BİLGİSAYARLI RADYOLOJİ (CR) SİSTEMİ CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ
KONU: Dijital radyografi sistemine geçiĢ ve hastanede çekilen radyolojik görüntülerin bilgisayar ortamına
aktarılması, iĢlenmesi ve yazdırılması için dijital fosfor plaka okuyuculu bilgisayarlı radyoloji (CR) sistemi yerel
ağ kuruluĢu iĢi teknik Ģartnamesidir.
A.FĠLM KARġILIĞI CR SĠSTEMĠ
1.
Genel Özelikler
1.1. CR bilgisayarlı röntgen sistemi, radyoloji ve diğer ilgili görüntüleme birimlerinde kullanılan x-ray cihazları
üzerinde herhangi bir değiĢiklik yapılmaksızın ve ek masraf gerektirmeden, elde edilen konvansiyonel görüntüyü
dijital görüntü haline dönüĢtürmelidir.
1.2.CR bilgisayarlı röntgen sistemi, gelecekte yapılacak geniĢlemeye ve cihaz eklemelerine açık ve modüler
yapıda ve sözleĢme süresince ücretsiz olarak bu yazılıma ait geniĢlemeler, donanım ve yazılım güncellemeleri
yapılmalıdır
1.3.CR bilgisayarlı röntgen sistemi, çekim yapılan kasetin tarayıcıya verilmesinden, görüntülerin film üzerine
basılmasına kadar aradaki tüm iĢlemleri otomatik olarak yerine getirmelidir.
2. SİSTEMİ OLUŞTURAN BİLEŞENLER
2.1.Tarayıcı
2 adet
2.2.Hasta Kayıt ve Kalite kontrol Ġstasyonu
2 adet
2.3.Kaset/fosfor Plaka
"
35x43 cm fosfor plakalı kaset
en az 7 adet
"
24x30 cm fosfor plakalı kaset
en az 7 adet
"
24x30 cm Mamografi fosfor plakalı kaset
en az 4 adet
2.5.U.P.S.
Her bir sistemi 30 dakika çalıĢtırabilecek düzeyde online
2.6.Medikal mönitör
1 adet 5 MP
3. TARAYICI:
3.1 Tarayıcı ünite, 35x43 cm, 35x35 cm, 24x30 cm,18x24 cm'lik radyografik plakaları okuyabilmelidir.
3.2
Fosfor plakanın bulunduğu kasetin tarama iĢlemi bittiğinde otomatik olarak fosfor plaka, barkod
bilgileri silinerek çekime hazır vaziyette çıkıĢ haznesine geri verilmelidir.
3.3
Tarayıcı ünite genel amaçlı X-Ray fosfor plakalarını 5 pixel/mm ve 10 pixel/mm'de, mamografi
plakalarını 20 pixel/mm'de taramalı ve mamografi için görüntü oluĢturacak özel yazılım yüklü olacaktır.
3.4 Tarayıcı ünitenin kaset yükleme bölümü en az 1'li(tekli) ve okuma standart tarama modunda saatte en az 85
adet olmalıdır.
3.5 Tarayıcı ünitenin gri skala tarama rezolüsyonu en az 12 bit olmalıdır.
3.6 Tarayıcı ünite içindeki anatomik prosesing programları gerektiğinde kullanıcı tarafından değiĢtirilebilmeli ve
Türkçe adlandırılabilmelidir.
4. HASTA KAYIT KALİTE KONTROL İSTASYONU
4.1. Hasta kayıt kalite kontrol istasyonu aynı zamanda hasta tanımlama istasyonu olarak da kullanılabilmeli ve
bu iĢlem için gereken yazılım ve donanım sistem dahilinde bulunmalıdır.
4.2. Hasta kayıt kalite kontrol iĢ istasyonu DICOM 3,0 uyumlu olmalı ve DICOM
Print SCU özelliğine sahip olmalıdır.
4.3.Hasta kayıt kalite kontrol iĢ istasyonu birden fazla tarayıcıyı desteklemelidir.
4.4.Hasta kayıt kalite kontrol iĢ istasyonu istasyonunda bulunan yazılım tarayıcı üniteden gelen görüntüleri
otomatik olarak iĢlemelidir.
4.5.Hasta tanımlama esnasında yanlıĢ seçilen çekim parametreleri konsol iĢ istasyonunda düzeltilebilmelidir.
4.6.Hasta kayıt kalite kontrol iĢ istasyonu yazılım paketinde pencere ayarları, Anotasyon veya metin kutusu, hızlı
baskı, reprocessing, flip/rotate ve manuel shutter, Dicom print, Dicom store, kontrast ve parlaklık özellikleri
bulunmalıdır.
4.7.Tarayıcı üniteden gelen görüntüler hasta kayıt ve kalite kontrol iĢ istasyonuna, aktarıldıktan sonra film ve
monitör aracılığı ile görüntülenmeye hazır hale gelmelidir.
4.8.Fosfor plakalar üzerindeki barkod vasıtasıyla hasta demografik ve tetkik bilgileri otomatik olarak fosfor
plaka ile eĢleĢtirilmelidir.
4.9.CR sistemine bağlı uygun yazılımla çalıĢacak olan görüntü üzerine gerekli olan her türlü çalıĢmaya izin
verecek olan bilgisayar ortamı 1024x768 matrix çözünürlüklü en az 15 inç ekrandan oluĢmalıdır.
4.10. CR sistemi window/level ayarlaması dıĢında, yumuĢak doku ve kemik dokuyu aynı anda gösterebilecek
ayarlamaya sahip olmalıdır.
4.11. Hasta bilgilerinin CR sistemine eklenmesi, hasta görüntülerinin seçilerek görülmesi ve basma iĢlemleri bu
monitörler üzerinden yapılabilmelidir. Monitör, basım iĢlemleri sırasında görüntülerin kontrast ve ıĢık ayarları,
görüntü üzerine pozisyonlama yön bildiren R/L yazılmasına ve film üzerine açıklama yazılmasına imkan
vermelidir.
4.12.CR sisteminde, iĢlenen görüntülerin ve henüz görüntüsü oluĢturulmamıĢ ancak diğer bilgileri olan hastaların
listelenebileceği, görüntüsü olan hastaların görüntülerinin ekrana getirilebileceği, hasta-kaset bilgi eĢleĢtirmesi
ve film basma iĢlemleri yerel oda ön izleme panelinden, bilgisayarı ve monitörü vasıtasıyla yapılabilmelidir.
4.13.X-Ray odalarında bulunacak olan bu istasyonlar üzerinde CR ekranı üzerine girilmiĢ hasta listesi
görüntülenebilmelidir. Hasta demografik bilgileri HIS/RIS'den temin edilebileceği gibi bu istasyonlardan da
manuel olarak girilebilmelidir. Bağlantı DICOM standardında olmalıdır.
4.14 Hasta kayıt ve kalite kontrol istasyonunda tek filme en az 4 (dört) adete kadar birden fazla görüntü
basılabilmelidir.
4.15 Hasta kayıt ve kalite kontrol istasyonunda hafıza kapasitesi en az 10000 görüntü (jpeg, DICOM formatında)
olmalıdır.
4.16.Bilgisayarlı Radyoloji Sistemi yerel ağ DICOM 3.0 uyumlu olmalıdır ve sisteme bağlı tüm modalite,
tarayıcı, kamera film basma cihazı, PACS sistemi, CD robotu ve iĢ istasyonları üzerinden birbiriyle iletiĢim
halinde olmalıdır. ĠletiĢim kurulumu yüklenici firma ve hastanemizin desteğiyle ücretsiz yapılmalıdır.
5. KASET VE FOSFOR PLAKA
5.1.Kasetler 35x43 cm, 35x35cm, 24x30 cm ve 18x24cm ebatlarında olmalıdır.
5.2.Kasetlerin her birinde hasta bilgilerinin (isim, yaĢ, vs.) ve yapılacak çekimin Özelliklerinin çekimden önce
bilgisayar vasıtasıyla yüklenmesine yarayan barkod sistemi bulunmalıdır. Ayrıca mamografi için, mevcut
mamografi cihazında kullanılmak üzere özel üretilmiĢ en yüksek kalitedeki plakalar ve kasetler 24x30cm
ebatlarında olmalıdır. Mamografi için verilecek kasetlerin üzerinde mamografi kaseti ve fosfor plakası olduğuna
dair ibare veya iĢaret bulunmalıdır.
5.3.Kasetler dıĢ darbelere dayanıklı olmalıdır. DüĢme çarpmalarda açılmayı önleyici çift kilit sistemi
bulunmalıdır.
5.4.Kasetler anti statik içyapıya sahip olmalıdır.
5.5.Fosfor plakaların gri skala rezolusyonu 12 bit olmalıdır.
5.6.Tüm kaset ve fosfor plakalar en az 25.000 kullanım garantisine sahip olmalıdır. 25.000 çekim öncesinde
saptanacak artefaktlar nedeniyle kasetler yenileriyle değiĢtirilecektir.
6. UPS
Teklif edilen bilgisayarlı röntgen sisteminde yeterli sayıda sistemi en az 30 dakika online çalıĢtıracak kesintisiz
güç kaynağı bulunmalıdır; böylece elektrik kesilmesinde dahil okuyucu çalıĢmasını hafızasındaki bilgileri
kaybetmeden sonlandırabilmelidir.
7. MEDİKAL MONİTÖR
Mamografi okuma amacıyla bir adet en az 19 inç boyutunda, en az 5MP çözünürlükte monokrom siyah beyaz,
titreĢimsiz, LCD ya da TFT medikal monitör sağlanacaktır.
Download

BİLGİSAYARLI RADYOLOJİ (CR) SİSTEMİ CİHAZLARI TEKNİK