Bilateral Göz Perforasyonu
T AD
OLGU SUNUMU
Köstebek Tabancası ile Oluşan Bilateral Göz
Perforasyonu: Olgu Sunumu
Bilateral Perforating Eye Injury
During Taupe Hunting
Tarık Ocak 1 , Arif Duran1 , Mesut Erdurmuş2 , Ümit Y. Tekelioğlu3, Mehmet Ş. Maltaş1
1
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye
3
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye
2
Özet
Göz travmaları, insan hayatını etkileyen ciddi morbiditeye neden olabilir. Travmaya bağlı gelişen perforan göz
yaralanmaları ise hemen daima unilateraldir. Bu olgu sunumunda, 63 yaşında erkek hastada ilkel olarak
üretilen köstebek tabancası ile oluşan bilateral göz perforasyonu rapor edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Köstebek Tabancası, Bilateral Göz Perforasyonu
Abstract
Trauma of eye can cause significant morbidity and effects on human life. Perforating eye injuries due to trauma
is almost always unilateral. In this case report, bilateral eye perforation caused by a primitive tool, mole gun, in
a 63-year-old male patient have been reported
Key Words: Mole Gun, Bilateral Eye Perforation
G
öz travmalarının yaklaşık %63-70’inde arka
segment (retina ve vitreus) etkilenmektedir
(1). Delici göz yaralanmaları bıçak, makas
gibi keskin cisimlerle veya yüksek hızlı küçük
metallerle oluşabilir. Delici göz yaralanmalarının
%17-41’inde göz içi yabancı cisim (GİYC) tespit
edilmektedir (2). Bu GİYC’lerinin yaklaşık 3’te
2’si arka segmente yerleşmektedir (1,2). Delici göz
yaralanmaları hemen daima tek taraflıdır (3). GİYC
yaralanmalarının kliniği, sonuçları ve prognozu
oldukça değişkendir. Yabancı cisimlerin neden
olduğu travmaya bağlı ortaya çıkan hasar ve
komplikasyonlar sonucunda görme kaybı meydana
Yazışma Adresi:
Yrd. Doç. Dr. Tarık OCAK
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi
Acil Tıp AD, Bolu/ Türkiye
Tel: No: 05054845291
E-mail: [email protected]
Tıp Araştırmaları Dergisi; 2014: 12(2):80-82
gelmektedir. Ayrıca, yabancı cismin yol açtığı
enfeksiyon, toksisite ve enflamatuar reaksiyon
sonucunda görsel prognoz olumsuz yönde
etkilenebilmektedir.
Bu olgu sunumunda, ateşli silahlara benzer bir
mekanizma ile çalışan köstebek tabancasının
yanlışlıkla ateşlenmesiyle oluşan bilateral göz
perforasyonu rapor edilmiştir.
Olgu Sunumu
Altmış üç yaşında erkek hasta köstebek avlamak
için kurduğu bir tabancayı (Resim 1a) kontrol
ederken tabancanın aniden ateşlenmesi nedeniyle
oluşan yaralanma nedeniyle acil servise başvurdu.
Şuuru açık, koopere ve oryante olan hastanın vital
bulguları stabildi. Eksternal muayenede her iki göz
kapağı ödemliydi. Yüzde ve göz kapağında çok
sayıda saçma giriş deliği ve barut izi mevcuttu. Her
iki gözde ağır subkonjonktival ödem (kemozis) ve
subkonjonktival hemoraji bulguları saptandı
(Resim 1b). Göz hareketleri her yöne serbest olan
hastanın sağ gözde görme keskinliği ışık hissi
80
Ocak ve ark.
düzeyinde idi. Sol gözde ise ışık hissi
alınamıyordu. Sol göz perforan yabancı cisim
yaralanmasına bağlı olarak fitizik görünümdeydi.
Sağ gözde de perforasyon mevcut olmakla birlikte
glob forme idi. Bilgisayarlı tomografi (BT)
tetkikinde sağ orbita içinde 2 adet, sol orbita içinde
ise 7 adet saçma saptandı (Resim 2). Cilt altında
çok sayıda saçma görülmekteydi. Bu bulgularla
hastanın sağ gözüne perforasyon tashihi, arka
vitrektomi ve intraoküler yabancı cisim çıkarılması
ameliyatı yapıldı. Sol gözde ise görme beklentisi
olmadığı için cerrahi müdahale düşünülmedi.
Resim 2. Bilgisayarlı tomografi görüntüsü
Tıp Araştırmaları Dergisi; 2014: 12(2):80-82
Tartışma
Göz travmaları, vücut yaralanmalarının %7’sini,
göz
hastalıklarının
ise
%10-15
kadarını
oluşturmaktadır (4). Özellikle 20-40 yaşları
arasında koruyucu gözlük kullanmayan erkeklerde
daha sık görülmektedir. Sunduğumuz bu ilginç
olguda, tarımın yaygın olduğu kırsal kesimde sıkça
kullanılan köstebek tabancasına bağlı olarak
bilateral perforan göz yaralanması gelişmişti. Buna
ilave olarak, BT kesitinde de görüldüğü gibi hem
göz küresi içinde hem de orbita içinde çok sayıda
yabancı cisim mevcuttu.
Ergin ve arkadaşları, acil servisten göz
hastalıkları birimine refere edilen hastaların
demografik özelliklerini incelemişlerdir (5).
Toplam 249 vakanın incelendiği çalışmada en sık
acil servise başvuru nedeni 72 vakada (% 28,91)
korneada yabancı cisim ve yalnızca 4 hastada (%
1,2) ateşli silah yaralanması idi. Aynı çalışmada
travmatik yaralanmayla başvuran hastaların tek
gözü
içeren
travmaya
maruz
kaldıkları
görülmüştür. Demirok ve arkadaşlarının rapor ettiği
bir olguda ise ateşli silah yaralanması sonucu tek
bölgeden giren saçma her iki gözde görme kaybına
yol açmıştır (3). Bizim sunduğumuz olgu, ateşli
silah mekanizmasına sahip ilkel bir avlanma aracı
olan köstebek tabancası ile oluşmuş bilateral
perforan yaralanmasının olduğu bir travmadır.
Ciddi morbiditeye neden olabilen bu ve benzeri iş
kazalarından korunmak için gerekli tedbirlerin
alınması, görmeyi korumak için atılabilecek en
81
Bilateral Göz Perforasyonu
OLGU SUNUMU
doğru adım olacaktır. Çünkü GİYC bulunan
perforan yaralanmalarda görsel prognoz hiç de iyi
değildir.
Sonuç olarak, son derece nadir görülen bilateral
perforan göz yaralanmaları ciddi morbiditeye
neden olabilmektedir. İş güvenliğinin artırılması ve
bilinçlendirmeye yönelik eğitim programlarının
yaygınlaştırılması göz travmalarını önemli oranda
azaltacaktır.
Kaynaklar
1.
Özmert E. Intraocular and extra ocular foreign
bodies. Turkiye Klinikleri J Surg Med Sci
2006;2(42):64-73.
Tıp Araştırmaları Dergisi; 2014: 12(2):80-82
2.
3.
4.
5.
Gaudio AR. Intra ocular foreign bodies. In: Albert
DM, Jacobiec FA, eds. Principles and Practice of
Ophthalmology. 2nd ed. Philadelphia: WB
Saunders Company; 2000:2514-30.
Demirok A, Çınal A, Yaşar T, Şimşek Ş. Aynı
Yabancı Cisim ile Bilateral Körlük Olgusu. Van
Tıp Dergisi, 1997;4:4.
Negrel AD, Thylefors B. The global impact of eye
injuries. Ophthalmic Epidemiol 1998;5:143-69.
Ergin A, Çınar P, Baş O, Altın A, Ergin P. Acil
Servisten Göz Acili Olarak Göz Kliniğine Sevk
Edilen Hastaların Özellikleri. Bidder Tıp Bilimleri
Dergisi, 2011;3:6-9.
82
Download

Olgu Sunumu - Tıp Araştırmaları Dergisi