DENİZ ENDÜSTRİSİNİ VE DENİZCİLİĞİ
GELİŞTİRME DERNEĞİ
Tel: 0212 320 32 44 Fax: 0212 320 32 08
KİŞİ ÜYELİK BAŞVURU FORMU
www.dentur.org.tr
Adı ve Soyadı
Baba Adı
T.C Kimlik No
Uyruğu
Doğum Yeri ve
Yılı
Mesleği
Nüfus Cüzdan
Fotopisi
ve
1 ad Fotoğraf
Nufus Cüzdan No
İli
İlçesi
Mahalle-Köy
Cilt No
Aile Sıra No
Sıra No
İkamet Adresi
İşyeri Ünvanı
İş Adresi
Telefon No
Fax No
Web Adresi
Email Adresi
Deniz Endüstrisini ve Denizciliği Geliştirme Derneği’ne Kişi üye olmak istiyorum. Dernekler Kanunu
ve Dernek Tüzüğü’nde belirtilen üye olma koşullarına sahip olduğumu,yukarıdaki kimlik ve adres
bilgilerimin doğruluğunu ,bunlarda olabilecek değişiklikleri en geç 1 ay içinde Derneğe yazılı olarak
ileteceğimi , Giriş Ödentimi ve Yıllık Ödentilerimi süreleri içinde ödeyeceğimi, aksine hareket ettiğim
takdirde Yönetim kurulunca üyeliğime son verilebileceğini kabul,beyan ve taahhüt ederim.
Adı ve Soyadı:……………………………….
İmza ve Kaşe:
Tarih
:……./……./201…
BAŞVURU SAHİBİ KİŞİYİ ÖNEREN DENTUR ÜYE BİLGİLERİ
Dernek Tüzüğünün 9 uncu maddesine göre , Derneğin iki üyesinin ( Kişi veya Tüzel)
aşağıdaki bilgileri doldurarak Başvuru Sahibini önermesi gereklidir.
Öneren Kişi/Tüzel Üye
İsim ve Soyadı
1 nci Öneri Sahibi
2 nci Öneri Sahibi
Firma İsmi
YETKİLİ İMZA
YÖNETİM KURULU KARARI
Deniz Endüstrisini ve Denizciliği Geliştirme Derneği’ne Kişi Üye olmak için başvuruda bulunan
…………………………………………………………………………………………………………….
………………. Yönetim Kurulu’nun …../…./…… tarih ve …….. sayılı kararı ile Kişi Üyeliğe Kabul
edilmiştir.
Genel Sekreter
AİDAT VE ÖDEME BİLGİLERİ
1. Kişi üye giriş ödentisi: Bir defaya mahsus olmak üzere ödenir. 2014 senesi itibarıyla
bu tutar 300.-TL dır.
2.Kişi üye yıllık ödentisi: Tüzeli üyeler için her yıl ilgili tarihlerde ve üyeliğin devam ettiği
sürece ödenmesi gereken tutardır. 2014 senesi ıtibariyla bu tutar yıllık 150.-TL dır.
3. Başvuru sahibi Tüzel Kişi Başvurusu’nun DENTUR Yönetim Kurulunca kabul
edildiğinin, kendisine tebliğ edilmesini takiben yukarıda belirtilen Giriş ve Yıllık
ödentileri aşağıda bilgileri belirtilen Banka hesabına veya Kredi Kartı kullanarak
öder ve ödemenin belgelenmesini takiben Dernek Üyeliği kesinleşir.
BANKA BİLGİLERİ:
BANKA ADI
ŞUBE KODU
HESAP NO
IBAN NO
: GARANTİ PERPA ŞUBESİ
: 459
: 6294897
: TR05 0006 2000 4590 0006 2948 97
KREDİ KARTI İLE ÖDEME
Kart Sahibi
İsim/Soyadı
Kart Cinsi
Mastercard …
Visa …
Kart No
Son Geçerlilik Tarihi
Güvenlik Kodu
DENTUR Üyeliğine kabul edilmem maksadı ile ; Üyelik Giriş Ödentisi……………TL
ve 201… Yılı Ödentisi ………….TL olmak üzere, Toplam …………………..TL nın
yukarıda bilgileri sunulan kredi kartımdan alınmasını rica ederim.
İMZA
Download

DENİZ TURİZMİNİ VE DENİZCİLİĞİ