T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Yozgat İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Sayı
: 61087312/869
Konu : Yaklaşık Maliyet Fiyat İstemi Hk.
İLGİLİ FİRMALARA
Birliğimize bağlı sağlık tesislerinin ihtiyaçlarından olan, aşağıda cinsi, miktarı ve
teknik özellikleri belirtilen Tıbbi Cihaz Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19.
maddesi uyarınca Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
Yaklaşık Maliyet Tespitine Esas olmak üzere özellikleri belirtilen cihazların K.D.V.
hariç birim fiyatlarının 10.09.2014 tarihi mesai bitimine kadar bildirilmesini rica ederim.
Sadık ŞAHİN
Mali Hizmetler Başkanı
S.NO
TEL
: 0354 217 66 33 / 0354 217 10 18 - 1205
FAX
: 0354 217 66 71
E- Posta: [email protected]
MALZEME ADI ve KISA AÇIKLAMASI
MİKTARI
BİRİMİ
1
YENİDOĞAN YOĞUNBAKIM VENTİLATÖR
CİHAZI
2
Adet
2
MİKROBİYOLOJİK GÜVENLİK KABİNİ
1
Adet
3
DİŞ ÜNİTİ
12
Adet
4
ÜST DÜZEY HASTABAŞI MONİTÖRÜ
11
Adet
5
HEMODİYAFİLTRASYON CİHAZI
1
Adet
6
ELEKTRONİK HASTA YATAĞI TARTISI
1
Adet
K.d.v. Hariç
Birim Fiyatı
Yozgat İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği – Mali Hizmetler Başkanlığı Merkezi Satınalma Birimi Karatepe
Mah. Ofis Üstü Yozgat Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Bina – 4 Merkez/YOZGAT Tel&Faks
:0354 217 66 33 Dâhili: 0354 217 10 18-1205 E – Posta: [email protected] İrtibat: Ş. ARSLAN
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 0afeff8e-04c6-4aad-93d2-7ab4a4cefff2 kodu ile erişebilirsiniz.
7
PERİAPİKAL RÖNTGEN CİHAZI
1
Adet
8
OTOMATİK DİŞ FİLM BANYO CİHAZI
1
Adet
9
ESWT CİHAZI
1
Adet
BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ İÇİN 9 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI
İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ
1) YENİDOĞAN YOĞUNBAKIM VENTİLATÖR CİHAZI
A. KONU: Yozgat Devlet Hastanesi ihtiyacı için Yüksek frekanslı yenidoğan ventilatör
teknik şartnamesidir.
B. Vazgeçilmez Teknik Özellikler:
1. Cihaz sadece yenidoğan-pediyatrik hasta gurubu için tasarlanmış olmalıdır. Yetişkin hasta
grubuna bakan cihazlar kabul edilmeyecektir.
2. Cihaz 220 Volt 50 Hz şehir şebeke voltajı ile çalışmakta ve +/- %10 voltaj dalgalarından
etkilenmemelidir.
3. Cihazın çalışma basıncı merkezi gaz sisteminden gelen oksijen ve hava ile veya oksijen
ve tıbbi amaçlı hava kompresöründen sağlamalıdır.
4. Cihaz tamamıyla kompakt bir yapıda olmalıdır. Tüm parametre ayarlamaları ve ölçümlere
ait değerler ventilatörün dahili olarak verilecek renkli en az 10,4 inch büyüklüğündeki
renkli monitöründen yapılmalı ve izlenebilmelidir. Harici ekran verecek sistemler kabul
edilmeyecektir.
5. Cihaz aşağıda belirtilen ventilasyon modlarında aşağıda anılan isimlerle çalışmalıdır.
Gereksiz açıklamalar yapılmamalıdır.
▪ CPAP (Continuous Positive Airway Pressure ) ve nasal CPAP
▪ CMV (Controlled mechanical ventilation) veya IMV
▪ A/C
▪ SIMV (Synchronised Intermittent Mandatory Ventilation)
▪ En az 5Hz -15 Hz arasında frekansın ayarlanabildiği HFOV (High frequency
ossilatory ventilation) veya HFV ( High frequency ventilation) modu olmalıdır.
▪ PSV (Pressure Support Ventilation) (ITT) modu olmalıdır.
▪ VG (Volume Guarantee) veya TTV ( Targetted Tidal Volume ) veya Volume
Target ventilasyon modu olmalıdır.
▪ SIMV+PS veya PPS modu olmalıdır.
▪ AC modunda basınç destek özelliği veya flow terminasyon özelliği olmalıdır.
▪ Nasalcpap modu ayrı bir mod olarak menüde yer almalıdır.
6. Cihazda apnea süresi ayarlanabilmelidir.
7. Cihaz üzerinde entegre edilmiş oksijen sensörü bulunmalı, oksijen sensör kalibrasyonu
cihaz hastaya bağlı iken otomatik olarak sistem tarafından yapılabilmelidir.
8. Cihazda, hastaya giden oksijen konsantrasyon %21 – %100 arasında ayarlanabilmeli ve
ayarlanan değer ile sensörün okuduğu gerçek değerler cihazın dahili ekranı üzerinden ayrı
ayrı izlenebilmelidir.
9. Cihazın “Akış sensörü”, Y-parçası üzerine monte edilmiş olmalıdır. Bu sayede, yapılan
ölçümler tam olarak hastaya giden değerleri göstermelidir. Hasta devresinden
kaynaklanan farklılıklar ölçüm sonuçlarını etkilememelidir ve apnea, tüp tıkanıklığı veya
kopukluk durumları en erken şekilde tespit edilebilmelidir.
Yozgat İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği – Mali Hizmetler Başkanlığı Merkezi Satınalma Birimi Karatepe
Mah. Ofis Üstü Yozgat Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Bina – 4 Merkez/YOZGAT Tel&Faks
:0354 217 66 33 Dâhili: 0354 217 10 18-1205 E – Posta: [email protected] İrtibat: Ş. ARSLAN
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 0afeff8e-04c6-4aad-93d2-7ab4a4cefff2 kodu ile erişebilirsiniz.
10. Cihaz üzerinde ventilasyon ile ilgili olarak aşağıda yer alan parametreler belirtilen sınır
değerleri arasında sürekli olarak ayarlanabilmelidir:
a.
İnspirasyon zamanı
: 0,1 – 2 sn.
b.
Ekspirasyon zamanı
: 0,2 – 30 sn. veya I:E oranı 11,2: 1’den 1:600 e
kadar ayarlanabilmelidir.
c.
Insp akış ayarı
: 1 – 30 L/dak veya cihazda otomatik akışla
birlikte manuel olarak %5 ile%40 arasında kullanıcı tarafından ayarlanabilen ITT
(İnspiratory time termination) özelliği olmalıdır.
d.
İnspirasyon basıncı
: 5 – 60 mbar
e.
PEEP
: 0 – 20 mbar
f.
Oksijen konsantrasyonu ayarı
: %21 - %100
g.
Maksimum frekans
: en az 200 solunum/dk olmalı (konvansiyonel
modlarda)
11. Cihazın entegre olarak arkadan aydınlatmalı en az 10,4 inch büyüklüğünde renkli,
ventilatörün dahili batarya siteminden beslenen LCD grafik ekranı bulunmalıdır. Harici
verilecek ekranlar kabul edilmeyecektir. Bu ekrandan,
 Basınç eğrisi,
 Akış eğrisi,
 Volume eğrisi,
 Looplar
 Ve aynı anda en az iki dalga formu görüntülenebilmelidir.
12. Cihazda 24 saat süre ile trend izleme özelliği olmalıdır.
13. İleride istenilmesi durumunda yazılım ve donanım güncellemesi ile cihaza senkronize
nasal cpap özelliği (SNIPPV) eklenebilmelidir. Bu sayede bebeğin karnına sabitlenen
basınç sensörü ile tam senkronizasyon sağlanmalıdır. Bu özelliği sağlayamayan firmaların
cihazlarında basınç kontrollü APRV modu ve PPS (Proportional Pressure Support)
olmalıdır.
14. Cihazda dahili nebülizasyon özelliği olmalıdır. Nebülizasyon süresi dahili ekrandan
izlenebilmelidir.
15. Cihazda en az 2 dakika süre ile oksijen verilmesini sağlayan %100 oksijenerasyon
(preoxy) uygulaması olmalı, menü üzerinden bu işlem kolayca yapılmalıdır.
16. Cihazın dahili ekranı üzerinden aşağıda belirtilen ölçüm değerleri dijital olarak
izlenebilmelidir:
 Tepe Basıncı (Ppeak),
 PEEP Basıncı,
 Havayolu ortalama basıncı (Pmean)
 Ekspirasyon ve İnspirasyon Tidal hacim (Vt),
 Dakika hacmi (MV) (Alt ve üst alarm limitleri ayarlanabilir olmalıdır.)
 Kaçak miktarı (Leakage %)
 Solunum frekansı,
 Respiratuar sistemi kompliyans ölçümü – C
 Resistans ölçümü – R
 Yüksek ve düşük FiO2 eşik değerleri ayarlanabilmelidir.
17. Cihazda aşağıda belirtilen alarmlar bulunmalıdır:
 Hava veya oksijen kesilmesi alarmı
 Sistem arızası alarmı
 Yüksek havayolu basınç alarmı
 Düşük havayolu basınç alarmı
Yozgat İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği – Mali Hizmetler Başkanlığı Merkezi Satınalma Birimi Karatepe
Mah. Ofis Üstü Yozgat Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Bina – 4 Merkez/YOZGAT Tel&Faks
:0354 217 66 33 Dâhili: 0354 217 10 18-1205 E – Posta: [email protected] İrtibat: Ş. ARSLAN
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 0afeff8e-04c6-4aad-93d2-7ab4a4cefff2 kodu ile erişebilirsiniz.







Akış sensörü arızası alarmı
Oksijen sensörü arızası alarmı
Yüksek dakika hacmi alarmı
Düşük dakika hacmi alarmı
Düşük ekspirasyon tidal hacim alarmı (alt limiti ayarlanabilir olmalıdır)
Apne alarmı
Fio2 alt ve üst eşik değerleri ayarlanabilir olmalıdır.
18. Cihaz tekerlekli orijinal troleyi üzerinde monte edilmelidir.
19.
Cihazın aerosol kontrol modu bulunmalıdır. Bu mod ile ventilasyon sırasında hastaya
nebulizasyon tedavisi uygulamak mümkün olmalıdır. Maksimum nebulizasyon süresi
3-420 saniye arasında ayarlanabilir olmalıdır. Ayrıca menu üzerinden preoxygen
uygulaması yapılabilmeli %100 oksijenin ayarlanma süresi 30 ile 420 sn. aralığında
manuel olarak ayarlanabilmelidir. Bu özelliklerin ikisini birden sağlamayan firmaların
cihazlarında otomatik tüp kompanzasyonu (ATC) özelliği ve oksijen terapi
uygulaması ve PPS (Proportional Pressure Support ) özellikleri olmalıdır.
20. Cihazda kullanılan flow sensorler, ısınan tel prensibi ile (hot wire anemometer)
çalışıyorsa her bir cihazla birlikte aşağıda verilecek malzemelere ilaveten yedek olarak
10 ar adet çok kullanımlık flow sensor ve hasta devresi üzerine bağlanan gerekli ısı ölçüm
problarından da 10’ar adet yedek ısı ölçüm probları verilmelidir.
21. Cihazın ısıtmalı nemlendiricisi ve en az iki farklı yerden ölçüm yapabilen ısı probları
bulunmalı, nemlendirici alarm sistemine sahip olmalı, standby modu bulunmalı veya
ısıtma fonksiyonu ventilatörün menüsü üzerinden açılıp kapatılabilmelidir. Cihazın
üzerindeki chamber veya nemlendirme haznesi çok kullanımlık olmalıdır. Harici
nemlendirme cihazı verilecek sistemlerde, nemlendirme cihazı menüsü üzerinden flow
akışını gösterebilmelidir.
22. Cihazla birlikte en az 5kg’lık hastalara kadar HFO/HFV uygulaması yapılabilmeli,
uygulamanın yapıldığı cihazın orijinal kataloğu üzerinden gösterilmeli veya bizzat üretici
firma tarafından yazılı olarak ayrıca taahhüt edilmelidir.
23. Her bir cihaz ile birlikte aşağıdaki aksesuarlar verilmelidir:
 Serum tutucu kol
 Reusable çift hat ısıtıcılı hasta devresi
 Reusable flow sensörü
 Test akciğeri
 Orijinal taşıma arabası
 Çok kullanımlık nemlendirme haznesi
 Ncpap kiti ( 1 bone, 1 er adet prong veya maske, bağlantı tüpleri ile)
: 1 adet
: 2 adet
: 2 adet
: 1 adet
: 1 adet
: 2 adet
: 20 set
2) MİKROBİYOLOJİK EMNİYET KABİNİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Cihaz mikrobiyolojide, virolojide, bakteriyolojide kullanılabilir ve Class 2
tipte olmalıdır.
2. Cihaz ürün, kullanıcı ve çevreyi korumak için diza yn edilmiş olacaktır.
3. Cihazın dış yüzeylerini oluşturan malzeme paslanmaya karşı elektrostatik
toz boyalı olacaktır.
4. Cihazın çalışma yüzeyi paslanmaz çelik olmalıdır.
5. Çalışma yüzeyi temizlik açısından cihazdan çıkartılabilir ve üç parça
olmalıdır.
Yozgat İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği – Mali Hizmetler Başkanlığı Merkezi Satınalma Birimi Karatepe
Mah. Ofis Üstü Yozgat Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Bina – 4 Merkez/YOZGAT Tel&Faks
:0354 217 66 33 Dâhili: 0354 217 10 18-1205 E – Posta: [email protected] İrtibat: Ş. ARSLAN
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 0afeff8e-04c6-4aad-93d2-7ab4a4cefff2 kodu ile erişebilirsiniz.
6. Cihazda hava akımının sabit hızda sirkülasyonu için otomatik hız
kompanzasyon sistemi olmalıdır.
7. Camın gereğinden fazla açık olması durumunda oluşacak kontaminasyonu
önlemek amacıyla öndeki camın yüksekliği sabitlenmiş olacak ve amortisör
destekli pencere contaya tam oturarak hava sızdırmazlığını sağlayacaktır.
8. Cihazda düşük hız, normal akış, yüksek hız sinyal lambaları bulunmalıdır.
9. Elektrik kesintisini bildiren alarm sistemi olacaktır.
10. Kilitli aç kapa anahtarı olacaktır.
11. Cihazın enerji tasarrufu sağlayan “stand -by” çalışma pozisyonu
bulunmalıdır.
12. Cihazda çalışma süresini gösteren zaman sayacı bulunmalıdır.
13. Cihazda D.O.P. testi yapılmasına imkan veren giriş bulunmalıdır.
14. Cihaz kullanıcıya D.O.P test raporu ve hava hızı ölçüm raporu ile
verilecektir.
15. İstenildiğinde cihaza gaz ve vakum musluğu takılabilmelidir.
16. Cihazda kullanılan fan motoru (blower) çift emişli ve 2650m3/h debide
yüksek kalite olacaktır.
17. Cihazın kontrol panelinden kontrol edilen gaz butonu olmalı ve enerji
kesintisi, düşük ve yüksek hız, mikroişlemcili kontrol kartının çökmesi ve
ön kapak camının açık olması durumlarında gaz musluğundan gaz akışı
otomatik olarak kesilmelidir.
18. Cihazda fan arızası led lambası olmalıdır.
19. İstenildiğinde cihaza U.V. lambalı ön kapak takılabilmeli ve U.V. lambanın
çalışma ömrünü gösteren zamanlayıcısı olmalıdır.
20. Cihaz mikroişlemcili kontrol sistemli olmalıdır.
21. Cihazın HEPA filtreleri, çapı 0.3 m’den büyük parçacıklara karşı
%99.999’dan fazla koruma sağlamalıdır ve HEPA filtreler EN 1822
normuna göre H14 sınıfı olmalıdır.
22. Hepa filtrelerin tıkanması durumunda kullanıcıyı uyaran görsel ve sesli
alarm sistemi olacaktır.
23. Cihazda kullanılan ön kapak camı lamine tipte olmalıdır.
24. Cihazda hava hız göstergesi elektronik rakamsal olmalıdır.
25. Çalışma alanındaki ölçülen laminer hava akış hızı 0.4 m/s ±%20 aralığında
olmalıdır.
26. Cihazın çalışma alanındaki ışık şiddeti en az 1000 lüx olacaktır.
27. Cihazın gürültü seviyesi 60 dBA’dan küçük olacaktır.
28. Cihazın çalışma tablası ölçüleri (ExG) 1190 x 630 mm olacaktır.
29. Cihaz 230V-50Hz. şebeke gerilimi ile çalışmalıdır.
30. Cihazla birlikte Türkçe yazılmış kılavuz kitapçığı ve garanti belgesi
verilecektir.
3) KOMPLE DİŞ ÜNİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
Diş üniti aşağıda belirtilen 6 ana bölümden meydana gelecek ve pnömatik sistem olacaktır.
1)
2)
3)
4)
5)
Hasta Koltuğu
Ünit Gövdesi - Kreşuar - Aspiratör
Tedavi Tablası
Reflektör
Ayak Pedalı
Yozgat İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği – Mali Hizmetler Başkanlığı Merkezi Satınalma Birimi Karatepe
Mah. Ofis Üstü Yozgat Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Bina – 4 Merkez/YOZGAT Tel&Faks
:0354 217 66 33 Dâhili: 0354 217 10 18-1205 E – Posta: [email protected] İrtibat: Ş. ARSLAN
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 0afeff8e-04c6-4aad-93d2-7ab4a4cefff2 kodu ile erişebilirsiniz.
6) Hekim Taburesi
1. HASTA KOLTUĞU:
1) Koltuk bir kaide üzerine monteli, gerektiğinde o kaidenin zeminine vida ile sabitlenme
ve zemindeki bozukluklara karşı alt tabla üzerinden gönye ayarı yapılabilme
özelliğinde olmalıdır. Elektro-mekanik mekanizma ile çalışan koltuğa kumanda eden
ışık göstergeli ana şalter bulunmalıdır.
2) Koltuğun ana gövdesi metal hareketli kısımları krom ve galvaniz kaplama, kaporta
aksamı ise darbelere karşı dayanıklı ABS ve plastik enjeksiyon malzemeden olmalıdır.
3) Koltuk redüktörlü elektrik motoru ile tahrik edilen, elektro-mekanik sonsuz dişli
sistemi ile hareket eden ve 24V DC elektrik ile çalışmalı, elektrik motoruna ilave
olarak 1500 N amortisör ile koltuğun hareketi desteklenmelidir.Koltuk motorlarını
kontrol eden sigorta sistemi bulunmalıdır.
4) Koltuğun sırtlığı ve ayak kısmı senkronize olarak hareket etmeli, sırtlık kalkarken
hastayı öne doğru itmemelidir. Hareketler esnasında hastayı kaydırmamalıdır. Sırtlık
kısmında doktorun hastaya yanaşmasını kolaylaştıracak girinti olmalıdır.
5) En az 4 programlı olmalı, bunlardan birisi LP: Son Pozisyon 3 ü de (1 2 ve 3 )
değiştirilebilir özellikte olmalıdır. 3 değiştirilebilir program ayarı, uygun pozisyonda
iken otamatik olarak daha sonra kullanmak üzere hafızaya kolayca alınabilmelidir.
6) Koltuğun yere yakınlığı döşeme dâhil (minimum inme seviyesi) 45cm den fazla
olmamalıdır, maksimum yükselme seviyesi en az 85 cm olmalıdır.
7) Koltuğun aşağı hareketi sırasında alt kısmında ayak vs sıkışmasına karşı ani olarak
durmasını sağlayan en az 1(bir) adet otomatik stop (emniyet sviçi) bulunmalıdır, bu
sviç bir cisme çarptığında ani durmayı sağlamalı ve ilk çarptığında geri bir miktar
yükselmelidir.
8) Tetiyer (Koltuk başlığı) en az 70 derece açılı hareket yapabilme özelliğine sahip
olmalıdır. Tetiyerin istenilen konumda sabitlenmeli ve ayarlanabilmelidir. Tetiyerin
yükselme kapasitesi en az 200 mm. olmalı, tetiyer çift akslı çocuklar için de
kullanılabilen, kafalarının rahat ve ergonomik olarak yerleşebilmesini sağlayan
sistemde olmalıdır.
9) Koltuk sırt kısmı 90 derece yatırılıp,senkronize olarak tam trandelenburg pozisyonuna
gelebilmelidir.
10) Koltuk hastanın rahat edebileceği ergonomik yapıda, döşemesi eksiz-dikişsiz ve tek
parça olmalıdır.
11) Koltuğun tüm hareketleri ve reflektör açma kapama hekim tablasından, asistan
tablasından ve ayak pedalından kontrol edilebilmeli ve ayak pedalı aşağıdaki
hareketleri yapmaya uygun olmalıdır:
a) Koltuk aşağı-yukarı, hareketi
b) Toplanma pozisyonu (LP)
c) 2 adet hafıza düğmesi
d) Sırtlık yatay-dikey hareketi
e) Reflektör
12) Koltuğun her iki yanına (sağ ve sol) ünit, kreşuar ve lamba kombinasyonu opsiyonel
olarak bağlanabilmelidir.
13) Sistem bağlantıları (elektrik, hava, su, gider ) koltuğun fiziki bünyesi içerisinde
yapılabilmelidir.
14) Hasta koltuğu aşağıdaki hareketleri yapma özelliğine sahip olmalıdır.
a) Aşağı inme - yukarı kalkma
b) Sırtlığın geriye yatıp - kalkması
Yozgat İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği – Mali Hizmetler Başkanlığı Merkezi Satınalma Birimi Karatepe
Mah. Ofis Üstü Yozgat Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Bina – 4 Merkez/YOZGAT Tel&Faks
:0354 217 66 33 Dâhili: 0354 217 10 18-1205 E – Posta: [email protected] İrtibat: Ş. ARSLAN
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 0afeff8e-04c6-4aad-93d2-7ab4a4cefff2 kodu ile erişebilirsiniz.
c) Toplanma pozisyonu
d) Son pozisyon hafızası (tükürme pozisyonu sonrası önceki yerine gitmesi)
15) Tüm sistemin kumanda kontrol birimleri soketli sistem olmalıdır.
16) Elektronik kontrol sistemi koltuk altında ayrı bir muhafaza içinde su ve diğer
etkenlerden korunmalıdır.
17) Koltuk fonksiyonlarını kontrol eden gerilim 24 volttan fazla olmamalıdır.
18) Koltuğa gelen besleme gerilimini kontrol eden sigorta bulunmalıdır.
19) Koltuğun tüm elektronik sistemi mikro işlemci kontrollü olmalıdır.
2. ÜNİT GÖVDESİ - KREŞUAR :
1) Metal kısımların haricindeki malzemeler ABS plastik olmalıdır.
2) Kreşuar koltuğa monteli tipte olup, pnömatik sistemle çalışmalıdır.
3) Kreşuar koltuğun her iki tarafına da monte edilebilmelidir. opsiyonel
4) Kreşuar gövdesi en az 90 derece rotasyonel hareket kabiliyetine sahip olmalıdır.
5) Kreşuar çanağı gövdeden bağımsız olarak en az 120 derece ekseni etrafında hareketli
olmalıdır.
6) Kreşuar çanağı ve bardakaltı yekpare seramik olmalıdır.
7) Komple su sistemi filitreli olmalı ayrıca kreşuarın tıkanmasını da önleyen katı atık
tutucu filtre sistemi bulunmalıdır.
8) Bardak dolumu ve kreşuar çanağının yıkanma süreleri kullanıcı tarafından hekim
tablası ve asistan tablası üzerinden dokunmatik olarak ayarlanabilmelidir.
9) Asistan kolu ve tablası birbirinden bağımsız olarak hareket edebilen yapıda
olmalıdır. Ayrıca asistan kolu kreşuardan bağımsız sağa sola hareket edebilmelidir.
10) Asistan modülünde Cerrahi Aspiratör ve Tükürük emici bulunacaktır. Cerrahi ve sulu
emicinin emiş gücü ayarlanabilir olacaktır. Enstrüman tutucu yuvalarda bulunan sviç
sayesinde, yuvalarından alındığında otomatik olarak çalışacak, tekrar yuvalarına
konulduğunda otomatik olarak stop etmelidir.
11) Asistan tabla üzerinde koltuğun tüm hareketleri ile bardak, çanak ve reflektör
lambasını kontrol edebilen dokunmatik tuş paneli bulunmalıdır.
12) Asistan tablası üzerinde gerektiğinde enstrüman bağlantısı için havalı ve sulu
emiciden hariç en az 3 adet yuva bulunmalıdır.
13) Asistan bölümündeki enstrümanların takıldığı hortumlar silikon esaslı olup kırılma ve
kopmalara karşı dayanıklı olmalı, alkolle kolayca temizlenebilir ve kreşuara monteli
olmalıdır.
14) Asistan tabla üzerinde alet ve malzeme koyabilmek için en az 100 cm² alan
bulunmalıdır.
15) Cerrahi aspiratör vakum sistemi, kreşuara monteli olup hava basıncıyla çalışmalı,
tükürük emici ise su basıncı ile çalışmalıdır.
16) Kreşuar kapağı kolay açılıp kapanabilir olmalıdır.
17) Kreşuara gönye ayarı yapılabilmelidir.
18) Hava sistemi filtreli ve otomatik tahliyeli olmalıdır.
3. TEDAVİ TABLASI:
1) Kreşuardan bağımsız hareket edebilen reflektör ile aynı blok üzerinde, koltuğa
monteli, hekimin istediği konuma gelebilen tedavi tablası, iki kollu ve mafsallı
olmalı, pnömatik sistemle çalışmalıdır.
2) Herhangi bir arızaya sebebiyet vermemesi için içerisinde hiç bir elektronik devre
bulunmamalıdır.(su kaçağı vb. Olumsuzluklara karşı) Mafsal noktaları, düzgün ve
kolay hareket edebilmelidir.
Yozgat İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği – Mali Hizmetler Başkanlığı Merkezi Satınalma Birimi Karatepe
Mah. Ofis Üstü Yozgat Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Bina – 4 Merkez/YOZGAT Tel&Faks
:0354 217 66 33 Dâhili: 0354 217 10 18-1205 E – Posta: [email protected] İrtibat: Ş. ARSLAN
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 0afeff8e-04c6-4aad-93d2-7ab4a4cefff2 kodu ile erişebilirsiniz.
3) Tedavi tablası fren tertibatlı, hareketleri aşağı-yukarı, sağa-sola, ileri geri olmak üzere
çok yönlü olmalı, bu hareketler doktorun elle tutacağı bir kol ile sağlanmalı, bu tabla
üzerinde etkili ve kolay kullanım için tablayı istenilen seviyede durdurulabilen fren
butonu bulunmalıdır. Kol sistemi ayar gerektirmeyen bloklift amortisör ile hareket
etmelidir.
4) Tabla altında veya bağlantı kutusunda hava ve suyu merkezi kilitleme sistemi
olmalıdır.
5) Tedavi tablası üzerinde dokunmatik düğmelerden oluşan kontrol paneli bulunacaktır.
Otomatik bardak dolumu, kreşuar çanağının yıkanması, reflektörün açılıp kapanması
koltuğun hareketleri bu panelden kontrol edilebilmelidir. Bu panel su vb. etkenlerden
korunmak amacı ile ayrı bölmede olmalıdır.
6) Tedavi tablası üzerinde bulunan başlıkların tutucusu en az 5 modül kapasiteli olmalı,
bunlardan 1 tanesi hava-su spreyi olarak hazır konumda, 4 tanesi aeratör, mikromotor,
kavitron veya bir başka enstrümanın takılmasına hazır durumda olmalıdır.
7) Tedavi tablası üzerinde en az 1500 cm ² kullanım alanı olmalıdır.
8) Tüm modüller pnömatik switch ile kontrol edilmelidir.
9) Tüm modüllerin hava basıncı ayrı ayrı ayarlanabilmelidir.
10) Hortumlar kolayca temizlenebilmesi için düz ve askılı tipte olmalıdır.
11) Tedavi tablası ve merkezi kontrol paneli üzerinde ışık göstergesi ve hava basınç
göstergesi olmalıdır.
12) Sistem BORDEN tip olmalıdır.
13) Doktor tablası üzerinde en az 50x40 mm. boyutlarında led negateskop olmalıdır ve
doktor tablası üzerindeki kontrol panelinden kontrol edilebilmelidir.
14) Reflektör kolu üzerinde cihaz tablası bulunmalıdır.
15) Her modül için ayrı ayrı su ayarı yapabilen modüller tablanın altında hekimin kolay
ulaşabileceği şekilde olmalıdır.
16) Enstrümanların takılı bulunduğu blok sistemi hasta alımında ve hasta kalkarken sorun
teşkil etmemesi açısından tabletin altına saklanabilir hareketli sistem olmalıdır.
17) Doktor tablası mekanizma kolu kolay müdahale edilebilir açılıp kapanma sistemine
sahip olmalı ve eklem yerlerinde aşınma ve kitlenmeyi önlemek için burç sistemi
bulunmalıdır.
18) Doktor tablasının gönye ayarı mekanizma kol üzerinden kolayca yapılabilmelidir.
4. REFLEKTÖR :
1) Doktor tablası ile aynı blok üzerinde koltuğa monteli olan, hekimin istediği konuma
gelebilen özellikte, 1 yaylı kollu, 2 mafsallı olmalıdır. İstenilen yükseklik ve açıya
ayarlanabilmelidir. Merkez etrafında 320 derece dönebilmeli, istenilen noktada
bırakıldığında düz zeminde herhangi bir müdahale olmadan durabilmelidir.
2) El değmeden ışığı açıp kapatmaya imkân veren fotosel sistemi olmalıdır. Ayrıca tablet
üzerinden de açılıp kapanabilmelidir.
3) Işık şiddeti 2 kademeli olarak ayarlanabilmelidir.
4) Güneş ışığına denk soğuk ışık vermeli ve gölge yapmamalı, hekime rahat çalışma
ortamı sağlamalıdır.
5) Ampul tipi led sistem olmalıdır.
6) Reflektör ısınma yapmamalıdır.
7) Reflektör kafası kendi ekseni etrafında 320 derece, ters-düz 130 derece dönmelidir.
Yozgat İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği – Mali Hizmetler Başkanlığı Merkezi Satınalma Birimi Karatepe
Mah. Ofis Üstü Yozgat Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Bina – 4 Merkez/YOZGAT Tel&Faks
:0354 217 66 33 Dâhili: 0354 217 10 18-1205 E – Posta: [email protected] İrtibat: Ş. ARSLAN
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 0afeff8e-04c6-4aad-93d2-7ab4a4cefff2 kodu ile erişebilirsiniz.
8) Reflektör camının ön tarafında şeffaf plastik muhafaza olmalıdır.
9) Reflektör elektrik sistemini kontrol eden sigorta olmalıdır.
5- AYAK PEDALI :
1) Bu ünit sistemi aynı zamanda 1adet ayak kontrollü pedal ile kumanda edilmelidir. Bu
pedal pnömatik ve elektrikli kontrol devreli ve hava kontrol pedalı hız ayarını
sağlayan özellikte olmalı, pedal başlıkların tüm fonksiyonlarına ve koltuğun
fonksiyonlarına kumanda etmelidir.
2) Pedalın Koltuğu kumanda eden kısmı en az 3(üç) program dâhil olmak üzere koltuğun
bütün hareketlerini kumanda edilebilir olmalıdır. Ayrıca reflektörü kumanda
edebilmelidir.
3) Ayak pedalından hava ve su ayrı ayrı ve birlikte kumanda edilebilmelidir.
6- HEKİM TABURESİ :
1) Hekim taburesi döşeme rengi fotöy ile aynı olmalıdır.
2) Sırt dayama kısmı bulunmalıdır.
3) Sırtlık ayarı öne arkaya, aşağıya yukarıya yapılabilmelidir.
4) Mobil olmalıdır
5) Hareket kabiliyeti yüksek olmalıdır.
6) Aşağı- yukarı hareket piston ile yapılmalıdır.
7) Tekerlekleri silikon malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
DİĞER HUSUSLAR :
1-Yerli üretici olarak teklif veren firmalar cihazda kullandığı elektronik kartların imalatını ve
yazılımını dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak için kendi bünyesinde yapabilmelidir.
2-Yerli üretici olarak teklif veren firmalar, üretimde kullandığı cihazlara ait (kaçak akım test
cihazı, mikrometre vb.) geçerli kalibrasyon belgelerini beyan edebilmelidir.
3-İhaleyi alan firma tarafından merkezimiz teknisyenine 2-3 gün süreli ünitler hakkında
eğitim verilmesi.
GARANTİ :
1) Diş ünitine ve bütün birimlerine; satın alınacak firma tarafından her türlü işçilik,
malzeme ve tasarım hatalarına karşı en az iki (2) yıllık garanti verilecektir.
2) Yüklenici firma 2 (iki) yıl arıza durumunda 24 saat içerisinde arıza tespiti ve arıza
bildiriminden itibaren en fazla 36 saat içerisinde arızanın giderilmesini ve servis
hizmeti taahhüdünü kabullenmiş olacaktır.
3) Yüklenici Firma ünite montajını kurumumuzca belirtilen yere ve tesisat sistemlerine
bağlantısını yapabilecektir.
4) ÜST DÜZEY HASTABAŞI MONİTÖRÜ
1. Hastabaşı monitörleri yenidoğan, pediatrik, erişkin hastalarda ve yoğun bakım ortamında
kullanılabilecek özellikte olmalı modüler veya yarı moduler veya multikonnektör yapıda
kullanıma uygun olmalıdır.
2. Monitörlerin montajı firmaya aittir ve hastane yönetiminin isteği doğrultusunda
gerçekleştirilecektir.
3. Monitör, diyagonal olarak 15 (onbeş) inç büyüklükte renkli medical grade LCD/TFT
ekrana sahip olmalıdır.ekran işlemcisi ayrı teklif edecek firmalar ekran ve işlemci aynı marka
olmalııdır.
Yozgat İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği – Mali Hizmetler Başkanlığı Merkezi Satınalma Birimi Karatepe
Mah. Ofis Üstü Yozgat Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Bina – 4 Merkez/YOZGAT Tel&Faks
:0354 217 66 33 Dâhili: 0354 217 10 18-1205 E – Posta: [email protected] İrtibat: Ş. ARSLAN
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 0afeff8e-04c6-4aad-93d2-7ab4a4cefff2 kodu ile erişebilirsiniz.
4. Ekran çözünürlüğü en az 1024x768 piksel olmalı, ekranın kontrast ayarı yapılabilmelidir.
5. Tüm monitörler aşağıda belirtilen fizyolojik parametreleri ölçebilmeli ve bu parametrelerin
izlenmesine olanak verecek şekilde girişler ve/veya modüller standart olarak bulunmalıdır.
Standart istenilen parametreler ölçülüp ekranda gösterilebilmelidir. Hemodinami
modülü(EKG+SPO2+IBP+NIBP) dahili hafızası ve bataryası ile monitörden ayrıldığında bile
ölçümlerine en az 1 saat devamedebilmeli, daha sonra aynı tip bir monitöre takıldığırıda
ölçüm dataları monitöre aktarabilmelidir. Bu özelliği sağlayamayan firma tüm monitörlerle
birlikte 1 adet transfer monitörü vermeli ve hemodinami modülü bu monitörle birlikte
taşınabilmelidir.
• EKG / Kalp atım hızı,
• ST segment analizi,
• Solunum sayısı,
• Sp02 (oksijen saturasyonu),
• NIBP (Non-invaziv kan basıncı)
• 2Kanal sıcaklık
• 3 Kanal IBP (invaziv kan basıncı)
Toplam cihazlar ile verilecek olan parametre/modüller
• EtC02 ( end tidal karbondioksit modülü) toplamda 1 adet verilecektir.
• BİS modülü yada monitörü toplamda 1 adet verilecektir.
.Kardiyak output ölçüm modül yada monitörü 1 adet
Toplam cihazlar ile verilen modüller tüm cihazlarda kullanılabilmelidir.
Cihaz yukarıda belitilen parametreleri aynı anda ölçüp ekranında gösterebilmelidir.
6. Tüm monitörlerin ilaç doz hesaplama ve titrasyon tablosu oluşturma yazılımı bulunmalı.
Tüm cihazlarda CO cardiac output ölçümü yapıla bilmelidir.
7. Yukarıda belirtilen parametrelere ek olarak, aşağıdaki ölçümler veya modüller yoğun
bakım ünitesi için ihtiyaç olması durumunda, ileride gerektiğinde eklenebilir olmalı.Tüm
monitörlerde kullanılabilmelidir. Bu parametrelere ait ölçümler ve işlemler dalga formu
ve/veya sayısal olarak görüntülenebilmelidir..
* Spirometri /fow, paw
* Anestezik Ajan
* Bis modülü
* PICCO
8. Monitör 220±%10 Volt /AC 50±%3 Hz şehir şebeke elektriği ile çalışabilmelidir. Cihaz
dahili bataryası ile en az 1 saat çalışabilmelidir bu özelliği sağlayamayan firmalar her cihaz ile
birlikte en az 45 dk dayanabilen UPS sistemi vermelidir.
9. Monitörde tüm ayarlamalar dokunmatik ekran veya dokunmatik tuşlar vasıtasıyla
yapılmalıdır.
10. Monitörler standart olarak merkezi monitör sistemine kablolu olarak bağlanabilmeli,.
11. Monitörde software (yazılım) güncelleştirilmesi mümkün olmalıdır. Cihazlar fansız
soğutma sistemi ile çalışmalıdır.
12. Monitör, ekranında aynı anda 6 (altı) dalga formu görüntülenebilmelidir.
13. Monitörün ana ekranında tarih veya saat bilgileri izlenebilmelidir.
14. Monitörde hasta girişi elektronik klavye ile yapılabilmelidir. Hastanın adı, soyadı,
protokol/dosya numarası, yaşı, boyu, kilosu gibi bilgiler girilebilmelidir.
Yozgat İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği – Mali Hizmetler Başkanlığı Merkezi Satınalma Birimi Karatepe
Mah. Ofis Üstü Yozgat Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Bina – 4 Merkez/YOZGAT Tel&Faks
:0354 217 66 33 Dâhili: 0354 217 10 18-1205 E – Posta: [email protected] İrtibat: Ş. ARSLAN
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 0afeff8e-04c6-4aad-93d2-7ab4a4cefff2 kodu ile erişebilirsiniz.
15. Monitörün defibrilatör koruması olmalıdır.
16. Cihazın sesli ve görsel alarm özelliği bulunmalıdır. Sesli alarmlar önemlerine göre farklı
olmalı, görüntülü alarmlar ise önemlerine göre acil, uyarı, bilgi ve /veya mesaj olarak 2
değişik formda görüntülenebilmelidir.
17. Sesli alarmlar en az 1 veya 2 dk. süre ile susturulabilmelidir.
18. Monitörlerde hem grafik hem de nümerik trend özelliği bulunmalıdır. Trendler her
parametre içinen az 48 saate kadar görüntülenebilmelidir. Grafik trendler farklı zaman
aralıklı periyotlar seçilerek izlenebilmelidir.
19. Cihazın renkli ekranı üzerinde kalp atım hızı okunabilmeli, cihaza standart olarak 3,5 veya
6 ve 10 uçlu EKG kablosu bağlanabilmeli ve cihazda full aritmi özelliği bulunmalıdır.
20. Monitör, kalp atını hızını EKG, SP02, IBP parametreleri üzerinden ölçebilmelidir.
21. Monitörün, EKG ve ST segment analizi ölçümleri aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır.
a) Monitor ekranında 10 lead EKG kablosu kullanılarak 12 derivasyonun görüntülenmesi
mümkün olmalı .Cihazda 10 Iead EKG kablosu ile 12 kanal EKG derivasyonunun
görüntülenebildiği ve 12 derivasyon üzerinden ST analizi yapabilen yazılım standart olarak
bulunmalıdır.
b) 12 kanal EKG izleme özelliği tüm cihazlarda standart olarak bulunmalıdır.
c) EKG sinyal hızı üç değişik şekilde seçilebilmelidir.
d) Monitör, EKG üzerinden en az 30 - 250 atım/dk. arasında kalp atım hızı ölçebilmelidir,
e) Monitördeki ST segment analizi, en az +/- 9 mm veya +/- 0.9 mV aralığında
yapılabilmelidir.
f) En az iki kademeli EKG filitre özelliği bulunmalıdır.
g) En az üç kademeli EKG genlik ayarı yapılabilmelidir.
h) Pacemaker (kalp pili) algılama özelliği bulunmalıdır.
i) Cihazlarda full aritmi özelliği bulunmalıdır. VPC veya PVC tanımlaya bilmelidir.
22. Monitörün solunum ölçümü aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:
a) Solunum sayısı, empedans yöntemi ile I ve II derivasyonlan üzerinden otomatik olarak
veya seçilerek ölçülebilmelidir.
b) Solunum sayısı en az 4- 155 soluk / dk. aralığında ölçülebilmelidir
c) Apne süresi 10 - 30 sn. Aralığında ayarlanabilmekte veya cihaz hastanın durumuna göre
apne durumunu otomatik olarak algılayabilmelidir.
23. Monitörün oksijen saturasyonu (SP02) ölçümü aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır.
a) Monitör parmaktan nabız ölçecek, kalp atım oranını 30 - 240 atım/dk. aralığında ölçme
gösterme özelliğine sahip olmalıdır.
b) Alt ve üst alarm limitleri ayarlanabilmeli, limitlerin dışına çıkıldığında, prob çıkması veya
prob takılı olmaması durumlarında sesli ve görüntülü alarm vermelidir..
c) Ekranda plestismografpulse dalga formu görülebilmelidir
d) Cihaz Masimo veya nellcor oximax Sp02 teknolojisi ile çalışmalıdır.
24. Monitör sıcaklık ölçümü aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır.
a) Cihaz, sıcaklık parametresini 0-45°C derece arasında ölçebilmelidir.
b) Tl ve T2'nin alarm limitleri ayarlanabilmeli.
c) Cilt, rektal ve özofageal etiketlemsi yapılmalıdır.
25. Monitörün non - invaziv kan basıncı (NIBP) ölçümü aşağıdaki özelliklere sahip olmalı.
Osilometrik metod kullanılarak sistolik, diastoIik ve ortalama basınçlar ölçülerek
Yozgat İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği – Mali Hizmetler Başkanlığı Merkezi Satınalma Birimi Karatepe
Mah. Ofis Üstü Yozgat Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Bina – 4 Merkez/YOZGAT Tel&Faks
:0354 217 66 33 Dâhili: 0354 217 10 18-1205 E – Posta: [email protected] İrtibat: Ş. ARSLAN
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 0afeff8e-04c6-4aad-93d2-7ab4a4cefff2 kodu ile erişebilirsiniz.
görüntülenebilmelidir
.Cihazda inavatif ölçüm yöntemlerinden en az 1 adeti standart olarak bulunmalı bunlar Cnap
smart podu veya Dinamap NIBP veya sepsisli penceresi veya İNİBP veya venözstat tansiyon
ölçüm algoritmasıdır
a) NIBP ölçümü yetikinlerde 30 - 250 mmHg aralıklarında basınç ölçümü yapılabilmelidir.
b) Manuel, otomatik veya stat ölçüm modlarına sahiptir. Otomatik ölçüm süreleri
belirtilmelidir.
c) Sistolik, diastolik, ortalama basınçlar için alt ve üst alarm limitleri bulunmalıdır.
d) Limitlerin aşılması durumunda sesli uyarı vermelidir.
26. Monitörün, invaziv kan basıncı (IBP) ölçümü aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:
a) Sistolik, diastolik, ortalama basınçla ölçülerek görüntülenebilmelidir,
b) IBP ölçümü en az (- )25ile (+)300 mmHg arasında yapılabilmelidir.
c) Sistolik, diastolik ve ortalama basınç için ayaralanabilir alt ve üst alarm limitleri
bulunmalıdır.
d) İnvaziv kan basınç değeri hem dalga şekli olarak, hem de nümerik olarak
görüntülenebilmelidir,
e) Basınç kanalı transdüser sıfırlamasını tek bir tuşa basmak suretiyle veya dokunmatik ekran
üzerinden yapmalıdır.
f) Basınç etiketleri ART, CVP, PA, RA, LA, ve ICP vb. olarak seçilebilmelidir.
g) Monitörde IBP çıkışı standart olarak bulunmalıdır
h) İnvaziv kan basıncı filtreleme özelliği bulunmalıdır.
27. Monitörün EtC02 (endtidal karbondioksit) ölçümü aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır.
a) EtC02 ölçümü solunan C02 ve havayolu solunum hızı ile ilgili numeric değerleri ve gerçek
zamanlı C02 dalga formu ve değerlerini ekranda göstermelidir.
b)Ölçüm aralığı 0-99 mmHg aralığında olmalı,alarm limitleri ayarlanabilmelidir.
28. Her cihaz ile birlikte:
• EKG ara kablosu
• 3 uçlu EKG Iead seti
• 5 uçlu veya 6 uçlu EKG lead seti
• NlBP Hortumu, çok kullanımlık
• NIBP Manşonu yetişkin çok kullanımlık
• NIBP Manşonu pediatrik. çok kullanımlık
• Sp02 ara kablosu
• Sp02 parmak probu, yetişkin çok kullanımlık
• Sp02 parmak probu, pediatrik çok kullanımlık
• Cilt sıcaklık probu
• Rektal Özefagel ısı Probu
• Orjinal duvar montaj kiti
• IBP basınç ölçümü için ara kablo
• lBP basınç ölçümü için basınç ölçüm katater seti
. Sp02 parmak probu, yetişkin tek kullanımlık
1 adet
2 adet
1 adet
1 adet
2 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
5 adet
Toplam cihazlar ile verilecek olan aksesuarlar
• EtC02 ölçüm aparatı sidestream ölçüm teknolojisi ile çalışan monitörler için 20’şer
adet örnekleme hattı ve 2 adet su tutucu veya mainstream ölçüm teknolojisi kullanan
Yozgat İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği – Mali Hizmetler Başkanlığı Merkezi Satınalma Birimi Karatepe
Mah. Ofis Üstü Yozgat Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Bina – 4 Merkez/YOZGAT Tel&Faks
:0354 217 66 33 Dâhili: 0354 217 10 18-1205 E – Posta: [email protected] İrtibat: Ş. ARSLAN
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 0afeff8e-04c6-4aad-93d2-7ab4a4cefff2 kodu ile erişebilirsiniz.
monitörler için 1 adet çok kullanımlık ölçüm kiti ve 10 adet çok kullanımlık hava yolu
adaptor veya sensor verilmelidir.
• Tüm monitörlerle beraber toplam

3 lead EKG kablosu
5 adet

Sp02
ara
kablosu
3 adet

EtC02 ( end tidal
karbondioksit modülü) toplamda
1 adet

EKG
ara
kablosu
3 adet

Sp02 parmak probu,
yetişkin çok kullanımlık
3 adet

BİS ölçüm kiti veya
modülü
1 adet

Kardiyak output modülü
yada monitörü
1adet
MERKEZİ MONİTÖR SİSTEMİ
Toplam cihazlar ile birlikte 1 adet 16 hastayı destekleyen merkezi sistem verilecektir.
1. Cihaz üzerindeki tüm kontroller fare ve klavye yardımıyla yapılabilmelidir.
2. Teklif edilen merkezi sistem iki adet 19 inç ekrana sahip olmalıdır.
3. Cihazın klavyesi yardımıyla görüntülenen hastalara ait isim, yaş girilebilmeli ve bu
bilgiler ekranda görüntülenebilmelidir.
4. Cihaz hastada oluşan alarm görüntülemeli ve aynı anda sesli alarm vererek kullanıcıyı
uyarmalıdır.
5. Cihaz, bağlanan hasta başı monitörünün özelliklerine bağlı olarak 24 saatlik trendi ve
full discloser özelliği gösterebilmelidir.
6. Hasta başı monitörleri ile oluşturulacak network ağına istenildiğinde opsiyonel olarak
orjinal yazılım desteğinde herhangi bir bilgisayardan bağlanabilmeli ve hastabaşı
monitorünün gerçek zamanlı dalga formlarına internet üzerinden erişilebilmelidir. Bu
özelliklerle ilgili bilgiler orjinal katalogda gösterilebilmelidir.
7. Merkezi sistemin kurulum ve montaji ihaleyi kazanan firma tarafından yapılıcaktır.
8. Merkezi sistem ile birlikte 1 adet lazer yazıcı verilmelidir.
5) HEMODİYAFİLTRASYON (SÜREKLİ RENAL REPLASMAN) CİHAZI
1) Cihaz kritik hastalarda akut böbrek hasarının tedavisinde uzun süreli kullanım için dizayn
edilmiş olmalıdır.
2) Cihaz 220V, 50Hz şehir cereyanı ile çalışabilmeli ±l0%’luk değişimlerden
etkilenmemelidir.
3) Cihazın çalışması için su sistemine ihtiyaç olmamalıdır.
4) Cihaz kolay hareket ettirilebilmesi için, kilitlenebilir döner tekerleklere sahip olmalıdır.
Yozgat İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği – Mali Hizmetler Başkanlığı Merkezi Satınalma Birimi Karatepe
Mah. Ofis Üstü Yozgat Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Bina – 4 Merkez/YOZGAT Tel&Faks
:0354 217 66 33 Dâhili: 0354 217 10 18-1205 E – Posta: [email protected] İrtibat: Ş. ARSLAN
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 0afeff8e-04c6-4aad-93d2-7ab4a4cefff2 kodu ile erişebilirsiniz.
5) Aşağıda bahsedilen tedavi modları cihazın ekranından seçilebilmeli veya çeşitli pompa hız
değişimleri ile cihaz bu işlemleri yapabilmelidir.
a) CVVH (Sürekli Venö-Venöz Hemofiltrasyon)
b) CVVHD (Sürekli Venö-Venöz (Highflux/Ultraflux) Hemodiyaliz)
c) SCUF (Yavaş Sürekli Ultrafiltrasyon)
d) HP (Hemoperfüzyon)
e) MPS (Plazma Seperasyonu/Exchange)
f) CVVHDF (Sürekli Venö-Venöz Hemodiyafiltrasyon)
g) HV-CVVH (Yüksek Hacimli Sürekli Venö-Venöz Hemofiltrasyon)
h) Pediatrik CVVH/CVVHD (Pediatrik Sürekli Hemofiltrasyon / Hemodiyaliz)
6) Cihazda istenilen tedavi modlarını gerçekleştirebilmek için en az dört adet
(Kan,replasman,filtrat,diyalizat) roller pompa bulunmalıdır. Bu pompalar cihaz ekranı
üzerinden ayarlanabilmelidir.
7) Roller pompalara bağlı akış hızları :
a) Kan akış hızı 10-450 ml/dakika,
b) Replasman akış hızı 10-80 ml/dakika,
c) Diyalizat akış hızı 10-70 ml/dakika,
d) Plazma değişim hızı 10-50 ml/dakika,
e) Ultrafiltrasyon hızı 0-100 ml/dakika aralığında olmalıdır.
8) Cihazda bir adet heparin göndermekte kullanılan entegre şırınga pompası bulunmalı, bu
pompaya ait ayarlar cihaz ekranı üzerinden gerçekleştirilebilmelidir.
9) Cihazda dört adet (arter,venöz,ultrafiltrat,pre-filtre) basınç transdüseri olmalıdır. Bu
transdüserler ile;
a) Arter basıncını -250 ile +300 mmHg,
b) Venöz basıncını -50 ile +350mmHg,
c) Transmembran basınç aralığını -50 ile +500 mmHg arasında ölçülebilmelidir.
10) Olası elektrik kesintilerinde cihaz kendi üzerinde bulunan bataryası yardımıyla 15 dakika
çalışabilmeli bu sayede set içerisinde kalan kanı hastaya geri verebilmelidir.
11) Cihazda olası hava embolisini önleyebilmek amaçlı ultrasonik bir hava dedektörü
bulunmalıdır.
12) Cihazda, hastaya infüze edilen replasman solüsyonu ve diyaliz için kullanılan diyalizatı
ayrı ayrı ısıtarak hastayı olası bir hipotermiden koruyacak 2 adet entegre ısıtıcı
bulunmalıdır veya venöz hat üzerine uygulanabilen kan ısısını ayarlamaya yarayan
entegre bir ısıtıcı bulunmalıdır.
13) Cihaz replasman işlemleri sırasında pompa dönüş hızının yanı sıra, terazi sistemi ile alınan
ve verilen sıvıların ağırlığını ölçerek hekime daha gerçekçi ve kesin sonuçlarla çalışma
imkanı sağlayabilmelidir.
14) Sistem işleme başlamadan önce kendi kendini test edebilmeli, terazisinin kalibrasyonunu
yapabilmelidir. Otomatik balans sistemi tamamıyla gravimetrik ölçüm prensibiyle
çalışmalıdır.
15) Cihaz kullanılan diyalizat ve replasman sıvıları bitmeden 15 dakika önce haber vermeli
veya sürekli olarak ekran üzerinden kalan torba miktarı gözlemlenebilmeli sıvılar
bittiğinde ve atık torbası dolduğunda alarm vermeli ve kullanıcıya solüsyonları
değiştirmesi gerektiğini hatırlatmalıdır.Bu işlem sırasında cihazda bulunan özel bir menü
sayesinde yeni asılan solüsyonların ağırlıkları hesaplanmalıdır.
16) Kolay kurulum için cihazın üzerinde ve cihazla kullanılan setlerde renk kodlaması
olmalıdır.
Yozgat İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği – Mali Hizmetler Başkanlığı Merkezi Satınalma Birimi Karatepe
Mah. Ofis Üstü Yozgat Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Bina – 4 Merkez/YOZGAT Tel&Faks
:0354 217 66 33 Dâhili: 0354 217 10 18-1205 E – Posta: [email protected] İrtibat: Ş. ARSLAN
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 0afeff8e-04c6-4aad-93d2-7ab4a4cefff2 kodu ile erişebilirsiniz.
17) Hazırlık aşamasında setin farklı programlara göre nasıl yerleştirileceği cihaz ekranında
renkli şema halinde gösterilmeli, setin kurulum işlemi yazılı ve görsel şekilde kullanıcıya
cihaz ekranından aktarılmalı böylece hatasız set yerleşimi yapılabilmelidir.
18) Kullanım kolaylığı sağlayabilmek için set kurulumu sırasında cihaz üzerindeki roller
pompalara setin yerleştirilmesi işlemi cihaz destekli şekilde gerçekleştirilmelidir veya
cihaz kendisi roller pompalara kaset halindeki seti yerleştirebilmelidir.
19) Cihazda en az 10,4” renkli LCD ekran bulunmalı ve cihazın yazılımı Türkçe olmalıdır.
20) Cihaz kullanıcıya işlemler ve alarmlar için ekranda bilgi verebilmelidir. Tedavi esnasında
ortaya çıkan alarmlar açıklamaları ve çözüm yolları ile cihaz ekranından kullanıcıya
gösterilmelidir.
21) Güvenli bir tedavi için tedavi esnasında cihaz ekranı üzerinden replasman, diyalizat, UF,
kan akış değerleri ile arteriyel, venöz ve transmembran filtre basınçları aynı anda takip
edilebilmelidir.
22) Cihaz tedavi sırasında ortaya çıkabilecek basınç alarmları sonrası otomatik şekilde basınç
limitlerini ayarlayabilmelidir.
23) Sistem, cihazın açılışında, prime işleminde ve tedavi boyunca kendi kendini kontrol
ederek maksimum hasta güvenliği sağlayabilmeli ve herhangi bir aksaklıkta işlemi
durdurarak kullanıcıyı sesli ve yazılı olarak uyarabilmelidir.
24) Filtre ve hastadan kaynaklı hataları oluşmadan önce önleyebilmek adına, işlem sırasında
tüm basınçlar grafiksel şeklinde anlık olarak ekranda gözlemlenebilmelidir. Takip edilen
basınç ayrıca seçilebilmelidir veya tüm bu grafiksel basınçları kullanıcı cihaz ekranından
sürekli takip edebilmelidir.
25) Cihaz hekim isteği doğrultusunda pre veya post dilüsyon işlemine olanak tanımalıdır.
İstenildiğinde pre ve post dilüsyon hemofiltrasyon işlemi gerçekleştirebilmelidir.
26) Cihazın elektriksel güvenliği, elektrik şokuna karşı en yüksek koruma derecesi olan Tip
CF ( Cardiac Float) olmalıdır.
27) Cihaz hafızasında 48 saate kadar olan tedavi verilerini saklayabilmelidir.
6) ELEKTRONİK HASTA YATAĞI TARTISI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Hastayı yatağında iken tartabilme özelliğinde olmalıdır.
500 kg kapasitesinde olmalıdır.
200 kg.a kadar 100 g, 200 kg.dan sonra 200 g. hassasiyette tartım
yapabilmelidir.
Hasta karyolasının dört ayağı altına tartım platformlarının (4 aded) yerleştirilmesi
suretiyle hastanın yatağından kaldırılmasına gerek olmaksızın tartım
gerçekleştirilmelidir.
Terazi’nin 4 (Dört) adet kablolu tartım platformları bulunmalıdır.
Terazi,peş peşe ,vakit kaybına yol açmadan bir yataktan diğerine kolayca
aktarılabilmeli ve tartım yapabilmelidir.
Karyola ayakları altına tartım platformlarının kolayca yerleştirilebilmesi için özel
olarak dizayn edilmiş krikosu bulunmalıdır.
Hasta yatağının peşinen tartılması ve dara ağırlığının cihaza yüklenmesi suretiyle
hastanın bir daha rahatsız edilmesine gerek bırakmaksızın hasta ağırlığının değişik
zamanlarda tam bir netlikle belirlenmesine elverişli olmalıdır.
Ön dara fonksiyonuna sahip olmalı,ağırlığı önceden belirlenmiş yatak ağırlığı belleğe
kaydedilebilmelidir.
Yozgat İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği – Mali Hizmetler Başkanlığı Merkezi Satınalma Birimi Karatepe
Mah. Ofis Üstü Yozgat Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Bina – 4 Merkez/YOZGAT Tel&Faks
:0354 217 66 33 Dâhili: 0354 217 10 18-1205 E – Posta: [email protected] İrtibat: Ş. ARSLAN
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 0afeff8e-04c6-4aad-93d2-7ab4a4cefff2 kodu ile erişebilirsiniz.
10. Terazi sensörleri yatağa takıldığında yatağın 4(Dört)köşesinde aynı tartım değerini
verebilmelidir.
11. Şebeke cereyanının kesildiği durumlarda dahi yeniden şarj edilebilir piller yardımıyla
eski tartım değerlerine erişmek mümkün olabilmelidir.
12. Görünmeyen sıvı kayıplarını ya da sıvı devrindeki hızlanmayı zamanında haber veren
ve hastaya zamanlı müdahaleyi olası kılan bir sesli (akustik) alarm fonksiyonu mevcut
olmalıdır.
13. Şebeke cereyanı ile çalışmalıdır.
14. Ekipmanı bir araya toplayan ve taşımayı kolaylaştıran tekerlekli taşıma ünitesine sahip
olmalıdır.
15. İmalattan doğabilecek arızalara karşı 2(iki) yıl garantili olmalıdır.
7) PERİAPİKAL RÖNTGEN CİHAZI
Cihaz diş hekimliğinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
Cihaz bilgisayarlı radyo vizyografi (RVG) sistemlerine uyumlu olmalıdır.
Cihaz sabit tipte olmalıdır.
Tüpün bağlandığı yaylı kol istenilen her konumda sabit kalabilmelidir.
Tüp kendi ekseninde yatay ve dikey olmak üzere 180-360 derece dönebilmelidir. Tüpün
kola monte edildiği kısımda çekim açısını hesaplamayı sağlayan açı dereceleri işaretlenmiş
olmalıdır.
6. Kafanın kon uzunluğu en az 17 santim olmalıdır.
7. Cihazın radyasyon dozunu ayarlayan kontrol kutusu tüpün üzerinde olmalıdır.
8. Kontrol kutusunda çekim yapılacak hasta tipi zayıf, şişman olarak seçilebilir olmalı;
yapılan seçim üzerinden de çekim yapılacak bölge insizör, premolar ve molar olarak
seçilebilmelidir.
9. Kontrol kutusundan tek düğme ile x-ışını miktarı rvg'ye uyumlu azaltılabilmelidir.
10.
Kontrol kutusunda verilecek x-ışını süresi belirlenebilmelidir. Pozlama süresi ms
cinsinden olmalı en düşük süre 0.040ms en yüksek süre 2000ms olmalıdır. 0.020ms
aralıklarla çekim süresi değiştirilebilir olmalıdır.
11.
Pozlama kumandası kablosuz sistem olmalıdır.
12.
On-Off anahtarı ışıklı olmalıdır.
13.
Kontrol kutusunda hata kodları görünebilmelidir.
14.
Komitatör üzerinde radio vizyografi (RVG) seçim butonu olmalı, bu buton
sayesinde her hangi bir mod seçili iken RVG moduna otomatik olarak geçilebilmelidir.
15.
Cihazda zamanlama hatalarından kaynaklanan olası radyasyon sızıntısını önleyen
termoswitch sistemi olmalıdır.
16.
Cihaz ana gerilimi 220 volt - 50 Hz olmalıdır.
17.
Primer akımı 6 A - 220 volt olmalıdır.
18.
Maksimum çıkış gücü 70 kV ve anot akımı 8 mA olmalıdır.
19.
Focus değeri 0.8 x 0.8 mm IEC336 standardında olmalıdır.
20.
Radyasyon güvenliği açısında toplam 2mm Al filtrasyonu olmalıdır.
21.
Kafanın koni çapı uç kısımda 60 mm olmalıdır.
22.
Cihaz en az bir yıl garantili olmalıdır.
23.
Cihaz en az on yıl parça garantili olmalıdır
24.
Cihaz avrupa menşeili olup, CE belgesine sahip olmalıdır Cihazın CE onayı,
referans numarası, barkodu ve seri numarası cihaz üzerinde yazılı olmalıdır.
1.
2.
3.
4.
5.
Yozgat İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği – Mali Hizmetler Başkanlığı Merkezi Satınalma Birimi Karatepe
Mah. Ofis Üstü Yozgat Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Bina – 4 Merkez/YOZGAT Tel&Faks
:0354 217 66 33 Dâhili: 0354 217 10 18-1205 E – Posta: [email protected] İrtibat: Ş. ARSLAN
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 0afeff8e-04c6-4aad-93d2-7ab4a4cefff2 kodu ile erişebilirsiniz.
8) OTOMATİK DİŞ FİLM BANYO CİHAZI
1) Cihaz, intra - oral filmlerin banyo edilmesi işleminde kullanılmaktadır.
2) Cihaz, 220 V, 50 Hz şebeke gerilim ile çalışabilmektedir.
3) Cihaz, banyo ettiği filmleri kurutma özelliğine sahiptir.
4) Cihazın maksimum gücü 400 W dır.
5) Cihazın işlem esnasında banyo sıcaklığı ise 25 0C dir.
6) Cihazın filmi banyo etme süresi 5-6 dakika ‘dır.
7) Kimyasal solüsyonların ısınması dakikada 7 0C dir.
8) Isıtma sistemi, 24 Voltta çalışmaktadır.
9) Cihazın ağırlığı, 11,2 kg dır.
10) Cihazın ölçüleri ise 40 x 63 x 25 cm.dir
11) Cihaza Günışığı Ataçmanı(karanlık oda), banyo ısıtıcısı ve ön kapak dâhildir.
12) Developer ve Fixer tankının hacmi 1'er litre, su tankının hacmi ise 1,25 litre ‘dir.
13) Film ölçüleri ve film adeti ;
Adaptörsüz kullanıldığında film, 3 x 4 cm boyutunda max. 8 adet banyo edilebilir.
Adaptörlü kullanıldığında 5,7 x 7,6 cm boyutunda max. 1 film, 2,7 x 5,4 cm boyutunda
max. 2 film, 4 x 5 cm boyutunda ise max. 1 film, 2 x 3,5 cm boyutunda max. 6 film,
2,4 x 4 cm boyutunda max. 6 film banyo edilebilmektedir.
14) Isıtma sistemi ve film taşıma süresi cihazın üzerinde bulunan sarı ve yeşil lambalar ile
gözlenebilir.
15) Teklif edilen üründen bir adet numune ya da katalog ihale esnasında komisyona
sunulacaktır.
9) ESWT CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Cihaz 220V/50-60 Hz şebeke elektriği ile çalışmalı, +/-%10 voltaj değişikliklerine uyumlu
olmalıdır.
2. Cihaz dokunmatik ekrana sahip olmalı, tedavi sırasında ayarlanan parametreler cihaz
ekranından kolayca izlenebilmelidir.
3. Tedavi için ayarlanan basınç, frekans, atım sayısı gibi parametreler, tedavi sırasında cihaz
ekranındaki menüden istenildiği gibi değiştirilebilmelidir. Bu değerlerin değiştirilebilmesi
için tedaviye ara verilmesine gerek olmamalıdır.
4. Cihaz pnömatik sistem ile çalışmalı, şok dalga çıkışı radial olmalıdır.
5. Cihaz terapi atış şekilleri içerisinde sürekli ve tek tek modları bulunmalıdır.
6. Cihazla en az 5 bar’a kadar basınçla uygulama yapılabilmelidir.
7. Cihaz 1-20 Hz arası frekanslarda çalışabilmelidir.
8. Kullanım kolaylığı için cihaz menüsünün dil seçenekleri arasında Türkçe de olmalı ve
istenildiğinde kolayca ayarlanabilmelidir.
9. Cihaz el aplikatörü veya mekanizmasının en az 2.000.000 atış yapabilme özelliğine sahip
olması gerekmektedir.
10.
Cihazın birbirinden farklı en az üç adet değiştirilebilir başlık ucu (Transmiter)
olmalıdır.
11.
Cihaz dahili bir kompresöre sahip olmalı; cihaz ve el aplikatörünün toplam ağırlığı
toplam 10 kg’ı geçmemelidir.
12.
El aplikatörü ergonomik yapıda olmalı ve uygulamalar sırasında geri tepmemelidir.
Tedavi istenildiği zaman el aplikatörü üzerindeki tetik yardımıyla durdurulup
başlatılabilmelidir.
Yozgat İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği – Mali Hizmetler Başkanlığı Merkezi Satınalma Birimi Karatepe
Mah. Ofis Üstü Yozgat Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Bina – 4 Merkez/YOZGAT Tel&Faks
:0354 217 66 33 Dâhili: 0354 217 10 18-1205 E – Posta: [email protected] İrtibat: Ş. ARSLAN
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 0afeff8e-04c6-4aad-93d2-7ab4a4cefff2 kodu ile erişebilirsiniz.
13.
Cihaz içerisinde hazır program bulunmalı ve bu programlarda uygulamaların hangi
bölgelere ve nasıl yapılması gerektiği hakkında resimli ve yazılı anlatım bilgisi de
olmalıdır.
14.
Cihazla birlikte taşıma kolaylığı açısından cihazla aynı markaya ait orijinal tekerlekli
taşıma sehpası verilmeli, sehpanın en az iki tekerleği kilitlenebilir olmalıdır.
15.
Cihaz portatif yapıda olmalı, istendiğinde sehpasından ayrılarak kolayca
taşınabilmelidir.
16.
Cihazın yan tarafında aplikatörün konulabileceği uygun bir yer olmalıdır.
17.
Fabrikasyon arızalara karşı 2 yıl süreliğine ve aksesuarlar 6 ay süreliğine garanti
kapsamında tamir ve 10 yıl süreliğine bedeli karşılığı yedek parça temini yetkili firma
tarafından yapılmalıdır.
18.
Cihazla birlikte aşağıda verilen malzemeler verilmelidir.
 3 adet farklı transmiter (başlık ucu)
 1 adet 2.000.000 şok için gerekli kit veya el aplikatörü
 1000 ml uygulama jeli
 1 adet orijinal sehpa
 1 adet güç kablosu
 1 adet kullanım kılavuzu
 1 adet dokunmatik ekran kalemi
 1 adet cihaz koruma kılıfı
ÜST DÜZEY HASTABAŞI MONİTÖRÜ
HEMODİYAFİLTRASYON CİHAZI
ELEKTRONİK HASTA YATAĞI TARTISI
PERİAPİKAL RÖNTGEN CİHAZI
OTOMATİK DİŞ FİLM BANYO CİHAZI
ESWT CİHAZI
YOZGAT A.S.D.M.
MİKROBİYOLOJİK GÜVENLİK KABİNİ
DİŞ ÜNİTİ
BOĞAZLIYAN D.
H.
2
3
4
5
6
7
8
9
YENİDOĞAN YOĞUNBAKIM
VENTİLATÖR CİHAZI
SORGUN DEVLET
HASTANESİ
1
MALZEME ADI ve KISA AÇIKLAMASI
YOZGAT DEVLET
HASTANESİ
S.NO
HASTANE TALEP MİKTARLARI (ADET)
TOPLAM
MİKTAR
(ADET)
2
---
---
---
2
----11
1
1
-------
1
------------1
----------1
1
---
--12
-------------
1
12
11
1
1
1
1
1
Yozgat İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği – Mali Hizmetler Başkanlığı Merkezi Satınalma Birimi Karatepe
Mah. Ofis Üstü Yozgat Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Bina – 4 Merkez/YOZGAT Tel&Faks
:0354 217 66 33 Dâhili: 0354 217 10 18-1205 E – Posta: [email protected] İrtibat: Ş. ARSLAN
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 0afeff8e-04c6-4aad-93d2-7ab4a4cefff2 kodu ile erişebilirsiniz.
Download

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU