TAD
İÇİNDEKİLER
ARAŞTIRMA MAKALELERİ
48
Histerektomi Materyallerinde Adenomyozis Sıklığının Değerlendirilmesi
Ünal İsaoğlu, Mehmet Yılmaz, İlhan Bahri Delibaş, Ahmet Erkan Bilici, Mehmet Eşref Kabalar, Ali
Kurt, Sevilay Akalp Özmen
51
Tendon Pencere Defekti Modelinde Allojenik Mezenkimal Kök Hücre Uygulaması
Cihan Adanaş, Osman Arslan Bora, Arzu Avcı Uçarsoy, Feyzan Özdal Kurt
59
Gestasyonel Trofoblastik Hastalık: Üçüncü Basamak Deneyimi
Raziye Keskin Kurt, Ali Ulvi Hakverdi, Oya Soylu Karapınar, Atilla Karateke, Mustafa Doğan Özçil
63
Hiler ve Mediastinal Lenf Nodlarının Yerleşim Yeri ve Histopatolojik Tanı İle Olan İlişkisi
İrfan Eser, Şamil Günay, Abid Demircan
67
Klinik Örneklerden İzole Edilen Mycobacterıum tuberculosıs Kompleks Suşlarının Major Anti-Tüberküloz
İlaçlara Duyarlılıkları
Elif Bilge Uysal, Havva Kaya
71
Brid İleuslu Hastalarda Çok Kesitli BT ile Tanı ve Cerrahi Korelasyon
Cemil Göya, Alpaslan Yavuz, Cihad Hamidi, Abdullah Oğuz, Mehmet Guli Çetinçakmak, Salih Hattapoğlu,
Memik Teke
OLGU SUNUMLARI
77
Holoprozensefali: Olgu Sunumu
Abdullah Erdil, Vildan Ertekin, Handan Alp, İsmail Küçükaslan, Nigar Yılmaz, Elif Ay
80
Köstebek Tabancası ile Oluşan Bilateral Göz Perforasyonu: Olgu Sunumu
Tarık Ocak, Arif Duran, Mesut Erdurmuş, Ümit Y. Tekelioğlu, Mehmet Ş. Matlaş
83
Isaac Sendromu (Edinsel Nöromyotoni): Olgu Sunumu
Gökhan Koyuncu, İnci Çeçen, Fatıma Karakaya, Zekiye Toklu, Mehmet Yaman
88
Eşzamanlı Bilateral Primer Spontan Pnömotoraks Olgusu
Suat Durkaya, Burcu Özdemir, Levent Özdemir
91
Frontotemporal Demans
Betül Özdilek, Mustafa Ülker, Esma Kobak, Gülay Kenangil
DERLEME
97
Korneal Kollajen Çapraz Bağlama Tedavisinin Komplikasyonları: Literatür Taraması
Nilay Yuksel, Erdem Yuksel
CONTENTS
RESEARCH ARTICLES
48
Evaluation of Adenomyosis Incidence in Hysterectomy Materials
Ünal İsaoğlu, Mehmet Yılmaz, İlhan Bahri Delibaş, Ahmet Erkan Bilici, Mehmet Eşref Kabalar, Ali
Kurt, Sevilay Akalp Özmen
51
Allogenic Mesenchymal Stem Cell Application in Tendon Window Defect Model
Cihan Adanaş, Osman Arslan Bora, Arzu Avcı Uçarsoy, Feyzan Özdal Kurt
59
Gestational Trophoblastic Disease: Tertiary Center Experience
Raziye Keskin Kurt, Ali Ulvi Hakverdi, Oya Soylu Karapınar, Atilla Karateke, Mustafa Doğan Özçil
63
The Relation Between the Involvement Of Mediastinal, Hilar Lymph Nodes, Location of Tumor, Its
Histopathological Diagnosis
İrfan Eser, Şamil Günay, Abid Demircan
67
Susceptibilities of Mycobacterium tuberculosis Complex Strain Isolated From Clinical Samples to Major
Anti-Tuberculosis Drugs
Elif Bilge Uysal, Havva Kaya
71
Diagnosis of Bride Ileus By Multidetector CT and Surgical Correlation
Cemil Göya, Alpaslan Yavuz, Cihad Hamidi, Abdullah Oğuz, Mehmet Guli Çetinçakmak, Salih
Hattapoğlu, Memik Teke
CASE REPORTS
77
Holoprosencephaly: A Case Report
Abdullah Erdil, Vildan Ertekin, Handan Alp, İsmail Küçükaslan, Nigar Yılmaz, Elif Ay
80
Bilateral Perforating Eye Injury During Taupe Hunting
Tarık Ocak, Arif Duran, Mesut Erdurmuş, Ümit Y. Tekelioğlu, Mehmet Ş. Matlaş
83
Isaacs’ Syndrome (Acquired Neuromyotonia): A Case Report
Gökhan Koyuncu, İnci Çeçen, Fatıma Karakaya, Zekiye Toklu, Mehmet Yaman
88
Simultaneous Bilateral Primary Spontaneous Pneumothorax Case
Suat Durkaya, Burcu Özdemir, Levent Özdemir
91
Frontotemporal Dementia
Betül Özdilek, Mustafa Ülker, Esma Kobak, Gülay Kenangil
REVIEW ARTICLE
97
Complications of Corneal Collagen Cross-Linking: A Literature Review
Nilay Yuksel, Erdem Yuksel
Download

T A D