BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI
PAZARTESİ
REK 1
09:00
SPY 1
SPY 3
Bes 4
Spor Ekono
Rek Eğit.II
GenAntr.Bil
Bes 2
10:00
11:00
SPY 2
Spor
Turz.Reh.
SPY 4
07.04.2014
ANT 1
ANT 2
Genel
Antren.Bil.
Bes 2
Spor Yöne
Uygul Bes 3
Proje
Spor
Yönetimi ve
Org. Bes 4
15:00
Rek Eğit.II
Engelliler İç
BES Bes 2
Uzm SpDalı
Teo
Fut bol
SpYet.Seç.
ve ilk.Bes 2
Motor Gelişi
Bes 1-2
Engelliler İç BES
Bes 1
13:00
Spor Psiko
Bes-3-4
14:00
Seç. Ders I
Sp.Or.Tek.
Bes 2
Basın Yayın
Bes 4
ANT 3
(İÖ)
Genel
Antr.Bil
Bes 4
12:00
Uzm SpDalı
Teo
Fut bol
Spor Psiko
Bes 1/2
Sp.Yö.Günc.
Sor. Bes 5
ANT 2
(İÖ)
10:00
11:00
Spor Psiko
Bes-6
13:00
İkinci
Öğr.
09:00
Bilgisayar Öğr.
Spor uyar.
Engelli.İç.
BES Bes 4
Tenis
ANT 4
Hukuka
Giriş Bes 2
12:00
14:00
ANT 3
Sp.Yet.Seç.
ve ilk.Bes 2
15:00
16:00
16:00
SALI 08.04.2014
REK 1
09:00
Futbol
10:00
Badminton
SPY 1
SPY 2
SPY 3
Hentbol
Bes 4 Teo
Türk Sp.
Teşk.Yapİş.
Bes 4
12:00
Proje
Hentbol
Bes 4 Teo
Doğa
Sporları
12:00
Seç.Uzm
Al.Turi Rek
11:00
Seç.Takım
Basketbol
Teo Bes 7
.
SPY 4
ANT 1
Proje
İngilizce II
Bes 4
ANT 2
ANT 3
ANT 4
Özel Alan
Uyg TeoFut
BaskTenis
.Güreş
UzmAnt.Uy
Basketbol
Tenis
Güreş
Spor
Fizyolojisi
Bes 2
Antropome.
Ölçümler
Bes 4
ANT 2
(İÖ)
ANT 3
(İÖ)
Özel Alan Uyg
TeoBasketbol
Tenis Güreş
Futbol
10:00
SpBil.Araş.
Tek. Bes 4
12:00
Yaşam
Boyu Spor
Bes 1
Antr .Eğt ve
İlkeleri
Bes 2-4
UzmAnt.Uy
Fiziksel
Uygu Lab.
SeçBir.Spor
TenisBes2
İkinci
Öğr.
11:00
Basın Yayın
Bes 2
Müzik Bes 4
Ço.ve Genç.
Ant. İlkeleri
Bes 7
09:00
14:00
16:00
Sp. Beceri
Öğren.
Bes3-4
09.04.2014
UzmAnt.Uy
Basketbol
Güreş.
Halkla İlişk.
Bes 3
Spor
Sosyolojisi
Bes1
Özel Alan Uyg
Teo Hentbol
16:00
Bil.AraşTek.
Bil Lab
15:00
13:00
15:00
Sp.BilAraş.
Tek BES1-2
Eğitsel
Oyunlar
ANT 3
(İÖ)
14:00
Antropome.
Ölçümler
Bes 2
Kondisyon
Ant.veYönt.
Bes 5
12:00
13:00
Ço.ve Genç.
Ant. İlkeleri
Bes 7
ResimBes5
İngilizce II
Bes 2
10:00
Proje
Sp. Beceri
Öğr Bes1-2
Spor
Fizyolojisi
Bes 4
SPY 3
ANT 2
(İÖ)
09:00
11:00
Egzersiz
Fizy Bes 4
SPY 2
Uzm SpDalı
Güreş
Hentbol
Siyaset
Bilimi Bes 4
Resim Bes 5
SPY 1
Öz.Alan
Hentbol
İkinci
Öğr.
Spor Politi
Bes 2
ÇARŞAMBA
REK 1
ANT 4
10:00
İlk Yardım
Bes 7
Seç.Bir Spor
Badminton
ANT 3
Hentbol
5por Salonu
Uyg
Egzersiz
Fizyo. Bes 2
15:00
09:00
ANT 2
Sp. Beceri
Öğr Bes 6
13:00
16:00
ANT 1
Spor Pazar
Bes 2
11:00
14:00
SPY 4
UzmAnt.Uy
TenisBes2
Müzik Bes 4
13:00
Basın Yayın
Bes 4
14:00
15:00
16:00
Fiziksel
UygunLab.
PERŞEMBE 10.04.2014
REK 1
09:00
Uzmanlık
Futbol
SPY 1
SPY 2
Seç.Ders II
Spor Felse
Olimpizim
Bes 5
Atatürk İlk.
İnk Tar. II
Bes 4
SPY 4
Uzm.Sp.Dalı
Cimn.Tenis
Voleybol
Teo-Uyg
Yön.Çağdaş
Yaklaş
Bes 4
10:00
ANT 1
.
12:00
Antrenman
BilimUygul
Kon.Mer.
Öz.Alan
Voleybol
Cim. Bes1
Voleybol
Teo Bes2
İkinci
Öğrenim
09:00
Ant..Uyg.
Cim/Voleybol
Voleybol
Spor Salonu
Uyg
ANT 3 (İÖ)
Antrenman
BilimUygul
Kon.Mer.
11:00
Spor
Kondisyoner.
Laba.
Spor Salon
Türkçe II
Bes 3
Sp. Kaza
Korun .Bes 2
ANT 2 (İÖ)
10:00
12:00
Sp. Sak. ve
Rehab.Bes 4
Voleybol
Bes 2 Teo
15:00
Tiyatro
Animasyon
Öz.Alan
Voleybol
Cim
13:00
Sp. Sak. ve
Rehab.Bes 1
14:00
Sp.Besle.
Erg.Yard
Bes 2
15:00
16:00
ANT 4
Uzm.Sp.Dalı
Voleybol
Teo
Bed. Eğt. ve
Sp.Yön. ve
Org. Bes 2
Türkçe II
Bes 4
İnsan
Kaynakları
ANT 3
Voleybol
Uyg Spor
Salonu
Spor ve
Medya..Bes-1
13:00
ANT 2
Atatürk
İlk. İnk
Tar.Bes 3
Yönetim
Bilim.Giriş
Bes 4 -3
11:00
14:00
SPY 3
Sp.Besle.
Erg.Yard
Bes 4
16:00
CUMA 11.04.2014
09:00
REK 1
SPY 1
Spor
Turizm
Reh.
Artistik
Cimnastik
Bes 5 Erk Byn
Badminto
Temel Yüzme
Teorik Bes 2
SPY 3
SPY 4
ANT 1
Arti.Cim
Bes 6
Erk Byn
SeçBir.Spor
Badminton
Bes3
10:00
11:00
SPY 2
SeçBir.Spor
Yüzme
Güreş
Bes1/4
Uzm Sp.Dalı
Atletizm
Bes2
ANT 2
ANT 3
Sp.TekTaktik
Öğrt. Yön
Bes 4
SeçBir.Spor
Yüzme
Halter .
BES 4-1
Özel Alan
Yüzme
TeoBes1
Uzm Sp.Dalı
Atletizm
10:00
Uzm Sp.Dalı
Yüzme
Teo Bes4
11:00
12:00
ANT 2 İÖ)
ANT 3 (İÖ)
Sp. Tek. Tak
Öğrt. Yön
Bes2
SeçBir.Spo
Halter Bes1
Badminton
SeçBir.Spo
Yüzme
TeoBes2
Özel Alan
Badminton
TeoBes1
Özel Alan
Yüzme
TeoBes1
12:00
Özel Alan
Güreş –
Atletizm
Atletizm Bes 2
13:00
14:00
İkinci
Öğrenim
09:00
SeçBir.Spor
Badminton
Uzm Sp.Dalı
Yüzme
Teo Bes1
ANT 4
Rek.Hiz.
Alan
Deneyimi
Temel Yüzme
Uyg
GSM Havuzu
SeçBir.Spor
Yüzme Uyg
GSM
Havuzu
Uzm Sp.Dalı
Yüzme Uyg
GSM Havuz
SeçBir.Spor
Yüzme Uyg
GSM Havuz
Özel Alan
Yüzme Uyg
GSM Havuzu
13:00
Uzm Sp.Dalı
Yüzme Uyg
GSM Havuz
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
Seç.Bir.Spor
Yüzme Uyg
GSM
Havuzu
Özel Alan
Güreş Atletizm
Özel Alan
Yüzme
Uyg
Download

Slayt 1