— 3—
Milli Eğitim Komisyonu Rapora
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Millî Eğitim Komisyonu
Esas No., : 1/721
Karar Noe : 4
1 s 5 , 1986
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
«2955 Sayılı Gül'hane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair
Tasarısı» Komisyonumuzun 30.4.19*86 Tarihli 5 inci birDeşinıünde Millî Savunma Bakanlığı ve YÖK
cilerinin de iştirakiyle incelenip görüşüldü.
Tasarının gerekçesinden de anlaşılacağı üzere yükseköğretimde sistem bütünlüğünün sağlanmasını
layan tasarı, komisyıonumuzca da uygun mütalaa edilerek, tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmış
lahara maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.
Kanun
temsil­
amaç­
ve bi-
Tasarının başlığı, tasarı metninde yer alan Geçici Madde dolayısıyla «2955 Sayılı Gülhane Askerî Tıp
Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair
Kanun Tasarısı» şekillinde düzenlenerek Komisyonumuzca kabul edilmiştir.
Tasarınım 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nci maddeleri Komisyonumuzca da uygun görülerek aynen kabul edilmiş­
tir.
Genel Kurulun tasvtiplerine arz edilmek üzere Başkanlığa saygı ite sunulur.
'Balşkaınvekiili
İsmet Özarslan
Amasya
Sözcü
İsmail Dayı
BaMaeSiiıj
Kâtip
Mümtaz Güler
Uşak
Üye
Osman İşık
Ankara1
Üya
Prof. Dr. F. Rezan Şahinkaya
Ankara
Üye
M. Ali Doğuştu
'Bingöl
Üye
Mahmud Altunakar
Diyarbakır
Üye
Hamit Melek
Haitaıy
Üyd
F. Mihriban Erden
İsparta
Üye
ö. Necati Cengiz
dsitamlbull
Üya
H. Yılmaz önen
Izmiö
Üya
Aziz Kaygısız
(Kaııti
Üya
Alaeddin Kısakürek
Kjalhramıanmıaraş
üya
Ziya Ercan
Konya
Üyd
Bahriye Üçok
Ordu
Üya
Besim Göçer
Çonüm
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S;. Sayısı: 438)
Download

1/721 Karar Noe - Türkiye Büyük Millet Meclisi