30
1
Küresel Aynalar
4.
Test 1’in Çözümleri
1.
F
T
K
M
T
F
M
L
F
1
M
4
Cismin L noktası merkezde ve 1 birim yükseklikte olduğu için görüntüsü yine merkezde, ters ve 1
birim yükseklikte olur. Cismin K noktası aynadan
3f uzaklıkta ve 2 birim yükseklikte olduğundan,
görüntüsü aynadan 1,5f uzaklıkta ve 1 birim yükseklikte ters olarak oluşur. KL cisminin görüntüsü
4 numaralı olandır.
asal T
eksen
M
I
Şekil II de gelen ve yansıyan ışın asal eksenle eşit
açı yaptığından doğru çizilmiştir.
Şekil III te ışın merkezden geldiği için merkezden
yansır. Bu da doğru çizilmiştir.
5. S noktasal ışık kaynağının düzlem aynadaki
görüntüsü V ile gösterilen noktada oluşur. Bu nokta çukur aynadan 3f uzaklıkta ve 2 birim yüksekliktedir.
Nihat Bilgin Yayıncılık©
F
M
Cevap E dir.
Cevap D dir.
2. Şekil I de odaktan gelen
ışın asal eksene paralel
yansıması gerekirken
merkezden geçerek
yansımış yani yanlış
çizilmiştir. Doğru çizimi
şekildeki gibidir.
F
çukur
ayna
cisim
M
asal
eksen
F
görüntü
Şekildeki cismin çukur aynadaki görüntüsü MF
arasında, 1 birim yükseklikte ve ters oluşur.
Cevap A dır.
Cevap A dır.
6. X noktasına konulan cismin sanal ve iki katı
3.
büyüklüğünde görüntüsünün oluşabilmesi için cisf
min aynadan
kadar uzaklıkta olması gerekir.
2
Buna göre odak noktası Y dedir.
Y
Cevap C dir.
T
M
Z
F
Gelen ışın merkez doğrusu ile eşit açı yaparak
yansır. Bu durumda odak uzaklığı T-Z arasında
olur.
Cevap A dır.
7. Şekle göre X kesinlikle asal ekseni keser.
Y ve Z için kesin birşey söylenemez.
Cevap A dır.
X
çukur
ayna
Y
Z
F
T
2
KÜRESEL AYNALAR
8. K cisminin düzlem aynadaki görüntüsü III numaralı vektördür. III numaralı vektörün çukur aynadaki
görüntüsü V numaralı vektördür.
11.
perde
y
r
Cevap E dir.
r
F
f
9.
f
f
cisim
T2
M
F
(2)
Noktasal ışık kaynağı çukur aynanın odağında olduğundan, ışınlar aynadan yansıdıktan sonra dairesel engel üzerine paralel bir şekilde gelir.
Böylelikle tam gölgenin alanı A = πr2 olur.
T1
Perdede oluşan yarı gölge ise üçgenlerin benzerlif
r
ğinden
= y olduğundan y = 2r olur.
2f
(1)
Aynanın odak uzaklığı 2 birim olup başlangıçta
cisim ve görüntüsü merkezdedir. Ayna T1 noktasından T2 noktasına kaydırılırsa cisim M - F arasında kalacağından görüntü merkezin dışına çıkar
ve yeni görüntünün boyu cismin boyunun 2 katı
olup 4 birimdir.
f
Nihat Bilgin Yayıncılık©
Cevap B dir.
y
r
f
Yarı gölge alanı= Tüm gölgenin alanı – Tam gölge alanı
= 4πr2 – πr2 = 3πr2 = 3A olur.
Cevap B dir.
12. Tümsek ayna için;
10.
F
Hc
Hg1
X
Y
X cisminin boyu h olsun.
=
Dc
Dg
2a
h
h
= a & h1 =
2
h1
Çukur ayna için;
Hc
Dc
=
Hg2
Dg
3a
h
=
h2
6a
Z
Cevap A dır.
bulunur .
& h 2 = 2 h bulunur .
Buna göre, h2 = 4h1 dir.
Cevap A dır.
3
KÜRESEL AYNALAR
13. Cisimden çıkan ışınlar tümsek aynadan
yansırken uzantıları
aynanın arkasında
kesişir.
Işınların
uzantısı kesiştiğinden oluşan görüntü
sanaldır.
Test 2’nin Çözümleri
1.
Ι1
F
//
Odak doğrultusunda gelen ışın, asal eksene paralel olarak yansır. Bu nedenle C ve D seçeneğinden birisi doğru cevap olmak zorundadır. Cismin Y
ucu aynaya yakın olduğu için görüntünün de Y ucu
aynaya yakın olur.
//
F
Şekil I
Ι2
M
Şekil II
F
Cevap D dir.
14.
görüntü
çukur ayna
cisim
I1 ve I2 ışınları şekillerde gösterildiği gibi kendi
üzerinden geri yansır. I3 ışını kendi üzerinden geri
yansımaz.
Cevap C dir.
Z
O
R
Cevap B dir.
15.
Nihat Bilgin Yayıncılık©
F
2.
I
M
2f2
d = f1 – 2f2
Cevap D dir.
d
d
3.
F1
f1
4d
M2
asal
eksen
Merkez uzaklığı 4d olduğuna göre, odak uzaklığı
2d olur.
Cevap C dir.
X ve Y cisimlerinin tümsek aynadaki görüntüleri F
ile T arasında, cisimle aynı yönde ve sanal olarak
oluşur. X cismi aynadan uzak olduğundan görüntüsü F ye yakın olur.
Cevap A dır.
16. Gelen ışığın frekansı, ışığın rengine bağlı olarak
değişir. Küresel aynalara gönderilen ışınlar kırılmaya uğramadan yansır. Bu nedenle ışığın rengi α
açısını etkilemez. Aynanın eğrilik yarıçapı ile h yüksekliği α açısını etkiler.
Cevap D dir.
4.
Odak ile tepe noktası arasındaki K cisminin görüntüsü aynanın arkasında ve cisimden büyüktür. K
cismi F odak noktasına yaklaşırsa, sanal görüntü
büyüyerek aynadan uzaklaşır. F ile 2F arasındaki L cisminin görüntüsü 2F nin dışında ve cisimden
büyüktür. L cismi 2F ye yaklaşınca görüntüsü de
küçülerek 2F ye yaklaşır.
Cevap C dir.
4
5.
KÜRESEL AYNALAR
Tümsek aynadan 2 birim uzaklıktaki K cisminin
görüntüsü Z noktasında oluştuğuna göre, tümsek aynanın odak uzaklığı 2 birimdir. Bu nedenle
çukur aynanın odak uzaklığı da 2 birimdir. Tümsek
ayna kaldırılırsa, K cismi çukur aynanın merkezinde olacağından görüntüsü de merkezde, yani R
noktasında oluşur.
8.
2h
h
F
K
Cevap E dir.
a= f
2
f
çukur
ayna
h
L
2F
F
2h
3f
2
C cisminin ilk görüntüsü tümsek aynada oluşacaktır.
1
1
1
=
Dc
Dg
f2
1
1
1
= 2
2
Dg
D g = 1 birim
b= 3 f
2
a
1
bulunur.
=
b
3
Cevap C dir.
-
Buna göre Cl görüntüsü tümsek aynanın 1 birim
arkasında sanal olarak oluşur. Bu nokta çukur
aynadan 5 birim uzaklıktadır.
1
1
1
=
+
Dc
Dg
f1
Nihat Bilgin Yayıncılık©
6.
9.
Dx
F
1
1
1
= +
5
1
Dg
Dg =
5
birim .
4
2F
P
Cevap A dır.
3F
R
Noktasal cisim P noktasında iken görüntüsü Pʹ
noktasındadır. Cisim R ye vardığında görüntüsü
Rʹ noktasına varır. Görüntünün yaptığı yer değiştirme ise ∆x = 2 birimdir.
Cevap B dir.
7.
I1 ışınının merkez doğrultusunda yansıması için,
merkez doğrultusunda gelmiş olması gerekirdi. Bu
nedenle I1 ışınının yansıma biçimi yanlıştır.
I2 ve I3 ışınları için yardımcı odak çizilmiş ve bu
ışınlar yardımcı odak noktalarından geçerek yollarına devam etmişlerdir. Bu iki ışının yansıma biçimi doğrudur.
Cevap D dir.
10. K cismi çukur aynadan 1,5f uzaklıkta olduğundan
bu aynadaki görüntü 3f uzaklıkta 2 numaralı vektör
gibi oluşur. Düzlem ayna 2 numaralı vektörü cisim
olarak kabul edip görüntüsünü 4 numaralı vektör
gibi oluşturur.
Cevap D dir.
5
KÜRESEL AYNALAR
14.
11. Z noktasından geçen I ışını çukur aynanın asal
eksenine paralel olarak yansıdığına göre, Z noktası çukur aynanın odak noktasıdır. Çukur aynadan asal eksene paralel gelen ışın tümsek aynadan yansırken uzantısı X noktasından geçtiğine
göre, X noktası tümsek aynanın odak noktasıdır.
K
2h
h
h
2F
h
f
Cevap E dir.
f
2
x
x
d
12.
(1)
X
(2)
2f =
f
+x
2
2
x olur .
3
buradan;
1
7
d = 2 x + f = x bulunur .
2
3
f=
Şekil I
X cisminin düzlem aynadaki görüntüsü Şekil I deki
gibidir. X cismi (1) numaralı ok yönünde hareket
ederken düzlem aynadaki görüntüsü ise (2) numaralı ok yönünde hareket eder.
(3)
F
Şekil II
Xʹ cisminin tümsek aynadaki görüntüsü Şekil II
deki gibi Xʹʹ olur. Bu görüntü sanaldır. X cismi (1)
nolu ok yönünde hareket ederken Xʹʹ görüntüsü
(3) numaralı ok yönünde hareket eder. O hâlde I
ve II. önermeler doğrudur.
Cevap D dir.
15. X cismi hem 2, hem de 4 numaralı aynaların merkezindedir. Bu nedenle 2 ve 4 numaralı aynalarda oluşan görüntülerin boyu hem birbirine hem de
cismin boyuna eşittir.
(2)
Nihat Bilgin Yayıncılık©
X cismi uzunluğundan dolayı 1 numaralı aynanın
merkezi dışındadır. Merkez dışındaki bir cismin
görüntüsü cisimden daha küçük olur. Yine X cismi
uzunluğundan dolayı 3 numaralı aynanın M - F si
arasındadır. Bu nedenle g3 en büyüktür.
Cevap A dır.
Cevap D dir.
13.
Ι1
Ι2
F
F
//
//
2F
Ι3
F
2F
3F
16. Odak uzaklığı f1 olan çukur aynaya 4 birim uzaklıktan gelen ışın kendi üzerinden geri dönüyor. O
hâlde 4 birim çukur aynanın merkez uzunluğu olup
f1 = 2 birimdir.
Tümsek ayna için
Dc = 3 birim
Dg = 1 birim
-
I1 ve I2 ışınları kendi üzerinden geri yansır.
Cevap D dir.
1
1
1
=
Dc
Dg
f2
3
1
1
1
= - & f2 =
bulunur .
3
1
2
f2
3
f2
3
2
=
=
bulunur .
2
4
f1
Cevap C dir.
6
KÜRESEL AYNALAR
4. Düzlem aynalarda oluşan görüntünün boyu ile
cismin boyu birbirine eşittir. Çukur aynada cismin boyu ile görüntünün boyunun eşit olması için
cisim aynanın merkezine konulmalıdır. Bu nedenle
çukur ayna (2) yönünde y kadar kaydırılmalıdır.
Test 3’ün Çözümleri
1.
Ι
Cevap D dir.
asal
eksen
f
Tümsek aynanın
kadar arkasına doğru giden
2
ışın, aynadan yansıdıktan sonra asal ekseni f
kadar uzaktan keser. Buna göre odak uzaklığı 6
birimdir.
5. K ışınının izlediği yoldan f1 = 4 br, f2 = 6 br olduğu
bulunur.
Cevap C dir.
L
F1
2. K
üresel aynaya gelen ve yansıyan ışınlar tersinirdir. İstenildiğinde gelen ve yansıyan ışınların yönü
değiştirilerek sorular çözülebilir.
R ışını da merkez doğrusu ile eşit açı yaparak yansıdığı için doğru
çizilmiştir.
R
M
F
S ışını merkez doğrusu ile eşit açı yaparak
yansımamıştır. Bu nedenle S ışınının izlediği yol
yanlış çizilmiştir.
Cevap C dir.
Nihat Bilgin Yayıncılık©
P ışını çukur aynaya
P
odak ile tepe noktası
arasından geldiği için,
uzantısı aynanın arkaF
M
sından geçmektedir.
Ayrıca gelen ve yansıyan ışınlar merkez doğrusu ile eşit açı yapmaktadır. P ışınının izlediği yol
doğru çizilmiştir.
F2
L ışını çukur aynanın odağından geçerek geldiği için asal eksene paralel yansır. Bu ışın tümsek
aynanın asal eksenine paralel geldiği için uzantısı
F2 den geçecek şekilde yansır.
Cevap B dir.
6. Çukur aynalarda odak ile ayna arasındaki bir cismin görüntüsü, aynanın arka tarafında ve sanal
olarak oluşur. Bu konumda görüntünün boyu cismin boyundan büyük olduğundan, ayna makyaj
aynası olarak kullanılabilir.
Cevap D dir.
7.
3. K ışınının kendi üzerinde yansıması için aynaların
şekildeki gibi yerleşmesi gerekir.
Y
X
P
Z
K
F1
M2
2f2
d
f1
d = f1 – 2f2
Cevap A dır.
X
Y
Z
P
F
M
P ve Z noktalarından merkez doğrultusunda gönderilen ışın kendi üzerinden geri yansır. Görüntü
yansıyan ışın doğrultusunda olmalıdır. Ayrıca tümsek aynadan cisim aynaya yaklaştıkça görüntü
de aynaya yaklaşır. Yani cismin XZ kısmı aynaya
yakın olmalıdır.
Cevap A dır.
KÜRESEL AYNALAR
8. Çukur aynada cisimler hareket ettiğinde görüntünün boyu büyüyorsa görüntünün anlık hızı artar.
Cevap C dir.
11. K ışını düzlem aynadan normal doğrultusu ile eşit
açı yaparak yansır. Düzlem aynadan yansıyan
ışın, T noktasından geçecekmiş gibi tümsek aynaya çarparak kendi üstünden geri dönmüştür. O
hâlde T noktası tümsek aynanın merkezi, Y noktası ise odağıdır.
Z cismi odak noktasına yaklaşırken görüntüsünün
boyu büyür.
X cismi M noktasına yaklaşırken görüntünün boyu
büyür.
Bu nedenle şekilde verilen cisimlerden X ve Z nin
anlık hızları artar.
Cevap B dir.
9.
görüntü
Nihat Bilgin Yayıncılık©
K cismi T1 noktasına yaklaşırken görüntüsü de
küçülerek T1 noktasına yaklaşır.
M
görüntü
7
Aynadan Dc = 4 br uzaklığa konulan h boyundaki cismin tümsek aynadaki görüntüsü odak ile tepe
noktası arasında oluşur. Buradan;
1
1
1
- =
Dc
Dg
f
1
1
1
- = 2
4
Dg
4
Dg =
br
3
H c
Dc
=
Hg
Dg
4
h
=
4
Hg
3
h
Hg =
bulunur .
3
Cevap A dır.
II numaralı aynanın merkezinin dışındaki K cismi,
aynadan uzaklaşırken görüntüsü küçülerek F2 ye
yaklaşır.
Cevap B dir.
12.
I
10. Şekil I de cismin 1,5F noktasında olduğunu ve
F noktasına kadar hareket ettiğini düşünürsek
görüntü 3F den sonsuza kadar gider. Bu nedenle
görüntünün hızı v den büyüktür.
F
Şekil II de cismin
den T2 noktasına hareket
2
ettiğini düşünürsek görüntü aynanın arkasında f
kadar yol alır. Bu nedenle görüntünün hızı 2v olur.
Şekil III de cismin aynaya f kadar uzaktan T3 nokf
tasına hareket ettiği düşünülürse görüntü
kadar
2
yol alır.
Bu nedenle görüntünün hızı
v
olur.
2
T1
II
F1
L T2
F2
asal
eksen
KL cisminin L noktası, asal eksen üzerindedir. L noktasından çıkan bir ışın önce çukur, sonra tümsek,
daha sonra yine çukur aynadan şekildeki gibi yansıtılır. Çukur aynadan ikinci kez yansıyan ışının asal
eksen ile çakışma noktası, görüntünün yeridir. Yani,
istenen görüntünün yeri şekil üzerindeki F1 noktasıdır.
8
KÜRESEL AYNALAR
Cevap B dir.
I
E 2 =
f2
dir. Buradan;
13. C cisminin ilk görüntüsü (1) numaralı aynanın
arkasında oluştuğuna göre, bu görüntü sanaldır.
(1) numaralı ayna için;
Dc = 2 birim
Dg = 4 birim
=2
bulunur .
Cevap D dir.
D c1 = d
1
1 1
2–1
= – =
2 4
4
f
f = 4 birim
E2
15. Şekil I için;
1
1
1
=
–
Dc Dg
f
E1
Hc = 6h
H = 3 h
g
&
bulunur .
Hc
Aynalar özdeş olduğuna göre, Y noktası (2) numaralı aynanın odağı, Z de merkezidir. (1) numaralı
aynayı kaldırdığımızda Z noktasındaki C cisminin
görüntüsü yine Z noktasında, ters ve eşit boyda
Hg
=
D c1
D g1
6h
d
=
3h
D g1
oluşur.
den
& D g 1 = d bulunur .
2
Şekil II için;
(2)
cisim
Hc = 6h
Z
M
Nihat Bilgin Yayıncılık©
Y
F
Dc2 = d
görüntü
Pratik Çözüm
Çukur aynaya 1 birim uzaktaki bir cismin görüntüsü aynanın 2 birim arkasında oluştuğuna göre cisf
min aynaya uzaklığı
dir. Buna göre, f = 4 birim
2
olur.
(1) numaralı ayna kaldırılınca cismin aynaya uzaklığı 2f olur. Yani cisim (2) numaralı aynanın merkezindedir. Merkezdeki cismin görüntüsü yine merkezde olur.
Hg = 2h
Hc
Hg
=
D c2
D g2
6h
d
=
2h
D g2
den
& D g 2 = d bulunur .
3
1
1
–
Dc Dg1
=
1
1
1
–
–
D c2 D g2
f2
–
1 1
–
d d
2
=
1
1 1
–
–
d d
f2
3
–
Cevap A dır.
1
f1
1
f1
&
f2
f1
=
1
2
bulunur .
Cevap A dır.
14. K noktası çukur aynanın merkezidir. Aynanın merkezindeki bir cismin görüntüsü yine merkezde olu-
16.
şur. Çukur ayna varken K noktasındaki kaynağın
şiddeti 2 katına çıkar. Bu durumda M noktası çevresindeki aydınlanma;
2I
E 1 =
f2
dir. Çukur ayna yokken kaynak şiddeti yalnızca
I kadardır. M noktası çevresindeki aydınlanma;
v
v
Şekil I
d
d
Düzlem aynada görüntünün cisme göre hızını bulmak için, cismin hız vektörünü ters çevirip bileşkesini
bulmak gerekir. Buradan v1 = 2v bulunur (Şekil I).
KÜRESEL AYNALAR
Çukur aynada önce görüntünün aynaya uzaklığını
bulalım.
1
1
1
=
–
Dc Dg
f
1 = 1 – 1
d
d Dg
2
1
2
1
= –
d
d Dg
& Dg = d
2v
v
F
T
Şekil II
d
––
2
d
Cisim T noktasına vardığında görüntüsü de T ye
d
varır. Cisim
yolunu v hızı ile alırsa, görüntü2
sü d yolunu –2v hızı ile alır (Şekil II). Çukur aynada
görüntünün cisme göre hızını bulmak için, yine göz
Nihat Bilgin Yayıncılık©
lemcinin hız vektörü ters çevirip bileşke bulunur.
vc = v
vg = 2v
v2 = 3v bulunur.
v
––
2
v
d
d
––
2
F
Şekil III
Cisim tümsek aynadan d kadar uzakta olduğundan,
d
görüntüsü aynadan
kadar uzakta olur (Şekil III).
2
vc = v
3
v 2 = v
2
v
vg = ––
2
bulunur .
Sonuç v2 > v1 > v3 olur.
Cevap E dir.
9
10
KÜRESEL AYNALAR
Test 4’ün Çözümleri
1.
çukur
ayna
beyaz
perde
Tümsek ayna K ışık kaynağına doğru kaydırılırsa
Kʹ, K ya yaklaşmış olur. Bu durumda tam gölgenin
alanı artar, yarı gölgenin alanı azalır.
perde
3
2
1
M
F
K
3
Merkezdeki yeşil ışık veren kaynağın görüntüsü
yine merkezde oluşur. Merkezden küresel engele
gönderilen ışınlar şekildeki yolu izler. F den çıkan
ışınlar aynadan asal eksene paralel olarak yansır.
Bu ışınların izlediği yol şekil üzerinde verilmiştir.
1. bölge her iki kaynaktan ışık almadığı için siyah
görülür. 2. bölge kırmızı kaynaktan ışık aldığı için
kırmızı görünür. 3. bölge her iki kaynaktan ışık aldığı için yeşil + kırmızı = sarı renkli görünür.
Cevap C dir.
4. f = 3 birim
Dc = 6 birim
Cevap E dir.
1
2.
cisim
v
M
K
f
F
asal
eksen
Nihat Bilgin Yayıncılık©
olduğundan X noktasındaki cismin görüntüsü;
–
–
1
1
1
–
=
D c1 D g1
f
1
1
1
= –
3
6 D g1
& D g 1 = 2 birim
→
bulunur. Cisim sabit v hızı ile 3 birim yol alarak Y
noktasına geldiğinde;
f/2
g
f = 3 birim
Aynadan 3f uzaklıktaki cismin görüntüsü tam MF
nin ortasında oluşur. Cisim M noktasına geldiğinde
Dc2 = 3 birim
olur. Cisim Y noktasında iken görüntünün aynadan
→
görüntüsü de M ye gelir. Cisim f yolunu v sabit hızı
f
ile alırsa, aynı sürede
yolunu alan görüntünün
2
v
hızı –
olur.
2
Görüntünün cisme göre hızını bulmak için, cismin
hız vektörünü ters çevirip görüntünün hız vektörü
ile toplarız.
3v
v
– v + ( – ) = –
2
2
Cevap A dır.
3. K noktasal ışık kaynağının tümsek aynadaki
görüntüsü, TF arasında ve sanaldır. K’, ışık kaynağının görüntüsü olmak üzere; perde üzerinde
şekildeki gibi tam ve yarı gölge oluşur.
uzaklığı;
–
1
1
1
= –
3
3 Dg2
& D g 2 = 3 birim
2
bulunur .
tümsek
ayna
Dg Dg
1
Dc
2
Dc
2
1
v
F
1 birim
––
2
X
Y
3 birim
Cisim 3 birim yol alarak X noktasından Y noktası1
na gelirken, görüntüsü birim yol almıştır. Cismin
2
v
hızı v ise, görüntünün hızı –
olur.
6
Cevap E dir.
11
KÜRESEL AYNALAR
5.
Tümsek aynanın f kadar önündeki bir cismin
f
görüntüsü aynanın
kadar arkasında ve yarı
2
h
boyunda oluşur. Cismin boyuna h dersek g 1 =
2
olur.
Çukur aynanın 1,5f kadar önündeki h boyundaki
bir cismin görüntüsü, aynanın 3f kadar önünde 2h
boyunda ters olarak oluşur. g2 = 2h olur. Buradan;
h
g1
2
1
g2 = 2h = 4
8.
F
top
S
S
bulunur .
Cevap A dır.
6.
tümsek
ayna
perde
f2
S ışıklı cisimden ve Sʹ görüntüsünden ışınlar cizersek A seçeneğindeki gibi gölge deseni oluştuğunu
görürüz.
Cevap A dır.
f1
A
K
asal
eksen
Çukur aynada asal eksene paralel gelen ışın
odaktan geçer. Yani f1 = 1 birimdir.
Diğer çukur ayna için A noktasındaki bir cismin
görüntüsü Aʹ noktasındaymış gibi kabul edebiliriz.
1
1
1
=
+
Dc
Dg
f
1
1
1
= +
3
2
f2
f2 =
6
birim
5
bulunur .
Cevap A dır.
7.
Y
X
M
Z
F
asal
eksen
Y ve Z cisimlerinin üst yüzeylerinden geçen doğrular odaktan geçerse; görüntüler yansıyan ışın
doğrultusunda olur. Bu durumda görüntünün şekli
kesinlikle dikdörtgendir.
Cevap D dir.
Nihat Bilgin Yayıncılık©
asal
eksen
A
Download

30 küresel aynalar - Nihat Bilgin Yayıncılık