ÖZEL EGEBERK ANAOKULU
-1-
İlk yıllar programı ile (PYP)okulumuzda öğrencilerimizin IB öğrenen profili özelliklerini
geliştirmeye devam ediyoruz.
KAVRAMLAR: Öğrencilerin neyi anlamalarını istiyoruz?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ŞEKİL: Neye benziyor?
İŞLEV: Nasıl çalışıyor?
SEBEP-SONUÇ: Neden böyle?
DEĞİŞİM: Nasıl değişiyor?
BAĞLANTI: Diğer şeylerle arasında ne bağlantı var?
BAKIŞ AÇISI : Değişik bakış açıları neler?
SORUMLULUK: Sorumluluğumuz nedir?
DÖNÜŞÜMLÜ DÜŞÜNME: Nereden biliyoruz?
BECERİLER: Öğrencilerin ne yapabilmelerini istiyoruz?
1. DÜŞÜNME BECERİLERİ:
Bilgi edinme: Belirli bilgiler, düşünceler, sözcükler edinmek, benzer biçimde hatırlamak.
Kavrama: Öğrenilen malzemenin anlamını yakalamak, öğrenileni iletmek ve yorumlamak.
Uygulama: Daha önce edinilen bilgiyi pratik anlamda ya da yeni biçimlerde kullanmak.
Analiz: Bilgiyi ve düşünceyi ayırmak bileşenlerine ayırmak, aradaki ilişkileri görmek, benzerlik özelliklerini bulmak.
Sentez: Bir bütün yaratmak üzere parçaları birleştirmek, yaratmak, tasarlamak, geliştirmek ve yenilik çıkarmak.
Değerlendirme: Seçilen ölçütlere-standartlara ve koşullara-dayanarak yargılarda bulunmak, kararlar vermek.
Diyalektik düşünme: Aynı anda iki ya da daha fazla bakış açısını düşünmek, bu bakış açılarını anlamak,
başkasının/başkalarının bilgilerine dayalı olan her bir bakış açısı hakkında bir sav oluşturabilmek, başka insanların
kendi bakış açılarının olabileceğini fark etmek.
Üst biliş(düşünme üzerine düşüme): Kişinin kendisinin ve başkalarının düşünme süreçlerini çözümlemek, birinin nasıl
düşündüğüne ve nasıl öğrendiğine kafa yormak.
2. SOSYAL BECERİLER:
Sorumluluğu kabul etme: Görevleri gerektiği gibi üstlenmek ve tamamlamak, sorumluluğun bir bölümünü
üstlenmeye istekli olmak.
Başkalarına saygı duymak: Başkalarını dikkatle dinlemek, eşitliğe dayalı kararlar almak, başkalarının düşüncelerinin
farklı olabileceğine kabul etmek, başkalarını kırmadan kendi görüşünü dile getirmek.
İşbirliği yapma : Topluluk içinde iş birliği yaparak çalışmak,başkalarına saygılı olmak,malzemeleri paylaşmak,sırasını
beklemek.
Çatışmaları çözmek: Başkalarını dikkatle dinlemek, uzlaşmak, sorumluluğu uygun biçimde kabul etmek, adil olmak.
Grup halinde karar alma: Başkalarını dinlemek, fikirleri tartışmak, soru sormak, fikir birliğine ulaşmaya çalışmak ve
fikir birliğine ulaşmak.
Grup içinde çeşitli görevler üstlenmek: Belirli bir durumda hangi davranışın uygun olduğunu anlamak ve doğrultuda
hareket etmek, bazı durumlarda lider, bazılarında takip eden olmak.
3. İLETİŞİM BECERİLERİ:
Dinleme: Yönergeleri dinlemek, başkalarını dinlemek, verilen bilgiyi dinlemek.
Konuşma: Anlaşılır konuşmak, küçük ve büyük topluluklara sözlü bildirimde bulunmak, fikirleri açık ve mantıklı
biçimde ifade etmek , görüşleri dile getirmek.
Yazma: Bilgileri ve gözlemleri kaydetmek, not almak ve açıklamak ,özet çıkarmak,rapor yazmak,günlük ya da kayıt
tutmak.
ÖZEL EGEBERK ANAOKULU
-2-
Görme: Görsel malzemeleri ve multimedyayı (çoklu ortamı)yorumlamak ve analiz etmek, imgelerin ve dilin
düşünceleri, değerleri ve inançları ifade etme yollarını anlamak, kişisel tecrübeler hakkında bilgiye dayalı seçimlerde
bulunmak.
Sözel olmayan iletişim: Görsel ve kinestetik iletişimin anlamını kavramak, işaretleri görmek ve işaretler yaratmak,
simgeleri yorumlamak ve kullanmak.
4. ÖZYÖNETİM BECERİLERİ:
Büyük kas becerileri: Büyük kas gruplarının ve güç etmeninin gerektiği beceriler göstermek.
İnce kas becerileri: İnce kas sistemlerinin duyarlılıkla kullanılması gereken becerileri göstermek.
Mekansal bilinç: Birine göre nesnelerin konumu ya da nesnelerin birbirine göre konumu hakkında duyarlılık
gösterme.
Organizasyon: Etkinlikleri etkin biçimde planlamak ve yürütmek.
Zaman yönetimi: Zamanı etkin ve uygun biçimde kullanmak.
Güvenlik: Kendisini başkalarını tehlikeye ya da riske atmaktan kaçınan davranışlarda bulunmak.
Sağlıklı yaşam biçimi: Beslenme, dinlenme, rahatlama ve egzersizde dengeyi sağlamak için bilinçli seçimlerde
bulunmak, uygun hijyeni ve bakımı uygulamak.
Davranış kuralları: Uygun kuralları ya da insan topluluklarının işleyiş yöntemlerini bilmek ve uygulamak.
Bilinçli seçimler: Gerçeğe ya da görüşe dayalı uygun bir hareketi ya da davranışı seçmek.
5. ARAŞTIRMA BECERİLER:
Soruları oluşturma: Birinin öğrenmesi gereken ya da öğrenmek istediği şeyi belirlemek ve araştırılabilecek,
düşünmeye zorlayan ve alakalı sorular sormak.
Gözem yapma: Konuyla ilgili ayrıntıları yakalamak için bütün duyuları kullanmak.
Planlama: Hareket tarzı geliştirmek, ana hatları yazmak, gerekli bilgileri bulmak için yollar geliştirmek.
Verileri kaydetme: Çizerek, not tutarak, tablolar yaparak, çetele tutarak, rapor yazarak gözlemleri betimlemek ve
kaydetmek.
Verileri düzenleme: bilgileri sıralamak ve sınıflandırmak, betimlemeler, tablolar, zaman çizelgeleri, grafikler ve
şemalar gibi anlaşılır formlar kullanarak düzenlemek.
Verileri yorumlama: Düzenli verilerden çıkan ilişkilerden ve örüntülerden sonuçlar çıkarmak.
Araştırma bulgularını sunma: Öğrenilenleri etkili biçimde iletmek, uygun araçları seçmek.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
TUTUMLAR: Öğrencilerin neye değer vermelerini istiyoruz.
DEĞER BİLME: Dünyanın ve insanların güzelliğini ve mucizesini takdir etme.
BAĞLILIK: Gayretli olmak, öz disiplin ve sorumluluk sahibi olmak.
GÜVEN: Öğrenenler olarak yetenekleri hakkında kendine güvenmek, risk alabilme cesaretine sahip olmak,
öğrendikleri uygulayabilmek, uygun kararlar almak ve seçimlerde bulunmak.
İŞBİRLİĞİ: İşbirliğinde bulunmak, ortak çalışmak, durumun gereklerine göre önderlik etmek ya da izlemek.
YARATICILIK: Düşünmelerinde, yaklaşımlarında yaratıcı olmak, hayal gücünü kullanmak.
MERAK: Öğrenmenin doğası, dünya, insanlar ve kültürler hakkında meraklı olmak.
KENDİNİ BAŞKALARININ YERİNE KOYABİLME: Başkalarının düşüncelerini ve duygularını anlayabilmek için kendini
onların yerine koymak, başkalarının bakış açıları hakkında açık görüşlü ve düşünceli olmak.
ŞEVK: Öğrenmekten zevk duymak, öğrenme sürecinde isteyerek çaba göstermek.
BAĞIMSIZ DAVRANMA: Bağımsız düşünmek ve hareket etmek gerekçeli savlara dayanarak kendi kararlarını vermek.
DOĞRULUK: Dürüst olmak.
SAYGI: Kendilerine, başkalarına, içinde bulundukları dünyaya saygı duymak.
HOŞGÖRÜ: Dünyadaki faklılıklar ve çeşitlilik hakkında duyarlı olmak ve başkalarının ihtiyaçlarına karşı hassas olmak.
Nesrin CİVAN
Anaokulu Müdürü
ÖZEL EGEBERK ANAOKULU
-3-
GRİP HASTALIĞI ve AŞI İLE KORUNMA…
Grip (influenza) ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir virzu solunum sistemi hastalığıdır. Hasta kişilerin öksürüp,
hapşırması ve hatta konuşması yoluyla havaya dağılan virüsün sağlam kişiler tarafından solunum yoluyla alınması ile
bulaşır. Ayrıca hasta kişiler solunum yoluyla yaydıkları damlacıklarla direk temas yoluyla da bulaşır. Bulaşıcılık,
belirtiler başlamadan 1-2 gün öncesinden başlayarak 4-5 gün devam eder.
Kuluçka dönemi genelde 2 gündür.(1-5 arası değişebilir) Hastalık ateş, kas ağrıları, baş ağrısı, halsizlik, kuru öksürük,
boğaz ağrısı ve burun tıkanıklığı-akması ile başlar. Normal seyrinde 3-7 günde iyileşir. Fakat yaşlı, çocuk ve direnci
kıran ek hastalığı olanlarda, daha ciddi tablolara dönüşür. Sinüzit, zatürre, orta kulak iltihabı, reye sendromu
(çocuklarda ciddi kusma ve beyinde sıvı toplanmasına bağlı komaya ilerleyen sersemlik ve dalgınlık hali ile karakterize
akciğer yetmezliği tablosu)veya tüm vücuda yayılması sonucu kalp dokularının bile iltihaplanabileceği ciddi tablolara
yol açabilir.
Hastalığın toplumda yayılmasını önlemek ve risk grubu olarak adlandırılan insanları korumak için her yıl grip aşısı
yapılması önerilir. Grip virüsleri sık sık yapılarını değiştirmektedir. Bu değişim nedeniyle tek bir kez grip aşılaması ile
hastalığa karşı ömür boyu korunmamız mümkün olmamaktadır. Her yıl üretilen grip aşıları o sezon içinde hastalık
yapma ihtimali en yüksek olan 3 tip grip virüsü içermektedir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından tüm yıl boyunca
yürütülen grip virüsü taraması sonuçlarına dayanarak yapılmaktadır. Kullanılacak grip virüsleri yumurtada
çoğaltıldıktan sonra toplanan virüsler inaktive edilir, saflaştırılır ve kullanıma hazır enjektörler içine dolum yapılır.
İnaktive(ölü) grip aşısı kolun omuz kısmına, kas içine uygulanır. Canlı zayıflatılmış grip aşısı buruna sprey şeklinde
uygulanır.
Gripten korunmak isteyen her kez grip aşısından faydalanabilir.
Ancak her yıl grip aşısının özellikle önerildiği kişiler vardır.
- 50 yaş ve üzeri kişiler
- 6-23 ay arası çocuklar(hastaneye yatma riski yüksek olduğu için)
- Kronik(uzun süreli) bir hastalığı olan ve uzun süreli bakım ünitelerinde kalanlar
- 6 ay-18 yaş arası ve uzun süreli aspirin tedavisi alması gereken kişiler (grip geçirmeleri durumunda reye sendromu
riski taşırlar)
- Gribin komplikasyonları açısından yüksek risk taşıyan kişilerle (6 aydan küçük çocuklarla aynı evde yaşayan kişilerde
dahil olmak üzere)temas eden aile bireyleri, sağlık çalışanları
- Grip sezonunda hamileliklerinin 4.ay ve daha sonrasında olan hamileler
- Grip aşısı olmak için en uygun zaman Eylül-Ekim ve Kasım aylarıdır. Bu aylar içinde aşılanmak genellikle grip
sezonunun en yoğun olduğu aylar olan Aralık sonunda Mart başına kadar olan dönemde korunmayı sağlayacaktır. Bu
dönemde aşılanamayanlar, gecikmiş olmakla birlikte Şubat-Mart aylarında bile grip aşılarını olabilir ve fayda
görebilirler. Grip aşısı olduktan sonra koruyucu bağışıklık 1-2 hafta içinde ortaya çıkar.
- 9 yaşından küçük ve ilk kez grip aşısı olacak çocuklar en az 4 hafta arayla 2 kez grip aşısı olmalıdırlar.6 aylıktan 3
yaşına kadar olan çocuklara grip aşısı yarım doz (0.25 ml) uygulanmalıdır.
- Grip aşısı çok güvenilir bir aşıdır. En çok görülen yan etkileri, aşının uygulandığı bölgede görülen ağrı, kızarıklık ve
şişikliktir. Grip aşısı inaktive(ölü)aşı olup, gribe neden olmaz. Aşının ciddi yan etkileri çok nadirdir.
ANCAK;
- Yumurtaya ciddi alerjisi olanlar,
- Daha önce yapılan grip aşısına alerjik reaksiyon gösterenler,
- Aşıdan 6 ay sonraya kadar olan dönemde “Guilllan Barre” denilen kas hastalığı geçirmiş olanlar
- 6 aydan küçük çocuklar
-4-
ÖZEL EGEBERK ANAOKULU
- Ateşli hastalık geçirenler aşılanmamalıdır.
Dr. Melek GÜNEL
ÇOCUK YETİŞTİRİRKEN 13 ALTIN KURAL...
1. Beni şımartmayın. Her istediğim şeyi elde edemeyeceğimi biliyorum. Sadece sizi deniyorum.
2. Bana tatlı-sert davranmaktan çekinmeyin. Bunu tercih ederim. Benim daha güvenli hissetmemi sağlar.
3. Benim kötü huylar edinmemi engelleyin. Bunların erkenden ortaya çıkarılmasında ve önlenmesinde size
güveniyorum.
4. Benim yanlışlarımı başkalarının önünde söylemeyin. Benimle yalnız konuşursanız söylediklerinizi daha iyi
anlarım.
5. Sizden nefret ettiğimi söylediğimde üzülmeyin. Aslında sizden değil beni engelleme gücünüzden nefret
ediyorum.
6. Herhangi bir şeyin sonucunda beni kurtarmayın. Bazen acı veren bu yolla öğrenirim.
7. Benim küçük hastalıklarımı büyütmeyin. Bunları yenecek güçteyim.
8. Düşüncesizce yerine getiremeyeceğiniz şeyleri yapacağınıza söz vermeyin. Bu sözler yerine getirilmediğinde
çok kırıldığımı unutmayın.
9. Kendimi istediğim kadar iyi anlatamadığımı unutmayın. Bunun için ara sıra yanlışlarım çıkar.
10. Dürüstlüğümü fazla zorlamayın. Kolayca korkup yalan söyleyebilirim.
11. Tutarsız olmayın. Benim kafamı iyice karıştırır ve size olan güvenimi sarsar.
12. Benden özür dilemeyecek kadar gururlu olmayın. Bazen içten bir özür beni size çok yakınlaştırabilir.
13. Unutmayın ki büyümek için sizin çok ve anlayışlı sevginize muhtacım, ama bunu size söylemem gerekmez
değil mi...!!!!!!
Süheyla KIRLI
Okul Pedagogu
-5-
ÖZEL EGEBERK ANAOKULU
MÜZİK ORFF...
Herkese Merhaba;
Baharın gelmesiyle birlikte içimizdeki ritim daha da coşkuyla kıpırdanmaya başladı çalışmalarımızda. Bu ay ritim
yansılamaları daha ön plandaydı. Ve müzik aletleri ile tanışmaya devam ettik. Orkestra oluşturduk çalgılarımızla.
Yaptığımız tüm çalışmalarda birlikte başlamak ve birlikte bitirmek çok önemlidir.








Marakas, cahon, davul, metalafon ve ksilafonla tanıştık.
Orkestra oluşturduk.
Büyük saat, küçük saat ve cep saatinin çalma biçimleri ile yürüyüşler yaptık.
Ve büyük saat şarkısını öğrendik.
Çalgılarımızla eşlik ettik.
Çin dansı ile A ve B bölümüne uygun hareketler yaptık.
Ve bir Çin şarkısı olan Okino taiko isimli şarkıyı öğrendik.
Oyuna Davet adlı şarkıyı bedensel devinimler katarak öğrendik.
Keyifle, eğlenerek öğrenmeye devam ederek içimizdeki ritmi yakalamaya çalışıyoruz.
İçinizdeki ritim hiç susmasın…….
Nilay BECEREN
Müzik ve Orff Eğitimi Öğretmeni
YÜZME...
Sevgili velilerimiz,
Yüzme , vücudunuzdaki nerdeyse tüm kasları çalıştıran en önemli sporlardandır. Bu yaşta alınan doğru teknikle ve
sporu sevmeleriyle geleceklerine önemli katkı sağlayacaktır.
Yaş gruplarına uygun tüm branşları tanıtıp yeteneklerine ve ilgilerine göre yönlendirme yapmak en doğrusu olacaktır.
Bu ay yüzmede ‘’yıldız duruşu’’nu öğrendik,’’yengeç yürüyüşü’’severek katıldıkları diğer egzersizimizdi,’’ayak
vuruşu’’çalışmamız ve ‘’nargile çalışmamız’’çalışmaya devam ettiğimiz tekniklerimiz.
Melike ELBAŞ
Yüzme Öğretmeni
-6-
ÖZEL EGEBERK ANAOKULU
ENGLISH ACTIVITIES…
Class:
Course Book:
Visual Aid:
Teacher:







Age 5
PLAY TIME– (Oxforfd Press)
Smartboard activities, stories, flashcards, books,
Betül Baştürk – Zeliha Bozkurt
We revised last month vocabulary.
We have done fifth unit of our book.
We started learning new words about fruit such as; cherries, apple, pear, plum, banana…etc.
We revised the days of the week.. Today is.. ‘Monday’
We completed book activities. Such as; colouring, drawing our favourite fruit…
We sang songs related to our topics.
We played games with our flashcards.
Vocabulary:
How’s the weather?
Which season are we in?
Let’s listen to…
Let’ sing together
Be quiet
Sit down
Stand up
Apple
Pear
Plum
Banana
Trousers
T-shirt
Skirt
Shoes
Socks
Dress
Mommy
Daddy
Grandmom
Granddad
Brother/ sister
Song:
Hey, hey, hey I’m helping today
I’m watering the flowers
Hey, hey, hey I’m helping today
I’m watering the flowers
Hey, hey, hey I’m helping today
I’m picking lots of cherries
Hey, hey, hey I’m helping today
I’m picking lots of cherries
Hey, hey, hey I’m helping today
I’m watering the flowers
Hey, hey, hey I’m helping today
I’m watering the flowers
Hey, hey, hey I’m helping today
I’m picking lots of cherries
Hey, hey, hey I’m helping today
I’m picking lots of cherries
-7-
ÖZEL EGEBERK ANAOKULU
Zeliha BOZKURT - Betül BAŞTÜRK
İngilizce Öğretmenleri
BEDEN EĞİTİMİ – TEMEL CİMNASTİK…
Temel cimnastik hareketleri olan öne takla,geri takla,köprü,amut,çember çalışmalarımız devam
etmektedir.
Hazırladığımız cimnastik programı ile çocuklarımız esneklik, koordinasyon, kuvvet, denge, çabukluk gibi özelliklerini
en üst seviyeye çıkartmak için özveri ile çalışıyorlar.
Hayata sporla gülümseyen çocuklar yetiştiriyoruz 
Meltem BAHAR
Müdür Yardımcısı
Beden Eğitimi Öğretmeni
Duygu SAVAŞ
Beden Eğitimi Öğr. ve Türkiye Cimnastik Federasyonu Milli Takım Antrönörü
RESİM – HEYKEL…
Bu ay atölyemizde basit dış mekan denemeleri yaptık. Bir ilk bahar ağacı. Gövdesi güçlü ve belirgin olması
için pastel boya kullandık, dallarını gökyüzüne uzattık. ve parmak boyaları ile minik dokunuşlarla rengarenk
bahar çiçekleri yaptık.
Başka bir resim de yine baharı göstermeye çalıştık. Işık.. çimen.. çimenin ışıkla renk değiştirmesi.. fırça darbesinin
kırmızı bir leke bırakmasıyla çimenlerin üzerine, gelinciklerle dolu bir kare çıktı karşımıza. Fon ve ayrıntılarla resmimizi
daha da güzelleştirdik.
Bir başka manzaramız gün batımıydı. Günün geceye dönüşündeki gökyüzünün soğuk renklerinin çok kısa bir sürede
sıcak renklere nasıl dönüştüğünü konuştuk. Kağıtlarımıza sıcak renkleri kullanarak fon elde ettik. Siyah fon
kartonlarla siluetler kestik. Fonumuza ekleyerek, güzel bir manzaraya ulaştık.
Atölyemizden renkli ve yaratıcı günler size...
Sevgiyle....
Hafize ÖNGÜÇ
Resim - Heykel Öğretmeni
-8-
ÖZEL EGEBERK ANAOKULU
BU AY NELER YAPTIK ...
 İlkbahar mevsimi ile ilgili sohbet ettik ve doğadaki değişiklikleri gözlemledik, ilkbahar mevsimi ile etkinlikler
yaparak pekiştirdik.
 Yeşilay haftası ile ilgili sigara ve alkolün zararlarını anlatan filim izledik ve Yeşilay ın nasıl bir görevi olduğunu
öğrendik .
 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili kart hazırlayarak okuldaki öğretmenlerimize ve annelerimize hediye ettik.
 Kendi hikayemizi oluşturup kuklalar ile dramatize ederek eğlendik.
 Okulumuzun sinema salonunda Karagöz Tiyatro Ekibi’nin hazırlamış olduğu ‘’Cüce Show Müzikal ‘’gösterisini
izledik.
 ‘’Karagöz ile Hacivat’’oyununu izledik.
 Dünya Su Günü için suyun önemini anlatan pankartlar hazırlayıp okulumuzda sergiledik.
 Okulumuza gelen Pegasus tiyatro’nun sunduğu ‘’Dünya Su Günü’’ile ilgili ‘’Beton Krallığı’’adlı oyunu izlerken çok
şey öğrendik.
 ‘Tohumlar Fidana’ adlı şarkımızı öğrenerek bahçemize fidanımızı ektik.
 Islak – Kuru kavramını deneylerle pekiştirerek öğrendik.
 Evden getirdiğimiz kitaplar ile kitap sergisi oluşturduk.
Öğrendiğimiz parmak oyunu, şarkı, oyun ve drama çalışmasını sizlerle paylaşalım.
Öğrendiğimiz parmak oyunu
BENİM BAHÇEM
Benim küçük bahçem var
Onu güzelce kazarım
Otlarını ayıklarım
Tırmıkla düzeltirim
Sebze fidelerini ekerim
Çiçek tohumlarını ekerim
Yağmurlar yağacak
Güneş açacak
Fidelerim büyüyecek
Sebzelerim olacak
Çiçeklerim açacak
Her taraf mis gibi kokacak
Öğrendiğimiz Şarkılar
ORMANLAR YURDUMDA
Tohumlar fidana,
Fidanlar ağaca
Ağaçlar ormana
Dönmeli yurdumda
Yuvadır kuşlara
TEKERLEME
FIŞ FIŞ KAYIKÇI
Fış fış kayıkçı
Kayıkçının küreği
Hop hop eder yüreği
Akşama fincan böreği
Sabaha bayram çöreği
Aman aman kayıkçı
Çabuk çabuk kayıkçı
Evde benim etim var
Biraz yaramaz kedim var
Kedim eti yerse
Vay başıma gelenler
-9-
ÖZEL EGEBERK ANAOKULU
Örtüdür toprağa
Can verir doğaya
Ormanlar yurdumda
Şimşekler 8 Mart Annelerine Çiçek Yaparak Kutladı
ÖĞRENDİĞİMİZ OYUN: Engel Üzerinden Atlayalım
Çocuklara engelli koşu oyunu oynanacağını söyledik ve oyunun kurallarını anlattık. Oyun için iki kişinin ipi tutacağını
ve diğer çocukların da bu ipin üzerinden atlamaları gerektiğini söyledik. Sayışarak iki çocuk seçildi. Her biri ipin
ucundan tutarak oyuna başladık. Çocukların sıraya girmelerini istedik. Sırayla ipin üzerinden atlamalarını istedik. İpin
yüksekliğini ayarlayarak oyuna devam ettik.
DRAMA ÇALIŞMAMIZ: Dans Edelim
Çocuklara hayvan resimleri gösterdik. Özellikleri hakkında konuştuk. Daha sonra ayağa kalkarak halka olduk. Müzik
açarak çocuklara yönergeler verildi. Çocuklarda bu yönergelere uygun olarak olarak canlandırmaları yaptılar.
FEN VE DOGA ETKİNLİĞİMİZ: Islak mı? Kuru mu?
Çocuklara ikişer parça kumaş verdik. Elinizdeki kumaşın ıslak mı kuru mu olduğunu sorduk. Sınıfa leğen getirdik
kumaşın birini ıslatmalarını istedik. Kumaşlara tekrar dokunmaları istedik. Kumaşa dokununca neler hissettiğini
sorduk. Hangisinin ıslak olduğunu sorduk.
ÖĞRENDİĞİMİZ RENK : Kırmızı Mavi Mor Turuncu
ÖĞRENDİĞİMİZ KAVRAM: ince- kalın , az-çok , boş-dolu , ıslak-kuru
AYIN HAYVANI: Tavşan, örümcek
AYIN ŞEKLİ: Kare – dikdörtgen – yıldız
MART
YağmurlarAYINDA
sınıfı artıkDOĞANLAR
materyal çalışması.
Deniz BOZGEYİK - 03.03.2010-YAĞMUR
Çağan GÜZELSOY - 17.03.2010-BULUT
Ensar Efe KIRCAL - 17.03.2010-ŞİMŞEK
EYLÜL KOVANCIGİL - 25.03.2010-YAĞMUR
İrem İMRAK - 27.03.2010-BULUT
Bulut sınıfı bahar taçları çalışması
ÖZEL EGEBERK ANAOKULU
-10-
Download

4 Yaş Bülteni - (3.2014)