Manuál pre prístupové systémy RFID.
Popis zariadenia
Toto zariadenie je možné použiť na kontrolu dochádzky, prípadne na autorizáciu prístupu
v kanceláriách, budovách, garážach, bytovkách prípadne iných objektoch, kde je nutné obmedzovať
vstup cudzím osobám. Hlavná jednotka je určená na vnútorné použitie a čítačka kariet sa podľa typu
môže použiť aj v bežných vonkajších podmienkach. Zariadenie umožňuje “ovládať ” elektrické
zariadenia až do napätia 125V a hodnoty prúdu 2A, pritom je jedno, či sa jedná o AC / DC
napätie/prúd. Všetky bežne dostupné elektromechanické dverné zámky majú maximálny prúdový
odber max. do 1A. Pri tomto zariadení sa dajú použiť len zámky ktoré sú odblokované po pripojení
napájacieho napätia a pracujúce s napätím 5-12V DC.
Hlavné výhody prístupového systému založeného na technológii RFID sú:
-
-
-
Bezkľúčová technológia – nie je nutné vždy vyrábať nové kľúče pri zvýšení počtu
zamestnancom / osôb – jednoducho sa nové identifikátory zadajú do pamäte zariadenia.
Opotrebenie zámkov, ktoré je bežným javom pri použití klasických kľúčov úplne odpadá,
namáhanou časťou je len elektromechanický zámok, ktorý podľa výrobcu môže vydržať až
300 000 operácií.
Strata kľúča, poškodenie – pri strate bežného kľúča je nutné vymeniť zámkovú vložku
a všetky zámky, ktoré k nej boli vyrobené, je to nákladné a zdĺhavé. Pri strate
identifikátora/karty/ sa táto jednoducho odstráni z pamäte hlavnej jednotky.
Komfort – postup otvárania dverí pri používaní bežných kľúčov je zdĺhavý, pri použití
prístupového systému jednoducho nasnímate Váš identifikátor a systém Vám prakticky
okamžite umožní otvorenie dverí.
1
Zariadenie je jednoduché a pri dodržaní inštalačných pokynov zabezpečuje stabilný chod
v nepretržitej prevádzke.
Systém RFID je možné prevádzkovať v dvoch režimoch: OFFLINE a ONLINE.
Režim OFFLINE: Mikroprocesor po nasnímaní karty/tagu overuje, či má danú kartu uloženú v pamäti
a pokiaľ áno, umožní prístup do objektu. Aj v režime OFFLINE zariadenie odosiela dáta cez RS-232,
prípadne s použitím LAN modulu aj cez LAN port do počítača. V režime OFFLINE sa dá zariadenie
ovládať pomocou povelov z počítača.
Režim ONLINE: Mikroprocesor po nasnímaní karty odošle číslo karty/tagu/ cez RS-232 port alebo pri
použití LAN modulu cez LAN port do počítača a počítač mu na základe oprávnení uložených
v databáze vydá povel na otvorenie zámku / autorizáciu. Pre režim ONLINE je potrebné nainštalovať
aplikáciu na ovládanie systému, táto aplikácie nie je súčasťou systému.
Rozdelenie čítačky kariet a hlavnej jednotky na dve samostatné jednotky zvyšuje mieru bezpečnosti.
Najjednoduchšia verzia systému RFID má pamäť na 102 identifikátorov, a pri všetkých verziách je
možnosť naprogramovať dĺžku otvorenia elektromechanického zámku, prípadne iného zariadenia od
3 do 25 sekúnd. Od výroby je zariadenie naprogramované na dĺžku 3 sekundy.
Prístupový systém RFID je navrhnutý pre bežnú trvalú prevádzku. Systém využíva technológiu RFID
a podľa zvoleného typu čítacieho zariadenia frekvenciu identifikátorov /kariet, príveskov/ buď
125kHz, alebo 13,56MHz MIFARE.
Prístupový systém je plne kompatibilný zo všetkými čítačkami kariet RFID ID 125kHz, alebo IC
13,56MHz od popredného výrobcu RFID komponentov ACM. Táto spoločnosť má vo svojom
výrobnom programe viacero druhov čítacích zariadení. Všetky nimi vyrobené čítačky s rozhraním RS232 sú plne kompatibilné s našim systémom RFID RS-232.
Pri voľbe protokolu Wiegand26 je v podstate jedno akú čítačku kariet s protokolom Wiegand26
použijete, avšak pred použitím dôrazne odporúčame preštudovať dokumentáciu danej čítačky,
prípadne nás kontaktovať.
Systém sa podľa stupňa výbavy skladá z :
-
plastovej inštalačnej krabice SCAME s vopred nainštalovanými a otestovanými plošnými doskami
hlavnej jednotky obsahujúcej procesorovú dosku,
napájacieho zdroja
čítačky kariet /tagov
elektromechanického zámku + transilu
zámkovej lišty podľa druhu elektromechanického zámku
výstupného tlačidla
kabeláže
tohto inštalačného manuálu.
Programovacieho a komunikačného LAN modulu
2
Verzie systému:
Verzie zariadenia na menšiu vzdialenosť medzi čítačkou kariet a hlavnou jednotkou /RS-232/:
RFID RS-232/125kHz EM4100
RFID RS-232/13,56MHz MIFARE
Verzie zariadenia na väčšiu vzdialenosť medzi čítačkou kariet a hlavnou jednotkou /W26/:
RFID W26/125kHz EM4100
RFID W26 /13,56MHz MIFARE
K uvedeniu do prevádzky budete potrebovať:
-
Podľa druhu pripojenia: Napájacie vodiče /CYKY 2*1,5mm, alebo flexošnúru 2*1,5mm
Skrutkovače na pripojenie napájacích vodičov a dverovej lišty+zámku
Pri inštalácii na stenu vŕtačku + vrták 6mm
Letovačku, prípadne kliešte na spájanie kabeláže
Odizolovávací nôž na kabeláž
Izolačnú pásku
Inštalácia zariadenia
Jedná sa o samostatné elektronické zariadenie, ktorého napájanie zabezpečuje zabudovaný zdroj,
ktorý sa pripája do 230V sústavy. Na pripojenie do elektrickej siete odporúčame použiť minimálne
kábel CYKY 2*1,5mm. Pripojenie do elektrickej sústavy smie vykonávať len osoba k tomu poverená,
nikdy zariadenie neotvárajte ani nerozoberajte, pokiaľ je zapojené v elektrickej sieti!!!! Nepoužívajte
zariadenie vo vlhkom prostredí, chráňte zariadenie pred vodou a inými tekutinami. Dodržujte zásady
inštalácie elektrických a elektronických zariadení!!
Servis a opravy smie vykonávať len osoba k tomu poverená!!!!
Pre správnu funkcie zariadenia je optimálne použiť záložný zdroj UPS, ktorý zabezpečí, aby zariadenie
bolo funkčné aj v prípade výpadku elektrickej siete. Zariadenie žiadnym spôsobom nemôže slúžiť ako
bezpečnostné zariadenie a ani takéto zariadenie nenahrádza!!! Pre väčšiu bezpečnosť odporúčame
ponechať vo vchodových dverách aj klasický zámok z ovládaním jazýčka, ktorý bude slúžiť na trvalé
zamykanie vchodov a na záložné otváranie dverí .
Inštalácia zariadenia je pomerne jednoduchá. Zabezpečíme vhodné miesto na inštaláciu plastovej
inštalačnej krabice /vlhkosť, vetranie/.
Inštalačnú krabicu prichytíme pomocou hmoždiniek a skrutiek na stenu, prípadne iný pevný podklad,
miesto inštalácie zvážime podľa použitej varianty systému!!!
3
Pri použití varianty RFID RS-232/125kHz, alebo RFID RS-232/13,56MHz a teda čítačky s rozhraním
RS232 odporúčame použiť dĺžku dátových liniek medzi čítačkou a hlavnou jednotkou maximálne 15
metrov!!!
Pri použití varianty RFID W26/125kHz, alebo RFID W26/13,56MHz a teda čítačky s Wiegand26
rozhraním je maximálna dĺžka dátových káblov medzi čítačkou a hlavnou jednotkou maximálne 100m
toto udáva norma Wiegand protokolu, avšak dĺžka kábla je vždy garantovaná výrobcom čítačky
a mala by byť jasne popísaná v technickej špecifikácii každej čítačky.
Po prichytení hlavnej jednotky na pevný podklad nainštalujeme čítačku kariet a elektromechanický
zámok na vhodné miesto a použijeme priloženú kabeláž na ich vzájomné prepojenie. Pripojovacie
káble je vhodné nainštalovať do plastovej inštalačnej DIN lišty, kvôli ochrane pred poškodením.
Pripravíme si karty / tagy, ktoré chceme používať a po pripojení zariadenia do elektrickej siete si tieto
postupne naprogramujeme.
Ak po pripojení zariadenia do elektrickej siete počujeme pípnutie čítačky a na hlavnej jednotke sa
nám rozsvieti zelená LED dióda, zariadenie je pripojené správne, môžeme pokračovať zadávaním
kariet/tagov do pamäte, pokiaľ sa tak nestane, zariadenie okamžite odpojíme od napájania
a preveríme si zapojenie!!!!
Pri zadávaní kariet do pamäte zariadenia si dáme pozor, aby sme sa nedotýkali zdrojovej časti
zariadenia a pripojenia na napájanie, pretože tieto časti sú pod napätím 230V!!!!
Zadávanie kariet/tagov sa realizuje krátkym stlačením tlačidla PRG, následne sa rozsvieti červená LED
dióda – nasnímame kartu a počkáme, kým červená LED dióda zhasne – toto signalizuje, že daná karta
je uložená do pamäte zariadenia, postup opakujeme, až pokiaľ nemáme v pamäti všetky karty,
maximálny počet kariet udáva verzia systému, pri verziách RS-232 je to 102 kariet, pri verziách G26 je
to 340 kariet. Ak sa pokúsime do pamäte zadať viac kariet, ako je možné, bude nám to signalizovať
červená LED dióda, ktorá 3* zabliká a poslednú kartu nám neuloží do pamäte. Pokiaľ je nainštalovaný
aj LAN modul, zariadenie odošle na vopred naprogramovanú IP adresu chybovú hlášku: “PAMAT JE
PLNA!!!”
4
Schéma zapojenia varianty RFID RS-232/125kHz a RFID RS232/13,56MHz:
Hlavná jednotka:
Hlavná jednotka /plošný spoj/ obsahuje elektroniku a mikroprocesor, ktorý riadi celý systém. Na jej
programovanie slúžia dve tlačidlá PRG a RES, kde PRG je PROGRAMOVANIE a RES je RESET.
Táto jednotka obsahuje aj svorkovnice, pomocou ktorých sa pripájajú periférne zariadenia ako
čítačka kariet, elektromechanický zámok, napájací zdroj, programovací LAN modula napájacie napätia.
Je nutné najprv pripojiť všetky periférne zariadenia a až na koniec napájanie celého systému!!!
Pripojenie napájania /minimálne 12V/1A DC a 5V/1A DC - jednosmerný/ je realizované pomocou
svorkovnice, ktorá sa nachádza v pravej hornej časti hlavnej jednotky/od výroby je celé zariadenie
zapojené a otestované- toto sa týka len inštalácie do iných ako originálnych inštalačných krabíc.
5
Pripojenie ostatných zariadení:
Popis spodných vstupno-výstupných konektorov:
+12V – tu je možné pripojiť externé zariadenia, ktoré pracujú z 12V DC napájacím napätím, bežne sa
sem pripája čítačka kariet /všetky čítačky RFID kariet ACM sú schopné pracovať v rozsahu
napájacieho napätia 9-16V DC/
+5V – tu je možné pripojiť externé zariadenia, ktoré pracujú z 5V DC napájacím napätím
GND – spoločná zem pre zariadenia +12V a +5V DC.
R-IN – reader IN – výstup z RS-232 čítačky RFID kariet – sem sa pripája čítačka RFID kariet s
výstupným portom RS-232 ACM.
REL – pripojenie zámku 1 pól/+/, druhý pól sa pripája na GND
6
TL1 – výstupné tlačidlo – túto svorku je možné použiť tam, kde je aj pri výstupe z objektu nutné
odblokovať zámok. Výstupné tlačidlo sa zapája medzi svorky GND a TL – napríklad ak pri výstupe
z objektu nemáme nainštalovanú kľučku.
Svorky, ktoré nie sú vo verziách RFID – RS232/125kHz a RFID-RS232/13,56MHz použité:
D0, D1, negREL – tieto svorky slúžia pre varianty RFID W26/125kHz a RFID W26/13,56MHz
Čítačka RFID kariet/tagov s RS-232 výstupom:
Zapojenie vývodov čítačky kariet:
Červený = +12V – pripája sa do hlavnej jednotky do spodnej svorky +12V
Čierny = GND – pripája sa do hlavnej jednotky do spodnej svorky GND
Biely = Reader OUT RS-232 – pripája sa do hlavnej jednotky do spodnej svorky R-IN
7
Napájací zdroj:
Napájací zdroj slúži pre napájanie celého systému, Zdroj je typu OPEN-FRAME takže pri manipulácii
s ním je nutné dodržovať bezpečnostné zásady a nikdy zdroj nechytať rukami ani kovovými časťami
ak je zapojený v elektrickej sieti, aj po vypojení z elektrickej siete kondenzátory v zdroji držia určitý
čas svoj náboj, takže zdroj nikdy nechytáme holými rukami ani kovovými nástrojmi!!!
Bzučiak:
Pri čítačkách RS-232 nie je možné ovládať bzučiak ktorý je inštalovaný priamo v čítačke kariet, tento
len krátko pípne pri nasnímaní karty/tagu, preto je k systému dodávaný externý bzučiak, ktorý je
možné pripojiť priamo na kontakty zámku s napájaním 5-12V DC, alebo na svorky hlavnej jednotky R1
a R2.
Pokiaľ je hlavná jednotka inštalovaná blízko dverí, ktoré sú ovládané, je lepšou variantou zapojenie
bzučiaku na svorky hlavnej jednotky. Pokiaľ je hlasitosť bzučiaku príliš veľká, dá sa obmedziť
prelepením piezobzučiaku.
8
Elektromechanický zámok:
K systému je možné pripojiť akýkoľvek elektromechanický zámok, prípadne iné zariadenie, ktoré je
možné ovládať napájacím napätím. Najbežnejšie varianty elektromechanických zámkov sú
z napájaním 5-12V DC. Od výroby je systém zapojený s použitím vlastného 12V napájania, ale je
možné použiť aj externé napájanie – toto je vhodné pre systémy, ktoré už majú vlastný zámok,
ktorého napájanie nezodpovedá 5-12V DC napájaniu.
Vstupné napätie sa pripája na svorku R1 a spínané na svorku R2, pokiaľ je použitý inverzný zámok, tak
R1 a R3. Odporúčame pri inštalácii zámku vždy použiť transil, medzi kontaktmi zámku. Toto
obmedzuje špičky, ktoré pri prevádzke zámku vznikajú a môžu ovplyvniť, prípadne poškodiť okolitú
elektroniku.
Zapojenie elektromechanického zámku(zapojené od výroby):
9
Transil
Transil je malá, ale veľmi dôležitá súčiastka, ktorý slúži na orezanie napäťových špičiek, ktoré
generuje každý elektromechanický zámok. Transil existuje unipolárny – pre DC napätie, alebo
bipolárny pre AC napätie. Bez použitia transilu môže dojsť k poškodeniu elektroniky, prípadne
k nežiadúcemu chovaniu celého systému. Transil sa inštaluje čo najbližšie k zámku, ideálne priamo na
kontakty zámku.
Zámková lišta:
Zámková lišta slúži na pripevnenie elektromechanického zámku na dverovú zárubňu, v komplete
dodávame aj samorezky /TEX/ na jej inštaláciu.
10
Programovací a komunikačný LAN modul:
Programovací a komunikačný LAN modul dodávame len k verziám RFID XX Komplet.
Tento modul slúži na komunikáciu hlavnej jednotky z počítačom pomocou počítačovej siete.
V režime ONLINE môže slúžiť aj na ovládanie celého prístupového systému. Pomocou softwéru je
možné zálohovať obsah pamäte systému.
Tento modul má napájanie 5V DC, takže je možné ho pripojiť na svorky hlavnej jednotky +5V a GND,
prípadne na svorky +5V a GND priamo na napájacom zdroji . Od výroby je modul pripojený priamo na
napájací zdroj.
Prepojovací kábel RS-232 medzi modulom a hlavnou jednotkou a aj napájací kábel s DC konektorom
dodávame v balení, na požiadanie vieme nakonfigurovať LAN modul presne na mieru do Vašej siete.
Modul zasiela dáta po 32-bytoch, takže ak napríklad zašle hlášku RELE ON. - za ňou následuje 24 *
znak medzera
Možné hlášky systému sú:
RFID terminal pripraveny - pri zapnutí/ resetnutí systému
PAMAT JE PLNA!!!! – pri pokuse zadať do pamäte príliš veľa kariet
RELE ON. – pri každom zopnutí relé – buď kartou, alebo výstupným tlačidlom
RELE OFF. – pri každom vypnutí relé
PAMAT ZMAZANA – pri zmazaní pamäte – buď tlačidlom RES, alebo pomocou povelu z aplikácie.
AUTORIZOVANY – pri režime OFFLINE a použitý platnej karty, následne po tejto hláške je odoslané aj
číslo karty, ktorý bola použitá
11
NEPLATNE CISLO – v režime OFF-LINE pri pokuse použiť neplatnú /nenaprogramovanú/ kartu, po
tejto hláške nasleduje číslo neplatnej nasnímanej karty.
PAMAT VYCITANA – pri použití softwéru na zálohu pamäte systému.
Ok – po odoslaní a zapísaní každého znaku v režime zapisovania pamäte pomocou softwéru.
PAMAT ZAPISANA – po ukončení zapisovania pamäte pomocou softwéru.
V LAN module je možné nastavovať:
-
IP adresu LAN modulu /+ masku siete/
-
IP adresu pre odosielanie dát /IP adresa, na ktorej „počúva“ počítač/
-
Komunikačný LAN port, buď UDP, alebo TCP odosielací a aj prijímací
-
Rýchlosť sériového portu
-
Počet odosielaných znakov.
Programovací a komunikačný LAN modul po prijatí dát z hlavnej jednotky tieto odošle cez vopred
nastavený port na IP adresu počítača, ktorý je nastavený ako riadiaci, aplikácia v tomto počítači dáta
spracuje a pri režime ONLINE na základe oprávnení vydá povel na otvorenie zámku. Pri režime
OFFLINE tieto dáta môže zapísať do databáze udalostí a do log. súboru.
12
Na záver:
Výrobca nezodpovedá za škody ktoré vzniknú:
-
neodbornou inštaláciou tohto zariadenia
neoprávnenými zásahmi do zariadenia
inštaláciou v nevhodných podmienkach
samovoľným upravovaním zariadenia
inštaláciou v rozpore s týmto manuálom
Záručné podmienky:
Na zariadenie je poskytovaná záruka 24 mesiacov od dátumu predaja, všetky ďalšie záručné
podmienky sa riadia všeobecnými obchodnými podmienkami, ktorý nájdete na stránke
www.prodick.sk v sekcii Všeobecné obchodné podmienky. V prípade reklamácie sa prosím riadte
reklamačným poriadkom, ktorý takisto nájdete na stránke www.prodick.sk v sekcii Reklamačný
poriadok.
Kontakty:
Výrobca: PRODICK s.r.o.
Bratislavská 93/2850
921 01 Piešťany
Tel: 033 / 77 42 483
[email protected]
www.prodick.sk
Podpora pre produkt: http://www.prodick.sk/DOWNLOAD1/PRODUKTY/RFID/
Tento manuál sa vzťahuje na verzie RFID RS-232/125kHz EM4100 a RFID RS-232/13,56MHz MIFARE
verzia softwéru 1-7. Verzia softwéru je vyznačená na hlavnej doske priamo na procesore.
Manuál zo dňa 5.9.2012.
13
Miesto na poznámky:
Verzia systému: ____________________________________________________________________
Verzia softwéru:____________________________________________________________________
Dátum kúpy: _______________________________________________________________________
Výrobné číslo: ______________________________________________________________________
Dátum inštalácie: ____________________________________________________________________
Inštaláciu vykonal:___________________________________________________________________
14
Download

manual RFID.pdf