ANKARA İLİ – ETİMESGUT İLÇESİ
TURKUAZ VADİSİ TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI
TURKUAZ VADİSİ TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI
İÇİNDEKİLER
I. KISIM - GENEL HÜKÜMLER
Madde 1. Kapsam
Madde 2. Yönetim Planında Hüküm Bulunmayan Hallerde
Kat Mülkiyeti Kanununun Uygulanması
Madde 3. Yönetim Planının Bağlayıcılığı
Madde 4. Yönetim Planının Değiştirilmesi
II. KISIM - TANIMLAR
Madde 5. Bağımsız Bölüm
Madde 6. Blok Yapı (Ana Yapı)
Madde 7. Ada Parsel
Madde 8. Ana Gayrimenkul
Madde 9. Toplu Yapı
III. KISIM - YÖNETİM ORGANLARI
1. BÖLÜM –BLOK YÖNETİMİ
A) BLOK KAT MALİKLERİ KURULU
Madde 10. Oluşması-Yetki Alanı ve Görevleri
Madde 11. Kurula Katılma ve Oy Hakkı
Madde 12. Toplanma ve Çağrı
Madde 13. Toplantı ve Karar Yeter Sayısı
Madde 14. Kararların Bağlayıcılığı
Madde 15. Kararların Yazılması ve İmzalanması
B) BLOK YÖNETİCİSİ
Madde 16. Seçimi
Madde 17. Ücreti
Madde 18. Görev Yetki ve Sorumlulukları
C) BLOK DENETİCİSİ
Madde 19. Seçimi
Madde 20. Ücreti
Madde 21. Görev, Yetki ve Sorumlulukları
2. BÖLÜM
A) TOPLU YAPI TEMSİLCİLER KURULU
Madde 22. Oluşması-Yetki ve Sorumlulukları
Madde 23. Kurula Katılma ve Oy Hakkı
Madde 24. Toplanma ve Çağrı
Madde 25. Toplantı ve Karar Yeter Sayısı
Madde 26. Kararların Bağlayıcılığı
Madde 27. Kararların Yazılması ve İmzalanması
B) TOPLU YAPI YÖNETİM KURULU
Madde 28. Seçimi
Madde 29. Ücreti
Madde 30. Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 31. İmza Yetkisi
Madde 32. Dışarıdan Hizmet Satın Alınması veya Hizmetin Devri
C) TOPLU YAPI DENETİM KURULU
Madde 33. Seçimi,
Madde 34. Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 35. Ücreti
IV. KISIM –HAKİMİN MÜDAHALESİNİN İSTENMESİ
Madde 36. Hakimin Müdahalesinin İstenmesi
V. KISIM
1. BÖLÜM- ORTAK YERLERE İLİŞKİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
A) Kat Maliklerinin Ortak Yerlere ilişkin Hak veYükümlülükleri
Madde 37. Blok Ortak Yerleri
Madde 38. Kat Maliklerinin Bağımsız Bölüm ve Ortak Alanlardan
Faydalanması
Madde 39. Kat Maliklerinin Uyması Gereken Kurallar
2.BÖLÜM - ORTAK GİDERLERE KATILMA
Madde 40. Genel Olarak Ortak Giderler
Madde 41. Blok Ortak Giderlerine Katılma
Madde 42. Blok Ortak Giderlerine Katılma Zorunluluğu
Madde 43. Toplu Yapı Ortak Giderlerine Katılma Zorunluluğu
VI. KISIM - ÖNCELİKLE SATIN ALMA HAKKININ
MEVCUT OLMAYIŞI
Madde 44. Öncelikli Satın Alma Hakkının Olmayışı
VII.KISIM - YENİLİK VE İLAVELERİ İLE GİDERLERİNE
KATILMA
Madde 45. Yenilik ve İlavelerinin Giderlerine Katılma
VIII.KISIM - TEMLİKİ TASARRUF VE ÖNEMLİ YÖNETİM
İŞLERİ
1. BÖLÜM
Madde 46. Temliki Tasarruf ve Önemli Yönetim İşleri
2. BÖLÜM
Madde 47. Seçim Yöntemleri
3. BÖLÜM
Madde 48. Kamu Kurumlarına Ait Binalar
IX. KISIM - GEÇİCİ HÜKÜMLER
ANKARA İLİ – YENİMAHALLE İLÇESİ
TURKUAZ VADİSİ TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI
I. KISIM
GENELHÜKÜMLER
Kapsam
Madde 1- Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Yukarı Yurtçu Mahallesi, TURKUAZ
VADİSİ Toplu Konutları (4856 konut ve 32 işyeri) kapsamında bulunan, Ek1’deki vaziyet planında belirtilmiş 61444/2 (CK-3, Y1-6), 61445/2 (AK-14, CK4, Y1-7, Y1-8, Y1-9, Y1-10), 61447/2 (CK-5,CK-6, Y1-13, Y1-14, Y1-15, Y116), 61448/4 (AK-20, AK-21, AK-22, AK-23, CK-9, Y1-33,Y1-34, Y1-35),
61449/2 (B2-19, B2-20, B2-21, B2-22, CK-10, Y1-36, Y1-37, Y1-38), 61450/2(
B2-6, B2-7, B2-8, B2-9, CK-2, Y1-1, Y1-2, Y1-3, Y1-4, Y1-5 ), 61457/3 (AK1, AK-2, AK-3,AK-4, AK-5, AK-6, B2-1, B2-2, B2-3, B2-4, B2-5), 61457/5
(Ticaret Merkezi), 61458/5 (AK-7,AK-8, CK-1), 61459/9 (B2-1, B2-2, B2-3),
61461/3 (AK-1, AK-2, B2-4, B2-5, B2-6, B2-7,B2-8, B2-9), 61463/2 (Ticaret
Merkezi), 61464/3 (AK-12, AK-13, B2-10), 61467/2 (B2-11,B2-12, B2-13, B214, Y1-11, Y1-12), 61468/5 (AK-15, AK-16, AK-17, B2-15, B2-16, B2-17,B218, CK-7, CK-8, Y1-17, Y1-18, Y1-19, Y1-20, Y1-21, Y1-22, Y1-23, Y1-24,
Y1-25, Y1-26,Y1-27, Y1-28, Y1-29, Y1-30), 61471/2 (AK-24, AK-25, AK-26,
AK-27, AK-28, AK-29, B2-29, B2-30, CK-14, CK-15), 61472/4 (B2-27, B228), 61473/2 (B2-31, B2-32, B2-33, B2-34, B2-35, ), 61474/2 (B2-23, B2-24,
B2-25, B2-26, CK-11, CK-12, CK-13) ve 61474/3 (Ticaret Merkezi) imar
adaları üzerinde, Yenimahalle belediyesince onaylı yerleşme planı ve uygulama
projesine göre yapılmış merkezi ısıtma tesisi vb. altyapı tesisleri, ortak kullanım
yerleri, sosyal tesis ve hizmetler ve bunların yönetimi bakımından birbiriyle
bağlantılı birden çok yapıyı kapsayan TURKUAZ VADİSİ Toplu Konutları, Kat
Mülkiyeti kanununun ve ilgili diğer yasaların emredici kuralları saklı kalmak
üzere, bu Yönetim Planına göre yönetilir.
Yönetim Planında Hüküm Bulunmayan Hallerde Kat Mülkiyeti
Kanununun Uygulanması:
Madde 2- Bu Yönetim Planında hüküm bulunmayan hallerde, Kat Mülkiyeti
Kanununun ve ilgili diğer yasaların hükümleri uygulanır.
Yönetim Planının Bağlayıcılığı
Madde 3- İş bu Yönetim Planı, TURKUAZ VADİSİ Toplu Yapı (Konut)
kapsamındaki bütün kat maliklerini, kat irtifakı sahiplerini, onların mirasçılarını
ve bağımsız bölümü veya kat irtifakının bağlı bulunduğu arsa payını satış, bağış
vs. bir yolla iktisap edecek bütün kişileri kendiliğinden bağlar. Bu kişiler,
yönetim planının bütün hükümlerine uymak zorundadırlar.
Yönetim Planının Değiştirilmesi
Madde 4- Yönetim planı, TURKUAZ VADİSİ Toplu Yapı Temsilciler Kurulu
üyelerinin temsil ettikleri bağımsız bölümlerin tam sayısının beşte dördünün
oylarıyla değiştirilebilir.
II. KISIM
TANIMLAR
Bağımsız Bölüm
Madde 5- Ana gayrimenkullerden herhangi birinin üzerindeki ana yapıların
(blokların- blok niteliği olmayan yapıların) projesine göre başlı başına
kullanılmaya elverişli bulunan ve Kat Mülkiyeti Kanununun hükümlerine göre
bağımsız mülkiyete konu olan bölümlerine “Bağımsız Bölüm” denir.
Blok Yapı (Ana yapı)
Madde 6- Birden çok bağımsız bölümden oluşan yapıyı ifade eder. (KMK. 2)
Yönetim Planında “Blok Yapı”, “Blok” olarak geçecektir. (“Blok” ile yasadaki
“Ana yapı” kavramları özdeş kavramlardır.) Ticaret Bloğu da konut blokları gibi
yönetilir ve denetlenir.
Ada Parsel
Madde 7- TURKUAZ VADİSİ Toplu Konut Alanında bulunan ve 3194 sayılı
İmar Kanununun 5. Maddesinde tanımlanan “İmar Ada parselleri’’dir.
Ana gayrimenkul
Madde 8- 634 sayılı yasanın 2/a maddesinde anılan; bir imar adası ile o ada
üstünde yapılı her şeyi (ana yapılar, altyapılar, vb.) kapsayan ve kat mülkiyetine
konu olan gayrimenkulün bütünüdür.
Toplu Yapı
Madde 9- Toplu yapı, Ekli Yerleşim Planında gösterilen (Ek-1), sınırları belli
bir veya birden çok imar parseli üzerinde, belli bir onaylı yerleşim plânına göre
yapılmış veya yapılacak, konut amaçlı konutlar ve bunların her türlü alt yapı
tesisleri, açık alanları, ortak kullanım yerleri, sosyal tesis ve hizmetler ile
bunların yönetimi bakımından birbirleriyle bağlantılı birden çok yapıyı ifade
eder.
III. KISIM
YÖNETİM ORGANLARI
1. BÖLÜM
BLOK YÖNETİMİ
A-BLOK KAT MALİKLERİ KURULU
Oluşması, Yetki Alanı ve Görevleri
Madde 10- TURKUAZ VADİSİ Toplu Yapı Alanında bulunan imar
adalarındaki (ortak giriş çıkışı bulunan ve birden çok bağımsız bölümden
oluşan) ayrık veya bitişik düzende inşa edilmiş blok yapıların her biri, kendi
sorunlarına ve yalnız o bloğa ait ortak yerlere ilişkin olarak, o blokta bulunan
bağımsız bölüm (daire, büro, dükkân vs.) maliklerinden (kat maliklerinden)
oluşan Blok Kat Malikleri Kurulunca yönetilir.
Blok Kat Malikleri Kurulu Yönetim Planının 6. maddesinde tanımlanan Blok
Yapı yönetimini belirleyip yönlendirmek ve denetlemekle görevli ve yetkilidir.
Her bloğun, noterce onaylanmış, bir “Kat Malikleri Kurulu Karar Defteri”
bulunur. Bu defter blok yöneticisinin kişisel sorumluluğunda saklanır. Eski ve
yeni yöneticiler arasında tutanakla devir teslim yapılır. Devir teslim edildiği, Kat
Malikleri Kurulunun bilgisine sunulur. Blok Kat Malikleri olağan veya
olağanüstü toplanır. Blok yöneticisinin bütün hesap ve işlemlerini, Deneticinin
raporlarını dikkate alarak inceleyip değerlendirir. Bunun sonunda Yöneticiyi
aklama veya sorumlu tutma kararı verilir. Bu defterin, her takvim yılının
bitmesinden başlayarak bir ay içinde notere kapattırılması mecburidir.
Kurula Katılma ve Oy Hakkı
Madde 11a- Blok Kat Malikleri Kurulunda her kat maliki, bağımsız bölümüne bağlı arsa
payının miktarı ne olursa olsun, bir oy hakkına sahiptir. Aynı blokta bir kişi
birden çok bağımsız bölüme malikse, her bağımsız bölüm için ayrı bir oy
hakkına sahiptir. Ancak bir şahsın kullanabileceği oy sayısı Blok Kat Malikleri
Kurulundaki bütün oyların üçte birinden fazla olamaz. Oy hesabı yapılırken
kesirler göz önüne alınmaz.
b- Bir bağımsız bölüme (daire, büro, dükkan vs.) birden çok malikse Blok kat
Malikleri Kurulunda bunları içlerinden vekalet verecekleri birisi temsil eder.
c- Kat maliklerinden biri medeni hakları kullanma ehliyetinden yoksun (çocuk,
akıl hastası vs.) ise, onun yerine kurula kanuni velisi veya vasisi katılır.
d- Alınacak karar doğrudan doğruya kendini ilgilendiren kat maliki
görüşmelerde hazır bulunabilir, fakat oy veremez.
e- Kat maliklerinden biri yerine, kurula, tayin edeceği bir vekil katılabilir ve oy
verebilir. Bu vekil, diğer kat maliki veya hariçten bir kişi olabilir. Ancak, Kat
Malikleri Kurulu, 40 ve daha az bağımsız bölüm malikinden oluşuyorsa bir kişi,
en fazla iki bağımsız bölüm için vekil tayin edilebilir. Kat Malikleri Kurulu, 40
tan fazla bağımsız bölüm malikinden oluşuyorsa; bir kişi, en fazla bağımsız
bölüm sayısının %5 i kadar vekâleten oya katılabilir. (Oy hesabı yapılırken
kesirler göz önüne alınmaz ) Vekil, temsil yetkisini yazılı bir belge ile
kanıtlamak zorundadır.
Toplanma ve Çağrı
Madde 12a-Blok Kat Malikleri Kurulu tek rakamlı biten yılların Haziran ayı ilk haftasında
Olağan “ Seçimli Genel Kurul ve Bütçe Genel Kurulu” gündemi ile diğer
yıllarda ise sadece “ Bütçe Genel Kurulu “ gündemi ile toplanır.
b- Kurul, yönetici tarafından toplantı tarihinden en az 15 gün önce kat
maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya taahhütlü mektupla toplantıya davet
edilir. Kat maliklerine imza karşılığı bir çağrı kâğıdının elden teslimi de
mümkündür. Çağrıda toplantının yer, saat ve gündemi belirtilir. Gündemde
olmayan bir maddenin görüşülmesi, ancak katılanların salt çoğunluk kararı ile
olabilir. İlk çağrı yapılırken, birinci toplantıda toplantı yeter sayısının
sağlanamaması halinde, ikinci toplantının nerede, hangi tarihte saate yapılacağı
da belirtilir.
c- İlk toplantının yapılamaması halinde, ikinci toplantı en geç on beş gün sonra
yapılır. Bu toplantıda karar yeter sayısı, katılanların salt çoğunluğudur. İlk
toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az olamaz.
d- Yönetici veya Denetici, Blok Kat Malikleri Kurulunu yukarıda belirtilen
usullere uyarak, önemli bir sebebin çıkması halinde gerekli gördüğü zaman
olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetici, kat maliklerinin üçte birinin yazılı
talebi halinde kurulu gecikmeksizin toplantıya çağırmakla yükümlüdür. Toplantı
isteminde bulunan kurul üyeleri, istemlerinde toplantının gündemini de
belirtmek zorundadır. Olağanüstü toplantılarda sadece gündemdeki konular
görüşülür ve gündeme ilave yapılmaz.
Toplantı ve Karar Yeter Sayısı
Madde 13a- Blok Kat Malikleri Kurulu kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından
yarısından fazlasıyla toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğuyla karar
verir. Görüşmesi devam eden bir toplantıda alınmış bir kararın yeniden
görüşülüp karara bağlanması, “ kararın yenilenmesi” önerisinin toplantıya
katılanların 2/3 oy çoğunluğuyla kabulüne bağlıdır.
b- Kat Mülkiyeti Kanununda özel haller için konmuş bulunan toplantı ve yeter
sayısına ilişkin kurallar saklıdır.
Kararların Bağlayıcılığı
Madde 14- Blok Kat Malikleri Kurulunun kararları, toplantıya veya karara
katılmış olmasalar dahi o bloktaki bütün kat maliklerini, yöneticiyi, deneticiyi
bağlar. Kurulca verilen kararı uygun bulmayan kat malikinin, karar aleyhine Kat
Mülkiyeti Kanununun 33. Maddesinde belirtilen süreler içinde olmak koşuluyla
Sulh Mahkemesine başvurarak hâkimin müdahalesini isteme hakkı saklıdır.
Kararların Yazılması ve İmzalanması
Madde 15- Blok Kat Malikleri Kurulunun kararları, toplantıyı yöneten Başkan
veya Divan tarafından Noter onaylı blok karar defterine yazılır. Kat Malikleri
Kurulu tarafından yetki verilmişse, toplantı tutanakları; sadece toplantıya
başkanlık eden Divan tarafından imzalanabilir. Başkan/ Divan karara aykırı oy
verenlerin aykırılık sebebini de karar defterine geçirir. İstemeleri halinde
toplantıya katılanların, karar defterini imzalamalarına ayrıca müsaade edilir.
B- BLOK YÖNETİCİSİ
Seçimi
Madde 16-Blok Yöneticisi iki yılda bir tek rakamlı yılların Aralık ayının ilk
haftasında yapılır.
a-Blok Kat Malikleri Kurulu tek rakamlı biten yılların Aralık ayının ilk
haftasında yapacağı toplantıda, kendi arasından birini Blok Yöneticisi olarak
seçer. Seçilecek kişinin kat maliki olma zorunluluğu vardır. Ancak tapu eşlerden
birinin adına ise kendisi veya eşi seçilebilir. Eski yöneticinin görevi yenisi
seçilinceye kadar devam eder. Ticaret Blokları ile Kamu lojmanlarında da
aynı usulle uygulanır ancak kat maliki şartı aranmaz.
b- Yönetici KMK 34/4. Maddesi hükümlerine göre kat maliklerinin sayı ve arsa
payı çoğunluğuyla seçilir. Ancak eski Yönetici iki dönem üst üste seçildikten
sonra, aradan bir dönem geçmeden tekrar aday olamaz.
Seçim sonuçları seçime katılanların tamamı tarafından imzalanacak tutanakla
belgelenir. Bu tutanak Kat Malikleri Kurulu Karar Defterine de yazılır;
imzalanır. Bu defterin, her takvim yılının bitmesinden başlayarak bir ay içinde
notere kapattırılması mecburidir.
Yöneticinin seçiminde kat malikleri anlaşamazlarsa kat maliklerinden birisinin
başvurması üzerine yönetici, Sulh Mahkemesi tarafından tayin edilir.
c-Kurul, yöneticiyi sayı ve arsa payı çoğunluğunun kararı ile her zaman
değiştirebilir. Ancak Sulh Mahkemesince atanan yönetici, (Sulh
Mahkemesinden izin alma hali dışında) atama üzerinden altı ay geçmedikçe,
kurul kararıyla değiştirilemez.
d- Yöneticinin adı ve soyadı ile iş ve ev adresinin ana gayrimenkulün kapısı
yanına veya girişte görülecek bir yere çerçeve içinde asılması mecburidir. Bu
yapılmazsa yöneticiden, ilgilinin başvurması üzerine aynı mahkemece elli Türk
Lirasından iki yüzelli Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir. Yöneticinin
seçimine ilişkin tutanaklar ile karar defterinin bir sureti Toplu Yapı Yönetimine
verilir.
e- Eski Yöneticinin görevi, yenisi seçilinceye kadar devam eder. Eski
yöneticinin faaliyetlerine ilişkin tüm evrak ve kıymetli belgeler, düzenlenecek
bir tutanakla 7 (yedi ) iş gününde devir/ teslim edilir.
Ücreti
Madde 17- Yöneticiye ödenecek ücret, Kat Mülkiyeti Kanununun 40.
maddesine göre Blok Kat Malikleri Kurulunca kararlaştırılır. Ancak Toplu Yapı
Temsilciler Kurulunun almış olduğu ilke kararlarını göz önünde bulundurur. Bu
ücret Toplu Yapıdaki yeknesaklığı sağlaması amacıyla iki aidattan fazla olamaz,
Ücret belirlemesinde yakıt ve ek aidat mukabilinde yapılan harcamalar dikkate
alınmaz.
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 181- Blok Yöneticisi kat maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumludur.
Yönetici, her yıl Haziran ayında yapılacak toplantıda o tarihe kadar elde edilen
gelirlerin ve yapılmış olan giderlerin hesabını vermekle yükümlüdür. (bütçe
yapılmamışsa) Yönetici bu amaçla gelir ve gider durumunu gösteren bir raporu
toplantı çağrısıyla birlikte kat maliklerinin bilgisine sunar. Yönetici yaptığı
harcamaları ve bütün gider belgelerini gerektiğinde incelenmek üzere bir
dosyada saklar. Karar defteri, her takvim yılının bitmesinden başlayarak bir ay
içinde yönetici tarafından notere kapattırılması mecburidir.
2-Blok Yöneticisi, Kat Mülkiyeti Kanununun 35, 36, 37 ve diğer maddelerinde
öngörülen görevleri ve özellikle aşağıda belirtilen işleri yapar.
c-Blok Kat Malikleri Kurulunca kabul edilmiş(gerekiyorsa) işletme projesi
(bütçe) yok ise, seçimini izleyen 15 gün içinde bir işletme projesi hazırlar.
Bu projede özellikle;
a- Toplu Yapı Ortak giderleri (çevre aidatı ) dışında kalan, bu Yönetim Planı ve
KMK. 20′ye göre her kat malikine düşecek muhtemel miktarı,
b- Tahmini ve muhtemel giderleri karşılamak üzere her kat malikinin bu
Yönetim Planı ve KMK’nın 20’ci maddesine göre vermesi gereken avans/ aidat
tutarını bu avans/ aidatın ödeme şekli ve zamanlarını gösterir.
İşletme projesi(bütçe), kat maliklerine ve bağımsız bölümden fiilen
yararlananlara (kiracı vs.) imzaları karşılığında veya taahhütlü bir mektupla
bildirilir. Bildirimden başlayarak 7 gün içinde projeye kat maliklerince itiraz
edilirse itiraz Blok Kat Malikleri Kurulunca bir hafta içinde incelenir ve proje
hakkında karar verilir, gerekirse yeni bir bütçe hazırlanır. İtiraz olmazsa
bütçekesinleşir. Kesinleşen işletme projesi (bütçe ) ile ilgili kararlar, İcra İflas
Kanunu’nun 68. Maddesinin 1 inci Fıkrasında belirtilen belgelerden sayılır.
c-Blok Yöneticisi Toplu Yapı Yönetim Kurulu tarafından yapılacak çağrılara
uyar; verilen kararları yerine getirir.
d-Blok yapının ve ortak yerlerin amacına uygun olarak kullanılması, korunması,
güçlendirilmesi, bakımı, işletilmesi ve onarımı için gerekli olağan tedbirleri alır
ve bu tedbirlerin gerektirdiği sözleşmeleri yapar. Bu Yönetim Planı’nın Toplu
Yapı Temsilciler Kuruluna ve Toplu Yapı Yönetim Kurulu’nun yetki, görev ve
sorumluluklarına ilişkin madde hükümleri saklıdır.
e- Blok yapının tümünü ilgilendiren tebligatı kabul eder. Blok ortak alanları
sigorta ettirir.
f- Blok kapıcısınıişe alır(Özellikle Y- tipi Bloklarda aralarında sözleşme yapmak
suretiyle birden fazla Blok anlaşarak tek kapıcı çalıştırabilir) çalışmalarını
düzenler onları yönetir ve denetler.
g- Blok Yöneticisi ortak gider ve avans/ aidatı bu Yönetim Planı ve KMK
hükümlerine göre belirlenmiş blok ortak gider paylarını ve gidere ilişkin
avans/aidatı toplar. (aidatını) ve gecikme tazminatını KMK.’na dayanarak,
bağımsız bölümden kiracı olarak veya başka sebeple devamlı olarak
yararlanandan da isteyebilir. Ancak kiracının sorumluluğu ödemekte olduğu kira
bedeli ile sınırlıdır. Kiracı yaptığı ödemeyi kira borcundan düşer. Blok ortak
gider payının (aidatın) ödeme yükümlüsü kat maliki olduğundan yukarıda ki
fıkraya göre tahsilat takibi yapılıyor olması, bağımsız bölüm sahibinden de
yükümlülüğü yerine getirmesini istemeye engel değildir. Onun sorumluluğu
ortadan kalkmaz.
h-Blok Yöneticisi, her türlü gelir-gider izlemelerini, bunların belgelenmesini,
muhasebesinin tutulmasını, banka hesabını açılmasını, nakit, çek, ödeme talimatı
kullanılmasını blok ortak gider aidat takibi, vb. işleri yapmakla görevli ve
yetkilidir.
ı-Blok Yöneticisi kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlülüklerini yerine
getirmeyen kat maliklerine ve yürütmeye yetkili olduğu hizmetler nedeniyle
üçüncü kişilere karşı bütün kat maliklerini temsilen dava açar, icra takibinde
bulunur. Bu çerçevede açılacak davalarda, davalı olarak Bloku temsil eder. Bu
davaların gerektirdiği avukatlık ücreti ile her türlü yargılama giderleri ortak
giderden karşılanır.
i- Blok kat malikleri kurulunun verdiği yetkiye dayanarak kendisi tarafından
sözleşmesi feshedilen veya sona eren kapıcı, bekçi vb. görevlilerin oturdukları
yerlerin 15 gün içinde boşaltılmasını sağlar; bu amaçla yerel mülki amirliğe
başvurur.
j- Blok Kat Malikleri Kurulu tarafından yerine getirilmesi öngörülen yukarıdaki
hizmetlerin tamamını veya bir kısmını, Kat Malikleri Kurulunca yetki verildiği
taktirde, sözleşme yapılarak gerçek yada tüzel kişilere ücret karşılığında
yaptırılabilir.
C-BLOK DENETÇİSİ
Seçimi
Madde 19-Blok Deneticisi iki yılda bir tek rakamlı yılların Aralık ayının ilk
haftasında Yönetici seçimleri ile birlikte yapılır.
a- Blok Kat Malikleri Kurulu tek rakamlı biten yılların Aralık ayının ilk
haftasında Denetici seçimi yapar ve kendi arasından birini Blok Deneticisi
olarak seçer. Seçilecek kişinin kat maliki olma zorunluluğu vardır. Ancak tapu
eşlerden birinin adına ise kendisi veya eşi seçilebilir. Eski deneticinin görevi
yenisi seçilinceye kadar devam eder. Ticaret Blokları ve Kamu lojmanlarında
da aynı usuller uygulanır ancak kat maliki şartı aranmaz.
Deneticinin seçimine ilişkin tutanaklar ile karar defterinin bir sureti Toplu Yapı
Yönetimine verilir.
b- Denetici KMK 41. Madde hükmüne göre kat maliklerinin sayı ve arsa payı
çoğunluğuyla seçilir. Eski denetici tekrar seçilebilir. Ancak eski Denetici iki
dönem üst üste seçildikten sonra, aradan bir dönem geçmeden tekrar aday
olamaz. Seçim sonuçları seçime katılanların tamamı tarafından imzalanacak
tutanakla belgelenir. Bu tutanak Kat Malikleri Kurulu Karar Defterine de
yazılır; imzalanır. Bu defterin, her takvim yılının bitmesinden başlayarak bir ay
içinde notere kapattırılması mecburidir.
Ücreti:
Madde 20- Blok Kat malikleri Kurulu, uygun görür ise, Blok Denetçisi için de
ücret ödenmesini kararlaştırır. Karşılığını blok bütçesinde gider kalemi olarak
gösterir.
Ancak Toplu Yapı Temsilciler Kurulunun almış olduğu ilke kararlarını göz
önünde bulundurur. Bu ücret Toplu Yapıda yeknesaklığı sağlamak açısından bir
aidattan fazla olamaz, Ücret belirlemesinde ek aidat mukabilinde yapılan
harcamalar dikkate alınmaz.
Görev, Yetki ve Sorumluluk
Madde 21a- Denetçi, Yöneticinin hesap ve işlemlerini en az üç ayda bir denetler ve bir
yıllık dönem sonunda (Aralık ayında ) Kat Malikleri Kuruluna vereceği raporda
denetim sonucu ve blok yapının yönetim tarzı hakkında görüşlerini bildirir.
Aklama ve sorumlu tutma kararı alınmasını önerir.
b- Denetçi bu raporu ve vereceği kararları noter onaylı bir deftere yazarak imza
eder.
c- Denetici gerek normal denetimlerde lüzum gördüğü taktirde yönetim ofisinde
denetim yapmak üzere yönetime ait evrakları isteyebilir. Bu durumda yönetim
evrakları vermekle yükümlüdür.
d- Denetici önemli bir sebebin çıkması veya denetim raporunun bir an önce
görüşülmesinin kanaatinde ise Blok Kat Malikleri Kurulunu olağan üstü
toplantıya çağırır.
e- Blok Kat Malikleri Kurulu gerekli görürse yöneticinin hesaplarını ayrıca
dışarıdan bir uzmana inceletebilir.
2. BÖLÜM
A- TOPLU YAPI TEMSİLCİLER
Oluşması, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 22a-Blok Kat Malikleri Kurulunca blok Yönetici ve Denetici seçiminde hangi
üyenin ( Yönetici yada Denetici ) Toplu Yapı Temsilciler Kurulu üyesi olacağı
blok kat malikleri kurulunca kararlaştırılarak seçim tutanakları ve karar defterine
yazılır.
b- Toplantı tutanağı ve karar defterinin bir sureti en geç 7 gün içinde Toplu Yapı
Yönetim Kuruluna teslim edilmesi gerekmektedir.
c-TURKUAZ VADİSİ Toplu Yapı Temsilciler Kurulu ‘Blok Kat Malikleri
Kurulunca Temsilci olarak belirlenen Blok Yöneticileri veya Deneticileri’
toplam 128 Blok yapıyı temsil eden 128 kişiden oluşur. Ayrıca 48. Maddeye
göre kamu kurumlarınca gönderilmiş kişiler de bu kurulun görevli öteki
üyeleridir.
d- Toplu Yapı Temsilciler Kurulu TURKUAZ VADİSİ Toplu Yapı Alanındaki
Ticaret Merkezi ve blok Yapının oturduğu alanlar dışında kalan ve münhasıran
blok ve ticaret merkezine tahsis edilmemiş bütün ortak yer, yapı ve tesisler (
otoparklar, yeşil alanlar, çocuk yeşil alanları, yollar, çevre aydınlatma, sulama
sistemi, Toplu Yapıya ait su depoları, su kuyuları, teknik alt yapı, kentsel
mobilyalar, vb.) Toplu Yapı Temsilciler Kurulu tarafından yönetilir.
e- Toplu Yapı Temsilciler Kurulu, ticaret merkezi ve blok yapıların oturduğu
alanlar dışında kalan Turkuaz Vadisi Toplu Yapı kapsamındaki veya
çevresindeki ortak kullanım alanlarının ( Kamuya açık alanların ), yapı, altyapı
ve tesislerinin ilgili Kamu ile mutabakat sağlanarak ve kamunun kullanımını
kısıtlamamak şartıyla, yerleşim planında ve uygulama projelerinde öngörüldüğü
şekilde kullanılmasına, yönetim, bakım-onarımına, işletilmesine ve bunları
sağlayıcı her türlü giderlerin karşılanmasına ilişkin kararları alabilir.
f- Toplu Yapı Temsilciler Kurulu, oluşumunu gerçekleştiren organik bağdan güç
alarak, Bloklar arası eşgüdüm ve birlikteliği sağlamakla görevli ve yetkilidir. Bu
amaca dönük ilke kararları alır, kurallar koyar. Aldığı karar ve koyduğu
kuralların bir bölümünü her Temsilci, kendi temsilcisi bulunduğu yapıda
yürütür; bir bölümünü ise Toplu Yapı Yönetim Kurulu eliyle yürütür.
g- Toplu Yapı Temsilciler Kurulu, Toplu Yapı Yönetim Kurulunu yönlendirici
kararlar alır; Kat Mülkiyeti Kanununun ilgili hükümlerinin ve bu Yönetim
Planının doğru uygulanmasını sağlar.
h-Blok Yönetici ve Deneticileri, Toplu Yapı Temsilciler Kurulunca Alınan ilke
kararlarına ve kurallara uyarlar.
ı-Blok Yönetici ve Deneticileri seçiminde Toplu Yapı Temsilciler Kurulu Üyesi
olarak seçilen Kurul üyeleri takvime bağlı olarak en geç Aralık ayı sonunda
toplanır. Bu kurul tarafından Temsilciler Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve
Divan Katibi seçildikten sonra. Bir önceki Yönetimin Faliyet raporu Denetim
Kurulu raporu görüşüldükten sonra Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının
ibra edilip edilmemesine karar verilir.
i-Toplu Yapı Temsilciler Kurulu her yıl Toplu Yapı Yönetim Kurulunun
hazırlayacağı bütçeyi görüşüp karara bağlar.
j- Toplu Yapı Temsilciler Kurulu, olağan veya olağanüstü toplantılarda, Toplu
Yapı Denetim Kurulunun raporlarını dikkate alarak inceleyip değerlendirir.
Bunun sonunda, Yönetim Kurulunu aklamaya yada sorumlu tutmaya karar verir.
Kurula Katılma ve Oy Hakkı
Madde 23-Toplu Yapı Temsilciler Kurulu Üyeleri, her biri kurulda temsil ettiği
bağımsız bölüm sayısı kadar oy hakkına sahiptir. Kurulun belli bir toplantısına
katılamayacak olan bir üye temsil ettiği Blok temsilcilerinden (Yönetici veya
Denetici ) biri bir başkasını vekil olarak tayin edebilir. Vekil temsil yetkisini
yazılı bir belge ile kanıtlamak zorundadır. Bir üye birden fazla vekalet yetkisi
kulanamaz.
Toplanma Ve Çağrı
Madde 24a-Toplu Yapı Temsilciler Kurulu, iki yılda bir tek rakamla biten yılların Aralık
ayı sonunda “ Seçimli Genel Kurul ve Bütçe Genel Kurulu” gündemi ile diğer
yıllarda ise sadece “ Bütçe Genel Kurulu “ gündemi ile olağan toplanır. Bu
toplantıda, Toplu Yapı Temsilciler Kurulu, bir Başkan, bir Başkan vekili ile
katip üye seçer. Bu Başkan ve Vekili her hangi bir toplantıda 2/3 çoğunluk
kararı ile düşürülebilir; yenileri salt çoğunlukla seçilir. Toplu Yapı Temsilciler
Kurulu salt çoğunlukla verdiği kararlara göre, yılda üç kez olağan olarak;
üyelerinin 2/3 çoğunluklu yazılı istemi üzerine ise olağanüstü toplanır. Toplantı
çağrıları Toplu Yapı Temsilciler Kurulu başkanı tarafından; gündem, yer ve saat
bildirilerek üyelere yazılı duyurudan sonra yapılır.
b-Toplu Yapı Temsilciler Kurulu, Toplu Yapı Yönetim Kurulunun 2/3
çoğunluklu kararını Temsilciler Kurulu Başkanı na iletmesi üzerinede belli
gündemle toplantıya çağırılabilir.
c-Toplu Yapı Temsilciler Kurulu başkanı tarafından hazırlanan gündeme ilişkin
Çağrı, Toplu Yapı Yönetim Kurulu Tarafından, toplantı tarihinden en az 15 gün
önce, bütün kurul Üyelerine imzalatılacak bir Çağrı veya taahhütlü mektupla
toplantıya davet edilir. Davette, toplantının yer, saat ve gündemi belirtilir.
Yönetim Kurulunun gelir/gider durumunu gösteren raporu da eklenir.
Gündemde olmayan bir maddenin konuşulması, Ancak katılanların çoğunluk
kararı ile olabilir. İlk davet yapılırken, birinci toplantıda çoğunluk
sağlanamaması halinde, ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı da
belirtilir.
Toplantı ve Karar Yeter Sayısı
Madde 25a-Toplu Yapı Temsilciler Kurulu üye sayısının yarısından fazlasıyla toplanır (
en az 65 kişiyle toplanır.) ve toplantıya katılanların oy çoğunluğuyla karar verir.
Hazirun oluştuktan sonra Toplantı, Başkanlık divanı tarafından açılarak
(Temsilciler Kurulu Başkanı Divan Katibi ve oy sayım memuru) çalışmalara
başlanır.
b- Görüşmeleri devam eden bir toplantıda Alınan bir kararın (aynı toplantı
gününde) yeniden görüşülmesi ve yeniden karara bağlanabilmesi önerisinin
toplantıya katılanların 2/3 imzalı talebinin Kabul edilmesine bağlıdır.
c-Yeter sayı sağlanamadığı için ilk toplantı yapılamazsa ikinci toplantı, en erken
7 gün en geç 15 gün içinde yapılır.
d- Toplu Yapı Temsilciler Kurulu Divan Başkanlığı, bütün bu halleri toplantı
tutanağında belirtir.
e-Kat Mülkiyeti Kanununda ve bu yönetim planında özel haller için öngörülmüş
bulunan toplantı ve karar yeter sayılarına ilişkin hükümler saklıdır..
Kararların Bağlayıcılığı
Madde 26- Toplu Yapı Temsilciler Kurulunun kararları, TURKUAZ VADİSİ
Toplu Yapı kapsamında bulunan blok Yöneticileri, deneticileri ile bütün
bağımsız bölüm sahiplerini (Kat Maliklerini)ve sakinlerini, (Kiracılarını) irtifak
hakkı sahiplerini ve bağımsız bölümleri herhangi bir şekilde onlardan
devralacak olanları bağlar.
Kararların Yazılması ve İmzalanması
Madde 27- Toplu Yapı Temsilciler Kurulu Kararları Temsilciler Kurulu
Başkanı tarafından Noter onaylı bir “Toplu Yapı Temsilciler Kurulu Karar
defterine “yazılır. Defter toplantıya katılan bütün kurul üyelerince imzalanır.
Ancak Temsilciler Kurulunun yetki vermesi halinde; karar defteri sadece Divan
üyeleri tarafından imzalanır. Başkan karara aykırı oy verenleri; Ayrıca karar
defterine geçirir. İstemeleri halinde karar defterini imzalamak isteyen
temsilcilere izin verilir. Toplu Yapı Temsilciler Kurulu Karar defteri, Toplu
Yapı Temsilciler Kurulu Başkanının kişisel sorumluluğu altında saklanır.
Başkanlar yenilendikçe eskisi ve yenisi arasında en geç 7 gün içerisinde devir
teslim tutanağı düzenlenerek devir teslim yapılır. Tutanaklar dosyasında
saklanır.
B- TOPLU YAPI YÖNETİM KURULU
Seçimi
Madde 28a-Toplu Yapı Yönetim Kurulu 2 yıl için, Toplu Yapı Temsilciler Kurulu
tarafından 5 asil, 3 yedek üye olarak seçilir.
b- Yönetim ve Denetim Kurulu üyelikleri liste veya çarşaf listeyle belirlenebilir.
Bu seçimde Yönetim Kurulu üyeliklerine Aday olanlar ilk iki tur oylamada salt
çoğunluk Kadar oy alamazlar ise, Üçüncü tur oylamada en çok oy alanlar seçilir.
c-Seçim sonuçları Toplu Yapı Temsilciler Kurulu Karar defterine yazılır.
d-Yönetim Kurulu seçimini izleyen ilk toplantıda, bir başkan, bir başkan vekili
ve bir de sayman iki üye seçer ve görev bölümü yapar. Sonucu Tüm blokların
ilan tahtasında kat maliklerine duyurur. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır
ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar verir.
e-Yönetim Kurulunun kararları her sayfası Notere onaylatılmış Toplu Yapı
Yönetim Kurulu Karar Defterine yazılır; toplantıya katılanlar tarafından
imzalanır. Aykırı oyu olanlar ise bunu belirterek imzalamak zorundadır. Bu
defter, Toplu Yapı Yönetimi Kurulu Başkanının kişisel sorumluluğu altında
saklanır. Değişen başkanlar arasında tutanakla devir teslim edilir, durum kurulun
bilgisine sunulur. Tutanak dosyasında saklanır. Bu defterin, her takvim yılının
bitmesinden başlayarak bir ay içinde notere kapattırılması mecburidir.
f- Yeni Yönetim Kurulu seçilinceye kadar eskisi görevine devam eder. Eski
yönetim faliyetlerine ilişkin tüm evrak ve kıymetli belgeler, düzenlenecek bir
tutanakla 7 gün içerisinde devir/teslim edilir
Ücreti
Madde 29-Toplu Yapı Yönetim Kurulu Üyelerinin ücreti, Toplu Yapı Yönetimi
bütçesi hazırlandığında karşılığı bütçeye konulur. (bu ücret Yönetim Kurulu
Başkanı için Askari ücretin en fazla (net askari ücret ) % 60’ı, her bir Yönetim
Kurulu üyesi için ise, Askari ücretin yarısından fazla olamaz. bu ücreti %50
oranına kadar artırmaya TYTK yetkilidir.)
Bir kişinin aynı zamanda hem Blok Yöneticisi/ Deneticisi hem de Toplu Yapı
Yönetim veya Denetim Kurulu Üyesi olarak iki ücret alıp, almayacağı,
Temsilciler Kurul tarafından belirlenir.
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 301-Toplu Yapı Yönetim Kurulu aynen bir vekil gibi görevli ve sorumludur.
2- Toplu Yapı Yönetim Kurulu göreve başladığında, Toplu Yapı Temsilciler
Kurulunca Kabul edilmiş bir işletme Projesi (Bütçe ) yok ise, 15 gün içinde
yenisini hazırlar. Varsa onu uygulamayı sürdürür. İşletme Projesinde özellikle;
a-Bir yıllık Toplu Yapı Ortak Giderlerinin çeşidini, tahmini tutarlarını ve
tahmini gelirlerini,
b- Toplu Yapı Ortak Giderlerinden bu Yönetim Planına ve KMK’nın 20.
Maddesine göre her kat malikine düşecek muhtemel miktarı,
c- Tahmini ve muhtemel Toplu Yapı Giderlerini karşılamak üzere her kat
malikinin bu Yönetim Planına ve KMK’nın 20. Maddesine göre vermesi
gereken avans/aidat tutarını bu avans/aidatın ödeme şekil ve zamanını
gösterir.İşletme Projesi, Toplu Yapı Temsilciler Kurulu üyelerine imza karşılığı
veya taahhütlü mektupla bildirilir. Bildirimden başlayarak 15 (onbeş) gün içinde
Bütçeye Kurul üyelerince itiraz edilirse, itiraz Toplu Yapı Temsilciler
Kurulunca incelenir ve bütçeye son şekli verilerek kesinleşir. Kesinleşen İşletme
Projesi (bütçe) veya Toplu Yapı Temsilciler Kurulu Kararları İcra İflas
Kanununun 68. Maddesinin 1 inci fıkrasında yazılı belgelerden sayılır.
Kesinleşen İşletme Projesi, Toplu Yapı Yönetim Kurulu tarafından bütün kat
maliklerine ve bağımsız bölümden filen yararlananlara (kiracı vb. ) duyurulur.
3- Toplu Yapı Yönetim Kurulu özellikle aşağıda belirtilen görevleri yapar.
a-Toplu Yapı Yönetim Kurulu, her yıl, Toplu Yapı Temsilciler Kurulunun
Yapacağı toplantılarada, o tarihe kadar görülen hizmetlerin, elde edilen gelirlerle
yapılan giderlerin hesabını vermekle yükümlüdür. Bu amaçla; gelir/gider
durumunu gösteren bir raporu, toplantı çağrısı ile birlikte Toplu Yapı
Temsilciler Kurulu Üyelerinin bilgisine sunar. Bu raporu, toplantıdan önce her
bloğun duyuru tahtasında asarak kat maliklerinin de bilgisine sunar. Yönetim
Kurulu, gelir/gider hesabına ilişkin muhasebe kayıtlarının tutulmasına ve
hesaplara ilişkin her türlü belgenin yasal süresi boyunca saklanmasından
sorumludur.
b- Toplu Yapı Temsilciler Kurtulunca verilen kararları yerine getirir.
c- Toplu Yapı ortak yer, yapı ve tesislerinin ve Toplu Yapı Temsilciler
Kurulunun kararları doğrultusunda ticaret merkezi ve blok yapıların oturduğu
alanlar dışında kalan ve toplu yapıya ait olan bütün ( Yeşil alanlar, otoparklar,
treduvarlar çocuk oyun alanları vb.) ortak yer, yapı ve tesislerin amacına uygun
olarak kullanılması, korunması, bakım ve onarımı, güvenliği için gerekli
önlemleri alır. Bu önlemlerin gerektirdiği (güvenlik görevlisi, bahçıvan,
elektirikci, tesisatcı, muhasebeci, büro işlerinde çalışacak personnel,vb.) yeteri
kadar görevli işe alır ve hizmet sözleşmelerini imzalar. Bu kişilerin çalışmalarını
düzenler, onları yönetir ve denetler.
d- Toplu Yapı Yönetim Kurulu, tüm bağımsız bölüm sahiplerinden ( Kat
Maliklerinden ) bu Yönetim Planı ve KMK hükümlerine göre belirlenmiş ”
Toplu Yapı Ortak Gider” paylarının ve bu gidere ilişkin avansı/aidatı toplar.
Toplu Yapı Ortak Gider payını,avans/aidatını ve gecikme tazminatını 634 sayılı
Kat Mülkiyeti Kanunu ve bu yönetim planına dayanarak, kat malikleri ile
bağımsız bölümden kiracı olarak veya başka bir sebeple devamlı olarak
yararlanandan isteyebilir. Ancak, kiracının sorumluluğu ödemekte olduğu kira
bedeli ile sınırlıdır. Kiracı yaptığı ödemeyi kira borcundan düşer. Toplu Yapı
Ortak Gider Payının ve avansının/aidatının ödeme yükümlüsü kat maliki
(bağımsız bölüm sahibi ) olduğundan, bağımsız bölümden kiracı olarak veya
diğer bir sebeple bir başkasının yararlanmakta olması, kat malikinin Toplu Yapı
Ortak gider ve avans/aidat payını ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.
e- Toplu Yapı Yönetim Kurulu, her türlü gelir/gider izlemelerini, muhasebe
kayıtlarının tutulmasına, banka da hesap açılmasını, nakit, ödeme talimatı
kullanılmasına (çift imza ile) bütçesinde belirlenen Avans/aidat takibini, icra
takibini vb. İşleri yapmakla görevli ve yetkilidir.
f- Toplu Yapı Yönetim Kurulu, yönetimiyle ilgili kat mülkiyetine ilişkin borç ve
yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat maliklerini ve/veya yürütmeye yetkili
olduğu hizmetler nedeniyle üçüncü kişilere karşı Toplu Yapı Kapsamındaki
bütün kat maliklerini temsilen dava açar; icra takibinde bulunur. Toplu Yapı
Temsilciler Kurulu kararlarının iptaline ilişkin olarak veya yapmaya yetkili
olduğu işler nedeniyle kat malikleri veya üçüncü şahıslar tarafından açılan
davalarda açılan davalarda diğer kat maliklerini temsil eder. Bu davaların
gerektirdiği avukatlık ücreti ile her türlü yargılama giderleri, toplu yapı ortak
giderden karşılanır.
g- Toplu Yapı Yönetimi bütçesinde belirtilen ortak gider aidat/avans payının
tamamını zamanında ödemeyen Kat Malikleri aylık yüzde beş (% 5) hesabıyla
gecikme tazminatı ödemek zorundadır.
h- Ortak gider aidat/avans payını ödemede iki aydan (yıl içinde iki defa) fazla
geciken kat maliki hakkında, TYYK bu Yönetim Planına, Kat Mülkiyeti
Kanununa ve genel hükümlere göre dava açmak ve icra takibini sürdürmekle
yetkilidir.
ı- Turkuaz Vadisi Toplu Yapısını üçüncü kişiler önünde Toplu Yapı Yönetim
Kurulu temsil eder. Bu sıfatla gerektiğinde davalar açar; açılacak davalarda taraf
olur.
i- Seçim dönemlerinde, Toplu Yapı Temsilciler Kurulunun karar alması
durumunda Bloklarda yapılacak seçimler için takvim yapar, eşgüdüm amacıyla
tutanak ve vekalet belgesi gibi kırtasiyeleri tek biçimde belirler. Blok yapı kat
malikleri kurullarının toplantıları için gerekli salon vb. Organizasyonlarda
yardımcı olur.
j-Toplu Yapıyı ilgilendiren tebligatı Kabul eder.
k- Toplu Yapı Yönetim Kurulu Başkanı, merkezi hizmetlerin görülüp
sürdürülmesinde, Blok Yönetim ve Denetim Kurulu Başkanlarının ihtiyaç ve
dileklerini dinler, çözümler üretir,
l-Toplu Yapı Yönetim Kurulunun kararlarına uymayan, uymakta geciken, aykırı
karar alan veya eylemde bulunan Blok Yönetimlerinin bu davranışlarını
değerlendirmeleri için o yapıların Kat Malikleri Kurulunu toplar. Toplama
nedenine göre düzenlenecek gündemin sonunda, Kat Malikleri Kurulundan
Yönetici hakkında göreve devam edip etmeyeceğine ilişkin karar almasını ister.
m-Toplu Yapı Kapsamındaki gerekli toplu yapı ortak yer ve tesislerinin sigorta
ettirir.
n-Toplu Yapıyı ilgilendiren çöp toplama, toplu taşıma, haberleşme, altyapı, vb.
Kamu hizmetleri konusunda ilgili Kurum ve Kuruluşlarla gerekli görüşmeler
yapar, Toplu Yapı Temsilciler Kurulunun kararları doğrultusunda görüş ve
talepleri bildirir, mutabakata varır; bu hizmetler konusunda Toplu Yapı
Temsilciler Kurulunu ve kat maliklerini bilgilendirir.
o-Toplu Yapı alanı içinde, sosyal, kültürel ve sportif faliyetlerin gelişmesine
katkıda bulunur.
ö-Turkuaz Vadisindeki Blok Yönetimlerinin İmar Kanununa, İmar Planına ve
Yapı Projelerine uyumsuz her türlü gelişmelerin önlenmesine, böyle
gelişmelerin giderilmesine ilişkin kararlar alır.
İmza Yetkisi
Madde 31-Toplu Yapı Yönetim Kurulu her türlü belgelerde, yazışmalarda ve
Toplu Yapı Yönetiminin hesaplarından para çekilirken iki imza kullanması
zorunludur.
Dışarıdan Hizmet Satın Alınması veya Hizmetin Devri
Madde 32-Toplu Yapı Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilmesi gereken ve
30. Maddede sayılan hizmetlerin tamamı veya bir kısmı, Toplu Yapı Temsilciler
Kurulunca yetki verildiği taktirde; sözleşme yapılarak gerçek ya da tüzel kişilere
ücret karşılığı yapılabilecektir.
C-TOPLU YAPI DENETİM KURULU
Seçimi
Madde 33--Toplu Yapı Denetim Kurulu 2 yıl için, Toplu Yapı Yönetimi
seçimiyle birlikte Toplu Yapı Temsilciler Kurulu tarafından 3 asil, 2 yedek üye
olarak, tek rakamla yıllarda Aralık ayı sonunda seçilir.
a- Yönetim ve Denetim Kurulu üyelikleri liste veya çarşaf listeyle belirlenebilir.
Bu seçimde Denetim Kurulu üyeliklerine Aday olanlar ilk iki tur oylamada salt
çoğunluk Kadar oy alamazlar ise, Üçüncü tur oylamada en çok oy alanlar seçilir.
b- Seçim sonuçları Toplu Yapı Temsilciler Kurulu Karar defterine yazılır.
c-Denetim Kurulu seçimi izleyen ilk toplantıda, Denetim KuruluBaşkanını
seçer, Sonucuher sayfası noterce onaylanmışDenetim Kurulu karar defterine
yazılır ve Yönetim Kurulu eliyle Tüm blokların ilan tahtasında kat maliklerini
duyurur. Bu defter, Toplu Yapı Denetim Kurulu Başkanının kişisel sorumluluğu
altında saklanır. Değişen başkanlar arasında tutanakla devir teslim edilir, durum
kurulun bilgisine sunulur. Tutanak dosyasında saklanır. Bu defterin, her takvim
yılının bitmesinden başlayarak bir ay içinde notere kapattırılması mecburidir.
d- Yeni Denetim Kurulu seçilinceye kadar eskisi görevine devam eder.
Görev Yetki ve Sorumlulukları
Madde 34a-Toplu Yapı Denetim Kurulu Toplu Yapı Yönetim Kurulunun, karar, işlem ve
hesaplarını enaz 3 ayda bir denetleyerek gerekli gördüğü uyarıları yazılı olarak
bu kurula bildirir. Yönetim Kurulunca verilecek cevapları yeterisiz bularak
denetim sonuçlarının Toplu Yapı Temsilciler Kurulunca bilinmesini uygun
görür ise, Kurulun toplantıya çağrılmasını Toplu Yapı Temsilciler Kurulu
başkanından isteyebilir. Temsilciler kurulu başkanı en geç 15 gün içerisinde
Toplu Yapı Temsilciler Kurulunu, söz konusu denetimi görüşmek üzere
toplantıya çağırır.
b-Toplu Yapı Denetim Kurulu, her yıl, Toplu Yapı Temsilciler Kurulunun
olağan toplantısında değerlendirmek üzere,Dönem sonlarında Yönetim
Kurulunun aklanması veya sorumlu tutulması önerisini de içeren bir yıllık kesin
hesaplara ilişkin raporunun toplantıda 7 gün önceden Toplu Yapı Temsilciler
Kurulu Üyelerine ulaştırılmasını ister, sağlar. Denetim Kurulu, zorunlu hallerde
Temsilciler Kurulunun olağanüstü toplanmasını Temsilciler Kurulu
başkanlığından isteyebilir.
c-Denetim Kurulu, bütün kararları ile rapor özetlerini, noterce onaylanmış
“Toplu Yapı Denetim Kurulu Karar Defteri”ne yazar. Bu defter, eski ve yeni
kurullar arasında tutanakla devir teslim edilir. Bu defterin, her takvim yılının
bitmesinden başlayarak bir ay içinde notere kapattırılması mecburidir.
d- Denetim Kurulu gerek normal denetimlerde gerek lüzum gördüğü taktirde
denetim yapmak üzere Yönetime ait evrakları isteyebilir. Bu durumda Yönetim
Kurulu bu evrakları vermekle yükümlüdür.
Ücreti
Madde 35Toplu Yapı Denetim Kurulu Üyelerinin ücreti, Toplu Yapı Temsilciler
Kurulunca belirlenir ve Toplu Yapı Yönetimi bütçesi hazırlandığında karşılığı
bütçeye konulur. (bu ücret her üye için net Askari ücretin en fazla % 40’ı oranını
geçemez bu ücreti %50 oranına kadar artırmaya TYTK yetkilidir.)
Bir kişinin aynı zamanda hem Blok Yöneticisi/ Deneticisi hem de Toplu Yapı
Yönetim veya Denetim Kurulu Üyesi olarak iki ücret alıp, almayacağı,
Temsilciler Kurul tarafından belirlenir.
IV. KISIM
Hâkimin Müdahalesinin İstenmesi
Madde 361- Toplu Yapı Temsilciler Kurulu, Toplu Yapı Yönetim Kurulu veya Blok Kat
Malikleri Kurulu tarafından verilen kararı, yasalara veya bu yönetim planı
hükümlerine aykırı bulan kat maliki, Kat Mülkiyeti Kanunun 33. Maddesinde
belirtilen süreler içerisinde olmak koşuluyla Sulh Mahkemesine başvurarak
kararın tamamen veya kısmen iptalini isteyebilir.
2- Kat maliklerinden birinin (veya onun katında kira sözleşmesine veya diğer bir
sebebe dayanarak yararlanan kimsenin) Kat Mülkiyeti Kanununda veya bu
Yönetim Planında öngörülen borç ve yükümlülüklerine uygun hareket
etmemesinden zarar gören, rahatsız olan başka kat maliki, Sulh Mahkemesine
başvurarak hakimin müdahalesini, rahatsız edici duruma son verilmesini
isteyebilir. Kat maliki, yöneticiye başvurarak, davanın yönetici tarafından
açılmasını da talep edebilir.
3- Kat maliklerinden biri, borç ve yükümlülüklerini yerine getirmemek suretiyle
öteki kat maliklerinin haklarına onlar için “çekilmez hale gelecek” derecede
aykırı davranırsa, kat malikleri KMK. 25. madde hükümleri çerçevesinde, o kat
malikinin bağımsız bölüm üzerindeki mülkiyet hakkının kendisine
devredilmesini hâkimden isteyebilir.
Kat malikleri “ortak gider ve avans payını zamanında ödemediği için iki takvim
yılı içinde üç defa icra ve dava takibine sebep olmuşsa” veya mahkemenin
emrine rağmen borç ve yükümlülüklerini yerine getirmemekte bir yıl ısrar
etmişse veya bağımsız bölümünü randevuevi veya kumarhane olarak kullanmış
veya kullandırmışsa “yukarıda değinilen” çekilmezlik" hali meydana gelmiş
sayılır.
V. KISIM
1. BÖLÜM
ORTAK YERLERE İLİŞKİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
A) Kat Maliklerinin Ortak Yerlere İlişkin Hak ve Yükümlülükleri
Blok Ortak Yerleri
Madde 37- Ortak yerlerin konusu Sözleşme ile belirtilebilir. Aşağıda yazılı
yerler ve şeyler bu kanun gereğince her halde ortak yer sayılır.
a- Temeller ve ana duvarlar, taşıyıcı sistemi oluşturan kiriş, kolon ve perde
duvarlar ile taşıyıcı sistemin parçası diğer elemanlar, bağımsız bölümleri ayıran
ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, avlular, genel giriş kapıları, antreler,
merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar ve buralardaki genel tuvalet ve
lavabolar, kapıcı daire ve odaları, elektrik, su ve doğalgaz saatlerinin
korunmasına mahsus olup bağımsız bölüm dışında bulunan yuvalar ve kapalı
kısımlar, kalorifer daireleri, yapının genel su depoları, sığınaklar,
b- Her kat malikinin kendi bölümü dışındaki kanalizasyon tesisleri ve çöp
kanalları ile kalorifer, su, doğalgaz ve elektrik tesisleri, telefon, radyo ve
televizyon için ortak şebeke ve antenler; sıcak ve soğuk hava tesisleri,
c- Çatılar, bacalar, genel dam terasları, yağmur olukları, yangın emniyet
merdivenleri. Yukarıda sayılanların dışında kalıp da, yine ortaklaşa kullanma,
korunma veya faydalanma için zaruri olan diğer yerler ve şeyler de (ortak yer)
konusuna girer.
Madde 38-Kat Maliklerinin Bağımsız bölüm ve Ortak Yerlerden
Faydalanması
a-Kat malikleri, mülkiyetlerinde bulunan bağımsız bölümler (daire, işyeri vb.)
üzerinde (Kat Mülkiyeti Kanununun ve bu yönetim planının hükümleri saklı
kalmak kaydıyla) Medeni Kanununun maliklere tanıdığı bütün hak ve yetkilere
sahiptirler. Kat Malikleri bağımsız bölümlerini içinde, ana taşınmaz mala zarar
verecek nitelikte olmamak kaydıyla, arzu ettikleri onarım, tesis ve değişiklileri
yapabilirler. Kat malikleri bağımsız bölümleri ve eklentileri kullanırken iyi niyet
kurallarına uymak diğer kat maliklerini rahatsız edecek hareketlerden veya
yasaya ve yönetim planına aykırı davranışlardan kaçınmak zorundadır.
b- Kat malikleri, bağımsız bölümlerinin bulunduğu bloktaki ortak yerlerden ve
tesislerden ( bodrum, sığınak, kazan dairesi, merdiven, asansör, radyo ve
televizyon antenleri, vb. den ) yararlanmak hakkına sahiptirler. Kat Malikinin
yukarıda belirtilen ortak yer ve tesislerden nasıl ve ne ölçüde yararlanacakları
Blok Kat Malikleri Kurulunca hakkaniyet kuralları dikkate alınarak belirlenir ve
gerektiğinde düzenlenir.
c- Kat Malikleri, Toplu Yapı alanındaki toplu yapı ortak alan, yapı ve tesislerden
(otoparklardan, spor ve oyun alanlarından, çocuk bahçelerinden, bitkisel sulama
depo alt yapı ve tesislerden, kentsel mobilyalardan, vb.) Toplu Yapı Temsilciler
Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde yararlanırlar.
Kat Malikleri;
d- Kat Malikleri bloğun mimari durum ve güzelliğini korumak zorundadır.
e- Kat Malikleri Kurulu üye tam sayısının 4/5 nisabı ile müsaade etmedikçe
bulundukları yapının ortak yerlerinde inşat, onarım ve tesis yapamazlar. Özel
eşyalarını bırakamazlar.
f- Toplu Yapı Temsilciler Kurulu 4/5 oy çokluğu ile müsaade etmedikçe
blokların cephelerinde badana, boya, kaplama vb. yapamazlar, binanın dış
görünümünü etkileyecek her hangi bir müdahale, eklemede, vb. bulunamazlar.
h- Toplu Yapı Ortak yer, yapı ve tesislerden yararlanırken, bu ortak yapı, tesis,
altyapı, kentsel mobilya, yeşil alanlar, vb. zarar verecek veya diğer kat
maliklerini rahatsız edecek davranışlarda bulunamazlar. Bunlardan
yararlanmaya yönelik yetkili kurumlarca belirlenmiş kural ve düzene aykırı
davranamazlar.
ı- Toplu Yapı Temsilciler Kurulu oy birliği ile müsaade etmedikçe toplu yapı
ortak yer, tesis kullanımlarına inşaat, badana, boya, kaplama, değişiklik gibi her
hangi bir müdahalede bulunamazlar; kendilerine ayrılan yerler dışındaki alanlara
araçlarını park edemezler. Bu yönetim planındave 634 sayılı KMK’ unda kat
mülkiyetinin yükümlülüklerine ilişkin olarak yer alan bütün hükümler, bağımsız
bölümden kiracı olarak veya herhangi başka bir sebeple devamlı bir şekilde
yararlananlara da aynen uygulanır. Bu yükümlülüklere aykırı davrananlar kat
malikleri ile birlikte müteselsilen sorumludurlar.
Madde 39. Kat Maliklerinin Uyması gereken Kurallar
a- Bağımsız bölümlerinde diğer kat maliklerini rahatsız edecek nitelikte toplantı
tertip edemezler, gürültülü hareketlerde bulunamaz, özellikle gece saat
23.00’den sonra tv., radyo ve teyplerini komşuları rahatsız edecek şekilde
kullanamazlar.
b- Bağımsız bölümlerin balkon, pencere veya teraslarında diğer hiçbir şekilde
halı silkeleyemezler, balkona görüntü kirliliği arz edecek şekilde eşya veya
dolap vb. konulamaz, su dökemezler, çöp atamazlar. Çamaşır balkonları hariç
binanın dış cephesinde veya dıştan görünebilecek yerlerinde ve bahçelerde
çamaşır asamazlar.
c- Bağımsız bölümlerini kumarhane, randevu evi gibi ahlak ve adaba aykırı
sayılacak bir şekilde kullanamazlar.
d- Kat mülkiyeti kütüğünde mesken, iş ve ticaret yeri olarak gösterilmiş
bölümlerini, hiçbir şekilde hastane, dispanser, klinik gibi müesseselere tahsis
edemezler.
e- Ana taşınmaz mal kütüğünde mesken olarak gösterilmiş bulunan bağımsız
bölümlerinde blok, kat malikleri kurulunun oybirliği ile müsaade etmedikçe
sinema, gazino, kulüp, kahvehane, dans salonu gibi eğlence, lokanta, pastanene
gibi beslenme yerleri ve basım evi, dükkan (berber dükkanı, kuaför, terzihane,
yatakhane, emlak bürosu, iş bulma bürosu, sendika, veya dernek merkezi,
dershane vb.) gibi yerler açamazlar.
f- Ana taşınmaz mal kütüğünde dükkan, iş veya ticaret yeri olarak gösterilen
bağımsız bölümleri kullanırken, diğer kat maliklerini rahatsız edecek
uygulamalarda bulunamazlar, gürültü, sarsıntı yapamazlar.
g- Bütün kat malikleri oy birliği müsaade etmedikçe, binanın ön, arka veya yan
cephelerinde bağımsız bölümlerinin pencere, balkon veya teraslarına dışarıdan
görünen veya dışarıya sarkan levha asamazlar, balkon veya teraslara, binanın
genel görüntü güzelliğini bozacak şekilde veya renkte güneşlik koyamazlar,
güvenlik önlemlerini alırken üst kata merdiven olacak şekilde korkuluk
yapamazlar.çatıya konulanOrtak Çanak antenler dışında hiçbir yere bireysel
anten konulmayacaktır.
h- Diğer bir bağımsız bölümde veya ortak yerlerde meydana gelen arızaların
giderilmesi bağımsız bölümlerine girme zorunluluğu bulunduğu hallerde izni
vermekten kaçınamazlar. Kat malikleri, bağımsız bölümlerinde bizzat
oturuyorlarsa, tebligat adreslerini, bu adresteki değişiklikleri ve bağımsız
bölümlerinde kiracı olarak veya başka bir sıfatla oturanların ad, soyadı, iş
adresleri derhal en geç 15 gün içinde blok yöneticisine bildirirler. Tebligat
adresini ve bundaki değişiklikleri bildirmeyen kat maliklerinin yönetimde
mevcut son adresine yapılan tebligat geçerli sayılır.
2. BÖLÜM
ORTAK GİDERLERE KATILMA
Genel Olarak Ortak Giderler
Madde 40a-Toplu Yapı Alanı sınırları içindeki konut ve ticaret merkezleri bağımsız bölüm
sahiplerinin (kat malikleri ) iki tür ortak gidere katılma zorunluluğu
bulunmaktadır. Bunlardan birincisi “Blok Ortak Giderleri” ve ikincisi “ Toplu
Yapı Ortak Giderleri”dir.:
b-Birinci tür ortak giderler, kat malikinin bağımsız bölümünün bulunduğu Blok
Yöneticisinin İşletme Projesi (bütçesi ) ile belirlenen miktardır. Ve Blok
Yöneticisi tarafından o blok ortak gider payı ve avans/aidat biçiminde toplanır
Bu giderler kapsamında Blok yapıya ait ortak yakıt gideri, kapıcının aylık ücreti,
sigorta pirimi, vs. tüm giderleri; kalorifer kazanı bakımı parça değişimi, asansör,
bakım onarım ve parça değişimi, her türlü ortak tesisatın ve tesisin bakım,
koruma, güçlendirme, onarım, yenileme ve işletme giderleri, blok ortak alanlara
ilişkin elektirik aydınlatma, temizlik malzemesi, su giderleri yönetici, denetici
huzur hakkı giderleri vb. bütçe ile belirlenen giderlerdir.
c- İkinci tür giderler, Turkuaz Vadisi Toplu Yapı Yönetimi İşletme projesi
(bütçesi ) ile belirlenen miktarlardır ve Toplu Yapı Yönetim Kurulu Tarafından
Toplu Yapı Ortak Gider payı ve avans/aidat biçiminde toplanır. Bu giderler
kapsamında; Toplu Yapı kapsamında bulunan Bloklar/ticaret merkezleri dışında
kalan Toplu Yapı Ortak alanlarının çevre, aydınlatma giderleri; bitkisel sulama,
tüm altyapı ve tesislerine ilişkin bakım, onarım, işletme, yenileme,vb. giderleri;
toplu yapı ortak yapılarına ait giderler, ortak alanların çimi, bitkileri, yer
kaplamaları, kentsel mobilyalar, vb. her türlü bakım, onarım, yenileme, işletme,
vb. giderleri; bahçıvan, güvenlik görevlisi, muhasebeci, tesisatçı, elektrikçi,
aidat takip memuru vb. ücretleri, sigorta pirimleri, vs. tüm giderleri, toplu yapı
yönetim ve denetim kurulu ücretleri; Toplu Yapı alanı içinde veya çevresinde
bulunan kamuya bırakılmış alan (yol, park vs.) veya yapı, altyapı tesislerin
bakım onarım ve işletilmesi, Toplu Yapı Temsilciler Kurulunun kararı ile toplu
yapı yönetimine verilmişse, bunlara ilişkin giderler, vb. bütçe ile belirlenen tüm
giderlerdir.
Blok Ortak Giderlere Katılma
Madde 41Kat Malikleri bu Yönetim Planında tanımlanan ortak giderlere aşağıda
belirtildiği şekilde katılırlar;
1-Blok ve Ticaret merkezi ortak giderlerine katılma;
Kat malikleri arasında başka bir anlaşma olmadıkça;
a- Aynı blok içinde Metre kareleri farklılık arz eden ( Örnek: CK tipi bloklar ve
Ticaret merkezleri ) blok ve ticaret merkezlerinde Kat maliklerinden her biri
arsa payları ne olursa olsun Kapıcı aylık ücreti ve sigorta pirimi, kalorifer bakım
ve onarımı, asansör bakım ve onarımı, elektirik, su, temizlik malzemesi, bakım
onarım, yönetici ve denetici ücretleri vs. tüm giderlere ve bu giderler için
toplanacak avans veya aidata eşit olarak katılırlar.
b- Kat maliklerinden her biri, yukarıda (a ) fıkrasında belirtilen blok ve ticaret
merkezlerinde yapının sigorta pirimleri, yakıt giderleri, için toplanacak avans
veya aidata metre kareleri/arsa payı oranında katılır.
c- Metre kareleri aynı olan diğer tüm bloklarda (Örenk: AK,B ve Y tipi
bloklarda) toplanacak avans veya aidata eşit olarak katılır.
2- Toplu Yapı Yönetim Giderlerine katılma;
Toplu Yapı Temsilciler Kurulu üyeleri arasında başka türlü bir anlaşma
olmadıkça;
a-Kat maliklerinden her biri arsa payları ne olursa olsun; güvenlik görevlisi,
bahçıvan, teknik vb. tüm personel aylık ücret sigorta pirimi, Toplu Yapı
Yönetimi ve Denetimi ücretleri vs. tüm giderlere bu giderler için toplanan avans
veya aidata eşit olarak katılırlar.
b- Kat maliklerinden her biri, yukarıda sayılan giderler dışında kalan, Toplu
Yapıya ait çevre aydınlatma giderleri, sulama vb. her türlü altyapı tesis ve
tesisata, yeşil alanlara, yollara, otoparklara vb. tüm toplu yapı ortak giderlerine
ve bu giderler için toplanacak avans veya aidata, arsa payları metre kareleri
oranında katılırlar.
Blok Ortak Giderlerine Katılma Zorunluluğu
Madde 42a-Kat Malikleri, bulundukları blok yapı ve Ticaret Merkezleri içinde kalan ortak
yer ve tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız
bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum veya ihtiyacı
olmadığını ileri sürmek suretiyle blok ve ticaret merkezi bütçesinde belirtilen “
ortak gideri” aidat ve avans payını ödemekten kaçınamazlar.
b- Ortak gider ve avans payının tamamının son ödeme tarihi her ayın son iş
günüdür. ( yakıtlarda fatura son günüdür ) Aidat ve avans borcunu son ödeme
gününe kadar ödemeyen kat maliki; temerrüde düşmüş sayılır, Bu tarihten
itibaren aylık %5 hesabı ile gecikme tazminatı ödemek zorundadır.
Toplu Yapı Ortak Giderlerine Katılma Zorunluluğu
Madde 43-
a- Yerleşim Planına ve Toplu Yapı Temsilciler Kurulu Kararına göre
belirlenmiş Toplu Yapı Ortak tesis ve yerlerine ilişkin ortak giderler ( Yeşil
alanlar, sulama, elektirik, güvenlik vs.) Toplu Yapıdaki tüm kat malikleri
tarafından karşılanır.
b- Toplu Yapı Ortak gider payı ve avans/aidat payının tamamının son ödeme
tarihi her ayın son iş günüdür. Aidat ve avans borcunu, son ödeme gününe kadar
ödemeyen kat maliki; temerrüde düşmüş sayılır. Bu tarihten itibaren aylık %5
hesabı ile gecikme tazminatı ödemek zorundadır.
c- Blok ortak giderleri için avans/aidat ve avans payını iki aydan fazla geciktiren
kat maliki, hakkında blok yöneticisi, Toplu Yapı Ortak gideri avans/aidat payını
iki aydan fazla geciken kat maliki, hakkında ise toplu yapı yönetim kurulu, bu
yönetim planına, Kat Mülkiyeti Kanununa ve genel hükümlere göre dava açmak
ve icra takibi yapmakla yükümlüdür.
d- Blok yapı veya Toplu Yapı giderlerinden bir gidere, kat maliklerinden veya
ailesinden biri veya onun bağımsız bölümünden yararlanmakta olan kişi (kiracı
vs. ) kusurlu hareketi ile sebep olmuşsa bu giderden, gidere sebep olan ve kat
maliki birlikte ve müteselsilsen sorumludur.
VI. KISIM
ÖNCELİKLE SATIN ALMA HAKKININ MEVCUT OLMAYIŞI
Madde 44- Toplu Yapı kapsamındaki bir bağımsız bölümün, bir arsa payının
satılması halinde, öteki kat malikleri öncelikle satın alma (kanuni şufa) hakkına
sahip değildir.
VII. KISIM
YENİLİK, İLAVELER VE GİDERLERİ KATILMA
Madde 45-
1-Blok yapının ortak yer ve tesislerinin daha rahat kullanılır hale getirilmesine
veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına (Örneğin, ortak anten
veya hidrofor yapılmasına vs.) ilişkin yenilik ve ilaveler, bloktaki kat
maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğuyla verecekleri karar üzerine yapılır.
Bu yenilik ve ilavelerin giderleri, faydalananlar tarafından, faydalanma oranına
göre ödenir. Kat maliklerinin bu esaslar çerçevesinde ödeyecekleri miktar blok
kat malikleri Kurulunca belirlenir.
2- Blok yapının ortak yer ve tesislerinde yapılması kararlaştırılan yenilik ve
ilaveler çok masraflıysa veya yapının bütün kat malikleri tarafından kullanılması
gerekli yerlerinde bulunmuyorsa, bunlardan faydalanmak istemeyen kat maliki,
gidere katılmak zorunda değildir; bu gibi yenilik ve ilavelerin giderleri, onların
yapılmasına karar vermiş olan kat maliklerince ödenir.
3- Toplu Yapı kapsamındaki ortak yer ve tesislerin daha rahat kullanılabilir hale
getirilmesine veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğalmasına ( Örnek:
ortak spor tesisleri, yürüyüş alanları, dinlence yerler vs.) ilişkin yenilik ve
ilaveler, Toplu Yapı Temsilciler Kurulunun oy çoğunluklu kararı ile yapılır. Bu
yenilik ve ilavelerin giderleri kat maliklerince eşit miktarda ödenir.
VIII. KISIM
TEMLİKİ TASARRUF VE ÖNEMLİ YÖNETİM İŞLERİ
1. BÖLÜM
Madde 461-Blok yapının ve münhasıran o bloğa tahsis edilmiş ortak yerlerin bir ayni
hakla kayıtlanması veya blok yapının tamamen veya kısmen yıkılarak yeniden
yapılması veya yapının dış duvarlarının çatı veya diğer ortak yerlerin reklam
amacıyla kiralanması gibi önemli yönetim işleri bütün kat maliklerinin oy birliği
ile verecekleri kararlarla yapılır. Kat malikleri yukarıda öngörülen kararı alırken
bu yönetim planında ve Toplu Yapı Temsilciler Kurulu ve Yönetim Kurulu
kararlarında yer alan kural, yasak ve ilkelere uymak zorundadır.
2-Toplu Yapı Kapsamındaki Bloklar/ Ticaret Merkezi yapılar dışında kalan
toplu yapı ortak yer, yapı ve tesislerin yararlanma tarzının değiştirilmesi; blok
yapı ( Ticaret blokları dahil) ve dış duvarlarının reklam amacıyla kiraya
verilmesi gibi önemli işler için Toplu Yapı Temsilciler Kurulunun oy çokluğu
ile alacağı karara bağlıdır.
2. BÖLÜM
Seçim Yöntemleri
Madde 47- Bu yönetim planı uyarınca seçimlerde, planda öngörülenlerden
başkaca konulacak ilke ve kurallar seçimi yapmakta bulunan kurullarca oy
çokluğu ile kararlaştırılır.
3. BÖLÜM
Kamu Kurumlarına Ait Binalar
Madde 48- Mülkiyetinin tümü kamu kurum ve kuruluşlarına ait (konut dışı)
yapılar ile bu yapıların üstünde bulunduğu imar adası, ait olduğu idare
tarafından görevlendirilen kişiler
tarafından yönetilir.
IX. KISIM
GEÇİCİ HÜKÜMLER
Madde 49 –
Geçici Madde 1) Toplu Yapı Temsilciler Kurulunun…./….2014 tarihli
toplantılarında alınan karar gereğince hazırlanan bu yönetim planının
uygulamaya konulmasına kadar geçecek süre zarfında, toplu yapının her türlü
yönetimsel iş ve işlemleri Toplu Yapı Yönetim ve Denetim Kurulunca
yürütülür.
TURKUAZ VADİSİ Konutları Toplu Yapı Yönetim Planı 49 madde olarak
…/…2014 tarihli Toplu Yapı Temsilciler Kurulu kararı ile değiştirilmiş olup,
2014 tarihinde Tapuya işetilerek onaylandıktan sonra uygulamaya konulmuştur.
Download

taslak yönetim planını incelemek için tıklayınız