ÖZEL EGEBERK ANAOKULU
-1-
İlk yıllar programı ile (PYP)okulumuzda öğrencilerimizin IB öğrenen profili özelliklerini
geliştirmeye devam ediyoruz.
KAVRAMLAR: Öğrencilerin neyi anlamalarını istiyoruz?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ŞEKİL: Neye benziyor?
İŞLEV: Nasıl çalışıyor?
SEBEP-SONUÇ: Neden böyle?
DEĞİŞİM: Nasıl değişiyor?
BAĞLANTI: Diğer şeylerle arasında ne bağlantı var?
BAKIŞ AÇISI : Değişik bakış açıları neler?
SORUMLULUK: Sorumluluğumuz nedir?
DÖNÜŞÜMLÜ DÜŞÜNME: Nereden biliyoruz?
BECERİLER: Öğrencilerin ne yapabilmelerini istiyoruz?
1. DÜŞÜNME BECERİLERİ:
Bilgi edinme: Belirli bilgiler, düşünceler, sözcükler edinmek, benzer biçimde hatırlamak.
Kavrama: Öğrenilen malzemenin anlamını yakalamak, öğrenileni iletmek ve yorumlamak.
Uygulama: Daha önce edinilen bilgiyi pratik anlamda ya da yeni biçimlerde kullanmak.
Analiz: Bilgiyi ve düşünceyi ayırmak bileşenlerine ayırmak, aradaki ilişkileri görmek, benzerlik özelliklerini bulmak.
Sentez: Bir bütün yaratmak üzere parçaları birleştirmek, yaratmak, tasarlamak, geliştirmek ve yenilik çıkarmak.
Değerlendirme: Seçilen ölçütlere-standartlara ve koşullara-dayanarak yargılarda bulunmak, kararlar vermek.
Diyalektik düşünme: Aynı anda iki ya da daha fazla bakış açısını düşünmek, bu bakış açılarını anlamak,
başkasının/başkalarının bilgilerine dayalı olan her bir bakış açısı hakkında bir sav oluşturabilmek, başka insanların
kendi bakış açılarının olabileceğini fark etmek.
Üst biliş(düşünme üzerine düşüme): Kişinin kendisinin ve başkalarının düşünme süreçlerini çözümlemek, birinin nasıl
düşündüğüne ve nasıl öğrendiğine kafa yormak.
2. SOSYAL BECERİLER:
Sorumluluğu kabul etme: Görevleri gerektiği gibi üstlenmek ve tamamlamak, sorumluluğun bir bölümünü
üstlenmeye istekli olmak.
Başkalarına saygı duymak: Başkalarını dikkatle dinlemek, eşitliğe dayalı kararlar almak, başkalarının düşüncelerinin
farklı olabileceğine kabul etmek, başkalarını kırmadan kendi görüşünü dile getirmek.
İşbirliği yapma : Topluluk içinde iş birliği yaparak çalışmak,başkalarına saygılı olmak,malzemeleri paylaşmak,sırasını
beklemek.
Çatışmaları çözmek: Başkalarını dikkatle dinlemek, uzlaşmak, sorumluluğu uygun biçimde kabul etmek, adil olmak.
Grup halinde karar alma: Başkalarını dinlemek, fikirleri tartışmak, soru sormak, fikir birliğine ulaşmaya çalışmak ve
fikir birliğine ulaşmak.
Grup içinde çeşitli görevler üstlenmek: Belirli bir durumda hangi davranışın uygun olduğunu anlamak ve doğrultuda
hareket etmek, bazı durumlarda lider, bazılarında takip eden olmak.
3. İLETİŞİM BECERİLERİ:
Dinleme: Yönergeleri dinlemek, başkalarını dinlemek, verilen bilgiyi dinlemek.
Konuşma: Anlaşılır konuşmak, küçük ve büyük topluluklara sözlü bildirimde bulunmak, fikirleri açık ve mantıklı
biçimde ifade etmek , görüşleri dile getirmek.
Yazma: Bilgileri ve gözlemleri kaydetmek, not almak ve açıklamak ,özet çıkarmak,rapor yazmak,günlük ya da kayıt
tutmak.
ÖZEL EGEBERK ANAOKULU
-2-
Görme: Görsel malzemeleri ve multimedyayı (çoklu ortamı)yorumlamak ve analiz etmek, imgelerin ve dilin
düşünceleri, değerleri ve inançları ifade etme yollarını anlamak, kişisel tecrübeler hakkında bilgiye dayalı seçimlerde
bulunmak.
Sözel olmayan iletişim: Görsel ve kinestetik iletişimin anlamını kavramak, işaretleri görmek ve işaretler yaratmak,
simgeleri yorumlamak ve kullanmak.
4. ÖZYÖNETİM BECERİLERİ:
Büyük kas becerileri: Büyük kas gruplarının ve güç etmeninin gerektiği beceriler göstermek.
İnce kas becerileri: İnce kas sistemlerinin duyarlılıkla kullanılması gereken becerileri göstermek.
Mekansal bilinç: Birine göre nesnelerin konumu ya da nesnelerin birbirine göre konumu hakkında duyarlılık
gösterme.
Organizasyon: Etkinlikleri etkin biçimde planlamak ve yürütmek.
Zaman yönetimi: Zamanı etkin ve uygun biçimde kullanmak.
Güvenlik: Kendisini başkalarını tehlikeye ya da riske atmaktan kaçınan davranışlarda bulunmak.
Sağlıklı yaşam biçimi: Beslenme, dinlenme, rahatlama ve egzersizde dengeyi sağlamak için bilinçli seçimlerde
bulunmak, uygun hijyeni ve bakımı uygulamak.
Davranış kuralları: Uygun kuralları ya da insan topluluklarının işleyiş yöntemlerini bilmek ve uygulamak.
Bilinçli seçimler: Gerçeğe ya da görüşe dayalı uygun bir hareketi ya da davranışı seçmek.
5. ARAŞTIRMA BECERİLER:
Soruları oluşturma: Birinin öğrenmesi gereken ya da öğrenmek istediği şeyi belirlemek ve araştırılabilecek,
düşünmeye zorlayan ve alakalı sorular sormak.
Gözem yapma: Konuyla ilgili ayrıntıları yakalamak için bütün duyuları kullanmak.
Planlama: Hareket tarzı geliştirmek, ana hatları yazmak, gerekli bilgileri bulmak için yollar geliştirmek.
Verileri kaydetme: Çizerek, not tutarak, tablolar yaparak, çetele tutarak, rapor yazarak gözlemleri betimlemek ve
kaydetmek.
Verileri düzenleme: bilgileri sıralamak ve sınıflandırmak, betimlemeler, tablolar, zaman çizelgeleri, grafikler ve
şemalar gibi anlaşılır formlar kullanarak düzenlemek.
Verileri yorumlama: Düzenli verilerden çıkan ilişkilerden ve örüntülerden sonuçlar çıkarmak.
Araştırma bulgularını sunma: Öğrenilenleri etkili biçimde iletmek, uygun araçları seçmek.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
TUTUMLAR: Öğrencilerin neye değer vermelerini istiyoruz.
DEĞER BİLME: Dünyanın ve insanların güzelliğini ve mucizesini takdir etme.
BAĞLILIK: Gayretli olmak, öz disiplin ve sorumluluk sahibi olmak.
GÜVEN: Öğrenenler olarak yetenekleri hakkında kendine güvenmek, risk alabilme cesaretine sahip olmak,
öğrendikleri uygulayabilmek, uygun kararlar almak ve seçimlerde bulunmak.
İŞBİRLİĞİ: İşbirliğinde bulunmak, ortak çalışmak, durumun gereklerine göre önderlik etmek ya da izlemek.
YARATICILIK: Düşünmelerinde, yaklaşımlarında yaratıcı olmak, hayal gücünü kullanmak.
MERAK: Öğrenmenin doğası, dünya, insanlar ve kültürler hakkında meraklı olmak.
KENDİNİ BAŞKALARININ YERİNE KOYABİLME: Başkalarının düşüncelerini ve duygularını anlayabilmek için kendini
onların yerine koymak, başkalarının bakış açıları hakkında açık görüşlü ve düşünceli olmak.
ŞEVK: Öğrenmekten zevk duymak, öğrenme sürecinde isteyerek çaba göstermek.
BAĞIMSIZ DAVRANMA: Bağımsız düşünmek ve hareket etmek gerekçeli savlara dayanarak kendi kararlarını vermek.
DOĞRULUK: Dürüst olmak.
SAYGI: Kendilerine, başkalarına, içinde bulundukları dünyaya saygı duymak.
HOŞGÖRÜ: Dünyadaki faklılıklar ve çeşitlilik hakkında duyarlı olmak ve başkalarının ihtiyaçlarına karşı hassas olmak.
Nesrin CİVAN
Anaokulu Müdürü
-3-
ÖZEL EGEBERK ANAOKULU
ÇOCUKLARDA GELİŞİM GERİLİĞİ…
Çocukların sağlıklı olduklarının en önemli göstergesi büyümeleridir. Gelişme geriliği,
bir çocuğu bulunduğu toplumdaki yaşıtlarına göre boy ve kilosunun düşük olmasıdır.
Çocukların yaşıtlarına göre düzenlenmiş gelişim eğrileri mevcuttur. Kendi yaşının en
alt sınırı ve altında(%3 ve altı)olan çocuklarda gelişim geriliği vardır.
Doğumdan sonraki ilk 2 yıl büyümede en önemli faktör beslenmedir. 2 yaşından
itibaren genetik kapasiteye göre büyüme ön plana geçer. Ancak, genetiğinin elverdiği
üst sınıra ulaşabilmesi için yeterli ve dengeli beslenme başta olmak üzere yeterli gece
uykusu, sağlıklı olması ve yaşına uygun bedensel aktivitede olması gerekir.
3 yaşından sonra bir çocuğun boyu yılda 5cm’den az uzuyorsa, akranlarından daha kısaysa bu duruma dikkat etmek
gerekiyor.
Anne babanın boyu, çocuğun boyunu belirlemede sadece bir faktördür. Beslenme şartları, hormonların salgılanma
durumu, ergenliğe giriş yaşı, bitişi bunların hepsi çocuğun yetişkin boyunu hesaplamada etkilidir.
KIZLAR KAÇ, ERKEKLER KAÇ YAŞINA KADAR UZAR?
İnsanda en hızlı büyüme 0-1 yaş arasındadır. Çocuğun boyu 24 cm boy atar, 75cm olur. Kilosu da 10 kilograma
ulaşır.1-2 yaş arasında 12 cm boy atar ve 2-3 kilo alır. Daha sonra bir çocuk ergenliğe kadar yılda 5-6 cm uzar. Ergenlik
kızlarda 10, erkeklerde 12 yaşında başlar ve 3-4 sene sürer bu sürede de kızların boyu 20, erkeklerin ise 25-30 cm
arasında uzar. Büyüme kıkırdakları kapanınca büyüme durur. Büyüme kıkırdaklarının kapanması kızlarda adet
gördükten sonra 2-3 yıl içinde tamamlanır, erkeklerde ise 17-18 yaş civarında olur. Erkek çocuklarında en hızlı
büyüme 13 yaş civarında olur ve 17-18 yaşına kadar sürer. Kızlarda boy uzaması adetten önce hızlı olur. Adetten 2-3
yıl sonra kızlarda büyüme kıkırdakları kapanır ve durur. Tedavide önemli olan kıkırdakların açık olması yani kemik yaşı
dediğimiz olay, kemik yaşı geri ise başarı şansı fazladır. Yaş ilerledikçe kıkırdaklar kemikleşir.
Boy uzaması yeni doku uyuşması ile olur. Vücuttaki hormon ve büyüme faktörlerinin bunu yapabilmesi için
yapıtaşlarına ihtiyaç vardır. Beslenme ile bu yapıtaşları alındığından beslenme büyümede çok önemlidir. Beslenme
düzeyi iyiyse genetik potansiyeline ulaşacaktır.
Besinlerin pek çoğu büyümek için gereklidir. Ancak protein ve süt grubu besinler bu konuda en önemlileridir. Et,
balık, tavuk, yumurta en önemli protein kaynaklarıdır. Süt ve yoğurt öncelikle kalsiyum ve fosfor içerdiği için kemik
gelişimi için olmazsa olmaz bir gıdadır, ayrıca protein desteği de sağlar. Bunların yanı sıra taze sebze, meyveden
alınan vitamin ve minareler, karbonhidrat ve yağlardan alınan enerjide büyüme işlemi için gereklidir.
Beyin gelişimi ve fonksiyonları için beslenme çok önemlidir. Beyini geliştiren tek bir besin yoktur, ancak proteinli
besinlerin alınması özel önem taşır. Ayrıca vitamin ve demir eksiklerinin olmaması gerekir, yanı sıra omega 3 takviyesi
yapılmalıdır. Bunun için de kırmızı et, yumurta, balık, ceviz ve pekmeze önem verilmelidir. Beynin yeterli aktivite
gösterebilmesi için düzenli enerji gelmesi de gereklidir. Bu nedenle öğün atlanmamalı, özellikle kahvaltısız güne
başlanmamalıdır.
İşlem ve yapılan testlerle büyüme hormonu eksikliği saptanmışsa büyüme hormonu tedavisi ile boy uzatmak
mümkün olabiliyor. Kızlarda tedavi ergenlikten önce olursa daha başarılı oluyor, çünkü adet gördükten sonra,
büyüme kıkırdakları kapanmaya başlıyor. Erkekler daha geç büyüdükleri için daha şanslı oluyorlar ve tedavi daha
uzun sürebiliyor.
Dr. Melek GÜNEL
-4-
ÖZEL EGEBERK ANAOKULU
ÇOCUK YETİŞTİRİRKEN 13 ALTIN KURAL...
1. Beni şımartmayın. Her istediğim şeyi elde edemeyeceğimi biliyorum. Sadece sizi deniyorum.
2. Bana tatlı-sert davranmaktan çekinmeyin. Bunu tercih ederim. Benim daha güvenli hissetmemi sağlar.
3. Benim kötü huylar edinmemi engelleyin. Bunların erkenden ortaya çıkarılmasında ve önlenmesinde size
güveniyorum.
4. Benim yanlışlarımı başkalarının önünde söylemeyin. Benimle yalnız konuşursanız söylediklerinizi daha iyi
anlarım.
5. Sizden nefret ettiğimi söylediğimde üzülmeyin. Aslında sizden değil beni engelleme gücünüzden nefret
ediyorum.
6. Herhangi bir şeyin sonucunda beni kurtarmayın. Bazen acı veren bu yolla öğrenirim.
7. Benim küçük hastalıklarımı büyütmeyin. Bunları yenecek güçteyim.
8. Düşüncesizce yerine getiremeyeceğiniz şeyleri yapacağınıza söz vermeyin. Bu sözler yerine getirilmediğinde
çok kırıldığımı unutmayın.
9. Kendimi istediğim kadar iyi anlatamadığımı unutmayın. Bunun için ara sıra yanlışlarım çıkar.
10. Dürüstlüğümü fazla zorlamayın. Kolayca korkup yalan söyleyebilirim.
11. Tutarsız olmayın. Benim kafamı iyice karıştırır ve size olan güvenimi sarsar.
12. Benden özür dilemeyecek kadar gururlu olmayın. Bazen içten bir özür beni size çok yakınlaştırabilir.
13. Unutmayın ki büyümek için sizin çok ve anlayışlı sevginize muhtacım, ama bunu size söylemem gerekmez
değil mi...!!!!!!
Süheyla KIRLI
Okul Pedagogu
-5-
ÖZEL EGEBERK ANAOKULU
MÜZİK ORFF...
Sevgili Veliler;
Baharın gelmesiyle birlikte içimizdeki ritim daha da coşkuyla kıpırdanmaya başladı çalışmalarımızda. Bu
ay ritim yansılamaları daha ön plandaydı. Ve müzik aletleri ile tanışmaya devam ettik. Orkestra oluşturduk
çalgılarımızla. Birlikte başlamak ve birlikte bitirmek çok önemlidir yaptığımız tüm çalışmalarda.











Marakas, cahon, davul, metalafon ve ksilafonla tanıştık.
Orkestra oluşturduk.
Şen Çalgıcılar isimli şarkıyı orkestra eşliği ile öğrendik.
Çalgılarımızla eşlik ettik.
Çin dansı ile A ve B bölümüne uygun hareketler yaptık.
Ve bir Çin şarkısı olan Okino taiko isimli şarkıyı öğrendik.
Oyuna Davet adlı şarkıyı bedensel devinimler katarak öğrendik.
Dinlediğimiz müziğe sihirli çorba ismini koyduk . A ve B bölümlerine dikkat ettik.
Önce kızlar geldi ortaya çorbaya sihir kattılar sonra erkekler geldi. Hem
eğlendik hem öğrendik mutlulukla.
Selam çak çak isimli İrlanda dansını eşlerimizle birlikte oynadık.
Ritim ve koordinasyon oyunlarımıza devam ettik farkındalıklarımızı arttırarak.
Keyifle, eğlenerek öğrenmeye devam ederek içimizdeki ritmi yakalamaya çalışıyoruz.
İçinizdeki ritim hiç susmasın…….
Nilay BECEREN
Müzik ve Orff Eğitimeni
YÜZME DERSİMİZ...
Sevgili velilerimiz,
Yüzme vücudumuzdaki tüm kasları çalıştıran en önemli sporlardandır. Bu yaşta alınan doğru teknik ve sporu
sevmeleriyle geleceklerine önemli katlı sağlayacaktır. Yaş gruplarına uygun branşları tanıtıp yeteneklerine ve ilgilerine
göre yönlendirme yapmak en doğrusu olacaktır.
Bu ay yüzmede "ayak vuruşu", "üç kol çekişi","nargile" çalışması ve üç hareketi birleştirici koordine çalışması
uyguladığımız teknikler arasında balıklama atlamanın basamaklamasıyla eğlenerek etkinliklerimizi bitirdik.
Melike ELBAŞ
Yüzme Öğretmeni
-6-
ÖZEL EGEBERK ANAOKULU
ALMANCA…
Kendimizi tanıtmakla başladığımız Almanca serüvenimize; sayılar, renkler ve hayvan isimlerini
harmanladığımız oyunlarımızla devam ediyoruz.
İkinci bir yabancı dilin etkilerini görmeye başladık.
Zeliha BOZKURT
Almanca Öğretmeni
ENGLISH ACTIVITIES…
Class:
Course Book:
Visual Aid:
Teacher:




Age 6
Explorer – (Oxforfd Press)
Smartboard activities, stories, flashcards
Betül BAŞTÜRK ÖZNAR – Zeliha BOZKURT
Revision
Excuse me
May I borrow your … (pen) (pencil) (eraser) (sharpener) (blue crayon) (pencilcase)
Work book
Song:
The sun comes up up up up up up.
And the rain comes down down down down down down
It’s sunny, sunny, sunny
Hows the weather? Hows the weather?
It’s cloudy, cloudy, cloudy
And the sun comes up up up up up up
And the rain comes down down down down down down
Hows the weather? Hows the weather?
It’s rainy, rainy, rainy
How’s the weather? How’s the weather?
It’s snowy, snowy, snowy
And the sun comes up up up up up up
And the rain comes down down down down down down
How’s the weather? How’s the weather?
Zeliha BOZKURT - Betül BAŞTÜRK ÖZNAR
İngilizce Öğretmenleri
-7-
ÖZEL EGEBERK ANAOKULU
BEDEN EĞİTİMİ – TEMEL CİMNASTİK…
Temel cimnastik hareketleri olan öne takla,geri takla,köprü,amut,çember çalışmalarımız devam
etmektedir.
Hazırladığımız cimnastik programı ile çocuklarımız esneklik, koordinasyon, kuvvet, denge, çabukluk gibi özelliklerini
en üst seviyeye çıkartmak için özveri ile çalışıyorlar. 
Meltem BAHAR
Müdür Yardımcısı
Beden Eğitimi Öğretmeni
Duygu SAVAŞ
Beden Eğitimi Öğr. ve Türkiye Cimnastik Federasyonu Milli Takım Antrenörü
SATRANÇ…
Mart ayı boyunca mat bilincini pekiştirmek amacıyla tek hamlede mat soruları çalışıldı.
Rok konusu anlatıldı ve rokun özellikleri öğretildi. Saldırı ve güvenli karelere kaçış ödevleri verildi.
Yiğit YILDIRIM
Piyon Satranç Merkezi
RESİM – HEYKEL…
Bu ay atölyemizde basit dış mekan denemeleri yaptık. Bir ilk bahar ağacı. Gövdesi güçlü ve belirgin olması
için pastel boya kullandık, dallarını gökyüzüne uzattık. ve parmak boyaları ile minik dokunuşlarla rengarenk bahar
çiçekleri yaptık.
Başka bir resim de yine baharı göstermeye çalıştık. Işık.. çimen.. çimenin ışıkla renk değiştirmesi.. fırça darbesinin
kırmızı bir leke bırakmasıyla çimenlerin üzerine, gelinciklerle dolu bir kare çıktı karşımıza. Fon ve ayrıntılarla resmimizi
daha da güzelleştirdik.
Bir başka manzaramız gün batımıydı. Günün geceye dönüşündeki gökyüzünün soğuk renklerinin çok kısa bir sürede
sıcak renklere nasıl dönüştüğünü konuştuk. Kağıtlarımıza sıcak renkleri kullanarak fon elde ettik. Siyah fon
kartonlarla siluetler kestik. Fonumuza ekleyerek, güzel bir manzaraya ulaştık.
Atölyemizden renkli ve yaratıcı günler size...
Sevgiyle...
Hafize ÖNGÜÇ
Resim - Heykel Öğretmeni
ÖZEL EGEBERK ANAOKULU
-8-
İNGİLİZCE DRAMA…
Grade
Subject
They learnt
: 6 Ages
: ''Classroom Object''
: ''Pencil, Markers, Scissors, Pencilcase, Bag,Board, Pencil sharpenar, Chalk''
Song
Can I have a pencil,please?
Can I have a pencil,please?
Here you are.
Here you are.
Thank you,thank you.
Can I have a rubber,please?
................
:
Game :"Classroom Game"
Narrator: Teacher and the children are in the classroom
Teacher : Open your books, draw Teddy's face, eyes, ears, nose and month.
Colour Teddy brown.
Student : Can I have a pencil,please?
Teacher : Yes,student.Here you are.
Narrator: Student can't find his rubber.
Student :Can I have rubber?
Teacher :.Yes,studen.Here you are.
What do you say?
Student :Thank you.
Abdulkadir URAY
İngilizce Drama
HALK OYUNLARI…
Mart ayında tüm 6 yaşlarla yaptığımız halk oyunları etkinliğimizde, öğrenmiş olduğumuz oyunları tekrar
ettik.Ritim, beceri ve koordinasyon geliştirici çalışmalar yaptık. Sahne düzenlemesi çalışmalarına başlandık.
Bursa, Kırklareli ve Aydın yörelerinin müziklerini öğrenmeye çalışıyoruz. Hep birlikte aynı anda hareket
edebilme çalışmalarında çok yorulduk ama zamanla başaracağız! Yıl sonu gösteri hazırlıklarımız başladı,
bakalım neler olacak! 
Meltem BAHAR
Halk Oyunu Eğitmeni
ÖZEL EGEBERK ANAOKULU
-9-
BALE…
Anneler günü şenliğini sabırsızlıkla bekliyoruz. Güzel gösteri yapabilmek için ezber çalışmasına devam
ediyoruz.
Çoğumuz artık dansı öğrendik fakat yardımsız henüz yapamıyoruz.
Biraz daha zamana ihtiyacımız var.
Ewa DİYAROĞLU
Bale Öğretmeni
NELER YAPTIK...

Kütüphaneye giderek gözlem yaptık bir sürü kitap gördük. Kütüphanede uyulması gereken kurallara da
uymayı ihmal etmedik.
 Gems etkinliğimizde “Kaplumbağa’ları” yakından tanıdık. Kaplumbağalarla ilgili köşe hazırladık resimlerini
inceledik yaptığımız faaliyetlerle de pekiştirdik .
 Sinevizyondan Çanakkale zeferi ile ilgili belgesel izledik.
 Ayın ünlüsü bölümümüzde bu ay fizik dehası olan Einstein’ı tanıdık.
 Sınıflar arası hayalimdeki ağaç konulu yarışmamızda yaratıcı resimler yaparak birinci olan arkadaşımızı
alkışladık.
 Balık krakerleri ile ritmik sayma çalışmaları yaptık.
 Toplumsal kurallar tablosu hazırladık ve sorumluluklarımızı öğrendik.
 Lıons quest (yaşam becerileri) programımızdan Ayıcıkla beraber “iletişim ağı” oluşturmaktan çok keyif aldık.
 Ailelerimize hazırladığımız portfolyo sunumlarımızı anlatmaktan gurur duyduk.
 Okulumuza gelen Pegasus tiyatro’nun sunduğu ‘’Dünya Su Günü’’ile ilgili ‘’Beton Krallığı’’adlı oyunu izlerken çok
şey öğrendik.

Okulumuzun sinema salonunda Karagöz Tiyatro Ekibi’nin hazırlamış olduğu ‘’Cüce Show Müzikal ‘’gösterisini
izledik.


‘’Karagöz ile Hacivat’’oyununu izledik
SİHİRLİ ELLER İŞ BAŞINDA: Sanat etkinliklerimizde bütün yaratıcılığımızı kullanarak, el becerilerimizi ortaya
koyarak çeşitli ürünler çıkardık. Eko okul olarak artık materyalleri değerlendirmeye her zaman özen
gösterdik.Artık materyaller kullanarak kaplumbağa çalıştık.”suyun önemi” konulu proje çalışması yaptık.
TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ: Türkçe dil etkinlikleri saatimizde değerler eğitimi kartlarımızı kullanarak sohbet ettik.
Birbirimize ve çevremize nasıl davranıyoruz sorusunu cevaplayarak, Kartlarımızdan ailemizde bulunan büyüklere
nasıl davranıyoruz konusunu işledik.Yeşilay'ı tanıyarak görevlerini sohbet ederek pekiştirdik.
ŞARKI: MEVSİMLER
TEKERLEMEMİZ: HANIM KIZI
Çan çan çikolata,
Sonbahar bir şarkıdır notası rüzgardandır
Hani bize limonata?
Uçurduğu yaprağı,dansı göz kamaştırır
Limonata bitti,
Kış bir heykel ustası,yalnız beyazı kullanır
Hanım kızı gitti.
küçük kar toplarıyla kardan adam anlatır
Nereye gitti?
İstanbul'a gitti.
Mevsimler mevsimler ebe sende derler
İstanbul'da ne yapacak?
Birbirine dokununca doğayı değiştirirler
Terlik pabuç alacak.
Terliği pabucu ne yapacak?
İlkbahar sihirbazdır,tüm renkleri kullanır
Düğünlerde,
Dokunduğu her dalı,çiçekli kuşla donatır
Şıngır mıngır oynayacak
Yaz en çakıcısı komik şeyler anlatır
Güneşin kahkahası içimizi ısıtır.
- 10 -
ÖZEL EGEBERK ANAOKULU
BİLMECE BİLDİRMECE DİL ÜSTÜNDE KAYDIRMACA




Fırında pişer mideye düşer (Ekmek)
Akşam baktım pek çok sabah kalktım hiç yok(Yıldız)
Ben giderim o gider içimde tık tık eder (Kalp)
Yeryüzünü sallarım evleride yıkarım(Deprem)
En sevdiğimiz oyunu sizinle paylaşıyoruz…
OYUN: LIONS QUEST (YAŞAM BECERİLERİ) GÜLME OYUNU
VENÜS SINIFI HAYALİMDEKİ AĞAÇ
OYUN ÖNCESİ SOHBET:
Nasıl davranmalıyız? En doğru kararımız ne olmalı? Yanlış davranırsak sonuçları neler olabilir?
Yere yeşil renkte kağıt koyarak anlamı evet olan birde mavi kağıt koyarak hayırı simgelediğini öğrendik. Olumlu
olumsuz karar verme adacıkları oluşturduk. Öğretmenimizin sorduğu sorulara cevaplarımızı atlayış yaparak gösterdik.
(örn:sokaktaki bir yetişkin sana şeker ikram ediyor. Evet ise yeşil hayır ise mavi kağıdımıza atlayış yaparken hem
eğlendik hem öğrendik.)
FEN VE DOGA ETKİNLİĞİ
ZIPLAYAN PARA DENEYİ:
Deneyimizin amacı: Sıcak su şişenin içindeki havayı ısıtır. Hava genleşir ve parayı yukarı doğru itmesini gözlemleme
1- Uzun boylu bir şişeyi derin bir kaba koyduk.
2-Şişenin ağzını ıslatarak üzerine madeni bir para yerleştirdik.
3- Sonra da kaba sıcak su koyduk ve gözlem yaptık.
NELER ÖĞRENDİK ?
Rakam : "16" rakamını pekiştirdik.
Renk : "turkuaz " rengini tanıyarak pekiştirdik.
Şekil: Şekiller tekrar edildi. Silindir ve piramit şekilleri pekiştirildi.
Kavramlar: Benzer-farklı, tek-çift
- 11 -
ÖZEL EGEBERK ANAOKULU
MART AY’INDA NELERİ SORGULAYACAĞIZ ?




Ayın ünlüsü Nasrettin hocayı tanıyacağız.
23 nisan Ulusal Egemenlijk ve Çocuk Bayramı
Dünya Sağlık günün önemi
Erozyon nedir?
GEZEGENLER SINIFI GEMS KURBAĞALAR
VENÜS SINIFI HAYALİMDEKİ AĞAÇ
JÜPİTER SINIFI
ORMANLAR YOK OLMASIN
MART
AYINDA DOĞANLAR

EGE KARAGÖZ-DÜNYA SINIFI

CENK SOMAY-DÜNYA SINIFI

ALİ SOMAY-DÜNYA SINIFI

ECE SÜZGÜN-GEZEGENLER SINIFI
Download

6 Yaş Bülteni - (3.2014)