OrnekNo:25*
T.C.
AD ANA
1. ICRA DAIRESI
2014/5035 ESAS
TA§INIRIN A£IK ARTIRMA iLANI
A^agida cins, raiktar ve degerleri yazih mallar sati^a gikanlmi? olup:
Birinci artirmamn asagida belirtilen gun, saat ve yerde yapilacagi ve o giin kiymetlerinin
%50'sine istekli bulunmadigi taktirde, yine asagida belirtilen giin, saat ve aym yerde 2. artirmamn
yapilarak satilacagi; gu kadar ki, artirma bedelinin malm tahmin edilen degerinin %50'sini
bulmasmin ve satis isteyenin alacagma riisham olan alacaklann toplammdan fazla olmasinm ve
bundan bapka paraya sevirme ve paylarm paylastirma giderlerini gecmesinin sart oldugu; birinci
artirmadan on giin once baslamak iizere artirma tarihinden onceki giin sonuna kadar
esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecegi, birinci artimiada istekli
bulunmadigi takdirde elektronik ortamda birinci artirmadan sonraki behind giinden baplamak
iizere ikinci artirma giiniinden onceki giin sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecegi,
mahcuzun satig bedeli iizerinden a^agida belirtilen oranda KDV.'nin ahciya ait olacagi ve satis
sartnamesinin icra dosyasmdan goriilebilecegi; gideri verildigi takdirde ^artnamenin bir orneginin
isteyene gonderilebilecegi; fazla bilgi almak isteyenlerin yukanda yazih dosya numarasiyla
dairemize basvurmalan ilanolunur. 10/09/2014
SimATlKA
Icra Miidiii
?42
Uhale Tarihi
: 16/10/2014 gunii, saat 14:00 - 14:10 arasi.
2Jhale Tarihi
: 06/11/2014 giinii, saat 14:00 - 14:10 arasi.
Ihale Yeri
: Yesiloba mahallesi Otogalcriciler sitesi told yam Koksal yediemin
deposu SEYHAN/ADANA
No
1
Takdir Edilen
Degeri TL.
70.000,00
Adedi
KDV
1
%1
Cinsi (Mahiyeti ve Onemli Nitelikleri)
01EE215 Plakali ,2011 Model , MAZDA Marka , RX-8
Tipli , 13B553276 Motor No'lu , JMSE173600301233 §asi
No'lu , Rengi Siyah , KONTAK ANAHTARJ VAR,
RUHSAT VAR, MUHTELIF YERLER1NDE giZIKLER
VAR, ARAC QALI§IR HALDE, ARA£ 31488 KM'DE,
(IIKm.114/1,114/3)
* : Bu ornek, bu Yonetmelikten onceki uygulamada kullandan Ornek 63'e kargihk gelmektedir.
Download

Yesiloba mahallesi Otogalcriciler sitesi told yam Koksal yediemin