DVD Video oynat›c›
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Dijital Do¤al Hareket (Digital Natural Motion)
Aktif Kontrol (Active Control)
Multi Konektör Video Ç›k›fl› (RGB, YUV, S-Video, CVBS)
DVD-Video/SVCD/ Video CD/CDDA/ CD-R /CD-RW Oynatma
Optik ve Koaksiyal Dijital Ses ç›k›fl› (PCM / MPEG2 / AC-3 / DTS)
Çift Lazer optik okuma ünitesi
Alüminyum ön panel
Analog ç›k›fl için Dolby Surround
Uzaktan kumanda
Gelifltirilmifl grafik arayüzü kullan›m kolayl›¤›
Ebeveyn Kontrolü ve Disk Kilidi
Multi sistem video ç›k›fl›
Ak›ll› Görüntü
A¤›r çekimde oynatma
Ekran koruyucu
Dolby, Dolby Laboratories fiirketinin ticari bir markas›d›r. Bu belge geçicidir. Sürekli de¤iflimden dolay›, özellikler haber verilmeden de¤ifltirilebilir. Türkiye’de bas›lm›flt›r 08/ 2000. 3122 321 83812.
DVD Video oynat›c›
Oynat›m Sistemi
●
●
●
●
Ses Performans›
DVD-Video
S-Video CD’si
Video CD’si
Audio CD’si (Ayn› zamanda CD-R ve CD-RW)
Optik Okuma Sistemi
Lazer tipi
Say›sal Aral›k
Dalga boyu
Yar› iletken AIGaAs
0.60 (DVD)
0.45 (VCD/CD)
650 nm (DVD)
780 nm (VCD/CD)
DVD Disk Format›
Medya
Optik disk
Çap›
12 cm (8cm)
Oynatma süresi (12cm)
Tek katman
2.15h1
Çift katman
4h1
‹ki yüz, tek katman 4.30h1
‹ki yüz, çift katman 8h1
1)
2 konuflma ve 3 altyaz› dili içeren filmler için oynat›m süresi
DA Konvertörü
DVD
Video CD
Müzik CD
Sinyal/Gürültü
Dinamik Kapsam
Crosstalk
Distorsiyon
Video CD Fonksiyonlar›
96KHz/24bit
fs 96 kHz
fs 48 kHz
fs 48 kHz
fs 44.1 kHz
1khz
1khz
1khz
1khz
●
4 Hz - 44
4 Hz - 22
4 Hz - 22
4 Hz - 20
>110dB
>100dB
<-115dB
<-92dB
kHz
kHz
kHz
kHz
Euroconnector
3 x Chinch3
Mini DIN, 4 uçlu
Cinch3
Cinch (beyaz/k›rm›z›)3
1x koaksiyel3, 2x optik
CDDA / LPCM için IEC958
MPEG2
AC-3
DTS için IEC1937
Elektrik
Alt›n kaplamal›
PAL
Tarama Frekans›
Sat›r Say›s›
Oynatma
50Hz
60Hz
625
525
Multi standart
NTSC
Dijital S›k›flt›rma
●
●
●
DVD-V‹DEO
Yatay Çözünürlük
Dikey Çözünürlük
VCD
Yatay Çözünürlük
Dikey Çözünürlük
DVD için MPEG2
VCD için MPEG1
50Hz
60Hz
720 piksel2 720 piksel2
576 sat›r 480 sat›r
50Hz
60Hz
352 piksel 352 piksel
288 sat›r 240 sat›r
●
●
●
●
●
●
●
2)
TV'nizde 500 sat›ra eflde¤er.
●
●
Video Performans›
Video Ç›k›fl›
S-Video Ç›k›fl›
RGB Ç›k›fl›
YUV Ç›k›fl›
75 Ohm’da 1 Vpp
Y: 75 Ohm’da 1 Vpp
C : 75 Ohm’da 0.300 Vpp
75 Ohm’da 0.7 Vpp
Y : 75 Ohm’da 1 Vpp
CrCb: 75 Ohm’da 0.7 Vpp
●
Durdurma/Oynatma/Çalma/Dondurma
H›zl› ileri / Geri Alma
Zaman Arama
Kare Kare ‹leri/Geri Alma
A¤›r çekimde oynatma
Bafll›k/Parça Seçme
Öncekine / Sonrakine Atlama
Tekrarlama (Bölüm/ Bafll›k/ Hepsi) ya da (Parça/
Hepsi)
A-B aras›n› tekrarlama
Kar›flt›rma
Dijital çok kanall› filtre ile mükemmel görüntü
dondurma
Kaliteli görüntü büyütme (x1.33,x2,x4)
3D Ses
VCD 2.0 Disklerinin Oynatma Kontrolü
Disk kilidi
Durma/beklemeye alma / cihaz› kapatma
modundan sonra eski konuma geri dönme
(Resume) (5 disk)
Ekran koruyucu (15 dakika sonra %75 karartma)
Programlama
Müzik CD’si fonksiyonlar›
●
●
Süre Göstergesi (Toplam/ Parça/ Kalan Parça
Süresi)
Uzaktan kumanda ile tam ses kontrolü
Programlama
Elektrik beslemesi
Güç girifli
100-240V, 50/60Hz
Kabin
Boyutlar (g x y x d):
A¤›rl›k
Ön Panel
435 x 110 x 330 mm
>9Kg
Alüminyum
Uzaktan kumanda
●
●
Ana TV fonksiyonlar› için uzaktan kumanda
Alüminyum üst panel
Sert kaplamal› tufllar
Paketin ‹çindekiler
●
●
●
●
●
●
●
●
Piller 2 x AA
Uzaktan kumanda
Audio (ses) kablosu (Cinch)
Video (görüntü) kablosu (Cinch)
Elektrik kablosu
Scart kablosu(sadece Avrupa)
Dijital koaksiyal kablo
Kullanma K›lavuzu
DVD Video Fonksiyonlar›
●
●
●
●
Ses Format›
●
Oynatma/çalma
●
MPEG, AC-3, S›k›flt›r›lm›fl
DTS
Dijital
PCM
16, 20, 24 bit
fs 48, 96 kHz
Analog stereo & Dolby Surround
2 hoparlörde sanal 5 kanal sesi için 3D sesi
●
●
Genel Fonksiyonlar
●
Video Format›
●
●
Arka Ba¤lant›lar
2 x SCART
Y,U,V ç›k›fl›
S-Video Ç›k›fl›
2 x Video Ç›k›fl›
2 x Audio L/R ç›k›fl›
Dijital Ses Ç›k›fl›
3)
TV Standard›
●
●
●
●
Farkl› Aç› Seçimi
Konuflma Dili Seçimi (en çok 8 dilden 1’i)
Altyaz› Dili Seçimi (en çok 32 dilden 1’i)
Görüntü En/Boy Oran›n›n de¤ifltirilmesi
(16:9, 4:3 Letterbox, 4:3 pan-scan)
Ebeveyn Kontrolü ve disk kilidi
Disk Menü Deste¤i (Bafll›k menüsü ve ‹lk ayar
menüsü)
Durma/beklemeye alma / cihaz› kapatma
modundan sonra eski konuma geri dönme
(Resume) (5 disk)
Ekran koruyucu (15 dakika sonra %75 karartma)
Programlama
http:// www.philips.com. tr
Download

DVD Video oynat›c›