İÇ KONTROL SİSTEMİ
ve
STANDARTLARI
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
1
İç Kontrol Nedir?
İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata
uygun olarak faaliyetlerin;
- etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini,
varlık ve kaynakların korunmasını,
- muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak
tutulmasını,
- mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir
olarak üretilmesini,
sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon,
yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer
kontroller bütünüdür. (5018 Sayılı Kanunun 55 inci
maddesi)
2
Kalite Yönetim Sistemi ve
İç Kontrolün Karşılaştırması
• Kalite Yönetim Sistemi isteğe bağlı yürütülen çalışmalardır.
Sistemin sürdürülebilirliği ise sertifikasyon ile temin
edilmektedir.
• İç “kontrol” tercihe bağlı, bir yönetim yaklaşımı veya türü
değildir. Kontrol bir “yönetim fonksiyondur” ve mali ve
operasyonel faaliyetler ile iç içedir.
• Bütün bunlar Kamu sektöründe Toplam Kalite Yönetim
Sistemi ile İç Kontrol Yönetim Sisteminin
uyumlaştırılmasını zorunlu hale getirmektedir.
3
Kalite Yönetim Sistemi ve
İç Kontrolün Karşılaştırması
İç Kontrol Sistemi Anlayışı
Kalite Yönetim Sistemi Anlayışı
Risk yönetim anlayışı vardır.
Risk yönetim anlayışı yoktur
Kurumun iş süreçlerinde kriterlerinin
belirlenmiş olması yeterlidir.
Kurumun dokümantasyonu ile ilgilenir, iş
süreçlerinin var olup olmadığını, kriterlerinin
belirlenip belirlenmediğine bakar.
Şekil önemlidir. İçerik ve etkililik
önemlidir.
İçerik ve etkililik önemlidir.
Yönetim alanları, süreçler içerisinde
riskli olanların denetim ve
iyileştirilmesinin önceliği vardır.
Yönetim alanları ve süreçler
içerisinde sürekli iyileştirme anlayışı
vardır.
İç kontrol sistemi belirli bir standartla
iş ve hizmet üretimini yıllık faaliyet
raporları ve iç denetçiler tarafından
verilen güvence ile aynı sonuca
ulaşmaya çalışmaktadır.
Yönetim alanları ve süreçler içerisinde sürekli
iyileştirme anlayışı vardır.
KYS bir işletmenin belirli bir standardın
üzerinde iş ve hizmet ürettiğinin sertifikasyon
ile belirleyip güvence altına alır.
4
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
5
5018 Sayılı Kanun/56. Md.
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
İDARENİN;
Gelir
Gider
Varlık
Yükümlülük
5018 Sayılı Kanun/56. Md.
Kamu
kaynaklarını
etkili, etkin ve
ekonomik (3E
kuralı
uyarınca) bir
şekilde
yönetmek
6
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Usulsüzlük
Yolsuzluk
İltibası
ÖNLEMEK
7
5018 Sayılı Kanun/56. Md.
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
8
5018 Sayılı Kanun/56. Md.
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Kötüye
Kullanılmasını ve
İsrafı Önlemek
Kayıplara Karşı
Korunmasını
Sağlamak
9
5018 Sayılı Kanun/56. Md.
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Gelişen ve değişen koşullar sonucu,
Üniversitemiz faaliyetlerinin sayısı ve
karmaşıklığı artmaktadır.
Üniversitemiz faaliyetlerinin doğrudan
doğruya kontrol edilebilmesi için iç
kontrol sisteminin oluşturulması
gereklidir.
10
İÇ KONTROL HAKKINDA
YASAL DÜZENLEMELER
• 5018 sayılı Kanun 55, 56, 57, 58, 60.
maddesi,
• Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma
Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik,
• Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik,
• İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul
ve Esaslar,
• Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ,
• Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği,
11
İÇ KONTROLDE ROL VE
SORUMLULUKLAR
• Üst Yönetici (Rektör)
• Harcama Birimleri
• Mali Hizmetler Birimi (Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığı)
• İç Denetim Birimi
* 5018 Sayılı Kanunun 60., 61., 63. ve 64. maddelerinde belirlenmiştir.
12
İç kontrol sadece yönetimin, denetimin
yada SGDB’nin işi değildir.
İç kontrol herkesin işidir.
REKTÖRÜN SORUMLULUĞU
• Rektör, Mali Yönetim ve İç Kontrol Sisteminin;
•
•
•
•
Kurulması
İşleyişi
Gözetilmesi
İzlenmesi
konusunda Milli Eğitim Bakanına karşı sorumludur.
• Rektör, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri,
mali hizmetler birimi (SGDB) ve iç denetçiler
aracılığıyla yerine getirir.
* 5018 Sayılı Kanun Md.11, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar
Md.8
14
HARCAMA BİRİMLERİNİN
SORUMLULUĞU
Görev ve yetki alanları çerçevesinde;
• İdari ve malî karar ve işlemlere ilişkin olarak iç kontrol
standartlarının belirlenmesi ve iç kontrolün işleyişinden,
• Mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunmasından,
• Malî yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele
verilmesinden,
• Belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanmasından,
• Mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesinden sorumludurlar.
Üst Yöneticiler ve Harcama Yetkilileri ayrıca her yıl, iş ve işlemlerinin
amaçlara, iyi malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve
mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini içeren iç kontrol
güvence beyanını düzenler ve birim faaliyet raporlarına eklerler.
15
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan
ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama
birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir
şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol
sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve
düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama
birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve
değerlendirmeler, benden önceki harcama yetkilisi/yetkililerinden almış
olduğum bilgiler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları
gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir
husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim (Birim adı -Tarih)
16
İDARE FAALİYET RAPORU
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
17
GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ
SORUMLULUĞU
• Gerçekleştirme Görevlileri: Harcama talimatı üzerine; işin
yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin
işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli
belgelerin hazırlanması görevlerini yürütenler gerçekleştirme
görevlisidir. Bu görevliler de 5018 sayılı Kanun çerçevesinde
yapmaları gereken iş ve işlemlerden ve bunlara ilişkin olarak
belirlenmiş süreç kontrolünden sorumludurlar.
18
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE
BAŞKANLIĞININ SORUMLULUĞU
İç Kontrol Sisteminin,
• Kurulması, standartlarının uygulanması
konularında çalışmalar yapmak
ve geliştirilmesi
• İç Kontrol ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst
yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak
ve danışmanlık yapmak
• Ön Mali kontrol hizmetlerini yürütmek
*5018 Sayılı Kanun Md.60, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Md. 8
*Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Md.5
19
İÇ DENETİM BİRİMİNİN
SORUMLULUĞU-1
• İç Denetim idarelerin,
• İç kontrol,
• Risk yönetimi,
• Yönetim (yönetişim),
süreçlerinin
etkinliğini
ve
verimliliğini
değerlendirerek bu sistemlerin gelişmesine katkı
sağlar.
20
İÇ DENETİM BİRİMİNİN
SORUMLULUĞU-2
 İç Kontrol sistemini denetlemek
 İç Kontrol sisteminin yeterliliği, etkinliği ve işleyişi ile
ilgili olarak Yönetime,
Bilgi sağlamak,
Değerlendirme yapmak,
Önerilerde bulunmak
*5018 Sayılı Kanun Md.64, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik Md.7,11,15
21
MUHASEBE YETKİLİSİNİN
SORUMLULUĞU
Ödemelerde kontrol, muhasebe kayıtlarının
usulüne ve standartlara uygun, saydam ve
erişilebilir tutulmasından sorumludur.
22
KURUM PERSONELİNİN
SORUMLULUĞU
Kurumda
çalışan
herkes,
iç
kontrolün
işletilmesinden sorumludur. İç kontrolün herkesin
sorumluluğunda olması nedeniyle, her bir çalışan
görev tanımı çerçevesinde kendisine verilen
iş/işlemleri etkin ve verimli bir şekilde mevzuata
uygun olarak yürütmek durumundadır.
Ayrıca, kurumun etik değerlerine uygun davranışlar
sergilemeli, hata ve usulsüzlükleri üst yönetime
bildirmelidir.
23
MALİYE BAKANLIĞININ
ROLÜ
• İç Kontrol süreçlerine ilişkin standart ve
yöntemler Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir,
geliştirilir ve uyumlaştırılır.
• Ayrıca iç kontrol sisteminin koordinasyonunu
sağlar ve kamu idarelerine rehberlik hizmeti verir.
24
SAYIŞTAYIN ROLÜ
• Dış
denetim
yürütülmektedir.
görevi
Sayıştay
tarafından
• Sayıştay
tarafından
yapılan
düzenlilik
denetimleri çerçevesinde kamu idarelerinin İç
Kontrol Sistemleri de değerlendirilir ve
geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunulur.
25
İÇ KONTROL SİSTEMİNİN YAPISI
MİLLİ EĞİTİM BAKANI
REKTÖR (Üst Yönetici)
İç Denetim
Birimi
Mali Hizmetler
Birimi (SGDB)
Muhasebe
Birimi
Harcama
Birimi
Harcama
Birimi
Harcama
Birimi
Ön Mali Kontrol Alanı
26
İÇ KONTROL SİSTEMİ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Mali Saydamlık
Hesap verme
sorumluluğu
Stratejik
plan
Performans
esaslı
bütçeleme
Stratejik planlama
Performans programı
İç kontrol
İç kontrol
Faaliyet Raporu
27
İÇ KONTROLÜN ÖZELLİKLERİ
• İç kontrol, mali iş ve işlemlerle sınırlı değildir.
• En üst kademeden en alt kademeye tüm kurum çalışanlarının
sorumluluğundadır.
• İç kontrolün oluşturulması, işletilmesi, izlenmesi ve
geliştirilmesinden yönetim sorumludur.
• İç kontrol konusunda tüm çalışanların rol ve sorumluluğu
aynı değildir.
• İç kontrol, belli noktalarda, belli alanlarda ve belli
zamanlarda değil; tüm faaliyetleri kapsayan devamlılık
esasına dayanan bir süreçtir.
• Sadece yazılı dokümanlara dayanmaz. Güçlü ve pozitif bir
ortamı da ifade eder.
• İç Kontrol yönetime tam değil makul güvence sağlar.
28
COSO (Commite of Sponsoring
Organizations of Tradway) NEDİR?
İç kontrolde en yaygın modellerden biridir.
COSO; Mali Raporlamaların kalitesini arttırmaya yönelik
çalışmalar yapmak üzere 1985 yılında Amerika’da
kurulmuş gönüllü bir kuruluştur.
Avrupa Birliği, kamu iç mali kontrol alanında COSO’nun
standartlarını benimsemiştir. Avrupa Birliği ile yapılan
müzakereler
çerçevesinde,
mali
sistemimizin
AB
uygulamaları ile uyumunun sağlanması söz konusudur.
Mevzuatımız da bu kapsamda COSO’nun iç kontrol
standartlarına uygun biçimde oluşturulmuştur.
29
COSO PİRAMİDİ
• İç kontrol unsurlarının
birbirleriyle ilişkisini
gösterir. Kontrol ortamı
temelde yer alır, kontrol
faaliyetleri ve risk
değerlendirme yapılırken
bilgi ve iletişim kanalları
kullanılarak gözetimin
ihtiyaç duyduğu bilgiler
sağlanır.
30
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
COSO MODELİNE GÖRE İÇ
KONTROL BİLEŞENLERİ
5018 Sayılı Yasa’da İç Kontrol Standartları;
5 bileşen, 18 standart ve 79 genel şart olarak
tanımlanmıştır.
31
KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI
ŞEMASI
KAMU İÇ
KONTROL
STANDARTLARI
KONTROL
ORTAMI
STANDARTLARI
RİSK
DEĞERLENDİRME
STANDARTLARI
KONTROL
FAALİYETLERİ
STANDARTLARI
Etik Değerler ve
Dürüstlük
Planlama ve
Programlama
Kontrol Stratejileri
ve Yönetimleri
Bilgi ve
İletişim
İç Kontrolün
Değerlendirilmesi
Misyon
Organizasyon Yapısı
ve Görevler
Risklerin
Belirlenmesi ve
Değerlendirilmesi
Prosedürlerin
Belirlenmesi ve
Değerlendirilmesi
Hiyerarşik
Kontroller
Raporlama
İç Denetim
Personelin Yeterliliği
ve Performansı
Yetki
Devri
Görevler
Ayrılığı
BİLGİ VE
İLETİŞİM
STANDARTLARI
İZLEME
STANDARTLARI
Kayıt ve Dosyalama
Sistemi
Hata, Usulsüzlük ve
Yolsuzlukların
Bildirilmesi
Faaliyetlerin
Sürekliliği
Bilgi Sistemleri
Kontrolleri
32
KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI
COSO modeline göre; iç kontrolde 5 bileşen bulunmaktadır
1. KONTROL ORTAMI (4 Standart, 26 Genel Şart)
Faaliyetlerde Süreklilik Esası
2. RİSK DEĞERLENDİRME (2 Standart, 9 Genel Şart)
Risklere Rağmen Hedeflere Ulaşabilmek
3. KONTROL FAALİYETLERİ (6 Standart, 17 Genel Şart)
Standartları Oto Kontrollerle Sağlamak
4. BİLGİ ve İLETİŞİM (4 Standart, 20 Genel Şart)
Kurumsal Hafızayı Korumaya Almak
5. İZLEME (2 Standart, 7 Genel Şart)
İç Kontrol Sisteminin Denetimini Sağlamak
33
1. KONTROL ORTAMI BİLEŞENİ
Kontrol ortamının temel unsuru “insan”dır.
Etkili bir kontrol ortamı, yönetici ve çalışanların görev,
yetki ve sorumluluklarının anlamalarına
ve etik
değerleri benimsemelerine bağlıdır.
Standart 1: Etik Değerler ve Dürüstlük
Standart 2: Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler
Standart 3: Personelin Yeterliliği ve Performansı
Standart 4: Yetki Devri
34
1. KONTROL ORTAMI BİLEŞENİ
• İç kontrolün temel unsurudur.
• İç kontrolün başarılı ya da başarısız olması, kontrol ortamına
bağlıdır.
• Kontrol ortamı, kurumun iş görme biçimini ifade eder.
• İç kontrolün gerçekleştirilmesinde en önemli rolü çalışanlar
oynadığı için, kurum bünyesindeki her bireyin sorumluluklarını ve
yetkilerinin sınırını iyi bilmesi gerekmektedir.
• Çalışanlar, kişisel ve mesleki dürüstlüğü, etik değerleri sürdürüp
sergilemek ve yürürlükteki davranış kurallarına her zaman uymak
durumundadır.
• Yönetim ve çalışanların, iç kontrole yönelik pozitif ve destekleyici
bir ortam oluşturması ve sürdürmesi büyük önem taşımaktadır.
35
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
2. RİSK DEĞERLENDİRME
STANDARTI
Kurumun hedeflerini
belirleme
gerçekleştirmesini
engelleyen önemli
riskleri tespit ve analiz
ölçme
RİSK
YÖNETİMİ
değerlendirme
etme, gerekli
tedbirleri belirleme
sürecidir.
yönetme
36
2. RİSK DEĞERLENDİRME BİLEŞENİ
Risk Nedir?
• ƒ
• ƒ
• ƒ
• ƒ
• ƒ
Kurumun hizmet sunmasını engelleyecek veya
hizmetin kalitesini düşürecek,
Halkın kuruma olan güvenini sarsabilecek,
Yolsuzluk yapılmasına meydan verecek,
Faaliyetlerin mevzuata aykırı yürütülmesine
neden olabilecek,
Kaynak kaybına neden olabilecek
her türlü olay risk olarak belirlenebilir.
37
2. RİSK DEĞERLENDİRME BİLEŞENİ
Risk değerlendirmesi; kurum hedeflerin ulaşılmasını
engelleyebilecek tüm risklerin tanımlanması ve ölçülmesini
içerir.
Standart 5: Planlama ve Programlama
Standart 6: Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
Risk değerlendirmesinin aşamaları;
•
Kurum hedeflerinin belirlenmesi;
(Finansal, Operasyonel, Mevzuata uyum)
•
Risklerin tanımlanması,
•
Risklerin Analizi
38
RİSKİ
BELİRLEME
RİSKİ
DEĞERLENDİRME
RİSKTEN
KAÇINMA
39
Risklerin Değerlendirmesi: Risk
Analizi
Risk
Değerlemesi
Risklere
Tepkiler
Risklerin
İzlenmesi
Risklerin
tanımlanması
Riski kontrol
et
Süreç bazında
Risklerin
ölçülmesi
Riski kabul et
Birim bazında
Risklerin
derecelendirilmesi
Riski transfer et
ya da kaçın
Kurum bazında
40
Riske Tepkiler
• Risklerin kabul edilmesi : Risklerin kabul edilmesi,
kurumun her hangi bir önlem almaksızın maruz
kalmaya katlanmasıdır.
• Risklerin Kontrol Edilmesi : Risklerin hem
gerçekleşme olasılığını hem de etkilerini azaltmaya
yönelik kontrol politika ve prosedürleri
geliştirilmesidir.
• Risklerin Transfer Edilmesi: Risklerin etkilerini ya
da gerçekleşme olasılıklarını minimize etmenin bir
yolu da riskin transfer edilmesidir.
• Riskten Kaçınma: Riskten kaçınma, bünyesinde
risk barındıran faaliyeti sona erdirmektir.
41
3. KONTROL FAALİYETLERİ BİLEŞENİ
Kontrol Faaliyetleri; Kontrol faaliyetleri; tanımlanan ve değerlendirilen
risklerin yönetilmesi amacıyla oluşturulan tüm prosedür, uygulama ve
kararlardır.
Standart 7 : Kontrol stratejileri ve yöntemleri
Standart 8 : Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi
Standart 9 : Görevler ayrılığı
Standart 10 : Hiyerarşik kontroller
Standart 11 : Faaliyetlerin sürekliliği
Standart 12 : Bilgi sistemleri kontrolleri
• Kontrol faaliyetleri, riskleri kabul edilebilir düzeylerde yönetmek
için kullanılır.
• Risklerin çeşidine göre, önleyici, tespit edici ve düzeltici her türlü
kontrol faaliyeti belirlenir ve uygulanır.
42
4. BİLGİ VE İLETİŞİM BİLEŞENİ
• Kurum içerisinde doğru, güvenilir ve tam bilgi
üretilmeli, üretilen bilgiler ilgili tüm çalışanlarla
paylaşılmalıdır.
• Kurum içi yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya bilgi
akışı yeterli olmalıdır.
•
• Bilgi
üretiminde
teknolojik
imkanlardan
faydalanılmalıdır.
• Bilgi kanalları kurum içerisinde tüm çalışanların
görevlerini iyi anlamalarını sağlamalıdır.
•
• Uygun bir iletişim ortamı sadece kurum içindeki
çalışanları ve yönetim kademelerini değil kurum dışı
unsurları de kapsamalıdır.
43
4. BİLGİ VE İLETİŞİM BİLEŞENİ
• Bilgi ve iletişim, kurumu ilgilendiren iç ve dış bilgilerin
belirlenmesi, elde edilmesi, işletilmesi ve kurum içerisindeki ve
dışındaki ilgililere zamanında iletilmesidir.
• İletişim sözlü (toplantılar, geri bildirimler, ...) veya yazılı
(düzenlemeler, prosedürler, iş tanımları, ...) ve hatta davranışlar
(uygulama örnekleri, yönetimin yaklaşımları ve tavırları,...)
şeklinde olabilir.
Standart 13: Bilgi ve iletişim
Standart 14: Raporlama
Standart 15: Kayıt ve dosyalama sistemi
Standart 16: Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların
bildirilmesi
44
5. İZLEME BİLEŞENİ
İzleme, iç kontrol sisteminin kalitesine değerlendirmek
üzere yürütülen tüm izleme faaliyetlerini kapsar.
Standart 17: İç kontrolün değerlendirilmesi
Standart 18: İç denetim
45
KAMU İÇ KONTROL
STANDARTLARI
Kamu İç Kontrol Standartları, COSO modeli, INTOSAI Kamu Sektörü
İç Kontrol Standartları Rehberi ve Avrupa Birliği İç Kontrol Standartları
çerçevesinde Maliye Bakanlığı tarafından belirlenerek Kamu İç Kontrol
Standartları Tebliği 26.12.2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır.
Üniversitemizde iç kontrol sisteminin bu Standartlara uyumunu
sağlamak üzere;
• Yapılması gereken çalışmaların belirlenmesi,
• Bu çalışmalar için Eylem Planı oluşturulması,
• Gerekli prosedürler ve ilgili düzenlemelerin hazırlanması
çalışmalarının yürütülmesi gerekmektedir.
İdarelerin ayrıntılı iç kontrol standartları belirleme zorunluluğu
bulunmamaktadır.
Maliye Bakanlığınca Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı
Rehberi hazırlanmıştır.
46
İÇ KONTROL STANDARTLARI
HAZIRLAMA YÖNTEMİ
İç kontrol sistemine ilişkin çalışmaların yürütülmesinde takip edilecek
yöntem olarak;
1. İç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması ve geliştirilmesi
çalışmalarının;
•
Üst Yöneticinin liderliği ve gözetiminde,
•
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Biriminin teknik desteği ve
koordinatörlüğünde
•
Harcama Birimlerinin katılımıyla yürütülmesi gerekmektedir.
•
Gerek görülmesi halinde İç Denetim Biriminin danışmanlık desteğinden
yararlanılabilir.
2. Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlık çalışmalarının
üst yönetici onayıyla başlatılması uygun olacaktır.
47
İÇ KONTROL STANDARTLARI
HAZIRLAMA YÖNTEMİ
Üst yönetici;
Yardımcısı veya harcama yetkilisinin başkanlığında, harcama
yetkilileri veya görevlendirecekleri yardımcılarından oluşan bir İç
Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ile
Harcama birimlerinden yönetici veya hiyerarşik olarak harcama
yetkilisine en yakın düzeydeki temsilcilerden oluşan Kamu İç
Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubunun
oluşturulması yerinde olacaktır.
Kurul ve Grubun çalışmalarının koordinasyonu ile sekretarya hizmetleri
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yürütülecektir.
48
İÇ KONTROL STANDARTLARI
HAZIRLAMA YÖNTEMİ
Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Taslağı
Hazırlama Grubu tarafından hazırlanan Rapor ve eki Kamu
İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Taslağı, İç
Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından
görüşülür ve Üst Yöneticinin onayına sunulur.
Üst yöneticinin onayını izleyen on işgünü içinde Maliye
Bakanlığı’na (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü)
gönderilmesi gerekmektedir.
* İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasların
27. maddesi uyarınca
49
GERÇEKLEŞTİRME SONUÇLARINI İZLEME
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından
“en az altı ayda bir olmak üzere”
• düzenli olarak izlenir,
• değerlendirilir ve
• eylem planı formatında üst yöneticiye
raporlanır.
50
GRUP ÇALIŞMASI
Grup Çalışması Süreci
• Amacı ve konusu iyi belirlenmiş
• Katılımcıların konuya göre seçildiği
• Problem çözme sürecinde adım adım ilerlenen
• Özel analiz ve sentez tekniklerinin kullanıldığı
• Bu tekniklerin etkili kullanımı için grubun ustalıkla yönlendirildiği bir
analiz,
değerlendirme, karar alma ve planlama sürecidir.
Grup Çalışmasında,
• Moderatörün iyi seçilmesi,
• Grupların iyi belirlenmesi
önemlidir.
Grup çalışması,
• Görüşlerin toplanmasını,
• Önceliklilerin öne çıkarılmasını,
• Durumun netleştirilmesini,
• Gerektiğinde çözüm önerilerinin üretilmesini,
• Çözümlerin taslak eylem planlarına dönüştürülmesini içerir.
51
Son olarak;
Kamu idareleri, Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum
Eylem Planı hazırlık ve uygulama çalışmalarını, bu Kamu
İç Kontrol Rehberinde belirtilen ilke ve yöntemler
çerçevesinde;
“organizasyon yapıları, idari kapasiteleri, çalışma
yöntemleri ve benzeri özelliklerini dikkate alarak
yürüteceklerdir”.
52
53
ÖZEL HAYATIMIZDA
KONTROLLERLE İÇ İÇEYİZ.
Amaç-Risk-Kontrol-Sonuç matrisi
Amacımız: Evimizin güvenliğini sağlamak
Risk: Hırsızlık
Kontrol : Kapı pencerenin kilitli bırakılması,
alarm takmak
Sonuç: Zarar görmemiş, güvenliği sağlanmış
bir ev
54
İŞ HAYATIMIZDAN ÖRNEK
Amaç-Risk-Kontrol-Sonuç matrisi
Amacımız: Birimimizde iş sürekliliğinin
sağlanması
Risk: Aynı dönemde bir çok personelin yıllık izin
kullanması nedeniyle işlerin aksaması
Kontrol: İşlerin yoğun olduğu dönemlerde izinlerin
belli bir süre önce talep edilmesi ve buna göre bir
takvim çerçevesinde izin kullandırılması
Sonuç: Hizmet alan memnuniyeti
55
TEŞEKKÜR EDERİZ.
56
Download

İç Kontrol Sunumu - Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı