BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI
HAKKINDA 174 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
İLE 13/12/1983 GÜN VE 174 SAYILI BAKANLIKLARIN
KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA KANUN
HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN
KALDIRILMASI VE BAZI MADDELERİNİN
DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA 202 SAYILI KANUN
HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK
KABULÜ HAKKINDA KANUN (1)
Kanun Numarası : 3046
Kabul Tarihi : 27/9/1984
Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 9/10/1984 Sayı : 18540
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 12
Bakanlık bağlı kuruluşları:
Madde 10 – Bağlı kuruluşlar bakanlığın hizmet ve görev alanına giren ana hizmetleri
yürütmek üzere, bakanlığa bağlı olarak özel kanunla kurulan, genel bütçe içinde ayrı bütçeli
veya katma bütçeli veya özel bütçeli kuruluşlardır.
Bağlı kuruluşlar, merkez teşkilatı ile ihtiyaca göre kurulan taşra teşkilatından
meydana gelecek şekilde düzenlenir.
Bağlı kuruluşların taşra teşkilatı; bölge, il ve ilçe kuruluşları şeklinde veya doğrudan
kendine bağlı olarak kurulabilir.
(Mülga fıkra: 3/6/2011 – KHK-643/2 md.)
Bakanlık ilgili kuruluşları:
Madde 11 – İlgili kuruluşlar; özel kanun veya statü ile kurulan, iktisadi devlet
teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile bunların müessese ortaklık ve iştirakleri veya özel
hukuki, mali ve idari statüye tabi, hizmet bakımından yerinden yönetim kuruluşları şeklinde
düzenlenir. Bu kuruluşların ilgili olduğu bakanlık bu Kanunun koyduğu usule göre belirlenir.
Tüzel Kişiliği Olan Bağlı Kuruluş:
TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI
KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
Kanun Numarası : 6093
Kabul Tarihi : 28/12/2010
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/12/2010 Sayı : 27801
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50 Sayfa:
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; yazma eser kütüphanelerinin alanında uzmanlaşmış
birimler olarak etkin şekilde hizmet vermesine; kültür mirası yazma ve eski harfli nadir
basma eserlerin toplanması, korunması, sağlıklı biçimde geleceğe ulaştırılması ile bilim,
kültür ve sanat dünyasının hizmetine sunulmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak üzere,
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin esasları
düzenlemektir.
(...)
İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Görev ve Teşkilat Yapısı
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
MADDE 3- (1) Bu Kanunun uygulanmasını sağlamak ve kanunla kendisine verilen görevleri
yerine getirmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı, tüzel kişiliği haiz, özel bütçeli ve
merkezi İstanbul’da olan Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı kurulmuştur.
VAKIFLAR KANUNU
Vakıflar Genel Müdürlüğü
MADDE 35 – Bu Kanun ile kendisine verilen görevleri yerine getirmek üzere, kamu tüzel
kişiliğini haiz Başbakanlığa bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü kurulmuştur.
Başbakan, Genel Müdürlüğün yönetimi ile ilgili yetkilerini gerekli gördüğü takdirde
görevlendireceği Başbakan Yardımcısı vasıtasıyla kullanabilir. (1)
Vakıflar Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilâtından oluşur.
ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU
TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 11/10/2011, No : 664
Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223
Yayımlandığı R.G. Tarihi : 2/11/2011, No : 28103 Mükerrer
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 51
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Görevler
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, Atatürkçü düşünceyi, Atatürk
ilke ve inkılâplarını, Türk kültürünü, Türk tarihini ve Türk dilini bilimsel yoldan araştırmak,
tanıtmak, yaymak ve yayımlar yapmak amacıyla; Atatürk’ün manevî himayelerinde,
Cumhurbaşkanının gözetim ve desteğinde, Başbakanlığa bağlı, Atatürk Araştırma Merkezi,
Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumundan oluşan, kamu tüzel
kişiliğine sahip, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun kuruluş, görev, yetki ve
sorumluluklarını düzenlemektir.
(2) Başbakan, Yüksek Kurum ile ilgili yetkilerini bir Bakan aracılığı ile kullanabilir.
(3) Yüksek Kurumun merkezi Ankara’dadır
Resmi Gazetenin 15 Nisan 1916 Tarihli ve 2511 Sayılı Nüshası ile İntişar Eden
DARÜLACEZE NİZAMNAMESİ
BİRİNCİ FASIL
UMUMİ HÜKÜMLER
Madde 1- İstanbul da doğrudan doğruya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı ve
müstakil bütçeye sahip bir Darülaceze vardır.
Madde 2- Darülaceze aşağıdaki şubelere ayrılır.
Tüzel Kişiliği Olmayan Bağlı Kuruluş:
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE
GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
Kanun Numarası
Kabul Tarihi
Yayımlandığı R.Gazete
Yayımlandığı Düstur
: 5902
: 29/5/2009
: Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261
: Tertip : 5 Cilt : 48
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin
hizmetleri yürütmek üzere, Başbakanlığa bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının
kurulması, teşkilatı ile görev ve yetkilerini düzenlemektir. Başbakan, Başkanlıkla ilgili
yetkilerini bir bakan aracılığı ile kullanabilir.
(2) Bu Kanun; afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin ülke
düzeyinde etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve olayların
meydana gelmesinden önce hazırlık ve zarar azaltma, olay sırasında yapılacak müdahale ve
olay sonrasında gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmalarını yürüten kurum ve kuruluşlar
arasında koordinasyonun sağlanması ve bu konularda politikaların üretilmesi ve uygulanması
hususlarını kapsar.
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ
HAKKINDA KANUN (1)(2)
Kanun Numarası : 633
Kabul Tarihi : 22/6/1965
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/7/1965 Sayı : 12038
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4 Sayfa : 2911
BİRİNCİ BÖLÜM
Görev:
Madde 1 – İslam Dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din
konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek üzere; Başbakanlığa bağlı
Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur.
İlgili Kuruluş
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA
KURUMU KURULMASI HAKKINDA KANUN (1)(2)
Kanun Numarası
: 278
Kabul Tarihi
: 17/7/1963
Yayımlandığı R. Gazete
: Tarih : 24/7/1963 Sayı : 11462
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 2 Sayfa : 1699
Kuruluş amacı
Madde 1 – (Değişik: 18/08/1993 - KHK - 498/1 md.)
(Değişik birinci fıkra: 29/6/2005 – 5376/1 md.) Türkiye'nin rekabet gücünü ve refahını
artırmak ve sürekli kılmak için; toplumun her kesimi ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde,
ulusal öncelikler doğrultusunda bilim ve teknoloji politikaları geliştirmek, bunları
gerçekleştirecek alt yapının ve araçların oluşturulmasına katkı sağlamak, araştırma ve
geliştirme faaliyetlerini özendirmek, desteklemek, koordine etmek, yürütmek; bilim ve
teknoloji kültürünün geliştirilmesinde öncülük yapmak amacıyla, tüzel kişiliğe, idarî ve malî
özerkliğe sahip, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıyla ilgili "Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik Araştırma Kurumu" kurulmuştur. Kurumun kısa adı TÜBİTAK'tır. (3)
TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU
KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
Kanun Numarası : 5648
Kabul Tarihi : 4/5/2007
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 18/5/2007 Sayı : 26526
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 46
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Tanımlar, Kuruluş, Görev ve
Yetkiler
Tanımlar
MADDE 2 – (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Bakan: Tarım ve Köyişleri Bakanını,
b) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,
(...)
Kuruluş
MADDE 3 – (1) Bu Kanunla verilen görevleri yerine getirmek üzere, kamu tüzel kişiliğini
haiz, idarî ve malî özerkliğe sahip, özel bütçeli, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde özel
hukuk hükümlerine tâbi ve Bakanlığın ilgili kuruluşu olmak üzere Tarım ve Kırsal
Kalkınmayı Destekleme Kurumu kurulmuştur.
İlişkili Kuruluş
Kanun Numarası
Kabul Tarihi
Yayımlandığı R. Gazete
Yayımlandığı Düstur
ŞEKER KANUNU
: 4634
: 4/4/2001
: Tarih : 19/4/2001 Sayı : 24378
: Tertip : 5, Cilt : 40
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 – Bu Kanunun amacı, yurt içi talebin yurt içi üretimle karşılanmasına ve
gerektiğinde ihracata yönelik olarak Türkiye’de şeker rejimini, şeker üretimindeki usul ve
esaslar ile fiyatlandırma, pazarlama şart ve yöntemlerini düzenlemektir.
Şeker Kurumu
Madde 7 – Bu Kanun ve ilgili diğer mevzuatın uygulanmasını sağlamak, uygulamayı
denetlemek ve sonuçlandırmak, Kanunda verilen yetkiler çerçevesinde düzenlemeler yapmak
ve Kanunla verilen diğer görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak üzere, kamu tüzel
kişiliğine sahip Şeker Kurumu kurulmuştur. Kurumun merkezi Ankara’dadır. Kurumun
organları, Şeker Kurulu ve hizmet birimlerinden oluşur. Kurum, Şeker Kurulu tarafından
yönetilir.
Kurumun ilişkili olduğu Bakanlık, Sanayi ve Ticaret Bakanlığıdır.
BANKACILIK KANUNU
Kanun Numarası
Kabul Tarihi
Yayımlandığı R.Gazete
Yayımlandığı Düstur
: 5411
: 19/10/2005
: Tarih: 1/11/2005 Sayı : 25983 (Mük.)
: Tertip : 5 Cilt : 45
ONUNCU KISIM
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna İlişkin Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Kuruluş ve bağımsızlık
Madde 82 — Kamu tüzel kişiliğini haiz, idarî ve malî özerkliğe sahip Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu kurulmuştur. (Değişik ikinci cümle:13/2/2011-6111/147
md.) Kurumun merkezi İstanbul’dadır. Kurum, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
ile Başkanlıktan oluşur.
Kurum, bu Kanunla ve mevzuatla kendisine verilen düzenleme ve denetlemeyle ilgili
görev ve yetkileri kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak yerine getirir ve kullanır.
Kurumun kararları yerindelik denetimine tâbi tutulamaz. Hiçbir organ, makam, merci veya
kişi Kurumun kararlarını etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez.
Kurum, bu Kanunda ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda
belirtilen usûl ve esaslar çerçevesinde kendisine tahsis edilen malî kaynaklarını görev ve
yetkilerinin gerektirdiği ölçüde, kendi bütçesinde belirlenen usûl ve esaslar dahilinde
serbestçe kullanır.
Kurum, görev ve yetkilerini etkin şekilde yerine getirmek amacıyla yeterli sayı ve
nitelikte personeli istihdam eder.
Kurumun malları Devlet malı hükmündedir, haczedilemez ve rehnedilemez.
Download

baglı- ılgılı