EĞİTİM SİSTEMİNİ
DÖNÜŞTÜREN ÜLKELER
Almanya
Belçika
Brezilya
ALMANYA
Almanya , doğu ile batı İskandinavya ile Akdeniz Bölgesi arasında yer
almış ve Uygarlığı ilk zamanlarından beri her zaman çok önemli bir ülke
olmuştur.Almanya, Avrupa Birliği ve NATO üyesidir.Köklü bir kültürel
geleneğinin olmasının yanı sıra avrupanın en güçlü ekonomisidir.Yüksek
bir göçmen nüfusunu da içerisinde barındırmaktadır.
ALMANYA EĞİTİM SİSTEMİNİN
ÖZELLİKLERİ
• Eleyici bir özelliğe sahiptir.
• Üçlü okul sistemleri vardır.(Hauptschule,Realschule ve
Gymnasium)
• Eğitimin önemli bölümleri federal eyaletlerin etkisindedir.
• Resmi okulların hepsi ücretsizdir.
• Din dersi zorunlu ders değildir.
• 9-12 yıl süreli eğitim sistemi vardır.
• Kız-Erkek karma eğitim mevcuttur.
• Okul-Aile işbirliği görülür.
EĞİTİM POLİTİKASI
‘’Her bireye kendi yetenek ve ilgi alanına göre en uygun eğitim
imkanını sağlamak’’
üzerine kuruludur.
ALMANYA EĞİTİMİNDE
TEMEL OKULLAR
Kindergarten (Anaokul-Çocuk Yuvaları): İsteğe bağlıdır.Eğitim
programının ağırlık noktası konuşma yeteneğini artırmak,kişiliğini
geliştirmek,sosyal eğitim ve oyundur.3-5 yaş arasını kapsar.
Sondershchule (Özel Eğitim Okulları)
Öğrenim zorluğu çeken öğrenciler için açılmış olan okullar.
15 yaşına kadar eğitime devam edilir. Özür grupları-görme, işitme vb
engelliler-dışında zihinsel engellilerde bu okullarda eğitilerek, yaşama
hazırlanırlar. Bilgi ve beceriler kazandırılarak bir iş meslek sahibi olmaları
sağlanır.
Grundschule (İlk Okul):Çocuklar 6-9 Yaşlarını kapsayan bu
okullara giderler.İlkokul Almanya da 4 sene sürmektedir.Bu
okullarda okuma-yazma, temel bilgi ve beceri dersleri
verilir..4.sınıfta yapılan bir değerlendirme ile çocukların
kaderleri belirlenir.Burada öğrenciler ,notları na göre
Gymnasium, Realschule veya Hauptschule'ye dağılır. bu üç
kademedeki okullar arasında devamlı bir akış vardır.
Buna göre bir defa Gymnasium'a giren öğrenci devamlı orada kalma
garantisine sahip değildir.Hauptschule'ye giden öğrencinin de oradan
Real veya Gymnasium'a geçiş yapma yolları vardır.Öğrencinin
performasınsa bağlı yatay geçişler olabilmektedir.Teorik olarak bu
yatay geçiş var olsada uygulamada başaran öğrenci sayısı az azdır.
Pek çok Türk ailesinde eğitim sistemi hakkında bilgi yetersizliği
nedeniyle bu 4. senenin çocukları için önemini bilememektedir.
Almanya'daki Türk çocuklarının Gymnasium'a gitme ortalaması
diğer yabancı çocuklarından ve Almanlardan çok daha düşüktür.
Almanların % 37'si, İtalyanların, Yunanistanlıların yaklaşık
olarak % 15 - 20'si Gymnasium'a giderken, Türk çocuklarında bu
oran % 5'lerin altında kalmaktadır.
ALMANYAN EĞİTİMİNDE
ÜÇLÜ EĞİTİM SİSTEMİ
ALMANYA EĞİTİMİNDE
ÜÇLÜ EĞİTİM SİSTEMİ
Çocuklar temel okuldan(Grundschule )sonra eleme yöntemiyle
bu üç eğitim grubundan birine dahil edilirler.
 HAUPTSCHULE(Esas Okul): Temel eğitimde başka okullara
yönlendirilecek derecede başarılı olamamış öğrencilerin
devam ettiği okullardır. Genel kültür eğitimi ve meslek eğitimi
verilir.Genelde göçmen kökenli öğrencilerin yoğunlukta
olduğu okul çeşididir.
ALMANYA EĞİTİMİNDE
ÜÇLÜ EĞİTİM SİSTEMİ
 REALSCHULE (Orta Okul): İlkokulda başarı düzeyleri orta
olan öğrencilerin yönlendirildiği ve mezunlarının mesleki
eğitim veren bir üst kuruma gönderildiği okuldur.
ALMANYA EĞİTİMİNDE
ÜÇLÜ EĞİTİM SİSTEMİ
 GYMNASİUM (Akademik Lise):İlköğretimde yüksek
öğrenim yapabilecek seviyede bulunan öğrencilerin
yönlendirildiği okuldur.Abitur (Olgunluk) sınavının başarılı
şekilde verilmesiyle sonuçlanır.
ALMANYA EĞİTİMİNDE
YÜKSEKÖĞRETİM
ALMANYA EĞİTİMİNDE
YÜKSEKÖĞRETİM
Öğrenciler yükseköğretime geçiş yapabilmek için abitur sınavından
en az 300 üzerinden 100 almaları gerekmektedir. Sınavda başarılı
olanlar puanlarına göre istediği üniversiteye yerleşir. İlk sene herhangi
bir yere yerleşemeyen adayın puanı her sene otomatik olarak artar.
Örneğin ilk sene 170 puan alan öğrenci takip eden senede
yerleşebilmesi için puanı 180 olarak hesaplanır.
Almanya'da yüksek eğitim alanında sistem, Üniversiteler/
Universitaetve Meslek Yüksek Okulları / Fachhochschule
şeklindeki bir temel ayrıma dayanır. Almanya Teknik üniversite
ve klasik üniversite olmak üzere iki formda bulunan üniversiteler
sunar. Meslek Yüksek okulları toplum ve ekonomi için yetişmiş
nitelikli personel kazandırır.Süresi 3 yıldır.
2000 YILINDA
UYGULANAN PİSA
TESTLERİNİN
ALMANYAYA ETKİSİ
VE SONUÇLARI
PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) okulda
öğretilen müfredatı ölçmeyi hedeflemekten ziyade, 15 yaş
çocuklarının hayata katılımı için gerekli bilgi ve becerileri
ölçmeyi hedefleyen, karşılaştırmalı bir çalışmadır. 2000 yılından
itibaren üç yılda bir düzenlenen bu çalışma kapsamında
matematik, fen bilimleri ve okuma becerileri alanında test usulü
ve açık uçlu sorular sorulmaktadır.
2000 yılında ilk kez uygulanan PISA testlerinde, Alman
öğrencilerin okuma ve okur-yazarlık alanlarında OECD ülkeleri
ortalamasının oldukça altında yer alması ülkede sarsıcı bir etki
yaratmıştı.
 Almanya okur yazarlık oranında
oecd ortalamasının altında
kalmıştır.
 Eğitim alanında eşitlik
sağladıklarını dile getiren
almanya ya bakıldığında ailelerin
sosyo-ekonomik konumlarıyla
öğrencilerin başarısı arasında ki
bağlantı diğer tüm oecd ülkelerine
göre daha güçlü olarak karşımıza
çıkmıştır.
 Eğitim saatlerinin azlığıyla ve
öğrenciler henüz on yaşındayken
yönlendirildikleri katı
değerlendirme sistemlerinde
mağdur edilmekteydi.
PISA şoku”nun etkisiyle; siyasi partiler, sendikalar ve
ebeveyn toplulukları, anlamlı reformlar geliştirme yolunda
birlikte çalışmaya başladılar. Eğitim uzmanları, üçlü okul
sisteminin Almanya’nın başarı düzeyinin düşük olmasındaki
başlıca neden olduğu sonucuna vardılar. Eyaletler, bu
konudaki reform gereksinimini, farklı yollar izleyerek ve
farklı adımlar atarak yanıtladılar.Parçalı müfredat yerine
ortak müfredat kıyaslama yöntemlerinin iyileştirilmesi,okul
saatlerini düzenleme ve mağdur çocukların gereksinimlerine
odaklandılar.
Eğitim alanındaki girişimler aynı zamanda, öğretmenlerin
niteliğinin iyileştirilmesini de hedefliyordu. Başarıyı artırma
yolundaki, reformların birleşimi ve ülke düzeyindeki çabalar
sayesinde, Almanya’da eğitim sisteminden elde edilen sonuçlar
iyileşme yolundadır. 2000 yılındaki PISA testlerindeki başarı
düzeyi düşük öğrenciler, 2009 yılında daha iyi sonuçlara ulaştılar.
Öte yandan, başarı düzeyi yüksek öğrenciler, 2000 yılındaki
başarılarını korudular. Öğrencilerin sosyo-ekonomik kökenlerinin
başarı üzerindeki etkisi de azaldı.
BELÇİKA
Belçika Krallığı,Batı Avrupa'da
bulunan bir devlettir. Avrupa
Birliği’ne üye ve birliğin
NATO gibi bazı uluslararası
organizasyonların merkezlerini
barındırır.
Federal bir devlet yapısına
sahiptir. Federal sistem 3
Topluluk (Fransızca, Almanca,
Flamanca konuşanlar) ve üç
Bölgeden (Valon, Flaman ve
Brüksel) oluşmaktadır.
.
BELÇİKA EĞİTİM
SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ
• Eğitimde özgürlük esastır.
• Aileler çocuklarını istedikleri okula gönderme özgürlüğüne
sahiptir.
• Kamu eğitimi tarafsızdır. Felsefi,ideolojik, dinsel öğelerden
etkilenmez.
• Her okul din ağırlıklı eğitim mi laik eğitim mi verdiklerini
açıklamak zorundadır.
• Devlet okullarında zorunlu eğitimin sonuna kadar hiçbir ücret
alınmamaktadır.
EĞİTİM POLİTİKASI
Flaman eğitiminin başındakiler, öğrenciler için yalnızca temel
düzeyde bir başarı hedefi koymakta ve okulların bunlara uyup
uymadığını denetlemek amacıyla düzenli denetimler yapmakla
yetinmekteler.
BELÇİKA EĞİTİMİNDE
TEMEL OKULLAR
Flaman bölgesi eğitim sistemi temel, orta ve yüksek öğretim
olmak üzere üç kademeye ayrılmıştır. Bu üç geleneksel eğitim
kademesinin yanı sıra bir de sürekli kendini geliştirme eğitimi
vardır. Bu eğitim daha çok yetişkinlere yöneliktir. Çok düşük
ücretler alınarak yabancı dilden, mesleki beceriye ve bilgisayar
kurslarına kadar değişik alanlarda yıllık,altı aylık yoğunlaştırılmış
ya da isteğe bağlı olarak haftada bir ya da iki yarım gün şeklinde
süren eğitim programları bulunmaktadır.
Genel olarak Flaman Bölgesi eğitim organlarına baktığımızda
ödeneği devlet tarafından sağlanan resmi ve özel eğitim
kurumları,serbest ve özerk eğitim kurumları (çoğunluğu katolik
okullarıdır geri kalanlar ise azınlık olarak protestan,yahudi
protestan,yahudi,ortodoks ve islami okullardır) ve her hangi bir
dini temel almayan yöntem okulları olarak adlandırılan
Freinet,Montessori,Stenier okulları vardır.
Temel eğitim altı yaşında başlamaktadır. Zorunlu eğitim Kapsamı
dışında olan anaokuluna çocuklar iki buçuk yaşından beş yaşına
kadar kabul edilmektedir.
1. 2. ve 3. sınıflardan oluşan
anaokullarına devam
zorunluluğu bulunmasa da neredeyse
velilerin tamamı çocuklarını
anaokulu sınıflarına göndermektedir.
Veliler çocuklarını istedikleri yaşta
anaokuluna kayıt ettirme
özgürlüğüne sahiptir. Anaokulu
eğitiminde, yaratıcı oyun
biçimindeki eğitsel aktivitelerle grup
çalışmalarına ağırlık
verilmektedir.
İlkokulun öğrenim süresi altı yıldır. Her çocuk için zorunlu
ve parasız olan İlkokul eğitimi, on iki yaşına kadar sürmektedir.
Öğrencilerden hazır bulunuşluk düzeylerine göre ilkokula
başlayamayacak durumda olanlar, Çocuk Rehberlik Merkezi ’nin
(CLB) görüşü alınarak veli onayı ile bir yıl daha anaokuluna
devam ettirilebilmektedir. Ancak, bu durumda olan çocuklar,
zorunlu eğitim çağında oldukları için, ilkokula gitmiyor olsalar da
anaokuluna devam etmek zorundadır.
Orta öğretim seviyesinde
modern ve klasik olmak üzere
iki ayrı öğretim sistemi
uygulanmaktadır. Genelde
öğrenciler orta öğretimin
birinci yılında genel, teknik,
sanat ve meslek okullarından
birini seçerler. Belçika’nın
Flaman Toplumu Hükümeti,
modern ve klasik olmak üzere
öğretim sisteminin yol açtığı
güçlükleri ortadan kaldırmak
amacıyla, iki sistemin olumlu
yönlerini birleştiren tek bir
orta öğretim yapısı
oluşturmuş ve uygulamaya
koymuş bulunmaktadır.
 Özel eğitim, çocuğun normal
anaokuluna giriş yaşı olan iki
buçuk yaşında başlayıp, yirmi
bir yaşına kadar devam
edebilmektedir.
BELÇİKA EĞİTİMİNDE
YÜKSEKÖĞRETİM
Üniversite öğretimi üç kademelidir. İlk iki kademe önlisans ve lisans,
üçüncü kademe ise lisansüstü öğrenimdir.İki veya üç yıl süreli
üniversite birinci kademe eğitimi, yüksek öğretime geçiş hakkı veren
lise diplomalı tüm öğrencilere açıktır. Bu eğitim kademesinde genel
ve bölümle ilgili fen veya beşeri bilimlere giriş öğretimi verilir. kinci
kademede ise ilk kademedeki 2-3 yıllık eğitimin üzerine en az iki en
çok dört yıllık üniversite öğrenimini takiben alanlara göre öğretmen,
mühendis, eczacı, tıp doktoru, veteriner vb. ünvanlar elde edilir.
Flaman Eğitim Sisteminde fırsat eşitliği, düşünce özgürlüğü ve
sosyal adalet bir ilke olarak belirtilse de farklı kültür ve ana diline
sahip öğrencilerin başarısı için gerekli hizmetleri götürmekte
zorlandığı; sistemin, Türk kökenli çocukların dil,kültürel
farklılıklar, aile, çevre gibi etmenler nedeniyle yaşadıkları
iletişim ve uyum sorunlarını çözemediği, çocukların sıklıkla bu
nedenle özel eğitim okullarına yönlendirildiği, eğitim ve iş
alanında ayrımcılık ve asimilasyona dönük tutumların sürdüğü,
Türk toplumunu temsil eden sivil toplum kuruluşu yetkililerinin
ve yerel Türk basınının vurguladığı sorunlardır.
Belçika’da yapılan araştırma sonuçları Türk kökenli
öğrencilerin % 60'ının ilköğrenimleri sırasında en az bir kez
sınıfta kaldığını göstermektedir. Ayrıca Türk çocuklarının özel
öğretime yönlendirildikleride görülmektedir.
2009 PISA testlerinde, çarpıcı bir eğitim eksikliğine işaret
eden bir sonuçla, en iyi sosyal konumdaki çocuklardan
oluşan yüzde 25’lik bölüm, en alt tabakalardan gelen
yüzde 25’lik dilime 100 puan fark attı.
Standartları yükseltmek amacıyla, Flaman hükümeti, “kalite üçgeni”
adını verdiği bir strateji geliştirdi. Bu üçgenin köşelerinde
okullar,eğitim danışmanlığı ve flaman okul denetçiliği yer almaktadır.
Ülkenin bütününe bakıldığında Belçikada okullara tanınmış
özerkliğin kapsamının genişliği ve seçme özgürlüğünü
görebilmekteyiz.Çocukların sosyo-ekonomik durumlarına
bakılarak okulların kamu kaynaklarından yararlanması da mevcuttur.
BREZİLYA
Brezilya Fedaratif Cumhuriyeti olan devletin başkenti Brasilia'dır.
Güney Amerika'nın doğusunda yer alır ve en kalabalık en büyük
ülkesidir.
BREZİLYA EĞİTİM
SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ
• İlköğretim mecburidir. İlkokul 4 senedir ve 7 veya 8 yaşında
öğrenci kabul eder.
• Üç çeşit ilkokul vardır. Yaygın olanı devlet ilkokulu olup, eyalet
yöneticileri tarafından idare edilir.İkincisi belediye okulları,
üçüncüsü de özel ilkokullardır.
Halkın eğitim düzeyinin yükseltilmesi, Brezilya’nın ekonomik
Gelişmesi bakımından yaşamsal önem taşımaktadır.
• 1950’lerde, Brezilya da toplam nüfusun yüzde 50’den fazlası okuma
yazma bilmiyordu. Son elli yılda, ülke nüfusu büyük bir sıçrama
yaptı ve geniş kitleler kırdan kentlere aktı.
• 1972’de, zorunlu eğitim 7 – 14 yaş arası tüm çocukları kapsayacak
biçimde genişletildi.
• 1995 yılında, ülkedeki çocukların yüzde 90’ı ilkokula kaydedilmiş
durumdaydı, ama, sekizinci sınıfı tamamlayabilenler çocukların
yalnızca yarısıydı.
• 2000 yılında, yetişkin nüfusun yüzde 13.6’sı hala okur-yazar değildi
ve Brezilya, 15 yaş okul çocuklarına uygulanan PISA testlerinde en
başarısız ülke konumundaydı. Teste katılan öğrencilerin yarısından
çoğu, en az başarı düzeyinde veya altında sonuçlar almıştır
Ülkedeki 200,000 okuldaki sınıfların ortalama öğrenci sayısı,
çoğu OECD ülkesinden yüksektir.
Brezilya devleti son on yılda; okullara ve öğretmen maaşlarına
yaptığı harcamaları artırmak, çocuklarını okula göndermeleri için
yoksul ailelere yardım etmek yoluyla, ülkedeki eğitim düzeyini
yükseltme yolunda önemli bir hamleye girişti. Belli nitelik
hedefleri koyan ve okulları bu hedeflere nasıl ulaşacaklarını
seçme konusunda serbest bırakan Ulusal Eğitim Planı sayesinde,
ülke, en iyi eğitim uygulamalarının denenmekte olduğu bir
laboratuara dönüştü.
O günden bu yana, kapsamlı eğitim reformu sayesinde, Brezilya’nın
başarısı yükselmeye başladı. Öğrencileri hala OECD ortalamasının
oldukça altında başarı gösterseler de, Brezilya deneyimi bize şunu öğretti:
Eğitim sistemi ileri derecede merkezileşmiş; öğretmenlerinin niteliği,
öğrencilerin sorumluluk düzeyi gibi yapısal sorunları olan bir ülke, ulusal
ve uluslararası kıyaslama yöntemleriyle sorunlara tanı koyabilir ve
reformlar yürütebilir.
KAYNAKÇA
Dr.Mustafa Ergün,(1985) Karşılaştırmalı Eğitim,Malatya
Hakan,S. (2008) Belçika Flaman Bölgesi Temel Eğitim
Okulları I-VI. Sınıflarındi Kültür Sanat Etkinliklerin Türk
KökenliÇocuklar Açısından İncelenmesi.Doktora Tezi, A .Ü
Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Prof.Dr.Ahmet Aypay,Okullarda Kademeler Ve EğitimSüreleri,
Eğitime Bakış Dergisi,(2011)
Kültürel Sermayenin Göçü:Ülkesinde Yüksek Öğrenim Görmüş
Göçmenlerin Almanya İş Piyasasındaki Olanak Ve Sınırlılıkları
KAYNAKÇA
<http://aktifdrama.com/egitim-sistemini-donusturen-ulkeler-9
almanya >
<http:www. belcikakonsoloslugu.com >
<http://www.educalist.com/almanya-egitim-sisteminin-yapisi/ >
<http://www.egitimpedia.com/egitim-2/egitim
sistemini-donusturen-ulkeler-9-almanya >
< http://www.egitimpedia.com/egitim-2/egitim-sistemini
donusturenulkeler-2-belcika-flaman-bolgesi >
< http://tr.euronews.com/2014/06/13/brezilya-egitim-sistemi >
< https://www.youtube.com >
< https://tr.wikipedia.org >
Download

türk eğitim sistemi sunum