ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı: Mikail YALÇIN
2. Doğum Tarihi: 1985
3. Unvanı: Araştırma Görevlisi
4. Öğrenim Durumu:
Bölüm/Program
Derece
Üniversite
Yıl
Lisans
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Cumhuriyet üniversitesi
2006
Y. Lisans
Eğitim Yönetimi ve Denetimi
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2011
Doktora
Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması
ve Ekonomisi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
2011devam
ediyor
5. Akademik Unvanlar
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Dersleri
6.1. Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri
6.2. Yönetilen Doktora Tezleri
7. Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and
Humanities)

Yalçın, M., & Erginer, A. (2013). İlköğretim okulu öğrencilerinin okul müdürü
algılarına ilişkin yaptıkları çizimler. Eğitim ve Bilim. 39(171), 270-285.
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Yalçın, M., & Karadağ, E. (2013). Hizmetkâr liderlik ve okul kültürü: Bir yapısal
eşitlik modellemesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 14(2),

Yalçın, M., & Erginer, A. (2012). İlköğretim okullarında okul müdürüne ilişkin
metaforik algılar. Journal of Teacher Education and Educators.1(2), 229-256.
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)
basılan bildiriler

Yalçın, M., Öz, M. ve Aypay, A. (2013). Education Policies of political parties in
Turkey. 43rd Annual Conference of International Society for Educational Planning,
Niagara Falls, NY, USA, 02-05 Ekim.
 Turan, S., Aydın, M., Öz, M. ve Yalçın, M. (2013). Training human with human:
Ratification in Islamic educational traditions. 43rd Annual Conference of International
Society for Educational Planning, Niagara Falls, NY, USA, 02-05 Ekim.
 Yalçın, M., Dönmez, A. ve Aypay, A. (2012). Üniversite öğrencilerinin finansal
durumu. Uluslararası Yükseköğretim Sempozyumu. Aksaray: Aksaray Üniversitesi.
7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

Sharan, B. M. (2009). Qualitative research: A guide to design and implementation.
San Francisco: Jossey-Bass [Çeviri: Özen, H., & Yalçın, M. (2013). Dikkatli bir
gözlemci olmak. (Çev. Ed. S. Turan) Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir
rehber (s.111-130). Ankara: Nobel Yayın].
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Turan, S., ve Yalçın, M. (2013). Mümtaz Turhan’nın eğitime dair görüşlerini yeniden
tartışmaya açmak. Eğitim Felsefesi Ulusal Sempozyumu. Ankara: Ankara Üniversitesi.

Turan, S., Karadağ, E., Bektaş, F., ve Yalçın, M. (2013). Eğitim yönetimi
araştırmaları kapsamında Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisinin Analizi:
2003 – 2013 yayınları. 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi. İstanbul: Marmara
Üniversitesi.

Karadağ, E., Bektaş, F., Yalçın, M., ve Çoğaltay, N. (2013). Okul liderliğinin
akademik başarıya etkisi: Bir meta analiz çalışması. 8. Ulusal Eğitim Yönetimi
Kongresi. İstanbul: Marmara Üniversitesi.

Yalçın, M., Özoğlu, A. E., ve Dönmez, A. (2013). Araştırma Görevlisi Kavramına
İlişkin Metaforik Algılar. 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. Eskişehir: Eskişehir
Osmangazi Üniversitesi.

Yalçın, M. & Karadağ, E. (2012). Hizmetkâr liderlik ve okul kültürü: Bir yapısal
eşitlik modellemesi. 7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi. Malatya: İnönü Üniversitesi.

Öztekin, Ö., İşçi, S. ve Yalçın, M. (2012). Yatılı ilköğretim bölge okulu öğrencilerinin
devamsızlık nedenleri. 7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi. Malatya: İnönü
Üniversitesi.
7.6. Diğer yayınlar
 Yalçın, M. (2012). Eğitim üzerine mektuplar [Eğitim üzerine mektuplar kitap
incelemesi, J. Krisnamurti]. Eğitimde Politika Analizi Dergisi, 1(1), 64-65.
 Yalçın, M. (2009). Çatışma yönetimi [Çatışma Yönetimi kitap incelemesi, E. Karip].
İlköğretim-Online, 8(1), k:8-9.
8.
Projeler

İlköğretim okullarında okul müdürüne ilişkin metaforik algılar, Bilimsel Araştırma
projesi, Proje No: 2010/29, (Araştırmacı), Gaziosmanpaşa Üniversitesi.

Ortaokul Toplum Hizmeti Çalışmaları Sosyal Etkinlik Programı, Bilimsel Araştırma
projesi, Proje No: 201321018, (Araştırmacı), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
(Devam Ediyor)
 Türkiye'de Eğitim Bilimlerinin Bilimsel Yayın Haritası: Bibliyometrik ve Atıf Analizi
Araştırması, (Araştırmacı), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devam Ediyor)
9. İdari Görevler
10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
-
Eğitim Yöneticileri ve Eğitim Deneticileri Derneği [EYEDDER]
11. Ödüller
 TÜBİTAK Yurt İçi Doktora Bursiyeri, 2012-……
 Özgün Öğretim Materyalleri Geliştirme Yarışması, İkincilik Ödülü, 2011.
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu
doldurunuz.
Download

Araş.Gör. Mikail Yalçın - Eğitim Fakültesi