2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
T.C.
KOCAELİ
İL GENEL MECLİSİ
2013 YILI
DENETİM KOMİSYONU
RAPORU
28 ŞUBAT 2014
Sayfa 1 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
İçindekiler
DENETİMİN AMAÇ VE KAPSAMI .................................................................................................................................. 5
DENETİM BELGELERİNİN İNCELENMESİ .................................................................................................................. 6
SAYIŞTAY İNCELEMESİ ................................................................................................................................................. 6
DENETİM KOMİSYONU 201 2 YILI RAPORUNUN İNCELENMESİ ......................................................................... 6
İÇ DENETÇİ ....................................................................................................................................................................... 7
DAİRE BAŞKANLIKLARI İLE MÜDÜRLÜKLER DÜZEYİNDE İNCELEME ................................................................. 9
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ ..................................................................................................................................................... 9
AFET KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI ........................................................................................................... 11
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ .............................................................................................. 12
ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ ................................................................................................................................................ 13
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ...................................................................................................... 18
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ........................................................................................................................... 22
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ........................................................................................................................................... 24
SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ .......................................................................................................................................... 26
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ............................................................................................................ 47
EMLAK VE MADEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI..................................................................................................... 48
EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ ............................................................................................................................ 48
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ ...................................................................................................................................... 61
YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ ........................................................................................................................... 68
201 3 VE 201 4 YILINDA BAŞLAYIP 201 4 YILINDA YAPIMI DEVAM EDEN 98 ADET YAPIM İŞİNİN
MEVCUT DURUMLARINI GÖSTEREN TABLO AŞAĞIDA VERİLMİŞTİR. ............................................................ 80
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ......................................................................................................... 86
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ....................................................................................................................... 86
BÜTÇE MÜDÜRLÜĞÜ ....................................................................................................................................................... 96
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ .................................................................................................................................. 99
MALİ DENETİM............................................................................................................................................................. 105
İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇE VE MİZAN BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ ............................................................. 105
201 3 MALİ YILI MİZAN BİLGİLERİ ........................................................................................................................ 106
BÜTÇE GELİR VE GİDER İNCELEMESİ .................................................................................................................... 112
TESPİT, GÖRÜŞ VE ÖNERİLER ................................................................................................................................. 116
Sayfa 2 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
YASAL DAYANAK
Denetim Komisyonu’nun kuruluş ve görevleri 53020 Sayılı İl Özel İdaresi
Kanunu’nun 17. maddesinde belirlenmiştir. Buna göre;
“İl Genel Meclisi, her yılın Ocak ayında yapılacak toplantısında İl Özel
İdaresinin bir önceki yıl Gelir ve Giderleri ile Hesap ve İşlemlerinin denetimi için
kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak
üzere bir Denetim Komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasî parti grubunun ve
bağımsız üyelerin İl Genel Meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına
oranlanması suretiyle oluşur.”
Yasanın 17.maddesi hükmü uyarınca Kocaeli İl Genel Meclisi’nin 04 Ocak
2013 tarihli birleşiminde yapılan seçim sonucunda, Denetim Komisyonu’na İsmail
ONAY, Süleyman MİRİK, Kemal İrfan AKKUŞ, Servet GÜNAY, Dursun GENÇ
seçilmişlerdir.
“Komisyon, Vali tarafından il özel idare binası içinde belirlenen yerde çalışır
ve çalışmalarında uzman kişi ve kuruluşlardan yararlanabileceği gibi, Valinin
onayıyla Kamu Kuruluşları personelinden de yararlanabilir. Komisyon tarafından
istenen bilgi ve belgelerin, iade edilmek üzere verilmesi zorunludur. Komisyon,
çalışmasını Şubat ayı sonuna kadar tamamlar ve buna ilişkin raporunu, izleyen ayın
on beşine kadar Meclis Başkanlığına sunar.
Konusu suç teşkil eden hususlarla ilgili olarak, Meclis Başkanlığı tarafından
yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur.”
Komisyonumuza İl Özel İdaremizin 6. Katında bulunan grup odası, Vali
tarafından tahsis edilmiştir. Komisyon, denetim çalışmalarına başlayarak, kendi
içinde yaptığı görevlendirme sonucunda, Komisyon Başkanlığı’na İsmail ÖNAY,
Başkan Vekilliği’ne Süleyman MİRİK, Üyeliklere ise İrfan Kemal AKKUŞ, Servet
GÜNAY, Dursun GENÇ şeklinde görevlendirme yapmıştır.
Sayfa 3 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
Komisyonumuz çalışmalarında dışarıdan, herhangi bir Uzman Kişi veya Kamu
Kuruluş Personelinden yararlanmadan, çalışmalarını yürürlükle bulunan tüm
mevzuat olmakla birlikte öncelikle aşağıda belirtilen yasa ve yönetmelikler
çerçevesinde sürdürmüştür.
– T.C. Anayasası
– 5302 s. İl Özel İdaresi Kanunu
– 5018 s. Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu
– 4734 s. Kamu ihale Kanunu
– 4735 s. Kamu İhale Sözleşme Kanunu
– 2886 s. Devlet İhale Kanunu
– 2942 s. Kamulaştırma Kanunu
– 657 s. Devlet Memurları Kanunu
– 6183 s. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hk. Kanun
– 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
– 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu
– 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu
– İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği
– İl Özel İdaresi Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği
– İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik
– Kamu Zararının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar
– İl Özel İdaresi Bütçesinden Yapılacak Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri
Hakkında Yönetmelik
– Taşınır Mal Yönetmeliği vs.
Sayfa 4 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
DENETİMİN AMAÇ ve KAPSAMI
5302 Sayılı Özel İdare Yasasının 37. maddesi denetimin amacını aşağıdaki
biçimde ifade etmektedir.
Madde 37- İl Özel İdarelerinin denetimi; faaliyet ve işlemlerinde hataların
önlenmesine yardımcı olmak, çalışanların ve İl Özel İdaresi teşkilâtının
gelişmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı duruma
gelmesine rehberlik etmek amacıyla; hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata,
önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite
standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek;
kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor hâline
getirerek ilgililere duyurmaktır.
Bu ilkeler doğrultusunda, Denetim Komisyonu tarafından 2013 yılı sonu
itibariyle, Denetim Raporları ile Gelir ve Gider Kesin Hesabı, Yıllık Mizan, ayrıca
Birim Müdürlüklerinden 2013 yılına ait İş ve İşlem Dosyaları istenmiştir. Bu
dosyaların incelenmesi ve 2013 yılı Mizanı incelemesi sırasında Genel Sekreter,
Daire Başkanları ve Birim Müdürlüklerinin ilgili hususlarda bilgilerine
başvurulmuştur.
Öte yandan komisyonumuz çalışmalarını; 2013 yılına ait bilgi ve belgeleri
içeren işlem dosyaları, listeler, raporlar vb. dokümanlar üzerinden sürdürmüş,
gerektiğinde detaylı incelemeye girmiş ve yapılan iş ve işlemleri bizzat görmek ve
incelemek suretiyle hizmetin yapıldığı yerlerde yerinde denetim de yapmıştır.
İncelemeler sırasında gelecek yıllarda takibinde fayda görülen hususlarla
ilgili belge ve listeler, konuların etkin takibinin sağlanabilmesi açısından rapor
ekine alınmıştır.
Ayrıca; Komisyonumuzun Birim Müdürlüğü ölçeğinde yapılan incelemeleri
sırasında, Birim Müdürlerine de gerek gördüğü, bazı düzeltmeleri yaptırıp, tavsiye
ve tenkitlerde bulunmuştur.
Tüm incelemelerden sonra oluşan kanaatler “Görüş ve Kanaatler” başlığı
altında, bir rapor özeti şeklinde sunulmuştur.
Sayfa 5 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
DENETİM BELGELERİNİN İNCELENMESİ
İl Özel İdaresi, hesap iş ve işlemleri yönünden Sayıştay, idari yönden
İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri, gelir ve giderleri ile hesap ve işlemleri
yönünden İl Genel Meclisi Denetim Komisyonu ve İç Denetçi denetimine tabidir.
Ayrıca 5018 sayılı Yasa, Maliye Bakanlığı Müfettişlerine de hesap yönünden
inceleme yetkisi vermiştir. Yasanın Maliye Bakanlığı’na verdiği yetki, Denetim
Komisyonumuz çalışmaya başladığında henüz kullanılmamış olup Maliye Bakanlığı
tarafından herhangi bir denetim gerçekleşmemiştir.
İl Özel İdaremizin bir önceki yıla ait denetimlerinin Denetim Komisyonu
tarafından incelenerek gereğinin yapılıp yapılmadığının tespit edilmesi, denetimin
etkinliği ve amacına ulaşması açısından gereklidir. Bu nedenle bu fasılda 2012 yılı
iş ve işlemlerine ilişkin Denetim Belgeleri’nin incelenmesi ile tespit edilen eksiklik
ve olumsuzluklar konusunda, bir sonraki yıl gelinen noktalar veya tespit edilen
hususların, gereklerinin yapılıp yapılmadığı incelenecektir. Böylelikle yapılan
tespitler konusunda bir fikri takip sağlanacaktır.
Denetim belgelerinin incelenerek gereklerinin yapılıp yapılmadığının tespiti,
denetim belgelerine uygun düzen ve işleyişin sağlanması, idarenin devletin genel
işleyişine uygun faaliyet göstermesi açısından son derece önem arz etmektedir.
SAYIŞTAY İNCELEMESİ
Sayıştay Denetçilerinin incelemeleri ile Denetim Komisyonunun denetimleri
aynı tarihlere denk geldiğinden, Sayıştay rapor bulguları ile ilgili herhangi bir
bilgiye ulaşma imkânı olmamıştır.
DENETİM KOMİSYONU 201 2 YILI RAPORUNUN İNCELENMESİ
2012 yılına ait İl Genel Meclisi Denetim Komisyonu Raporu Gelir ve Giderler
ile Hesap ve İşlemler yönünden incelenmiş, rapor içinde ve raporun sonunda
yapılan uyarı ve tespitlerin, 2013 yılındaki durumları ile karşılaştırılmıştır. 2012
yılı Denetim Komisyonu Raporunda dikkat çekilen bazı hususlara ve yerinde yapılan
denetim ve inceleme sonuçları tespit ve görüşler kısmında ele alınacaktır.
Sayfa 6 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
İÇ DENETÇİ
Mahalli idarelerin, iç denetçi kadroları, Bakanlar Kurulunun 2006/10911
sayılı kararı ile ihdas edilmiş ve 05.10.2006 gün ve 26310 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanarak norm kadrolarına eklenmiştir.
Kurumumuza tahsis edilen dört iç denetçi kadrosundan sadece birine
atama yapılmış, kurumumuzun kapanacağından dolayı diğer kadrolara atamalar
yapılmayarak bir denetçi ile çalışmalara devam edildiği görülmüştür.
İÇ DENETÇİ RAPORLARI
2013 yılındaki iç denetim çalışmalarını gerçekleştirmek için “İç Denetçilerin
Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”, “Kamu İç Denetim Planı ve
Programı Hazırlama Rehberi”, “Kamu İç Denetimi Strateji Belgesi”, “Kocaeli İl
Özel İdaresi İç Denetim Birimi Yönergesi” ve “2012–2014 Dönemi İç Denetim
Planı” esas alınmak suretiyle 2013 yılı İç Denetim Programı hazırlanarak Valilik
Makamından onay alınmıştır. 2013 yılı iç denetim çalışmaları bu program
çerçevesinde yürütülmüştür.
Bu program doğrultusunda;
1-) 14.03.2013 tarihinde İdaremizin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’ na bağlı
Bütçe Müdürlüğü’ nün 2012 Yılı iş ve işlemlerine yönelik iç denetimi yapılmış olup
14.03.2013 tarih ve 1402-02 sayılı nihai iç denetim yapılarak rapor
düzenlenmiştir.
2-) 06.12.2013 tarihinde İdaremizin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’ na bağlı
Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 2012 yılı iş ve işlemlerine yönelik sistem ve
uygunluk denetimleri yapılmış olup 06.12.2013 tarih ve 1402-03 sayılı nihai
denetim yapılarak rapor düzenlenmiştir.
Buna göre 2013 yılı denetim faaliyetlerinde;
Sistem denetimi, uygunluk denetimi esas alınmış olup, nihai raporların buna
göre yapıldığı görülmüştür.
Sayfa 7 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
Denetlenen birimlerin iş süreçleri, yönetim, risk yönetimi ve kontrol
süreçleri gözden geçirilerek, denetlenen birimin faaliyetleri ve iç kontrol sistemi;
organizasyon yapısına katkı sağlayıcı bir yaklaşımla analiz edilmesi, eksikliklerin
tespit edilmesi, kalite ve uygunluğunun araştırılması, kaynakların ve uygulanan
yöntemlerin yeterliliğin ölçülmesi suretiyle değerlendirildiği gözlemlenmiştir.
Ayrıca birim yöneticilerinin faaliyetlerini yürütürken iş ve işlemlerinin
idarenin amaç ve hedefleriyle uyumlu olup olmadığı, kanun, kararname, tüzük,
yönetmelik, tebliğ, genelge ve genel yazı gibi mevzuat düzenlemelerine uygun
yürütülüp yürütülmediği, görev ve sorumluluklarının belirlenip belirlenmediği, etik
değerlerin oluşup oluşmadığı, insan kaynağının yeterliliği, dokümantasyon ve arşiv
sistemi, yetkilendirme ve onaylama, organizasyon, yenileme ve güncelleme
hususları değerlendirilerek varsa hata ve noksanlıkların ortaya çıkarılması, bu
hata ve noksanlığın sebeplerinin araştırılması ve bu sebeplerin ortadan
kaldırılması, idarenin etkinlik, verimlilik ve hizmet kalitesinin artırılması,
personelin eğitim eksikliğinin giderilmesi sorunlarına dikkat çekilerek çözüm
önerilerinde bulunulduğu görülmüştür.
Bu birimin 2013 yılı eğitim çalışmalarına yönelik olarak ise;
• Kamu İç Denetçileri Derneği yayını olan Denetişim Dergisinin 11. ve 12.
sayılarında yayınlanmış olan iki makale çalışması yapılmıştır.
• Diğer taraftan İç Denetim Koordinasyon Kurulunca 5 Mayıs - 8 Haziran
2013 tarihleri arasında düzenlenmiş olan eğitim semineri programına iştirak
edilmiştir.
Sayfa 8 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
DAİRE BAŞKANLIKLARI İLE MÜDÜRLÜKLER DÜZEYİNDE İNCELEME
Norm Kadro uygulaması ile birlikte yapısal dönüşümünü tamamlamaya
çalışan idaremizin, norma uygun örgütlenmesine bakıldığında; Genel Sekreter
Yardımcısı kadrolarının atandığı, fakat bir Genel Sekreter Yardımcısının
Valilik görevlendirmesi ile İstanbul Valiliği’nde görevlendirildiği, Daire
Başkanlıklarının ikisi ünvanlı olmak üzere atamalarının yapıldığı, yine iki Daire
Başkanının Valilik Oluru ile Valilik’te görev yaptığı görülmektedir. Harcama
Yetkilerinin Genel Sekreterde toplandığı görülmüştür. Bu sebeple Denetim,
Daire Başkanlıkları bazında ele alınamamıştır.
Denetimin Birimler ve Müdürlükler düzeyinde yapılmasının daha doğru olacağı
kanaatine varılmıştır. Birim Müdürlüklerinin ayrı ayrı denetimi, nihayetinde tüm
idarenin denetimi anlamına gelecektir.
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
İl Özel İdaremiz norm kadrosunda 3 personel kadrosu olup, bu kadrolardan
Hukuk Müşavirliği kadrosuna naklen atama yapılmıştır. Sözleşmeli olarak da 1
personel istihdam edilmektedir.
İdare’nin açtığı veya aleyhine açılan, adli veya idari yargının her
aşamasındaki tüm dava ve icra takiplerinin yürütülmesi görevini ifa eden bu
birimin, 2013 yılı faaliyetleri incelenmiş olup, detaylı bilgiler tablolar halinde
aşağıya çıkarılmıştır.
İDARİ YARGI DAVALARI
Konusu idari işlemler olan ve İdaremizin davacı veya davalı olduğu davalardır.
Önceki Yıllardan Devreden Dava Dosyaları
70 Adet
2013 Yılı İçerisinden Sonuçlanan Dava Dosyaları
3 Adet
2013 Yılı İdare Mahkemesi Dava Dosyaları
4 Adet
2013 Yılı Vergi Mahkemesi Dosyaları
1 Adet
2014 Yılına Devreden Dava Dosyaları
72 Adet
18 Adet dosya Danıştay’da olup henüz sonuçlanmamıştır.
Sayfa 9 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
ADLİ YARGI DAVALARI
Kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma, kira tespit, ecri misil, tahliye,
tazminat, men’i müdahale, alacak, iş mahkemesi, ticaret mahkemesi, sulh hukuk vb.
konulu davalardır.
Önceki Yıllardan Devreden Dava Dosyaları
65 Adet
2013 Yılı İçerisinde Açılan Dava Dosyaları
53 Adet
2013 Yılı İçerisinden Sonuçlanan Dava Dosyaları
2 Adet
2014 Yılına Devreden Dava Dosyaları
1 1 6 Adet
19 adet dosyamız Yargıtay’da olup henüz sonuçlanmamıştır.
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
42 Adet
TİCARET MAHKEMESİ
3 Adet
CEZA MAHKEMESİ
1 Adet
SULH HUKUK MAHKEMESİ
1 Adet
İCRA HUKUK MAHKEMESİ
5 Adet
İŞ MAHKEMESİ
1 Adet
TOPLAM
53 Adet
Sayfa 10 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
İCRA DOSYALARI
DOSYA SAYISI
886 Adet
ALACAK TAMAMI
2. 844. 224, 74 TL.
201 3 Yılı içerisinde Kocaeli İl Özel İdaresi tarafından 9 adet icra
dosyası açılmıştır.
201 3 Yılına devir olan dosyalar toplamı
2. 775. 227, 73 TL.
201 3 Yılında açılan icra dosya toplamı
1 51 . 073, 1 9 TL.
201 3 Yılı içerisinde 6 adet icra dosyasının tahsilatı tamamlanmıştır.
Kapanan dosya alacak miktarı 82. 076, 1 8 TL olmuştur.
201 4 yılına devreden dosyalar toplamı 2. 844. 224, 74 TL dir.
Davaların uzun sürmesinden dolayı açılan dosya sayısı ve alacak miktarları her
yıl artarak gitmiş, 201 3 yılına devrolan 2. 775. 227 TL. ’ nin 201 4 yılında
2. 844. 224 TL’ ye yükselerek devrolduğu görülmüştür.
AFET KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
Afet Koordinasyon Daire Başkanlığı ataması yapılmasına rağmen atanan Daire
başkanının Valilik Oluru ile Vilayette görevlendirildiği ve bu Daire Başkanlığı
altında görev yapması gereken İl Özel İdaresi Sivil Savunma Uzmanlığı kadrosu
boş olduğundan bu birimin faaliyetleri Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından
yürütülmüştür.
Afet Koordinasyon Daire Başkanı, 2013 Yılında, İl Afet ve Acil Durum
Müdürlüğü’nün Kocaeli İl Özel İdaresi ile ilgili iş ve işlemlerini, ayrıca Kocaeli
Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü ve Kocaeli Valiliği Bilgi İşlem
Müdürlüğü’ nün iş ve işlemlerini yürütmüştür. Sivil Savunma Uzmanlığı çalışmaları,
Destek Hizmetleri Müdürlüğü faslında ele alınacaktır.
Sayfa 11 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve İletişim Daire
Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet vermektedir. 1 Müdür Vekili, 1 V.H.K.İ personel
ile iş ve işlemlerini yürütmektedir.
Basın organlarında İl Özel İdaresi hakkında yayınlanan haberleri takip
ederek cevap, düzeltme ve tekzip verilmesini gerektiren haber ve yazılara; Valilik
veya Genel Sekreterlik Makamının yazılı veya sözlü talimatları doğrultusunda
cevap, düzeltme ve tekzip yazılarını hazırlamanın yanında, yazılı basında
İdaremizle ilgili çıkan haberleri bilgisayar ortamında kayıt altına alınması görevi
olan bu müdürlüğün 2013 yılındaki faaliyetleri incelendiğinde aşağıda belirtilen
durumlar tespit edilmiştir.
• Yerel gazetelerde kurumumuzla ilgili olarak yayınlanan haberler takip
edilmiş ve bilgisayar ortamında arşivlenmiştir. 2013 yılında basında
kurumumuzla ilgili çıkan haber sayısı 816 adettir. Organlarla ilgili 309,
İdare ile İlgili 361, Bilgilendirme Amaçlı 146 haber yer almıştır.
• Kocaeli İl Özel İdaresi hakkında basında yer alan her türlü yazılı haber,
e-posta yoluyla Haber Takip Grubuna gönderilmiştir. 2013 yılında Haber
Takip Grubuna gönderilen basında yer alan haberlerin taramalarının ve
haber sitelerine girilen RSS bağlantılı haberlerin yer aldığı e-posta sayısı
308 adettir.
• Kurumumuz
ihale, yatırım ve organizasyonlarının haber bülteni
hazırlanarak yerel basın kuruluşlarına servis edilmesi kapsamında 2013
yılında 106 adet haber bülteni hazırlanmış ve basın kuruluşlarına servis
edilmiştir. Hazırlanan haberler kurumsal web sayfamızda da
yayımlanmıştır.
• 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında 2013 yılında Bilgi
Edinme, BİMER, Dilekçe olmak üzere toplam başvuru sayısı 271 adet olup
ortalama başvuru cevaplama süresi 3,81 gündür.
Bu faaliyetlerin etkileri değerlendirildiğinde, 2012 yılına oranla 2013 yılında
yerel basın kuruluşlarında İdarenin yeteri kadar yer aldığı görülmüştür.
Sayfa 12 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ
İl Özel İdaresinin karar organı olan İl Genel Meclisi ve İl Encümeni’ ne ait iş
ve işlemlerin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, İl Genel Meclisi Çalışma
Yönetmeliği ile Kocaeli İl Genel Meclisi Çalışma Prosedürü hükümleri
doğrultusunda yürütülmesi ile ilgili çeşitli organizasyon, takip ve kontrolü sağlayan
Encümen Müdürlüğü’ nde 1 müdür ve 1 şef görev yapmaktadır.
5302 sayılı il Özel İdaresi Kanunu, İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği ve
Kocaeli il Genel Meclisi Çalışma Prosedürü hükümleri doğrultusunda; İl Özel
idaresinin karar organı olarak İl Genel Meclisi ile meclisçe oluşturulan İhtisas
Komisyonları çalışmaları kapsamında İl Özel İdaresi, Meclis Başkanlık Divanı ve
İhtisas Komisyonlarına ait yürütülmesi gereken çeşitli iş ve işlemlerin
organizasyon, takip, kontrol ve yürütümü Encümen Müdürlüğü’ nce sağlanmaktadır.
İl Genel Meclisi ve İhtisas Komisyonları ile İl Encümeni toplantı kararlarının,
yazım ve tertibi ile görevli bu müdürlüğün 2013 yılı faaliyetleri şu şekildedir.
İl Genel Meclisi Çalışmaları
• İl Genel Meclisi’ ne gerek Valilik Makamınca havale edilen teklif, gerekse
üyelerce sunulan önerilerden 30’u doğrudan karara bağlanmış, 30’u ihtisas
komisyonlarına havale edilmiş, bu komisyonlar tarafından İl Genel Meclisi’ne
sunulan raporlara istinaden de 37 konu karara bağlanmıştır.
• Kocaeli İl Genel Meclisi böylece; 2013 yılı içerisinde tatil olarak belirlenen
Temmuz toplantısı hariç, bütçe görüşmelerinin yapıldığı Kasım ayında 15,
diğer ayların ilk haftasında da beş gün olmak üzere 65 birleşim yapmak
suretiyle 97 adet konuyu karara bağlamış, bir adet karar Valilik Makamınca
meclise iade edilmiştir.
• Komisyon raporları aleni olduğundan, İl Özel İdaresi web sitesi ve ilan
panosunda halka duyurulmuştur.
• Halka açık olan meclis toplantılarında alınan kararlara ait özet liste de
toplantıyı izleyen en geç yedi gün içerisinde çeşitli yollarla halka
duyurulmuş, ayrıca karar metinleri İl Özel İdaresi web sitesinde
yayımlanmıştır.
Sayfa 13 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
• İl Genel Meclisince alınan her toplantıya ait kararlar kesinleşmesine
müteakip tasdiklenerek, gereği veya bilgi için İl Özel İdaresinin ilgili
birimlerine iletilmiştir.
İl Genel Meclisi Kararları
İl Genel Meclisi Toplantı Sayısı
65 Adet
İl Genel Meclisi’nde Alınan Karar Sayısı
97 Adet
İhtisas Komisyonlarına Havale Edilmeden Doğrudan
Alınan Karar Sayısı
30 Adet
İhtisas Komisyonlarına Havale Edilen Karar Sayısı
37 Adet
İhtisas Komisyonlarının Raporlarına İstinaden
Alınan Karar Sayısı
30 Adet
İl Genel Meclisi Başkanı tarafından hazırlanan Meclis gündemlerinin, Meclis
üyelerine en az üçgün önceden iletildiği, Halka duyurmak için de Toplantının
yapıldığı salonun girişine ve idarenin ilan panosuna asıldığı,
Meclis toplantılarında alınan ve Kesinleşen Meclis Karar özetlerinin 5302
sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 15. Maddesi gereğince toplantıyı izleyen en geç
yedi gün içerisinde çeşitli yollarla halka duyurulduğu, idarenin web sitesinde
yayınlandığı,
İl Genel Meclisince alınan kararların, Valilik Makamından kesinleşmesine
müteakip gereği ve bilgi için İl Özel İdaresinin ilgili birim müdürlüklerine iletildiği
görülmüştür.
Sayfa 14 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
İhtisas Komisyonları Rapor Dağılımı
Plan ve Bütçe Komisyonu Rapor Sayısı
12 Adet
İmar ve Bayındırlık Komisyonu Rapor Sayısı
13 Adet
Yatırım Komisyonu
Yatırım Komisyonu - Plan ve Bütçe Komisyonu
Müşterek Rapor Sayısı
4 Adet
1 Adet
Özel İdare Komisyonu - Plan ve Bütçe Komisyonu
Müşterek Rapor Sayısı
1 Adet
Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu
Rapor Sayısı
1 Adet
Engelliler Komisyonu
4 Adet
Tarım Komisyonu
Tarım Komisyonu - Plan ve Bütçe Komisyonu Müşterek
Rapor Sayısı
Hukuk Komisyonu
3 Adet
TOPLAM
2 Adet
1 Adet
42 Adet
İhtisas Komisyonlarının 5302 saylı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 16. Maddesi
gereği halka duyrulduğu, idareye ait web sitesinde yayınlandığı görülmüştür.
İl Encümeni Çalışmaları
• İl Encümenince, 17 Ocak - 24 Aralık 2013 tarihleri arasında yapılan 51
oturumda alınan 73 adet kararın, konulara göre dağılımı şöyledir;
 İlimiz ilçeleri köylerindeki çeşitli hizmetlerin yürütümüne katkı sağlamak
amacıyla İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliklerine ödenek gönderilmesi
karar sayısı 1,
 Kaymakam lojmanlarının temizlik ile araçların bakım-onarım giderleri için
ilçelere gönderilen ödeneklere ait karar sayısı 1,
Sayfa 15 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
 Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili taşınmaz kamulaştırılması için
kamu yararı ve uygulama karar sayısı 9,
 Mali yılı içerisinde ödenek ihtiyacı duyulan Gider Bütçesi harcama
kalemlerine, “Yedek Ödenek”ten veya bütçedeki fonksiyonel
sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında yer alan diğer harcama
kalemlerinden ihtiyaç fazlası görülen ödeneklerin aktarılması konulu karar
sayısı 9,
 Gerçekleştirilen, gerçekleştirilemeyen veya 15 gün müddetle pazarlığa
bırakılan ihale işlemleri ile ilgili toplam karar sayısı 41,
 Kiraya verilmiş taşınmaz mallara ait süre uzatımı ile ilgili karar sayısı 3,
 Kanunlarla verilen diğer görevlerle ilgili muhtelif karar sayısı da 9’dur.
İl Encümenince alınan bu kararların tasdiklenerek, gereği veya bilgi için İl
Özel İdaresi ilgili birimlerine iletilmesi, ayrıca web sitesinde yayımının sağlandığı
görülmüştür.
İl Encümeni Kararları
5302 sayılı il Özel idaresi Kanununun 26.maddesinde belirtilen görev ve
yetkileri yerine getirmek üzere toplanan İl Encümeninin çalışmaları kapsamında; İl
Özel İdaresi ve İl Encümenince yürütülmesi gereken muhtelif iş ve işlemlerin
organizasyonu, takip ve kontrolü ile yürütümünü sağlamak, Encümen Müdürlüğünce
yerine getirilmektedir.
İl Encümeni Karar Adedi
2013 yılında yapılan 51 oturumda 73 adet karar alınmıştır.
İl Encümeni Oturum Sayısı
51 Adet
İl Encümeni Karar Sayısı
73 Adet
Sayfa 16 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
İl Encümeni Karar Dağılımı
İlimiz ilçeleri köylerindeki çeşitli hizmetlerin yürütümüne katkı
sağlamak amacıyla İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliklerine
1 Adet
ödenek gönderilmesi karar sayısı
Kaymakam lojmanlarının temizlik ile araçların bakım-onarım
giderleri için ilçelere gönderilen ödeneklere ait karar sayısı
Yıllık
çalışma
programına
alınan
işlerle
ilgili
taşınmaz
kamulaştırılması için kamu yararı ve uygulama karar sayısı
1 Adet
9 Adet
Mali yılı içerisinde ödenek ihtiyacı duyulan Gider Bütçesi harcama
kalemlerine, “Yedek Ödenek”ten veya bütçedeki fonksiyonel
sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında yer alan diğer harcama
9 Adet
kalemlerinden ihtiyaç fazlası görülen ödeneklerin aktarılması
konulu karar sayısı
Gerçekleştirilen, gerçekleştirilemeyen veya 15 gün müddetle
pazarlığa bırakılan ihale işlemleri ile ilgili toplam karar sayısı
Kiraya verilmiş taşınmaz mallara ait süre uzatımı ile ilgili karar
sayısı
Kanunlarla verilen diğer görevlerle ilgili muhtelif karar sayısı
TOPLAM
41 Adet
3 Adet
9 Adet
73 Adet
İl Encümen Kararları incelendiğinde; Alınan bu kararların 1'i İlimiz ilçeleri
köylerindeki çeşitli hizmetlerin yürütümüne katkı sağlamak amacıyla İlçe Köylere
Hizmet Götürme Birliklerine ödenek gönderilmesi, 1’ i Kaymakam lojmanlarının
temizlik ile araçların bakım-onarım giderleri için ilçelere gönderilen ödeneklere
ait, 9’u Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili taşınmaz kamulaştırılması için
kamu yararı ve uygulama karar sayısı, 9’ u Mali yılı içerisinde ödenek ihtiyacı
Sayfa 17 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
duyulan Gider Bütçesi harcama kalemlerine, “Yedek Ödenek”ten veya bütçedeki
fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında yer alan diğer harcama
kalemlerinden ihtiyaç fazlası görülen ödeneklerin aktarılması konulu karar sayısı,
41’ i Gerçekleştirilen, gerçekleştirilemeyen veya 15 gün müddetle pazarlığa
bırakılan ihale işlemleri ile ilgili toplam karar sayısı, 3 ‘ ü Kiraya verilmiş taşınmaz
mallara ait süre uzatımı ile ilgili karar sayısı, 9 ‘ u Kanunlarla verilen diğer
görevlerle ilgili muhtelif karar sayısı olmak üzere toplam 73 adettir.
Alınan bu kararlar; gereği ve bilgi için ilgili birimlere iletildiği bildirilmiştir.
Her Perşembe toplanan İl Encümeninde karara bağlanmak üzere kurum içi
birimlerce hazırlanan tekliflerin toparlanarak, gündemin oluşturulması ve Genel
Sekreterlik Makamına sunduğu,
Valilik Makamının onayı ile kesinleştirilen İl Encümeni toplantı gündeminin,
toplantı tarihinden en az iki gün öncesi faks, e-mail veya telefon yoluyla üyelere
duyurulduğu,
Halka duyurmak için, İl encümeni Gündem ve Kararlarını İdaremiz web
sitesinde yayımlanmak üzere her ayın sonunda e-mail olarak Strateji
Müdürlüğünün Bilgi İşlem birimine iletildiği ve bu gündem ve kararların idaremiz
web sitesinde yayınlandığı görülmüştür.
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
İnsan Kaynakları ve İletişim Daire Başkanlığı’ na bağlı olarak hizmet
vermektedir.
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 1 Müdür, 2 Şef, 1 Bilgisayar
İşletmeni, 2 VHKİ, olmak üzere toplam 6 personel ile iş ve işlemlerini
yürütmektedir.
İl Özel İdaresi Boş Dolu Norm Kadrosu
İl Özel İdaresi’nin 156 norm kadrosu bulunmakta olup, 98 memur kadrosu
dolu 60 kadro boştur. Bu 156 kadronun boş ve dolu dağılımı şu şekildedir.
Sayfa 18 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
SIRA
NO
SINIFI
1
GİH
2
KADRO ÜNVANI
28.02.2014
ADET
DERECE
DOLU
BOŞ
TOPLAM
Genel Sekreter
1
1
1
1
GİH
Genel Sekreter Yardımcısı
2
1
2
2
3
GİH
Daire Başkanı
6
1
4
4
AH
Hukuk Müşaviri
1
4
1
5
GİH
İç Denetçi
1
1
1
6
GİH
İç Denetçi
2
3
2
7
GİH
İç Denetçi
1
5
1
8
GİH
Basın Yayın ve Halk İlişkiler
Müdürü
1
1
1
1
9
GİH
Bütçe Müdürü
1
1
1
1
10
GİH
Emlak ve İstimlâk Müdürü
1
1
1
1
11
GİH
Encümen Müdürü
1
1
1
1
12
GİH
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü
1
1
1
1
13
GİH
Mali Hizmetler Müdürü
1
1
1
1
14
GİH
Plan ve Proje Müdürü
1
1
1
1
15
GİH
Yatırım ve İnşaat Müdürü
1
1
1
1
16
GİH
Satın Alma Müdürü
1
1
17
GİH
Strateji Geliştirme Müdürü
1
1
18
GİH
Yazı İşleri Müdürü
1
1
1
1
19
GİH
Destek Hizmetleri Müdürü
1
1
1
1
20
GİH
Çevre Kor. Ve Kontrol Müdürü
1
1
1
1
21
GİH
Müdür
1
1
1
1
22
AH
Avukat
1
6
1
1
23
GİH
Ayniyat Saymanı
1
3
1
1
24
GİH
Bilgisayar İşletmeni
5
3
5
25
GİH
Bilgisayar İşletmeni
4
5
1
26
GİH
Bilgisayar İşletmeni
7
7
7
27
GİH
Bilgisayar İşletmeni
4
8
3
28
GİH
Dağıtıcı
1
6
1
29
GİH
Dağıtıcı
1
7
1
30
GİH
Eğitmen
1
5
1
31
TH
Ekonomist
1
6
32
TH
İstatistikçi
1
5
1
1
33
GİH
Kameraman
1
6
1
1
34
GİH
Mali Hizmetler Uzman Yrd.
2
3
2
2
35
GİH
Mali Hizmetler Uzmanı
4
1
4
4
36
TH
Mimar
3
5
2
1
1
SM
KİA
SG
DG
4
1
1
3
1
20
1
1
2
1
1
3
3
Sayfa 19 / 123
İÖ
6
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
37
GİH
Muhasebeci
2
2
2
2
38
GİH
Mutemet
1
8
1
1
39
TH
Mühendis
5
1
5
40
TH
Mühendis
1
4
1
41
TH
Mühendis
4
5
4
42
TH
Mühendis
14
6
14
43
TH
Mühendis
7
8
7
44
TH
Mütercim
1
6
45
TH
Restoratör
1
6
46
GİH
Sivil Savunma Uzmanı
1
1
47
SH
Sosyal Çalışmacı
2
6
2
2
48
GİH
Şef
4
1
4
15
49
GİH
Şef
4
3
4
50
GİH
Şef
2
4
1
51
GİH
Şef
3
5
3
52
GİH
Şef
2
6
2
53
GİH
Şoför
3
8
3
3
54
TH
Teknik Ressam
2
7
2
2
55
TH
Tekniker
3
9
3
56
TH
Tekniker
1
4
1
57
TH
Tekniker
1
5
1
58
TH
Tekniker
2
6
2
59
TH
Teknisyen
3
8
1
60
TH
Topograf
1
6
1
1
61
GİH
Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni
1
3
1
18
62
GİH
Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni
3
4
3
63
GİH
Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni
3
5
3
64
GİH
Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni
1
6
1
65
GİH
Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni
2
7
1
1
66
GİH
Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni
8
8
5
3
67
GİH
Veznedar
1
4
68
YHS
Hizmetli
1
12
69
YHS
Hizmetli
1
5
TOPLAM
1 56
31
1
1
1
1
1
1
1
7
2
3
1
1
1
97
1
1
1
59
1 56
Sayfa 20 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
İl Özel İdaresinde İstihdam Edilen Personel Durumu ve Statüleri
İdaremizde istihdam edilen 265 personelin statüleri, görev yerleri ve
adetleri aşağıdaki gibidir.
Hizmet Binasında
Görev Yapan
Personel
98
3
1
11
34
7
1 54
PERSONEL
Memur
Sözleşmeli
Görevlendirme
4-C
Sürekli İşçi
Hizmet Alımı
Özel Güvenlik
TOPLAM
Hizmet Binası
Dışında Görev Yapan
Personel
2
6
55
48
111
Statüleri yukarıdaki tabloda gösterilen, 265 İl Özel İdaresi Personelinin,
154’ünün Kurum içinde 111’inin diğer kurumlarda veya idare sorumluluğundaki diğer
yerlerde çalıştıkları görülmüştür.
201 3 Yılı İçerisinde Ödül ve Ceza Uygulamaları
5302 sayılı Yasanın 34. Maddesi uyarınca (Görevden Uzaklaştırma) veya
657 sayılı Yasanın 125. maddesi uyarınca Uyarma, Kınama veya Aylıktan Kesme
Cezası verecek bir durum oluşmadığından böyle bir ceza uygulaması da
yapılmamıştır.
Personelin Kişisel ve Mesleki Eğitimleri
2013 yılında, İdaremizce Kocaeli İlinde bulunan tüm Kamu Kurum ve
Kuruluşlarının personelini kapsayacak şekilde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun uygulanması ile ilgili eğitim
verilmiştir. Bu eğitime çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşlarından toplam 80 personel
katılmıştır.
Sayfa 21 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
İnsan Kaynakları Performans Değerlendirme Süreci
Sürekli İyileştirmeler Prosesi uyarınca gerek görülen eğitimler için hedef
kitlelere yönelik Kuruma özgü eğitim programları düzenlenip personelin gelişim
ihtiyaçlarına anında cevap verilmesi amaçlanmıştır.
İdaremiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 2013 yılı içerisinde yaptığı
çalışmalar kapsamında Organizasyon şeması yeniden düzenlenmiş, görev tanımları
yeniden yapılarak maaş ve özlük işleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
tarafından yürütülmüştür.
DESTEK HİZMETLERi MÜDÜRLÜĞÜ
Destek Hizmetleri Müdürlüğü 12 Mart 2012 tarihinde kurulmuştur.
Müdürlükte; 1 müdür, 1 şef, 2 büro personeli, 3 işçi, 1 elektronik teknikeri, 1
elektrik teknisyeni, 1 sıhhi tesisatçı ile görev yapmaktadır. Ayrıca 13 personel
şoför ve 18 personel de hizmetli olarak Destek Hizmetleri Birimine bağlı
çalışmaktadır.
Destek Hizmetleri Müdürlüğü Faaliyetleri
Destek Hizmetleri Müdürlüğünde 2013 yılında yürütülen faaliyetler ve
istatistikleri aşağıda sıralanmıştır.
• 202 adet idari hakediş ödemesi gerçekleştirilmiştir.
• 2031 fatura ödemesi (elektrik, su, doğalgaz vb.) gerçekleştirilmiştir
• 1209 adet ödeme emri ve muhasebe fişi düzenlemesi gerçekleştirilmiştir.
• İl Özel İdaresi hizmet araçları ile
3211 adet İl Özel İdaresi hizmetleri için,
26 adet diğer kurumlar için göreve çıkılmıştır.
• 29 adet araç arızası oluşmuştur.
• 128 adet elektrik arızası,
• 133 adet sıhhi tesisat vb. arızaya müdahale edilmiştir.
• İl Özel İdaresini 2013 yılı içerisinde 4384 kişi ziyaret etmiştir.
Sayfa 22 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI ÇALIŞMALARI
Sivil Savunma Uzmanlığı biriminde, sivil savunma uzmanı olmadığından bu
birimle ilgili iş ve işlemler 2013 yılında, Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde
yürütülmüştür. Bu birimin Görevleri ve işlemleri ile ilgili yapılan denetimde
aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.
İl Özel idaresinin hizmet binası içindeki acil durum ve afet tedbirlerinin
alındığı, tüm binada acil koridorlar, merdivenler boyunca acil aydınlatma
işaretlemesi yapıldığı ve gerekli yerlere uyarı levhalarının asıldığı görülmüştür.
2013 yılı içinde, İdaremizdeki, Vali Konağındaki, Kerpe Sosyal Tesis ve
cephanelikteki tüm yangın tüplerinin aylık periyodik kontrollerinin yapıldığı ve
tüplere ait kontrol kartlarına işlendiği görülmüştür.
İdari İşler Çalışmaları
İdari İşler Birim Amirliği, 2013 yılında Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne
bağlı olarak 3 işçi, 1 elektronik teknikeri, 1 elektrik teknisyeni, 1 sıhhi tesisatçı
ile görev yapmaktadır. Ayrıca 13 personel şoför ve 18 personel de hizmetli olarak
Destek Hizmetleri Birimine bağlı çalışmaktadır.
İdaremiz Hizmet Binası, Memur Lojmanı, Vali Konağı Kerpe Dinlenme
Tesislerinin elektrik tesisatı yeniden gözden geçirildiği, asansör, klimaların,
jeneratör ve kalorifer kazanının her ay periyodik bakımının yaptırılması
sağlandığı.
İdaremiz hizmet binası ve resmi araçlarımızın temizlik ve bakımının
sürekliliğinin sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapıldığı, araçların günlük
temizliklerinin yapıldığı,
Resmi araçların takibi için bir araç takip programı kullanıldığı. Bütün araçlara
kurulan GPS sistemi sayesinde önemli ölçüde tasarruf sağlandığı,
Kocaeli İl Özel İdaresi ve diğer destek müdürlüklerinin büro, şoför ve
temizlik hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla hizmet alımı ile araç kiralama
ihalelerinin yapıldığı, ayrıca Kocaeli İl Özel İdaresi personelinin öğle yemeği
ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla öğle yemeği (kart usulü) ihalesinin yapıldığı
görülmüştür.
Sayfa 23 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
Güvenlik Hizmetleri
İdaremizin Güvenlik hizmetleri dışarıdan hizmet satın alınmak suretiyle, 7
personel ile iki vardiya halinde yürütülmektedir.
İdareye gelen ziyaretçilerin Adı, Soyadı, TC. Kimlik numarası vs. bilgilerin
kaydı bilgisayar ortamında yapılarak Ziyaretçi Defterine de işlendiği görülmüştür.
Mahallinde yapılan incelemelerde; güvenlik elemanlarının yeterli bilgi ve
donanıma sahip olduğu fakat idaremize gelen ziyaretçilerin üst araması sadece
fiziki görüntüsüne göre yapıldığı görülmüştür.
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İnsan Kaynakları ve İletişim Daire Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren
Yazı İşleri Müdürlüğü Norm Kadrosunda 6 Personel olmasına karşılık, bu birim
2013 Yılında; 1 Müdür, 2 Bilgisayar İşletmeni ve 1 V.H.K.İ. ile olmak üzere 4
personel ile faaliyetlerini yürütmektedir.
Yazı İşleri Müdürlüğü’nün sorumluluk ve yetkileri iki başlıkta ele alınıp,
inceleme ve denetim, bu doğrultuda yapılmıştır.
Evrak Kayıt
Yazı İşleri Müdürlüğü; Evrak İş ve İşlemlerinin daha kolay ve etkin biçimde
yürütülmesi için, gelen-giden evrak defterini bilgisayar ortamında takip ettiği
görülmüştür.
Sayfa 24 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
2013 yılı içerisinde Evrak Hareketleri şu şekilde olmuştur.
EVRAK HAREKETLERİ
ADET
Kurum İçi Birimler Arası Giden Evrak
1.822
Gelen Evrak Sayısı
10.792
Giden Evrak Sayısı
7.962
İletilen Yazı Sayısı
4.793
İadeli Taahhütlü Posta Sayısı
2.757
Normal Posta
206
Tebliğ Alındısı
41
Kargo
176
İdaremiz 2013 yılında posta gideri olarak 25.387,15 TL ödemiştir.
Arşiv Hizmetleri
2013 Yılında İdaremiz Arşiv Hizmetleri yeniden revize edilerek Devlet Arşiv
Hizmetleri Hakkındaki Yönetmelik ile İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı
Arşiv Yönetmelikleri temel alınarak;
Kurum Arşivi ile ilgili bilgi ve belgelerin kaybını önlemek ve devamlılığını sağlamak
amacıyla, Elektronik Ortamda kayıtların tutulması suretiyle arşiv kayıtlarının güvenli
muhafaza edilmesi sağlanmıştır.
Kurum Arşivinde Yangın, hırsızlık, rutubet, su baskını, toz ve her türlü hayvan ve
haşereye, tahriplere karşı gerekli tedbirlerin alındığı buna göre yangın söndürme
cihazlarının yangın talimatı çerçevesinde daima çalışır vaziyette bulundurulduğu ve
yılda en az bir defa mikroorganizmalara karşı koruyucu tedbir olarak arşiv depolarının
dezenfekte çalışmalarının yapıldığı,
Her yılın Ocak ayı içerisinde önceki yıla ait arşivlik malzeme ilgili birimlerce
gözden geçirilmesi ve Arşiv Görevlisine teslim edilmesi gereken evraklar resmi üst
yazıyla Kalite Kayıtları Çizelgesi birimlerden istenerek, kayıt altına alındığı,
Sayfa 25 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
İstenilen belgeler süratli bir şekilde ulaşmaya sağlamak ve belgelerin dosyalar
içerisindeki bütünlüğün ve mahiyetinin kayıp olmasını önlemek amacıyla birimlerden
Arşivden Malzeme İstek Fişinin tanzim edilmesi istendiği, denetim esnasında
sunulmak üzere muhafaza edilmesinin sağlandığı,
İmha Listesi ayıklama ve İmha Komisyonunun her yılın Mart ayında bir başkan
ve üyeler olmak üzere toplanılması ve gereken işlemlerin yapılması, ilgili talimata
eklenerek sisteme konulduğu,
Birimlerin ilgili yıla ait olmamasına rağmen geriye dönük sürekli kullanmaların
hızlı ve sistemli şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla Muhafaza Edilen Eski Kalite
Kayıtları Listesi birimlerce tasnif edildiği ve sisteme konulduğu,
Işık ve havalandırma tertibatının elverişli bir şekilde düzenlenmesi ve ısının
mümkün olduğu kadar sabit kâğıt malzeme (12-15 derece) arasında tutulmasının
sağlandığı,
Posta iletim hatalarını önlemek için posta etiketi basan barkod yazıcı alındığı ve
kullanıldığı,
2013 Yılı sonu itibarı ile Arşivdeki toplam dosya sayısı 3.480 adet olduğu
tespit edilmiştir.
SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ
Satın Alma Müdürlüğü İhale Birimi ve Doğrudan Temin olmak üzere iki alt
birim ile faaliyet göstermekte olup; 1 müdür, 1 şef, 1 çevre teknikeri, 2 adet
bilgisayar işletmeni ve 2 hizmet alımı işçi olmak üzere 7 personel ile hizmet
vermektedir.
Satın Alma Müdürlüğünün Faaliyetleri belirli kıstaslar gözetilerek, başlıklar
ve tablolar halinde incelenecek ve bu yolla, sonraki yıllarda denetimlerin etkin ve
takibin kolay yapılması sağlanacaktır. Böylelikle bu Müdürlüğünün faaliyetleri ve
yapılan işlerin mevcut aşamaları gözetim altında tutulabilecektir.
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren bu birimin
2013 yılı faaliyetlerine baktığımızda;
Sayfa 26 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
Taşınır Mallar
İl özel idaresine ait demirbaşlar ve taşınırlarla ilgili stok ve kontrol
takibinin yapılması için 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44.
maddesi gereğince hazırlanan, Taşınır mal Yönetmeliğine göre düzenlenerek onaya
sunulduğunu, daha sonra da Mali Hizmetlere gönderilip muhasebe kayıtlarına
intikal ettirildiği görülmüştür.
İhale İşleri
Satın Alma Müdürlüğü’nün yetki ve sorumluluğunda bulunan iş ve işlemler
olarak; İhalesi yapılacak işlerin yaklaşık maliyetlerini hazırlamak veya
hazırlatmak. İhale işlem dosyası hazırlamak, yapım, onarım, mal ve hizmet alım
ihalelerini yapmak, vb… görevleri olan bu birimin faaliyetleri aşağıda belirtilmiştir.
2013 yılında İhale Birimi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun; 19. Maddesine
göre 102 adet açık ihale gerçekleştirilmiştir. Bu ihalelerin 18 Adet Mal Alımı, 8
Adet Hizmet Alımı, 76 Adet Yapım İşi’dir.
21. Maddesine göre 15 adet Pazarlık usulü ihale gerçekleştirilmiştir. Bu
ihalelerin 4 Adet Mal Alımı, 2 Adet Hizmet Alımı, 9 Adet Yapım İşi’dir.
Ayrıca 2886 sayılı kanunun 45.maddesi kapsamında 2 adet akaryakıt satış
ihalesi gerçekleştirilmiştir.
2013 yılında 91 adet ihale sözleşmeye bağlanmıştır (2 adet ihale 2012
yılında ihalesi gerçekleştirilip 2013 sözleşmesi imzalanan ihale). 12 adet işin
ihalesi 2013’nin son ayında gerçekleştirilmiş ancak ihale süreçlerinin uzaması
sebebiyle 2014 yılına devrolmuştur. 19 adet ihale çeşitli nedenlerden dolayı
iptal edilmiş, Toplam olarak 2013 yılında 119 adet ihale yapılmıştır.
2013 yılı içerisinde sözleşmeye bağlanan ihalelerin
toplamı 125.551.664,69 TL’dir.
sözleşme bedeli
Sayfa 27 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
Satınalma Müdürlüğü işlemleri sonucu 2013 Yılı içinde toplam 119 adet
ihalelerin yasal dayanakları aşağıya çıkarılmıştır.
İHALE USULÜ
ADEDİ
4734 s. Kamu İhale Kanunu 19. Maddesine Göre
102
4734 s. Kamu İhale Kanunu 21. Maddesine Göre
15
2886 s. Kamu İhale Kanunu 45. Maddesine Göre
2
TOPLAM
119
2013 yılında toplam 119 adet ihale gerçekleştirilmiştir. Yapılan ihalelerden
hariç, 2013 yılında 19 Adet ihale çeşitli nedenlerden dolayı iptal edilmiştir.
Bu ihalelere ait detaylı bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.
SIRA
NO
İŞİN ADI
YAKLAŞIK
MALİYET
SÖZLEŞME
TUTARI
FİRMA
1
201 3 YILI ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİ
HİZMETİ ALIM İŞİ
1 . 384. 1 65, 50
1 . 1 99. 538, 65
POLİGARD GÜV.
2
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL
MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI 2. KADIN KONUK
EVİ MÜDÜRLÜĞÜ ONARIM İŞİ
91 . 21 0, 00
78. 000, 00
ERUFUK İNŞ.
3
ACİL DURUM MALZEMELERİ ALIM İŞİ
456. 071 , 00
41 9. 700, 00
BERCESTE
4
SÜRÜCÜSÜZ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ
ALIM İŞİ
290. 875, 00
220. 81 8, 00
KIRIMLI OTO.
5
İL AFET MÜDÜRLÜĞÜ’ NE YEMEK
HİZMETİ ALIM İŞİ
1 66. 1 91 , 67
1 03. 276, 25
WİNWİN
6
SOPALI POLİS LOJMANLARI ATIK SU
TESİSAT ALTYAPI TADİLATI İŞİ
1 38. 500, 00
AHMED SAMİ
ÜNAL- PUSULA
YAPI
7
KOCAELİ BAKIM REH. VE AİLE
DANIŞMANLIK MERKEZİ GENEL
ONARIM VE TADİLAT İŞİ
242. 271 , 86
1 78. 000, 00
AHMED SAMİ
ÜNAL- PUSULA
YAPI
8
ÇİFT KATLI GÜVENLİK BARİYERİ
ALIM İŞİ
1 00. 21 5, 00
73. 098, 00
UYGUN
KONTEYNIR
1 62. 1 77, 00
Sayfa 28 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
9
TAŞIMALI ORTAÖĞRETİM OKULLARINA
ÖĞLE YEMEĞİ HİZMETİ ALIM İŞİ
307. 064, 24
1 92. 71 8, 92
MAVİ KÖŞE KIZILKAYA
RESTORANT
10
GÖLCÜK DEĞİRMENDERE ANAOKULU
YAPIM İŞİ
800. 643, 48
584. 500, 00
ÖVKA
11
DARICA ANAOKULU YAPIM İŞİ
635. 000, 61
463. 000, 00
TEKNİK YAPI
12
KOCAELİ 3. ETAP KGYS (MOBESE) ALT
YAPI YAPIM İŞİ
13
İZMİT İŞİTME ENGELLİLER OKULU
ÇEVRE TANZİMİ YAPIM İŞİ
68. 828, 1 2
59. 000, 00
PROGÜÇ
14
İZMİT MİMAR SİNAN LİSESİ KAPALI
SPOR SALONU YAPIM İŞİ
81 4. 929, 39
694. 000
DEMKA
15
SERTİFİKALI SİLAJLIK MISIR, DANE
MISIR, YONCA TOHUMU ALIM İŞİ
1 . 260. 930, 62
1 . 021 . 804, 1 5
ÖZMAĞINLAR,
ALFA, MARO
16
KOCAELİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET BİNASI PROJE ÇİZİM İŞİ
286. 324, 37
88. 000, 00
MMD MİMARLIK
17
GEBZE ANAOKULU YAPIM İŞİ
745. 1 85, 92
524. 900
PİRCANOĞLU
18
İZMİT 23 NİSAN 1 6 DERSLİKLİ
İ. Ö. O. YAPIM İŞİ
3. 344. 41 5, 08
2. 395. 000, 00
ZÜLKÜF ADIGÜZEL
19
DERİNCE SIRRIPAŞA İLKOKULU
24 DERSLİKLİ EK BİNA YAPIM İŞİ
3. 634. 775, 27
2. 738. 000, 00
ENGİN ÇELİK
20
DERİNCE HARMANTARLA 24 DERSLİKLİ
İMAM HATİP ORTAOKULU YAPIM İŞİ
3. 71 9. 753, 37
2. 742. 000, 00
PİRCANOĞLU
21
GEBZE FATİH DEVLET HASTANESİNE
BÜRO MALZEMESİ ALIM İŞİ
221 . 328, 64
48. 21 0, 00
BODUSAN
22
GEBZE İNÖNÜ İLKOKULU
YAPIM İŞİ
2. 634. 699, 22
2. 079. 000, 00
ENGİN ÇELİK
23
GEBZE MİMAR SİNAN İLKOKULU
23 DERSLİKLİ EK BİNA YAPIM İŞİ
2. 569. 470, 02
1 . 979. 000, 00
ERKTAŞ
24
KARTEPE RAHMİYE 1 42 ADA 9 PARSEL
24 DERSLİKLİ İLKOKULU YAPIM İŞİ
3. 835. 566, 46
2. 1 80. 000, 00
ADIGÜZELLER
1 7. 253. 537, 89 1 5. 900. 000, 00
TEKNOTEL
Sayfa 29 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
25
GÖLCÜK TOPÇULAR MAH. İ. Ö. O. YAPIM
İŞİ
4. 41 0. 634, 69
3. 024. 500, 00
ENGİN ÇELİK
26
ÇAYIROVA HANİFE SOYKAN
1 6 DERSLİKLİ İ. Ö. O. YAPIM İŞİ
2. 760. 393, 02
1 . 971 . 000, 00
MUHSİN KILIÇ
27
KARTEPE SARIMEŞE 1 6 DERSLİK İ. Ö. O.
YAPIM İŞİ
2. 383. 1 87, 49
1 . 764. 000, 00
PİRCANOĞLU
28
GÖLCÜK DUMLUPINAR ORTAOKULU
ÇATI KATI İKMAL İNŞAATI
1 36. 292, 40
1 25. 987, 00
HASÇEVİK
29
ÇAYIROVA 21 04 ADA 1 PARSEL AKSE
MEVKİİ İ. Ö. Ö. YAPIM İŞİ
4. 1 71 . 671 , 1 0
3. 31 3. 000, 00
ALTAY
30
DARICA OSMANGAZİ MAHALLESİ 1 407
ADA 24 DERSLİKLİ İLKOKUL YAPIM İŞİ
3. 709. 1 78, 81
2 769. 000 TL.
BAYBURT ÖZ- KA
31
DARICA BAYRAMOĞLU 24 DERSLİKLİ
İLKOKUL YAPIM İŞİ
3. 798. 828, 74
2. 788. 000
N. Y. F. A.
32
DARICA RESSAM OSMAN HAMDİBEY 24
DERSLİKLİ İLKOKUL YAPIM İŞİ
3. 697. 1 62, 66
2. 728. 000, 00
FATİH GÜLENÇ
33
DARICA İMAM HATİP ORTAOKULU
YAPIM İŞİ
2. 995. 81 3, 31
2. 224. 000, 00
ENGİN ÇELİK
34
DİLOVASI DİLİSKELESİ 1 6 DERSLİKLİ
İ. O. O. YAPIM İŞİ
2. 504. 766, 71
1 . 790. 000, 00
HALİL AYDEMİR
35
FİLTRE SİSTEMLERİ DAMLAMA
SULAMA BORUSU, LATERAL VE
MANİFOLD BORULARI İLE APARATLARI
ALIM İŞİ
281 . 923, 45
3. 600+ 226. 600
TL.
URGANCIOĞLU
TARIMSAL
36
GÖLCÜK SARAYLI KÖYÜ SİVRİTEPE ENH
VE TRP YAPIM İKMAL İŞİ
222. 937, 64
1 63. 200, 00
RAMAN
37
KOCAELİ HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET BİNASI YANGIN MERDİVENİ
YAPIM İŞİ
51 . 1 1 1 , 05
45. 655, 00
FATİH ÇOLAKOĞLU
38
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL
MÜDÜRLÜĞÜNE MİNİBÜS ALIM İŞİ
1 47. 000, 00
1 42. 200, 00
ES OTO
39
SOPALI ÇİFTLİĞİ EMNİYET
LOJMANLARI DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM
İŞİ
41 7. 071 , 81
332. 000
GENEL MÜH.
40
BAŞİSEKELE YUVACIK İLKOKUL VE
ORTAOKUL BİNALARI YAPIM İŞİ
7. 584. 725, 82
5. 437. 500, 00
ENGİN ÇELİK
Sayfa 30 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
41
BAŞİSKELE VEZİRÇİFTLİĞİ İLKOKULU
YAPIM İŞİ
3. 669. 766, 25
2. 687. 000, 00
ZÜLKÜF ADIGÜZEL
42
DERİNCE ABİDİN PAK İLKOKULU
23 DERSLİKLİ EK BİNA İNŞAATI
YAPIM İŞİ
2. 572. 721 , 78
1 . 859. 000, 00
ÖZDERE
43
KARTEPE İSTASYON 1 6 DERSLİKLİ
İ. Ö. O. YAPIM İŞİ
2. 370. 1 55, 56
1 . 667. 000, 00
YILDIZLI MÜH.
44
GEBZE ORHANGAZİ İLKOKULU
23 DERSLİKLİ EK BİNA YAPIM İŞİ
2. 588. 964, 99
1 . 899. 000, 00
ALKA
45
GEBZE YAHYA KEMAL BEYATLI
İLKOKULU 23 DERSLİKLİ YAPIM İŞİ
2. 856. 61 3, 76
2. 085. 000, 00
ALKA
46
İZMİT DR. FERDİ KOÇAL İLKOKULU
23 DERSLİKLİ YAPIM İŞİ
2. 584. 1 72, 65
1 . 890. 000, 00
ZÜLKÜF ADIGÜZEL
47
İZMİT MİMAR SİNAN 24 DERSLİKLİ
İLKOKULU YAPIM İŞİ
4. 360. 374, 84
3. 1 48. 000, 00
ZÜLKÜF ADIGÜZEL
48
İZMİT İBNİ SİNA 24 DERSLİKLİ
İ. HATİP ORTAOKULU YAPIM İŞİ
3. 660. 576, 1 4
2. 627. 900, 00
PİRCANOĞLU
49
DARICA 60. YIL İLKOKUL VE ORTAOKUL
BİNALARI YAPIM İŞİ
7. 320. 038, 44
5. 469. 000, 00
BAYBURT ÖZ- KA
50
DARICA ZEKİ GEZER İLKOKULU
32 DERSLİKLİ EK BİNA YAPIM İŞİ
4. 241 . 671 , 21
3. 1 94. 000, 00
KONTAŞ
51
GEBZE MEVLANA ANADOLU İMAM
HATİP LİSESİ YAPIM İŞİ
6. 322. 729, 93
4. 994. 000, 00
AKADEMİKGÜLSAN
52
GEBZE FATİH İMAM HATİP
ORTAOKULU YAPIM İŞİ
2. 560. 684, 48
1 . 901 . 600, 00
ALLESTA
53
KOCAELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
BİNASI BAKIM ONARIM İŞİ
57. 880. 04
53. 000
FAHRİ KAYADELEN
54
KÖRFEZ YARIMCA 1 6 DERSLİKLİ
ORTAOKUL YAPIM İŞİ
2. 384. 21 4, 78
1 . 684. 000, 00
ASLANTAŞ
55
KOCAELİ VALİLİĞİ VE KOCAELİ İL
ÖZEL İDARESİ SÜRÜCÜSÜZ ARAÇ
KİRALAMA HİZMETİ
1 45. 753, 33
1 1 5. 01 6, 76
KOÇEV
56
KİTAP ALIM İŞİ
1 . 945. 084, 07
1 . 600. 007, 73
FİNAL PAZARLAMA
57
İZMİT ZÜBEYDE HANIM KML ÇEVRE
ONARIM İŞİ
98. 1 23, 70
92. 000, 00
GRUP MÜH.
58
GEBZE MEVLANA MAHALLESİ ANADOLU
LİSESİ YAPIM İŞİ
5. 21 7. 620, 92
3. 730. 000
DEM- KA
Sayfa 31 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
59
KOCAELİ DEVLET HASTANESİ
BİLGİSAYAR DONANIM MALZEMELERİ
ALIM İŞİ
78. 500, 00
40. 380, 0027. 880, 00
GÖKKUŞAĞI PETRAN
60
KANDIRA SELMA- ORHAN ATAMERİÇ
ANAOKULU YAPIM İŞİ
841 . 362, 51
589. 000, 00
ÇAĞDAŞ
61
DERİNCE CUMHURİYET 1 6 DERSLİKLİ
İLKOKUL YAPIM İŞİ
3. 81 2. 81 2, 43
2. 71 0. 000, 00
ASLANTAŞ
62
BAŞİSKELE YENİKÖY DENİZDİBİ OKUL
YAPIMI
4. 1 80. 597, 23
3. 21 3. 000, 00
GÜLSAN
63
GÜMRÜK VE TİC. BÖLGE MÜD. NÜN
KARABAŞ MAH. DEKİ BİNANIN ZEMİN
KATI ONARIM İŞİ
1 29. 740, 52
1 03. 000, 00
FATİH ÇOLAKOĞLU
64
KOCAELİ İL AFET VE ACİL DURUM
MÜDÜRLÜĞÜNE ARAMA KURTARMA
MİNÜBÜSÜ VE KAMYONETİ ALIM İŞİ
397. 333, 33
332. 282, 00
EGEM İTF
65
İZMİT MEHMET AKİF ERSOY 32
DERSLİKLİ İ. HATİP ORTAOKULU
300 KİŞİLİK PANSİYON YAPIM İKMAL
İNŞAATI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ
5. 872. 952, 48
4. 408. 000, 00
SARYAPIMURTAZAOĞLU
66
MONTAJI TAMAMLANMIŞ BLOK SERA
VE YÜKSEK TÜNEL SERA ALIM İŞİ
579. 383, 52
523. 225, 00
BİLBA TARIMENA METAL
67
ÇAYIROVA DEMİRSAÇ 23 DERSLİKLİ
İ. Ö. O. YAPIM İŞİ
2. 578. 741 , 33
1 . 821 . 000, 00
BÜLENT
DEĞİŞMENAKKAYA
68
İZMİT KOCATEPE 23 DERSLİKLİ İ. Ö. O.
YAPIM İŞİ
2. 81 3. 898, 62
1 . 964. 000, 00
HB YAPI
69
AVNİ KALKAVAN SPOR TESİSİ YAPIM
İŞİ
370. 746, 65
296. 000, 00
TEKNİK YAPI
70
KARTEPE İMAM HATİP ORTAOKULU
DERSLİK BİNASI İKMAL VE ÇEVRE
TANZİM YAPIM İŞİ
2. 543. 546, 68
1 . 850. 000, 00
ELİF YAZICI
MURAT
71
ATATÜRK SPOR SALONU BÜYÜK
ONARIM İŞİ
1 . 1 85. 852, 03
972. 000, 00
3B- M. MUHLİS
HASAR
72
KARAMÜRSEL GAZANFER BİLGE ÇOCUK
YUVASI BAKIM ONARIM İŞİ
282. 022, 99
209. 000, 00
CANLAR ŞİMŞEK
Sayfa 32 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
73
KOCAELİ AFET KOORDİNASYON
MERKEZİ TRAFO TESİSİ ONARIM İŞİ
85. 587, 50
65. 000, 00
BİRSOY MÜH.
74
ÇAYIROVA FEVZİ ÇAKMAK LİSESİ İÇ
DOĞRAMANIN YENİLENMESİ VE YENİ
WC YAPILMASI İŞİ
1 01 . 208, 94
92. 000, 00
MEHMET DİNÇFİDAN YAPI
75
BİNEK TİPİ ARAÇ ALIM İŞİ
424. 266, 68
353. 600, 00
ES OTO
76
İL MİLLİ EĞT. MD. NE PERSONEL
HİZMETİ ALIM İŞİ
1 . 41 1 . 641 , 00
255. 674
KUZEY TEM.
77
KAVAKLI SPOR SALONUNUN ÖMER
SEYFETTİN İLKOKULUNA TAŞINMASI
İŞİ
31 8. 750, 00
250. 000, 00
ADELANS
78
201 3- 201 4 ÖĞRETİM YILINDA İLİMİZ
İLKÖĞRETİM OKULLARININ
ISINMASINDA KULLANILACAK KATI
YAKIT (KÖMÜR) ALIM İŞİ
41 8. 666, 67
31 8. 400, 00
GÜRHANLAR
KÖMÜR
79
ANASINIFLARINA SANDALYE, MASA
VE EĞİTİM MATERYALİ ALIM İŞİ
82. 091 , 67
49. 700, 00 TL.
NEVMER
80
KÖRFEZ TÜTÜNÇİFTLİK POLİS
MERKEZİ YAPIM İŞİ
1 . 090. 808, 69
820. 020, 20
AKADEMİK İNŞ.
81
ÇAYIROVA MUSTAFA NECATİ
ORTAOKULU ONARIM İŞİ
57. 869, 94
53. 000, 00
ALTAY İNŞ.
840. 728, 45
71 3. 000, 00
ENGİN ÇELİK-
6. 232. 406, 1 8
5. 271 . 000, 00
DEMKA- ÜST GRUP
ORTAKLIĞI
82
83
GEBZE MOLLAFENARİ JANDARMA
KARAKOL BİNASI İKMAL İNŞAATI
YAPIM İŞİ
DARICA İMAM HATİP ORTAOKULU
İKMAL İNŞAATI VE ÇEVRE TANZİMİ
YAPIM İŞİ
84
PERGOLE VE TELLİ T TERBİYE İLE
DAMLAMA SULAMA SİSTEMİ ALIM İŞİ
1 42. 602, 27
1 1 2. 500, 00
SULAMACI
85
ÇAYIROVA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET BİNASI PROJE ÇİZİM
HİZMET ALIM İŞİ
1 05. 51 0, 67
1 9. 750
AHMET SAMİ
ÜNAL
86
MEHMET ALİ KÂĞITÇI STADI
SENTETİK ÇİM HALI YENİLENMESİ İŞİ
438. 1 71 , 44
341 . 500, 00
ESCEM İNŞ.
87
GEBZE İLÇE EMNİYET MD. MUTLUKENT
MUTFAK DOLAPLARININ DEĞİŞİM İŞİ
59. 307, 73
52. 1 25
FATİH ÇOLAKOĞLU
Sayfa 33 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
88
YAHYAKAPTAN KASSEL ÇOCUK KÖYÜ İÇ
BOYA VE TADİLAT İŞİ
1 70. 769, 62
28.02.2014
1 28. 400
UĞUR- TEM
95. 693, 1 0
59. 495, 51
EMRE FİDANCILIK,
S. S. YENİCE
KOOP.
HAYRİ PANÇ
5. 252. 783, 61
3. 988. 000, 00
PİRCANOĞLU
89
MEYVE FİDANI ALIM İŞİ
90
DERİNCE KIZ MESLEK LİSESİ
YAPIM İŞİ
91
İL EMNİYET MD. EK HİZ. BİNASI ENG.
YÖN. DÜZ. ONARIM İŞİ
46. 025, 00
40. 000
HASÇEVİK
92
İZMİT ATILIM ANADOLU LİSESİ
KAPALI SPOR SALONU YAPIM İŞİ
940537, 57
739. 000, 00
AHER- EYÜP SABRİ
İŞ ORTAKLIĞI
93
ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIM İŞİ
406. 1 56, 53
396921 , 34
ISC
94
BAŞİSKELE ANADOLU LİSESİ
5. 235. 306, 23
3. 757. 000
ADEM USLU
95
GEBZE ANADOLU LİSESİ YAPIM İŞİ
5. 21 7. 620, 92
3. 730. 000, 00
DEMKA İNŞ.
96
ARIZLI KONUTLARININ ÖĞRENCİ
YURDUNA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İŞİ
4. 575. 554, 02
41 00000
DEMİRKAYA
97
KOCAELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
BRİFİNG SALONU DÜZENLEME İŞİ
62. 597, 96
49. 350, 00
FATİH ÇOLAKOĞLU
98
DARICA ANADOLU LİSESİ YAPIM İŞİ
4. 766. 444, 52
3. 507. 500, 00
ADEM USLU
99
201 4 YILI KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ
PERSONELİNE KOÇAN VEYA KART
USULÜ ÖĞLE YEMEĞİ ALIM İŞİ
1 96. 938, 87
1 86. 807, 84
MULTİNET
1 00
KAPALI ATLETİZM PİSTİ
YAPIM İŞİ
1 . 21 9. 864, 56
942. 000, 00
DEMKA İNŞ.
1 01
KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ VE PAYDAŞ
KURUMLAR SOSYAL ÇALIŞMACI, BÜRO,
ŞOFÖR VE TEMİZLİK PERSONELİ
HİZMETİ ALIM İŞİ (201 4 YILI)
596. 003, 98
589. 999, 99
SOY- AŞ TEM.
1 02
DARICA I- II ENH DEPLASE İŞİ
91 . 843, 26
77. 900
GELİŞİM ENERJİ
1 03
İL MİLLİ EĞT. MD. NE PERSONEL
HİZMETİ ALIM İŞİ
1 . 41 1 . 641 , 00
255. 674, 00
KUZEY TEM.
1 04
DARICA İMAM HATİP ORTAOKULU
İKMAL İNŞAATI VE ÇEVRE TANZİMİ
YAPIM İŞİ
6. 232. 406, 1 8
5. 271 . 000, 00
DEMKA- ÜST GRUP
ORTAKLIĞI
1 05
DERİNCE KIZ MESLEK LİSESİ YAPIM
İŞİ
5. 252. 783, 61
3. 988. 000, 00
PİRCANOĞLU
Sayfa 34 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
1 06
İZMİT ATILIM ANADOLU LİSESİ
KAPALI SPOR SALONU YAPIM İŞİ
940. 537, 57
739. 000, 00
AHER- EYÜP SABRİ
KAD. İŞ ORT.
1 07
ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIM İŞİ
406. 1 56, 53
396. 921 , 34
ISC
1 08
BAŞİSKELE ANADOLU LİSESİ
5. 235. 306, 23
3. 757. 000, 00
ADEM USLU
1 09
GEBZE ANADOLU LİSESİ YAPIM İŞİ
5. 21 7. 620, 92
3. 730. 000, 00
DEMKA İNŞ.
110
ARIZLI KONUTLARININ ÖĞRENCİ
YURDUNA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İŞİ
4. 575. 554, 02
4. 1 00. 000, 00
DEMİRKAYA
111
KÖRFEZ İMAM HATİP LİSESİ YAPIM
İŞİ
4. 492. 081 , 05
3. 440. 000, 00
ADIGÜZELLER
112
GÖLCÜK FEN LİSESİ 300 KİŞİLİK
ÖĞRENCİ YURDU YAPIM İŞİ
6. 380. 51 6, 21
4. 907. 000, 00
ADEM USLU
113
DARICA ANADOLU LİSESİ YAPIM İŞİ
4. 766. 444, 52
3. 507. 500, 00
ADEM USLU
114
KAPALI ATLETİZM PİSTİ YAPIM İŞİ
1 . 21 9. 864, 56
942. 000, 00
DEMKA İNŞ.
115
DARICA I- II ENH DEPLASE İŞİ
91 . 843, 26
77. 900, 00
GELİŞİM ENERJİ
116
YILDIZ ENTEGRE TİCARET MESLEK
LİSESİ CEPHE KAPLAMA VE ÇATI
İZOLASYON
204. 71 1 , 25
1 51 . 200, 00
DEMİRKAYA
1 adet ihalenin sözleşmesinin imzalanmadığı, 2 adet kaçak akaryakıt satış
ihalesinin ise iptal edildiği görülmüştür.
Doğrudan Temin İşleri
4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. Ve 22. maddesince İl Özel İdaresi ve
Bağlı Paydaş Kurumlardan gelen talepler doğrultusunda mal ve hizmet alımlarını
yapmış olup, 2013 yılı içerisinde Satın Alma Müdürlüğü tarafından 3. Maddeye
göre gerçekleştirilen 19 işin sözleşme bedelleri toplamı 2.176.299,42 TL’dir. 22.
maddeye göre gerçekleştirilen 693 işin sözleşme bedelleri toplamı 4.297.196,66
TL. ve 411 adet Öğrenci Taşıma Hattı hizmet alımı sözleşme bedelleri toplamı
8.045.057,81 TL olmak üzere toplam, 14.518.553,89 TL lik mal, hizmet ve yapım
işi alımı yaptığı görülmüştür.
Sayfa 35 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
22/a
İşin Türü
22/b
22/c
22/d
22/d TEMSİL
Sayı
Yaklaşık
Maliyeti
Sözleşme
Tutarı
Sayı
Yaklaşık
Maliyeti
Sözleşme
Tutarı
Sayı
Yaklaşık
Maliyeti
Sözleşme
Tutarı
Sayı
Yaklaşık
Maliyeti
Sözleşme
Tutarı
Sayı
Yaklaşık
Maliyeti
Sözleşme
Tutarı
Sayı
Mal Alımı
9
53.013,00
53.013,00
1
136,50
136,50
1
277.458,00
277.458,00
250
1.969.887,74
1.593.506,62
15
36.197,20
36.197,20
276
Hizmet Alımı
29
59.215,79
59.215,79
6
11.487,27
11.055,20
6
54.665,60
54.665,60
139
610.370,24
542.950,61
124
323.601,02
Yapım İşi
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
113
1.952.307,25
1.360.712,13
0
38
112.228,79
112.228,79
7
11.623,77
11.191,70
7
332.123,60
332.123,60
502
4.532.565,23
3.497.169,36
139
TOPLAM
Miktar
Mal Alımı
22/a
İşin
Türü
0-999 TL
1.000 TL4.999 TL
5.000 TL9.999 TL
10.000
TL-14.999
TL
15.000
TL-19.999
TL
20.000
TL-24.999
TL
25.000
TL29.999 TL
30.000 TL34.999 TL
35.000 TL
VE ÜZERİ
TOPLAM
Miktar
Hizmet Alımı
0-999 TL
1.000 TL4.999 TL
5.000 TL9.999 TL
10.000
TL-14.999
TL
15.000
TL-19.999
TL
20.000
TL-24.999
TL
25.000
TL29.999 TL
30.000 TL34.999 TL
35.000 TL
VE ÜZERİ
TOPLAM
Yapım
22/b
22/c
22/d
2.336.692,44
28.02.2014
308.286,02
304
1.059.339,92
976.173,22
0,00
0,00
113
1.952.307,25
1.360.712,13
359.798,21
344.483,21
693
5.348.339,60
4.297.196,66
22/d TEMSİL
22.MADDE
Genel Toplam
Yaklaşık
Toplam
Maliyeti
Tutar
Yaklaşık
Maliyeti
Sözleşme
Tutarı
Sayı
Yaklaşık
Maliyeti
Sözleşme
Tutarı
Sayı
Yaklaşık
Maliyeti
Sözleşme
Tutarı
Sayı
Yaklaşık
Maliyeti
Sözleşme
Tutarı
Sayı
Yaklaşık
Maliyeti
Sözleşme
Tutarı
5
2.588,00
2.588,00
1
136,50
136,50
0
0,00
0,00
65
46.810,94
36.564,32
10
4.548,70
4.548,70
81
54.084,14
43.837,52
1
4.785,00
4.785,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
103
332.761,29
244.983,36
3
6.930,00
6.930,00
107
344.476,29
256.698,36
1
9.540,00
9.540,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
34
343.342,66
248.857,09
1
6.153,50
6.153,50
36
359.036,16
264.550,59
1
10.000,00
10.000,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
17
221.813,08
203.665,26
0
0,00
0,00
18
231.813,08
213.665,26
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
7
174.444,80
122.543,18
1
18.565,00
18.565,00
8
193.009,80
141.108,18
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
9
268.300,65
209.631,74
0
0,00
0,00
9
268.300,65
209.631,74
1
26.100,00
26.100,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
6
203.192,30
161.833,77
0
0,00
0,00
7
229.292,30
187.933,77
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
1
43.000,00
33.540,00
0
0,00
0,00
1
43.000,00
33.540,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
1
277.458,00
277.458,00
8
336.222,02
331.887,90
0
0,00
0,00
9
613.680,02
609.345,90
9
53.013,00
53.013,00
1
136,50
136,50
1
277.458,00
277.458,00
250
1.969.887,74
1.593.506,62
15
36.197,20
36.197,20
276
2.336.692,44
1.960.311,32
Sayı
Yaklaşık
Maliyeti
22/b
Sözleşme
Tutarı
Sayı
Yaklaşık
Maliyeti
22/c
Sözleşme
Tutarı
Sayı
Yaklaşık
Maliyeti
22/d
Sözleşme
Tutarı
Sayı
Yaklaşık
Maliyeti
Sayı
22.MADDE
Genel Toplam
22/d TEMSİL
Sözleşme
Tutarı
Sayı
Yaklaşık
Maliyeti
Sözleşme
Tutarı
Sayı
Yaklaşık
Maliyeti
Toplam
Tutar
18
8.853,41
8.853,41
2
1.850,00
1.850,00
2
702,60
702,60
60
33.032,19
27.984,13
72
35.115,22
35.115,22
154
79.553,42
74.505,36
7
15.867,96
15.867,96
4
9.637,27
9.205,20
2
4.960,00
4.960,00
57
145.992,62
116.897,41
40
105.560,97
90.245,97
110
282.018,82
237.176,54
2
14.354,42
14.354,42
0
0,00
0,00
1
5.803,00
5.803,00
7
50.937,44
42.986,80
4
26.000,00
26.000,00
14
97.094,86
89.144,22
2
20.140,00
20.140,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
4
51.495,06
45.020,27
4
46.031,26
46.031,26
10
117.666,32
111.191,53
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
4
84.361,89
73.719,00
1
18.058,82
18.058,82
5
102.420,71
91.777,82
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
1
21.418,92
21.768,00
1
24.434,75
24.434,75
2
45.853,67
46.202,75
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
2
57.816,67
55.450,00
0
0,00
0,00
2
57.816,67
55.450,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
1
30.000,00
30.000,00
1
30.000,00
30.000,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
1
43.200,00
43.200,00
4
165.315,45
159.125,00
1
38.400,00
38.400,00
6
246.915,45
240.725,00
29
59.215,79
59.215,79
6
11.487,27
11.055,20
6
54.665,60
54.665,60
139
610.370,24
542.950,61
124
323.601,02
308.286,02
304
1.059.339,92
976.173,22
22/a
Miktar
22/b
22/c
22/d
22/d TEMSİL
22.MADDE
Genel Toplam
Yaklaşık
Toplam
Maliyeti
Tutar
Sayı
Yaklaşık
Maliyeti
Sözleşme
Tutarı
Sayı
Yaklaşık
Maliyeti
Sözleşme
Tutarı
Sayı
Yaklaşık
Maliyeti
Sözleşme
Tutarı
Sayı
Yaklaşık
Maliyeti
Sözleşme
Tutarı
Sayı
Yaklaşık
Maliyeti
Sözleşme
Tutarı
Sayı
0-999 TL
1.000 TL4.999 TL
5.000 TL9.999 TL
10.000
TL-14.999
TL
15.000
TL-19.999
TL
20.000
TL-24.999
TL
25.000
TL29.999 TL
30.000 TL34.999 TL
35.000 TL
VE ÜZERİ
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
10
26.136,92
8.198,00
0
0,00
0,00
10
26.136,92
8.198,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
31
223.091,80
84.845,00
0
0,00
0,00
31
223.091,80
84.845,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
26
315.559,90
189.820,00
0
0,00
0,00
26
315.559,90
189.820,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
10
156.516,89
124.550,00
0
0,00
0,00
10
156.516,89
124.550,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
9
188.264,98
157.900,00
0
0,00
0,00
9
188.264,98
157.900,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
10
310.648,17
213.900,00
0
0,00
0,00
10
310.648,17
213.900,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
5
186.380,68
140.800,00
0
0,00
0,00
5
186.380,68
140.800,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
7
274.733,70
223.999,13
0
0,00
0,00
7
274.733,70
223.999,13
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
5
270.974,21
216.700,00
0
0,00
0,00
5
270.974,21
216.700,00
TOPLAM
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
113
1.952.307,25
0,00
0
0,00
0,00
113
1.952.307,25
1.360.712,13
GENEL
TOPLAM
38
112.228,79
112.228,79
7
11.623,77
11.191,70
7
332.123,60
332.123,60
502
4.532.565,23
2.136.457,23
139
359.798,21
344.483,21
693
5.348.339,60
4.297.196,66
Sayfa 36 / 123
İÖ
1.960.311,32
Sayı
22/a
İşin
Türü
İşin
Türü
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
22.MADDE
Genel Toplam
Yaklaşık
Toplam
Maliyeti
Tutar
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
3/A
İşin Türü
28.02.2014
3.MADDE
Genel Toplam
3/İ
3. Madde Genel Toplam
Sayı
Yaklaşık
Maliyeti
Sözleşme
Tutarı
Sayı
Yaklaşık
Maliyeti
Sözleşme
Tutarı
Sayı
Yaklaşık
Maliyeti
Toplam Tutar
Sayı
Yaklaşık
Maliyeti
Toplam
Tutar
Mal Alımı
1
28.687,50
28.687,50
0
0,00
0,00
13
2.104.395,72
2.104.395,72
14
2.133.083,22
2.133.083,22
Hizmet Alımı
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
4
21.366,20
21.366,20
4
21.366,20
21.366,20
Yapım İşi
0
0,00
0,00
1
23.370,00
21.850,00
0
0,00
0,00
1
23.370,00
21.850,00
1
28.687,50
28.687,50
1
23.370,00
21.850,00
17
2.125.761,92
2.125.761,92
19
2.177.819,42
2.176.299,42
Sayı
Yaklaşık
Maliyeti
TOPLAM
Mal Alımı
İşin
Türü
3/A
Miktar
Sözleşme
Tutarı
Sayı
0-999 TL
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
1.000 TL-4.999 TL
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
5.000 TL-9.999 TL
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
10.000 TL-14.999 TL
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
15.000 TL-19.999 TL
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
1
19.734,40
19.734,40
1
19.734,40
19.734,40
20.000 TL-24.999 TL
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
1
20.110,50
20.110,50
1
20.110,50
20.110,50
25.000 TL-29.999 TL
1
28.687,50
28.687,50
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
1
28.687,50
28.687,50
30.000 TL-34.999 TL
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
35.000 TL VE ÜZERİ
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
11
2.064.550,82
2.064.550,82
11
2.064.550,82
2.064.550,82
1
28.687,50
28.687,50
0
0,00
0,00
13
2.104.395,72
2.104.395,72
14
2.133.083,22
2.133.083,22
Sayı
Yaklaşık
Maliyeti
3/A
Hizmet Alımı
Miktar
Sözleşme
Tutarı
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
1.000 TL-4.999 TL
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
2
3.744,20
3.744,20
2
3.744,20
3.744,20
5.000 TL-9.999 TL
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
2
17.622,00
17.622,00
2
17.622,00
17.622,00
10.000 TL-14.999 TL
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
15.000 TL-19.999 TL
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
20.000 TL-24.999 TL
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
25.000 TL-29.999 TL
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
30.000 TL-34.999 TL
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
35.000 TL VE ÜZERİ
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
4
21.366,20
21.366,20
4
21.366,20
21.366,20
Sayı
Sayı
Sözleşme
Tutarı
Genel Toplam
0-999 TL
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
1.000 TL-4.999 TL
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
5.000 TL-9.999 TL
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
10.000 TL-14.999 TL
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
15.000 TL-19.999 TL
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
20.000 TL-24.999 TL
0
0,00
0,00
1
23.370,00
21.850,00
0
0,00
0,00
1
23.370,00
21.850,00
25.000 TL-29.999 TL
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
30.000 TL-34.999 TL
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
35.000 TL VE ÜZERİ
Toplam Tutar
Sayı
Yaklaşık
Maliyeti
Toplam
Tutar
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
TOPLAM
0
0,00
0,00
1
23.370,00
0,00
0
0,00
0,00
1
23.370,00
21.850,00
GENEL TOPLAM
1
28.687,50
28.687,50
1
23.370,00
0,00
17
2.125.761,92
2.125.761,92
19
2.177.819,42
2.176.299,42
Sayfa 37 / 123
İÖ
Toplam
Tutar
Yaklaşık
Maliyeti
Sayı
Yaklaşık
Maliyeti
Yaklaşık
Maliyeti
Sayı
Sayı
Yaklaşık
Maliyeti
Toplam Tutar
3.MADDE
Genel Toplam
3/i
Sözleşme
Tutarı
Yaklaşık
Maliyeti
Genel Toplam
0-999 TL
Miktar
Sözleşme
Tutarı
Toplam
Tutar
Yaklaşık
Maliyeti
Sayı
Yaklaşık
Maliyeti
Toplam Tutar
3.MADDE
Genel Toplam
3/i
3/A
Yapım
Sayı
Yaklaşık
Maliyeti
Sayı
TOPLAM
İşin
Türü
Sözleşme
Tutarı
Genel Toplam
Yaklaşık
Maliyeti
TOPLAM
İşin
Türü
3.MADDE
Genel Toplam
3/i
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
İdare tarafından; 4734 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 3/a maddesi gereği
28.687,50 tutarında 1 adet mal alımı, 3/e maddesi gereği 2.104.395,72 TL
tutarında 1 3 adet mal alımı, 3/e maddesi gereği 21.366,20 TL tutarında 4 adet
hizmet alımı yapıldığı, 3/i maddesi gereği 21.850,00 TL tutarında 1 adet yapım işi
yaptırıldığı ve toplam 1 9 adet mal alım,
hizmet alım ve yapım işine
2. 1 76. 299, 42 TL ödeme yapıldığı her türlü evrakın yasa ve yönetmeliğe göre
uygun düzenlendiği görülmüştür.
İdare tarafından; 4734 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 22. maddesi a fıkrası
gereği 53.013,00 TL tutarında 9 adet Mal Alımı, 59.215,79 TL tutarında 29
adet Hizmet Alımı olmak üzere 38 adet Mal ve Hizmet Alımı İşine toplam
1 1 2. 228, 79 TL ödeme yapıldığı, 22/b maddesi gereği 136,50 TL tutarında 1
adet Mal Alımı, 11.055,20 tutarında 6 adet Hizmet Alımı,22/ c maddesi gereği
277.458,00TL tutarında 1 adet Mal Alımı, 54.665,60 TL tutarında 6 adet
Hizmet Alımı, 22/d Maddesi gereği 1.593.506,62 TL tutarında 250 adet Mal
Alımı, 542.950,61 TL tutarında 139 adet Hizmet Alımı, 1.360.712,13 TL tutarında
113 adet Yapım İşi yapılmış ve toplamda 502 adet Yapım, Mal ve Hizmet Alım
İşlerine 3. 497. 1 69, 36 TL ödenmiştir.
Yine aynı kanunun 22/d temsil maddesi gereği 15 adet Mal Alım işine
36.197,20TL, 1 24 adet Hizmet Alım İşine de 308.286,02TL olmak üzere
toplamda 1 39 adet Mal ve Hizmet alım işine 344. 483, 21 TL ödenmiştir. Yapılan
bütün bu işlerin nev’i, kanun maddesine ve yönetmeliğe uygun düzenlendiği
görülmüştür.
Sayfa 38 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
201 3 Yılında Doğrudan Temin ile Yapılan İşler
2013 Yılında Doğrudan Temin ile yapılan işlerin yaklaşık maliyetleri ve sözleşme
bedelleri aşağıdaki tabloda detaylı verilmiştir.
SIRA
NO
İŞİN ADI
YAKLAŞIK
MALİYET
SÖZLEŞME
BEDELİ
FİRMA
1
SOYUNMA ODALARININ ONARILMASI
30. 556, 99
22. 500, 00
HARTAŞ
2
HAVUZ KAZAN ONARIM İŞİ
1 1 . 848, 98
1 0. 800, 00
BAŞKAYA
KALORİFER
3
YENİDOĞAN ASM ONARIM
2. 631 , 46
1 . 640, 00
BORDA İNŞAAT
4
KERPE TESİSLERİ ONARIM İŞİ
1 9. 867, 80
1 4. 300, 00
BAŞKAYA
KALORİFER
5
EĞİTİM KAMPÜSÜ ZEMİN ETÜD
1 1 . 696, 00
3. 330, 00
SİSMOTEK
6
GÖLCÜK HİSAREYN ASM İNŞAAT ONARIM
İŞİ
1 0. 266, 60
5. 250, 00
CANLAR ŞİMŞEK
7
BAŞİSKELE TSM İNŞAAT ONARIM İŞİ
1 . 635, 61
1 . 500, 00
CANLAR ŞİMŞEK
8
DERİNCE DENİZ DUMLUPINAR ASM İNŞAAT
ONARIM İŞİ
5. 1 48, 69
2. 840, 00
CANLAR ŞİMŞEK
9
GÖLCÜK DÜZAĞAÇ ASM BOYA YAPIM İŞİ
2. 074, 1 4
950, 00
CANLAR ŞİMŞEK
10
DERİNCE YAVUZ SULTAN ASM İNŞAAT
ONARIM İŞİ
7. 558, 23
5. 250, 00
CANLAR ŞİMŞEK
11
BAŞİSKELE İLÇESİNDE BULUNAN
TAŞINMAZ ÜZERİNE İL EMNİYET
MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI
YAPILABİLMESİ İÇİN, ZEMİN ETÜD
İŞLERİNİN YAPTIRILMASI
41 . 773, 75
8. 1 00, 00
SİSMOTEK
12
DARICA AHMET PARMAKSIZOĞLU İ. Ö. O
ZEMİN ETÜDÜ YAPTIRILMASI
4. 772, 30
1 . 240, 00
SİSMOTEK
13
GEBZE İSTASYON MAH. YAPIMI
PLANLANAN OKUL BİNASI İÇİN REVİZE
ZEMİN ETÜDÜ YAPTIRILMASI
2. 789, 20
1 . 400, 00
ER- AL
14
BAŞİSKELE VEZİRÇİFTLİĞİ ORTAOKULU KAT
ARTTIRIMI VE RUHSATA ESAS ZEMİN
ETÜDÜ YAPTIRILMASI
8. 571 , 1 0
3. 400, 00
ER- AL
15
DİLOVASI ÜÇKÜME EVLER İÖO EK BİNASI
İÇİN ZEMİN ETÜDÜ YAPTIRILMASI
4. 570, 80
990, 00
PROTEKNİK
16
KARAMÜRSEL OSMANİYE KÖYÜNDE
İDAREMİZE KAYITLI DOĞAL MİNERALLİ
SUYUN HİDROJEOLOJİK RAPOR
HAZIRLANMASI
4. 000, 00
2. 500, 00
GÜRSU SİSMİK
Sayfa 39 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
17
İZMİT KAPANCA SK. 1 6 NO'LU PARSELDE
BULUNAN TESCİLLİ BİNANIN ISITMA
TESİSATI VE ÇECRE İMALATLARININ
YAPTIRILMASI
33. 71 8, 60
31 . 500, 00
YAVUZ MİM.
18
PLANKOTE YAPILMASI
1 5. 1 30, 00
9. 000, 00
ÖZGÜRUZER MÜH.
19
PLANKOTE YAPILMASI
9. 575, 00
7. 000, 00
GÖLGE HARİTA
20
PLANKOTE YAPILMASI
5. 425, 00
4. 000, 00
DOĞUŞ HARİTA
21
PLANKOTE YAPILMASI
1 4. 1 05, 00
7. 000, 00
İMG MÜŞ.
22
PLANKOTE YAPILMASI
1 6. 500, 00
1 3. 000, 00
ER- AL
23
ZEMİN ETÜD
1 . 699, 1 0
599, 00
PROTEKNİK
24
ZEMİN ETÜD
1 . 699, 1 0
599, 00
PROTEKNİK
25
DERİNCE VE KÖRFEZ BÖLGESİNDE YAPIMI
PLANLANAN İLK / ORTA ÖĞRENİM
OKULLARININ ZEMİN ETÜDLERİNİN
YAPTIRILMASI
8. 728, 00
4. 590, 00
PROTEKNİK
26
BAŞİSKELE VE KARTEPE BÖLGESİNDE
YAPIMI PLANLANAN İLK / ORTA ÖĞRENİM
OKULLARININ ZEMİN ETÜDLERİNİN
YAPTIRILMASI
1 0. 852, 00
4. 590, 00
PROTEKNİK
27
DARICA VE ÇAYIROVA BÖLGESİNDE YAPIMI
PLANLANAN İLK / ORTA ÖĞRENİM
OKULLARININ ZEMİN ETÜDLERİNİN
YAPTIRILMASI
23. 300, 00
9. 000, 00
BEYTAŞ
28
GEBZE VE ÇAYIROVA BÖLGESİNDE YAPIMI
PLANLANAN İLK / ORTA ÖĞRENİM
OKULLARININ ZEMİN ETÜDLERİNİN
YAPTIRILMASI
20. 450, 00
8. 400, 00
BEYTAŞ
29
İZMİT, GÖLCÜK VE KARAMÜRSEL
BÖLGESİNDE YAPIMI PLANLANAN İLK /
ORTA ÖĞRENİM OKULLARININ ZEMİN
ETÜDLERİNİN YAPTIRILMASI
23. 602, 50
3. 91 0, 00
PROTEKNİK
30
GEBZE HÜRRİYET MAH. 24 DERSLİKLİ İÖO
UPS, KAMERA, DATA, PROJEKSİYON
TESİSATI YAPIM İŞİ
36. 1 65, 69
32. 549, 1 3
BERAT - ATAHAN
31
50. YIL İÖO ÖĞRETMENLER TUVALETİ
ONARIM İŞİ
8. 542, 23
6. 200, 00
ÇOBAN PEN
32
GEBZE 50. YIL CHRYSLER İÖO REVİZE İMAR
PLANI HAZIRLANMASI İŞİ
3. 31 2, 1 0
1 . 490, 00
ER- AL
Sayfa 40 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
33
YAPIMI PLANLANAN GEBZE İMAM HATİP
ORTAOKULUNUN REVİZE KAT DÜZENLEMESİ
İÇİN ZEMİN ETÜDÜ YAPTIRILMASI
3. 31 2, 1 0
1 . 490, 00
ER- AL
34
KANDIRA ANAOKULUI ZEMİN ETÜDÜ
YAPTIRILMASI
4. 999, 80
990, 00
PROTEKNİK
35
AİLE VE SOSYAL POL. İL MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET BİNASI OLARAK KULLANILAN
TESCİLLİ BİNADA İHTİYAÇ DUYULAN
ONARIMIN YAPTIRILMASI
27. 802, 1 5
20. 000, 00
HASÇEVİK
36
GÖLCÜK ÖMER SEYFETTİN İ. Ö. O ONARIM
İŞİ
1 2. 261 , 52
1 0. 000, 00
BAŞKAYA
KALORİFER
37
GÖLCÜK BELEDİYESİ HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ
ASANSÖRLERİNDE İHTİYAÇ DUYULAN
BAKIM VE TADİLATIN YAPTIRILMASI
1 1 . 980, 00
4. 750, 00
AKLFİT
38
GÖLCÜK ANAOKULU ZEMİN ETÜDÜNÜN
YAPILMASI
4. 570, 80
880, 00
SİSMOTEK
39
KEFKEN ASM VE LOJMAN TADİLATI İŞİ
1 0. 1 55, 96
9. 700, 00
BAŞKAYA
KALORİFER
40
ROMA ILICASINDAKİ SU DEPOSU VE POMPA
HATTI ONARIMI
1 3. 066, 67
1 2. 850, 00
GÜLAŞ İNŞAAT
41
VALİLİK HİZMET BİNASINDA 2NCİ
KATINDA İL AFET VE ACİL DURUM
MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN BOŞALTILAN
BÜROLARDA İHTİYAÇ DUYULAN BAKIM VE
ONARIMIN YAPILMASI
1 5. 792, 26
1 2. 1 00, 00
ERTUĞ TİC.
42
YENİ AÇILAN HİZMET BİNASININ
GÜVENLİK NOKTASININ ÇEVRESİNİN
BAHÇE ÇİTİ İLE ÇEVRİLMESİ
1 . 425, 00
1 . 200, 00
PROGÜÇ
43
SABANCI KÜLTÜR MERKEZİ EK SOĞUTMA VE
WC HAVALANDIRMA İŞİNİN
YAPTIRILMASI.
41 . 51 6, 00
30. 000, 00
GENPA
44
KARTEPE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
TADİLAT İŞİ
36. 51 3, 99
34. 000, 00
PİRCANOĞLU
45
İZMİT ZÜBEYDE HANIM KIZ MESLEK LİSESİ
İLAVE YAPIM İŞİ
2. 741 , 81
2. 650, 00
CANLAR ŞİMŞEK
46
TALEP EDİLEN ONARIM İŞİNİN
YAPTIRILMASI.
1 . 467, 1 6
1 . 400, 00
BAŞKAYA
KALORİFER
47
SARAY MÜZESİ (KASR- I HÜMAYUN) KABUL
SALONU TAVAN BEZEMELERİNDEKİ
FRİZLERDE İHTİYAÇ DUYULAN KALEM
İŞLERİNİN YAPTIRILMASI
1 7. 41 0, 00
1 6. 500, 00
AKALP ENERJİ
MADENCİLİK İNŞ.
48
ATATÜRK VE REDİF MÜZESİNDE İHTİYAÇ
DUYULAN 5ADET 5KG'LIK CO2 YANGIN
SÖNDÜRME CİHAZININ SATIN ALINMASI.
1 . 1 1 6, 67
1 . 050, 00
DOĞUŞ KADİR
YILDIZLI
Sayfa 41 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
49
1 0. 05. 201 3 TARİHLİ VE 3401 SAYILI PLAN
VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ YAZISINA
İSTİNADEN; İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
TARAFINDAN TALEP EDİLEN VE 201 3
DEVLET YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN
DERİNCE 24 DERSLİKLİ KIZ MESLEK LİSESİ
BİNASININ ZEMİN ETÜDÜNÜN YAPILMASI.
3. 203, 20
690, 00
SİSMOTEK
50
1 0. 05. 201 3 TARİHLİ VE 3401 SAYILI PLAN
VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ YAZISINA
İSTİNADEN; İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
TARAFINDAN TALEP EDİLEN VE 201 3
DEVLET YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN
İZMİT BİLİM SANAT MERKEZ BİNASI
YAPIM İŞİNİN ZEMİN ETÜDÜNÜN
YAPILMASI.
1 3. 646, 1 0
1 . 330, 00
SİSMOTEK
51
TARİHİ GAR BİNASININ VE ÇEVRESİNİN
GÜVENLİK ZAFİYETİNİN ORTADAN
KALDIRILMASI İÇİN BİNA ÇEVRESİNE
DUVAR VE FERFORJE YAPILMASI
55. 326, 80
37. 700, 00
CESİM DEMİR
İNŞAAT
52
GEBZE MUSTAFAPAŞA MAH. ANADOLU
LİSESİNİN ZEMİN ETÜDÜNÜN
YAPTIRILMASI
4. 886, 70
1 . 050, 00
PROTEKNİK
53
DARICA HALİL İBRAHİM ALEMDAR AİLE
SAĞLIĞI MERKEZİ HİZMET BİNASININ
İNŞAAT ONARIM İŞİNİN YAPTIRILMASI
23. 468, 00
1 5. 800, 00
ER İNŞAAT TAAH.
TİC. NİLGÜN
ERŞERBETÇİ
54
BAŞİSKELE ANADOLU LİSESİ BİNASININ
ZEMİN ETÜDÜNÜN YAPILMASI
28. 429, 70
2. 400, 00
SİSMOTEK
55
DERBENT HİKMETİYE CAMİİ DIŞ CEPHE
ONARIM İŞİNİN YAPILMASI
23. 370, 00
21 . 850, 00
HASÇEVİK
56
OTİSTİK ÖĞRENCİLER (MUAMMER AKSOY
İÖO) OKULUNDA İHTİYAÇ DUYULAN İLAVE
ONARIM İŞLERİNİN YAPTIRILMASI
1 2. 71 8, 58
1 1 . 000, 00
PRATİK İNŞAAT
57
ÇAYIROVA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET BİNASI JEOLOJİK - JEOFİZİK JEOTEKNİK ZEMİN ETÜDÜ
1 2. 463, 1 0
1 . 750, 00
PROTEKNİK
58
GEBZE ADEM YAVUZ ASM İNŞAAT ONARIM
İŞİNİN YAPTIRILMASI
1 2. 908, 46
8. 300, 00
DK MÜH. İNŞ.
TAAH. TİC. - KADİR
ÖZER
59
KÖRFEZ NUH ÇİMENTO VATAN ORTAOKULU
ONARIM İŞİ İLE KÖRFEZ HEREKE NUH
ÇİMENTO VATAN İ. Ö. O. HASAR SONRASI
ONARIM VE İLK KEŞİF ONARIM İŞLERİNİN
YAPTIRILMASI
43. 879, 48
42. 000, 00
HASÇEVİK
60
ÇAYIROVA ŞEKERPINAR HASAN TAHSİN
ORTAOKULU ONARIM İŞİNİN
YAPTIRILMASI
35. 1 43, 73
28. 000, 00
HASÇEVİK
Sayfa 42 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
61
DARICA NENEHATUN İÖO. DOĞALGAZ
DÖNÜŞÜM İŞİNİN YAPTIRILMASI
62
DARICA DENİZYILDIZLARI
ORTAOKULU'NUN DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM
İŞİNİN YAPTIRILMASI
63
28.02.2014
22. 300, 00
DURANAY
MÜHENDİSLİK
1 8. 61 3, 46
1 7. 450, 00
ASIR ISI SİS.
YAPI MALZ. İNŞ.
ORM. URUN. SAN.
TİC. LTD. ŞTİ.
ÇAYIROVA ORTAOKULU ONARIM İŞİNİN
YAPTIRILMASI
39. 898, 35
29. 000, 00
ARVAS YAPI
MARKET UMUT
ARVAS
64
DARICA LİSESİ'NİN BAKIM VE ONARIMI
İŞİNİN YAPTIRILMASI
8. 685, 65
7. 900, 00
ALTAY YAPI SAN.
TİV. VE İHR. LTD.
ŞTİ.
65
DARICA HALİDE EDİP İLKOKULU BAKIM VE
ONARIMI İŞİNİN YAPTIRILMASI
22. 766, 65
1 6. 500, 00
EMKAR İNŞ.
TAAH. TİC.
66
ÇAYIROVA GÜZELTEPE AKÇAKOCA
İ. Ö. O. ONARIM İŞİNİN YAPTIRILMASI
4. 41 1 , 94
4. 400, 00
BAŞKAYA
KALORİFER
67
ÇAYIROVA ŞEKERPINAR ORTAOKULU
ONARIM İŞİNİN YAPTIRILMASI
4. 029, 34
4. 000, 00
ATA ENERJİ
PROJE E. ATALAY
TERCAN
68
ÇAYIROVA ŞEKERPINAR TOKİ ANAOKULU
KOMPANZASYON ONARIM İŞİNİN
YAPTIRILMASI
1 . 676, 43
1 . 625, 00
ATA ENERJİ
PROJE E. ATALAY
TERCAN
69
DARICA KAZIM KARABEKİR İLKOKULU
BAKIM VE ONARIMI İŞİNİN YAPTIRILMASI
22. 000, 00
ARVAS YAPI
MARKET UMUT
ARVAS
70
DERBENT ANAOKULU ÇEVRE TANZİM
İŞİNİN YAPTIRILMAI
21 . 645, 52
1 8. 400, 00
SELİMOĞLU GEMİ
İNŞAA PVC. İNŞ.
NAKL. SAN. TİC.
LTDÇ ŞTİ.
71
TARİHİ GAR BİNASININ VE ÇEVRESİNİN
GÜVENLİK ZAFİYETİNİN ORTADAN
KALDIRILMASI İÇİN BİNA ÇEVRESİNE
DUVAR VE FERFORJE YAPILMASI
55. 326, 82
43. 000, 00
ARVAS YAPI
MARKET UMUT
ARVAS
72
KAPALI ATLETİZM PİSTİ PROJE ÇİZİM VE
YAKLAŞIK MALİYET HAZIRLANMASI İŞİ
35. 332, 72
20. 000, 00
YILGÜN MÜH.
MİM. PYZAJ İNŞ.
MAD. SAN. VE
TİC. LTD. ŞTİ.
73
GÖLCÜK YAZLIK BELDESİ ILICA MEVKİİ
SINIRLARI DÂHİLİNDE İDARE ADINA
RUHSATLI SAHADA BULUNAN JEOTERMAL
KAYNAĞIN HİDROJEOLOJİK ETÜT RAPORU
VE KAYNAK KORUMA ETÜT RAPORUNUN
YAPTIRILMASI.
8. 666. 66
7. 000, 00
GÜRSU SİSMİK
ZEMİN MÜH. İNŞ.
VE TİC. LTD. ŞTİ.
28. 789, 01
34. 386, 96
Sayfa 43 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
74
DARICA DEDE KORKUT ORTAOKULU ONARIM
İŞİ
44. 035, 00
30. 800, 00
EMKAR İNŞ.
TAAH. TİC.
75
YENİMAHALLE ASM DOĞALGAZ HATTI
ONARIMI.
1 . 690, 00
900, 00
DURANAY
MÜHENDİSLİK
76
DARICA TSM BAYRAK DİREĞİNİN
YAPILMASI.
91 4, 1 3
900, 00
ARVAS YAPI
MARKET UMUT
ARVAS
77
ÇAYIROVA ŞEKERPINAR HASAN TAHSİN
ORTAOKULU ONARIM İŞİNİN
YAPTIRILMASI
35. 1 43, 73
28. 000, 00
HASÇEVİK
78
DARICA NENEHATUN İÖO. DOĞALGAZ
DÖNÜŞÜM İŞİNİN YAPTIRILMASI
28. 789, 01
22. 300, 00
DURANAY
MÜHENDİSLİK
79
DARICA DENİZYILDIZLARI
ORTAOKULU'NUN DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM
İŞİNİN YAPTIRILMASI
1 7. 450, 00
ASIR ISI SİS.
YAPI MALZ. İNŞ.
ORM. URUN. SAN.
TİC. LTD. ŞTİ.
80
DERBENT ANAOKULU ÇEVRE TANZİM
İŞİNİN YAPTIRILMAI
1 8. 400, 00
SELİMOĞLU GEMİ
İNŞAA PVC. İNŞ.
NAKL. SAN. TİC.
LTDÇ ŞTİ.
81
TARİHİ GAR BİNASININ VE ÇEVRESİNİN
GÜVENLİK ZAFİYETİNİN ORTADAN
KALDIRILMASI İÇİN BİNA ÇEVRESİNE
DUVAR VE FERFORJE YAPILMASI
43. 000, 00
ARVAS YAPI
MARKET UMUT
ARVAS
82
KAPALI ATLETİZM PİSTİ PROJE ÇİZİM VE
YAKLAŞIK MALİYET HAZIRLANMASI İŞİ
35. 332, 72
20. 000, 00
YILGÜN MÜH.
MİM. PYZAJ İNŞ.
MAD. SAN. VE
TİC. LTD. ŞTİ.
83
GÖLCÜK YAZLIK BELDESİ ILICA MEVKİİ
SINIRLARI DÂHİLİNDE İDARE ADINA
RUHSATLI SAHADA BULUNAN JEOTERMAL
KAYNAĞIN HİDROJEOLOJİK ETÜT RAPORU
VE KAYNAK KORUMA ETÜT RAPORUNUN
YAPTIRILMASI.
8. 666. 66
7. 000, 00
GÜRSU SİSMİK
ZEMİN MÜH. İNŞ.
VE TİC. LTD. ŞTİ.
84
KARAMÜRSEL TSM ÇATI KATI TERASI
ONARIMI
28. 586, 1 7
21 . 000, 00
ARVAS YAPI
MARKET UMUT
ARVAS
85
KARTEPE TSM DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ.
22. 500, 00
1 4. 000, 00
BAŞKAYA
KALORİFER
86
DEĞİRMENDERE ASM PVC PENCERE
ONARIMI
1 0. 354, 1 0
6. 950, 00
BORDA İNŞAAT
87
DARICA ZEKİ GEZER İ. Ö. O. MEVCUT BİNA
DOĞALGAZ TESİSATI ONARIMI
20. 1 58, 81
1 8. 400, 00
DURANAY
MÜHENDİSLİK
1 8. 61 3, 46
21 . 645, 52
55. 326, 82
Sayfa 44 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
88
İZMİT ÖNLEYİCİ HİZMETLER ŞUBE MÜD.
ONARIMI
5. 673, 00
5. 1 00, 00
UĞURTEM İNŞAAT
89
DERİNCE YENİKENT POLİS MERKEZİ
ONARIMI
6. 363, 92
5. 300, 00
BORDA İNŞAAT
90
KURUÇEŞME EMNİYET BİNASI ENGELLİLERE
YÖNELİK DÜZENLENEN ONARIMI İŞİ
6. 1 49, 61
5. 470, 00
ÇEVİKEL YAPI
91
DERİNCE BÖLGE TRAFİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ENGELLİLERE YÖNELİK DÜZENLENEN
ONARIMI İŞİ
7. 899, 95
6. 400, 00
KANDALOĞLU
92
İZMİT ÇOCUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI
ENGELLİLERE YÖNELİK DÜZENLENEN
ONARIMI İŞİ
39. 474, 40
33. 650, 00
NURETTİN
KARABULGU ŞİRAN
İNŞ.
93
KARAMÜRSEL POLİS MERKEZİ AMİRLİĞİ
YENİ BİNASININ ENGELLİLERE YÖNELİK
DÜZENLENEN ONARIMI İŞİ
1 2. 742, 91
9. 500, 00
ARVAS YAPI
MARKET UMUT
ARVAS
94
KANDIRA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
BİNASININ ENGELLİLERE YÖNELİK
DÜZENLENEN ONARIMI İŞİ
9. 271 , 31
8. 950, 00
KANDALOĞLU
95
DERİNCE POLİS MERKEZİ VE ASAYİŞ ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ ENGELLİ RAMPA VE WC
ONARIMI İŞİ
1 6. 421 , 58
1 4. 000, 00
KANDALOĞLU
96
İZMİT MİMARSİNAN OKULU DOĞALGAZ
DÖÜNÜŞÜM İŞİNİN YAPILMASI
36. 963, 95
29. 000, 00
BAŞKAYA
KALORİFER
97
BAŞİSKELE YUVACIK İ. Ö. O. MEVCUT BİNA
DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ
23. 943, 56
1 9. 000, 00
BAŞKAYA
KALORİFER
98
FERDİ KOÇAL İ. Ö. O. KAZANDAİRESİ
ISITMA TESİSATI TADİLATI VE DOĞALGAZ
DÖNÜŞÜM İŞİNİN YAPILMASI
29. 237, 80
23. 400, 00
BAŞKAYA
KALORİFER
99
JEOTERMAL İÇİN ZEMİN ETÜDÜNÜN
YAPTIRILMASI
1 4. 275, 00
9. 750, 00
ZEMİN
MÜHENDİSLİK
1 00
GEBZE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET BİNASI DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ
43. 31 0, 02
31 . 500, 00
ASIR ISI SİS.
YAPI MALZ. İNŞ.
ORM. URUN. SAN.
TİC. LTD. ŞTİ.
1 01
KEFKEN BALIKÇI BARINAĞI ZEMİN ETÜDÜ
1 8. 290, 00
9. 400, 00
SİSMOTEK
1 02
BAŞİSKELE KULLAR MEVKİİNDE YAPILMASI
PLANLANAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET BİNASI ALANININ ZEMİN
ETÜDÜNÜN YAPTIRILMASI
21 . 805, 60
5. 500, 00
SİSMOTEK
1 03
İZMİT KIZ MESLEK LİSESİ ÇATI ONARIM
İŞİ
4. 450, 00
ARVAS YAPI
MARKET UMUT
ARVAS
6. 437, 1 5
Sayfa 45 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
1 04
DARICA ANADOLU LİSESİ KARTEPE
HAYRETTİN GÜRSOY LİSESİ PANSİYON
BİNASI ZEMİN ETÜDÜNÜN YAPTIRILMASI
9. 460, 00
4. 900, 00
SİSMOTEK
1 05
GÖLCÜK İLÇESİ SARAYLI KÖYÜ SİVRİTEPE
İLAVE ENH İŞİNİN YAPTIRILMASI
39. 230, 92
26. 800, 00
SCE ELEKTRİK
1 06
KARTEPE ASM ACİL ÇIKIŞ KAPISI
ALINMASI
71 5, 85
700, 00
UZMANLAR
ALUMİNYUM PVC
1 07
BAŞİSKELE SELİM YÜREKTEN TEKNİK VE E.
M. LİSESİ MEVCUT DUVAR ÜZERİNE
KORKULUK VE BAHÇE KAPISI YAPIMI
31 . 834, 64
20. 400, 00
MOLLAALİOĞLU
MAK. METAL
1 08
KARTEPE DERBENT ATA İLKÖĞRETİM OKULU
SESLENDİRME TESİSATI YAPIMI
1 5. 539, 50
1 2. 500, 00
SCE ELEKTRİK
1 09
ULUBATLI HASAN İLKOKULU ÇATI
ONARIMININ YAPTIRILMASI
1 4. 873, 28
7. 000, 00
BAŞKAYA
KALORİFER
110
GEBZE MİMAR SİNAN ASM ÇATI ONARIM
İŞİ.
8. 851 , 25
3. 850, 00
ARVAS YAPI
MARKET UMUT
ARVAS
111
GÖLCÜK ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ULAŞILABİLİRLİK İŞİNİN YAPTIRILMASI.
5. 41 0, 34
5. 400, 00
ER İNŞAAT TAAH.
TİC. NİLGÜN
ERŞERBETÇİ
112
ÇAYIROVA İ. Ö. O. ZEMİN ETÜDÜ
YAPTIRILMASI.
113
KARTEPE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
UZUNÇİFTLİK POLİS MERKEZİ AMİRLİĞİ
ULAŞILABİLİRLİK İŞİ.
TOPLAM
8. 297, 90
SİSMOTEK
1 . 1 80, 00
SELİMOĞLU GEMİ
İNŞAA PVC. İNŞ.
NAKL. SAN. TİC.
LTD. ŞTİ.
5. 295, 49
4. 940, 00
1 . 952. 307, 25
1 . 360. 457, 23
2013 Yılında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22. Maddesi gereği
1 . 359. 1 92, 1 3 TL tutarında 113 adet Yapım İşinin, ilgili kanunun 22/d gereği
yapıldığı,
Doğrudan temin usulü ile yapılan Yapım İşlerine bakıldığında, işlerin ortalama
%25 ile % 30 arası gibi bir kırımla sözleşme yapıldığı,
Yapılan bu 113 adet doğrudan temin işini 48 yüklenici firmanın yaptığı
görülmüştür.
Sayfa 46 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü; 1 Müdür, 1 V.H.K.İ. 1 4-C personeli
olmak üzere 3 personel ile hizmet vermektedir. Müdürlüğümüzce yürütülen iş ve
işlemler aşağıda yer almaktadır.
Kaçak Petrol Tespit ve Tasfiyesine İlişkin Görevler
13.02.2007 gün ve 26433 günlü Resmi Gazete’ de yayınlanan 5015 Sayılı
Petrol Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun, kaçak petrol
ürünlerinin tespiti ve tasfiyesine dair Ek 3. maddesi il genelinde kolluk kuvvetleri
tarafından yakalanan kaçak nitelikteki akaryakıtların il özel idaresine teslim
edilmesi hükmünü getirmiştir.
27.05.2007 gün ve 26534 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan “Kaçak Petrolün
Tespit ve Tasfiyesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile il özel
idaresine verilen görev ve sorumluluklar belirlenmiştir.
Kolluk kuvvetleri tarafından il özel idaresine teslim edilen ürünler Mahkeme
kararları ve “Marmara Araştırma Merkezi” raporları gelinceye kadar muhafaza
edilip, Karar ve raporlara göre standart ürün veya standart dışı ürün olmasına
göre tasfiyesi gerçekleşmiştir. Standart dışı ürünler Tüpraş vasıtasıyla, standart
ürünler ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 veya 49.maddeleri emsal alınarak
tasfiyesi gerçekleştirildiği görülmüştür.
İdare; Yakalanan Kaçak Akaryakıtların teslim, tasfiye, iade ve yapılan
ödemelerine dair bilgilerinin tutulduğu ve raporların oluşturulduğu Kaçak
Akaryakıt İzleme Bilgi Sistemi yazılımı geliştirilerek kullanıma başlamıştır.
Buna göre, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve 5015 Sayılı Petrol
Piyasası Kanununda yapılan değişiklik ile il genelinde kolluk kuvvetleri tarafından
yapılan kontrollerde 2013 yılında kaçak zannı ile el konulan 2. 723. 642 Lt ürün
teslim alınmış, geçmiş yıllardan gelen 71 5. 31 2 Lt ürün birlikte toplam 3. 438. 954
Lt ürün depolarımızda muhafaza edilmiş olup, yıl içerisinde 1 . 863. 490 Lt ’sinin
tasfiyesi gerçekleştirilmiştir. Kalan 1 . 575. 464 Lt. Yakıt depolarımızda muhafaza
edilmektedir.
Tasfiye edilen ürünlerden 2. 448. 006, 04 TL gelir elde edilmiş, bunun
478. 082, 86 TL’sı kolluk kuvvetlerine ikramiye (%10-15), nakliye vb. giderler için
harcanmıştır.
Sayfa 47 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
Hurda Araç Teslim Alınması İlişkin Görevler
2013 yılı içerisinde 5838 sayılı kanuna göre İl Özel İdaresince 1 59 adet
araç hurda olarak teslim alınmış, 1 1 1 adet araç MKE Seymen Hurda
Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Aynı Kanun 31.12.2014 tarihine kadar devam
etmektedir.
EMLAK ve MADEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
İdaremiz norm kadrosuna göre oluşturulan bu daire başkanlığı Valilik oluru
ile vilayetde görevlendirilmiştir. Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü birimi bu daire
başkanlığı altında hizmet vermektedir.
EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ
Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü 1 Müdür, 1 Şef, 1 Makine Mühendisi, 1 Harita
Mühendisi, 1 Maden Mühendisi, 1 Harita Teknikeri, 2 Veri Hazırlama Kontrol
İşletmeni ve 2 Hizmet Alımı Personel ile iş ve işlemleri yürütmektedir. Birime
bağlı hizmet veren Redif Müzesinde ise geçici görevlendirilen 1 Şef ile hizmet
verilmektedir.
2013 yılında Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar
şöyle sıralanabilir;
Gayrimenkuller
222 sayılı Kanunun 62. ve 65. maddesi, geçici 1. ve 7. Maddeleri ile ilgili
genelge ve tebliğlerin verdiği yetkiye dayalı olarak; mülkiyetleri Köy Tüzel
Kişiliği, Belediye veya Hazine adına kayıtlı olup okul yeri olduğu yapılan
araştırmalarda tespit edilen Gebze Eskihisar, Körfez Yarımca Petkim İlköğretim
Okulu ve Kandıra Kasımlar Topluca İlköğretim Okulu yerleri Kocaeli İl Özel
İdaresi adına tescil ettirilmiş,
Yine 2942 sayılı Kamulaştırma kanununa istinaden yapılan kamulaştırmalar
ile 6 adet, 3194 Sayılı Kanuna istinaden 1 adet olmak üzere toplam 7 adet
taşınmazın İdaremiz adına tescili yapılmış,
Ayrıca hisseli bulunan ve diğer hisseleri Belediye, Köy Tüzel Kişilikleri,
Maliye Hazinesi veya vatandaşlara ait bulunan okul alanlarına ait hisseler yine
İdaremiz adına tescil edilme işlemleri devam etmekte,
Sayfa 48 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
Mülkiyeti Kocaeli İl Özel İdaresi adına kayıtlı olup, İl Genel Meclisinin
05.11.2012 tarihli ve 91 sayılı Kararı ile satışına karar verilen 13 adet taşınmaz
içerisindeki 6 adet gayrimenkulün, toplam 18.771.500 TL. bedelle satışı
gerçekleştirilmiş, diğer 7 adet taşınmaz ise taliplisi çıkmaması ya da farklı bir
kuruma tahsis edilmesi sebebiyle satılamamıştır.
Ayrıca Kocaeli Atılım Vakfı’nın tasfiye edilmesi nedeniyle İl Özel İdaresi
adına tescil edilen 2 adet taşınmazın satışı İl Genel Meclisinin 04.09.2013 tarihli
ve 68 sayılı Kararı ile uygun görülmüş olup, 1 tanesi 55.000-TL bedelle satışı
gerçekleştirilmiş, diğerinin taliplisi çıkmaması nedeniyle satışı yapılamamış,
Sonuç olarak, 2012 yılı sonu itibariyle 455 adet olan gayrimenkul sayımız
satışı gerçekleştirilen taşınmazlarla birlikte 2013 yılı sonu itibari ile toplam 448
adet olmuştur.
Maden Ocağı Ruhsatları
3213 Sayılı Maden Kanununa istinaden 3 firmaya toplam 119.535,75 TL idari
para cezası uygulanmıştır. Yine 4 adet Maden ruhsatlı sahadaki madencilik
faaliyetleri kanun ve yönetmeliklere uygun çalışma yapılmaması nedeniyle
durdurulmuştur. 4 adet Maden ruhsatlı sahanın ruhsat devri ve 2 adet sahanında
teknik nezaretçi ataması yapılmıştır.
Maden ruhsatlı sahalar ve kaçak olarak yapılan madencilik faaliyetleri ile
ilgili İdaremiz ve Valiliğimize hitaben (yazılı ve telefon) toplam 6 bildirimde
(şikâyet) bulunulmuştur. Yapılan şikâyetlerin tamamı değerlendirilmiş olup şikâyet
sahiplerine yapılan işlemler hakkında bilgi verilmiştir.
3213 sayılı Maden Kanununda yapılan değişiklikle sadece inşaatlarda
kullanılan kum ve çakıl ruhsatları il özel idaresince verilmeye başlamıştır.
Kocaeli’nde I–b Grubu İşletme Ruhsatları 19 adet, II. Grup (aramalar 81,
işletmeler 96) Ruhsatların toplamı 177 adet, IV. Grup (arama 15, işletme 6)
Ruhsatların toplamı 21 adet, Maden (arama 2, işletme 6) Ruhsatların toplamı 8
adet, hammadde üretim izinleri 31 adet olmak üzere toplam 256 adettir.
Derince İlçesinde 3, Gebze İlçesinde 54, Darıca İlçesinde 3, Dilovası
İlçesinde 25, Gölcük İlçesinde 17, Kandıra İlçesinde 34, Karamürsel İlçesinde 13,
Körfez İlçesinde 76, İzmit İlçesinde 17, Kartepe İlçesinde 11 ve Başiskele
İlçesinde 3 olmak üzere toplam ocak sayısı 256 adettir.
Sayfa 49 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
3213 sayılı Maden Kanununda yapılan değişiklikle Maden ruhsatlı sahaların
GSM (Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı) İşyeri Açma ve Çalışma ruhsatlarını verme
yetkisi İl Özel İdarelerine verilmiş olup bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir
Belediyesinden İdaremize 23 adet (1.sınıf ), İlçe Belediyelerden ise 41 adet
(2.sınıf) GSM ruhsatı devrolmuştur. Ayrıca İdaremiz tarafından yedi adet GSM
ruhsatı verilmiş, diğer ruhsat talepleri İlimiz genelinde Madencilik faaliyetleri ile
ilgili alan çalışmalarının neticelenmesine müteakip değerlendirilecektir.
Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su Kaynağı Ruhsatları
5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa istinaden
İlimiz sınırları içerisinde muhtelif firma ve şahıslara verilmiş 4 adet jeotermal
kaynak, 3 adet de Doğal Mineralli Su olmak üzere 7 adet Arama Ruhsatı ve 7
Adet Doğal Mineralli Su İşletme Ruhsatı bulunmaktadır. Ayrıca İlimiz dâhilinde
İdaremiz adına kayıtlı 7 adet jeotermal kaynak, 2 adet doğal mineralli su arama
ve 1 adet jeotermal kaynak işletme ruhsatı mevcuttur.
1 adet Jeotermal Kaynak Su ruhsatı müracaatına ait işlemler devam
etmektedir.
1 adet Jeotermal Kaynak ve Mineralli Su Ruhsat devri yapılmıştır.
İdaremiz adına ruhsatlı 1 adet, doğal mineralli su ve 1 adet jeotermal kaynak
suyu kiraya verilmiştir.
Jeotermal, Doğal Mineralli Su ve GSM Ruhsatlarından 2013 yılında Harç,
gecikme zammı ve Teminat İratları dahil olmak üzere 19715,74 TL tahakkuk
yapılmıştır.
Yer Altı Ve Kaynak Suyu
Kurumumuz tarafından kiralaması yapılan 1 adet Yer Altı Ve Kaynak Suyu,
Gölcük ilçesi Hisareyn köyünde bulunmaktadır.
Yeraltı Ve Kaynak Suları Ve Su Ürünlerinden 1.339,00 TL tahakkuk
yapılmıştır.
Sayfa 50 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
Arsa ve Araziler
SIRA NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
İLÇESİ
İzmit
Gebze
Başiskele
Kartepe
Kandıra
Derince
Körfez
Darıca
Dilovası
TOPLAM
ADET
13
3
6
4
11
3
1
1
1
43
Aktif Okul Alanları
SIRA NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
İLÇESİ
İzmit
Gebze
Karamürsel
Gölcük
Başiskele
Kartepe
Kandıra
Derince
Körfez
Dilovası
Çayırova
Darıca
TOPLAM
ADET
53
19
16
33
14
24
10
30
30
2
3
5
239
Sayfa 51 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
Pasif Okul Alanları
SIRA NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
İLÇESİ
İzmit
Gebze
Karamürsel
Gölcük
Başiskele
Kartepe
Kandıra
Derince
Körfez
Darıca
TOPLAM
ADET
37
7
14
1
4
8
4
22
9
6
112
İLÇESİ
İzmit
Gebze
Gölcük
Başiskele
Kartepe
Kandıra
Derince
Körfez
Dilovası
TOPLAM
ADET
5
3
5
1
4
1
2
1
1
23
Sağlık Tesisleri
SIRA NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Sayfa 52 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
Lojmanlar
SIRA NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
İLÇESİ
İzmit
Karamürsel
Gölcük
Başiskele
Kartepe
Körfez
Dilovası
Çayırova
Darıca
ADET
1
1
1
1
1
1
1
1
2
TOPLAM
10
Gelir Getiren ve Getirmeyen Gayrimenkuller
SIRA NO
1
2
3
4
İLÇESİ
İzmit
Karamürsel
Körfez
Başiskele
TOPLAM
ADET
5
1
2
1
9
İLÇESİ
İzmit
Başiskele
ADET
1
1
TOPLAM
2
Yurt Binaları
SIRA NO
1
2
Sayfa 53 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
Hizmet Binaları
SIRA NO
1
2
3
4
İLÇESİ
İzmit
Darıca
Körfez
Kandıra
TOPLAM
ADET
8
1
1
1
11
Toplam Gayrimenkuller
SIRA
1
2
3
4
5
VASFI
Arsa ve Arazi
Aktif Okul Alanları
Pasif Okul Alanları
Sağlık Tesisleri
Lojman
Gelir Getiren
Gayrimenkuller
Yurt Binası
Hizmet Binaları
TOPLAM
6
7
8
ADET
43
239
112
23
10
9
2
11
449
Sayfa 54 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
Satışı Gerçekleştirilen Taşınmazlar
Sıra
No
İLÇESİ
MAHALLE
TAŞINMAZ
ADA
PRSL
M2
1
İst./Fat
ih
Fındıkzade
7 Katlı bina
1700
4
694
1
1
12.400.000 TL.
2
İzmit
Durhasan
Boş arsa
450
13
263
1
1
75.000 TL.
3
İzmit
Durhasan
Boş arsa
450
14
258
153
258
46.500 TL.
4
İzmit
Karabaş
Boş arsa
1044
108
690
1
1
3.850.000 TL.
5
Gebze
Sultanorhan
Özel İdare
Lojmanı
84
16
147
1
1
800.000 TL.
6
Dilovası
-
Polisan A.Ş
içinde kalıyor
-
1882
2304
1
1
1.600.000 TL.
7
İzmit
Kemalpaşa
Büro
231
39
518,58
204
19392
55.000 TL.
8
İstanbul
Fındıkzade
HİSSE(PY/PYD)
EREN Deri Konfeksiyon Geçici Teminatı
SATIŞ BEDELİ
360.000 TL.
TOPLAM
19.186.500 TL.
Satışı Gerçekleştirilen Taşınmazları Alan Firma Ve Şahıslar
Sıra
No
İLÇESİ
MAHALLE
TAŞINMAZ
ALAN FİRMA VE
ŞAHISLAR
1
İst./Fatih
Fındıkzade
7 Katlı bina
Lalahan Turizm ve
Ticaret A.Ş
2
İzmit
Durhasan
Boş arsa
Adem Demir
3
İzmit
Durhasan
Boş arsa
Adem Demir
4
İzmit
Karabaş
Boş arsa
Mehmet Kazım Uluocak
5
Gebze
Sultanorhan
Özel İdare Lojmanı
Doruk Otomotiv İnşaat
Nakliyat Turizm San.
Tic. Ltd. Şti.
6
Dilovası
-
Polisan A.Ş içinde
kalıyor
Polisan Kimya Sanayi
Anonim Şti.
7
İzmit
Kemalpaşa
Büro
Say San Elektrik
Turizm İnşaat Sanayi
ve Ticaret Ltd. Şti.
Sayfa 55 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
Satışı Yapılamayan Taşınmazlar
Sıra
No
İLÇESİ
MAHALLE
TAŞINMAZ
ADA
PARSEL
M2
HİSSE (PY/PYD)
AÇIKLAMA
Taşınmaz ihale usulü ile
satılamadığından,
1
8
sadece hissedarlara satışı
yapılacaktır.
Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi İtfaiye Daire
1
1
Başkanlığına
25 yıl süre ile tahsis
edildi.
Gebze Belediye Başkanlığı
ile başka bir taşınmazla
takas edilebilmesi için
1
1
yazı yazıldı, cevap
bekleniyor.
Tasfiye Komisyonu
kararıyla Karayolları
1
1
Bölge Müdürlüğü’ne devri
yapılacaktır.
Verilen teklif muhammen
bedelin altında
2413530 2419200
olduğundan satışı uygun
görülmedi.
1
İzmit
Veliahmet
Boş arsa
358
51
959
2
Kartepe
Suadiye
Boş arsa
-
8
2400
3
Gebze
Hacıhalil
Otopark
olarak
kullanılıyor.
21
2
329,40
4
Dilovası
Tavşancıl
Bir Lastik
Dükkânı var
-
4512
372
5
Körfez
Yarımca
Boru Hattı
1021
3
2095
6
Körfez
Yarımca
Boru hattı
1439
5
14239
1
1
Taliplisi çıkmadığından
satışı gerçekleştirilemedi.
7
Başiskele
Yuvacık
Boş arsa
351
1
13810
1
1
Taliplisi çıkmadığından
satışı gerçekleştirilemedi.
8
İzmit
Kemalpaşa
Büro
231
39
518,58
204
19392
Taliplisi çıkmadığından
satışı gerçekleştirilemedi.
Sayfa 56 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
İdaremizin Üye veya Ortak Olduğu Birlik, Şirketler ve Organize Sanayi
Bölgeleri
İl Özel İdaremizin ortak olduğu 4 Adet Şirket, 5 Adet Birlik, 13 adet
Organize Sanayi Bölgesi ile 1 Adet Uluslararası organizasyon bulunmakta olduğu,
İdaremizin Ortaklıkları ve üyeliklerine ait bilgiler tablo halinde gösterilmiştir.
Ortak Olunan Şirketler ve Hisse Oranları
HİSSE
ORANI
SIRA NO
ŞİRKETİN ADI
1
Kartepe Turizm A.Ş.
%5,1
2
İpekyolu Vadisi Serbest Bölgesi A.Ş.
%0,1
3
Kocaeli Serbest Bölgesi A.Ş (KOSBAŞ)
%0,2
4
Muallimköy Teknoloji ve Geliştirme
Bölgesi A.Ş
%5
Üye Olunan Birlikler ve Temsil Oranları
HİSSE
ORANI
SIRA
ŞİRKETİN ADI
1
Çevre ve İmar Koruma Birliği
2 Üye
2
Kocaeli Kartepe Turizm Merkezi Birliği
4 Üye
3
Kocaeli Kandıra Kıyı Bandı Kültür ve
Turizm Koruma ve Geliştirme Birliği
4 Üye
4
Kocaeli Gölcük Başiskele Termal
Turizm Merkezi Birliği
4 Üye
5
Vilayetlerler Hizmet Birliği
2 Üye
Sayfa 57 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
Organize Sanayi Bölgeleri
HİSSE
ORANI
SIRA
OSB. ADI
1
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
% 20
2
Gebze Plastikçiler Organize Sanayi
Bölgesi
%1
3
Gebze Güzeller Organize Sanayi
Bölgesi
%1
4
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi
%6
5
Kocaeli Arslanbey Organize Sanayi
Bölgesi
% 12
6
Kocaeli Asım Kibar Organize Sanayi
Bölgesi
%6
7
Gebze IV. Organize Sanayi Bölgesi
(İstanbul Makine ve İmalat Sanayicileri )
%1
8
Gebze V. Organize Sanayi Bölgesi
(Kimyacılar)
%1
9
Gebze VI. Organize Sanayi Bölgesi
(İMES)
%6
10
Kocaeli Alikahya Organize Sanayi
Bölgesi
%1
11
Gebze Kömürcüler Organize Sanayi
Bölgesi
%6
12
Gebze Taşıt Araçları Yan sanayi
Organize Sanayi Bölgesi
%6
13
Kocaeli Kandıra Gıda İhtisas Organize
Sanayi Bölgesi
%7
Sayfa 58 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
Arızlı ve Yuvacık Konutları
İdaremizce 17 Ağustos depremi sonrasında Başbakanlığın izni üzerine Irak
Kızılay’ının bağışları ile yapımları Arızlı semtinde 2000 yılında tamamlanan 17 blok
237 daire, Yuvacık Beldesinde 2001 yılında tamamlanan 10 blok 123 daire olmak
üzere toplam 27 blok 360 daireden oluşan 2 ayrı konut sitesi yaptırılmıştır.
Kocaeli İl Özel İdaresi ile Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu arasında
yapılan protokol gereğince Arızlı Konutlarında bulunan 17 Blok 237 daire
Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu olarak kullanılmak şartıyla Kredi ve Yurtlar
Kurumuna devredilmiştir.
Kalan blok ve dairelerin öğrenci yurduna dönüştürülmesi için çalışmalara
devam edilmesi gerektiği düşünülmektedir.
Arızlı Konutlarındaki 9, 10, 14 ve 15. Bloklar, geçici süreyle barınmaları için
depremzede ailelere tahsis edilmiştir. Bu konutlarda halen hak sahibi olamamış ve
depremde birinci derece yakınlarını kaybetmiş (Arızlı konutlarında 49, Yuvacık
konutlarında 13 olmak üzere) 62 depremzede ailesi, 2946 sayılı Kamu Konutları
Kanunu uyarınca 22 kamu personeli (Yuvacık konutlarında) kalmaktadır. Yuvacık
Konutlarında 12 daire sığınma evi ve 25 daire yetiştirme yurdu, 1 daire Belediye
Misafirhanesi olarak değerlendirilmektedir.
Sosyal Tesis (Kandıra - Kerpe) İş ve İşlemleri
Kandıra İlçesi Kerpe'de bulunan ve yaz aylarında Sosyal Tesis amacıyla
kullanılan Valilik Konutu dışındaki 3 adet ev; İl Genel Meclisi Üyelerine ve İdare
Personeline bir haftalık devreler halinde tahsis edilmiştir.
Sayfa 59 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
Taş ve Maden Ocakları
Maden Ruhsatlı Sahaların 2013 yılı sonu itibariyle dağılımı şöyledir.
SIRA
NEVİ
ADET
1
I/b Grubu İşletme Ruhsatı
19
2
II. Grup Arama
81
3
II. Grup İşletme
96
4
IV. Grup Arama
15
5
IV. Grup İşletme
6
6
Maden Arama
2
7
Maden İşletme
6
8
Kamu Kurumları Hammadde Üretim İzinleri
31
TOPLAM
256
İlimiz sınırları içinde Maden Ruhsatlı Sahaların 2013 yılı sonu itibariyle
İlçelere göre dağılımı şöyledir.
SIRA
İLÇELER
ADET
1
Derince
3
2
Darıca
3
3
Dilovası
25
4
Karamürsel
13
5
Gölcük
17
6
Kandıra
34
7
Körfez
76
8
İzmit
17
9
Kartepe
11
10
Başiskele
3
11
Gebze İlçesi
54
TOPLAM
256
Sayfa 60 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
İlimizdeki Maden Ruhsatlı Sahaların sayılarının önceki yıllara göre
sürekli bir şekilde düşüş göstermesi sevindiricidir. 201 0 yılında 489 olan bu
sahaların 201 3 yılında 256’ ya düşmesi İlimiz adına çok olumlu bir gelişmedir.
Fakat bu sayı hala endişe vericidir. İlimizdeki Maden Sahalarının sayılarının
düşürülmesi için gayretli çalışmalara devam edilmelidir.
Söz konusu sahaların 2013 yılı içerisinde düzenli olarak, kontrol ve
denetimlerinin yapıldığı, hem dosyalar üzerinde, hem de sahalar nezdinde
takiplerin yapıldığı tespit edilmiştir.
Ayrıca bu sahalarla ilgili her türlü yazışmalar ile her türlü ihbar ve şikâyet
değerlendirmeleri, ceza kesilmesi teknik personelimiz eliyle yürütülmüştür.
3213 Sayılı Maden Kanununa istinaden 3 firmaya toplam 119.535,75 TL idari para
cezası uygulanmıştır. Yine 4 adet Maden ruhsatlı sahadaki madencilik faaliyetleri
kanun ve yönetmeliklere uygun çalışma yapılmaması nedeniyle durdurulmuştur. 4
adet Maden ruhsatlı sahanın ruhsat devri ve 2 adet sahanında teknik nezaretçi
ataması yapılmıştır.
3213 sayılı Maden Kanununda yapılan değişiklikle Maden ruhsatlı sahaların GSM
(Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı) İşyeri Açma ve Çalışma ruhsatlarını verme yetkisi
İl Özel İdarelerine verilmiş olup bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden
İdaremize 23 adet (1.sınıf), İlçe Belediyelerden ise 41 adet (2.sınıf) GSM ruhsatı
devrolmuştur. Ayrıca İdaremiz tarafından yedi adet GSM ruhsatı verildiği
görülmüştür.
PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Plan ve Proje Müdürlüğü 5 İnşaat Mühendisi, 3 Mimar, 3 Elektrik Mühendisi,
3 Makine Mühendisi, 1 Peyzaj Mimarı, 1 Restoratör ve 1 İnşaat Teknikeri olmak
üzere 17 personelle faaliyetlerine devam etmektedir.
Dostluk İş Hanında faaliyet gösteren Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün 2013 Yılı
personel dağılımı aşağıda verilmiştir.
Sayfa 61 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
İnşaat Mühendisi
Mimar
Makine Mühendisi
Elektrik Mühendisi
Peyzaj Mimarı
Restoratör
İnşaat Teknikeri
TOPLAM
Sözleşmeli
3
1
1
1
1
1
-
Geçici Görevli
1
17
28.02.2014
Kadrolu
2
2
2
2
-
Plan ve Proje Müdürlüğünün yürüttüğü faaliyetler arasında;
• Eğitim, sağlık, savunma, sosyal hizmetler, dinlenme ve spor yatırımları ile
bakım-onarım işleri için, mimari, inşaat, mekanik ve elektrik projelerini
çizmek (uygulaması istenilen tip proje ise, binanın yapılacağı yere göre
yeniden vaziyet planı hazırlamak, gerekirse projede revizyon yapmak),
teknik şartname, keşif ve yaklaşık maliyetini hazırlamak.
• Hizmet
Alımıyla
dışarıya
çizdirilmesine
karar
verilen
projelerin,
kontrollüğünü ve kabulünü yapmak. Çizilen projenin yaklaşık maliyetini
hazırlamak.
• Yapı İşleri Daire Başkanı’ nın uygun gördüğü, yapım ve bakım-onarım
işlerinin kontrollüğünü yapmak.
• Hizmet Alımıyla dışarıya çizdirilen tarihi eserlere ait röleve, restitüsyon
(yeniden tasarımlama) ve restorasyon projelerinin, kontrollüğünü ve
kabulünü yapmak. Çizilen projelerin yaklaşık maliyetini hazırlamak.
• Restorasyon uygulama işlerinin kontrollüğünü yapmak,
2013 yılı içinde Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından toplam 45 adet işin
projesi hazırlanarak, keşfi ve yaklaşık maliyeti belirlenmiş, toplam 10 adet işin
proje kontrollüğü yapılmış, toplam 88 adet bakım-onarım işinin keşfi yapılarak
Sayfa 62 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
yaklaşık maliyeti belirlenmiş, toplam 35 adet bakım onarım işinin kontrol ve kabul
işlemleri yapılmış olup, toplam 3 Adet işin projesinin hazırlanması, keşfi ve
yaklaşık maliyetinin belirlenmesi, toplam 3 adet işin proje kontrollüğü, toplam 16
adet yapım işinin kontrollüğü 2014 yılında devam edecektir.
Plan ve Proje Müdürlüğünün 2013 yılı içinde kontrollüğünü yaparak tamamladığı,
yapım ve bakım-onarım işlerinin Toplam Sözleşme Bedeli 2.507.108 TL’ dir.
TAMAMLANAN PROJE ÇİZİM VE YAKLAŞIK MALİYET BELİRLEME
İŞLERİ
45 adet proje çizim ve maliyet belirleme işinin detaylı bilgileri aşağıdaki
tabloda belirtilmiştir.
Sıra No
Proje Adı ve Yeri
1
DARICA
ÇAYIROVA
BAŞİSKELE
İlçe
Projenin Konumu
Yeni Bina
(Derslik)
Ek Bina
(Derslik)
BAŞİSKELE VEZİRÇİFTLİĞİ İLKOKULU
-
24
2
BAŞİSKELE YENİKÖY DENİZDİBİ OKULU
24
-
3
BAŞİSKELE YUVACIK İLKOKULU
24
4
BAŞİSKELE YUVACIK ORTAOKULU
24
5
BAŞİSKELE ANADOLU LİSESİ
24
6
ÇAYIROVA DEMİRSAÇ İLKOKULU
-
26
7
ÇAYIROVA HANİFE SOYKAN İLKOKULU
18
-
8
ÇAYIROVA 21 04 ADA 1 PARSEL AKSE MEVKİİ İO.
24
-
9
DARICA 1 999 ADA 3- 4 PARSEL İMAM HATİP OO.
26
-
10
DARICA OSMANGAZİ MAHALLESİ 1 407 ADA
İLKOKULU
26
-
11
DARICA BAYRAMOĞLU 21 47 ADA İLKOKULU
26
-
12
DARICA ZEKİ GEZER İLKOKULU
-
34
13
DARICA 60. YIL 1 31 4 ADA 1 PARSEL ORTAOKULU
24
-
14
DARICA 60. YIL 1 31 4 ADA 1 PARSEL İLKOKULU
24
-
15
DARICA RESSAM OSMAN HAMDİBEY İLKOKULU
-
26
16
DARICA ANADOLU LİSESİ
24
17
DARICA ANAOKULU
4
Sayfa 63 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
İZMİT
GÖLCÜK
GEBZE
DİLOVASI
DERİNCE
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
18
DERİNCE HARMANTARLA MAH. 31 55 ADA 8
PARSEL İMAM HATİP OO.
24
-
19
DERİNCE CUMHURİYET İLKOKULU
-
18
20
DERİNCE ABİDİN PAK İLKOKULU
21
DERİNCE SIRRIPAŞA İLKOKULU
-
22
DERİNCE KIZ MESLEK LİSESİ
24
23
DİLOVASI DİLİSKELESİ MAH. SU DEPOSU MEVKİİ
OO.
18
-
24
GEBZE FATİH İMAM HATİP ORTAOKULU
26
-
25
GEBZE ORHANGAZİ İLKOKULU
-
26
26
GEBZE YAHYA KEMAL BEYATLI İLKOKULU
26
-
27
GEBZE İNÖNÜ İLKOKULU
-
24
28
GEBZE MİMAR SİNAN İLKOKULU
-
26
29
GEBZE ANAOKULU
4
30
GEBZE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
32
31
GEBZE ANADOLU LİSESİ
24
32
GÖLCÜK TOPÇULAR MAH. 456 ADA 1 PARSEL
İLKOKULU
26
-
33
İZMİT 23 NİSAN İLKOKULU
-
18
34
İZMİT KOCATEPE İLKOKULU
24
-
35
İZMİT İBNİ SİNA İMAM HATİP ORTAOKULU
24
-
36
İZMİT MİMAR SİNAN İLKOKULU
-
26
37
İZMİT DR. FERDİ KOÇAL İLKOKULU
-
26
38
39
KANDIRA
28.02.2014
40
24
26
İZMİT MİMAR SİNAN LİSESİ KAPALI SPOR
SALONU
İZMİT ATILIM ANADOLU LİSESİ KAPALI SPOR
SALONU
KANDIRA SELMA- ORHON ATAMERİÇ ANAOKULU
4
Sayfa 64 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
KÖRFEZ
KARTEPE
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
41
KARTEPE RAHMİYE 1 42 ADA, 9 PARSEL İLKOKULU
26
-
42
KARTEPE İSTASYON İLKOKULU (SAĞLIK OCAĞI
MEVKİİ)
-
18
43
KARTEPE SARIMEŞE İLKOKULU
-
18
44
KÖRFEZ YARIMCA İLKOKULU
-
18
45
KÖRFEZ İMAM HATİP LİSESİ
24
Not: Listede taralı olan okullar Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından
gönderilen tip projeler olup, güncel yönetmeliklere göre projeler revize
edilmiştir.
TAMAMLANAN PROJE KONTROLLLÜK İŞLERİ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Darıca Tekel Binası Proje Kontrollük İşi
Kandıra Yelkencioğlu Konağı Restorasyonu Proje Kontrollük İşi
Avni Kalkavan Spor Tesisi Proje Kontrollük İşi
Kapalı Atletizm Pisti Proje Kontrollük İşi
Gölcük Fen Lisesi Pansiyonu Proje Kontrollük İşi
Arızlı Konutlarının 2000 Kişilik Yurda Dönüştürme Tadilatı Proje
Kontrollük İşi
Hereke Kışladüzü İmam Hatip Ortaokulu Proje Kontrollük İşi
İzmit Bilim Sanat Merkezi Proje Kontrollük İşi
Gölcük Saraylı Anaokulu Proje Kontrollük İşi
Kartepe Hayrettin Gürsoy Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Pansiyon Binası
Proje Kontrollük İşi
DEVAM EDEN PROJE KONTROLLLÜK İŞLERİ
• Polisevi, Öğretmenevi Proje Çizim, Halkevi Restorasyonu Proje Kontrollük
İşi
• İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası Proje Kontrollük İşi
• Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü Binası Proje Kontrollük İşi
201 3 Yılında Keşfi Yapılan ve Yaklaşık Maliyeti Belirlenen İşlerden Bazıları
• Kocaeli 3. Etap KGYS Alt Yapı Yapım İşi
• Derince Karakol Binası Onarım ve Tadilat İşi
• Kız Rehabilitasyon Merkezi Muhtelif Onarım ve Tadilat İşi
Sayfa 65 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
28.02.2014
İzmit Atatürk Spor Salonu Büyük Onarım İşi
Karamürsel Polis Karakolu Güvenlik Kulübesi ve Jiletli Tel Yapım İşi
Sopalı Polis Lojmanları Doğalgaz Dönüşüm İşi
Roma Ilıcası Su Deposu Tadilat İşi
Vali Konağı Çevre Aydınlatma Bakım Onarım İşi
Bilişim Vadisi Hizmet Binası Tadilat İşi
Kocaeli Huzurevi Onarım İşi
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Binası Çatı Onarım İşi
Gölcük Kaymakamlık Binası Muhtelif Bakım Onarım İşi
Kandıra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Binası Tadilat İşi
Sümer Polis Merkezi Çevre Güvenlik İşi
Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü WC Onarım İşi
Gebze Köylere Hizmet Götürme Birliği Muhtelif Onarım İşi
Av Köşkü Tavan Bezemelerinin Onarım İşi
Tarihi Hikmetiye Camii Cephe İyileştirme İşi
Darıca I-II ENH Deplase İşi
Toplam 44 Adet Muhtelif Okulların Bakım-Onarım İşi
201 3 YILINDA KONTROLLÜKLERİ YAPILAN BAKIM- ONARIM İŞLERİ
17 adet kontrollükleri yapılan bakım – onarım işlerinin detaylı bilgileri
aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
SIRA
PROJE ADI
1
Tavşancıl Hatice Tuzcu Evi Restorasyon İşi
2
Tarihi Hikmetiye Camii Cephe İyileştirme İşi
Başiskele Vezirçiftliği İlkokulu Yapım İşİ
3
4
Başiskele Yeniköy Denizdibi Okul Yapım İşi
Sayfa 66 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
5
Başiskele Yuvacık İlkokulu-Ortaokulu Yapım İşi
Darıca Zeki Gezer İlkokulu Yapım İşi
6
7
8
Darıca Ressam Osman Hamdibey İlkokulu Yapım İşi
Derince Harmantarla İmam Hatip Ortaokulu Yapım İşi
Derince Abidin Pak İlkokulu Yapım İşi
9
Derince Sırrıpaşa İlkokulu Yapım İşi
10
11
Gebze Fatih İmam Hatip Ortaokulu Yapım İşi
Gebze Orhangazi İlkokulu Yapım İşi
12
İzmit Kocatepe İlkokulu Yapım İşi
13
14
İzmit İbni Sina İmam Hatip Ortaokulu Yapım İşi
Kartepe Rahmiye İlkokulu Yapım İşi
15
16
28.02.2014
-Okulun yeri değiştirildiğinden Çayırova Demirsac
İlkokulu Yapım İşine başlanamamıştır.
-Okulun yapılacağı yerdeki sağlık ocağı boşaltıldıktan
sonra Kartepe İstasyon İlkokulu Yapım işine
başlanacaktır.
Koceli 3. Etap KGYS Alt Yapı Yapım İşi
17
-Ayrıca 28 adet okulun bakım-onarımının kontrollükleri
yapılmıştır.
Sayfa 67 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
YATIRIM ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü 1 Müdür, 5 İnşaat Mühendisi, 4 Elektrik
Mühendisi, 3 Makine Mühendisi, 1 İnşaat Teknikeri ve 2 VHKİ olmak üzere
toplam 15 personelle yatırım ve inşaat işlerini ana hizmet binasında
yürütmektedir.
Yatırım ve İnşaat Müdürlüğün yürüttüğü faaliyetler arasında;
• İhale sonrası her türlü tatbikat projesi ve detayları ile ilgili tasdik işlemleri
yapmak,
• Kocaeli İl Özel İdaresi bütçesinden veya genel bütçeden aktarılan
ödeneklerle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre doğrudan temin yoluyla
yapılan ve doğrudan temin limitini aşan ihaleleri yapılmış işlerin sözleşme ve
şartnamelere göre kontrol hizmetlerini ve kabullerini yapmak,
• Bu yapım işlerinin hak edişlerini hazırlamak,
• İhalesi yapılan işlere ait ödemelerin yapılabilmesi için Muhasebe İşlem
Fişlerini hazırlamak,
• Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü ve diğer kurumların hazırlamış oldukları
Hakediş dosyalarını kontrol etmek, eksikliklerini giderip tamamladıktan
sonra, Ödeme Emri Belgesi düzenlemek,
• Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü ve diğer kurumların doğrudan temin usulüyle
yaptığı
İşlere
ait
dosyaları
kontrol
etmek,
eksikliklerini
giderip
tamamladıktan sonra, Ödeme Emri Belgesi düzenlemek,
• Ödemesi yapılacak olan işlerde yüklenici firmaların Sosyal Sigortalar
Kurumu ve Vergi Dairelerine olan borçlarını sorgulamak,
• Yatırım Takip Sisteminde yapılan işlerle ilgili verilerin doğruluğunu kontrol
etmek, gerektiğinde veri girişi yapmak, yer almaktadır.
Sayfa 68 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
201 3 YILI YATIRIM
FAALİYETLER
VE
İNŞAAT
28.02.2014
MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN
YÜRÜTTÜĞÜ
• Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü 2013 yılı içinde Doğrudan Teminle Yapılan 97
kalem işin Kontrol ve Kabul İşlemlerini yapmıştır. Doğrudan Teminle yapılan
işlerin toplam sözleşme bedeli 1.218.425 TL’dir.
•
Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü 2013 yılında tamamlanan toplam 30 kalem
ihaleli işlerin kontrollüğünü yürüterek kabullerini yapmıştır. Yapımı devam
etmekte olan 23 kalem ihaleli işin de kontrollük faaliyetlerini devam
ettirmektedir.
201 3 YILINDA DOĞRUDAN TEMİNLE YAPILAN İŞLER
2013 yılında Doğrudan Temin ile yaptırılan 97 adet işin detaylı bilgileri
aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Sıra
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1 0.
11.
1 2.
1 3.
1 4.
1 5.
1 6.
1 7.
1 8.
1 9.
20.
İşin Adı
Sözleşme Bedeli
Erkek Koruma Rehabilitasyon Merkezi Bina Çevre Tel Örgü İle
Çevrilmesi İşi
Darıca Polis Merkezi Doğalgaz Dönüşüm İşi
Darıca Polis Merkezi Hizmet Binası Dış Cephe Mantolama İşi
Asayiş Şb. Müd. Kamera Sistemi Yapılandırılması
Gölcük Sağlık Mes. Lis. Onarım İşi
Ziya Gökalp İÖO. Namı Hesabına Yaptırılması İşi
İzmit Kaymakamlığı 3. Kat Onarım İşi
Derince Huriye Pak İöo. Namı Hesabna Yaptırılması İşi
Derince Yavuz Selim ASM Onarım İşi
İzmit Toplum Sağlığı Merkezi İç Boya Ve Çatı Onarım İşi
Gebze Balçık Köyü Eğ. Kampüsü Zemin Etüdü Yapım İşi
Gölcük Hisareyn Asm Boya İşi
Başiskele Toplum Sağlığı Merkezi Onarım İşi
Gölcük Düzağaç Asm Boya İşi
Kerpe Tesisleri Onarım İşi
Kapanca Sokak 1 6 Nolu Parsel Isıtma Tesisatı Ve Çevre İmalat.
Yapım İşi
Başiskele Ve Kartepe İlçelerinde 6 Adet Okulun Zemin Etüdleri
İşi
Gölcük- Karamürsel- İzmit İlçeleri 5 Adet Okulun Zemin Etüd
İşleri
İzmit Otistik Çocuklar Merkezi Onarım İşi
Derince- Körfez İlçelerinde 5 Adet Okul Zemin Etüdleri Yapımı
1 0. 290, 00 TL
27. 000, 00 TL
29. 600, 00 TL
4. 990, 00 TL
1 7. 900, 00 TL
1 7. 500, 00 TL
6. 390, 00 TL
6. 750, 00 TL
6. 250, 00 TL
25. 250, 00 TL
3. 330, 00 TL
5. 250, 00 TL
1 . 500, 00 TL
950, 00 TL
1 4. 300, 00 TL
31 . 500, 00 TL
4. 590, 00 TL
3. 91 0, 00 TL
39. 400, 00 TL
4. 590, 00 TL
Sayfa 69 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
21 .
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31 .
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41 .
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51 .
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61 .
62.
63.
64.
Dilovası 21 5 Ada 1 Parsel İÖO Ek Bina Zemin Etüdü Yapım İşi
Darıca 1 00. Yıl Atatürk İÖO. Kalorifer Tesiatı Onarım İşi
Derince Cumhuriyet İöo Asansör Onarım İşi
Derince Deniz Dumlu Pınar ASM Onarım İşi
Sabancı K. M Anapano Revizyon İşi
Darıca Nene Hatun İÖO. Namı Hesabına Akım Tesisatı
Eksikliklerinin Gider.
İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası Zemin Etüdü Yapım İşi
İzmit 50. Yıl İöo Öğretmen Wc Kapı Yapımı
Gebze Anadolu Lisesi Zemin Etüdü Yapım İşi
Gebze Anadolu İmamhatip Lisesi Zemin Etüdü Yapım İşi
Gölcük Ömer Seyfettin İöo. Onarım İşi
Gebze Hürriyet İöo. Ups Kamera Tesisatı İşi
Kandıra Anaokulu Zemin Etüdü Yapım İşi
Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Hizmet Binası Onarım İşi
İzmit Gündoğdu 1 98 Ada 1 Nolu Parsel Zemin Etüd İşi
Gölcük Saraylı 66 Parsel Anaokulu Zemin Etüdü Yapım İşi
Kapalı Yüzme Havuzu Kazan Değişimi İşi
İzmit Kaymakamlık WC Onarım İşi
Kefken ASM Lojman Tadilatı İşi
Lojman Onarım İşi
Roma Ilıcası Su Deposu Ve Pompa Hattı Tadilat İşi Yapımı
Vali Konağı Bahçe Aydınlatma İşi
Sabancı K. M Soğutma Ve Wc Havalandırma İşi
Kandıra Sağlık M. L İşinin Namı Hesabına Yaptırılması İşi
Valilik Binası Boşalan Odaların Genel Bakım İşi
Gebze Mustafa Paşa And. Lis Zemin Etüd
Başiskele And. Lis Zemin Etüd İşi
İzmit Bilim Sanat Mer. Zemin Etüd İşi
Derince 24 Derslikli Kız Mes. Lisesi Zemin Edüt İşi
Darıca Halil İbrahim Asm Onarım İşi
Kandıra İlçesindeki Eski Eser Şerhli Yelkencioğlu Konağı Proje
Çizim İşi
Kedaş Elektrik Binasının Performans Kriterlerinin Belirlenmesi
Kartepe Tsm Onarım İşi
Ulugazi İlköğretim Okuluna Yakıt Tasarruf Cihazı Temini
İzmit Otistik Çocuklar Merkezi Onarım İşi
Darıca Lisesi Onarım İşi
Derbent Anaokulu Çevre Tanzim İşi
Darıca Kazım Karabekir İöo.
Yenidoğan Asm Çatı Onarım İşi
Darıca Halide Edip İlkokulu Onarım İşi
Darıca Deniz Yıldızları Ortaokulu Doğalgaz Dönüşüm İşi
Darıca Kazım Karabekir Anaokulu Sıva Onarım İşi Namı Hesaba
Yapımı
Gebze 4888 Ada, 2 Nolu Parsel Alanının Zemin Etüd Yapım İşi
Gebze 33 Ada, 1 77 Nolu Parsel 50. Yıl Chrysler İÖO Zemin Et.
28.02.2014
990, 00 TL
25. 283, 60 TL
3. 850, 00 TL
2. 840, 00 TL
1 9. 1 53, 00 TL
24. 633, 06 TL
8. 1 00, 00 TL
6. 200, 00 TL
599, 00 TL
599, 00 TL
1 0. 000, 00 TL
32. 549, 1 3 TL
990, 00 TL
20. 000, 00 TL
1 . 790, 00 TL
880, 00 TL
1 0. 900, 00 TL
1 . 400, 00 TL
9. 700, 00 TL
2. 91 5, 00 TL
1 2. 850, 00 TL
28. 450, 00 TL
30. 000, 00 TL
1 7. 382, 00 TL
1 2. 1 00, 00 TL
1 . 050, 00 TL
2. 400, 00 TL
1 . 330, 00 TL
690, 00 TL
1 5. 800, 00 TL
26. 700, 00 TL
1 6. 900, 00 TL
34. 000, 00 TL
7. 900, 00 TL
1 1 . 000, 00 TL
7. 900, 00 TL
1 8. 400, 00 TL
22. 000, 00 TL
1 . 640, 00 TL
1 6. 500, 00 TL
1 7. 450, 00 TL
7. 440, 00 TL
1 . 490, 00 TL
1 . 490, 00 TL
Sayfa 70 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71 .
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81 .
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91 .
92.
93.
94.
95.
96.
97.
Gebze İstasyon Mah. 1 251 Ada, 1 Nolu Parsel Zemin Etüdü
Yapım İşi
Darıca Dede Korkut Ortaokulu Onarım İşi
Başiskele Vezirçiftliği Ortaokul Kat Arttır. Ve Ruhsa. Esas
Zemin Etüdü
Karamürsel Tsm Çatı Onarım İşi
Kocaeli Bak. Reh. Aile Dan. Mrkezi Dış Cephe Boyanması İşi
Çayırova Şekerpınar Hasan Tahsin Ortaokulu Onarım İşi
Darıca Nene Hatun İÖO. Doğalgaz Dönüşüm İşi
Darıca Tsm Bayrak Direği Yapım İşi
Gölcük Huzurevi Müdürlüğü Asansör Bakım Ve Tadilat İşi
Yol Kontrol Noktası Kurulması İçin Konteynır Alınmsı
Darıca Zeki İlkokulu Doğalgaz Tesisatı
Kalorifer Tesisatı Bakım Ve Onarım İşi
Çayırova Yenimahalle Asm Doğalgaz Tadilat İşi
Başiskele Yuvacık İöo. Doğalgaz Tesisatı
Ensaröğüt Asm Doğalgaz Dönüşüm İşi
İzmit Kız Meslek Lis. Çatı Onarım İşi
Irak Arızlı Konutlarının Deprem Performansının Belirlenmesi
İzmit Mimar Sinan İlkokulu Doğalgaz Dönüşüm İşi
Arızlı Konutları Tadilatı Proje Çizimleri
Darıca And. Lis. - Kartepe Hayrettin Gürsoy Lis. Zemin Etüd
Derince Pol. Mer. Engelli Rapa Ve Wc Onarım İşi
Kartepe Tsm Doğalgaz Dönüşüm İşi
Kartepe Asm Elektrik Malzemesi Alım İşi
Kartepe Asm Kaba İnşaat Malzeme Alım İşi
Kapalı Atletizm Pisti Proje Çizim İşi Yaklaşık Mali. Haz.
Derince Bölge Trafik Şb. Müd Engelli Rampa İşi
Kocaeli İl Em. Müd. Kat Artırımı İçin Zemin Etüd İşi
Kandıra İlçe Emniet Müd. Engellilere Göre Düzenlenmesi İşi
Kartepe Asma İnşaat Malzemesi Alınması
Arsa Üzerindeki Binanın Enkaz Bedeli
Kandıra İlçe Mem. Engellilere Göre Düzenlenmesi İşi
Gebze Hürriyet İöo. Yapım İşi Noksanlıkların Namı Hesaba
Yapılması
Kartepe Derbent Ata İöo. Seslendirme İşi
Toplam
28.02.2014
1 . 652, 00 TL
31 . 91 0, 73 TL
3. 400, 00 TL
21 . 000, 00 TL
43. 250, 00 TL
28. 000, 00 TL
22. 300, 00 TL
900, 00 TL
4. 750, 00 TL
7. 000, 00 TL
1 8. 400, 00 TL
9. 500, 00 TL
900, 00 TL
1 9. 000, 00 TL
2. 800, 00 TL
4. 450, 00 TL
21 . 000, 00 TL
29. 000, 00 TL
38. 000, 00 TL
4. 900, 00 TL
1 4. 000, 00 TL
1 4. 000, 00 TL
5. 338, 00 TL
3. 700, 00 TL
20. 000, 00 TL
6. 400, 00 TL
5. 500, 00 TL
8. 950, 00 TL
7. 000, 00 TL
35. 000, 00 TL
8. 950, 00 TL
7. 500, 00 TL
1 2. 500, 00
1 . 21 8. 425, 00
TL
201 3 yılında başlayıp tamamlanan 97 adet doğrudan teminle yapılan işin
toplam bedeli 1 . 21 8. 425 TL. olduğu görülmüştür.
Sayfa 71 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
201 3 yılında özel idare tarafından yapımı tamamlanan ve devam eden 48 adet ihaleli
işin detaylı bilgileri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
İŞİN ADI
Vilayet Hizmet Binası ve Çevre
Tanzimi Yapım İşi
Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2.
Kadın Konukevi Müdürlüğü Onarım İşi
Kocaeli Gündoğdu Rehabilitasyon Ve
Aile Danışma Merkezi Genel Onarım
İşi
İzmit İşitme Engelliler Okul Çevre
Tanzimi Yapım İşi
İzmit Mimar Sinan Lisesi Kapalı Spor
Salonu Yapım İşi
Kocaeli Huzurevi Hizmet Binası Yangın
Merdiveni
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Hizmet
Binası Onarım İşi
İzmit Dr. Ferdi Koçal İlkokulu (23
Derslikli) Yapım İşi
İzmit 23
Nisan (1 6 Derslikli)
İlköğretim Okulu Yapım İşi
İzmit İbni Sina İmamhatip Ortaokulu
Yapım İşi
İzmit Avni Kalkavan Spor Tesisi
Yapım İşi
Atatürk Spor Salonu Büyük Onarım
İşi
İzmit Mimar Sinan (24 Derslikli)
İlkokulu Yapım İşi
Çayırova Hanife Soykan (1 6 Derslikli)
İlköğretim Okulu Yapım İşi
Çayırova Akse Mevkii 24 Derslikli
İlkokul Yapım İşi
Darıca Anaokulu Yapım İşi
Darıca Bayramoğlu (24 Derslikli)
İlkokul Yapım İşi
Darıca İmamhatip Ortaok. Yapım İşi
Darıca Osmangazi Mahallesi (24
Derslikli) İlkokulu Yapım İşi
Darıca Zeki Gezer (32 Derslikli)
İlkokul Ek Bina Yapım İşi
Darıca 60. Yıl İlkokul Ve Ortaokul
Binaları Yapım İşi
İZMİT
SÖZLEŞME TARİHİ
İHALE BEDELİ
31 . 01 . 201 2
48. 325. 000, 00 TL
21 . 02. 201 3
78. 000, 00 TL
1 9. 02. 201 3
1 78. 000, 00 TL
1 5. 03. 201 3
59. 000, 00 TL
24. 04. 201 3
694. 000, 00 TL
03. 05. 201 3
45. 655, 00 TL
07. 05. 201 3
53. 000, 00 TL
24. 06. 201 3
1 . 890. 000, 00 TL
21 . 06. 201 3
2. 395. 000, 00 TL
1 8. 07. 201 3
2. 627. 900, 00 TL
22. 07. 201 3
296. 000, 00 TL
1 2. 08. 201 3
972. 000, 00 TL
01 . 08. 201 3
3. 1 48. 000, 00 TL
ÇAYIROVA
05. 07. 201 3
1 . 971 . 000, 00 TL
31 . 05. 201 3
3. 31 3. 000, 00 TL
DARICA
1 5. 04. 201 3
463. 000, 00 TL
24. 05. 201 3
2. 788. 000, 00 TL
06. 06. 201 3
2. 224. 000, 00 TL
27. 06. 201 3
2. 769. 000, 00 TL
01 . 07. 201 3
3. 1 94. 000, 00 TL
06. 08. 201 3
5. 469. 000, 00 TL
Sayfa 72 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
Derince Abidin Pak İlkokulu 23
Derslikli Bina Yapım İşi
Derince Cumhuriyet İlköğretim Okul
Yapım İşi
Dilovası sağlık Merkezi İnşaatı Yapım
İşi
Dilovası Diliskelesi (1 6 Derslikli) Okul
Yapım İşi
Dilovası Genel Lisesi ve Çevre Tanzimi
Yapım İşi
Gebze Adem Yavuz Mahallesi 24
Derslikli İlköğretim Okulu ve Çevre
Tanzimi Yapım İşi
Gebze Anaokulu Yapım İşi
Gebze Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu
(23 Derslikli) Yapım İşi
Gebze İnönü İlköğretim Okulu Yapım
İşi
Gebze Mimar Sinan İlkokulu (23
Derslikli) Ek Bina Yapım İşi
Gebze Orhan Gazi İlkokulu (23
Derslikli) Ek Bina Yapım İşi
Gebze Fatih İmam Hatip Ortaokulu
Yapım İşi
Gebze Mevlana Mahallesi Anadolu
İmam Hatip Lisesi yapım İşi
Gölcük Kavaklı İlkokulu Yapım İşi
Gölcük Değirmendere anaokulu Yapım
İşi
Gölcük Topçular Mahallesi 24 Derslikli
İlkokul Yapım İşi
Gölcük Saraylı Köyü Sivritepe Enerji
Nakil Hattı ve Trafo Tesisi Yapım İşi
Kandıra
Selma- Orhon
Atameriç
Anaokulu Yapım İşi
Kandıra Akçakoca İ. Ö. O Yapım İşi
Kartepe Sarı Meşe (1 6 derslik)
İlköğretim Okulu Yapım İşi
Kartepe
Köseköy
İstasyon
(1 6
Derslik) İlköğretim Okulu Yapım İşi
Kartepe İmam Hatip Ortaokulu İkmali
ve Çevre Tanzimi İşi
28.02.2014
DERİNCE
03. 07. 201 3
1 . 859. 000, 00 TL
1 2. 08. 201 3
2. 71 0. 000, 00 TL
DİLOVASI
28. 09. 201 1
7. 297. 000, 00 TL
1 3. 06. 201 3
1 . 790. 000, 00 TL
1 7. 05. 201 3
3. 350. 000, 00 TL
GEBZE
29. 05. 201 2
3. 280. 000, 00 TL
06. 05. 201 3
524. 900, 00 TL
1 7. 06. 201 3
2. 085. 000, 00 TL
06. 06. 201 3
2. 079. 000, 00 TL
1 0. 06. 201 3
1 . 899. 000, 00 TL
04. 07. 201 3
1 . 899. 000, 00 TL
09. 07. 201 3
1 . 901 . 600, 00 TL
1 9. 07. 201 3
4. 994. 000, 00 TL
GÖLCÜK
08. 06. 201 2
1 . 878. 000, 00 TL
20. 03. 201 3
584. 500, 00 TL
06. 06. 201 3
3. 024. 000, 00 TL
07. 06. 201 3
1 63. 200, 00 TL
KANDIRA
04. 07. 201 3
589. 000, 00 TL
1 2. 1 0. 201 2
KARTEPE
2. 687. 000, 00 TL
1 2. 06. 201 3
1 . 764. 000, 00 TL
08. 07. 201 3
1 . 667. 000, 00 TL
1 2. 08. 201 3
1 . 850. 000, 00 TL
Sayfa 73 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
Karamürsel Alp Anadolu Lisesi Kapalı
Spor Salonu ve Çevre Tanzimi Yapım
İşi
Karamürsel Gazanfer Bilge Çocuk
Yuvası Onarım İşi
28.02.2014
KARAMÜRSEL
Körfez Hereke Uzunpınar İlkokulu (24
Derslikli Yapım İşi
Körfez Yarımca (1 6 Derslikli) İlkokulu
Ek Bina Yapım İşi
Körfez Tütünçiftlik Polis Merkezi
Yapım İşi
05. 07. 201 3
576. 000, 00 TL
05. 09. 201 3
209. 000, 00 TL
KÖRFEZ
29. 08. 201 3
3. 060. 000, 00 TL
02. 08. 201 3
1 . 684. 000, 00 TL
04. 1 0. 201 3
820. 020, 00 TL
201 3 yılında yapımı tamamlanan 1 9 adet ihaleli işin detaylı bilgileri aşağıdaki
tabloda verilmiştir.
İŞİN ADI
Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2.
Kadın Konukevi Müdürlüğü Onarım İşi
Kocaeli Gündoğdu Rehabilitasyon Ve
Aile Danışma Merkezi Genel Onarım
İşi
İzmit İşitme Engelliler Okul Çevre
Tanzimi Yapım İşi
İzmit Mimar Sinan Lisesi Kapalı Spor
Salonu Yapım İşi
Kocaeli Huzurevi Hizmet Binası Yangın
Merdiveni
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Hizmet
Binası Onarım İşi
İzmit Avni Kalkavan Spor Tesisi
Yapım İşi
Darıca Anaokulu Yapım İşi
Dilovası sağlık Merkezi İnşaatı Yapım
İşi
Dilovası Genel Lisesi ve Çevre Tanzimi
Yapım İşi
Gölcük Kavaklı İlkokulu Yapım İşi
Gölcük Değirmendere Anaok. Yapımı
Gölcük Saraylı Köyü Sivritepe Enerji
Nakil Hattı ve Trafo Tesisi Yapım İşi
SÖZLEŞME TARİHİ
İZMİT
İHALE BEDELİ
21 . 02. 201 3
78. 000, 00 TL
1 9. 02. 201 3
1 78. 000, 00 TL
1 5. 03. 201 3
59. 000, 00 TL
24. 04. 201 3
694. 000, 00 TL
03. 05. 201 3
45. 655, 00 TL
07. 05. 201 3
53. 000, 00 TL
22. 07. 201 3
296. 000, 00 TL
DARICA
1 5. 04. 201 3
DİLOVASI
463. 000, 00 TL
28. 09. 201 1
7. 297. 000, 00 TL
1 7. 05. 201 3
3. 350. 000, 00 TL
GÖLCÜK
08. 06. 201 2
20. 03. 201 3
1 . 878. 000, 00 TL
584. 500, 00 TL
07. 06. 201 3
1 63. 200, 00 TL
Sayfa 74 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
GEBZE
Gebze Adem Yavuz Mahallesi 24
Derslikli İlköğretim Okulu ve Çevre
Tanzimi Yapım İşi
Gebze Anaokulu Yapım İşi
Kandıra
Akçakoca
24
İlköğretim Okulu Yapım İşi
29. 05. 201 2
06. 05. 201 3
KANDIRA
Derslikli
Karamürsel Alp Anadolu Lisesi Kapalı
Spor Salonu ve Çevre Tanzimi Yapım
İşi
Karamürsel Gazanfer Bilge Çocuk
Yuvası Onarım İşi
28.02.2014
1 2. 1 0. 201 2
3. 280. 000, 00 TL
524. 900, 00 TL
2. 687. 0000, 00 TL
KARAMÜRSEL
Körfez Hereke Uzunpınar İlkokulu (24
Derslikli Yapım İşi
05. 07. 201 3
576. 000, 00 TL
05. 09. 201 3
209. 000, 00 TL
KÖRFEZ
29. 08. 201 3
3. 060. 000, 00 TL
201 3 Yılında Tamamlanan İhaleli Diğer İşler
201 3 Yılında Tamamlanan 1 2 adet İhaleli Diğer İşlerin detaylı
bilgileri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
SIRA NO
İŞİN ADI
İHALE BEDELİ
1.
Karamürsel Gazanfer Bilge İşitme Engelliler İlköğretim Okulu
Onarım İşi
83. 400, 00TL
2.
Mimar Sinan Dereli Ortaokulu Temel Hafriyat Yapım İşi
1 24. 1 00, 80 TL
3.
Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü 2. Kadın Konuk Evi Onarım İşi
78. 000, 00 TL
4.
Kocaeli Gündoğdu Rehabilitasyon Merkezi ve Aile Danışma Merkezi
Genel Onarım İşi
1 78. 000, 00 TL
5.
Sopalı Polis Lojmanları Atık Su Tesisat Alt Yapı Tadilat İşi
1 38. 500, 00 TL
6.
İzmit İşitme Engelliler Okulu Çevre Tanzimi Yapım İşi
59. 000, 00 TL
7.
Gölcük Dumlupınar Ortaokulu Çatı Katı İkmal İnşaatı Yapım İşi
1 25. 987, 00 TL
8.
Kocaeli Huzurevi Hizmet Binası Yangın Merdiveni Yapım İşi
45. 655, 00 TL
9.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası Onarım İşi
53. 000, 00 TL
1 0.
Sopalı Çiftliği Emniyet Lojmanı Doğalgaz Dönüşüm İşi
332. 000, 00 TL
11.
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Karabaş Mahallesindeki Bina
Onarım İşi
1 03. 000, 00 TL
1 2.
Çayırova Mustafa Necati Ortaokulu Onarım İşi
53. 000, 00 TL
Sayfa 75 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
201 3 Yılı İçinde Geçici Kabulleri Yapılmış Olan Yapım İşleri
2013 Yılında Geçici Kabulü yapılan 28 adet yapım işinin detaylı bilgileri
aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Sıra
No
İşin Adı
Sözleşme Bedeli
İşin Bitim Tarihi
1
Dilovası Genel Lisesi ve Çevre Tanzimi Yapım işi
3. 350. 000, 00
8. 7. 201 3
2
Gölcük Kavaklı İÖO Yapım İşi
1 . 878. 000, 00
3. 2. 201 3
3
İzmit Gültepe (1 6 Derslikli) İ. Ö. O Yapım İşi
2. 1 65. 000, 00
1 5. 3. 201 3
4
Karamürsel Alp Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu
Yapım İşi
576. 000, 00
23. 1 . 201 3
5
Körfez Hereke Uzunpınar İÖO (24 Derslikli)
Yapım İşi
3. 060. 000, 00
1 4. 4. 201 3
6
Kandıra Akçakoca İÖO (24 Derslikli) Yapım İşi
2. 687. 000, 00
9. 6. 201 3
7
Kocaeli Bakım Rehabilatisyon ve
Danışma Merkezi Genel Onarım İşi
1 78. 000, 00
26. 5. 201 3
8
Aile ve Sosyal Politikalar il Müdürlüğüne Bağlı
2. Kadın Konuk Evi Müdürlüğü Onarım İşi
78. 000, 00
1 4. 5. 201 3
9
Sopalı Polis Lojmanları Atık Su Tesisatı Altyapı
Tadialtı işi
1 38. 500, 00
3. 7. 201 3
10
İzmit İşitme
Yapım İşi
59. 000, 00
23. 4. 201 3
11
Gölcük Değirmendere Anaokulu Yapım İşi
584. 500, 00
26. 7. 201 3
12
Darıca Anaokulu Yapım İşi
463. 000, 00
21 . 8. 201 3
Engelliler Okulu
Aile
Çevre
Saplığı
Tanzimi
Sayfa 76 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
13
Gölcük Dumlupınar Ortaokulu Çatı ikmal İnşaatı
İşi
1 28. 987, 00
21 . 5. 201 3
14
İzmit Mimar Sinan Lisesi Kapalı Spor Salonu
Yapım İşi
694. 000, 00
1 2. 9. 201 3
15
Kocaeli Huzurevi Müdürlüğü Hizmet Binası Yangın
Merdiveni Yapım İşi
45. 655, 00
26. 6. 201 3
16
Gebze Anaokulu Yapım İşi
524. 900, 00
1 1 . 1 0. 201 3
17
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Binası Bakım Onarım
İşi
53. 000, 00
30. 7. 201 3
18
Sopalı Çiftliği Emniyet Lojmanları Doğalgaz Dön.
İşi
332. 000, 00
30. 1 0. 201 3
19
Gölcük Saraylı Köyü Sivritepe ENH ve TRP Yapım
İkmal İşi
1 63. 200, 00
1 4. 1 1 . 201 3
20
İzmit Zübeyde Hanım K. M. L Çevre Güvenliği ve
Elektrik Tes. İşleri
92. 000, 00
1 9. 7. 201 3
21
Gümrük ve Ticaret Bölge Md. nün Karabaş Mh.
deki Binanın Zemin Katı Onarım İşi
1 03. 000, 00
29. 8. 201 3
22
Darıca Osmangazi Mahallesi
Derslikli İlkokul Yapım İşi
2. 769. 000, 00
29. 1 2. 201 3
23
Kandıra Selma- Orhan Atameriç Anaokulu Yapım
İşi
589. 000, 00
1 1 . 1 2. 201 3
24
Avni Kalkavan Spor Tesisi Yapım İşi
296. 000, 00
1 4. 1 0. 201 3
25
Atatürk Spor Salonu büyük Onarım İşi
972. 000, 00
1 8. 1 2. 201 3
26
Kavaklı Spor Salonunun Ömer Seyfettin İlkokuluna
Taşınması İşi
250. 000, 00
21 . 1 0. 201 3
27
Çayırova Fevzi Çakmak Lisesi Onarım İşi
92. 000, 00
2. 1 0. 201 3
28
Çayırova Mustafa Necati Ortaokulu Onarım işi
53. 000, 00
1 2. 1 0. 201 3
1 407
Ada
24
Sayfa 77 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
201 4 YILINDA YAPIMI DEVAM ETMEKTE OLAN İHALELİ İŞLER
201 4 yılında yapımı devam eden 28 adet ihaleli işin detaylı bilgileri aşağıdaki tabloda
verilmiştir.
İŞİN ADI
İZMİT
Vilayet Hizmet Binası ve Çevre Tanzimi
Yapım İşi
İzmit Dr. Ferdi Koçal İlkokulu (23
Derslikli) Yapım İşi
İzmit 23 Nisan (16 Derslikli) İlköğretim
Okulu Yapım İşi
İzmit İbni Sina İmamhatip Ortaokulu
Yapım İşi
Atatürk Spor Salonu Büyük Onarım İşi
İzmit Mimar Sinan (24 Derslikli)
İlkokulu Yapım İşi
SÖZLEŞME TARİHİ
İHALE BEDELİ
31.01.2012
48.325.000,00 TL
24.06.2013
1.890.000,00 TL
21.06.2013
2.395.000,00 TL
18.07.2013
2.627.900,00 TL
12.08.2013
01.08.2013
972.000,00 TL
3.148.000,00 TL
ÇAYIROVA
Çayırova Hanife Soykan (16 Derslikli) 05.07.2013
İlköğretim Okulu Yapım İşi
Çayırova Akse Mevkii 24 Derslikli 31.05.2013
İlkokul Yapım İşi
DARICA
Darıca Bayramoğlu (24 Derslikli)
İlkokul Yapım İşi
Darıca İmamhatip Ortaokulu Yapım İşi
Darıca Osmangazi Mahallesi (24
Derslikli) İlkokulu Yapım İşi
Darıca Zeki Gezer (32 Derslikli) İlkokul
Ek Bina Yapım İşi
Darıca 60 Yıl İlkokul Ve Ortaokul
Binaları Yapım İşi
1.971.000,00 TL
3.313.000,00 TL
24.05.2013
2.788.000,00 TL
06.06.2013
27.06.2013
2.224.000,00 TL
2.769.000,00 TL
01.07.2013
3.194.000,00 TL
06.08.2013
5.469.000,00 TL
DERİNCE
Derince Abidin Pak İlkokulu 23 Derslikli 03.07.2013
Bina Yapım İşi
Derince Cumhuriyet İlköğretim Okul 12.08.2013
Yapım İşi
1.859.000,00 TL
2.710.000,00 TL
Sayfa 78 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
DİLOVASI
Dilovası Diliskelesi (16 Derslikli) Okul 13.06.2013
Yapım İşi
GEBZE
Gebze Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu
(23 Derslikli) Yapım İşi
Gebze İnönü İlköğretim Okulu Yapım
İşi
Gebze Mimar Sinan İlkokulu (23
Derslikli) Ek Bina Yapım İşi
Gebze Orhan Gazi İlkokulu (23
Derslikli) Ek Bina Yapım İşi
Gebze Fatih İmam Hatip Ortaokulu
Yapım İşi
Gebze Mevlana Mahallesi Anadolu
İmam Hatip Lisesi yapım İşi
KANDIRA
Kandıra Selma- Orhon
Anaokulu Yapım İşi
28.02.2014
1.790.000,00 TL
17.06.2013
2.085.000,00 TL
06.06.2013
2.079.000,00 TL
10.06.2013
1.899.000,00 TL
04.07.2013
1.899.000,00 TL
09.07.2013
1.901.600,00 TL
19.07.2013
4.994.000,00 TL
Atameriç 04.07.2013
5890.000,00 TL
KARTEPE
Kartepe Sarı Meşe (16 derslik) 12.06.2013
İlköğretim Okulu Yapım İşi
Kartepe Köseköy İstasyon (16 Derslik) 08.07.2013
İlköğretim Okulu Yapım İşi
Kartepe İmam Hatip Ortaokulu İkmali 12.08.2013
ve Çevre Tanzimi İşi
1.764.000,00 TL
1.667.000,00 TL
1.850.000,00 TL
KÖRFEZ
Körfez Yarımca (16 Derslikli) İlkokulu 02.08.2013
Ek Bina Yapım İşi
Körfez Tütünçiftlik Polis Merkezi 04.10.2013
Yapım İşi
1.684.000,00 TL
820.020,00 TL
Sayfa 79 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
201 3 ve 201 4 Yılında Başlayıp 201 4 Yılında Yapımı Devam eden 98 adet
Yapım İşinin mevcut durumlarını gösteren tablo aşağıda verilmiştir.
2013 TAMAMLANAN VE DEVAM EDEN İŞLER
İŞİN ADI
SÖZ. BEDELİ
YÜZDESİ
VİLAYET HİZMET BİNASI VE ÇEVRE TANZİMİ YAPIM İŞİ
48.325.000,00
55,00
KOCAELİ ARKEOLOJİ VE ENTOG. MÜZ. TAŞ ES. SL. TEŞ.
190.983,74
100,00
KOCAELİ ÖĞRETMEN EVİ, BAŞSİKELE ÖĞ. EVİ, HALKEVİ REST.
PROJE ÇİZİM İŞİ
250.000,00
0,00
AKMEŞE ZİHİN. ÖZ. ÇOC. REHA. MERK.5 NOLU BİNA YIKIM VE
ONR. İŞİ
25.640,00
100,00
129.028,00
100,00
2.165.000,00
100,00
DİLOVASI AKŞEMSETTİN İLKÖĞRETİM OKULU ONARIM İŞİ
105.000,00
100,00
KÖRFEZ-HEREKE UZUNPINAR İO. (24 DERSLİKLİ) YAPIM İŞİ
3.060.000,00
100,00
48.000,00
100,00
KAPANCA SOKAK 189 ADA 25 NOLU PARSEL REKONSTRÜKSİYONU
211.500,00
100,00
İZMİT YENİMAH. N. OĞUZ CAMİİ ZEM. KAT. AİLE SAĞLIK MERK.
DÖNÜŞ. İŞİ
70.000,00
100,00
HATİCE TUZCU RESTORASYONU UYGULAMA İŞİ
240.408,08
95,00
KOCAELİ GÜNDOĞDU REHABİL. VE AİLE DANIŞMA MERKZ. GENEL
ONARIM İŞİ
178.000,00
95,00
15.900.000,00
85,00
GÖLCÜK SARAYLI KÖYÜ SİVRİTEPE ENH VE TRP TESİSİ YAPIM İŞİ
İZMİT GÜLTEPE (26 DERSLİKLİ) İ.Ö.O. YAPIM İŞİ
ÇAYIROVA GÜZELTEPE AHMET YESEVİ İLKÖĞRETİM OKULU
ONARIM İŞİ
KOCAELİ 3. ETAP KGYS(MOBESE) ALTYAPI YAPIM İŞİ
Sayfa 80 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
KOCAELİ HUZUREVİ HİZMET BİNASI YANGIN MERDİVENİ YAPIM
İŞİ
28.02.2014
45.655,00
100,00
524.900,00
100,00
53.000,00
95,00
2.788.000,00
45,00
332.000,00
100,00
ÇAYIROVA AKSE MEVKİİ 24 DERSLİKLİ İLKOKUL YAPIM İŞİ
3.313.000,00
55,00
GEBZE YAHYA KEMAL BEYATLI İLKOKULU(23 DERSLİKLİ) YAPIM İŞİ
2.085.000,00
35,00
DİLOVASI-DİLİSKELESİ(16 DERSLİK) OKUL YAPIM İŞİ
1.790.000,00
55,00
DARICA İMAM HATİP ORTAOKULU YAPIM İŞİ
2.224.000,00
40,00
GEBZE İNÖNÜ İLKOKULU YAPIM İŞİ
2.079.000,00
45,00
GÖLCÜK TOPCULAR MAH.24 DERSLİKLİ İLKOKULU YAPIM İŞİ
3.024.500,00
40,00
GEBZE MİMAR SİNAN İLKOKULU (23 DERSLİKLİ) EK BİNA YAPIM
İŞİ
1.979.000,00
52,00
BAŞİSKELE YUVACIK İLKOKUL VE ORTAOKUL BİNALARI YAPIM İŞİ
5.437.500,00
25,00
KARTEPE SARIMEŞE (16 DERSLİK) İÖO YAPIM İŞİ
1.764.000,00
68,00
163.200,00
100,00
88.000,00
30,00
2.769.000,00
75,00
GEBZE ANAOKULU YAPIM İŞİ
KOCAELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI ONARIM İŞİ
DARICA BAYRAMOĞLU 24 DERSLİKLİ İLKOKUL YAPIM İŞİ
SOPALI ÇİFTLİĞİ EMNİYET LOJMAN. DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ
GÖLCÜK SARAYLI KÖYÜ SİVRİTEPE ENH VE TRP TESİSİ YAPIM
İKMAL İŞİ
KOCAELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI PROJE ÇİZİM İŞİ
DARICA OSMANGAZİ MAH.(24 DERSLİKLİ) İLKOKUL YAPIM İŞ
Sayfa 81 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
KARTEPE RAHMİYE(24 DERSLİKLİ) İLKOKULU YAPIM İŞİ
2.810.000,00
45,00
BAŞİSKELE VEZİRÇİFTLİĞİ İLKOKULU YAPIM İŞİ
2.687.000,00
62,00
İZMİT DR.FERDİ KOÇAL İLKOKULU(23 DERSLİKLİ) YAPIM İŞİ
1.890.000,00
58,00
İZMİT 23 NİSAN (16 DERSLİKLİ) İÖO. YAPIM İŞİ
2.395.000,00
52,00
GÜMRÜK VE TİC. BÖL. MD.KARABAŞ MAH.DEKİ BİNA ONARIM İŞİ
103.000,00
100,00
DERİNCE HARMANTARLA 24 DERSLİKLİ İMAM HATİP ORTAOKULU
YAPIM İŞİ
2.742.000,00
55,00
DERİNCE SIRRIPAŞA İLKOKULU 24 DERSLİKLİ EK BİNA YAPIM İŞİ
2.738.000,00
40,00
DARICA RESSAM OSMAN HAMDİBEY 24 DERSLİKLİ İLKOKUL YAPIM
İŞİ
2.728.000,00
37,00
DARICA ZEKİ GEZER (32 DERSLİKLİ) İLKOKULU EK BİNA YAPIM İŞİ
3.194.000,00
48,00
KANDIRA SELMA-ORHON ATAMERİÇ ANAOKULU YAPIM İŞİ
589.000,00
95,00
ÇAYIROVA HANİFE SOYKAN (16 DERSLİKLİ) İÖO YAPIM İŞİ
1.971.000,00
35,00
KARTEPE KÖSEKÖY İSTASYON (16 DERSLİK) İÖO YAPIM İŞİ
1.667.000,00
0,00
GEBZE ORHANGAZİ İLKOKULU (23 DERSLİKLİ) EK BİNA YAPIM İŞİ
1.899.000,00
32,00
GEBZE FATİH İMAM HATİP ORTAOKULU YAPIM İŞİ
1.901.600,00
55,00
GEBZE MEVLANA MAH. ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ YAPIM İŞİ
4.994.000,00
67,00
DARICA 60. YIL İLKOKUL VE ORTAOKUL BİNALARI YAPIM İŞİ
5.469.000,00
42,00
250.000,00
100,00
KAVAKLI SPOR SALONUNUN ÖMER SEYFETTİN İÖO TAŞINMASI
İŞİ
Sayfa 82 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
İZMİT İBNİ SİNA İMAM HATİP ORTAOKULU YAPIM İŞİ
2.627.900,00
42,00
DERİNCE ABİDİN PAK İLKOKULU 23 DERSLİKLİ BİNA YAPIM İŞİ
1.859.000,00
40,00
296.000,00
100,00
92.000,00
100,00
972.000,00
100,00
BAŞİSKELE YENİKÖY DENİZDİBİ İLKOKULU YENİ BİNA YAPIM İŞİ
3.213.000,00
48,00
KÖRFEZ YARIMCA (16 DERSLİK) İLKOKULU EK BİNA YAPIM İŞİ
1.684.000,00
32,00
DERİNCE CUMHURİYET (16 DERSLİK) İÖO. YAPIM İŞİ
2.710.000,00
28,00
209.000,00
100,00
KARTEPE İMAM HATİP ORTAOKULU İKMALİ VE ÇEVRE TANZİM İŞİ
1.850.000,00
25,00
İZMİT MİMAR SİNAN 24 DERSLİKLİ İLKOKULU YAPIM İŞİ
3.148.000,00
50,00
KÖRFEZ TÜTÜNÇİFTLİK POL. MER. YAOIM İŞİ
820.020,20
30,00
GEBZE MOLLA FENARİ JANDARMA KARAKOLU BİNASI
713.000,00
65,00
YAHYAKAPTAN KASSEL ÇOCUK KÖYÜ İÇ BOYA VE TADİLAT İŞİ
128.400,00
100,00
52.125,00
100,00
IRAK ARIZLI KONUTLARI TADİLAT İŞİ
4.100.000,00
25,00
İZMİT M.AKİF ERSOY 32 DERSLİK İ.HATİP ORTAOKULU
300 KİŞİLİK PANS. YAPIM İŞİ
4.408.000,00
65,00
İZMİT AVNİ KALKAVAN SPOR TESİSİ YAPIM İŞİ
ÇAYIROVA FEVZİ ÇAKMAK LİS. İÇ DOĞRAMALARIN YENİLENMESİ
ATATÜRK SPOR SALONU BÜYÜK ONARIM İŞİ
K.MÜRSEL GAZARGER BİLGE ÇOCUK YUVASI ONARIM İŞİ
GEBZE İLÇE EMN. MÜD. 31 ADET MUTFAK DOLAPLARININ
DEĞİŞİMİ İŞİ
Sayfa 83 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
İZMİT KOCATEPE İLKOKULU 23 DERSLİKLİ EK BİNA YAPIM İŞİ
1.964.000,00
35,00
DİLOVASI SAĞLIK MERKEZİ İNŞAATI YAPIM İŞİ
7.297.000,00
100,00
İZMİT ZÜBEYDE HANIM KIZ TEK. VE MES. LİSESİ EK BİNA VE
ÇEV. TANZ.
1.822.000,00
100,00
İZMİT TAVŞANTEPE İLKÖĞRETİM OKULU (24 DERSLİKLİ) YAPIM
İŞİ
3.197.000,00
100,00
DİLOVASI GENEL LİSESİ VE ÇEVRE TANZİMİ YAPIM İŞİ
3.350.000,00
100,00
GÖLCÜK KAVAKLI İLKÖĞRETİM OKULU YAPIM İŞİ
1.878.000,00
100,00
İZMİT 24 KASIM ANADOLU LİSESİ KAPALI SPOR SALONU
VE ÇEV. TANZ. YP. İŞİ
642.000,00
100,00
KARAMÜRSEL ALP ANADOLU LİSESİ KAPALI SPOR SALONU YAPIM
İŞİ
576.000,00
100,00
GÖLCÜK POLİS MERKEZİ YAPIM İŞİ
679.000,00
100,00
DARICA 60. YIL İLKÖĞRETİM OKULU ONARIM İŞİ
102.750,00
100,00
2.687.000,00
100,00
215.898,70
100,00
83.400,00
100,00
124.100,80
100,00
78.000,00
100,00
GÖLCÜK DEĞİRMENDERE ANAOKULU YAPIM İŞİ
584.500,00
100,00
SOPALI POLİS LOJMANLARI ATIK SU TESİSAT ALTYAPI TADİLAT
İŞİ
138.500,00
100,00
KANDIRA AKÇAKOCA İLKÖĞRETİM OKULU(24 DERSLİKLİ) YAPIM
İŞİ
ROMA ILICASI KUYU SUYU POMPALAMA TESİSATI YAPIM İŞİ
KARAMÜRSEL GAZANFER BİLGE İŞİTME ENGELLİLER İÖO. ONARIM
İŞİ
M.SİNAN DERELİ ORTAOKULU TEMEL HAFRİYAT YAPIM İŞİ
AİLE VE SOSYAL POL. MÜD. 2.KADIN KONUKEVİ MD. ONARIM İŞİ
Sayfa 84 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
İZMİT İŞİTME ENGELLİLER OKULU ÇEVRE TANZİMİ YAPIM İŞİ
28.02.2014
59.000,00
100,00
DARICA ANAOKULU YAPIM İŞİ
463.000,00
100,00
GÖLCÜK DUMLUPINAR ORTAOKULU ÇATI KATI İKMAL İNŞAATI
YAPIM İŞİ
125.987,00
100,00
İZMİT MİMAR SİNAN LİSESİ KAPALI SPOR SALONU YAPIM İŞİ
694.000,00
100,00
KAFKOM TRAFO TESİSİ ONARIM İŞİ
65.000,00
100,00
ÇAYIROVA MUSTAFA NECATİ ORTAOKULU ONARIM İŞİ
53.000,00
100,00
49.350,00
100,00
DERİNCE KIZ MESLEK LİSESİ YAPIM İŞİ
3.988.000,00
10,00
DARICA İMAM HATİP ORTAOKULU İKMAL İNŞ. VE ÇEVRE TANZİMİ
YAPIM İŞİ
5.271.000,00
10,00
151.200,00
100,00
3.730.000,00
5,00
İZMİT ATILIM ANADOLU LİSESİ KAPALI SPOR SALONU YAPIM İŞİ
739.000,00
5,00
İZMİT KAPALI ATLETİZM PİSTİ YAPIM İŞİ
942.000,00
5,00
77.900,00
0,00
BAŞİSKELE ANADOLU LİSESİ YAPIM İŞİ
3.757.000,00
0,00
DARICA ANADOLU LİSESİ YAPIM İŞİ
3.507.500,00
0,00
2014 BAŞLAYAN İŞLER
KOCAELİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG SALONU DÜZENLEME
İŞİ
KARTEPE YILDIZ ENTEGRE LİSESİ CEPHE KAPLA. VE ÇATI
İZALOSYON İŞİ
GEBZE ANADOLU LİSESİ YAPIM İŞİ
DARICA ANADOLU LİSESİ I-IIENH DEPLASE İŞİ
Sayfa 85 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bağlı olarak; Bütçe Müdürlüğü, Çevre
Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler
Müdürlüğü, Satınalma Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme Müdürlüğü olmak üzere
altı müdürlük faaliyet göstermektedir.
2013 yılında, Daire Başkanlığı Valilik ya da Genel Sekreterlik makamınca
verilen emir ve görevleri yerine getirmek üzere, görevle ilgili makamlara bilgi ve
belgelerin sunulmasının yanında, bağlı birimlerin koordinasyonunu sağlayarak
görevle ilgili toplantılara dahil olmuştur.
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bağlı olarak hizmet vermektedir.
Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Strateji ve Kalite, Bilgi İşlem ve AB ve Dış
İlişkiler olmak üzere üç alt birim ve 1 Müdür, 1 Bilgisayar Mühendisi, 2 Bilgisayar
Teknisyeni ve 1 Bilgisayar İşletmeni olmak üzere 5 personel ile faaliyetlerini
yürütmektedir.
2013 Yılında Strateji Müdürlüğü’nün çalışmalarına baktığımızda;
İl Özel İdaresi Hizmet Binası Bilişim Altyapısı
Hizmet binamızda; Ana Sunucu, Yedek Sunucu, e-posta Sunucu ve Güvenlik
Sunucu yapılarından oluşan, yönetilebilir, güvenli bir bilişim sistemi mevcut olup;
etkin bir şekilde kullanılmaktadır.
Bu Sistemde; 5 adet Server yer almaktadır. Bu Bilişim Sisteminin
idaremize getirdiği katkılara baktığımızda; Kurumsal bazda bilgi güvenliğinin
sağlanması için oluşturulan güvenlik sistemi ile sisteme dışarıdan gelebilecek
zararların en az seviyeye indirildiği, doğabilecek sorunlara karşı tedbirlerin
alındığı, @kocaeliozelidare.gov.tr uzantılı Kurumsal e-posta hesabı yönetimi ve
kontrolünün yapıldığı, Terminal bilgisayarların görev ve yetkilerinin tanımlandığı,
yazılım ve donanım paylaşımlarının yapıldığı, Dosyaların güvenli yedeklerinin
düzenli olarak alındığı ve bu yolla olası veri kayıplarının önlendiği, sistemin
aksamadan kesintisiz olarak çalışmasının sağlandığı,
Sayfa 86 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
Hızlı ve kesintisiz bir erişim elde etmek için Server ve kullanıcılar
arasındaki bağlantıların CAT6 kablo ile yapıldığı,
İl Özel İdaresi Hizmet binasında 100 hatlı, 250 hat kapasiteli dijital
telefon santrali bulunmaktadır. Bu telefon santralinin, özellik ayarlarını, kontrol,
bakım ve onarımları bu brim tarafından yapılmaktadır.
İl Özel İdaresi Hizmet binasının dış cephelerine, otoparka, bina girişine,
katlarda giriş ve koridorlara yerleştirilen 32 Adet Kamera ile ayırıca Bina
girişindeki kartlı ve parmak izli geçiş sistemi ve metal dedektörü ile güvenlik
önlemlerinin alınması sağlanmıştır.
2013 yılında Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından 23 sunum ve rapor
hazırlanmış, Web Sitesinde 248 güncelleme yapılmış, İl Genel Meclisi ve İdarenin
66 toplantısında salonlardaki teknik işlemler gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca Strateji Geliştirme Müdürlüğü birçok program ve yazılım paketi
hazırlamış bunlardan bazıları aşağıya çıkarılmıştır.
Bilgisayar Programları (Yazılımlar)
İdaremiz İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen e-içişleri projesini etkin
bir şekilde kullanmakla birlikte, İdaremiz ihtiyaçları doğrultusunda Strateji
Geliştirme Müdürlüğü tarafından geliştirilen veya temin edilen ve kurum
serverlarına kurulan 20 adet ilave yazılım kullanmaktadır. Bu yazılımlar;
 Stratejik Planlama ve Performans Yönetimi yazılımı
 Kalite Yönetim Sistemi yazılımı
 Bilgi İşlem Talep Yönetim Sisteme yazılımı
 Yatırım Takip Sistemi yazılımı
 Mevzuat ve İçtihat programı





İcra Takip Programı
İnsan Kaynakları Yönetimi yazılımı
Fatura Takip Bilgi Sistemi Yazılımı
Taşımalı Eğitim Ödeme Takip Sistemi Yazılımı
Kaçak Akaryakıt Takip Sistemi
Sayfa 87 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU










28.02.2014
Araç Takip Sistemi
Personel Giriş-Çıkış Kontrol Yazılımı
Personel Performans Değerlendirme yazılımı
İhale Otomasyon Sistemi yazılımı
Hakediş ve Yaklaşık Maliyet Programı
Mikro Kredi Otomasyon Projesi (MOP) Yazılımı
Doğrudan Temin Satın Alma Programı
Maaş Programı
Gelir Takip Programı
Taşınmaz Mal Otomasyonu Programı
Fatura Takip Bilgi Sistemi Yazılımı
Fatura Takip Bilgi Sistemi Yazılımı ile kurumuz tarafından ödemesi yapılan
kamu kurumlarının, İlimizde bulunan anaokulları ve ilköğretim okullarının bina ve
abone bazında elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet, vb. fatura bilgilerinin
tutulması, fatura ödemelerinin takip edilmesi ve raporlanması amacıyla geliştirilen
bu Yazılım web tabanlıdır. Yazılım ile gelen faturaların son ödeme tarihleri
geçmeden ödemelerinin yapılması sağlanmış ve cezai işleme düşmeksizin faturalar
zamanında
ödenmiştir.
Alınan
raporlar
vasıtasıyla
istatistiki
verilere
ulaşılmaktadır.
Taşımalı Eğitim Ödeme Takip Sistemi Yazılımı
Taşımalı Eğitim Ödeme Takip Sistemi Yazılımı ile İlimizdeki Taşımalı Eğitim
ile eğitim veren okulların ihale, hat, taşıyıcı ve aylık olarak puantaj kayıtlarının
girilmesi amacıyla Strateji Geliştirme Müdürlüğümüz tarafında geliştirilmiştir.
Yazılım web tabanlı çalışmaktadır. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından
girilen puantaj bilgileri ödeme sırasında özel idare kullanıcıları tarafında kontrol
edilmekte ve gerekli hesaplamalardan sonra banka ödeme listesi program
tarafında otomatik olarak hazırlanmaktadır. Yıllık ve dönemlik olarak hat, ilçe,
taşıyıcı ve okul bazında ödeme raporları alınabilmektedir.
Sayfa 88 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
Kaçak Akaryakıt Takip Bilgi Sistemi
Kaçak Akaryakıt Takip Bilgi Sistemi ile İl Özel İdareleri tarafından
yürütülen kaçak akaryakıtların muhafaza, analiz, yapılan harcamalar, tasfiye,
tasfiyeden elde edilen gelir ve dağıtılan ödüllerin tutulması ve aylık ve yıllık olarak
raporların alınması amacı ile Strateji Geliştirme Müdürlüğümüz tarafında
geliştirilmiştir.
Stratejik Planlama ve Performans Yönetimi Yazılımı
Stratejik Planlama ve Performans Programı Yönetim Sistemi, 5018 sayılı
kanun ile bu kanun doğrultusunda Devlet Planlama Teşkilatı ve Maliye Bakanlığının
hazırlamış olduğu kılavuz ve yönetmeliklere uygun olarak, kamu kurumlarının orta
ve uzun vadeli stratejik planları ile performans programlarını hazırlamalarını ve
izlemelerini sağlamak üzere geliştirilmiş bir uygulamadır. Bu program sayesinde,
Birim ve İdare Faaliyet Raporları oluşturulabilmektedir.
Entegre Kalite Yönetim Sistemi Yazılımı
Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi ve İş Güvenliği Yönetim
Sistemi,
ve benzeri standartların öngördüğü dokümantasyon altyapısını sağlayan
bir yazılımdır. Uygulama tamamen modüler ve parametrik yapıda olup, Örnek
modül ve Doküman yönetimi modülünden başlayarak, modüller istenildiği zaman ve
istenildiği sırada devreye alınabilmekte olup, Kullanıcılar uygulamaya Internet
Explorer kullanmak suretiyle erişerek işlemlerini gerçekleştirmektedir.
Bilgi İşlem Talep Yönetim Sistemi Yazılımı
Özellikle şirketlerin bilgi işlem ve kurumların teknik destek hizmeti veren
birimler için geliştirilen bu yazılım, kullanıcıların gönderdikleri taleplerin
yönetimlerini sağlamaktadır. Gelen taleplerin gerekli kişilere yönlendirilmesi,
sorun çözüm işlemleri ve bu işlemlerin raporlarının, grafiklerinin alınmasını
sağlayarak bilgi işlem talep yönetimini sağlamaktadır. Bilgi İşlem Departmanlarının
en büyük problemlerinde biri gelen taleplerin çoğunun yazılı olarak gelmemesinden
Sayfa 89 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
dolayı oluşan iş kayıplarıdır. Bu yazılım bu sorunu ortadan kaldırarak, gelen
taleplerin kayıt altına alınmasını ve raporlanabilmesini sağlamaktadır. Bu yazılım
gelen taleplerin bilgi işlem personellerine atanması ve o taleplerin personel
tarafından
kapanmasını
sağlamaktadır.
Bu
özelliği
sayesinde
bilgi
işlem
personelinin performanslarını analiz etme imkânı sağlanmaktadır.
Yatırım Takip Sistemi Yazılımı
Bu yazılımda bulunan Yatırım Takibi sistemi sayesinde tüm yatırımların; ihale
bilgileri, yüklenici bilgileri, hakediş ve ödeme bilgileri ile proje ve yapım
aşamalarının takibi ve raporlanması web ortamında yapılabilir hale gelmiştir.
Gayrimenkul Takibi sistemi ile idaremize ait gayrimenkuller ve bunlara ait
veriler “Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydı Yönetmeliği”ne uygun olarak
tutulup raporlanabilmektedir.
Maden Takibi sistemi ile Kocaeli il sınırları içinde bulunan maden ocakları ve
bunlara ait verilerin sayısal ortamda web teknolojileri kullanılarak yönetimi ve
kontrolü sağlanmıştır.
Mikro Kredi Otomasyon Projesi (MOP) Yazılımı
Kocaeli İl Özel İdaresi ‘Mikro Kredi Otomasyon Programı’ (MOP) adlı
projesi ile Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Mali Destek Programına 19 Temmuz
2011 tarihinde proje başvurusu yapmış ve mali destek almaya hak kazanmıştır. 5
Ocak 2012 tarihinde yazılım hizmeti alınmıştır.
Yazılım ile mikro kredi kullanan üyelerin bilgileri, kredi başvuruları,
araştırma ve eğitim bilgileri, kredi kullandırma işlemleri, tahsilat işlemleri ve bu
işlemlerle ilgili tüm belge ve bilgiler elektronik ortamda takip edilmeye ve
raporlanmaya başlanmıştır.
Yazılımın Mobil uygulama kısmında üyelerin adreslerinden yapılacak olan
tahsilat işlemlerinde internet bağlantısı, barkod okuyucu ve üzerinde yazıcı olan
el terminalleri kullanılmıştır.
Sayfa 90 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
Üyeye ait resim, kimlik bilgileri ve barkod haline getirilmiş üye T.C. Kimlik
numarası plastik üye kartları üzerine termal baskı yöntemi kullanılarak
basılmıştır.
Tahsilat işlemi sırasında üye kartı üzerinden okutulan barkod ile üyenin
kimlik numarasına ulaşılmaktadır. Mobil cihaz üzerinde kurulu olan yazılım web
servisi üzerinde hizmet binamızdaki servera bağlanarak istenilen üyeye ait taksit
bilgilerini el terminalinin ekranına getirmektedir. Tahsilat yapılmak istenen taksit
seçilerek tahsilat işlemi gerçekleştirilmektedir.
Tahsilat sonucunda üyeye işlem ile ilgili bilgilerin bulunduğu dekont el
terminali üzerindeki yazıcı tarafında basılarak üyeye verilmektedir.
Doğrudan Temin Satın Alma Yazılımı
Doğrudan Temin Satın Alma Yazılımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu göre
doğrudan teminin işlemlerinin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi ve
raporlanması amacıyla kurumumuz tarafında geliştirilmiştir bir yazılımdır.
Bu yazılım ile ;
 Doğrudan temin satın alma dosyalarına ait ön bilgilerin,
 Mal iş kalemlerin ve teknik şartnameni yüklenmesi,
 Yaklaşık
maliyet
için
alınan
tekliflerin
girilerek
yaklaşık
maliyetin
hesaplanması ve standart formların raporlanması ve çıktılarının alınması,
 Esas tekliflerin için alınan tekliflerin girilerek sözleşme bedelinin bulunması
ve standart formların raporlanması ve çıktılarının alınması,
 Sözleşme çıktısının alınması,
 Satın alma dosyasını kapatılması sağlanmıştır.
Yazılımın internet ortamında firmalardan teklif alma ve teklif sonuçlarını
yayınlama alt yapısı kurulmuştur. Gerek görülmesi durumunda kullanıma
açılacaktır.
Sayfa 91 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
Hakediş ve Yaklaşık Maliyet Programı
İdaremizde yapım, mal alım ve hizmet alım işleri hakediş ve yaklaşık maliyeti
işlemelerinde Hakediş ve Yaklaşık Maliyet Programı kullanılmaktadır.
Program da Teklif Birim Fiyat ve Anahtar Teslimi Götürü Bedel sözleşme
tipi ve bunların tüm özel durumları mevcuttur.
Mal ve Hizmet Alımları Hakediş Modülünde

Güvenlik, Temizlik, İşçilik gibi personel çalıştırılmasına dayalı hizmetler,

Şoförlü/Şoförsüz Araç, Taşıt Kiralama hizmetleri,

Personel Taşıma, Servis hizmetleri,

Aylık ya da günlük iş miktarına dayalı tüm hizmetler,

Akaryakıt alımlarında araç/plaka/fatura tutanak bilgileri ile metraj
hazırlama,

Hizmet Alımları Fiyat Farkı Kararnamesi Madde-7 ve Madde-8’e göre fi
yat farkı hesapları,

Mal Alımları Fiyat Farkı Kararnamesi uyarınca “Akaryakıt Fiyat Farkı
Hesabı”,

EPDK tarafından yayınlanan günlük akaryakıt fiyatlarının internetten
otomatik güncellenmesi,

TÜİK
tarafından
yayınlanan
endekslerin
internetten
otomatik
güncellenmesi mevcuttur.
Kurumsal Web Sitesi
Kurumsal internet sayfasında yer alan bilgilerin güncellenmesi yıl boyunca
düzenli olarak gerçekleştirilmiş ve yıl boyunca web sitemizde 238 adet
güncelleme yapılmıştır. Web sitemizde idare ve faaliyetlerine ilişkin bir arşiv
oluşturulması sürdürülmüştür. Web sitemizde İl Genel Meclisi gündemleri, karar
özetleri, komisyon raporları, İl Encümeni gündemleri, kararları, İdarenin
Stratejik planları, faaliyet raporları, Bütçesi, İç Kontrol Uyum Eylem Planı, Kamu
Hizmet Standartları tablosu, İhaleleri yayınlanmakta ve güncellikleri sürekli takip
Sayfa 92 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
edilmektedir. Web sitesi ile İdaremizin faaliyetlerinin, İl Genel Meclisi ve
Encümen kararlarının kamuoyuna duyurulması yanında, İdaremizden hizmet alan
kişi ve kuruluşların istek ve beklentilerini hızlı bir şekilde iletebilecekleri bir
etkileşim ortamı oluşturulmuştur.
Yazılım ve Donanım Arızaları
2013 yılında I-RMS Bilgi İşlem Talep Yönetim Sistemi ile yıllık toplam 130, aylık
ortalama 11 donanımsal bilgisayar işlemi bildirilmiş veya tespit edilmiş olup; bu
arızaların giderilme oranı % 100 dür. Bildirilen veya tespit edilen Yazılım işlemi
sayısı yıllık toplam 388 aylık ortalama 32 olarak gerçekleşmiş olup; yazılım
sorunlarının tamamı kendi imkânlarımız ile çözülmüştür. Kullanımına 2009 yılında
başlanan I-RMS bilgi işlem talep yönetim sistemi yazılımı sayesinde istatistiki
bilgiler, performans yönetimi ve geliştirme noktaları çok daha sağlıklı bir şekilde
tespit edilmektedir.
e- İçişleri Projesi Kapsamında Yürütülen Faaliyetler
2006 yılında donanımsal ve eğitim olarak hazırlıkları tamamlanan e-içişleri
projesi Kocaeli İl Özel İdaresince 2007 yılından itibaren uygulamaya konulmuştur.
Bu tarihten itibaren İdarenin gelen ve giden evrak kayıtları sistem üzerinden
gerçekleştirilmiş ve sistem üzerinden sayı verilmiştir. e-içişleri projesi
kapsamında İdareye yeni katılan personele her yıl düzenli olarak eğitimler
gerçekleştirilmiştir.
Kocaeli İl Özel İdaresi projenin pilot uygulama aşamalarını 2007 yılında
tamamlamış olup; 2010 yılında tüm büro personeline Nitelikli Elektronik Sertifika
(E-İmza) temin edilmiş, kurulumları yapılmış ve personelin sisteme uyumu
sağlanmıştır. 2010 yılı başında elektronik imza ve ıslak imzanın birlikte uygulandığı
süreci tamamlayan İdare, İçişleri Bakanlığınınca e-imza kullanımında pilot iller
kapsamına alınmış ve Ekim-2010 tarihinden itibaren elektronik imza kullanılarak
yazışmalarını yapmaya başlamıştır. Elektronik imza kullanımı ile birlikte posta
giderlerinde azalma ve işlem hızında artış sağlanmıştır. Halen 90 büro personeli
kullanıcı olarak işlem yapmakta olup; tamamı için Nitelikli Elektronik Sertifika (eimza) temini ve kurulumu yapılmıştır.
Sayfa 93 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
201 3 Yılı Faaliyet Raporu Ve
201 4 Yılı
28.02.2014
Performans Programının
Hazırlanması
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 18, 30/b, 39 ve 41. Maddelerine
istinaden 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesinin
dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak
Faaliyet Raporları hakkındaki Yönetmelik ve Faaliyet Raporu hazırlama Yönergesi
hükümleri çerçevesinde; stratejik plan ve performans hedeflerine göre yürütülen
faaliyetlerin, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme
durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerinin açıklandığı Kocaeli İl Özel
İdaresi 2013 Yılı Faaliyet Raporu hazırlanmış ve Kocaeli İl Genel Meclisinin Mart2013 toplantısında oybirliği ile yeterli görülmüştür. 2013 yılı faaliyet raporunun
basılı olarak dağıtımı yapılmış ve Web Sitesinde yayınlanmıştır.
Kocaeli İl Özel İdaresinin 2014 Yılı Performans Programının hazırlık
aşamasında ve yatırımların planlanlanmasında üst ölçekli plan ve programlar
dikkate alınmış, oldukça kısıtlı gelir ve maddi kaynaklarımızın başta eğitim ve
sağlık sektörü olmak üzere Kocaeli halkının gereksinim öncelikleri gözetilerek
etkin kullanımı ilke olarak benimsenmiştir.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Kanunun 9 ncu
maddesine dayanılarak yayınlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans
Programı Hakkındaki Yönetmelik doğrultusunda Kocaeli İl Özel İdaresi 2014 yılı
Performans Programı hazırlanmış, 2013 yılı Ekim ayı toplantısında İl Genel
Meclisi’ne sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.
TS EN ISO 9001 : 2008 Kalite Yönetim Sistemi
İdaremiz 26.10.2006 tarihinde Kalite Yönetim Sistemi Belgesini almış ve bu
tarihten beri iş ve işlemlerinin yürütülmesinde kullanmıştır.
Birim Performans ve Alt Hedef Değerlendirme Sistemi
Kocaeli İl Özel İdaresi (2010-2014) Stratejik Planı 2009 yılı içinde
hazırlanmış olup, 2010 yılı başından itibaren uygulanmasına geçilmiştir.
Aylık ve yıllık değerlendirmeler sonucunda parametrelerin niteliğine göre
daha önce tespit edilmiş olan ortalama değer ya da hedef değerler revize
Sayfa 94 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
edilmektedir. Böylece iş ve işlemlerde sürekli iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi
amaçlanmaktadır.
Birimlere ait performans parametreleri tabloları ve ölçümleri Faaliyet
Raporlarında gösterilmiştir.
Uluslararası İlişkiler
Avrupa Bölgeler Meclisi (AER- Assembly of European Regions) Üyeliği
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ ne üyelik sürecinde mahalli idarelerin de yurtdışı
ilişkilerini geliştirmeleri önem arz etmektedir. 5302 sayılı İl Özel İdaresi
Kanununun 62. maddesi İl Özel İdarelerinin uluslararası kuruluşlara üye
olabileceği hükmünü getirmiştir ve Avrupa Bölgeler Meclisi’ne üye olması, çalışma
toplantılarına ve faaliyetlerine katılması için Kocaeli İl Genel Meclisi’nin konuya
ilişkin 06.10.2006 gün ve 12 sayılı kararı İçişleri Bakanlığı’na iletilmiş, Bakanlığın
17.01.2007 günlü onayı alınmıştır.
Avrupa Bölgeler Meclisinde; Başkanlık, Genel Kurul ve büro olmak üzere 3
organ bulunmaktadır. Birlik üyelik aidatı il nüfusu baz alınarak hesaplanmakta,
Türkiye için % 25 indirim sağlanmış olup, yaklaşık maliyeti 11.000 Euro’dur.
2013 yılında Fransa’nın Paris ve İspanya’nın Barcelona şehirlerinde yapılan
Avrupa Bölgeler Meclisi Genel Kurul Toplantılarında, Kocaeli İl Özel İdaresi Genel
Sekreteri Burhan ERES tarafından temsil edilmiştir. Ayrıca Rize’de yapılan AER
Karadeniz Bölgesel İşbirliği Toplantısında da İdaremiz Genel Sekreter düzeyinde
temsil edilmiştir.
Bu organlarda genel kaide; seçilmişler tarafından temsil edilmesidir.
Ancak Özel İdaremizin sadece Genel Sekreter tarafından temsil edildiği
görülmüştür.
Sayfa 95 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
BÜTÇE MÜDÜRLÜĞÜ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bağlı olarak hizmet vermektedir.
Bütçe Müdürlüğü, Bütçe Birimi ve Mikro Kredi Birimi olarak faaliyet
göstermektedir. Bütçe Müdürlüğü 1 Müdür, 1 V.h.k.i ile Mikro Kredi Birimi ise 2
Sosyal çalışmacı, 1 Büro personeli ve 1 Bilgisayar işletmeni ile hizmet
vermektedir.
Bu Müdürlüğün 2013 yılı faaliyetlerine baktığımızda; İl Özel idaresi
bütçesinden ödenmek üzere 351 7 adet tahakkuk işlemi, 22 adet ödenek
gönderme işlemi, 49 adet ödenek aktarma işlemi, 157 adet olağanüstü ödenek
işlemi, 8 adet il encümenine teklif gönderme, 7 adet il genel meclisine teklif
gönderme işlemlerini gerçekleştirmiştir.
Bütçe Birimi Faaliyetleri
Kocaeli İl Özel İdaresi Stratejik Planını dikkate alarak, tüm dairelere gider
bütçeleri teklifleri için çağrı yaparak, 2013 mali yılı Bütçe taslağını hazırlayıp İl
Encümenine ve İl Genel Meclisine sunduğu; İl Genel Meclisindeki Değişen
hususları dikkate alarak 2014 Mali Yılı Bütçesini hazırladığı, Ödenek tahsis edilen
tüm dairelerin ihale ve harcama işlerine ait ödenek durumları ile ilgili gerekli
kontrolleri yaptığı, İl Özel İdaresi Bütçesinden karşılanacak işler ile ilgili
teklifleri İl Encümeni ve İl Genel Meclisine teklifte bulunduğu, İl Özel İdaresi
Bütçe Kesin Hesap Cetvellerini Mali Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli olarak
hazırlamıştır.
Bütçe Müdürlüğü’nün 2013 yılı faaliyetlerine baktığımızda hazırladığı ve
kontrol ettiği Teklif ve Ödenek Belgelerinin Dökümü aşağıda çıkarılmıştır.
1
İl Özel İdaresi Bütçesinden Ödenmek Üzere Tahakkuk İşlem Adedi
3. 51 7
2
Ödenek Gönderme İşlem Adedi
22
3
Ödenek Aktarma İşlem Adedi
49
4
Ek ve Olağanüstü Ödenek İşlemi Adedi
1 57
5
İl Encümenine Gönderilen Teklif Adedi
8
6
İl Genel Meclisine Gönderilen Teklif Adedi
7
Sayfa 96 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
Bütçe Müdürlüğünce; İl Özel İdaresi gelir ve gider bütçelerinin
hazırlanması, hesap ve kayıt düzeninde saydamlık, hesap verilebilirlik ve kesin
hesabın çıkarılmasına temel olacak; karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin
etkili çalışmasını sağlamak amacıyla çalışıldığı görülmüştür.
Ayrıca İl Özel İdaresi birimleri ve İl Özel İdaresi bütçesinden ödenek
kullanan diğer kurumlarla sürekli irtibat içerisinde bulunarak bütçe akışı ve
takibinin sürdürüldüğü ve İl Genel Meclisi ile İl Encümeni kararlarına bağlı
kalındığı gözlenmiştir.
Mikro Kredi
Bütçe Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışan Mikro Kredi bölümünde 2 sosyal
çalışmacı, 1 Bilgisayar işletmeni, 1 büro personeli görev yapmaktadır.
Mikro kredi projesi yoksul girişimci kadınların iş yaşamında var olmalarına
destek olarak yoksulluğu azaltmak, amacıyla Kocaeli İl Özel idaresi tarafından 1
Temmuz 2009 tarihinde 15 yoksul kadına 1 3. 900. 00 TL kredi verilerek
başlatılmıştır.
201 3 yılında; Kartepe’de 5 kişiye 8.600,00; Körfez’de 13 kişiye 20.800,00
TL olmak üzere toplam 18 kişiye 29. 400, 00 TL ikinci artırımlı kredi, İzmit’te 5,
Başiskele’de 11, Derince’de 28, Dilovası’nda 5, Karamürsel’de 3, Körfez’de 18 kişi
olmak üzere toplam 70 kişiye 1 62. 300, 00 TL üçüncü arttırımlı kredi, İzmit’te 8,
Gölcük’te 3, Başiskele’de 12, Derince’de 17, Karamürsel’de 3, Kartepe’de 5,
Körfez’de 6 kişiye toplamda 54 kişiye 1 65. 570, 00 TL dördüncü artırımlı kredi
verilmiştir.
Yıl boyunca toplamda 142 kişiye 357. 270, 00 TL kredi verilmiştir.
2009 yılı Temmuz ayından 2013 yılı Aralık ayı sonuna kadar mikro kredi projesi
için tahsis edilen ödenek miktarı 1 . 300. 000, 00 TL olup, geri dönen krediler
tekrar kullanılarak 4. 290. 420,00 TL kredi dağıtımı yapılmıştır. Bu kapsamda
toplam 2894 kez mikro kredi kullandırılmıştır.
2013 yılında tahsil edilmesi gereken kredinin 243.250,00 TL’si geri dönmüş
olup,tahsilat oranı %94’tür.
Sayfa 97 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
Mikro kredi tahsilâtları haftalık olarak mikro kredi alan kadınların
mahallelerindeki ortak duraklardan yapılmaktadır. Mikro kredinin verilmeye
başlandığı tarihten itibaren üyeler 50 hafta içinde ödemelerini yapmak
zorundadırlar. Mikro krediyi geri ödeyecek kadar maddi durumu kötü olanlar,
maddi durumu olup da ödemesini geciktiren üyeler, ikamet adresini değiştirip
ulaşılamayan üyeler, ailevi sorunlardan dolayı şehir dışına giden üyeler tek
tek tespit edildi. Durumlarına göre evlerine defalarca ziyarete gidildi.
1 9. 09. 201 3 tarih ve 7962 sayılı yazı ile toplam 245 kişinin 1 70. 1 22, 00
TL’lik borç için Hukuk Müşavirliğine icra yoluna gidilmesi için yazı yazıldı.
Hukuk Müşavirliğince bu üyeler uyarıldı. İcrai işlem başlatılan üyelerden
yaklaşık 30. 000, 00 TL’lik geri dönüş gerçekleştirildi. Bu İşlemlerin
neticesinde Bazı üyeler durumlarını belgeleyen dilekçeler verdi. Ulaşılamayan
üyelerin adresleri nüfus müdürlükleri ve muhtarlıklar tarafından tekrar tespit
edilmeye çalışıldı. Hiçbir yere kayıt yaptırmayan üyelere ulaşılamadı.
Ödeyebilecek durumdaki üyelerin borçları ödemelerini kolaylaştırmak için
taksitlendirildi. Grup baskısı yaptırılmaya çalışıldı. Çalışmaya başlayan ve
eşlerinin sabit işi olan kadınların iş yerleri tespit edilerek ziyaret edilerek,
akrabaları, komşuları aracılığıyla ulaşılmaya çalışarak tahsilât yapılmaya
çalışıldı.
Mikrokredi uygulamasının Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından
yürütülmesi bölgemizin sosyo ekonomik düzeyine katkı sağlayacaktır.
Engellilere Araç Gereç Alımı Projesi
İl Genel Meclisinin 07.05.2010 tarih ve 49/9 sayılı kararı gereğince engelli
vatandaşlarımızca İdaremize yapılan akülü tekerlekli sandalye talepleri alınmıştır.
2012 yılında ayrıca tekerlekleri sandalye talepleri de alınmıştır. Bu kapsamda
gerekli şartları taşıyan engelli vatandaşlarımıza 2013 yılında Kartepe’de 1 akülü,
Çayırova’da 3 olmak üzere toplamda 4 akülü sandalye alınarak teslimleri yapıldığı
ayrıca Çağdaş Engelliler Derneği Kocaeli Şubesi üyelerinden 50 vatandaşımıza
konuşan saat ve beyaz baston alınarak teslimleri yapılmıştır.
Bunun yanı sıra Çayırova ilçesinde ihtiyaç sahibi vatandaşımıza işitme cihazı;
İzmit ilçemizde yatalak durumda olan bir vatandaşımıza da hasta yatağı temin
edilmiştir.
Sayfa 98 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bağlı olarak çalışan Mali Hizmetler
Müdürlüğü, Gelir Birimi ve Gider Birimi olarak faaliyet göstermektedir. Mali
Hizmetler Müdürlüğü 1 müdür, Gider Biriminde 4 personel ve Gelir Biriminde 3
personel olmak üzere 8 personel ile hizmet vermektedir.
Mali İşler Müdürlüğü yapılan gelir ve gider tahakkuklarının veya
harcamaların usul ve yasaya uygunluğu açısından ele alınmıştır.
İdaremiz gelirlerinin ve alacaklarının tahsili, giderlerin ilgililere ödenmesi,
para ve parayla ifade edilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması,
ilgililere ödenmesi ve tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması, raporlanması
Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün sorumluluğundadır.
2013 Mali Yılı Gelir ve Gider dağılımı aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.
GELİR BİRİMİ
Vergi Gelirleri
460. 739, 79 TL.
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
2. 020. 448, 27 TL.
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
(Bakanlıklardan Gelen Ödenek ve Alınan Bağışlar)
1 21 . 853. 1 51 , 1 4 TL.
Sermaye Gelirleri
60. 677. 301 , 09 TL.
Diğer Gelirler
1 8. 829. 000, 00 TL.
Alacaklardan Tahsilât
842. 1 66, 98 TL.
TOPLAM
204. 682. 807, 27 TL.
Öz Gelirlere bakıldığında 82. 829. 656, 1 3 TL olduğu görülmektedir. 2013
yılı Bütçesi 83. 000. 000, 00 TL olup bütçe gerçekleşme oranı %99,79’dir.
Sayfa 99 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
GİDER BİRİMİ
Mali hizmetler müdürlüğü 2013 yılında 9.986 adet muhasebe işlem fişi ve
ödeme emri belgesi düzenlenmiştir. Yapılan ödemelerin sektörlere göre dağılımı
aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Genel Kamu Hizmetleri
45. 054. 21 3, 38 TL.
Savunma Hizmetleri
4. 1 74. 004, 29 TL.
Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri
1 3. 470. 230, 46 TL.
Ekonomik İşler ve Hizmetler
2. 41 3. 251 , 52 TL.
İskân ve Toplum Refahı Hizmetleri
55. 369, 73 TL.
Sağlık Hizmetleri
4. 887. 458, 56 TL.
Dinlenme, Kültür Hizmetleri
7. 477. 237, 51 TL.
Eğitim Hizmetleri
88. 467. 583, 27 TL.
Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri
1 . 445. 695, 80 TL.
TOPLAM
1 67. 445. 044, 52 TL.
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ KORUNMASINA AİT
KATKI PAYLARI
Taşınmaz kültür varlıklarının belediyeler tarafından onarılabilmesi amacıyla
emlak vergisinden ek olarak alınan % 10’luk miktarlar 13.04.2005 gün ve 25785
sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına Ait
Katkı Payına Dair Yönetmeliğin 6. maddesine göre ayrı bir hesapta toplanmaya
başlanmıştır. Bu hesapta 2013 yılı içinde 1 3. 849. 41 5, 21 TL tahakkuk etmesine
karşılık 3. 1 45. 581 , 78 TL tahsilât yapılmış olup 1 0. 703. 833, 43 TL’ sının
tahsilâtı gerçekleşmemiştir.
Sayfa 100 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
Kocaeli İl sınırları içindeki toplam 12 Belediye Başkanlığından tahsil edilen
miktarlar bu belediyeler tarafından yapılan ödemeler, kiraya verilen kaynak suları
belediye payından, İSU Genel Müdürlüğündeki tahakkuk etmiş alacaklarından ve
İller Bankası hisselerinden kesilerek alınan paylardır.
Bu hesapta 201 3 yılı sonu itibarı ile toplam tahakkuk eden 65. 21 9. 964, 69
TL’ sına karşılık toplam 21 . 530. 271 , 52 TL tahsilât gerçekleştirilmiştir. Kalan
43. 689. 693, 1 7 TL’si tahsilâtı gerçekleştirilemeyen Kültür ve Tabiat
Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Paylarıdır.
TAHAKKUK
(TL)
TAHSİLÂT
(TL)
KALAN
(TL)
201 2’DAN
201 3’E DEVİR
51.370.549,48
18.384.689,74
32.985.859,74
201 3
13.849.415,21
3.145.581,78
10.703.833,43
65. 21 9. 964, 69
TOPLAM
21 . 530. 271 , 52
43. 689. 693, 1 7
Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payları hesabından
Belediyelerin talepleri doğrultusunda kültür varlıklarının onarımı ve
restorasyonları için 26. 673. 1 38, 34 TL katkı payından belediyeler ve İdaremiz
tarafından 2006 ve 2013 yılları için toplam 64 projeye 1 6. 1 56. 1 26, 31 TL
kullanılmıştır.
KURUM ADI
Derince Belediyesi
Gebze
Gebze
Gebze
Gebze
Gebze
Gölcük
Gölcük
Belediyesi
Belediyesi
Belediyesi
Belediyesi
Belediyesi
Belediyesi
Belediyesi
Gölcük Belediyesi
Gölcük Belediyesi
İzmit Belediyesi
İzmit Belediyesi
PROJE ADI
YARDIM MİKTARI
Deniz Mah. 74-75 Parsel 95 Ada E:2 Y:13 Parsel 5 Ve 6 Nolu
Binların Rest. Röv. Güçlendirme Prj. İşi
Su Deposu Restrosyon İşi
Eskihisar Kalesi Ve Çevre Düzenlemesi
Osman Hamdi Bey Müzesi Ve Çevre Düzen.
Malkoçoğlu Mehmet Bey Türbesi Rest.
Köşklüçeşme Kadir Kasa Parkı Yapımı Ve Peyzaj Düz.
Şirinköy Kervansaray Han Kalıntısı
Kervansaray Kalıntısı
Değirmendere Mev. Köy İçi 5 Pafta 263 Parsel Taş.
Kamulaştırılması
Yazlık Roma Ilıca Restorasyon İşi
Hacıhasan Mh.(398 Ada 10 Parsel Kamulaştırması
Kozluk Mh. (190 Ada 18 Par.)
928.802,90
1.333.649,20
5.740.833,30
1.518.214,70
96.607,80
700.475,70
129.238,00
2.654.113,00
9.800,00
4.193.629,00
295.000,00
31.850,00
Sayfa 101 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
İzmit Belediyesi
İzmit Belediyesi
İzmit Belediyesi
İzmit Belediyesi
İzmit Belediyesi
İzmit Belediyesi
İzmit Belediyesi
İzmit Belediyesi
İzmit Belediyesi
İzmit Belediyesi
İzmit Belediyesi
İzmit Belediyesi
İzmit Belediyesi
İzmit
İzmit
İzmit
İzmit
İzmit
Belediyesi
Belediyesi
Belediyesi
Belediyesi
Belediyesi
İzmit Belediyesi
İzmit Belediyesi
İzmit Belediyesi
İzmit Belediyesi
İzmit Belediyesi
İzmit Belediyesi
İzmit Belediyesi
Karamürsel
Belediyesi
Karamürsel
Belediyesi
Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi
Kocaeli B. Ş. B
Kocaeli B. Ş. B
Kocaeli B. Ş. B
28.02.2014
İzmit Saat Kulesi - Atatürk Heykeli Ve Yakın Çevresi Peyzaj
Projesi
Akçakoca Mah. 86 Pafta, 371 Ada, 3 Nolu Taşınmazın
Kamulaştırması
Akçakoca Mah. 62 Pafta, 189 Ada, 24 Ve 25 Nolu
Taşınmazların Kamulaştırması
Akçakoca Mah. 62 Pafta, 190 Ada, 10 Nolu Taşınmazın
Kamulaştırması
Akçakoca Mah. 62 Pafta, 189 Ada, 23 Nolu Taşınmazın
Kamulaştırması
Akçakoca Mah. 62 Pafta, 190 Ada, 9 Nolu Taşınmazın
Kamulaştırması
Akçakoca Mah. 62 Pafta, 189 Ada, 16 Nolu Taşınmazın
Kamulaştırması
Akçakoca Mah. 62 Pafta, 189 Ada, 1 Nolu Taşınmazın
Kamulaştırması
Hacıhasan Mah. 22 Pafta, 402 Ada, 1 Nolu Taşınmazın
Kamulaştırması
İzmit Karaburç Röleve Ve Konservasyon İşi
Hacı Hasan Mh.22 Pafta 402 Ada 1nolu Parsel 3/1 Kamulaştırma
Kozluk Mh. 62 Pafta 190 Ada 13 Nolu Par. Kamulaştırması
Hacı Hasan Mh. Akçakoca Meydanı Çevre Düzenlemesi Ve Cephe
İyileştirme Projesi Çizim İşi
Elbeyoğlu Konağı Restorasyon Yapım İşi 1 Nolu Hakedişi
Elbeyoğlu Konağı Restorasyon Yapım İşi 2 Nolu Hakedişi
Kapanca Sokak, Sokak Sağlıklaş. Projesi Çizim İşi
402 Ada, 1 Parsel Restitüsyon, Restorasyon Hiz. Alımı
402 Ada, 1 Parsel Relöve Restorasyon Hizmet Alımı
Kapanca Sokaktaki 13 Adet Tescilli Yapının Restitüsyon
Restorasyon Veya Rekonstrüksiyon Projesi Hizmeti 2.Hak.
Esedede Türbesi Çevresi Peyzaj Düzenleme Malzeme Alımı(347
Ada 13-14 Nolu Parseller)
Meydan Düzenlemesi (342 Ada 4 Parsel)
Fevziye Camii Parkı Köprü Yenileme Ve Kent Mobilya
İyileştirmesi
Yeni Cuma Parkı Yenileme Ve Düzenleme Çalışması
Fevziye Camii Parkı Köprü Yenileme Ve Kent Mobilya
İyileştirmesi
1 90 Ada, 55 Parsel Sivil Mimarlık Örneği Yapı Restorasyon İşi
300.000,00
61.795,00
247.130,00
158.220,00
117.938,42
183.454,00
142.380,00
28.710,00
133.330,00
169.000,00
75.695,00
107.920,00
22.656,00
36.138,82
104.242,08
32.000,00
10.800,00
6.000,00
52.136,38
48.284,00
1 1 . 628, 00
1 94. 746, 87
65. 1 51 , 53
272. 561 , 94
61 0. 21 2, 5
Tarihi Karamürsel Belediyesi Restorasyonu
467. 1 53, 57
Camiatik Mah. 3 Pafta 95 Ada 7 Nolu Parsel Karabali Hamamı
Kamulaştırma
285. 000, 00
Orhan Mah. (Nikomedia Antik)
2. 000. 000, 00
Süleymanpaşa Hamamı
Portakal Mescidi
Sırrı Paşa Konağı Restoresi
394. 793, 00
1 76. 700, 00
83. 400, 00
Sayfa 102 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
Kocaeli B. Ş. B
Kocaeli İl Özel
İdaresi
Kocaeli İl Özel
İdaresi
Kocaeli İl Özel
İdaresi
Kocaeli İl Özel
İdaresi
Kocaeli İl Özel
İdaresi
Kocaeli İl Özel
İdaresi
Kocaeli İl Özel
İdaresi
Kocaeli İl Özel
İdaresi
Kocaeli İl Özel
İdaresi
Kocaeli İl Özel
İdaresi
Kocaeli İl Özel
İdaresi
Kocaeli İl Özel
İdaresi
Kocaeli İl Özel
İdaresi
Kocaeli İl Özel
İdaresi
Hacıhasan Mh (390 Ada 30 Par. )
1 7. 21 1 , 00
Tarihi Darıca Kaymakamlık Binası Restorasyonu
246. 956, 30
İzmit Fevziye (Mehmet Bey) Camii
1 73. 1 31 , 1 7
İzmit Fevziye Camii
Kompazasyon Proj.
Vrf
Klima
Tesisatı
Jeneratör
Ve
1 20. 000, 00
İzmit Fevziye (Mehmet Bey) Camii Doğu Duvarı On. İşi
65. 667, 00
Özel
Özel
Özel
ÖzeL
287. 202, 75
1 07. 329, 00
37. 466, 24
Hatice Tuzcu Evi Restorasyon Ve Konservasyon İşi
304. 551 , 91
Yazlık Roma Ilıca Kuyu Suyu Pompa Tesisi Yapımı İşi
265. 584, 7
Kapanca Sk 1 6 Nolu Parselin Isıtma Tesisatı Ve Çevre İmalatı
39. 788, 0
Aile Sos. Pol. Hiz. Binası Onarım İşi
32. 806, 5
Gölcük Yazlık Roma Ilıcası Su Deposu Ve Pompa Hattı Onarım İşi
1 5. 41 8, 7
Merkez Bankası Arsası Sondaj Kazısı
25. 728, 8
Bedesten Kamulaştırma Bedeligebze 1 . Asliye Hukuk Mah.
201 2/421 Esas Say. Dos. Gebze Hacıhalil Mh. 25 Ada 1 2 Parsel
İçin Mahkemece Verilecek Talimata İstinaden Kamulaştırma
Sarayı Müzesi Kabul Salonu Tavan Bezmelerindeki Frizlerde
Kalem İşi
Özel
1 27. 81 0, 00
Orhan Mah. 342 Ada 4 Pasel Kamulaştırılması
İzmit İlçesi Kapanca Sokak, 1 86 Ada, 1 6 No’lu Tescilli Binanın
Restorasyonu
İzmit İlçesi Kapanca Sokak, 1 89 Ada, 25 No’lu Tescilli Binanın
Restorasyonu
( Yelkencioğlu Konağı) Kandıra İlçesi Çarşı Mh. 1 55. Ada 44
Parsel Üze. Bul. Üç Katlı Ahşap Bahçeli Ev
Kocaeli İl Özel
İdaresi
Kocaeli İl
İdaresi
Kocaeli İl
İdaresi
Kocaeli İl
İdaresi
Kocaeli İl
İdaresi
Kocaeli İl
İdaresi
28.02.2014
332. 796, 80
20. 543, 8
Tarihi Gar Binası Etrafına Duvar Yapılması
65. 285, 7
Hikmetiye Cami Dış Cephe Onarım İşi
74. 474, 86
Darıca Eski Tekel Binası Rölev. Rest. Ve Resto. Proje Çizim Ve
Yaklaşık Maliyet Belirleme
İzmit İlçesi Akçakoca Mah. Dere Camii Güney Kentsel Sit Alanı
369 Ada 5 Nolu Parsel Kamulaştırması
TOPLAM
42. 000, 0
39. 994, 50
26. 673. 1 38, 34 TL
Sayfa 103 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
2013 YILINDA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA KATKI PAYINA AİT TABLO
YAPILAN PROJE
ÖDEMELERİ
TOPLAM
TAHAKKUK
TOPLAM
TAHSİLAT
KALAN
BAŞİSKELE BELEDİYESİ
3.663.101,06
789.019,53
2.862.646,66
ÇAYIROVA BELEDİYESİ
3.619.820,11
762.618,37
2.810.101,53
DARICA BELEDİYESİ
2.402.446,24
2.344.465,56
42.601,64
DERİNCE BELEDİYESİ
3.306.882,75
352.486,89
2.803.499,97
DİLOVASI BELEDİYESİ
5.582.311,82
522.391,77
4.989.048,04
14.345.493,19
2.741.594,00
10.975.976,13
269.101,61
9.737.479,63
7.009.591,50
1.488.977,94
6.986.780,00
11.273.041,42
4.126.759,00
7.011.158,27
3.128.158,27
KANDIRA BELEDİYESİ
1.198.682,83
676.519,25
500.614,96
KARAMÜRSEL BELEDİYESİ
1.155.016,76
1.096.075,87
26.708,77
KARTEPE BELEDİYESİ
6.085.942,25
718.895,34
4.714.332,47
KÖRFEZ BELEDİYESİ
10.298.005,18
906.477,36
8.923.841,92
72.668.223,24
22.046.894,44
47.149.508,30
BELEDİYELER
GEBZE BELEDİYESİ
GÖLCÜK BELEDİYESİ
İZMİT BELEDİYESİ
TOPLAM
500.000,00
752.153,57
11.636.193,45
Not: 2013 yılında kültür varlıklarını koruma katkı payı hesabından İl Özel İdaresi adına 2.440.336,08 TL
ve Büyükşehir Belediyesi adına 2.079.596,78 TL harcanmıştır.
Borçlu Belediyeler adına, Karamürsel ve Darıca Belediyeleri hariç, tüm belediyelerimizin İller
Bankası Vergi Gelirleri Paylarına ve gayrimenkul kira alacaklarına haciz işlemi yapılmış olup, aylık
tahsilatları yapılmaktadır. Yapılan tahsilatlar çok küçük meblağlardır.
İDARİ VE DİĞER PARA CEZALARI
2013 yılında 320.255,39 TL Diğer İdari ve Para Cezası tahakkuk
ettirilmiş, bu cezalarından 193.419,80 TL tahsil olunmuş olup, % 60, 39
oranında tahsilât yapıldığı görülmüştür.
Sayfa 104 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
2012 Yılından Devreden İdari ve Diğer Para
Cezaları
2. 227. 484, 85 TL
2013 Yılında Tahakkuk Etmiş İdari ve Diğer
Para Cezaları
320. 255, 39 TL
2013 Yılı Tahakkuktan Terkin
0, 00 TL
TOPLAM TAHAKKUK
2. 547. 740, 1 5 TL
2013 Yılında Tahsil Etmiş İdari ve Diğer
Para Cezaları
1 93. 41 9, 80 TL
2013 Yılı Tahsilden Ret veya İade
0, 00 TL
2013 Yılı Net Tahsilât
1 93. 41 9, 80 TL
2014 Yılına Devreden İdari ve Diğer Para
Cezaları
2. 354. 320, 35 TL
İmar ve idari para cezalarının faizlendirilemediği düşünüldüğünde, Bu
nevi alacakların tahsili için sıkı takip yapılmalıdır.
MALİ DENETİM
İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇE VE MİZAN BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanunu ile Devlet muhasebesi
nakit esaslı muhasebe sisteminden Tahakkuk esaslı muhasebe sistemine geçmiştir.
5018 sayılı kanuna bağlı olarak çıkartılan 10.03.2006 tarihli ve 26104 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliği”, 02.10.2006 tarih ve 26307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu
İdarelerine ait taşınmazların kaydına ilişkin yönetmelik” ile 18.01.2007 tarih ve
26407 sayılı “Taşınır Mal Yönetmeliği” çerçevesinde İl Özel İdaresinin Mizan
Bilgileri, Bütçe Gelirleri, Bütçe Giderleri hesaplarına ilişkin tutarlar dikkate
alınarak Denetim Komisyonumuzca incelenmiştir.
Sayfa 105 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
201 3 MALİ YILI MİZAN BİLGİLERİ
İl Özel İdaresinin 31.12.2012 tarihli kapanış fişindeki değerler 01.01.2013
tarih ve 1 Nolu Açılış fişi ile İl Özel İdare Hesaplarına işlenmiş olup bakiye veren
hesaplar aşağıda açıklanmıştır.
1 02- BANKALAR HESABI
31.12.2013 tarihi itibariyle muhtelif kamu bankalarında 115.196.060,57
TL’lik hesabın olduğu görülmüştür.
1 03- VERİLEN ÇEKLER ve ÖDEME EMİRLERİ HESABI
Yıl Sonu itibariyle İdaremizin vermiş olduğu ödenecek herhangi bir çek veya
ödeme emrinin olmadığı görülmüştür.
1 20- GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI
Mevzuatı gereğince tahakkuk ettirilen alacakların izlendiği bir hesap olup
herhangi bir alcaka bakiyesi olmadığı görülmüştür.
1 21 - GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI
31.12.2013 tarihli Mizan üzerinde takipli alacakların 6.604.670,09 TL olduğu
görülmüştür. Takipli alacakların dağılımı şöyledir. Diğer Harçlar 64.203,33 TL, Su
Hizmetlerine İlişkin Gelirler 1.373,98 TL, Tarımsal Hizmetlere İlişkin Gelirler
1.686.617.01 TL,
Diğer Hizmet Gelirleri 10.324,85 TL, Diğer Taşınmaz Kira
Gelirleri 135.994,78TL, Diğer Çeşitli teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri 30.751,33 TL,
Mahalli İdarelere ait Diğer Paylar 1.625.667,50 TL, Diğer İdari Para Cezaları
2.227.484,85 TL,
Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zamlarının
822.252,46 TL. Olduğu görülmüştür.
Sayfa 106 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
1 32- KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI
Kurumca verilen, borçlardan alacaklar hesabının 77.000,00 TL si İl Özel
İdaresine Bağlı Kuruluşlardan ve Şirketlerden alacaklar, 67.155,00 TL si Hane
Halkına Verilen Borçlardan Alacaklar olduğu görülmüş olup hesap bakiyesi
144.155,00 TL. olduğu görülmüştür.
1 37- TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI
Bu hesabın yılsonu bakiyesinin 408.131,51 TL olduğu, 49.299,25 TL nin İl
Özel İdaresine Bağlı Kuruluşlardan ve Şirketlerden alacaklar, 210.499,00 TL
Hane Halkına Verilen Borçlardan Alacaklar, 148.333,26 TL nin de Kurumca Verilen
Borçlardan Diğer Takipli Alacaklar olduğu görülmüştür.
1 40- KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI
31.12.2013 Tarihi itibariyle bu hesabın bakiyesi 18.291,26 TL. olduğu
görülmüştür.
1 50- iLK MADDE VE MALZEMELER HESABI
Bu hesap daha çok idarenin tüketim malzemelerinin, kırtasiye malzeme
alımları,
bilgisayar
tüketim
malzemeleri,
temizlik
malzemeleri,
kullanılan
makinelerin ve taşıtların yedek parçalarının, tüketim amaçlı çay ocağı eşyalarının
takip edildiği ve depolandığı bir hesaptır. 31.12.2013 tarihli mizanda borç bakiyesi
24.919,16 TL görülmektedir.
1 62- BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI
Bu hesapta gözüken 269.068,84 TL idare personelinin, Ocak 2014 maaşlarını
Aralık ayının 15’inde almasından dolayı 2014 yılına ait personel maaş giderlerinin,
geçici olarak bu hesapta izlendiği görülmüştür.
Sayfa 107 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
232- KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI
Borç bakiyesi 69.125,00 TL olup Hane Halkına Verilen Borçlardan Alacaklar
olduğu görülmüştür.
240- MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI
Bu hesap idaremizin ortak olduğu mali kuruluşlara yatırdığı sermayelerin
izlendiği hesap olup, 31.12.2013 tarihli mizanda, bu hesapta 5.860.715,35 TL
olduğu görülmüştür.
250- ARAZİ VE ARSALAR HESABI
31.12.2013 Mizanında Arsalar hesabında görülen 17.182.488,53 TL lik
bedelin 31.12.2012 Mizanına göre %48,64 oranında artış göstermesi olumlu
karşılanmıştır.
251 - YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI
Herhangi bir işin gerçekleşmesini sağlamak veya kolaylaştırmak için;
yeraltında veya yerüstünde inşa edilmiş her türlü yol, hark, köprü, tünel, kuyu,
sarnıç, iskele vb. yapıların izlendiği hesaptır.
31.12.2013 tarihli mizanda bu hesabın bakiyesi 1.520.187,60 TL olup dağılımı
şöyledir. Enerji Nakil Hatları 42.185,00 TL, Yollar 792.733,23 TL, Su Kuyuları
496.469,66 TL, Diğer Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 188.799,71 TL olduğu
görülmüştür.
252- BİNALAR HESABI
Geçen yıla oranla % 0,28 artan Binalar Hesabında 361.742.298,03 TL
olduğu görülmüştür.
Sayfa 108 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
253- TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI
31.12.2013 tarihli mizanda Tesis Makina ve Cihazlar Hesabının bakiyesi
467.691,63TL olduğu görülmüştür.
254- TAŞITLAR HESABI
İdarenin aktiflerinde bulunan ve hizmetlerinde kullanılan tüm taşıtların
izlendiği hesaptır.
31.12.2013 tarihli mizanda görünen taşıtlar hesabında
1.605.170,70 TL olduğu görülmüştür.
255- DEMİRBAŞLAR HESABI
İdarenin faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan her türlü büro makine ve
cihazları ile döşeme, masa, koltuk, dolap, mobilya gibi maddi varlıkların izlendiği
hesaptır. Bu hesabın 31.12.2013 tarihli mizandaki bakiyesinin 2.301.386,74 TL
olduğu görülmüştür.
257- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI
Maddi duran varlık bedellerinin, kullanılabilecekleri süre içerisinde hesaben
yok edilebilmesini sağlamak amacıyla kullanılan bir hesaptır. 31.12.2013 tarihli
mizanda görünen amortisman değeri 7.340.162,25 TL dir.
258- YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI
İhale edilmiş ve yapımı devam eden işler bu hesapta takip edilmektedir. Mali
yılsonu itibariyle bu hesapta 70.772.428,61 TL yapılmakta olan yatırım olduğu
görülmüştür.
260- HAKLAR HESABI
Bu hesapta, 31.12.2013 tarihi itibariyle 205.391,32 TL olduğu görülmüştür.
Sayfa 109 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
268- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI
31.12.2013 tarihli mizanda görünen amortisman değeri 5.630,90 TL olduğu
görülmüştür.
320- BÜTÇE EMANETLERİ HESABI
Bu hesapta takip edilir. İl Özel İdaresi 2013 yılı mizanında gözüken yılsonu
bakiyesi 729.489,47 TL’dir.
330- ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI
İhalelere katılan isteklilerden mevzuatı gereği nakden alınan geçici
teminatlar ile üzerinde ihale kalan isteklilerden nakden alınan veya hak edişlerden
kesilmek suretiyle tahsil edilen geçici, ek kesin ve kesin teminatların 1.098.216,12
TL olduğu ve muhasebe kayıtlarına işlendiği tespit edilmiş olup dağılımı şöyledir.
ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI
TUTAR
Geçici Teminatlar
49.753,74 TL
Kesin Teminatlar
921.369,61 TL
Ek Kesin Teminatlar
177.891,18 TL
TOPLAM
1 . 1 49. 01 4, 53 TL
333- EMANETLER HESABI
Bu hesapta 1 3. 998. 026, 89 TL gözükmektedir. Bu paranın 2.710.898,39
TL’si 2863 Sayılı Taşınmaz Kültür Varlıkları Koruma Kanunun 12.maddesine
dayanılarak çıkarılan Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına ait Katkı Payına
dair yönetmelik çerçevesinde ilimiz belediyeleri tarafından tahsil edilen payların
yine ilçeleri sınırları içerisinde Kültür Varlıklarının restorasyonunda
kullanabilecekleri emanet para, 4.534.768,39 TL si Gecikme Zammı Tahsilâtı,
2.831.971,82 TL si Kaçak Akaryakıt bedeli, ayrıca Müteahhitlerin Geçici Kabul
Noksanlarından dolayı kesilen %3 Kesintileri 2.457.458,75 TL ve diğer emanet
paralardan oluşmakta olduğu görülmektedir.
Sayfa 110 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
360- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI
Bu hesapta cari olan ücretlerden veya ilgili firmaların hak edişlerinden
sorumlu sıfatıyla ödediğimiz KDV veya Diğer Vergi kanunlarından kaynaklanan
tevkifatlardan oluşan vergi borçlarımız 1.397.159,40 TL dir. Borçların tamamı cari
olup geçmiş dönem vergi borcu gözükmemektedir.
500- NET DEĞER HESABI
Şirketler muhasebesinde bu hesabın karşılığı Sermaye Hesabı’dır. Yılsonu
itibariyle mizanda 194.432.089,83 TL bakiye gözükmektedir.
2013 sonu itibariyle bu hesabın dağılımı şöyledir. 55.613.291,48 TL ilk yıl
denge kaydı, 101.535,40TL Diğer Denge Kayıtları, 11.483,35 TL Mali Kuruluşlara
Yatırılan Sermayeler, 1.380,000,00 TL Arazi ve Arsalar, 20.773.090,89 TL
Binalar, 258.607,09 TL Tesis-Makine ve Cihazlar, 401.466,77 TL Taşıtlar,
293.954.,43 TL Demirbaşlar, 109.817,51 TL Diğer Maddi Duran Varlıklar,
48.322.686,56 TL Yapılmakta Olan Yatırımlar ve 67.166.156,35 TL Geçiş Dönem
Faliyet Sonuçlarından Aktarılanlar kayıt altına alınmış olup bu hesaba alacak kaydı
yapıldığı görülmüştür.
570- GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI
31.12.2013 tarihli mizanda 2009 yılı 50.784.463,36 TL, 2010 Yılı
31.266.933,40 TL, 2011 Yılı 73.676.444,62 TL, 2012 Yılı 44.458.733,33 TL ve
2013 Yılı olumlu faaliyet sonucu 45.3384.191,67 TL olmak üzere bu hesabın
bakiyesi 245.570.766,38 TL olduğu görülmüştür.
Sayfa 111 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
BÜTÇE GELİR VE GİDER İNCELEMESİ
Mali Hizmetler Müdürlüğümüzce 2013 yılında 9.993 yevmiye kaydı
girilmiştir. Yevmiye kayıtlarıyla 1 67. 445. 044, 52 TL Bütçe Gideri ile 2012
yılından 57. 041 . 700, 00 TL devir, çeşitli Bakanlıklardan gönderilen
1 21 . 853. 1 51 , 1 4 TL ve 994. 709, 00 TL ek ödenek ile birlikte 262. 889. 560, 1 4
TL Bütçe gerçekleşmiş olup hesaplara işlenmiştir.
Bütçeye bakıldığında, 2012 yılından devreden Gelir Tahakkuklarının
7. 1 34. 21 2, 39 TL olduğu, 2013 yılı tahakkuklarının 1 96. 034. 735, 05 TL olduğu,
devirle beraber 203. 1 68. 947, 44 TL toplam tahakkukdan, 1 1 . 689. 1 83. 94 TL
Tahakkuk Terkini yapıldığı, kalan 1 91 . 479. 763, 50 TL gelir tahakkukunun 2013
yılı içinde 204. 682. 807, 27 TL nin tahsil edildiği, yapılan bu tahsilattan
1 1 7. 650, 92 TL nin Red ve İade yapıldığı, böylece 2013 yılı içinde
204. 565. 1 56, 35 TL Net Tahsilat yapılıp, 7. 234. 1 91 , 87 TL nin de 2014 yılına
Gelir Tahakkuku olarak devrettiği görülmüştür.
201 3 yılı içinde gerçekleşen İl Özel İdaresi Gelir Dökümü aşağıdaki
gibidir.
VERGİ GELİRLERİ
459. 1 69, 00 TL
Harçlar
18.144,95 TL
Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler
441.024,05 TL
TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ
1 . 943. 239, 41 TL
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
987.044,77 TL
Kurumlar Hâsılatı
208,333.40 TL
Kurumlar Karları
556,85 TL
Kira Gelirleri
746.956,93 TL
Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
347.46 TL
Sayfa 112 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
ALINAN BAĞIŞ ve YARDIMLAR ile
ÖZEL GELİRLER
1 21 . 853. 1 51 , 1 4 TL
Merkezi Yönetim Bütçesine Dâhil
İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar
36.685.965,01 TL
Kurumlardan Ve Kişilerden Alınan Yardım
Ve Bağışlar
584.735,27 TL
Proje Yardımları
84.582.450,86
DİĞER GELİRLER
60. 638. 429, 82 TL
Faiz Gelirleri
4.845.361,56
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
54.472.130,90
Para Cezaları
207.024,87
Diğer Çeşitli Gelirler
1.113.912,49
SERMAYE GELİRLERİ
1 8. 829. 000, 00 TL
Taşınmaz Satış Gelirleri
18.829.000,00
ALACAKLARDAN TAHSİLÂTLAR
842. 1 66, 98 TL
Yurtiçi Alacaklardan Tahsilâtlar
842.166,98
TOPLAM
204. 565. 1 56, 35 TL
Sayfa 113 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
201 3 yılı içinde gerçekleşen İl Özel İdaresi Gider Dökümü aşağıdaki gibidir.
PERSONEL GİDERLERİ
1 0. 662. 586, 1 7 TL
Memurlar
5.219.790,74 TL
Sözleşmeli Personel
910.004,23 TL
İşçiler
859.750,08 TL
Geçici Personel
43.862,39 TL
Diğer Personel
3.629.178,73 TL
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA
DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
1 . 038. 81 7, 88 TL
Memurlar
695.164,07 TL
Sözleşmeli Personel
140.966,70 TL
İşçiler
202.687,11 TL
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
49. 705. 735, 97 TL
Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları
31.324,62 TL
Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları
26.503.212,27 TL
Yolluklar
112.351,20 TL
Görev Giderleri
352.591,77 TL
Hizmet Alımları
20.222.458,28 TL
Temsil Ve Tanıtma Giderleri
843.857,05 TL
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım
Ve Onarım Giderleri
1.216.153,49 TL
Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım
Giderleri
423.787,29 TL
Sayfa 114 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
CARİ TRANSFERLER
2. 347. 402, 29 TL
Görev Zararları
124.619,52 TL
Hazine Yardımları (Mahalli İdarelerin
Yardımları Dahil)
320.800,00 TL
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan
Transferler
491.974,72 TL
Hane Halkına Yapılan Transferler
357.270,00 TL
Gelirlerden Ayrılan Paylar
1.052.738,05 TL
SERMAYE GİDERLERİ
1 04. 583. 41 4, 1 0 TL
Mamul Mal Alımları
4.853.972,30 TL
Menkul Sermaye Üretim Giderleri
915.664,67 TL
Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması
5.655.290,48 TL
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
83.190.165,04 TL
Menkul Mallaın Büyük Onarım Giderleri
5.905,90 TL
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
9.962.415,71 TL
SERMAYE TRANSFERLERİ
26. 331 , 1 5 TL
Yurtdışı Sermaye Transferleri
26.331,15 TL
TOPLAM
1 68. 364. 287, 56 TL
Sayfa 115 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
201 3 Yılı Bütçe Uygulamaları
2013 Yılı Bütçesi 83. 000. 000, 00 TL, 2012 Mali Yılından 67. 041 . 700, 00
TL ödenek Devri, 2013 yılında Bakanlık ve resmi kurumlardan alınan bağış ve
yardımlar 1 21 . 853. 1 51 , 1 4 TL ve 2012 yılında yapılan 994. 709, 00 TL ek ödenek
olmak üzere toplam 262. 889. 560, 1 4 TL’ dir.
Gerçekleşen bu bütçenin
1 68. 364. 287, 56 TL Bütçe gideri, 93. 1 05. 398, 50 TL Devam eden Proje bedeli
olarak 2013 yılına devretmiş olup, kalan 2. 339. 1 1 7, 1 2 TL imha edilmiştir.
201 3
Yılı
içinde
204. 565. 1 56, 35
TL
Bütçe
Gelirlerinden,
1 68. 364. 287, 56 TL Gider gerçekleşmiş olup gelirlere göre gider harcama
oranı %82, 30 dir.
TESPİT, GÖRÜŞ VE ÖNERİLER
Bu bölümde denetim esnasında tespit edilen veya aksaklıklar veya
takibinden
fayda
umulan
hususlar
tavsiye,
tenkid
veya
görüşler
ile
bilgilendirmeyi de kapsayan bir çalışma özeti sunulacaktır. Böylelikle hata,
eksiklik veya aksaklıkların giderilebileceği ve fikri takip ile iş ve işlemlerin
şeffaflığı, hizmetin sürekliliği ve kalitesinin daha da yükseltilmesine katkı
olabileceği düşünülmektedir.
1 - ) 501 8 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu 63. 64. ve 65.
Maddeleri
gereğince
ataması
yapılan
iç
denetçinin
kamu
iç
kontrol
standartlarına uyum ve eylem planı uyarınca 201 3 yılı içinde programlanan
yıllık program gereğince denetimi öngörülen birimlerden, Strateji Geliştirme
Daire
Başkanlığı’nı,
denetlediği,
Bütçe
yapılan
Müdürlüğü’nü,
işlemlerin
yasa
ve
Mali
Hizmetler
yönetmeliklere
Müdürlüğü’nü
uygun
olduğu
değerlendirilmiştir.
2- ) İdarenin açtığı veya aleyhine açılan adli veya idari yargının her
aşamasındaki tüm dava ve icra takiplerinin yürütülmesi görevini yürüten
birimin mevcut kadrosu ile bu davaları takip etmesi zordur. Aynı gün ve saate
denk gelen farklı mahkemelerdeki duruşmaları takip etmek olanaksızdır. Bu
yüzden dava sayılarında artış görülmüştür.
Sayfa 116 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
3- ) Norm kadro uygulaması ile birlikte yapısal dönüşümünü tamamlayan
idaremiz, norma uygun örgütlenmesine bakıldığında Genel Sekreter Yardımcısı
kadrolarının atandığı fakat bir Genel Sekreter Yardımcısının Valilik
görevlendirilmesiyle İstanbul Valiliği’nde görevlendirildiği, daire başkanlarının
ikisi ünvanlı olmak üzere, atamalarının yapıldığı, yine iki daire başkanının
Valilik oluru ile Valilikte görev yaptığı görülmektedir.
Yukarıda bahsettiğimiz kadroların kurum
dışında görevlendirilmesi, kurum çalışanlarının
etkilemesi kaçınılmazdır. Ancak buna rağmen
başarı ile yapan personelimizin her türlü övgüyü
dışından atanması ve kurum
motivasyonunu olumsuz yönde
her kademede görevini üstün
hak ettiğini düşünüyoruz.
4- ) İdarenin, bitipte hizmete başlayan yatırımları hizmete alırken açılış
töreni düzenlenmesinin kurumumuzun tanıtımı için olumlu bir gelişme olduğu
mütalaa edilmiştir.
5- ) İdaremiz güvenlik elemanlarının yeterli bilgi ve donanıma sahip
olduğu, idaremize gelen ziyaretçilerin üst araması sadece fiziki görüntüsüne
göre yapıldığı gözlemlenmiştir.
6- ) Emlak İstimlâk Müdürlüğü’nün maden sahaları ile ilgili olumlu
çalışmalar yaptığı bu nedenle İlimizdeki maden ruhsatlı saha sayılarının 201 0
da 489 olan sayısının 201 3 de 256 ya düşmüş olması olumlu bir gelişme olarak
görülmüştür.
7- ) 4562 sayılı organize sanayi bölgeler kanununun 7. Maddesine ve
organize sanayi bölgeleri uygulama yönetmeliği’nin 1 2. Maddesine göre
oluşturulan müteşebbis heyetlerde kurumumuzun yeterince temsil edilmediği
daha önce de denetim raporlarında bu konu gündeme getirilse de eski
uygulamanın devam ettiği görülmüştür.
8- ) Zemininde su probleminin bulunduğu inşaatların geçmiş denetimler
tarafından izolasyonlar konusunda tenkitleri dikkate alan kurumumuz zemin
izolasyonlarına azami dikkati göstermiş olduğu görülmüştür.
Sayfa 117 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
9- ) Bazı işlerin geçici veya kesin kabulü yapılmasına rağmen Denetim
Komisyonumuzun yerinde yaptığı incelemeler sonucunda görülen eksiklikler
aşağıda belirtilmiştir.
ÇAYIROVA
1-) Hanefi Soykan İ.Ö.O: İnşaat devam ediyor.
2-) Akse 24 Derslik İ.Ö.O: İnşaat devam ediyor.
3-) Çayırova Toplum Sağlık Merkezi: Bir önceki denetimlerdeki eksikler
devam ediyor. Yağmurlu ve karlı havalarda çatıdan su sızdırıyor, ara katlara
kadar suların sızması devam ediyor duvarlardan içeriye su alıyor.
DARICA
1-) Bayramoğlu 24 Derslik: İnşaat devam ediyor.
2-) Osmangazi 24 Derslik: İnşaat devam ediyor.
3-) Zeki Gezer 60.Yıl Ortaokulu: İnşaat devam ediyor.
4-) Nene Hatun: Yangın sistemi çalışmıyor. Jeneratör bağlı değil,
tuvaletlere ES konulmamış, bazı borularda su sızdırdığı görülmüştür.
Mevcut eksiklikleri gidermek için yeni dosya hazırlandı.
5-) Darıca Kazım Karabekir Anaokulu: İki oyun odasında çatlaklar
görülmüştür, dış cephede çatlaklar var, Yatırım İnşaat Müdürlüğü
tarafından gereği yapılacaktır.
Sayfa 118 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
GEBZE
1-) Adem Yavuz Mah. 24 Derslik İ.Ö.O: Ön cephede toprak kayması var, bu
toprak kaymasının önlenmesi için perde duvar ve düzenleme işi belediye
tarafından üstlenilmiştir.
2-) Yahya Kemal Beyatlı İ.Ö.O: İnşaat devam ediyor.
3-) İnönü İ.Ö.O: İnşaat devam ediyor.
4-) Mimar Sinan İ.Ö.O: İnşaat devam ediyor.
5-) Orhangazi İ.Ö.O: İnşaat devam ediyor.
6-) Fatih İmam Hatip Ortaokulu: İnşaat devam ediyor.
7-) Mevlana Mah. Anadolu İmam Hatip Lisesi: İnşaat devam ediyor.
8-) Beylikdağı 24 derslik İ.Ö.O: Sınıf kapılarında düşmeler var.
DİLOVASI
1-) Dilovası Genel Lise: Elektrik aboneliği yapılmamış.
KÖRFEZ
1-) Hereke Uzunpınar İ.Ö.O: Yangın merdivenin zeminde dışarıya açılması
gerekiyor. Yangın merdivenin çıkışından yağmur suları bodrum iniyor. Bahçe
içerisinde zeminde çöküntüler var, okul mütehati inşaattan çıkan hafriyatı
yol açılacak yere dökmüş, yol açılmamış. Giriş kapılarının üzerindeki
maltızlardan su sızıyor. Mevcut eksikler için yeni dosya hazırlanıp, işi yapan
firma adına yaptırılacaktır.
2-) Yarımca 16 Derslik İ.Ö.O Ek bina: İnşaat devam ediyor.
3-) Körfez Polis Karakolu: İnşaat devam ediyor.
4-) Körfez Nenehatun İ.Ö.O: Elektrik aboneliği bulunmamaktadır.
Sayfa 119 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
DERİNCE
1-) Abidin Pak İ.Ö.O: İnşaat devam ediyor.
2-) Cumhuriyet İ.Ö.O: İnşaat devam ediyor.
3-) Harmantarla İmam Hatip Lisesi: İnşaat devam ediyor.
4-) Sırrıpaşa 24 Derslik İ.Ö.O: İnşaat devam ediyor. Bahçe içerisindeki veri
istasyonun kaldırılması M.E. B tarafında sağlanmalıdır.
5-) Derince Shell Turcas İş Eğitim Merkezi: Jeneratör marşında arıza var
çalışmıyor. Çatıdan su sızdırıyor. Firma ile görüşüldü, eksikler giderilecektir.
6-) 19 Mayıs Spor Salonu: Skorbord çalışmıyor. Okul idaresinin baktırması
gerekiyor.
GÖLCÜK
1-) Topçular 24 derslik İ.Ö.O: İnşaat devam ediyor.
2-) Değirmendere Gonca Güler Anaokulu:
sabitlenmeli, radyatörlerden su akıyor.
Tuvaletlerdeki
aynalar
3-) Kavaklı İ.Ö.O: Sınıflarda çatlaklar var, lavabolar sabitlenmeli. Tuvalet
lambaları sürekli yanıyor. Kazan dairesindeki su tankı su sızdırıyor, yangın
alarmı arızalı. Arızalar firma tarafından giderilmektedir.
4-) Gölcük Polis Karakolu: Çatı katı tavan sıvası düşmüş, çatı su sızdırıyor,
5-) Kocatepe İ.Ö.O: Bodrumda su sızdırması olduğu için duvarlarda
kabarmalar vardır. Elektrik faturaları yüksek geliyor. Ses alarm sistemi
çalışmıyor. Yerinde yeniden bakılarak arıza firma tarafından giderilecektir.
Sayfa 120 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
İZMİT
1-) Ziya Gökalp İ.Ö.O: Herhangi bir sorun veya şikâyet görülmmiştir.
2-) İzmit Gültepe İ.Ö.O yapım İşi: Okulun ses sisteminde arıza var. Okul
bahçesindeki perde duvarın üzerine çit yapılması gerekmektedir.
3-) Atatürk Spor Salonu Onarım İşi: Spor salonu onarım işi devam
etmektedir.
4-) Sabancı Kültür Merkezi Onarım İşi: Havalandırma sisteminin sesi
sahneyi rahatsız etmektedir.
5-) Müze Müdürlüğü Onarım İşi: Yapılan bilgi panolarının silinen yazılarının
Müze Müdürlüğü tarafından yenilenmesi gerekmektedir.
6-) Mobese Hizmet Binası: Sistem odası çatısında yağmurlu havalarda
akıntılar
meydana
gelmektedir,
cihazlar
tehlikeye
girmektedir.
Kullanıcılardan idaremize şu ana kadar herhangi şikâyet gelmemiştir.
7-) Akmeşe Özürlü Yaşam Evleri 5 nolu Bina Onarım İşi: Duvarlarda sıva ve
boya kabarmaları olduğu görülmüştür.
8-) Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi Ek Bina Yapım İşi: Yemekhane
atölyesine doğalgaz hattı çekilmemiş, havalandırma sistemi konulmadığı
görülmüştür, okul idaresinden talep geldiği takdirde yapım işi ele
alınacaktır.
9-) İzmit Mimar Sinan Lisesi Spor Salonu Yapım İşi: Çarpışma bantlarında
açılmalar görülmüştür.
10-) Fevzi Çakmak İ.Ö.O Yapım İşi: Bodrum katın su tahliyesinde
elektrikler kesildiğinde problem yaşanmaktadır. Jeneratör konularak bu
sorun giderilecektir.
Sayfa 121 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
28.02.2014
11-) Yarbay Refik Cesur İ.Ö.O Ek Bina Yapım İşi: Ana giriş rampasında
çökmeler vardır.
12-) Kocaeli Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Genel Onarım ve
Tadilat işi: Teras katında çatıdan akmalar olduğu görülmüştür. Pis su
pompalarının çalışmadığı tespit edilmiştir.
13-) Gündoğdu Sosyal Hizmetler Kız Rehabilitasyon Merkezi Onarım İşi:
çatıdan akıntılar olduğu tespit edilmiştir.
14-) İzmit Tavşantepe i.Ö.O Yapım İşi: Mermer eksikliklerinin giderilmesi,
bodrum katındaki boya rütuşlarının yapılması gerekmektedir.
15-) Valilik Hizmet Binası Yapım İşi: İnşaat devam etmektedir.
16-) Arızlı Konutları Yurt Binasına Dönüşüm İşi: İnşaat devam etmektedir.
17-) Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Lisesi ve Pansiyon Yapım İşi: İnşaat
devam etmektedir.
KARTEPE
1-) Kartepe Sarımeşe Ortaokulu Yapım İşi: İnşaat devam etmektedir.
2-) Kartepe Rahmiye 26 Derslikli İ.Ö.O Yapım İşi: İnşaat devam
etmektedir.
3-) Kartepe İstasyon 16 Derslikli İ.Ö.O: Sağlık ocağı taşınmış ancak bina
yıkılmadığından yer teslimi yapılamamıştır.
4-) Kartepe İmam Hatip Ortaokulu 32 Derslikli Yapım İşi: Yapımın devam
ettiği ancak yavaş ilerlediği görülmüştür.
5-) Kartepe Türk Fransız Kardeşliği İ.Ö.O Ek Hizmet Binası: Koridorlarda
yer alan yer karolarının yerlerinden söküldüğü tespit edilmiş, genel bakım
onarım zamanında mutlaka yapılması gerekmektedir.
Sayfa 122 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
2013 DENETİM KOMİSYONU RAPORU
NOT:
Elektrik,
28.02.2014
Su ve Doğalgaz abonelik işlemleri kullanıcı kurum
tarafından yapılmalıdır.
Bu raporda belirtilen eksiklikler, Yatırım İnşaat Müdürlüğü ve Plan Proje
Müdürlüğü yetkilileri ile toplantı yapılarak paylaşılmış ve gerekli müdahalelerin
yapılması sağlanmıştır.
Denetim Komisyonumuzun yaptığı denetimler ve çalışmalar sırasında her
türlü desteği veren başta Kocaeli Valisi Sayın Ercan TOPACA’ ya, Kocaeli İl
Özel İdaresi Genel Sekreteri Sayın Burhan ERES’e ve İl Özel İdaresi
çalışanlarına teşekkürü bir borç biliriz.
Kocaeli İl Özel İdaresi 2013 yılı gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin
incelenmesine yönelik 123 Sayfadan ibaret iş bu Denetim Komisyonu Raporu’nu İl
Genel Meclisi Başkanlığı’nın bilgi ve takdirlerine arz ederiz.
28.02.2014
İsmail ÖNAY
Denetim Komisyonu Bşk.
Kemal İrfan AKKUŞ
Üye
Süleyman MİRİK
Bşk. Vekili
Servet GÜNAY
Üye
Dursun GENÇ
Üye
Sayfa 123 / 123
İÖ
SM
KİA
SG
DG
Download

2013 denetim komisyonu raporu 28.02.2014