerine
katıldık. Gezimizde nelerle karşılacağımız hakkında
bilgiler edindik.
Uzay Kampı Gezisi
Ortaokul öğrencilerimizden 34 kişilik bir grup ile uzay
kampına gittik. Uzay kampında eğlenerek bilgiler
edinmenin zevkini ve mutluluğunu yaşadık.
Deneyler, ay gözlemi, planetaryum, astronot
kıyafetleri, simülatörler, sıcak hava balonları, mekik
uçurma gibi daha bir çok etkinliklerde bildiklerimizi pekiştirdik, yeni bildiler edindik, takım çalışması,
sorumluluk gibi davranışsal özelliklerimizi kullanma şansı yakaladık. Çok mutlu olarak okulumuza
döndük.
Uzay Kampı Gezisi Panosu
Uzay kampı gezimizin panosunu hazırladık. Okul lobimizde sergiledik.
57
OKAN KOLEJİ
Ortaokul
Bilim kulübü öğrencilerimizle gözün yapısını öğrendik
ve laboratuarda gözün yapısını inceledik.
Bilim kulübü öğrencilerimizle bitki ve hayvan hücresi
kesitleri alıp hücreyi mikroskop altında inceledik.
Bilim Kulübü öğrencilerimizle hayvan ve bitki hücresi
modellerini farklı malzemeler kullanarak eğlenerek
yaptık..
Bilim Kulübü öğrencilerimizle stres bahçemizi düzenleyip , yetiştirdiğimiz biberleri topladık.
58
OKAN KOLEJİ
Ortaokul
Uygulamalı Dersler
BEDEN EĞİTİMİ
5-8 Siniflarda Beden Eğitimi Dersİ
Beden Eğitimi derslerimizde öğrencilerimizin hayat
boyu kullanabilecekleri temel, özelleştirilmiş eğitimi
ve spora özgü hareket becerileri ile fiziksel etkinliklere özgü bilgileri; toplumsal ve duygusal özellikleri
kazanmaları ve sağlığını koruyucu fiziksel etkinliklere
yaşam boyu etkin katılım sağlamaları amacıyla yapılan çalışmaların tümünü kapsamaktadır.
Okan Koleji spor kültürü olarak temel amacımız; bireyin fiziksel, devinişsel, bilişsel, duygusal ve
toplumsal yönden gelişimine katkıda bulunmak, yaşam boyu fiziksel etkinliklere katılımı sağlamaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için öğrencilerin yaparak - yaşayarak ve aşamalı şekilde düzenlenmiş öğrenme etkinliklerine katılımları sağlanırız. Etkinlik sürecinin sonunda ne kadar gelişim
sağladıklarının farkındalığını yaşatırız.
Beden eğitimi derslerinin uygulama esaslarımız:
a) Hareketin anlatılması
b) Hareketin gösterilmesi
c) Hareketin öğrenciler tarafından birebir uygulanması
d) Hareketin düzeltilmesi şeklinde sıralayabiliriz.
Derslerimizde düzen alıştırmaları –Voleybol –Basketbol – Badminton ve Tenis branşlarına yer vermekteyiz.
Tüm branşları altışar haftalık periyotlarda uygulamamalı planlamalarımızla gerçekleştirmekteyiz.
59
OKAN KOLEJİ
Ortaokul
OKUL DIŞI ETKİNLİKLERİMİZ
İstanbul İli Okullar Arası Tenis Turnuvası
2 -6 Kasım 2013 tarihinde İstinye Spor Tesislerinde
yapılan tenis turnuvasında Aylin Bilgör – Elif ErsoyZeynep Berrak Gazi başarılı bir performans sergileyerek okulumuzu temsil etmişlerdir.
Basketbol Turnuvası Yaptık
Spor Festivali adı altında 09-20 Aralık 2013 tarihlerinde okulumuz spor salonunda yapılan basketbol
turnuvasında 3 kategoride maçlar düzenlenmiştir.
Karma Küçükler Kategorisinde : 4 takım
Karma Yıldızlar Kategorisinde
: 5 takım Turnuvaya katılmıştır.
Turnuva sonucunda:
Karma Küçükler Kategorisinde: Şampiyonlar Takımı
Karma Yıldızlar Kategorisinde : Los Angeles Takımı
turnuva şampiyonluğunu alarak altın madalya
kazanmışlardır.
GÖRSEL SANATLAR DERSİ
Görsel sanatlar dersi olarak öğrencilerimizin kendi
ve başkalarının düşünce emeklerine karşı duyarlı olmayı öğreten bir ortam hazırlamak, araştırarak öğrenmeyi ilke edinip yaratıclıkları geliştirerek resimsel
düşünme etkinliğini aktif kılmak, sanatsal yeteneklerin ortaya çıkarılmasını sağlamak, Sanatsal bakış
açısı kazandırmak, sanat hakkında eleştiri yapabilen,
60
OKAN KOLEJİ
Ortaokul
konuşabilen sanatı günlük hayatına katabilmiş bireyler yetiştirebilmek başlıca hedefimizdir.
Öğrenciye faydalı bir sanat eğitimi programı çalışma ortamlarının çeşitlendirilmesiyle oluşur. Bu
doğrultuda, farklı yaş gurubu özelliklerine göre belirlenen hedeflere uygun olarak belirlediğimiz sanat
politikamızla öğrencilerimiz belirlenen hedefe ulaşabilmektedirler.
Okan Eğitim Kurumları’ndan mezun olan bir öğrenci, Sanatı sever, tanımlayabilir. Araştırmacı ve
sanat etkinliklerine duyarlıdırlar, etkinlikleri takip ederler, güncel sanat haberlerini takip ederler. Görsel sanatlarda kullanılan yöntem ve teknikleri bilir ve kullanırlar. İki ve üç boyutlu tasarımlar yapar ve
bunları uygulayabilirler. Sanat dallarını birlikte düşünerek, sanatsal zenginliğe ulaşmışlardır. Estetik
duyguları gelişmiştir.
OKUL DIŞI ETKİNLİK
RESİM YARIŞMASI
Okan Koleji olarak bu yılda İlçe genelinde düzenlen “6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu” konulu resim
yarışmasında derece kazanarak okulumuzun sanat
alanındaki başarılarına bir yenisini daha katmış olduk. 8 sınıf öğrencilerimizden Ulaş SANCI’nın yapmış olduğu resim ilçe genelinde 2.lik ödülünü kazanarak bizlere gurur verdi. Öğrencimize başarı belgesini, okul müdürümüz Kamil OKUROĞLU ve
görsel sanatlar öğretmenimiz Tuğçe YALNIZOĞLU tarafından verildi. Okan ailesi olarak, öğrencimize bizlere yaşattığı gururdan dolayı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.
MÜZİK DERSİ
Solfej eğitimiyle, notaların, adları ve süreleri ile doğru
okunması
Öğrencileri çok sesliğe alıştırmak ve bir grup içerisinde çalma sorumluluğunu aşılamak,
Müzik dilini ve müzik bilimini öğrenmeleri, geleneksel
müzik tarihini ve dünya müzik tarihini öğrenerek fikir
sahibi olmalarını, kendi beğenilerini oluşturarak günümüz müziğine eleştirel bir bakış açısı ile yaklaşmaları
Öğrencinin toplu halde hareket edebilmesi, enstrümanı çalarken grup içerisindeki diğer arkadaşlarını
takip edebilmesi amaçlanmaktadır.
61
OKAN KOLEJİ
Ortaokul
Bu bağlamda;
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Töreni’ nde ortaokul
öğrencilerimiz, kısa sürede çalıştıkları birbirinden
güzel marşlar ve oratoryo çalışması ile başarılı bir
sunum gerçekleştirdiler. Ortaokul öğrencilerimiz ise
çeşitli enstrüman, besteci ve müzik gruplarını kendi hazırladıkları sunumlarla arkadaşlarına tanıttılar
ve başarılı performanslar gerçekleştirdiler. Bu sene
bir ilk olan Yeni Yıl Konulu Rap Yarışması ise öğrencilerimizde farklı bir heyecan yarattı. 5-6-7-8. Sınıf
öğrencilerimiz kendi yazdıkları sözlerle oldukça yaratıcı çalışmalar yaptı ve sundu.Ortaokul öğrencilerimizden Nurdeniz Güreş, Selin Ergene ve Berfin Öcalan ise yaptıkları trio ile tüm izleyenleri
müziğin büyülü dünyasına yolculuğa çıkararak, çok güzel bir sanatsal çalışmaya imza attılar. Müzik
kulübü öğrencilerimiz ise birbirinden güzel parçaların hazırlığını tamamlamak üzere olmanın heyecanını yaşıyor.
62
OKAN KOLEJİ
Lise
Yabancı Diller
Sözel Bölüm
Sayısal Bölüm
Uygulamalı Dersler
63
OKAN KOLEJİ
Lise
Yabancı Dersler
Hazırlık A Sınıfı
(İngilizce Serbest Okuma Saati)
Lise Hazırlık sınıfımızda öğrencilerimizin sınıf ortamının dışında kendi başlarına kalarak rahat bir ortamda vakit geçirebilmeleri için onlarla haftada 1 gün
İngilizce serbest okuma saati aktivitesine başlamış
bulunmaktayız. Bu aktivite çerçevesinde öğrencilerimiz hem kütüphaneyi düzenli olarak kullanma
alışkanlığı edinmiş olacaklar hem de kütüphanemizde bulunan seviyelerine göre seçecekleri İngilizce kitapları okuyarak bunlar hakkında raporlama yapmayı öğreneceklerdir. Böylece bir kitap
analizinin nasıl yapılacağı konusunda da fikir sahibi olmaları söz konusu olacaktır.
REKLAMLARIN ETKİLERİ
Bu yıl büyük bir proje üzerinde çalışıyoruz.Hırvatistan
ve Fransa’daki arkadaşlarımla birlikte yürüttüğümüz
uluslararası projemizin konusu Reklamların Etkileri.
Bu alanda sınıfça İngilizce Proje derslerinde aldığımız
medya okuryazarlığı bilgileri çok eğlenceli. Biz de bu
konuda çevremizde bir anket yaptık ve sonuçlarıyla
ilgili makaleler yazarak birbirimizle ve Avrupa’daki arkadaşlarımızla paylaştık. Okulumuzun adını
yurt dışında da duyurmak çok gurur verici!
DÜNYA MİRASLARI SUNUMU
10 A sınıfı öğrencileri olarak araştırma ödevimiz
olan UNESCO Heritage Sites (Dünya Mirasları) adlı
konuda, dünyanın koruma altında olan birbirinden
güzel yerlerini öğrendik ve arkadaşlarımızla paylaştık. Yabancı dil başarımız arttıkça dünyayı daha
iyi algılıyoruz.
64
OKAN KOLEJİ
Lise
2.YABANCI DİLLER
Günlük yaşamda sık sık karşılaşabileceğimiz
karşılıklı konuşma diyaloglarını canlandırdık. ‘’Toplu
Ulaşım Araçları’na binmek isteyen bir kişinin sorduğu
sorular ve aldığı cevaplar’’
Sınıf çalışmalarımızı bazen bireysel bazen de grup
halinde uyguladık.
Öğrendiğimiz yeni konularla ilgili yeni kelimelerin
okunuşlarını tek tek okuyarak öğrendik.
Doğru telaffuz edebilme çalışmalarını sesli ve sözlü
uyguladık.
Sözel Bölüm
TÜRK EDEBİYATI
Serbest Kürsü’yle Geleceğin Dünyasını Belirliyoruz
Okan Koleji öğrencileri olarak gelişen çağın önemli
ihtiyacı olan düşünen, sorgulayan, araştıran bilinçli bireyler olma vizyonuyla eğitim alanında önemli
çalışmalara imza atmaya devam ediyoruz.
65
OKAN KOLEJİ
Lise
Okulumuzun önemli programları arasında bulunan “Serbest Kürsü” etkinliğiyle güncel, ulusal ve
uluslararası konuları lise öğrencileri olarak kendi özgür ortamımızda tartışarak farklı bakış açılarıyla
değerlendiriyoruz.
Okan Anadolu Lisesi Müdürü Sayın Cengiz Sadıraner’in yönlendirdiği ve büyük önem verdiği
program, Türk Edebiyatı dersinin önemli bir kazanımı olan münazara etme, tartışma, ikna etme,
sorgulama ve hitabet konularını da kapsamaktadır.
İki haftada bir çarşamba günleri lise lobisinde yaptığımız programda, önceden tespit ettiğimiz konulara farklı bilgi ve bulgularla hazırlanarak tartışıyoruz.
Geleceğin yöneticileri, hukukçuları, iş adamları, bilim ve sanat insanlarını küçük yaşlardan yetiştirmeye özen gösteren okulumuzda; lise öğrencileri olarak “Serbest Kürsü, Münazara, Fütürizm,
GP34” çalışmalarıyla da önce kendi ülkemizde sonra dünya platformunda söz sahibi olacak iddialı
bireyler olarak gelişimimizi sürdürüyoruz.
Serbest Kürsü’de tartıştığımız bazı konular:
* Olimpiyatların Türkiye’ye verilmemesinin etkileri nelerdir?
* Yenilenen ortaöğretim yönetmeliğinin artı ve eksileri nelerdir?
* Güvenlik görevlilerinin yetkileri sınırlandırılmalı mıdır?
* Sanat ürünlerindeki telif hakkı kaldırılmalıdır.
* Devlet metropollere göç etmiş ailelere geri dönmeleri şartıyla maaş bağlamalıdır.
* 18 yaşından küçüklerin TV’de yayınlanan herhangi bir yarışmaya katılması yasaklanmalıdır.
* Gelişmekte olan ülkelerde çocuk işçiliği desteklenmelidir.
* Devlet, güvenlik ve adalet dışında hiçbir hizmet sunmamalıdır.
* Dövüş sporları yasaklanmalıdır.
Okan Koleji TÜYAP’ta
Büyükçekmece’de düzenlenen 32. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı TÜYAP’a Okan Koleji olarak bu yıl
da giderek yeni çıkan yayınları, fark edilmesi gereken
yapıtları ve yıllardır eserlerini okuduğumuz yazarları
tanıma fırsatı bulduk.
10. sınıf dil anlatım ve Türk edebiyatı dersi ünitesiyle
ilgili yaptığımız gezide, tüm 10. sınıf öğrencilerimizle
katılım sağladık. Öğrencilerimiz TÜYAP’ta belirledikleri bir yayınevini tanıtan sunum hazırladılar.
Everest yayınlarından en son eseri (Beyoğlu’nun En Güzel Abisi) çıkan Ahmet Ümit’in standını da
ziyaret ederek yayınevinin tüm kitaplarını inceledik.
Kitap okumayı teşvik eden yayınların kalitesi ve farkındalığı yakalama gücü görülmeye değerdi:
kitaplaşan bilgisayar oyunları, futbolcuların adlarından oluşan romanlar…
Okuma zevkleri gelişen ya da kendine özgü bir yayın tarzı olmaya henüz başlayan öğrencilerimiz,
tüm stantları inceleyerek ilgili oldukları yayınevleri ve eserlerini yakından tanıdılar.
Aldığımız kitaplarla da TÜYAP’tan güzel bir anıyla ayrıldık.
66
OKAN KOLEJİ
Lise
Türkiye Münazara Şampiyonası’nda Coştuk
Okan Anadolu Lisesi münazara takımı olarak Özel
Atacan Kolejinde yapılan 5. Türkiye Münazara
Şampiyonasına katıldık.
Geleceğin liderlerini yetiştirme misyonuyla yola
çıkan Okan Koleji öğrencileri olarak kişiye etkili
konuşma, dinleme, empati kurma, nezaket kuralları
çerçevesinde karşı tarafı dinleme ve düşüncemizi
doğru ifade etmenin yanı sıra öz güven geliştirme, strateji belirleme, anlık doğru kararlar verebilme
kazanımları sunan münazara etkinliğinde başarılı maçlar çıkardık. Bir liderde olması gereken en
önemli özelliklerden hitabet gücümüzü geliştirmek ve pekiştirmek için çıktığımız maçlarda uzun
yıllar münazara etkinliği içinde rol almış İstanbul’un önemli okullarını yenerek doğru yolda ilerlediğimizi ispatlamış olduk.
Okan Koleji Lisesi Öğrencileri Üniversite
Amfisinde
Nazım Hikmet Şiir Haftası etkinlikleri çerçevesinde
Okan Üniversitesi Felsefe ve Sosyoloji Kulübünün
“1950-1980 Türk Edebiyatı Atölye Çalışmaları” konulu sohbet toplantısına Okan Koleji Lisesi 9 ve hazırlık
sınıfları olarak katılım sağladık.
Üniversite amfisinde yapılan sohbet toplantısında
Okan Üniversitesinin değişik bölümlerinden akademisyen ve öğrenciler 1950-1980 dönemi Türk edebiyatını, sanatsal gelişimimizi; tiyatronun, yazın
türlerinin çıkış noktası ile sanat ve edebiyat ilişkisini tartıştılar. Kitap okumada klasiklerin önemine
de vurgu yapan üniversiteli öğrenciler liseli kardeşlerine yaratıcı yazma, düşünme yetisinin önemine
dikkat çekerek örnekler sundular. Nazım Hikmet’ten Aziz Nesin’e, siyasetin sanata ve edebiyata etkisine birçok başlığın tartışıldığı etkinlik, öğrencilerimizin renk katmasıyla üniversite - lise bütünleşik
yapısına olumlu katkılar sağladı.
Okan Anadolu Lisesi Sophie Smiley’i Konuk Etti
Okan Üniversitesinin davetlisi olarak okulumuza
gelen dünya çocuk edebiyatının önemli yazarı Sophie Smiley ile söyleşi gerçekleştirdik. Oldukça etkili ve eğlenceli geçen etkinlikte Smiley nasıl yazar
olduğunu, dünyada çocuklarla ilgili ne gibi çalışmalar yaptığını edebiyatın çocuk dünyası için ne kadar önemli olduğunu örneklerle açıklayarak bizlerle yaşam tecrübelerini paylaştı. Dünyanın dört bir
tarafına giderek oradaki çocuklara ulaşmanın manevi değerinin altını çizen Mrs. Smiley’in paylaşımları bizlerin yazı yazma, düşünme, hayal kurma gibi soyut unsurlara ne kadar yakın olduğumuz izlenimini verdi. Mrs. Smiley’in etkinlikte en etkilendiği olay ise Okan Anadolu Lisesi öğrencisinin söyleşinin başından sonuna kadar konuşulanları İngilizceden Türkçeye tercüme etmesi oldu.
Bu memnuniyetten okulumuz ve öğretmenler adına onur duyduk.
67
OKAN KOLEJİ
Lise
İstanbul’un Kurtuluşunu Destanlaştırdık
Millî Eğitim Müdürlüğünün “6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu” dolayısıyla yaptığı liseler arası kompozisyon
yarışmasına Okan Anadolu Lisesi olarak katılım
sağladık.
Yapılan yarışmada Okan Anadolu Lisesi 10-A sınıfı
öğrencimiz Ekim Karakoç ilçe 1. si oldu.
Öğrencimizin başarısıyla gurur duyduk.
Okan Koleji Öğrencisi En Güzel Cumhuriyet
Şiirini Yazdı
Yaratıcı yazma etkinliklerine önem veren okulumuzda yazdığımız deneme, makale, şiir, öykü gibi
metinlerle bu konudaki yeteneklerimizi geliştiriyoruz.
Bu anlamda yapılan ulusal ve uluslararası yarışmalara da katılarak yazılarımızı görücüye çıkarma fırsatı buluyoruz. İşte bu yarışmalardan biri de ‘‘Cumhuriyet´imizin 90´ıncı Yılı’’ kutlamaları çerçevesinde,
Millî Eğitim Bakanlığının il genelindeki öğrencilere yönelik düzenlediği “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” konulu liseler arası şiir yarışmasıydı. Okan Koleji Lisesi 9-A sınıfı öğrencisi Aslı Bingöl bu şiir
yarışmasında ilçe 1.si olarak fark yarattı.
‘‘Cumhuriyet´imizin 90´ıncı Yılı’’ kutlama töreni Tuzla ilçesinde Tuzla Kaymakamı Ali Rıza
Çalışır, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi YAZICI, Garnizon Komutanı, Tuzla İlçe Müdürü Hasan
Nazmi YEKREK’in katılımı ile gerçekleşti. Törene şiir yarışmasında birincisi olan Okan Koleji Lisesi
öğrencisi ve öğretmenleri de katıldı.
Okan Koleji Anadolu Lisesi öğrencisi Aslı Bingöl birincilik ödülünü Tuzla Kaymakamının elinden aldı. Öğrencimizin bu anlamlı yarışmadaki başarısından dolayı Okan Koleji olarak gurur duyduk.
Düşünceler Sözleşince Deneme Atölyesi
Okan Anadolu Lisesi öğrencileri olarak deneme
antolojisi “Düşünceler Sözleşince” kitabının yazarı
Osman Torun’un konuk olduğu atölye çalışmasına, denemelerin görsel sunumu ile katıldık.Oldukça
başarılı yazılar kaleme alan öğrencilerimiz, yazar
Osman Torun’dan büyük övgüler aldı.
Yayınevi tarafından büyük beğeni kazanan çalışmada, deneme yazılarını resme döken öğrencilere katkılarından dolayı teşekkür belgeleri okulda düzenlenen törende takdim edildi.
68
OKAN KOLEJİ
Lise
Münazara Yarışmalarında Okan Koleji Farkı
Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi ve Sabancı
Üniversitesinin işbirliği ile düzenlenen liseler arası
münazara şampiyonası Sabancı Üniversitesinde 7-8
Aralık 2013 tarihlerinde yapıldı. Okan Anadolu Lisesi
olarak 4 ayrı takımla bu münazara etkinliğine katılım
sağladık.
Bu yıl ilk kez katıldığımız bu yarışmada toplam 5 galibiyet elde ettik.
Kendini ifade etme, ani düşünce refleksi geliştirme, strateji belirleme, empati, farklı görüşleri tanıma,
nezaket gibi olumlu kazanımları elde etmede önemli bir rolü bulunan münazara etkinliği, biz öğrencilerin yoğun ilgisini çekmektedir.
Gelecek yıllarda Okan Koleji münazara takımını belirlemek için çoklu katılım sağladığımız münazarada yaptığımız maçlar neticesinde hem keyif aldık hem de gelecekteki münazara maçları için
deneyim kazandık.
Okan Lisesi Öğrencisinden Sarıkamış
Destanı’yla Yüreklerimiz Taştı
Bireysel gelişime, özel yeteneklere ve özgün
çalışmalara önem veren Okan Kolejinde lise öğrencilerimizin kendi çalışmalarından oluşan etkinlikler
desteklenmekte ve programa alınmaktadır.
22 Aralık 1914- 15 Ocak 1915 tarihlerinde Ruslara
karşı yapılan Doğu Anadolu Bölgesi’nde kaybettiğimiz toprakların geri alınması ve Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki Rus işgâllerine son vermek için
planlanan Sarıkamış Harekâtı ve yine bunun sonucunda yanlış yönlendirmelerle daha düşmanla
karşılaşmadan, düşmana tek el mermi sıkamadan Allahuekber Dağları’nda soğuktan donan 90 bin
Türk askerinin şehit oluşlarını anlatan Sarıkamış Destanı, Okan Lisesi 10-A sınıfı öğrencimiz Emin
Muşkara ile bir kez daha yüreklerimizde yankılandı.
Gerçek görüntülerden oluşan videolar, şiirler, fotoğraflar ve birbirinden duygulu ezgilerle yapılan
sunumda öğrencilerimizin yüreklerinden taşan duygular gözümüzden sel olup aktı.
Oldukça etkileyici geçen sunumda Sarıkamış’ta şehit düşen ecdadımızın duygularını bize aksettiren öğrencimiz Emin Muşkara’ya teşekkür ederiz.
69
OKAN KOLEJİ
Lise
SOSYAL BİLİMLER DERSLERİ ETKİNLİKLERİ
Toprağın Hikâyesi
Okan Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencilerimizle toprak
çeşitliliğinin oluşum süreçlerini araştırarak toprak
kalitesinin ülkemiz üzerindeki ekonomik değeri üzerinde araştırmalar yaptık.
Toprağın kıymetini ve önemini özellikleriyle kavrayan
öğrencilerimiz; okul konferans salonunda görsel, işitsel ve kinestetik değerlendirme süreciyle sunumlarını yaparak izleyicilere keyifli anlar yaşattılar.
Anadolu’yu Yeniden Keşfettik
9-A sınıfı öğrencilerimizle Anadolu’da yaşamış
ilk uygarlıkların siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik
yapılarını ve çevre uygarlıklarla etkileşimini araştırmak amacıyla bir performans çalışması yaptık.
Anadolu’da kurulmuş antik şehirlerden birini seçerek,
bu şehri tanıtan broşürler hazırlayarak sınıfta arkadaşlarımıza ve öğretmenlerimize bu antik şehrin
önemini anlatan bir sunum yaptık.
Osmanlı’daki Kültür ve Sanatını Tanıttık
10-A sınıfı öğrencilerimizle Osmanlı kültür sanat
mimari anlayışı ve bu alandaki gelişmeleri değerlendirmek amacıyla bir performans çalışması yaptık.
Okan Anadolu Lisesi öğrencileri olarak Osmanlı
döneminde yapılan ve günümüze kadar korunan İstanbul’da bulunan tarihî eserlerden birini seçip eseri
ziyaret ederek eseri tanıtan bir çalışma yaptık.
Psikoloji Çalışmalarına Biz de Katıldık
Psikoloji, insan ve hayvan davranışlarını anlayabilmemiz için büyük öneme sahip bir bilim dalıdır.
Psikoloji biliminin kuruluşundan beri yapılmış önemli çalışmaları araştırmak psikolojinin gelişimini ve
amaçlarını anlamak açısından etkinlikler yaptık. Bu
amaçla psikoloji dersinde, psikoloji bilimine katkıda bulunmuş ünlü psikologlardan bir tanesini seçip
hayatını ve çalışmalarını araştırdık. Araştırdığımız bu bilim insanlarının çalışmaları, hayatları ve kişisel görüşlerini anlatan bir sunum yaptık. Sınıfta bu bilim insanlarının çalışmaları üzerinden psikolojinin amaçları, alt alanları ve diğer bilimlerle olan ilişkisini tartıştık.
70
OKAN KOLEJİ
Lise
Sayısal Bölüm
9. Sınıf öğrencilerimiz ile çizdiğimiz resimlerdeki
doğruların isimlerini yazdık.Doğru grafiklerini adlandırmayı öğrendik.
Hazırlık sınıfı olarak; fizik derslerinde ingilizce olarak öğrendiğimiz kavramları laboratuvar ortamında
gerek 3D görselleri gerekse çeşitli deneylerle pekiştirme fırsatı bulduk.
9A sınıfı olarak; sınıf ortamında soyut bir şekilde
öğrendiğimiz hareket konusuna ilişkin formülleri
ve kavramları yaptığımız eğlenceli bir etkinlikle somut hale getirdik ve bu zor konuyu etkili bir şekilde
öğrenme fırsatı bulduk.
9A sınıfı olarak; hacim konusuyla ilgili yaptığımız bir
çok deney sonucunda formül ezberlemekten kurtularak tüm kavramları kendi deney gözlemlerimiz
ve hesaplamalarımız sayesinde net bir şekilde kavrayarak öğrendik.
71
OKAN KOLEJİ
Lise
10A sınıfı olarak; sınıf ortamında soyut bir şekilde
öğrendiğimiz hareket konusuna ilişkin formülleri
ve kavramları yaptığımız eğlenceli bir etkinlikle somut hale getirdik ve bu zor konuyu etkili bir şekilde
öğrenme fırsatı bulduk. Ayrıca fizik derslerinin sadece sınıf ortamında işlenmesi gereken bir ders olmaktan öte hayatın tam da kendisi olduğunu bir kez
daha yaşayarak görmüş olduk.
FKB Derslerinde Teknoloji
Her seviyede Fizik-Kimya-Biyoloji derslerimizi kurumumuzun sunduğu tüm teknolojik avantajlardan faydalanarak işliyoruz. Akıllı tahta ile verimli dersler, Britannica ile araştırma becerisi ve 3D ile tam öğrenme
gerçekleştiriyoruz.
Spectra Deneyi
10 A sınıfı öğrencilerimiz ile ışık spectrumlarını inceleyip, spectra deneyleri yaptık. Böylece Bohr atom
modelini kavradık.
Kimya Laboratuvar Malzemelerini Tanıma
Hz A sınıfı öğrencilerimiz ile ilk laboratuvarımızı
yaptık.Yıl boyunca kullanacağımız malzemelerin
adlarını ve görevlerini öğrendik. Ağzı dar olan balon
projenin amacının çalkalama sırasında kimyasalın
çıkramaması olduğu çıkarımında bulunduk.
72
OKAN KOLEJİ
Lise
Fiziksel-Kimyasal Değişimler
Hz A sınıfı öğrencilerimiz ile fiziksel ve kimyasal
değişimleri kimya laboratuarında menemen yaparak öğrendik. Biberleri bıçakla doğrayarak fiziksel
değişim olduğunu ama yağda kavurarak kimyasal
değişim olduğunu fark edip, nedenleri ile açıkladık.
Sonrasında günlük yaşamdan başka örneklemeler
yaptık.
Hz A sınıfı öğrencilerimiz ile maddenin hallerini
öğrendik. Öğrencilerimiz ile katı-sıvı ve gaz halini
canlandırdık, eğlenerek öğrendik.
Faraday Elektroliz Deneyi
10 A sınıfı öğrencilerimiz ile Atom- Elektrik ünitesi
kapsamında; Faraday’ın Elektroliz deneyini yaptık.
Böylece katotta kütle birikmesini fark edip, kaplanacak cismin katotta bağlanması gerektiği çıkarımında bulunduk.
Elektroskop Deneyi
10 A sınıfı öğrencilerimiz ile elektroskopta aynı yüklerin birbirini ittiğini, zıt yüklerin birbirini çektiğini ispatladık.
73
OKAN KOLEJİ
Lise
Yük Deneyi
10 A sınıfı öğrencilerimiz ile atom altı taneciklerin
keşfini öğrendik. Keşif aşamasında Thales’in amber
(kehribar taşı) ile yaptığı deneyi ebonit çubuğu yüne
sürterek negatif yükü ispatladık.
Cam çubuğu da ipeğe sürterek pozitif yükü ispatladık. Böylece sırası ile elektron, proton ve nötronun
keşfedildiği çıkarımında bulunduk.
Elementleri Tanıma
Hz A sınıfı öğrencilerimiz ile madde konusu bünyesinde elementleri, özelliklerini, reaksiyonlarını ve
günlük yaşamdaki kullanım şekillerini öğrendik.
Her gün soframızdaki tuzun içindeki sodyum elementinin aktif metal olduğunu ve su ile yanma tepkimesi
verdiğini öğrendik. Bunu deneyimlerken çok eğlendik
ve aynı zamanda her yanma olayının su ile sonlandırılmaması gerektiği çıkarımında bulunduk.
Semboller
9 A sınıfı öğrencilerimiz ile kimyasal semboller ve
uyarı işaretlerini öğrendik. Bu işaretleri lab. malzemelerinde yorumladık. Hayatımızdaki önemi anlamak için işaretlerin uygulamalarını günlük hayattan
seçtik. Güvenliğimiz için kimya işaretlerinin anlamını
bilmenin çok önemli olduğu çıkarımında bulunduk.
Periyodik Tablo
9 A sınıfı öğrencilerimiz ile periyodik tablo üzerinde
özellikleri belirtilen elementleri bulduk. Uygulamalı
öğrenmenin mutluluğunu yaşadık.
74
OKAN KOLEJİ
Lise
Özgün Element Oyunu
9 A sınıfı öğrencilerimiz ile özgün element oyunu
tasarladık. Oyunlarımızda 35 elementin özelliklerini ve günlük yaşamdaki uygulamalarını vurguladık. Oyunlarımızı arkadaşlarımıza sunup, beraber
oynadık. Eğlenerek öğrendik.
9A sınıfı öğrencilerimizle enerji molekülü olan ATP yi
görselleştirdik ve molekülün yapıtaşlarını hep beraber öğrendik.
9A sınıfı öğrencilerimizle protein ,karbonhidrat ve yağ
moleküllerini tayin etmek için farklı ayıraçlar kullanıp
besin moleküllerinin tayini deneyini yaptık.
9A sınıfı öğrencilerimizle biyolojik moleküller konusunu kavramak için sınıfta model ve poster çalışmalarını eğlenerek yaptık..
75
OKAN KOLEJİ
Lise
9A sınıfı öğrencilerimizle dehidrasyon sentezi kavramını anlamak için küçük farklı renk toplar kullanarak modelleme çalışması yaptık.
10A sınıfı öğrencilerimizle fotosentez evrelerini anlatan poster çalışmaları yaptık.
10A sınıfı öğrencilerimiz ile gruplar halinde hazırladığımız fotosentez sunumlarını arkadaşlarımızla
paylaştık.
10 A sınıfı öğrencilerimizle ışığın fotosentez hızı üzerine etkisini görmek için bitki üzerine farklı deney
çalışmaları yaptık.
76
OKAN KOLEJİ
Lise
Uygulamalı Dersler
BEDEN EĞİTİMİ
Beden Eğitimi derslerimizde öğrencilerimizin hayat
boyu kullanabilecekleri temel, özelleştirilmiş eğitim
ve spora özgü hareket becerileri ile fiziksel etkinliklere özgü bilgileri; toplumsal ve duygusal özellikleri
kazanmaları ve sağlığını koruyucu fiziksel etkinliklere yaşam boyu etkin katılım sağlamaları amacıyla yapılan çalışmaların tümünü kapsamaktadır.
Okan Koleji spor kültürü olarak temel amacımız; bireyin fiziksel, devinişsel, bilişsel, duygusal
ve toplumsal yönden gelişimine katkıda bulunmak, yaşam boyu fiziksel etkinliklere katılımı sağlamaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için öğrencilerin yaparak - yaşayarak ve aşamalı şekilde düzenlenmiş öğrenme etkinliklerine katılımlarını sağlarız. Etkinlik sürecinin sonunda ne kadar gelişim
sağladıklarının farkındalığını yaşatırız.
Derslerimizde; Düzen Alıştırmaları –Voleybol –Basketbol – Futbol – Dans ve Badminton
branşlarına yer vermekteyiz. Tüm branşları altışar haftalık periyotlarda uygulayarak planlamalarımızı
gerçekleştirmekteyiz.
OKUL İÇİ ETKİNLİKLERİMİZ
Basketbol Turnuvası
Spor Festivali adı altında 09-20 Aralık 2013 tarihlerinde okulumuz spor salonunda yapılan basketbol
turnuvasında 3 kategoride maçlar düzenlenmiştir.
Genç bayanlar ve Genç Erkekler Kategorisinde :
2 ‘şer takım maçlara katılmıştır.
Turnuva sonucunda:
Genç Kızlar Kategorisinde : The Best Team
Genç Erkekler Kategorisinde : Yıldızlar Takımları turnuva şampiyonluğunu alarak altın madalya
kazanmışlardır.
77
OKAN KOLEJİ
Lise
OKUL DIŞI ETKİNLİKLERİMİZ
Okullararası Basketbol Turnuvası
İstanbul İli Okullar Arası Basketbol Turnuvası’nda
okulumuz basketbol takımı başarılı bir performans
sergileyerek okulumuzu temsil etmişlerdir.
Okullararası Futbol Turnuvası
İstanbul ili genç erkekler futsal turnuvasında okulumuz öğrencileri centilmence mücadele ederek okulumuzu temsil etmişlerdir.
Okullararası Yüzme Müsabakası
İstanbul ili genç erkekler yüzme müsabakasında
okulumuz öğrencilerinden Baran ÖCALAN centilmence mücadele ederek okulumuzu temsil etmişlerdir.
GÖRSEL SANATLAR DERSİ
Görsel sanatlar dersi olarak öğrencilerimizin kendi
ve başkalarının düşünce emeklerine karşı duyarlı
olmayı öğreten bir ortam hazırlamak, araştırarak
öğrenmeyi ilke edinip yaratıclıkları geliştirerek resimsel düşünme etkinliğini aktif kılmak, sanatsal yeteneklerin ortaya çıkarılmasını sağlamak, Sanatsal
bakış açısı kazandırmak, sanat hakkında eleştiri
yapabilen, konuşabilen sanatı günlük hayatına katabilmiş bireyler yetiştirebilmek başlıca hedefimizdir. Öğrenciye faydalı bir sanat eğitimi programı
78
OKAN KOLEJİ
Lise
çalışma ortamlarının çeşitlendirilmesiyle oluşur. Bu doğrultuda, farklı yaş gurubu özelliklerine göre
belirlenen hedeflere uygun olarak belirlediğimiz sanat politikamızla öğrencilerimiz belirlenen hedefe
ulaşabilmektedirler.
Okan Eğitim Kurumları’ndan mezun olan bir öğrenci,
Sanatı sever, tanımlayabilir. Araştırmacı ve sanat etkinliklerine duyarlıdırlar, etkinlikleri takip ederler, güncel sanat haberlerini takip ederler. Görsel sanatlarda
kullanılan yöntem ve teknikleri bilir ve kullanırlar.
İki ve üç boyutlu tasarımlar yapar ve bunları uygulayabilirler. Sanat dallarını birlikte düşünerek, sanatsal
zenginliğe ulaşmışlardır. Estetik duyguları gelişmiştir.
MÜZİK DERSİ
Avrupa ve dünya müziğinden seçtiğimiz
evrenselleşmiş şarkıları bir arada çalarak genel bir
repertuar oluşturup bu repertuarı sunabilmek,
* Solfej eğitimiyle, notaların, adları ve süreleri ile
doğru okunması ,
* Öğrencileri çok sesliğe alıştırmak ve bir grup içerisinde çalma sorumluluğunu aşılamak,
* Müzik dilini ve müzik bilimini öğrenmeleri, geleneksel müzik tarihini ve dünya müzik tarihini öğrenerek fikir sahibi olmalarını, kendi beğenilerini oluşturarak günümüz müziğine eleştirel bir bakış
açısı ile yaklaşmaları
* Okulumuzda yapılan etkinliklerde en üstün seviyede başarılı görevler gerçekleştirme amaçlanmaktadır.
Lise öğrencilerimiz, Mustafa Kemal Atatürk’ün
ölümünün 75. yıldönümü nedeniyle okulumuzda
gerçekleşen 10 Kasım Atatürk’ ü Anma Töreni’nde
görev aldı.
Bu törende yaptıkları oratoryo çalışması ve Ata’
mızın sevdiği şarkıları seslendirerek , kendisine
layık gençler olduklarını ispatladı. Ayrıca öğrencilerimiz bir okul orkestrası oluşturma yolunda hızla
ilerliyorlar.
Öğretmenler gününde ve yılbaşı kutlamasında verdikleri mini konserde birbirinden güzel parçaları
yorumlayarak büyük beğeni topladılar ve izleyenlere keyifli dakikalar yaşattılar.
79
OKAN KOLEJİ
Kütüphane
80
OKAN KOLEJİ
Kütüphane
Kütüphanemizi teneffüs aralarında, öğle yemeği tatillerinde bireysel olarak, her hafta kütüphane saati içerisinde sınıfça veya toplu olarak kullanabilmekteyiz.
Kütüphanemizde bulunan 4 adet bilgisayarı araştırma, inceleme, ödev çalışmaları yapılması ve Britannica Online School Edition veri tabanı portalları öğrenci kullanımı için sürekli açık tutmakta, koleksiyon
ile ilgili öğrencilerimizi bilgilendirerek online kaynak
kullanımını teşvik etmekteyiz. Tüm lise öğrencilerimize Britannica veri tabanı koleksiyonları ile ilgili Britannica firmasından gelen eğitim koordinatörü
desteğiyle kullanıcı eğitim verilmesini sağladık.
Haftalık periyotlarla sınıflarımızın katıldığı okuma
saatlerinin bir bölümünde öğrencilerimizin kültürel,
sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla sınıf
düzeylerine göre yazar ve yazara ait eser tanıtımları gerçekleştirmekteyiz. Ayrıca öğrencilerimize bilgi
okuryazarlığı ve kütüphane kullanım becerileri hakkında bilgiler vermekte, ödünç kitap seçimlerinde rehberlik yapmaktayız.
Dünya Çocuk Kitapları Haftası kutlamaları kapsamında çocuk edebiyatının değerli yazarlarından Rıfat
Batur ile söyleşi gerçekleştirdik. Etkinliğe 2. 3. ve 4.
Sınıf öğrencilerimiz farklı seanslar halinde katıldılar.
Söyleşi sırasında yazar, eserlerinden çeşitli kesitleri
tiyatro sanatını kullanarak canlandırdı, hep birlikte
hem eğlendik hem de kitap okuma kültürüyle ilgili çok
değerli mesajlar aldık. Yazar, öğrencileri de dahil etmesiyle interaktif bir söyleşi ortamı yaşadık.
Dünya Çocuk Kitapları Haftası kutlamaları kapsamında “Düşünceler Sözleşince” kitabı üzerine yazar ve
editör Osman Torun ile 7A sınıfı ve lise öğrencilerimize farklı seanslar halinde söyleşi/atölye çalışması
gerçekleştirildik. Yazar Osman Torun, söyleşinin ilk
kısmında deneme türüyle ilgili bir sunum paylaştıktan
sonra öğrenciler ile deneme türü üzerine çeşitli kaynaklardan kesitler paylaştı, söyleşinin ikinci kısmında
öğrencilerimiz dağıtılan karikatür çizimlerini yorum81
OKAN KOLEJİ
Kütüphane
layan denemeler yazdılar ve söyleşimizi tamamladık. Atölye çalışmasında deneme türünde yorumlanan karikatürlere dair düşüncelerimizi paylaştık, eleştirdik, değerlendirdik. Edebiyat-gençlik ilişkisini
pekiştirmek, öğrencilerimize deneme okumanın kazanımlarını kavratmak gibi amaçlarla düzenlediğimiz etkinlikten farkındalıklarımızı güçlendirerek,
güzel kazanımlarla ayrıldık. 7/A sınıfı öğrencilerimizle
söyleşi çalışmasına hazırlık olarak yazarın kitabındaki deneme konuları üzerine resim çalışması yaptık ve
atölye çalışması sırasında bu çalışmaları Yazar Osman Torun ile paylaştık.
Yazar ve Kelime Yayınları işbirliği ile bu özel çalışmalarından ötürü 7A sınıfı öğrencilerimize teşekkür sertifikası yollandı, öğrencilerimize sertifikalarını törende
teslim ettik.
Gezici kitabevi Deniz Papağanı Pafin okulumuz
bahçesinde öğrencilerimizle buluştu.
Öğrenci, öğretmen ve velilerimizin ziyaret ettiği Pafin’de okul öncesinden ilk gençlik dönemine kadar
çeşitli yaş gruplarına hitap eden birbirinden renkli,
güncel, eğitici nitelikli kitapları inceleme ve öğretmenlerimizin gözetiminde satın alma imkânı bulduk.
Öğrencilerimizin kitap okuma kültürlerini pekiştirmek,
kütüphane kullanımlarını alışkanlık haline getirmek
amacıyla iki yıldır verdiğimiz kitap kurdu ödüllerini bu
yıl da sürdürmeye devam etmekteyiz. Eylül ayı itibariyle yeniden vermeye başladığımız “Kitap Kurdu”
ödüllerini her ay ilkokul ve ortaokuldaki öğrencilerimizden, kütüphanemizin kullanımına özen gösteren,
en çok ödünç kitap alan, okuyan ve paylaşanlar arasından seçmekteyiz.
82
OKAN KOLEJİ
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
83
OKAN KOLEJİ
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
Anaokulu
Anaokullarımızda hikâye okuyup tartıştık ardından
kazanılması gereken davranış üzerine çalışmalar
yaptık.
Dikkat çalışmalarımızı yaparken her bireyin ince
motor kaslarını kullanımını ve dikkat süresinin uzunluğunu gözlemledik ve bununla beraber desteklenmesi gereken öğrencileri tespit edip destekleyici
çalışmalarımıza sınıf öğretmeniyle beraber devam
ettik.
Rehberlik ve psikolojik Danışma Servisi olarak
sağlıklı, mutlu ve başarılı bireyler yetiştirmede okul,
aile ve çevre işbirliğinin önemine inandığımız ve bu
ilkeden hareketle ‘gelişimsel rehberlik ve psikolojik
danışmanlık’ yaklaşımı çerçevesinde ‘önleyici’, ‘iyileştirici-sorun çözücü’ ve ‘kriz yönelimli’ bir anlayışla hizmet vermekteyiz.
Bunun için de velilerimizi bu işbirliğine daha bilinçli katmak adı altında ‘Veli Eğitim Seminerleri’ hazırladık. Kasım ayında ‘Anneyim-Babayım-Farkındayım’ başlığı ile velilerimize çocukların dönem
dönem yaşadıkları durumları ve bu durumda yaklaşımlarımızın neler olması gerektiğini aktardık.
bayım-Farkındayım’ başlığı ile velilerimize çocukların dönem dönem yaşadıkları durumları ve bu
durumda yaklaşımlarımızın neler olması gerektiğini aktardık.
84
OKAN KOLEJİ
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
İlkokul
Öğrencilerimizde yerleşik bir demokrasi kültürünün
oluşturulmak için Meclis Başkanlığı Seçimi yaptık.
Öğrencilere seçme, seçilme ve oy kullanma
kültürünün kazandırılması; katılımcı olma, iletişim
kurabilme, demokratik liderliği benimseyebilme ve
kamuoyu oluşturabilme becerilerinin kazandırılması
amaçlanmaktadır.
1.sınıfa başlayan öğrencilerimizin iletişim ve okula uyum becerilerinin geliştirilmesine yönelik “Gözü
Kapalı Arkadaşını Tanıma” drama etkinliği yapıldı.
Dikkat olmadan öğrenme gerçekleşemez. Çünkü
öğrenilmesi gereken konuya öncelikle odaklanmak
gerekir. Odaklanma olmayınca bilgilerin belleğe
ulaşması da mümkün olmaz.
Bu da öğrenmeyi engeller. Başarılı bir okul hayatı için
dikkat kalitesinin yüksek olması gerekir. Bu amaçla
dikkat ve hafıza geliştirme çalışmaları yaptık.
Sınıf İçi Rehberlik Etkinlikleri:
Dönem başında hedeflenen davranış ve sosyal becerilerin gelişimini sağlamak ve değerlendirmek amacıyla sınıf içi rehberlik etkinlikleri gerçekleştirdik.
85
OKAN KOLEJİ
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
Okan koleji olarak bizler Geleceği Yetiştirenler
Kulübümüzle okul-aile ve çocuk üçgeninin en sağlıklı
şekilde kurulması için veliye yönelik seminerler
düzenledik.
Ortaokul
Öğrencilerimizde yerleşik bir demokrasi kültürünün
oluşturulmak için Meclis Başkanlığı Seçimi yaptık.
Motivasyon davranışı başlatmayı, yönlendirmeyi,
yoğunlaşmayı ve azmi de içermektedir.
Bundan dolayı TEOG sınavına hazırlanan öğrencilerimiz için motivasyon seminerleri verdik.
86
OKAN KOLEJİ
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
Lise
Bireysel Görüşmeler
Öğrencimizin yaşantısındaki değişkenlerin etkilerini
kontrol etmek ve kendini gerçekleştirme yolculuğunda destek vermek amaçlı bireysel görüşmeler yapmaktayız.
Akran sorunları, akademik hedefler, aile ve çevre
beklentileri, öğrenim sistemi içindeki aşamalar, sınavlar bu dönemde yüksek stres kaynağı olabilir.
Bu tür etkenler, motivasyon düşüklüğüne de yol açabilir. Bu nedenle öğretim yılının her iki yarısında da
sınıf etkinlikleri yapıyoruz.
Mesleki amaçları doğrultusunda öğrencilere meslek
ve iş dünyasına ilişkin bilgi sağlamalarına ve araştırma yapmalarına yardımcı olmak için grup rehberlik
etkinlikleri yapıyoruz.
87
88
Download

MART 2014 / 10. Sayı